The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บอกกล่าวเล่าขาน ธันวาคม 62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nutty on tour, 2019-12-10 04:39:22

บอกกล่าวเล่าขาน ธันวาคม 62

บอกกล่าวเล่าขาน ธันวาคม 62

-1-

โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

บอกกล่าว เลา่ ขาน

ปที ี่ 24 ฉบบั ที่ 166 วันท่ี 9 ธันวาคม 2562

“Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it”
- - D. Kaye - -

ชวี ติ เหมอื นภาพเขียนขนาดใหญ่และคณุ ควรจะใช้สีท้งั หมดทค่ี ุณมีสร้างสรรคม์ ันขึ้นมา

บอกกลา่ วเล่าขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ที่ 166 ลงวนั ที่ 9 ธนั วาคม 2562

-2-

บัดน้ีเวลาก็พาพวกเรามาถึงเทศกาลแห่งความสุขสันต์หรรษา วาระที่เด็ก ๆ รอคอย เวลาแห่ง

การส่งความสุข การอำนวยอวยพร เพื่อรำลึกถึงกัน และที่สำคัญ คือ “เทศกาลแห่งการให้” สำหรับปีนี้
เรามีโครงการ “Secret Santa” สำหรับให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนแบ่งปันความสุขให้กับเด็กยากไร้ ห่างไกล
ซ่ึงได้เขยี นจดหมายบอกเล่าเรื่องของขวญั ที่เขาใฝ่ฝันอยากได้เปน็ เจ้าของ ครแู ละเด็ก ๆ ของเราที่ “พร้อมให้
ด้วยใจ” ก็จะเป็น “คุณลุงซานต้า” ส่งของขวัญไปให้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน เพราะเราให้โดยไม่หวัง
ส่ิงตอบแทน เพียงให้แล้วใจเปน็ สขุ กเ็ พยี งพอ เพราะเราใหใ้ นสงิ่ ท่ีเขาอธิษฐานผ่านจดหมายมาถึงเรา

เวลา....ก็มิได้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น แต่ยังได้หมุนเอาเวลาชีวิตของเราตามไปด้วยเช่นกัน
แต่ถึงกระนั้น “ใจคน” ก็ยังเร็วกว่าเวลาที่บางคร้ังเราไม่ยอมรอหรือบางครั้งรอไม่ได้ ก็แล้วแต่วิธีคิดของ
แต่ละคน บางคนมีความสุขกับลูกที่ยังเล็ก ก็อยากเก็บเวลาแห่งความน่ารักของลูกไว้ แต่บางท่านก็เร่งรัด
ใหล้ ูกโตเรว็ ๆ เรง่ เรียนเยอะ ๆ โดยให้ผ้อู ืน่ มามีอิทธิพลเหนือความสุขของลูก แตไ่ ม่ว่าจะอย่างไร ชีวิตต้อง
ดำเนนิ ตอ่ ไป

คำว่า “ธีระ แปลว่านักปราชญ์ และ ธาดา แปลว่า ผู้สร้าง’’ ก็จะยังคงยืนหยัดในหลักการของ
การจัดการศึกษาที่ถูกทิศทาง ถูกต้องทั้งหลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติที่เป็นสากลตลอดมา เพราะเราเชื่อวา่
“การศึกษา คือ เครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้ถึงพร้อมทั้งวิชาการ และวิชาชีวิต ที่ต้องอดทน ใช้
ปญั ญาแก้ไขปัญหา” ซงึ่ ตามความเชื่อน้ันเราเสริมด้วยหลักคิดว่า แม้นการใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ ก็มิใช่
ใช้เพียง“หัวใจรัก” เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ยาวนานที่สั่งสม เรียนรู้ทั้งความผิดพลาด
ความสำเร็จ และต้องใช้ความกล้าที่จะทะลุข้อจำกัดสารพัดที่รัดรั้งเราไว้ จนก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐาน
ระดับสากล ณ วันน้ี

มีผูก้ ล่าวไว้วา่ “ถา่ นกับเพชรสร้างดว้ ยต้นทนุ เดยี วกนั คือ คารบ์ อน คาร์บอนท่ไี ม่ผ่านแรงอัด
แรงกดดันอยู่ ๆ ไปตามธรรมชาติ ก็จะกลายเป็นถา่ น แต่ในขณะที่คาร์บอนทผ่ี า่ นแรงอดั อยา่ งหนกั เป็น
เวลานาน ๆ และไม่แตกเสยี ก่อนก็จะกลายเป็นเพชรท่แี ข็งแกร่งมาก...” เปรียบเหมือนชวี ิตมนษุ ย์ “ถ้าแพ้
กเ็ ปน็ ถา่ น ถ้าผ่านก็เปน็ เพชร....” ท่านทัง้ หลายอยากให้ลูก–หลาน เป็นถา่ น หรอื เป็นเพชรทแี่ ข็งแกร่งที่
งดงามและสูงค่า ....กข็ น้ึ อยู่กบั วิธีคดิ และการปฏิบตั ิของทา่ น ณ เวลานแี้ ลว้

บอกกลา่ วเล่าขาน ปี ท่ี 24 ฉบบั ที่ 166 ลงวนั ท่ี 9 ธนั วาคม 2562

-3-
เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร-ครู-สภานักเรียน
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมายังทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนไม่ว่ากิจกรรมใด ๆ ให้ได้รับแต่
ความสขุ ความเจริญ สุขภาพแขง็ แรง แคล้วคลาดจากภยั อนั ตรายทงั้ ปวงตลอดไป

สำหรับ “บอกกลา่ ว เลา่ ขาน” ฉบับน้ีขอแจง้ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวและขอความรว่ มมอื ดงั น้ี

 ข่าวจากฝ่ายบริหาร 

“ผู้ปกครองธีรธาดาฯ คือ ผู้ปกครองคุณภาพ” คำกล่าวที่ได้ยินได้ฟังเสมอมา เคยถามว่าแล้วดู
จากไหน คำตอบ คือ “จากความร่วมมอื กบั ทางโรงเรียนฯ เวลามงี านดูอลังการพร้อมเพรยี ง
มคี วามสุขกับการทำกจิ กรรมร่วมกบั ลกู ๆ การพดู คุยสอ่ื สารกันในกลมุ่ โซเชยี ล แม้แต่การโพสต์ตอ่ ว่า
ด่าทอ ด้วยคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามครูผู้สอน ลูก ก็ไม่มีในโลกโซเชียลของโรงเรียนฯ” ต้องขอมอบ
ความรัก ความภาคภูมิใจและความขอบคุณนี้ มายังผู้ปกครองคุณภาพทุก ๆ ท่านเช่นกัน และเราก็จะ
รกั ษาคณุ ภาพน้ีตลอดไป เพ่ือส่งต่อความภาคภูมใิ จใหก้ ับลกู - หลานของเรา

ระยะนี้จะมีการแจ้งยืนยันการเรียนต่อเพื่อขึ้นช่วงชั้น คือ จากเนอสเซอรี่ ขึ้นอนุบาล 1 จาก
อนุบาล 3 ขึ้น ป.1, ชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 และจดหมายยืนยันนักเรียนประจำที่จะอยู่ต่อ (กรณีนักเรียน
ประจำขอสงวนสทิ ธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้ปกครองที่สามารถปฏิบตั ิตามกติกาของนักเรียนประจำเทา่ นั้น)
จึงขอให้ผู้ปกครองได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และยืนยันพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ตามวันและเวลาที่กำหนด
ดว้ ย ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้โรงเรยี นฯ ไดร้ ับนักเรียนจากภายนอกทล่ี งช่อื รอคิวไว้ดว้ ยเช่นกนั
เราจำเป็นต้องวางแผนงานล่วงหนา้ ที่เรอ่ื งอตั รากำลัง และอ่ืน ๆ

 ขา่ วจากฝ่ายวิชาการ 

• ตลาดนัดวิชาการ เดือนนี้จัดในวันอังคารที่ 17 ธ.ค. 62 ใน Theme: Christmas Market
ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของเทศกาลคริสต์มาส เช่น ที่มาของวันคริสต์มาส สัญลักษณ์ของสิ่งของที่ใช้
ตกแต่งช่วงเทศกาลคริสต์มาส ฯลฯ โดยจัดเป็นการเรียนรู้ที่เด็กต้องศึกษามาก่อน และต้องนำเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ โดยจะมีพิธีเปิด เวลา 08.30 น. ภายใต้เสียงเพลงแห่งความสุข และบรรยากาศของ
การแต่งกายด้วยสเี ขยี ว-แดง สีแห่งคริสต์มาส เพือ่ สร้างบรรยากาศแหง่ การเรยี นรู้

บอกกลา่ วเลา่ ขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ท่ี 166 ลงวนั ท่ี 9 ธนั วาคม 2562

-4-
ส่งเสริมความคิดริเริ่ม - สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเด็ก ๆ จะมีการเรียนรู้ตามเวลาปกติเพียงเปลี่ยน
วิธีการจากห้องเรียนสู่พื้นที่ภายนอกห้องเรียน ส่วนกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าก็จะเน้นสินค้าสำหรับ
เทศกาลฯ ซงึ่ จะเร่มิ ในเวลา 14.30 น.

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมพิธีเปิดในภาคเช้า และร่วมสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนพร้อม
สนับสนนุ สนิ ค้านักเรียนในภาคบา่ ย และรว่ มแต่งกายแบบจัดเตม็ ด้วยสีแห่งครสิ ต์มาส

• การสอบกลางภาค ตั้งแต่ช้ัน ป.1 ถึง ม.3 สอบข้อเขียนตามตาราง วันที่ 13 – 17 ม.ค. 63
ส่วนการสอบปฏิบัตินน้ั จะมีการสอบปฏิบตั ินอกตารางทุกระยะ ต้ังแตบ่ ัดนีเ้ ปน็ ตน้ ไป ดังนน้ั การปิดชว่ งปีใหม่
ต้องไม่ลมื หน้าท่ีการเรียนรู้

 ขา่ วจากฝ่ายปกครอง/กิจกรรม 

• การเติมเงนิ และการตรวจสอบการใช้ บตั ร Smart Card ขอความกรุณาฝึกเด็กใหร้ ู้จัก
วางแผนการเตมิ ว่าควรใช้เท่าไร ถึงใหพ้ อเพยี ง 2 - 3 สัปดาห์หรอื 1 เดอื น และในวนั ที่จะเติมเงนิ ควรมาถึง
เรว็ กว่าปกติ เพ่ือมิให้มาแออดั ในเวลาเดียวกนั ท้ังตอ้ งใช้เวลาและระบบแฮงค์ได้ ในกรณีทท่ี ่านสงสยั วา่
มีการใชเ้ งนิ มากผิดปกติ ขอให้ท่านแจ้งฝ่ายการเงินโดยตรง

• การดูแลสุขภาพ ระยะน้ีเป็นชว่ งของการเปลย่ี นแปลงฤดูกาล อากาศเร่ิมหนาวเยน็ และมดื เร็ว
ประกอบกับโรคหวดั สายพนั ธแ์ุ ปลกใหม่ก็แพร่ระบาดมากและยากต่อการดแู ลอย่างทว่ั ถงึ จงึ ขอความรว่ มมือจาก
ผปู้ กครองไดก้ วดขนั เรื่องการดแู ลสุขภาพของเด็ก อาทิ การพกั ผอ่ น การทานอาหาร การออกกำลังกาย การดมื่ นำ้
สะอาด และการใชผ้ า้ คาดปาก-จมกู (Mask) เพอื่ ป้องกันเช้ือโรค การใช้เสือ้ ผ้ากนั หนาว (ตามฟอร์มโรงเรียนฯ) รวมถงึ
การเกบ็ รกั ษาทกุ คร้งั ที่มารบั -สง่ ขอใหต้ รวจสอบก่อนเสมอ

• การแตง่ กายของนกั เรียน ขอไดร้ ับการเอาใจใสจ่ ากผูป้ กครองก่อนพาเดก็ มาสง่ โรงเรียนฯ ว่าเด็ก
แต่งกายถกู ระเบยี บหรอื ไมเ่ คร่อื งแต่งกายดดู ีหรือคบั -สัน้ เก่าขาด สกปรก กระดุมหาย ชายกระโปรงหลุดหรอื ไม่
เพอ่ื สรา้ งนิสยั ใหเ้ ด็กเป็นคนประณตี รกั ความสวยงาม ความสะอาด

• เร่อื งการแยกขยะ ขอความรว่ มมือในการรว่ มบ่มเพาะเรอ่ื งการคัดแยกขยะ เรมิ่ จากท่บี ้านก่อน เพอ่ื
ฝกึ ใหเ้ ด็กรจู้ ักการดูแลสว่ นรวมหรอื สร้างจติ สาธารณะ ตลอดจนการฝึกใหร้ ู้จกั ตระหนัก ถงึ ภัยจากการละเลย
สงิ่ แวดล้อม ปัญหาที่เราประสบอยู่ คือ น่งั รบั ประทานตรงไหนกท็ ง้ิ ตรงนนั้ ความรว่ มมือในการแยกขยะยงั ต้องออก
แรงอกี มากเหลือเกิน แตห่ ากทางบ้านจะช่วยฝึกฝนรว่ มกนั ก็จะเป็นประโยชนต์ อ่ ตวั เดก็ และสว่ นรวมเปน็ อยา่ งย่งิ

บอกกลา่ วเล่าขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ท่ี 166 ลงวนั ท่ี 9 ธนั วาคม 2562

-5-
ขอความรว่ มมือและซักซ้อมความเขา้ ใจอีกครัง้ เร่ืองการสง่ นักเรยี นภาคเชา้ ไมค่ วรส่งเชา้
เกนิ ไป เพราะอาจไม่ปลอดภัย โดยปกตคิ รเู วรจะเริ่มเข้าเวรเวลา 07.00 น. ควรสง่ นกั เรียน เม่อื มีครูเวรแลว้
เพ่อื ความปลอดภยั ของนักเรียน

• Teeratada Students’Talent Show 2019 (TSTS) ในTheme: The Arabian Nights

กิจกรรมประจำปีที่เดก็ ๆ จะบรู ณาการการเรียนร้จู ากหอ้ งเรียนส่กู ารนำเสนอบนเวที สำหรบั ปีนี้รูปแบบใน
พิธีเปิดจะเปลี่ยนไป ทั้งประธานฯ จะเรียนเชิญตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับ และผู้กล่าวรายงานจะ
ดำเนินการ โดยนักเรียนที่จะฝกึ ฝนการใช้ภาษาฯ ความเช่ือมัน่ และการแสดงออกในรูปแบบของการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง โดยเด็ก ๆ จะมีสว่ นรว่ มในการคัดเลือกตวั แทนของระดบั

ดงั นั้นจึงขอเชญิ ชวนผู้ปกครองทุกรอบ ร่วมแต่งกายในสไตล์ The Arabian Nights เพื่อเปน็ ต้นแบบ
ในการเรียนรู้ อีกทงั้ ขอขอบคุณทา่ นผู้ปกครองท่รี ว่ มเป็นผู้สนบั สนนุ ให้กำลงั ใจ ทัง้ เวลาฝึกซ้อมนอกเวลา
การรบั -ส่ง (ร่วมเดือน) เคร่อื งแตง่ กายการแสดง ตลอดจนการจองทีน่ งั่ ที่จองเผื่อลกู -หลาน (ท่ีไมใ่ ชจ่ องท่ีเดียว
แลว้ สลบั การเขา้ ชม) ขอความกรณุ ารว่ มเปน็ กำลังใจด้วยการอยรู่ ว่ มชมจนจบรายการทุกรายกายเสมอื นหนึ่ง
เดก็ ทกุ คน คือ ลูก-หลานของเราเอง เพ่ือสรา้ ง Self - Esteem ใหก้ บั เด็ก ๆ ของเราทุกคน อกี ท้ัง
ผปู้ กครองเดก็ เล็กก็จะสงั เกตเหน็ ลูกของเราในอนาคต จากพัฒนาการของ “ศษิ ย์ธรี ธาดาฯ” รุ่นใหญ่นั่นเอง
และจะพบความมหัศจรรย์ ในกระบวนการทำงานอยา่ งเป็นระบบของเด็กทงั้ หนา้ ฉาก - หลังฉาก ทั้งน้มี ี
กำหนดจัด ดงั นี้

วนั ที่ 20 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. นมสั การเน่ืองในเทศกาลครสิ ตม์ าส
วันท่ี 21 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. การแสดงรอบเช้า

เวลา 18.00 น. การแสดงรอบคำ่
วนั ท่ี 22 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. การแสดงรอบเช้า

เวลา 18.00 น. การแสดงรอบคำ่
1 ชั่วโมง ก่อนการแสดงทกุ รอบ คุณลุง Santa จะรออวยพร (Christmas Wishes) และมอบ
ของขวญั ให้เดก็ ๆ จงึ ขอเชิญชวนมากอ่ นเวลา สำหรับรอบ 10.00 น. หากพลาดการชมแสงสีจากไฟที่
ประดับ กข็ อเชิญมาร่วมถา่ ยภาพในรอบคำ่ ได้อีก ดว้ ยความยินดยี ่งิ

บอกกล่าวเล่าขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ที่ 166 ลงวนั ที่ 9 ธนั วาคม 2562

-6-
ทุกรอบ กรุณาถอื บัตรเข้าชม 1 บตั รต่อ 1 ท่าน กรณีนักเรียนทต่ี ้องข้นึ แสดงให้ฝากบตั รไวท้ ค่ี รู-
ผดู้ แู ลการแสดงของเด็กชุดน้ัน ๆ เพ่ือให้เด็กถือเข้าหลงั การแสดงเสร็จสิ้น (เราถอื โอกาสนฝี้ กึ เด็กในการเข้าชม

มหรสพในมาตรฐานแบบสากล โปรดได้รบั ความเข้าใจ)

สถานที่จอดรถในวันงานฯ ใช้ประตู 3 จอดได้เต็มสนามฟุตบอล ริมถนน และข้างถนน ตลอด
เส้นทางประตู 1 - 4 กรุณาจอดให้ชิดคัน พร้อมปลดเกียร์ว่างทุกครั้งที่จอด (ขอแนะนำให้ผู้มาร่วมงานลง
ทป่ี ระตู 1 แล้วถงึ นำรถไปจอด)

• โรงเรยี นฯ จัดบริการจำหนา่ ยอาหาร และของว่าง ณ บริเวณหน้างาน เชน่ ทุกปี
• การอวยพรดว้ ยเสยี งเพลง (Carolling) ในวันที่ 1, 18, และ 25 ธนั วาคม คณะนักร้องฯ จะ
ออกไปร้องเพลงอวยพร อันเป็นส่วนหนงึ่ ของการเรยี นการสอนภาษาและวัฒนธรรม และถือโอกาสนี้ ไปรับพร
จากผหู้ ลกั ผู้ใหญ่ของบา้ นเมือง ช่วงกอ่ นคริสต์มาส ตามที่ขออนญุ าตฯแลว้ โดยการสลบั สบั เปลยี่ นกันไปตาม
กติกาและเง่ือนไข ผูป้ กครองสามารถสอบถามไดจ้ ากเด็ก
• กฬี าสีปีน้ีเราร่วมใจรีไซเคลิ สำหรบั นักเรียนระดบั ประถมและมธั ยมต้นจดั วนั ที่ 27 ธ.ค. 62
เริม่ ขบวนพาเหรด 08.00 น. ให้นักเรียนทุกคนเขา้ ร่วมกิจกรรม เพราะเป็นการประเมนิ วิชาพลศึกษาครัง้
สุดท้ายของภาคเรียน ขอให้งดการเช่า/ช้ือชดุ การแตง่ กายทกุ ชนิด ให้ครแู ละนักเรียนรว่ มคิด ร่วมทำ รว่ มนำเสนอ
ขบวนพาเหรด หรอื เชยี ร์ดว้ ยอุปกรณ์เสริมจากวัสดรุ ไี ซเคลิ เชิญผ้ปู กครองร่วมเป็นกำลงั ใจเชียร์ลูก-หลานดว้ ยเชน่ กนั
การปิดเรยี นช่วงเทศกาล และการเปดิ เรยี นชดเชย ด้วยตามปฏทิ ินของโรงเรียนฯ ไดก้ ำหนด
กจิ กรรมในชว่ งเทศกาลคริสตม์ าส ซ่ึงมคี วามจำเปน็ ต้องปิดการเรยี นการสอนและเรียนชดเชย ดังน้ี
• วนั ศกุ รท์ ี่ 20 ธ.ค. 62 พธิ นี มัสการเนอ่ื งในเทศกาลคริสตม์ าส (ยกเวน้ นกั เรยี นท่ีไดร้ ับมอบหมายงานฯ)
และเปดิ เรียนชดเชยของวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 63 ใช้ตารางเรยี นวนั ศุกร์
• วันพุธที่ 25 ธ.ค. 62 หยดุ วนั คริสต์มาส (ไม่ชดเชย เน่ืองจากเป็นวันหยดุ ประจำปขี องโรงเรียนฯ)

บอกกลา่ วเล่าขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ท่ี 166 ลงวนั ที่ 9 ธนั วาคม 2562

-7-

 ข่าวจากฝา่ ยอนบุ าล 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองระดับอนุบาลดังต่อไปน้ี
• การดูแลสุขภาพช่วงเวลาอากาศเปล่ียนแปลง ดา้ นการแต่งกายให้อบอุ่น และการพักผ่อนให้

เพยี งพอ โรงเรียนฯ ตระหนักถงึ ความจำเปน็ ในการดแู ลสุขภาพนกั เรยี นตลอดมา ชว่ งนี้จะงดอาหารประเภท
ของทอด เครื่องดื่มเย็น เน้นของวา่ งทใ่ี หว้ ิตามนิ ซีเป็นพเิ ศษ

• เชญิ รว่ มงานวันตลาดนัดวชิ าการ Theme : Christmas Market และร่วมแต่งกายสไตลเ์ ขียว-
แดง คริสต์มาส

• กฬี าสำหรบั อนุบาล ขอเล่ือนไปจัดพร้อม “วนั เด็ก” เชิญชวนผปู้ กครองเข้ารว่ มเชยี ร์ได้ และ
รว่ มสนกุ สนานกับพวกเรา วันท่ี 10 ม.ค. 63

 ข่าวฝา่ ยต่างประเทศ 

ขอขอบคุณผู้ปกครองท่ีสมัครเขา้ ร่วมโครงการ NZ Study Tour 2020 สำหรับนักเรียน เพ่ือเกบ็
เกย่ี วประสบการณ์ตา่ งแดนด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Pompallier Catholic College เมือง Whangarei
ประเทศนิวซีแลนด์ วนั ท่ี 8 มี.ค. – 3 เม.ย. 63 โดยมคี รภู าณมุ าษ โพธท์ิ อง และครูเพชรัตน์ หมวกเครือ
เป็นครูผ้ดู แู ลตลอดวลาทเ่ี ด็กอยู่ต่างประเทศ

การไปเรยี นรู้ตา่ งบา้ นตา่ งเมืองอ่นื ๆ มิใชไ่ ปเพื่อรู้เพ่อื เหน็ เพยี งความเจริญดา้ นวัตถุ และความแปลกตาใน
ธรรมชาติ ทางเทคโนโลยี หรอื วฒั นธรรมท่ีแสดงออกในรปู ธรรมเท่านน้ั แต่การได้เหน็ ได้รู้ถึงสิ่งท่เี ปน็
นามธรรม “ยอ่ มเสรมิ ระดับพลังจติ ” ให้แก่เราผู้มีพื้นฐานของประสบการณท์ ี่แตกต่างออกไปไม่น้อย รวมถงึ
การส่งั สมประสบการณ์ ก่อเกิดเปน็ “วิสยั ทศั น์” ซง่ึ วนั เวลาทีผ่ า่ นพน้ ไปแลว้ จะไม่สามารถหวนคืนได้ แตท่ ั้งนี้
ก็ขึน้ อยู่กบั ฐานการคดิ การรับรขู้ องแตล่ ะบคุ คลอีกนั่นเอง

บอกกล่าวเล่าขาน ปี ท่ี 24 ฉบบั ท่ี 166 ลงวนั ที่ 9 ธนั วาคม 2562

-8-
ปฏิทนิ กิจกรรม เดือนธันวาคม – มกราคม ปกี ารศึกษา 2562

วนั เดอื น ปี กิจกรรม หมายเหตุ

ธันวาคม : หยุด วนั คลา้ ยวันเฉลมิ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
5 ธ.ค. 62 พระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

10 ธ.ค. 62 หยุด วันรฐั ธรรมนูญ

17 ธ.ค. 62 ตลาดนดั วิชาการ Theme: Christmas Day

20 ธ.ค. 62 พิธีนมสั การเน่ืองในเทศกาลคริสต์มาส หยดุ เรยี น
21 – 22 ธ.ค. 62 งาน Teeratada Students’ Talent Show 2019
เดก็ พรอ้ มกอ่ นเวลาแสดง
1- 2 ชม.

25 ธ.ค. 62 หยุด เทศกาลครสิ ตม์ าส

27 ธ.ค. 62 กฬี าสี ระดบั ประถม - มธั ยม ณ สนามกีฬา โรงเรยี นธีรธาดาฯ

30 – 31 ธ.ค. 62 หยดุ วนั สน้ิ ปี
มกราคม
1 ม.ค. 63 หยดุ วนั ขึ้นปใี หม่
2 ม.ค. 63 เปิดเรยี น

8 ม.ค. 63 กิจกรรมคา่ ยลูกเสือสามัญรุ่นเล็ก เฉพาะ ป.1 - ป.3

10 ม.ค. 63 กฬี าสี ระดบั อนุบาล ณ สนามกีฬา โรงเรียนธรี ธาดาฯ
16 ม.ค. 63 หยดุ วันครู
13 – 17 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรยี นท่ี 2/2562 นักเรียนทกุ ระดบั ชั้น
18 ม.ค. 63 เรยี นชดเชยวันศกุ รท์ ่ี 20 ธ.ค. 62 สนามสอบ รร. อนุบาลโรจนวิทย์
กมุ ภาพันธ์
1 ก.พ. 63 สอบ O-NET ระดับชนั้ ป.6

1 – 2 ก.พ. 63 สอบ O-NET ระดับช้ัน ม.3 สนามสอบ รร. ผดุงราษฎร์

หมายเหต:ุ กำหนดการล่วงหน้าบางอยา่ งอาจมีการเปลย่ี นแปลงตามความเหมาะสม
กรณุ าตรวจสอบจากบอกกล่าวเล่าขาน ฉบับสุดทา้ ย
www.teeratada.ac.th, E-mail: [email protected], Line ID: teeratada_school

บอกกลา่ วเลา่ ขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ที่ 166 ลงวนั ท่ี 9 ธนั วาคม 2562


Click to View FlipBook Version