The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by midyat halk eğitim merkezi, 2019-05-24 08:43:56

MAYIS AYI E-BÜLTENİ

E BÜLTEN

RAMAZAN AYI İFTAR PROGRAMI DÜZENLENİYOR.

HER AN SİZLERE
DE MİSAFİR
OLABİLİRİZ.

Müdürlüğümüz
tarafından
hazırlanan tasavvuf
grubu ilçemizdeki
pansiyonlu
okullarda iftar
programı
düzenleyecektir. Ġlk
iftar programımızı
Midyat Anadolu Ġmam Hatip Lisesinde gerçekleĢtirdik.

Kur´an-ı Kerim tialveti ile baĢlayan program tasavvuf müziği ile
öğrencilere unutulmaz anlar yaĢattı. Ses eğitimi kursu
öğretmenimiz Ġbrahim Can Çineli, gitar öğretmenimiz Mehmet
GÖK ve bendirde Emrullah GÜNEN tarafından bir birinden
güzel ilahiler seslendirildi. Ġftar programlarımız Midyat Fen
Lisesi, Hayrettin Karaman Anadolu Ġmam Hatip Lisesi, Aziz
Önen Kız Öğrenci Yurdu ve Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi

nde devam edecektir.

ZEKA OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ KURSU

Ġlçemizde görev yapan
öğretmenlere yönelik açtığımız
Zeka Oyunları Öğreticiliği
Kursumuz büyük bir heyecanla
devam etmektedir. Öğretmenimiz
M. Selim YĠĞĠT tarafından hafta

sonları açılan kursta eğitim gören
öğretmenler, görev yaptıkları okullarda öğrencilerine kurslar
açabilecekler.

TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ
Midyat Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğü
tarafından hazırlanan
Tasavvuf Müziği

Konseri 10/03/2019
Pazar günü Midyat Fen

Lisesi konferans
salonunda düzenlendi.

Ses Eğitimi Kursu Öğretmenimiz Ġbrahim Can Çineli
yönetiminde hazırlanan koroya; teknik masada Mehmet Ata
GÜN, sunucu Mehmet AKARSU, solistler Sefa MUSLU ve
Abdulkadir SEVÜK, kanonda Ahmet BĠLGĠN, Ģiir ve
menkıbelerde Hasan TEZCAN, udta Ġbrahim Can ÇĠNELĠ,
gitarda Mehmet GÖK, erbanede Süleyman BÜYÜKAġIK ve
bendirde Emrullah GÜNEN eĢlik etti.

Dinleyenlere unutulmaz anlar yaĢatan koro
konser sonunda büyük ilgi gördü. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile
baĢladığımız konsere Yunus Emre, Veysel Karani ve
Abdulkadir Geylani Hz. hakkında menkıbeler okunarak, ilahiler

seslendirildi.
Tasavvuf Müziği Konserine Midyat Belediye

BaĢkan Yardımcısı Abdurrahim ÇELĠK, Midyat Cumhuriyet
BaĢsavcısı Zeynel Abidin AKKĠRAZ, Ġlçe Milli Eğitim Müdür
Vekili Mahir ÇOġGUN, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü
Abdurrahim GÜNEġ, Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürlerimiz M.
Salih ASLAN ve Mehmet Selim ġAHĠN, Eğitim Bir-Sen
Temsilcisi Hüseyin YÜCEL, Esnaf ve Sanatkarlar Odası
BaĢkanı Rıfat DĠREKÇĠ kurum amirleri, öğretmenler ve
vatandaĢlar katıldı.

Eğitim öğretim yılı süresince konserlerin
devamı gelecektir.
Program AkıĢı:
1-Kur’an-I Kerim Tilaveti
2- Dağlar Ġle TaĢlar Ġle
3-Buyruğun Tut Rahmanı
4-Ah Nice Bir Uyursun Uyanmaz mısın
(Yunus Emre hakkında bilgi )

5-Bilmem Nedeyim Allah Allah

6-Bu Aklufikirle Mevla Bulunmaz
7-ġehimin Ġlleri Uzaktır Yolları
8-Sadrı Cemil Mürsel’in ( kaside arasında okunacak)
(Veysel Karani hakkında bilgi)
9-ġu Benim Divane Gönlüm
10-Gel Gör Beni Beni AĢk Neyledi
11-Urumda Acemde AĢık Olduğum
(Abdulkadir Geylani Hz. hakkında bilgi)
12-Derman Arardım Derdime
13-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüdanındır.
14-Allah Allah Hüvel Rabbuna

KURS BAŞVURULARI VE DEVAM EDEN KURSLAR

2018-2019 Eğitim öğretim yılında eğiticisi mevcut olup,
açılması planlanan kursların listesi aĢağıdadır. BaĢvurular
Midyat Halk eğitimi Merkezine yapılabilir.

DEVAM EDEN KURS LİSTESİNE

http://www.hbo.gov.tr/YayginEgitim/EYaygin ADRESİNDEN

ULAŞABİLİRSİNİZ.
2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA MĠDYAT HALK
EĞĠTĠMĠ MERKEZĠNDE AÇILMASI PLANLANAN KURSLAR

AHġAP BOYAMA EMLAK DANIġMANLIĞI
AĠLE EĞĠTĠMĠ ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ
ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN ETKĠLĠ VE HIZLI OKUMA
EV TĠPĠ KLĠMA
KORUNMA SĠSTEMLERĠ MONTAJI
ANADOLU VE TÜRK FĠLOĞRAFĠ
KÜLTÜRÜ FOTOĞRAF ÇEKĠMĠ

ARICILIK FUTBOL
ATLETĠZM
BADMĠNTON GENEL MUHASEBE
BAYAN KUFÖRLÜĞÜ GIDA TENOLOJĠSĠ
BĠLGĠSAYAR GĠRĠġĠMCĠLĠK
BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ GĠYĠM
GÜREġ
MUHASEBE
CĠLT BAKIMI VE HALICILIK
GÜZELLĠK HĠJYEN EĞĠTĠMĠ
ÇOCUK GELĠġĠMĠ ĠLKYARDIM
ĠNGĠLĠZCE
DART Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
DĠKSĠYON ĠġARET DĠLĠ
DOMATES BĠBER TERCÜMANLIĞI
YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
EL VE MAKĠNE NAKIġLARI KARATE

KARIġIK ÖRGÜ SÜRÜ YÖNETĠMĠ ELEMANI

KATI VE SIVI YAKITLI TAEKWONDO
KALORĠFER ATEġÇĠSĠ
KEÇE AKSESUAR YAPIMI TAHTA BASKI
KUMAġ BOYAMA TAġ ĠġLEME
KUR´AN-I KERĠM(ELĠF-BA)
MASA TENĠSĠ TEL KIRMA
MUHASEBE YARDIMCILIĞI TENĠS
TEZHĠP
OKUMA YAZMA TRĠKOTAJ

KURSLARI VOLEYBOL
YABANCILARA TÜRKÇE
OSMANLICA ÖĞRETĠMĠ
ÖN MUHASEBE YAġLI BAKIMI
RESĠM SANAT EĞĠTĠMĠ
YUMURTACI TAVUK
SOSYAL HAYATTA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
ĠLETĠġĠM
STANDART TÜRK ZAZACA
KLAVYESĠ

NOT:
1- Yukarıda adı geçen programların usta öğreticisi mevcut olup,
yeterli kursiyer olması durumunda açılacaktır.
2- Yukarıdaki listede ismi geçmeyip Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Öğretim Programlarında mevcut alanların tümüne
baĢvuru yapılabilir. ġartlar oluĢtuğunda kurslar açılacaktır.

FİLOĞRAFİ SANATI

Bu sanat Orta doğuda doğmuş batıya ve uzak doğuya
yayılmıştır. Ülkemizde pek tanınmayan bu sanatın zorluğu ve sabır
gerektirmesi nedeniyle az uygulanmakta olup bütün dünyada
unutulmak üzeredir. Ülkemizde daha çok Marmara bölgesinde

Bursa da yapılmaktadır.

Filografi: Ahşap
zemin üzerine çakılmış
çiviler arasından teller
geçirilerek belli örgü
teknikleri kullanılarak
çeşitli desenler meydana
getirilmesi sanatıdır.
Sanatçı önce kafasında
bazı motifler tasarlıyor
daha sonra motiflerin
çıktısını alınıp tahta
pano üzerine yapıştırılır.Bu zemin üzerine filografi çivileri aparat ya
da pense yardımıyla düzenli bir şekilde çakılır.Bu çiviler boyanıp
verniklenir yada kaplamalı parlak çivi kullanılır.Çivilerin arasından
çeşitli şekillerde teller geçirilerek tasarlanmış motifler örülür, ancak
tel germe işi ustalık gerektiriyor rastgele bütün çivilerden aynı
şekilde teller geçirilirse hiçbir estetik değeri olmaz.Kullanılan renkler
de birbiriyle uyumlu olması gerekiyor yani burada bütün iş
sanatçının ustalığına kalıyor.

Midyat halk eğitim merkezinde 2015 yılından bu yana yaklaşık
20 civarında filografi kursu açılmıştır. Filografi sanatının bu yörede
bu yörede uygulanmamış olması insanların dikkatini çekiyor gün
geçtikçe talep artıyor çoğunlukla çalışan bay ve bayanların ilgisini
çekiyor. Ayrıca ev hanımları da kursumuza büyük ilgi gösteriyor
onlar da bu yaptığı tabloları satma imkanı buluyorlar, bu sayede aile
bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Biraz maliyetli gibi gözükse de
birkaç tablo yapıp satılırsa elimize geçen ücretle birçok malzeme
alıp devamını getirebiliyoruz.Artan talep üzerine bu yıl filografi
kursunu hafta sonu da açtık.Çalışanlar kısıtlı vakitlerde gelebildikleri
çin memur arkadaşlara kolaylık sağlamış olduk .Çocuklarda
kursumuza büyük ilgi göstermektedir kursa katılım yaşının
düşürülmesini istiyoruz.Kursiyerlere ilk önce basit ve ayrıntısı az
kolay motifler seçiyoruz çünkü çivi çakmak bir özen istiyor, aynı
şekilde telleri geçirmekte.Bu yüzden eğitimde de olduğu gibi
kolaydan zora tekniğini uyguluyoruz.Kursa katılan öğrenciler bu işi
severek ve heyecanla sıkılmadan yapıyorlar, bizler de bu ilgi
meraktan çok memnunuz.
Click to View FlipBook Version