The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

CO-5STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้ (pdf.io)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nutty on tour, 2019-11-30 03:27:07

CO-5STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้ (pdf.io)

CO-5STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้ (pdf.io)

Keywords: co-5steps

มมูลนธนิ นิ อดุอ มพร-สมศกัศ ดดิน์ (เซซี่ยงใชช) ศกศั ดนดิพ์ รทรศัพยย

ประวตัศ กนิ ารกอช ตตั้ศง

มูมลนนิธนิศักศ ดนิด์พรทรัพศ ยย์เริ่มรน ดดด ำเนินน กดำรครัร้ศงแรกใบปีป พ.ศ.๒๕๔๙ โดยสมดำชิกน ครอบครวศั “ศศักดด์พนิ รทรศพั ย์ย” อันศ ประกอบดดว้ ย

นดำยสมศกศั ดนิ์ด ศกศั ดน์พิด รทรัพศ ย์ย นดำงอุอดมพร ศักศ ดพดิ์น รทรศัพยย์ นดำยวนเิ ชียช ร ศัศกดพิ์นด รทรศัพย์ย

น.ส.จนศั ทรส์ย นริ นิ ศกัศ ดดิน์พรทรศพั ยย์ นดำยวินศดำล ศกัศ ดิ์ดนพรทรศัพยย์ น.ส.ศอุกรย์สิรน นิ ศศกั ดพ์นิด รทรพัศ ย์ย

วนิสยัศ ทัศศนย

“พัฒศ นดำกดำรศึศกษดำไทย เพพรอิ่ ตอบแทนคุอณแผนผ่ ดนิน เกิดน และผมูม้ด ีพช ระคุอณ”
กดำรศึกศ ษดำ คพอ ควดำมมนิศรั่ คงของชดำติน
ครมู คพอ แมพ่ผ นมิ พยข์ องชดำติน

จติน วนิญญดำณครูม คพอ พลศังขบศั เคล่ริอพ นขอชดำติน

เยดำวชน คพอ อนดำคตของชดำตนิ

ปณนิธาน
มูลม นนธิ นิ อุดอ มพร-สมศกศั ดิด์น (เซย่ชิรี งใช่ผ) ศักศ ดพิ์ดน รทรัพศ ยย์ เปปน็ องค์ยกรทิช่รีมอุงผ่ เนดน้ เพรพ่ิอยกระดศับกดำรศึศกษดำไทย ทสชีริ่ พบสดำนเจตนดำรมณขย์ องบอพุ กดำรชี
ในกดำรทดด ำควดำมดีช เพอร่ิพ ตอบแทนสัศงคมอยด่ผ ำงตอ่ผ เนิอ่พร งและยงิศั่ร ยพน

เปป้าหมาย
๑. พศัฒนาศศักยภาพครมูผู้มสผ อน บุคอ ลากรทางการศกศึ ษา ในระดับศ ชนศัร้ ปฐมวยัศ ประถมศกศึ ษดำและ มศัธยมศศกึ ษดำ ใหดม้ ีคช วดำมรดูค้ม วดำม
ชดดำนดำญทดำงวิชน ดำกดำร
๒. พัศฒนาศศักยภาพบุอคลากรทางการศศกึ ษาและผบผูม้ รนิหารสถานศศึกษา ใหม้ด คีช วดำมรดคูม้ วดำมชดดำนดำญ ทดำงวิชน ดำกดำรและกดำรบรนิหดำรท่ริมีช ีช
ประสินทธินภดำพ

๓. จดศั ตงศต้ั คลศงั ความรูผม้ (Knowledge Center) ท่รีิจช ัดศ รวบรวมเนัพอร้ หดำจดำกกดำรอบรมในหลกศั สมตู ร ตดผ่ ำง ๆ เขดด้ ำเปป็นหมวดหมผู่แม บผ่งตดำม
สดำระกดำรเรยชี นรด้มู รวบรวมขดผ่ ำวสดำรต่ดผ ำง ๆ ทงัศ้ร ของภดำครฐัศ และ เอกชนที่เริช ปนป็ ประโยชน์ยต่อผ กดำรศกึศ ษดำ ตลอดจนจดัศ ทดดำ E-learning

ตศัร้งแตชผ่ ้ศัรนปฐมวัศย ประถม ศกศึ ษดำ มธัศ ยมศกึศ ษดำ อดำชชีวศึศกษดำ และอดอุ มศกึศ ษดำ โดยเบ้อพัร งตด้นจะทดดำกดำรพศฒั นดำ E-learning สดด ำหรบัศ
ชัรศ้นปฐมวศัยและประถมศกศึ ษดำกผอ่ น
๔. มอบทนอุ การศศึกษา “วาช ทค่ีซ รูไม ทยสถูมช ินน่ีซ กกาเนดิน ”

มูลม นนธิ อนิ ุอดมพร-สมศัศกดิด์น (เซช่ยิรี งใช่ผ) ศักศ ดพ์ดิน รทรศัพย์ย รผว่ มกบัศ บรษิน ัศท เอสเอสยมูพีช (ประเทศไทย) จดด ำกศัด ผู้มผด ลนิตเครอ่ิรพ งสดด ำอดำงภดำยใตด้
แบรนดย์ Oriental Princess มอบทอนุ กดำรศกึศ ษดำตลอดหลักศ สตูม ร จดดำนวน ๗๗ ทุนอ ใหกด้ บศั นักศ เรยชี นทช่ิรีมีชคะแนนสอบเขดด้ ำเป็ปนอศนั ดบัศ
ทิี่ชร ๑ ในคณะครศอุ ดำสตร์ย หรอพ ศกศึ ษดำศดำสตรย์ จงัศ หวัดศ ละ ๑ ทอุน ในปปีกดำรศศกึ ษดำ ๒๕๖๑ และจะมอบใหด้ทุกอ ปจปี นกวดผ่ ำจะมชกี ดำร
เปลิย่ีรช นแปลง
๕. มอบทนุอ การศศกึ ษา “พยาบาลคนคื ถินีซน่ กกาเนินด”

มลมู นิธน ิอน ดุอ มพร-สมศักศ ดิดน์ (เซชียิ่ร งใช่ผ) ศัศกดดิพน์ รทรพศั ย์ย ร่วผ มกัศบ บริษน ศัท เอสเอสยูมพีช (ประเทศไทย) จดดำกดศั ผผมูด้ ลนิตเครรพ่อิ งสดดำอดำงภดำยใตด้
แบรนดย์ Cute Press มอบทอุนกดำรศกศึ ษดำตลอดหลศกั สตูม ร จดดำนวน ๗๗ ทอุน ใหก้ด บัศ นศกั เรยีช นพยดำบดำลท่ีริชผผ่ดำนกดำรคดัศ เลพอกเข้ดดำศกึศ ษดำใน

วทิน ยดำลศยั พยดำบดำล/วินทยดำลศัยพยดำบดำลบรมรดำชชนนชี สถดำบันศ พระบรมรดำชชนก ทีชริ่มคชี ะแนนสอบเข้ดด ำเปน็ป อนศั ดบัศ ทรี่ชิ ๑ จศังหวัดศ ละ ๑ ทุนอ
เริรน่มปีกป ดำรศึศกษดำ ๒๕๖๒ และจะมอบใหท้ด อุกปปีจนกวด่ผ ำจะมีกช ดำรเปลิชีร่ยนแปลง
หมายเหตุอ

• ทกุอ โครงกดำร ทุอกกนจิ กรรม มลมู นิธน ิน อดุอ มพร-สมศัศกดน์ิด (เซชียิร่ งใชผ่) ศกัศ ดพ์นิด รทรพศั ย์ย ใหด้กดำรสนับศ สนุอนโดยไมผค่ ดิน มมูลคผ่ดำ

• มมูลนธนิ ิน ออุดมพร-สมศัศกด์ิดน (เซยริี่ช งใชผ่) ศศักดพ์ดิน รทรัศพยย์ ไม่รผ บัศ บรินจดำคทร้ศังเงนนิ และสิรน่งของ อชีกทงัรศ้ สง่ิรน ตอบแทนใด ๆ ทกอุ กรณีช

• กดำรอบรมทุอกครัง้ศร มกชี ดำรถดผ่ ำยทอด Online ทดำง YouTube Live เพ่รพอิ ใหคด้ รแูม ละผสูด้ม นใจท่วัศิร ประเทศสดำมดำรถเรีชยนไปพร้ดอมกับศ ครูม
ในหด้องเรยีช น

• ทดำยดำททกุอ รอุ่ผนของผู้กดม อผ่ ตัรศ้งมมูลนนธิ ิน ฯ จะถพอหลกศั ปฏนบิ ศตั นิตดำมปณินธดำนทชีร่ิไดดต้ ศั้รงไวตด้ ลอดไป

๒๓/๒/๖๒

บดิ าและมารดา เปน ผใู หช วี ติ กบั เรา อบรมสง่ั สอนเลย้ี งดู ทมุ เท ใหท กุ สรรพสง่ิ กบั เรา
ดงั นน้ั จงปฏญิ าณกบั ตนเองวา ในชวี ติ นต้ี อ งตอบแทนบญุ คณุ บดิ าและมารดา
ใหบ ดิ าและมารดาภาคภมู ใิ จวา มลี กู คนน้ี
ใหพ น่ี อ งมคี วามภาคภมู ใิ จวา มญี าตพิ น่ี อ งคนน้ี
ใหเ พอ� นฝงู มคี วามภาคภมู ใิ จวา มเี พอ� นคนน้ี
ใหค นไทยมคี วามภาคภมู ใิ จวา มคี นไทยคนน้ี
ใหผ บู งั คบั บญั ชามคี วามภาคภมู ใิ จวา มลี กู นอ งคนน้ี
ใหผ ใู ตบ งั คบั บญั ชามคี วามภาคภมู ใิ จวา มหี วั หนา คนน้ี
มนษุ ยต อ งมเี ปา หมายชวี ติ
ตอ งซอ� สตั ย ตอ งรบั ผดิ ชอบ ตอ งมงุ มน่ั กบั เปา หมาย
อปุ สรรค คอื ทม่ี าของประสบการณ
ปญ หา คอื ทม่ี าของปญ ญา
ความมงุ มน่ั คอื ความสำเรจ็ บรรลเุ ปา หมาย
ชวี ติ คอื การตอ สู ชวี ติ คอื การเสาะแสวงหาโอกาส
ถา ละเลยเปน การทำลายโอกาสของชวี ติ และครอบครวั
ความเกง กาจเกดิ จากการเรยี นรู
ความชำนาญเกดิ จากการฝก ฝน
หนทางอยทู ก่ี ารเสาะแสวงหา
ความสำเรจ็ อยทู ค่ี วามมงุ มน่ั
เราเลอื กเกดิ ไมได แตเ รามงุ มน่ั ใหเ กดิ สง่ิ ทเ่ี ราตอ งการได
มนษุ ยท กุ คนมโี อกาส
เปน ทง้ั คนมง่ั มี และคนจน
เปน ทง้ั เจา ของกจิ การ และลกู จา ง
เปน ทง้ั คนมกี ารศกึ ษาดี และไมม กี ารศกึ ษา
เปน ทง้ั คนทผ่ี อู น� ชน� ชม และไมช น� ชม
เราตอ งการอะไรจากผอู น� ...ตอ งทำสง่ิ นน้ั ใหก บั ผอู น� กอ น
เชน ตอ งการใหค นอน� ยม้ิ ...เราตอ งยม้ิ ใหก อ น
ตอ งการใหค นอน� พดู จาด.ี ..เราตอ งพดู จาดกี อ น
ตอ งการใหค นอน� กรยิ ามารยาทด.ี ..เราตอ งทำใหก อ น
ตอ งการใหค นอน� ชน� ชอบเรา...เราตอ งมนี ำ้ ใจใหก อ น

เราไมช อบสง่ิ ใด ตอ งไมท ำสง่ิ นน้ั กบั คนอน�
เชน เราไมช อบคนไมซ อ� สตั ย. ..เราตอ งซอ� สตั ย
เราไมช อบคนอวดดอี วดเกง ...เราตอ งนอบนอ มถอ มตน
เราไมช อบคนโกหกมดเทจ็ ...เราตอ งไมโ กหกมดเทจ็
เราไมช อบคนขาดความรบั ผดิ ชอบ...เราตอ งมคี วามรบั ผดิ ชอบ
จงยดึ มน่ั ในจรยิ ธรรม คณุ ธรรม ศลี ธรรม เมตตาธรรม และนติ ธิ รรม
ในการดำรงชวี ติ ครอบครวั และหนา ทก่ี ารงาน

จะมคี วามผาสกุ และเจรญิ รงุ เรอื ง
ทกุ สรรพสง่ิ นน้ั คนเองเปน ตน เหตทุ ง้ั สน้ิ
การเดนิ ทาง ตอ งศกึ ษารอบคอบกอ น จงึ คอ ยเรม่ิ ตน
คำพดู ตอ งคดิ รอบคอบกอ น จงึ คอ ยพดู
การงาน ตอ งวางแผนชดั เจนกอ น จงึ คอ ยลงมอื ทำ
ขอ มลู ขา วสาร ตอ งพสิ จู นก อ น จงึ คอ ยเชอ�
เพอ� นฝงู ตอ งศกึ ษาอยา งรอบคอบกอ น จงึ คอ ยคบ

นำ้ ใจ...มคี ณุ คา มากกวา ...เงนิ ทอง
คณุ ธรรม...มคี ณุ คา มากกวา ...นำ้ ใจ
ภาพลกั ษณ. ..มคี ณุ คา มากกวา ...ชวี ติ
จรยิ ธรรม...มคี ณุ คา มากกวา ...ภาพลกั ษณ
หากพอเพยี ง พอใจ ในสง่ิ ทม่ี อี ยจู ะเกดิ ความสขุ
หากไมพ อใจในสง่ิ ทม่ี อี ยจู ะเกดิ ความทกุ ข
มนษุ ยท กุ คนเกดิ มามแี ตร า งกาย เวลาสน้ิ บญุ เหลอื แตก ระดกู
ความดี และศกั ดศ์ิ รี เปน คณุ คา ทส่ี ำคญั ของมนษุ ย
1 นาท.ี ..สามารถซอ้ื ทองไดไ มจ ำกดั
แตท องไมจ ำกดั ไมส ามารถซอ้ื ...1 นาที ได
วนั น้ีใชจ า ยสง่ิ ของท่ีไมจ ำเปน ตอ ชวี ติ
วนั ขา งหนา ตอ งขายสง่ิ ทจ่ี ำเปน ตอ ชวี ติ
อาหารนำ้ ดม� เปน สง่ิ จำเปน ตอ ชวี ติ
นำ้ ดม� และ อาหาร ถา ไมศ กึ ษาอยา งถอ งแท กจ็ ะเปน พษิ ตอ รา งกาย
โรคภยั ไดเ จบ็ มาจากนำ้ ดม� อาหาร และสง่ิ แวดลอ ม
มนษุ ยม หี นา ทต่ี อ งดแู ลสขุ ภาพดว ยตนเอง กอ นทจ่ี จะไปใหห มอรกั ษา
เมอ� สขุ ภาพไมด ี ทำใหเ ครอื ญาตเิ ปน หว ง กงั วล เปน ภาระ
มลู นธิ ศิ กั ดพ์ิ รทรพั ย 06/2557

CO-5STEPs พัฒนาเดก็ เป

ปน ผูเรยี นและนวัตกรไดอ ยางไร

รศ.ดร.พมิ พันธ เดชะคปุ ต
รศ.พเยาว ยนิ ดีสุข

ตาราง กระบวนการเรียนรูแ บบรวมพลัง 5 ขัน้ ตอน (CO-5STEPs)

3 ขน้ั ตอน ชือ่ ข้นั ตอน พฤตกิ รรมการเรียน พฤตกิ รรมการเรียน
การสอนสบื สอบ การสอนโครงงาน

1. ขัน้ นาํ 1. เสนอส่ิงเราและระบคุ ําถาม 1.1 เสนอส่ิงเรา 1.1 ตั้งคําถามโครงงาน

สาํ คัญ (สคส) 1.2 ระบุคําถามสําคัญ

1.3 คาดคะเนคาํ ตอบ

2. แสวงหาสารสนเทศและ 2.1 รวบรวมขอมูลจากแหลง 2.1 ดาํ เนินการทาํ โครงงาน

วิเคราะห (สว) ตาง ๆ 2.2 วเิ คราะหข อมลู

2.2 วิเคราะหข อ มูล

3. อภิปรายและสรางความรู 3.1 นําเสนอและอภปิ ราย 3.1 แปลความหมาย

(อส) 3.2 สรา งความรู 3.2 สรปุ การทาํ โครงงานได

2. ข้ันสอน 4. ส่อื สารและสะทอนคิด 4.1 เลา เร่ืองรูส ูก ันฟง สรางนวัตกรรม
4.1 เขียนรายงานโครงงาน

(สสค) 4.2 สะทอ นคดิ ขอดี

ขอ บกพรอง และบทเรียนที่ได

5. ประยุกตแ ละตอบแทนสงั คม 5.1 นาํ ความรไู ปใชประยกุ ตใ น 5.1 นาํ เสนอเผยแพรผลงาน

(ปตท) สถานการณใ หม

5.2 เผยแพรผลงาน

3. ขัน้ สรุป + + +

สรปุ สรปุ สรุป

CO

1

ครสู อนสบื สอบดวย CO-5STEPs
การออกแบบการเรยี นการสอน

ผงั การออกแบบการเรียนรูตามแนว BWD

O-5STEPS พัฒนาเดก็ เปนผูเรียนรูและนวัตกรไดอยางไร | รศ.ดร.พมิ พันธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยนิ ดีสุข

แผนการจดั การเรียนรู เรอ่ื ง การจบั มอื แบบ ASEAN
1. วัตถุประสงคก ารเรยี นรู

1) อธิบายหลักการจบั มอื แบบ ASEAN และขอคดิ ที่ไดอ ยา งถกู ตอง (K)
2) ปฏบิ ตั ิตามใบกจิ กรรม เรอ่ื ง การจับมอื แบบ ASEAN อยา งรวมพลงั ดวยความมุงมั่นได (P1)
3) ออกแบบการแสดงใชก ารจบั มอื แบบ ASEAN ในงาน OTOP ไดอ ยางมคี ุณภาพ (P2)
4) มีความมงุ มน่ั และรับผดิ ชอบ (A)
2. สาระการเรยี นรู

2.1 ความรู
1) หลักการจบั มอื แบบ ASEAN
1. ใชมือซายจบั มือขวาของตนเอง
2. แลว ใชมอื ขวาจบั ขอ มอื ซายของเพอื่ สมาชกิ ทําไปตามลาํ ดับจนครบทุกตน
2) ขอ คดิ จากการจับมือแบบ ASEAN
• จงชว ยเหลอื ตนเองใหม ่นั คงแลว จึงชวยผูอ ื่น
• จงรวมพลงั ชวยกันและกันระหวางประเทศใน ASEAN

2.2 กระบวนการ
1) สามารถสื่อสาร (อา น ฟง พูด เขยี น)
2) สามารถคดิ วิเคราะห สรปุ รเิ ร่ิม
3) สามารถแกปญหา (—)
4) สามารถใชทกั ษะชีวิต (ทํางานกลมุ )
5) สามารถใช ICT (สบื คน จาก Internet)

2.3 คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค มุงม่นั และรบั ผดิ ชอบ
2.4 สมรรถนะ

สมรรถนะในการจดั การแสดงใชห ลักจับมือแบบ ASEANในงาน OTOP

CO

2

3. กิจกรรมการเรยี นรู
3.1 ขัน้ ตอนการเรียนการสอน
1) เสนอส่งิ เรา และระบุคาํ ถามสาํ คญั (สคส)
1.1 เสนอสิง่ เรา การประชมุ ASEAN
1.2 การจบั มือแบบ ASEAN มีหลักการอยางไร
1.3 ใหค าดคะเนคาํ ตอบของคาํ ถามสาํ คญั โดยลองปฏิบัติ
(5 นาที)
2) แสวงหาสารสนเทศและวเิ คราะห (สว)
2.1 ใหกลมุ ทําใบกิจกรรม การจับมือแบบ ASEAN แบบรวมพลงั อยา งรวมมอื กัน
และมั่นใจ
2.2 เมือ่ วเิ คราะหแลว ใหป ระเมินผลงานใหประเมนิ ผลจากการวเิ คราะห
3) อภิปรายและสรางความรู (อส)
3.1 ใหกลุมนาํ เสนอผลงาน
3.2 ครูนาํ อภิปราย
1) แตละกลมุ มีวธิ จี ับมือกนั อยา งไร
2) กลุม ใดเหมอื น กลุมใดตา ง อยา งไร
3) กลมุ มีขอคดิ จากการจบั มือแบบ ASEAN อยา งไรบางกลุม ใดนาสนใจทสี่ ดุ
4) กลุมสรุปสรา งความรู นําเสนอดวยผงั กราฟก
5) กลุมปรับผลงาน
3.3 ครูเช่ือมโยงความรไู ปยังสาระท่ีเตรียม
3.4 ใหกลมุ ลองฝกทําในเวลาอันส้นั
(5 นาที)

O-5STEPS พฒั นาเดก็ เปน ผเู รยี นรูแ ละนวัตกรไดอ ยางไร | รศ.ดร.พมิ พนั ธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยินดีสขุ

4) สอื่ สารและสะทอนคดิ (สสค)
4.1 ใหก ลุมเลา เรือ่ งทเี่ รยี นรสู ูกนั ฟง
4.2 ใหก ลุมสะทอนคิด
 จุดเดนมอี ะไรบา ง
 จดุ ตองแกไขมีอะไรบาง
 มคี าํ ถามใหมอะไรอีกบา ง
 ไดบทเรียนอะไร
(5 นาที)

5) ประยุกตและตอบแทนสงั คม (ปตท.)
5.1 ใหกลุมนําความรูจากการจบั มือ ASEAN ไปจัดการแสดงในงาน OTOP ของ
จงั หวัดพรอ มนาํ เสนอหนาหองเรียน
(15 นาท)ี

3.2 ส่ือการเรียนร/ู แหลง การเรียนรู
1) คณุ ภาพการจับมือแบบ ASEAN
2) ใบกิจกรรมเรอ่ื งการจบั มอื แบบ ASEAN

4. การประเมินการเรยี นรู
1) ประเมินความรเู รื่องหลกั การจับมอื แบบ ASEAN ดว ยแบบสอบ/แบบสมั ภาษณ (K)
2) ประเมนิ การปฏิบตั ิกิจกรรมอยา งรวมพลังดว ยแบบประเมิน (P1)
3) ประเมินการแสดง ASEAN สมั พันธใ นงาน OTOP ดว ยแบบประเมนิ สมรรถนะ (P2)
4) ประเมนิ ความมุงมั่นและความรบั ผิดชอบดวยแบบสังเกต (A)

CO

3

ใบกิจกรรม การจบั มอื แบบ ASEAN

1. ใหกลมุ (4 คนตอ กลมุ ) ศึกษารปู ภาพจับมือแบบ ASEANและคนควา Internet
2. จากนั้นวิเคราะหเพ่อื สรปุ เปนหลกั การและระดมสมอง ขอ คิดท่ีไดจ ากการจับมอื ขางตน
3. เขยี นนาํ เสนอผลจากการทาํ งาน ในแบบ

1) ความเรียง หรือ

2) ผงั GOs หรือ วาดรปู หรอื
3) ผสมผสานระหวา งความเรียงกบั ผงั GOs
4. จากนนั้ ตกแตงใหส วยงาม

จงสรา งความเขา ใจและชน่ื ชม
วัฒนธรรมขามชาติ

O-5STEPS พัฒนาเด็กเปน ผเู รียนรแู ละนวัตกรไดอ ยา งไร | รศ.ดร.พิมพนั ธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยินดีสขุ

ผงั เปรยี บเทยี บลกั ษณะสําคัญระหวา งวิธสี อนแบบสบื สอบกับวิธีสอนแบบโครงงาน
โดยสรุปท้ังวธิ ีสอนแบบสืบสอบ และวธิ ีสอนแบบโครงงานตา งใชก ระบวนการเรยี นรู

เหมอื นกัน คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร เพยิ งแตค ําตอบท่ีไดมคี วามแตกตา งกัน เมื่อผูเรียนไดค วามรู
จากการสืบสอบควรตองมกี ารประยุกตค วามรู หรือสรา งผลงาน สวนความรู หรอื ส่ิงประดิษฐท ่ีไดจาก
การทําโครงงาน ผูเรยี นควรตองนําไปเผยแพรขยายผลเปนการตอบแทนสังคมดังผังตอ ไปน้ี

CO

4

ผัง กระบวนการเรยี นรรู ะหวางวธิ ีสอนแบบสบื สอบกบั วธิ ีสอนแบบโครงงาน

O-5STEPS พัฒนาเด็กเปน ผูเรียนรูและนวัตกรไดอ ยางไร | รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยนิ ดสี ขุ

ผงั หัวขอ เรื่องใน 8 กลุมสาระการเรียนรทู ี่เช่อื มโยงกบั หัวเรอ่ื ง "รกั พอ เช่อื พอ อยอู ยางพอเพียง : กลวยพชื เศรษฐกจิ

CO

5

จากหัวเรอ่ื งขางตนเปนเรอ่ื งราวเกี่ยวกบั กลว ย พืชทพ่ี บท่ัวทุกภาคในประเทศ และธรรมชาติ
ของกลวยนัน้ เก่ียวขอ งในทุกศาสตรจ ึงเปนหวั เร่ืองท่กี ําหนดแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรูท ่ี
สามารถนําไปสรา งหนวยการเรียนรูสรางรายวิชา ใหค วามรตู อผเู รียน ผูเรยี นจะเรียนรูเน้ือหาขา งตนได
หลากหลายวิธี วิธีสําคญั ท่ีจะชว ยใหผเู รียนเรียนรอู ยางเขาใจ คือ ดวยการใชกระบวนการสืบสอบ หรือ
วิธสี ืบสอบ ไดองคความรูเ กย่ี วกับธรรมชาติของกลวยและยังพัฒนาใหผเู รยี นเปน นักคิดรเิ ริม่
สังเคราะหองคค วามรใู หม ส่งิ ใหมท่ียงั ไมม ใี ครรูหรือทํา มากอ น ซ่งึ เรยี กวา วิธีทําโครงงาน

ในการฝกผเู รียนจงึ ตองเริม่ ตนใหม พี ้นื ฐานการสบื สอบกอน ดวยการฝก ใหมีทักษะการต้ัง
คาํ ถามสําคัญ หรือคําถามสบื สอบเพื่อใหม พี ื้นฐานความรูเ พยี งพออันเปนฐานสาํ คัญใหผ ูเ รียนเรียนรลู ึก
ตอ ไป ดว ยการสังเกตและฝกตง้ั คําถามโครงงาน ซ่งึ เปนการคิดริเร่ิม หรือคิดสังเคราะห

ถาพจิ ารณาระดับการคดิ 6 ระดับในพทุ ธิพิสัย (Cognitive Domain) นน้ั เปนแนวฐานให
ผูเ รียนฝก ระบุคาํ ถามสําคัญ หรือคาํ ถามสืบสอบใน 6 ระดบั การคดิ คอื 1. การจํา 2. การเขาใจ
3. การนําไปใช 4. การวเิ คราะห 5. การประเมิน 6. การริเร่ิม ดังผังตอไปน้ี

ผังขน้ั บันได ประเภทของคาํ ถามจาํ แนกตามระดบั การคิดในพทุ ธิพิสยั ของเบญจามิน บลมู แนวใหม

O-5STEPS พฒั นาเดก็ เปนผเู รยี นรแู ละนวัตกรไดอยา งไร | รศ.ดร.พิมพนั ธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยินดสี ุข

กรณีตัวอยา ง หวั ขอโครงงานประเภทตา ง ๆ เกยี่ วกบั กลว ย พืชเศรษฐกจิ ไทย

จาํ แนกตามกลุม สาระการเรยี นรู

กลมุ สาระ คาํ ถาม ชอ่ื วัตถปุ ระสงค ประเภท

การเรยี นรู โครงงาน โครงงาน โครงงาน โครงงาน

1. ภาษาไทย นิทาน นทิ าน 1. แตงนทิ าน โครงงาน

กลวยนาํ้ วา กลว ยน้ําวา กลว ยนํา้ วา ประดิษฐ

พาเพลิน พาเพลิน พาเพลิน

มเี รอ่ื งราวและ 2. ศึกษาคุณภาพ

ลําดับเรอ่ื ง ของนิทานกลวย-

เปน อยา งไร นา้ํ วา พาเพลนิ

2. ภาษาตา งประเทศ What is the Amazing 1. แตง เรื่องสน้ั โครงงาน

short story pretty เร่ือง กลว ยที่ ประดิษฐ

about banana นา รัก

banana like? 2. ศกึ ษา

คณุ ภาพของ

เร่อื งสนั้ เรอ่ื ง

กลวยท่ีนา รกั

3. วิทยาศาสตร วัสดทุ ใี่ ชหอ มี ศกึ ษาวสั ดุ ศึกษาชนดิ ของ โครงงาน

ชนดิ ใดท่ี บางชนดิ ท่ใี ช วัสดุที่ใชหอที่ ทดลอง

เหมาะสมกับ หอ มผี ลตอ รกั ษาคณุ ภาพ

คณุ ภาพของ คณุ ภาพของ ของผลกลว ย-

ผลกลวยนา้ํ วา กลวยนํา้ วา นํ้าวา

ไดดี

CO

6

กรณตี ัวอยา ง หัวขอ โครงงานประเภทตาง ๆ เกีย่ วกบั กลวย พืชเศรษฐกจิ ไทย

จาํ แนกตามกลมุ สาระการเรยี นรู (ตอ )

กลมุ สาระ คาํ ถาม ชื่อ วตั ถปุ ระสงค ประเภท

การเรียนรู โครงงาน โครงงาน โครงงาน โครงงาน

4. คณติ ศาสตร เรอ่ื งสนั้ แตง เรื่องส้ัน 1. แตงเรอื่ งส้นั โครงงาน

แกป ญ หา แกป ญ หา แกป ญหา ประดิษฐ

คณติ คดิ ไวมี คณิตคดิ ไว คณิตคดิ ไว

เรื่องราวเปน 2. ทดลองใช

อยา งไรและมี ผลงานกับเพื่อน

เทคนิคสตู รพเิ ศษ นกั เรยี นประถม

อยา งไร ศึกษาปท ่ี 6

5. สังคมศกึ ษา คนในชมุ ชน สาํ รวจความนยิ ม 1. สาํ รวจความ โครงงาน

ศาสนาและวฒั นธรรม บางขันหมาก บรโิ ภค นิยมบริโภค สาํ รวจ

นยิ มบริโภค ผลิตภัณฑ ผลติ ภณั ฑ

ผลิตภณั ฑ กลวยไทย กลวยไทยของ

กลว ยไทย ของคนใน คนในชมุ ชน

ชนดิ ใดบาง ชุมชนบาง บางขันหมาก

และเปนอยางไร ขนั หมาก 2. สาํ รวจความ

นยิ มบรโิ ภค

ผลิตภณั ฑ

กลว ยไทยของ

คนในชมุ ชน

บางขนั หมาก

จาํ แนกตามเพศ

และอายุ

O-5STEPS พฒั นาเด็กเปน ผูเ รยี นรแู ละนวัตกรไดอยา งไร | รศ.ดร.พมิ พนั ธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยินดสี ขุ

กรณีตัวอยาง หัวขอ โครงงานประเภทตาง ๆ เก่ยี วกบั กลวย พืชเศรษฐกจิ ไทย

จาํ แนกตามกลุม สาระการเรียนรู (ตอ )

กลมุ สาระ คาํ ถาม ชอ่ื วัตถุประสงค ประเภท

การเรยี นรู โครงงาน โครงงาน โครงงาน โครงงาน

6. สุขศึกษาและ เกมกลว ย... ออกแบบและ 1. ออกแบบ โครงงาน

พลศกึ ษา กลว ยทใ่ี ช สรา งเกม และสรางเกม ประดิษฐ

แสดงใน กลวย...กลว ย กลว ย...กลวย

วนั ปใหมข อง เพือ่ แสดงใน เพอ่ื แสดงในวนั

โรงเรียน วันปใ หมข อง ปใหมข อง

ออกแบบและ โรงเรยี น โรงเรียน

สรางอยางไร 2. ศึกษา

คุณภาพของเกม

กลวย...กลว ยท่ี

สราง

7. ศลิ ปะ (ดนตร)ี เพลง เพลง 1. แตงเพลง โครงงาน

“กระบวนการ “กระบวนการ “กระบวนการ ประดิษฐ

ผลิตกลวยฉาบ” ผลติ กลว ยฉาบ” ผลิตกลวยฉาบ”

ควรมีเน้ือหา ควรมเี น้ือหา 2. ศกึ ษา

และทาํ นอง และทํานอง ความพงึ พอใจ

อยา งไร อยางไร ของเพ่อื น

นักเรียน

มัธยมศกึ ษาปท่ี

3 ที่มีตอเพลง

CO

7

กรณีตวั อยาง หัวขอ โครงงานประเภทตาง ๆ เกีย่ วกบั กลว ย พืชเศรษฐกจิ ไทย

จาํ แนกตามกลุมสาระการเรียนรู (ตอ)

กลุมสาระ คาํ ถาม ชือ่ วัตถุประสงค ประเภท

การเรยี นรู โครงงาน โครงงาน โครงงาน โครงงาน

8. การงาน นา้ํ กะททิ ่ใี ชทาํ ศึกษาชนิด 1. ศกึ ษาชนิด โครงงาน

อาชพี และเทคโนโลยี กลว ยบวชชี และสดั สวน ของกะทิและ ประดิษฐ

ควรเปนชนดิ ใด ของน้ํากะททิ ่ี สัดสวนทีเ่ หมาะ

ใชส ดั สวน เหมาะทํากลว ย ทาํ กลวยบวชชี

เปนอยา งไร บวชชี 2. ศกึ ษาความ

พงึ พอใจของ

เพอื่ นนกั เรยี นที่

มตี อกลว ยไข

บวชชี

O-5STEPS พฒั นาเดก็ เปนผเู รียนรแู ละนวัตกรไดอ ยางไร | รศ.ดร.พิมพนั ธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยินดสี ขุ

ใบสรุปความรู

แนวทางใหคําปรึกษาผเู รยี นหาหวั ขอ โครงงาน ตัวอยา งใบกจิ กรรมเพ่ือหาหัวขอ โครงงาน และ
เขียนโครงงานเพ่อื เสนอขอทาํ โครงงาน

ขนั้ ตอนอยา งงา ยในการใหค าํ ปรึกษาผูเรียน หรือเด็กหาหัวขอโครงงาน มีลําดบั ดังนี้
1. จากหนว ยการเรียนรูในรายวิชาพื้นฐาน หรอื รายวชิ าเพ่ิมเตมิ ของโรงเรียน หรอื หนวยการ
เรียนรอู ิงทองถิ่นทคี่ รสู รางขน้ึ เพ่ือใชเ ปนแหลง การเรยี นรูใ หผเู รยี นสืบสอบจนถึงทําโครงงาน ครูตอ งจัด
กิจกรรมใหผ ูเ รยี นสืบคน และสืบสอบความรูดวยตนเอง เพราะความรูทส่ี บื สอบดว ยตนเอง กอปรกบั
ความใฝเ รยี นรูของผเู รยี นทค่ี รูสามารถทาํ ใหผ เู รียนสงสยั เปน คาํ ถามในระดบั โครงงาน
2. จากหนว ยการเรียนรทู ่ีกําหนด ครจู ัดกิจกรรมใหผูเรียนตง้ั คาํ ถามสําคัญเพอ่ื การสืบสอบ
พรอมตั้งคาํ ถามโครงงานเพ่อื การทําโครงงาน โปรดจาํ ไวคาํ ถามสบื สอบเปนคาํ ถามประเภท
Unknown by Some คาํ ถามโครงงานเปนคาํ ถามประเภท Unknown by All
3. จากคาํ ถามโครงงานดังกลาวใหเ ลือกท่ีสนใจมาเพียง 1 คําถามพรอ มระบุประเภทของ
โครงงาน
4. จากนัน้ ใหผ เู รียนกาํ หนด 3 ประเดน็ หลักท่ีตองมีความสอดคลอ งกนั คือ 1) คาํ ถาม
โครงงาน 2) ชอ่ื หัวขอโครงงาน 3) วัตถปุ ระสงคโครงงานโดยเขียนลงในตกุ ตาเริงระบาํ พรอมทาํ
โครงงาน
5. จากตกุ ตาเริงระบําพรอมทําโครงงาน ใหเ ตรยี มทําโครงการเสนอเพื่อขอทําโครงงาน

CO

8

ขัน้ ตอนขา งตนแสดงดังผังตอ ไปนี้

ผัง ข้ันตอนแนวทางใหคําปรกึ ษาผเู รียนหาหวั ขอ โครงงาน

O-5STEPS พฒั นาเด็กเปนผเู รียนรูและนวัตกรไดอยา งไร | รศ.ดร.พมิ พันธ เดชะคุปต – รศ.พเยาว ยินดีสุข

ใบกิจกรรมท่ี 1 การสรา งหนวยการเรยี นรบู รู ณาการ

1. ใหส รา งหนว ยการเรียนรบู ูรณาการโดยกําหนดหัวขอเร่ืองตามความสนใจจากน้ันใหกําหนดหัวเร่อื ง
โยงกบั หัวเร่อื ง

2. เขียนผลของขอ 1 ลงในแบบบันทกึ ทีก่ าํ หนดให

ผงั หนวยการเรียนรบู รู ณาการเรือ่ ง.......................................

จงทํางานดว ยความม่นั ใจ

CO

9

ใบกจิ กรรมที่ 2 เรื่อง การตั้งคําถามสืบสอบ และคําถามโครงงาน

1. จากหนว ยการเรยี นรทู ี่สรา งใหต ั้งคําถาม 2 ประเภท คือ คําถามสืบสอบ/คําถามสาํ คญั และคําถาม
โครงงาน อยา งละ 1 คําถาม

2. เขียนผลการทาํ งานในขอ 1 ลงในตารางท่ีกาํ หนดให

คาํ ถามสืบสอบ/คําถามสําคัญ คําถามโครงงาน
(Key Question) (Project Question)

จงคิดรเิ ริ่ม และเปนนักตง้ั คาํ ถาม

O-5STEPS พฒั นาเด็กเปนผูเ รยี นรูแ ละนวัตกรไดอยา งไร | รศ.ดร.พมิ พันธ เดชะคุปต – รศ.พเยาว ยนิ ดสี ขุ

ใบกจิ กรรมท่ี 3 เขยี นหัวตกุ ตา

1. จากใบกิจกรรมท่ี 2 ใหเลอื กคาํ ถามโครงงาน และระบุประเภทของโครงงานดวย

คาํ ถามโครงงาน ประเภทโครงงาน
(Project question)

2. จากขอ 1 ให
1) ระบุ 1) คําถามโครงงาน 2) ช่อื โครงงาน และ 3) วัตถุประสงคโ ครงงานโดยใหท ้งั 3

ประเด็นมคี วามสอดคลองกนั
2) เขียนผลการระบุลงในภาพตกุ ตาขา งลางตอ ไปนี้ใหค รบ

จงรบั ผิดชอบและม่นั ใจ

CO

10

ใบกิจกรรม 4 การเขยี นโครงการเพ่อื เสนอขอทําโครงงาน

จากตุกตาพรอ มทําโครงงานในใบกิจกรรมที่ 3 ใหเ ขียนโครงการเพอื่ เสนอขอทําโครงงาน
ตามประเดน็ ตอไปนี้

1. ชอ่ื โครงงาน
2. ทีม่ าและความสาํ คัญของโครงงาน
3. ตั้งคําถามโครงงาน
4. วัตถุประสงคโ ครงงาน
5. สมมุติฐาน (ถามี)
6. ขอบเขตของการทาํ โครงงาน
7. นยิ ามคําศัพท
8. วิธีวิเคราะหขอมลู
9. ผลทค่ี าดวาจะไดรบั
10. แผนการกาํ หนดเวลาปฏบิ ัติ
11. เอกสารอา งองิ

จงสรางพลังความอดทน มงุ มน่ั
เดนิ ไปอยางกาวหนา

O-5STEPS พฒั นาเดก็ เปนผูเ รียนรแู ละนวัตกรไดอ ยางไร | รศ.ดร.พมิ พนั ธ เดชะคปุ ต – รศ.พเยาว ยนิ ดีสขุ

โครงการอบรมพฒพั นาศพักยภาพครูผร สูร้ผ อนและบคุบ ลากรทางการศกศึ ษา
ระดบัพ ชัชพ้นปฐมวพยั ประถมศศกึ ษาและมพัธยมศกึศ ษา
ประจจาปปี พ.ศ. 2562

สนใจสมพัครอบรม สามารถดรูหลักพ สูตร ร และสมพัครออนไลนไ์น ด้ทผู ท

ชชอ่ งทางตติดตามขาช่ วสารต่าช งๆ ของมูรลนิตธศติ กัพ ดติด์พรทรพัพ ยน์

สอบถามข้ผอู มูรลเพทมติ เตติม

โทรศศัพท์ท : 02-700-5800 ตต่อ 9105 วนศั จนัศ ทรท์ - วนัศ เสาร์ท เวลา 8.30 - 17.30 น.
มมือถืมอ : 063-212-2724, 063-212-2725, 091-576-0723 เวลา 8.30 – 19.30 น.

E-mail : [email protected]


Click to View FlipBook Version