The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tivavan, 2022-05-18 06:50:05

ปฐมนิเทศพนักงานฝ่ายขาย

Orientation SALE 1May 2022

ช่ือ LOTTE มาจากทไ่ี หน?

• ชือ่ บริษัทของ LOTTE นัน้ มาจากชือ่
• ของ Charlotte ซึง่ เป็ นนางเอกของ
• นวนิยายเรื่อง “The Sorrows of Young

Werthers” แต่งโดย เกอเธ่ กวชี าว
เยอรมันซึง่ ภาพลักษณ์ของตัวละคร
Charlotte นั้นตรงกับแนวทางของ
บริษัทฯทวี่ ่า ผู้เป็ นทรี่ ักนิรันดร์ของคน
หนุ่มสาวท่วั โลก

สารจากองคก์ ร

สารจากลอตเต้ คือ ความหวานของชีวิตในทุกวัน
ซึง่ ลอตเต้ ปรารถนาทจี่ ะส่งเสริม คุณภาพชีวิตของทุกคน

ให้ดยี ่งิ ขึน้ ดังเช่นที่ Charlotte ได้ทาไว้

พนั ธกิจ

เพือ่ ให้บรรลุสารจากองค์กรข้างต้น ลอตเต้
ได้กาหนด พันธกิจของกลุ่มบริษัทลอตเต้
และปรัชญาหลักของกลุ่มบริษัทลอตเต้ ไว้ดงั นี้

เราจะยกระดบั คุณภาพชวี ติ ของทกุ คน
ดว้ ยการนาเสนอผลิตภณั ฑแ์ ละการบริการทเี่ หนือกว่าที่

ผู้บริโภคช่ืนชอบ และเชอ่ื ม่ัน

ปรชั ญาหลกั ของกล่มุ บริษทั ลอตเต้

User Oriented

คิดและทาเหมือนผบู้ ริโภค

Originality
คิดและทาแบบริเร่ิม
Quality
คิดและทาอย่างมีคณุ ภาพ

User Oriented คิดและทาเหมือนผบู้ ริโภค

การม่งุ เนน้ ไปท่ีผบู้ ริโภคนนั้ เป็นค่านิยมหลกั ขององคก์ รดว้ ยในเร่ือง
ของความสาคญั สงู สดุ นนั้ คือการมงุ่ เนน้ ในการมอบสิ่งท่ีมีคณุ คา่ มากท่ีสดุ
ให้กับผู้บริโภค เรามีความมุ่งม่ันท่ีจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีจะช่วย
เสรมิ สรา้ งคณุ ภาพชีวิต และบรกิ ารต่างๆท่ีจะนามาซ่งึ ความพึงพอใจของ
ผบู้ รโิ ภค

Originality คิดและทาแบบริเริ่ม

เรามองหาสง่ิ ใหมๆ่ และเป็นผรู้ เิ รม่ิ อยา่ งตอ่ เน่ือง ส่งิ ท่ีมีคา่ มากท่ีสดุ
ของเรานนั้ คือจิตวิญญาณแห่งความทา้ ทาย และเรามีความม่งุ ม่นั ท่ีจะ
ขยายธรุ กิจใหมๆ่ ขององคก์ รเขา้ สใู่ นตลาดระดบั โลก

Quality คิดและทาอย่างมีคณุ ภาพ

การเติบโตของเรานนั้ ตอ้ งขอบคณุ ในเร่ืองของความม่งุ ม่นั ท่ีจะพฒั นา
ในเร่ืองคณุ ภาพท่ีดีท่ีสดุ เราคดั สรรเลือกใชส้ ่วนผสมวตั ถดุ ิบคณุ ภาพดีท่ีสุด
ซง่ึ นามาสกู่ ารทาผลิตภณั ฑค์ ณุ ภาพดีท่ีสดุ อย่เู สมอ เรายงั มีความม่งุ ม่นั ท่ีจะ
นาเสนอส่งิ ท่ีมีคณุ ภาพท่ีดีท่ีสดุ อยา่ งสดุ ความสามารถ เพ่ือเป็นหลกั ประกนั ท่ี
จะทาใหผ้ บู้ รโิ ภครูส้ กึ สนกุ ไปกบั รสชาตทิ ่ีดีและสะดวกสบาย

วิถีแห่งกล่มุ บริษทั ลอตเต้

1. เรานาเสนอสินค้าและบริการ ท่ีมีมาตรฐานและคณุ ภาพสงู

2. เรายดึ หลักความถูกตอ้ งตามข้อกาหนดและกฎหมาย
3. เราเตม็ ใจและใหค้ วามร่วมมอื ในการเปิ ดเผยข้อมูล
4. เราใหค้ ุณค่าและใส่พนักงานทกุ คน
5. เราตระหนักและเป็ นมิตรกบั ส่งิ แวดล้อม

6. เราตระหนักและมุง่ ม่ันในการตอบแทนประโยชนใ์ หก้ ับสังคม
7. เราใหค้ วามสาคญั ในการทางานร่วมกบั กลุ่มงาน ส่วนทอ้ งถนิ่ ท่วั 9โลก

สมรรถนะหลักของบริษัท ไทยลอตเต้ จากดั (Core Competency)

10

สมรรถนะหลักของบริษัท ไทยลอตเต้ จากดั (Core Competency)

11

สมรรถนะหลักของบริษัท ไทยลอตเต้ จากดั (Core Competency)

12

ข้อมลู ของบริษทั ไทยลอตเต้ จากดั

ข้อมลู ของบริษทั ไทยลอตเต้ จากดั
ครบรอบปี ที่ 33

ด้วยการเตบิ โตอยา่ งแขง็ แรงและทา้ ยทาย!!

บริษัท ไทยลอตเต้ จากัด เร่ิมจดทะเบยี นเป็ นบริษัทใน
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ดว้ ยทนุ จดทะเบยี นจานวน 60 ล้านบาท

ปัจจุบนั บริษัท ไทยลอตเต้ จากดั มเี งนิ ทนุ จดทะเบยี น
จานวนทงั้ สิน้ 3013 ล้านบาท (ข้อมูลเม่อื วันท่ี 1 ตลุ าคม 2563)

ข้อมลู ของบริษทั ไทยลอตเต้ จากดั

โดยในชว่ งแรกของการตอ่ ตงั้ บรษิ ัท ไทยลอตเต้ จากดั เป็นการรว่ มทนุ กบั
บรษิ ัท สหพฒั นพบิ ลู ฯ (ซง่ึ บรษิ ัท ไทยลอตเต้ จากดั เป็นผผู้ ลิตแตเ่ พียงอยา่ งเดยี ว
และใหบ้ รษิ ัท สหพฒั นพบิ ลู ฯ เป็นผจู้ ดั จาหนา่ ย)

ปัจจบุ นั บรษิ ัท ลอตเต้ (ญ่ีป่นุ ) ไดท้ าการเพ่มิ ทนุ โดยถือครองหนุ้ ในปัจจบุ นั
ถึง 98 % และเขา้ มาบรหิ ารเตม็ รูปแบบทงั้ การผลติ การจดั จาหนา่ ยและใชต้ วั แทนใน
การจดั จาหน่ายควบคกู่ นั

X

ข้อมลู ของบริษทั ไทยลอตเต้ จากดั

บริษทั ไทยลอตเต้ จำกดั มีโรงงำนผลิตขนมและหมำกฝรงั่ ทีไ่ ด้รบั มำตรฐำนและมีควำมทนั สมยั

โรงงำนงำนผลิตขนมบิสกิตและหมำกฝรงั ่
ทีน่ ิคมอมตะนคร อ.พำนทอง จ.ชลบรุ ี

ข้อมลู ของบริษทั ไทยลอตเต้ จากดั

ควำมเป็นมำตรฐำน ทีย่ ืนยนั คณุ ภำพของผลิตภณั ฑ์
บริษทั ไทยลอตเต้ จำกดั

พ.ศ. 2531 THAI LOTTE Timeline
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2543 จดทะเบยี นตัง้ บริษัท (สานักงานใหญ่และโรงงานศรีราชา)
พ.ศ. 2546 ย้ายสานักงานใหญ่ไปอยู่ท่ี อาคารสุวรรณทาวเวอร์ สลี ม กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2548 ได้รับใบรับรอง ISO 14000 ประจาโรงงานศรีราชา
ไดร้ ับใบรับรอง GMP ประจาโรงงานศรีราชา
พ.ศ. 2549 เร่ิมจัดจาหน่ายตรงให้กับร้านค้า ทาควบคู่กับการจัดจาหน่ายผ่าน
พ.ศ. 2550 ทางสหพฒั นฯ
มสี าขาต่างจังหวัด 15 สาขา ท่ัวประเทศ
จาหน่ายตรงให้กับร้านคา้ 100% ท่ัวประเทศ ทงั้ เงนิ สด/เงนิ เชอื่

พ.ศ. 2550 THAI LOTTE Timeline
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552 เพม่ิ ทุนจดทะเบยี นอกี 1,000 ล้านบาท เพอ่ื รองรับการขยายกจิ การ
สร้างโรงงานผลติ บสิ กติ โคอะล่า มารช์ ทนี่ ิคมอมตะฯ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2554 ได้รับใบรับรอง GMP จาก อย. ประจาโรงงานอมตะ
ได้รับใบรับรอง HALAL ประจาโรงงานอมตะ
เพม่ิ ทุนจดทะเบยี นอกี 150 ล้านบาท เพอ่ื รองรับการขยายกจิ การ
มสี าขาตา่ งจังหวัดทัง้ หมด 36 สาขาท่วั ประเทศ
ได้รับใบรับรอง ISO 9001:2008 ประจาโรงงานอมตะนคร

พ.ศ. 2555 THAI LOTTE Timeline

พ.ศ. 2556 เพิ่มทนุ จดทะเบียนอีก 943 ล้านบาท เพ่ือสรา้ ง
พ.ศ. 2557 โรงงานผลิตสินค้า “TOPPO” ที่นิคมอมตะฯ
พ.ศ. 2560 ตงั้ สาขาต่างประเทศที่กมั พชู า พม่า และลาว
พ.ศ. 2561 มีสาขาต่างจงั หวดั ทงั้ หมด 50 สาขาทวั่ ประเทศ
สรา้ งโรงงานผลิตขนม Toppo ท่ีนิคมอมตะฯ ชลบรุ ี
ได้รบั ใบรบั รอง FSSC Version 2014
ย้ายโรงงานหมากฝรงั่ จากศรีราชามายงั พืน้ ที่โรงงานอมตะ
ย้ายสานักงานใหญ่ไปอย่ทู ี่ อาคารกรงุ เทพประกนั ภยั สาทร

ผลติ ภณั ฑห์ ลักของบริษัท ไทยลอตเต้ จากดั

การแนะนาสินคา้ กลุ่มบิสกิต

การแนะนาสินคา้ กลุ่มบิสกิต

การแนะนาสินคา้ กลุ่มหมากฝร่ัง

การแนะนาสินคา้ กลุ่มหมากฝร่ัง

การแนะนาสินคา้ กลุ่มหมากฝร่ัง

กฎระเบยี บและข้อบงั คับเกย่ี วกับการทางาน

วัน เวลาทางานและวันหยุดตามประเพณี

ฝ่ าย วนั ทางาน เวลาทางาน เวลาพกั วนั หยุดประจา
สัปดาห์
สานกั งานฝ่ายขาย จนั ทร์ - เสาร์ 08:00 – 17:00 น. 12:00 – 13:00 น.
อาทิตย์

บริษัทฯกาหนดใหม้ ีวนั หยุดตามประเพณีปี ละ 13 วัน
ทงั้ นีอ้ าจมกี ารเปลยี่ นแปลงวนั หยุดได้
ตามความเหมาะสมและความจาเป็ นในแตล่ ะปี

โดยบริษัทฯจะประกาศวนั หยุดตามประเพณีใหท้ ราบล่วงหน้า
ภายในเดอื นธันวาคมของทุกปี

ระเบยี บการแตง่ กายเครื่องแบบพนักงาน

พืน้ ท่ี วนั จันทร์ วนั องั คาร วนั พธุ วนั พฤหัสบดี วนั ศุกร์ วนั เสาร์
ไซลิทอล ทอ็ ปโป โลโก้ โลโก้
พนกั งานฝ่ ายขาย โคอะลา ไซลิทอล โคอะลา/ ไซลิทอล โลโก้ โลโก้
โคอะลา ทอ็ ปโป เส้ือคอกลม เส้ือคอกลม
พนกั งานขาย เส้ือคอกลม
ภาคสนาม โคอะลา

พนกั งานขายใหม่ เส้ือคอกลม เส้ือคอกลม เส้ือคอกลม

(1) พนักงานฝ่ ายขาย หมายถงึ หัวหน้ากลุ่มหน่วยขาย, หัวหน้าหน่วยขาย และ เจ้าหน้าทปี่ ระจาหน่วยขาย
(2) โคอะลา หมายถงึ เสอื้ โปโลทสี่ นับสนุนการตลาดทม่ี ีรูปโคอะลาสเี ทาและกรม
(3) เสือ้ โลโก้ หมายถงึ เสือ้ โปโลทสี่ นับสนุนการตลาด หรือเสือ้ เชติ้ ทุกรุ่นทม่ี ีโลโก้ลอตเต้
(4) สามารถใส่กางเกงยนี ได้แตต่ อ้ งเป็ นสเี ข้ม ไม่ขาดหลุดลุ่ย, ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงยนี ส,์ เสอื้ ยดื ,

ชุดทไ่ี ม่สุภาพ(โป๊ ) รองเทา้ แตะ มาทางานในวนั ทตี่ อ้ งใส่ชุดยูนิฟอรม์ ของบริษัทฯ
(5) ต้องคล้องบัตรพนักงานตลอดเวลาทอ่ี ยใู่ นเวลาปฏบิ ตั งิ าน

การบันทกึ เวลาการทางานและการมาทางานสาย

(1) พนักงานทุกคนต้องบันทกึ เวลาเข้า-ออกของการทางานทกุ ครั้งดว้ ยตนเอง
(2) กรณีออกนอกสถานทห่ี รือลมื บนั ทกึ เวลา พนักงานตอ้ งกรอกแบบฟอรม์
ทบ่ี ริษัทฯกาหนด และตอ้ งไดร้ ับอนุญาตจากผบู้ งั คับบญั ชา จากนั้นนาสง่
แผนกทรัพยากรบุคคล
(3) พนักงานตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บการบันทกึ เวลาทางานทก่ี าหนดอยา่ ง
เคร่งครัดกรณีไม่ลงบันทกึ เวลาเข้างาน กาหนดใหเ้ ทยี บเทา่ กับการมาสาย
15 นาที 1 ครั้ง

การบันทกึ เวลาการทางานและการมาทางานสาย

4) พนักงานรายเดอื นทม่ี าทางานสายมากกวา่ 1 ช่วั โมงขนึ้ ไป จะตอ้ งยน่ื ใบลา
เพอ่ื ขออนุมตั จิ ากผบู้ งั คับบญั ชา มฉิ ะนั้นจะถอื วา่ “ขาดงาน” ตามจานวนเวลา
ทมี่ าสาย โดยจะปัดเศษขนึ้ เป็ นคร่ึงช่วั โมงหรือเตม็ ช่ัวโมง
(5) พนักงานทม่ี สี ถติ กิ ารมาทางานสายเกนิ กวา่ ทบ่ี ริษัทฯกาหนด จะถกู แจง้
หนังสอื ลงโทษตามระเบยี บทไี่ ดก้ าหนดไว้ ซง่ึ มผี ลตอ่ การประเมนิ ผลการ
ทางานและการจา่ ยเงนิ อุดหนุน

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

1. การลาป่ วย

(1) พนักงานทเ่ี จบ็ ป่ วยจนไม่สามารถเดินทางมาทางานได้หรือเดนิ ทางมาทางานแล้ว
แตไ่ ม่สามารถทางานได้ พนักงานมสี ทิ ธิขอลาป่ วยไดเ้ ทา่ ทปี่ ่ วยจรงิ โดยได้รับคา่ จ้าง
ปี ละไม่เกิน 30 วนั
(2) พนักงานตอ้ งเขยี นลาป่ วยอย่างน้อย 30 นาทขี นึ้ ไป และตอ้ งเป็ นการลาเตม็ ช่วั โมง
หรอื ครึง่ ช่ัวโมงเทา่ นั้น
(3) พนักงานทล่ี าป่ วยตัง้ แต่ 3 วนั ทางานขนึ้ ไป เมอื่ กลับเขา้ มาทางานตามปกตจิ ะต้อง
ยนื่ ใบลาพร้อมใบรับรองแพทยแ์ ผนปัจจุบันชัน้ หนึ่งหรอื สถานพยาบาลของ
ทางราชการท่ี “ระบุใหห้ ยุดงาน” มาแสดงในวันแรกทก่ี ลับเข้ามาทางาน

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

1. การลาป่ วย (ต่อ)

(4) การลาป่ วยทกุ ครั้งตอ้ งแจง้ ให้กับผู้บงั คับบญั ชาหรอื แผนกทรัพยากรบุคคลทราบทนั ที
และต้องยนื่ ใบลาทกุ ครั้งต่อผู้บังคับบัญชาในวันแรกเมอ่ื กลับเข้าทางานตามปกติ
(5) การลาป่ วยเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจบ็ ป่ วยทเี่ กิดขึน้ เน่ืองจากการทางาน และ
การลาคลอด บรษิ ัทฯจะไม่นามารวมในการลาป่ วย และไม่มผี ลต่อการพจิ ารณาขนึ้
เงนิ เดอื นประจาปี หรอื ผลประโยชนอ์ ืน่ ๆ
(6) การส่งใบลาไมต่ รงกาหนดหรือล่าช้าตั้งแต่ 7 วนั ขนึ้ ไป นับจากวนั ทกี่ ลับมาทางาน
ทางบริษัทฯจะพจิ ารณาให้บันทกึ สถติ เิ ป็ นการ “ขาดงาน”

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทต่างๆ

2. การลากจิ

(1) พนักงานสามารถลากจิ ธุระตามความจาเป็ นไดป้ ี ละ 7 วันทางานโดยได้รับค่าจ้าง
ซง่ึ ได้รับสทิ ธิตัง้ แต่เร่ิมเข้าทางาน แตต่ ้องไดร้ ับการอนุมัตจิ ากผู้บงั คับบัญชากอ่ น
หากไม่ไดร้ ับการอนุมัตจิ ะถอื ว่าขาดงาน และจะไม่ได้รับค่าจ้าง
(2) ) สาหรับการขอลากิจทที่ าใหจ้ านวนวันลากจิ สะสมมากกวา่ 14 วัน จะต้องได้รับ
อนุมัตจิ ากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเทา่ นั้น หากไม่ไดร้ ับ
การอนุมัตจิ ะถอื วา่ เป็ นการขาดงาน

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

2. การลากจิ (ต่อ)

(3) การลากิจทท่ี ราบล่วงหน้าตอ้ งยน่ื ใบลา เพอื่ ขออนุมัตจิ ากผู้บังคับบญั ชาก่อน
โดยตอ้ งยนื่ ล่วงหน้าอยา่ งน้อย 2 วนั สาหรับการลา 1 วนั ทไ่ี มต่ ดิ กับวนั หยุด และต้อง
ยน่ื ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั สาหรับการลาทที่ าใหม้ ีวนั หยุดตดิ ต่อกันตัง้ แต่ 2 วนั ขนึ้ ไป
เมอื่ ไดร้ ับการอนุมตั แิ ล้วจงึ จะสามารถลาได้ และตอ้ งส่งใบลาใหฝ้ ่ ายทรัพยากรบุคคล
เก็บไว้เป็ นหลักฐาน

วนั ลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

2. การลากจิ (ตอ่ )

(4) ในกรณีฉุกเฉินจาเป็ นเร่งด่วนกะทันหัน ไม่สามารถยน่ื ใบลาล่วงหน้าได้นั้น พนักงาน
ต้องแจง้ เหตุผลใหผ้ ู้บังคับบญั ชาหรอื ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทราบใน
วนั นั้น ไมว่ ่าจะดว้ ยวธิ ใี ด และใหย้ นื่ ใบลาในวนั แรกทกี่ ลับมาทางาน โดยใหอ้ ยู่
ในดุลยพนิ ิจของผู้บงั คับบัญชาว่าเหตุผลในการลาของพนักงานนั้นสมควรหรอื ไม่
ถ้าปรากฏวา่ การลานั้นมใิ ชเ่ หตุจาเป็ นหรอื ฉุกเฉิน จะถอื วา่ เป็ นการขาดงาน
(5) การส่งใบลาไมต่ รงกาหนดหรือล่าช้าตัง้ แต่ 7 วันขนึ้ ไป นับจากวนั ทก่ี ลับมาทางาน
ทางบรษิ ัทฯจะพจิ ารณาให้บนั ทกึ สถิตเิ ป็ นการ “ขาดงาน”
(6) สาหรับพนักงานในช่วงทดลองงาน กรณีจานวนวันลาป่ วย ลากจิ รวมกันแล้ว
เกนิ 5 วนั จะมผี ลตอ่ การประเมนิ ในช่วงทดลองงาน

วนั ลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทต่างๆ

3. การลาคลอดบตุ ร

(1) พนักงานหญิงมคี รรภส์ ามารถขอลาเพอื่ คลอดบุตรครรภห์ นึ่งไม่เกิน 98 วนั
โดยนับรวมวนั หยุด ในระหวา่ งลาคลอด พนักงานจะได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลา
ทลี่ าแต่ไมเ่ กนิ 45 วนั ตอ่ ครั้ง โดยนับรวมวันหยุด
(2) การลาคลอดตอ้ งยน่ื ใบลาเพอื่ ขออนุมัตจิ ากผู้บงั คับบญั ชาล่วงหน้าอยา่ งน้อย 15 วัน
ก่อนทจี่ ะถงึ กาหนดคลอด ยกเวน้ การคลอดเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน
หรอื เป็ นการคลอดก่อนกาหนด ควรใหผ้ ู้อนื่ แจ้งผู้บงั คับบญั ชาแทน
และตอ้ งยน่ื ใบลาเพอ่ื ขออนุมตั ใิ นวนั แรกทกี่ ลับมาทางาน

วนั ลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

3. การลาคลอดบุตร (ตอ่ )

(3) พนักงานสามารถใชส้ ิทธิล์ าเพอ่ื ตรวจครรภต์ ามใบนัดของแพทยเ์ ทา่ นั้น สามารถลาได้
ครั้งละ3ช่วั โมงหรอื สามารถลาได้ทัง้ วัน แตก่ าหนดใหล้ าได้ไมเ่ กิน 8 วนั และได้รับค่าจ้างแค่
3 วันตอ่ การตัง้ ครรภ์ 1 ครรภแ์ ละเมอื่ รวมการลาคลอดตอ้ งไม่เกนิ 98วนั ทาการโดยบริษัทฯ
จะนับเป็ นการลาอนื่ ๆ
(4) การหยุดงานเนื่องจากการแทง้ บุตร
• หากอายุครรภน์ ้อยกวา่ 28 สัปดาหถ์ อื เป็ นการลาป่ วย
• หากมอี ายุครรภต์ งั้ แต่ 28 สัปดาหข์ นึ้ ไปใหถ้ อื เป็ นการลาคลอด

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

4. การลาอุปสมบท

(1) พนักงานชายซง่ึ ทางานกับบริษัทฯ ตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ้ ไปทไ่ี ม่เคยอุปสมบทเป็ นพระภกิ ษุ
ในพทุ ธศาสนา มสี ิทธิขอลาได้ไมเ่ กิน 30 วันโดยนับรวมวนั หยุด และได้รับค่าจ้างตลอด
ระยะเวลาทล่ี าแตไ่ ม่เกิน 30 วนั
(2) การลาอุปสมบท พนักงานจะต้องยนื่ ใบลาเพอื่ ขออนุมตั จิ ากผู้บงั คับบัญชาล่วงหน้า
ไมน่ ้อยกว่า 15 วนั และบริษัทฯจะอนุมตั หิ รือไมข่ นึ้ อย่กู ับการพจิ ารณาของผู้บงั คับบญั ชา
ซงึ่ จะต้องไม่เป็ นผลเสียหายตอ่ งานของบริษัทฯ หากพนักงานลาหยุดก่อนไดร้ ับอนุมตั ิ
จะถอื วา่ พนักงานผู้นั้นขาดงาน

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทต่างๆ

4. การลาอุปสมบท (ต่อ)

(3) เมอื่ ลาสกิ ขาบทแล้ว พนักงานต้องกลับเข้าทางานภายใน 7 วัน และต้องนาหลักฐาน
การอุปสมบทมาแสดงตอ่ บริษัทฯ หากนาหลักฐานดังกล่าวมาแสดงต่อบรษิ ัทฯไม่ได้
บรษิ ัทฯจะถอื วา่ พนักงานผู้นั้นขาดงาน ซง่ึ จะไมไ่ ดร้ ับค่าจา้ งนับตัง้ แต่วันลาอุปสมบท
และหากพนักงานไม่กลับเข้าทางานภายใน 7 วัน นับแตว่ ันลาสกิ ขาบท ถอื ว่าพนักงาน
ผู้นั้นพน้ สภาพจากการเป็ นพนักงานของบรษิ ัทฯโดยสมคั รใจนับตัง้ แต่วันทล่ี าสกิ ขาบท
(4) พนักงานสามารถลาอุปสมบทได้เพยี งครั้งเดียวในระหว่างทที่ างานกับบริษัทฯ รวมถงึ
พนักงานทไ่ี ด้ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทางานใหม่อีกครัง้

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

5. การลาเพอ่ื ทาหมัน

(1) พนักงานมสี ทิ ธิลาเพอื่ ทาหมนั ได้ ตามจานวนวนั ทแ่ี พทยแ์ ผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกาหนด
ในใบรับรองแพทยโ์ ดยได้รับคา่ จ้าง
(2) พนักงานทจ่ี ะลาเพอ่ื ทาหมนั ตอ้ งขออนุมัตจิ ากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
เมอ่ื ไดร้ ับอนุมัตจิ งึ จะลาได้
(3) เมอ่ื กลับเขา้ ทางานในวันแรก
พนักงานต้องยนื่ ใบรับรองแพทยแ์ ผน
ปัจจุบันชนั้ หน่ึงเป็ นหลักฐานประกอบ
การลา บรษิ ัทฯจงึ พจิ ารณาให้เป็ น
การลาเพอ่ื ทาหมนั

วนั ลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

6. การลาเพอ่ื รับราชการทหาร

(1) พนักงานชายสามารถขอลาเพอื่ รับราชการทหารในการเรยี กพลเพอ่ื ตรวจสอบ
เพอื่ ฝึ กวชิ าทหารหรอื เพอ่ื ทดลองความพร่ังพร้อมตามกฎหมายว่าดว้ ยการรับราชการทหาร
โดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาทล่ี าหยุดภายในระยะเวลาทกี่ าหนดใน
หมายเรียกของทางราชการ แต่ไมเ่ กนิ ปี ละ 60 วัน โดยนับรวมวนั หยุด และตอ้ งเป็ น
การลาตามหมายเรยี กเทา่ นั้น
(2) การลาเพอื่ รับราชการทหาร พนักงานจะต้องแจง้ ใหบ้ รษิ ัทฯ ทราบภายใน 3 วนั
นับจากวนั ทไี่ ด้รับหมายเรียก และตอ้ งลาล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั เมอ่ื ครบกาหนดการรับ
ราชการทหารแล้วตอ้ งกลับเขา้ มาทางานภายใน 3 วนั นับจากวันพน้ หน้าทท่ี างราชการ

วนั ลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

6. การลาเพอ่ื รับราชการทหาร (ต่อ)

(3) หากพน้ ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และพนักงานไมม่ กี ารตดิ ต่อกับบริษัทฯ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ใหถ้ อื ว่าพนักงานผู้นั้นได้สละสิทธใิ นการทจี่ ะทางานกับบริษัทฯ
และไดล้ าออกจากการเป็ นพนักงานของบริษัทฯ โดยสมคั รใจ

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

7. การลาเพอื่ การฝึ กอบรมพฒั นาความรู้ความสามารถ

(1) พนักงานทผี่ ่านการทดลองงานแล้วมสี ิทธิลาเพอ่ื การฝึ กอบรมพฒั นาความรู้
ความสามารถ โดยไมไ่ ดร้ ับค่าจา้ งปี ละไม่เกิน 15 วัน (ยกเว้นในกรณีทบ่ี ริษัทฯส่งไป)

เพอื่ ฝึ กอบรมหรือพฒั นาความรู้ความสามารถในกรณีเพอื่ ประโยชนต์ ่อการแรงงานและ
สวสั ดกิ ารสังคม หรอื การเพม่ิ ทกั ษะความชานาญเพอ่ื เพมิ่ ประสทิ ธิภาพในการทางาน
ของพนักงาน รวมถงึ การสอบวัดผลทางการศกึ ษาทท่ี างราชการจัดหรอื อนุญาตใหจ้ ัดขึน้ แต่
ไม่รวมถงึ การลาไปศึกษาต่อ

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

7. การลาเพอื่ การฝึ กอบรมพฒั นาความรู้ความสามารถ (ต่อ)

(2) พนักงานตอ้ งยนื่ ใบลาล่วงหน้าเพอื่ ใหผ้ ู้บังคับบญั ชาพจิ ารณาอนุมัตเิ ป็ นเวลาไม่น้อย
กวา่ 7 วัน โดยจะตอ้ งระบุถงึ เหตุทลี่ าโดยชดั แจ้ง รวมทงั้ มเี อกสารประกอบการขออนุมัติ
เช่น หนังสอื ตอบรับการเข้าฝึ กอบรม รายละเอยี ดหลักสูตร
(3) พนักงานทจ่ี ะเข้ารับการฝึ กอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัทฯ โดยทางผู้บงั คับบญั ชา/
หวั หน้างานมคี วามประสงคท์ จ่ี ะส่งพนักงานเข้าไปรับการฝึ กอบรม/สัมมนาในหวั ข้อใดๆ

นั้น ไมส่ ามารถทจ่ี ะเบกิ ค่าใชจ้ า่ ยสาหรับ
เดนิ ทางไปฝึ กอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัทฯ
ได้ โดยทางบริษัทฯจะสนับสนุนในส่วนของ
ค่าใช้จา่ ยของการฝึ กอบรม/สัมมนาเทา่ นั้น

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

8. การลาหยุดในกรณีอนื่ ๆ

(1) การลาเพอ่ื จดั พธิ ีฌาปนกิจศพ บดิ า มารดา คู่สมรส และบุตรธดิ า
ของพนักงาน โดยจะได้รับสทิ ธวิ ันลาเพอ่ื ดาเนินการจัดการไม่เกิน 7 วนั
(ไมน่ ับรวมวันหยุด) และบรษิ ัทฯจะถอื เป็ นการลากจิ 1 วนั

(2) การลาเพอื่ ประกอบพธิ สี มรสของพนักงาน สามารถขอลาเพอื่ ประกอบพธิ ี
สมรสได้ 5 วนั (ไมน่ ับรวมวันหยุด) และบริษัทฯจะนับเป็ นการลากิจ 1 วัน โดย
ต้องยน่ื ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

การขาดงาน

(1) พนักงานทกุ คนต้องบันทกึ เวลาเข้างานและออกงานทุกครั้ง ถา้ ไม่มกี ารบนั ทกึ เวลาทงั้
2 ขาและพสิ ูจนไ์ ม่ได้ว่ามาทางาน จะถอื ว่าขาดงานในวันนั้น แตถ่ า้ มกี ารบันทกึ เวลาเพยี ง
ขาเดยี วและพสิ ูจนไ์ มไ่ ด้วา่ อยูท่ างานทงั้ วัน จะถอื วา่ ขาดงานครงึ่ วนั ในวันนั้น
(2) การลาหยุดโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร หรอื ไมไ่ ด้แจง้ ใหบ้ รษิ ัทฯทราบ รวมทงั้ การหยุด
งานโดยไม่ได้รับการอนุมัตจิ ากผู้บังคับบัญชา หรอื การส่งใบลาไม่ตรงตามกาหนดหรือ
ล่าชา้ ตัง้ แต่ 3 วันขนึ้ ไป ทางบรษิ ัทฯจะพจิ ารณาให้บันทกึ สถติ เิ ป็ นการขาดงาน
(3) พนักงานจะไมไ่ ดร้ ับค่าจ้างในวนั ทขี่ าดงาน หรอื วนั ทลี่ ะทงิ้ หน้าทก่ี ารงาน และการขาด
งานจะมผี ลตอ่ การพจิ ารณาความดคี วามชอบ การขนึ้ ค่าจา้ ง เงนิ อุดหนุนและโทษทางวนิ ัย

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

การหยุดงานเน่ืองจากการเจบ็ ป่ วยทเี่ กดิ จากการทางาน

(1) พนักงานทเ่ี จบ็ ป่ วยเนื่องจากการทางาน สามารถหยุดงานได้ตามระยะเวลาทแี่ พทย์
ผู้ใหก้ ารรักษากาหนดโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย
(2) การหยุดงานเกินกว่ากาหนดเวลาทแ่ี พทยก์ าหนดไว้ โดยไมไ่ ด้แจ้งใหท้ างบริษัทฯทราบ
อาจถอื เป็ นการขาดงานได้ ถ้าพนักงานไม่มเี หตุผลอันสมควร
(3) การลาหยุดจากการเจ็บป่ วยเน่ืองมาจากการทางาน รวมถงึ เพอ่ื ไปรับการตรวจรักษา
อาการเจบ็ ป่ วยอันเน่ืองมาจากการทางาน โดยมใี บนัดของแพทยห์ รือมใี บรับรองการรักษา
จากแพทยม์ าแสดงภายหลังการรักษามาแล้ว จะไมน่ ามาใช้ในการพจิ ารณาขนึ้ เงนิ เดอื น
ประจาปี และการคานวณการจ่ายเงนิ อุดหนุน

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

วันหยุดพกั ผ่อนประจาปี

(1) พนักงานทม่ี อี ายุงานตัง้ แต่ 120 วนั ขนึ้ ไปและผ่านการทดลองงานแล้ว มสี ิทธลิ าหยุด
พกั ผ่อนประจาปี ไดต้ ามสัดส่วนเดอื นทไ่ี ด้ทางานจริงไปแล้วในปี นั้น โดยต้องได้รับอนุมตั ิ
จากผู้บงั คับบญั ชา (สิทธกิ ารลาจะนับถงึ วันที่ 31 ธันวาคมของปี นั้นๆ)
(2) ในกรณีทพี่ นักงานไม่สามารถใชว้ ันหยุดพกั ผ่อนประจาปี ใดๆ ได้หมดสนิ้ ในปี นั้นๆ
ใหย้ กยอดนาไปใชใ้ นปี ถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม เมอ่ื ยกยอดมาแล้ว วันหยุดพกั ผ่อนประจาปี
ทยี่ กยอดมารวมแล้วตอ้ งไมเ่ กนิ 10 วัน/ปี และถอื เป็ นหน้าทข่ี องพนักงานทต่ี ้องใช้ส่วนเกิน
ใหห้ มด หากไมห่ มดจะถกู บงั คับใช้ในต้นปี ถัดไปทนั ทจี นกว่าจะหมด

วันลาและหลักเกณฑก์ ารลาในประเภทตา่ งๆ

วันหยดุ พกั ผ่อนประจาปี (ต่อ)

(3) พนักงานต้องลางานอยา่ งน้อย 2 ช่วั โมงขนึ้ ไป และต้องเป็ นการลาเตม็ ช่วั โมง
หรอื ครึ่งช่วั โมงเทา่ นั้น บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงนิ แทนการสมคั รใจไมใ่ ชส้ ทิ ธิหยุดพักผ่อน
ประจาปี ของพนักงาน เวน้ แต่เป็ นกรณีลักษณะงานตอ้ งทาตอ่ เนื่องไป ไม่สามารถหยุดได้
โดยต้องได้รับการอนุมตั จิ ากกรรมการผู้จัดการ
(4) การลาหยุดพกั ผ่อนประจาปี ต้องยน่ื ใบลาเพอ่ื ขออนุมัตจิ ากผู้บงั คับบัญชาก่อน
โดยตอ้ งยนื่ ล่วงหน้าอยา่ งน้อย 2 วนั สาหรับการลา 1 วนั ทไ่ี ม่ตดิ กับวันหยุด และต้องยนื่
ล่วงหน้าไมน่ ้อยกวา่ 5 วัน สาหรับการลาทที่ าใหม้ ีวันหยุดตดิ ต่อกัน
ตัง้ แต่ 2 วนั ขนึ้ ไป


Click to View FlipBook Version
Previous Book
โครงงานผึ้งชันโรง
Next Book
MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU & HARI RAYA SKP 2022