The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nutty on tour, 2019-12-11 05:43:04

September 2019

September 2019

โรงเรียนธรี ธาดา พษิ ณโุ ลก

บอกกล่าว เลา่ ขาน

ปีท่ี 24 ฉบบั ที่ 164 วนั ท่ี 6 กันยายน 2562

-2-
เดือนกนั ยายน คอื เดือนแหง่ การประเมินผลผ้เู รยี นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ทง้ั ทักษะชีวติ ทักษะวิชาการ เน้นทักษะกระบวนการคดิ วเิ คราะห์ การเขียน พดู ส่ือความ การฝึกวนิ ัย
ความรับผิดชอบ ควบคู่กับการพัฒนาทางวิชาการ ซ่ึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือ ทั้งจาก
ทางบา้ นในการปลกู ฝงั และใส่ใจอย่างจริงจังในชว่ งชวี ิตวยั เรียนของเดก็ อยา่ งเหมาะสม

สำหรับ “บอกกล่าว เล่าขาน” ฉบบั น้ีขอแจง้ ขา่ วคราว ความเคล่ือนไหวและขอความร่วมมอื ดงั น้ี

1. ขา่ วจากฝา่ ยบรหิ าร

1.1 กำหนดชำระคา่ เลา่ เรยี น สำหรบั ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหวา่ ง วันที่ 23 – 30 ก.ย. 62
รายละเอียด ตามจดหมายท่ีแจกผ่านนักเรยี นไปแล้วนัน้

1.2 การประเมนิ พฒั นาการเพ่ือการเลอ่ื นช้นั สำหรบั ปีการศึกษาใหม่ 2563

- ชั้นเนอสเซอรี่ ข้ึนช้นั อนบุ าล 1 ไดเ้ รม่ิ ตง้ั แตป่ ลายเดือนสิงหาคม และจะแจง้ ผลเป็นระยะๆ
- ชน้ั อนุบาล 3 ขน้ึ ชน้ั ป.1 จะเริ่มตั้งแต่กลางเดอื นกนั ยายน เป็นต้นไป
- ชน้ั ป.6 ข้นึ ชนั้ ม.1 สอบภาควิชาการ และประเมนิ คุณลักษณะ แจ้งผลผ่านจดหมายแล้ว
ขอความกรณุ ายืนยันการเรียนตอ่ ตามรายละเอยี ดท่แี จง้ แลว้ นนั้
1.3 ส่วนการเปดิ รับสมคั รนักเรยี นใหมจ่ ากภายนอก สำหรับปีการศกึ ษา 2563

 ระดบั เนอสเซอรีแ่ ละอนุบาล ตั้งแตบ่ ัดน้ีเป็นตน้ ไป (เฉพาะมีทีว่ ่าง)
 ระดบั ป.1 และ ม.1 จะเรม่ิ รบั ลงช่อื จองตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 62 เป็นตน้ ไป

2. ขา่ วจากฝ่ายวิชาการ

2.1 การสอบปลายภาค ภาคเรยี นที่ 1/62 วัน เวลา การสอบท้ังนอกและในตารางได้แจ้งผ่าน
นกั เรยี นแลว้ อีกทั้งแนบข้อความในสมุดการบา้ นแลว้ โดยมีรายละเอยี ดการสอบ ดังน้ี

- วนั ท่ี 12 – 18 ก.ย. 62 เป็นการสอบแบบข้อเขยี น และกระบวนการ
- วนั ท่ี 16 – 20 ก.ย. 62 เปน็ การสอบดว้ ยโปรแกรม Quizizz
ทัง้ นี้ ตามทีโ่ รงเรียนฯ ไดแ้ จ้งการปรับวิธเี รียน เปลย่ี นวธิ ีรู้ ให้เหมาะกับเดก็ ในยุคศตวรรษท่ี 21
ซ่ึงเปน็ เด็กทตี่ อ้ งเติบโตในยคุ ของความก้าวหนา้ ทางเทคโนโลยีสงู และปรบั เปล่ียนอยา่ งรวดเร็ว ดังน้ัน
การเรียนรู้ของเด็กยุคนจี้ ึงต้องมีส่วนร่วมคิด รว่ มวางแผนการเรียนรู้ และฝึกเรยี นรดู้ ว้ ยตนเองอยา่ งมาก

บอกกลา่ วเลา่ ขาน ปี ท่ี 24 ฉบบั ท่ี 164 ลงวนั ที่ 6 กนั ยายน 2562

-3-
เพราะความรู้เปล่ยี นไปไดท้ ุกวินาที ดังน้ัน นกั เรยี นแต่ละชว่ งชน้ั (ป.1 - ม.3) จึงตอ้ งใช้เวลาหลังการสอบ
1 สปั ดาห์ (ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสำคัญมาก) ในการร่วมกับครูทบทวนความรู้ วเิ คราะห์ข้อสอบ และ
เตรยี มแผนการเรยี นรู้ในชว่ งปิดภาค เพอ่ื ความพร้อมในการเรียนภาคเรียนถัดไป

นักเรยี นทกุ ชน้ั (เนอสเซอรี่ - ม.3) จึงต้องมาโรงเรียนฯ ตามปกติ จนถึงวันสุดท้ายของการเรยี น
ในภาคเรยี นน้ี คอื วนั ศุกร์ ท่ี 27 กนั ยายน 2562

2.2 การรบั ดแู ลระหว่างปิดภาคเรียนชว่ งเดือนตุลาคม
สำหรับผู้ปกครองท่ตี ดิ ภารกจิ ตอ้ งทำงาน และไม่มีเวลาในการดูแลเดก็ ๆ ได้ และนักเรยี นท่ีมี

ความจำเป็นในการรักษามาตรฐานการเรียนร้ใู หค้ งอยู่ และมภี ารกิจในการเตรียมตัวสอบมาตรฐานระดับ
สากล ในเวลาท่ีจำกัด นน่ั คือ ระดับมัธยมทงั้ หมด ซ่ึงจะเปิดสอน 4 วชิ าหลัก คือ ภาษาองั กฤษ
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและสังคม

ส่วนนักเรยี นชัน้ อืน่ จะเปิดสอนกีฬาว่ายน้ำ ฟตุ บอล ดนตรี Robot อาจมวี ชิ าการเสริม
สำหรับคนที่เห็นวา่ จำเป็น คือ ป.1 - ป.6

ผสู้ นใจพฒั นาบตุ ร-หลาน ใช้เวลาว่างเตมิ เตม็ ความสามารถพิเศษที่จะเป็นดจุ อาภรณป์ ระดบั กาย
ในอนาคต ด้วยโครงการ Teeratada Students’ Talent Show 2019 ขอเชญิ สง่ เด็กๆ เขา้ ร่วมเรียน
พื้นฐานการเคลื่อนไหวรา่ งกาย (Body Activity & Body Movement), พน้ื ฐานการขบั รอ้ ง และ
การแสดง (Voice Training & Basic Activity) โดยทมี ครูผูส้ อนมืออาชีพ ซ่ึงเปน็ สดุ ยอดการสร้าง
แรงบันดาลใจใหเ้ ด็ก อีกทั้งสรา้ งความรัก ความผูกพันธ์ของมิตรภาพวัยเดก็ ในชว่ งปดิ ภาคเรยี นน้ี
เชน่ กัน โดยมีคา่ ใช้จา่ ย 6,500.- /คน (รบั เฉพาะนกั เรยี นระดบั มธั ยมพกั หอพักในโรงเรียนฯ)
 เนอสเซอร่ี - อนบุ าล 1 เขา้ ใหม่ ให้เร่มิ มาสรา้ งความคุ้นเคยกบั สถานทีแ่ ละครูทุกคน
 เปดิ เรยี นตั้งแตว่ ันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2562
 ลงทะเบยี นพร้อมกบั การชำระค่าธรรมเนยี มการเรียนภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยดงั นี้

- นกั เรียนไป – กลบั ทุกระดับ อตั รา 3,000.-
- นักเรียนอย่ปู ระจำทุกระดบั อัตรา 5,500.- (เฉพาะนกั เรยี นมัธยมพกั หอพกั ในโรงเรยี นฯ นกั เรยี นประถมพกั บ้านคร)ู

บอกกลา่ วเลา่ ขาน ปี ท่ี 24 ฉบบั ที่ 164 ลงวนั ท่ี 6 กนั ยายน 2562

-4-

2.3 ขอแสดงความยนิ ดกี บั ผู้ปกครองนกั เรียนทบี่ ตุ ร–หลาน มีความสามารถทำผลงานใหช้ นื่ ใจฯ

 การแขง่ ขนั ตอบปัญหาคณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ ละคอมพวิ เตอร์ ในการแข่งขนั ทกั ษะ

ทางวชิ าการสัปดาหว์ ิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พิบูลสงคราม ปกี ารศึกษา 2562

- ไดร้ ับรางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 1 ไดแ้ ก่

1. เด็กชายภณ โกษาจนั ทร์ ชน้ั ป.6

2. เดก็ ชายชษิ ณพุ งศ์ อ่มิ ทรัพย์ ชั้น ป.6

3. เดก็ ชายปริยวิศว์ อนรุ ักษ์ศกั ด์ิ ช้ัน ป.6

 การแข่งขนั ประกวดโครงงานคณติ ศาสตร์ (ประเภทบูรณาการการเรียนร้ใู นคณติ ศาสตรไ์ ป

ประยกุ ตใ์ ช้) ในการแขง่ ขันทักษะทางวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีการศึกษา 2562

- ได้รบั รางวลั ชมเชย ไดแ้ ก่

1. เด็กชายอนรรฆวี ชจู นิ ดา ชนั้ ม.2

2. เดก็ ชายศดิ ล นิธปิ ัญญา ชั้น ม.3

3. เดก็ ชายศริ สิทธิ์ ไพรอดุ ม ชัน้ ม.3

2.4 การบ้าน คือ การทบทวน ตอ้ งฝึกฝนทุกวนั ห้ามมิให้หมกั หมม จนถงึ วันเปิดเรียน ส่วน
นักเรียน ป.3, ป.5-6 และ ม.1-2 ตอ้ งทำโครงงานจบช่วงช้นั ซง่ึ เดก็ ไดร้ บั การมอบหมายงานเรยี บร้อย
แลว้ ใบงานเพิ่มเตมิ เปน็ ใบงานสำหรับวชิ าการงานฯ คอื Cleaning Up, Cooking และงานเกษตร
อนั เป็นหน่ึงในการปลูกฝังทักษะชวี ติ และความปราณีต การสงั เกต และการรกั การทำงานให้กับเด็ก ใคร่
ขอความรว่ มมอื จากผปู้ กครองไดส้ อนประสานกบั ครดู ้วย โดยครูผสู้ อนจะอธบิ ายกระบวนการใหก้ ับเด็ก
เมื่อมอบใบงาน

3. ข่าวจากฝา่ ยปกครองและกจิ การนกั เรยี น

3.1 กำหนดการปิด - เปิดเรยี น
* ปิดเรยี นภาคเรียนท่ี 1 ตง้ั แตว่ ันจนั ทร์ ท่ี 30 กันยายน - 27 ตลุ าคม 2562
* เปดิ เรียนภาคเรียนที่ 2 วนั จันทร์ ท่ี 28 ตุลาคม 2562
* นักเรียนประจำเข้าหอพกั วันอาทิตย์ ท่ี 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

บอกกล่าวเลา่ ขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ท่ี 164 ลงวนั ท่ี 6 กนั ยายน 2562

-5-
3.2 นักเรียนปว่ ย ระยะนีอ้ ากาศเปล่ียนแปลง และเชอ้ื โรคมากมาย จึงขอเรยี นว่าโรงเรยี นฯ
ไม่อนุญาตให้นำเด็กท่ีป่วยหรืออยู่ระหว่างพักฟ้ืนมาเรียน เพราะอาจแพร่เช้ือสู่ผู้อ่ืนได้ อีกทั้งเป็นการฝึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างจิตสาธารณะ เพราะนำเชื้อมาแพร่ต่อผู้อื่น จึงควรรักษาตัวให้
หายขาด ส่วนการเรียนสามารถเรียนตามหลังได้ เมื่อสุขภาพพร้อมหรือฝึกฝนผ่านเว็บไซต์ของครูได้
ตลอดเวลาแมอ้ ยทู่ บี่ ้าน
3.3 ฝ่ายนักเรียนประจำ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการฝึกฝนเด็กให้
ปฏิบตั ิตามกติกาได้ สว่ นทย่ี งั ทำไม่ได้โรงเรียนฯ จำเปน็ ต้องมเี งือ่ นไข หากประสงค์จะเรยี นต่อท่ธี ีรธาดาฯ
ในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ไม่สามารถพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้ภายใต้อุปสรรคอันมาจาก
ผ้ปู กครองเอง และโรงเรียนฯ จะแจ้งผลบันทกึ การไมป่ ฏบิ ัติตามกติกาอย่างไม่มีเหตุผลอนั ควรต่อไป
อนึ่ง ผู้ปกครองนักเรียนประจำ ต้องมีผู้ปกครองท่ีสำรองในจังหวัดพิษณุโลกที่สามารถมารับ – ดูแทน
ผ้ปู กครองได้ กรณีเด็กปว่ ยหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอ่นื ใด ซง่ึ จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. ขา่ วจากฝ่ายแนะแนวศกึ ษาต่อตา่ งประเทศ    
4.1 ประเทศจีน ขอขอบคุณผู้ปกครองท่ีให้นกั เรยี นสมคั รเขา้ ร่วมโครงการฯ เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์

ตา่ งแดนด้านภาษาและวฒั นธรรม ณ โรงเรียนซอื่ ต้าฟูจง เมอื งคุนหมิง มณฑลยูนนาน ชว่ งระหวา่ ง
วันท่ี 13 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562 เพือ่ ความเขา้ ใจทต่ี รงกนั ฝ่ายแนะแนวฯ ขอเรยี นเชิญผปู้ กครองได้
เขา้ รว่ มประชุมกอ่ นการเดินทาง โดยพร้อมเพรยี งกนั ในวนั ศกุ ร์ ที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชมุ อาคารอนุบาล สำหรับนกั เรียนที่พลาดหวังคร้งั น้ี กรุณาลงชื่อและชำระคา่ มดั จำ ไว้
ตง้ั แต่ต้นปกี ารศกึ ษาหน้าแตเ่ นิ่นๆ

4.2 ประเทศนิวซแี ลนด์ รับจำกัดจำนวนเพียง 20 คน ระยะเวลา 4 สปั ดาห์ เปดิ จองและ
ชำระมัดจำได้ในเดือนกันยายนน้ี เพอื่ เดินทางช่วงมนี าคม 2563 เน่อื งจากปัจจบุ นั การเดนิ ทางเปน็
กลุ่มใหญ่ของนกั เรียน ต้องใชเ้ วลาในการจองตั๋วแตเ่ นิน่ ๆ โดยขั้นตอนการยนื่ ขอวซี า่ มีความซับซอ้ น
และใช้เวลามากกวา่ แตก่ อ่ น อันเน่อื งมาจากสถานทตู ฯ ไม่ไดอ้ ยู่ในประเทศไทยแล้ว

* ติดตอ่ ขอรายละเอียดท่ฝี า่ ยประชาสมั พันธ์

บอกกล่าวเล่าขาน ปี ท่ี 24 ฉบบั ท่ี 164 ลงวนั ท่ี 6 กนั ยายน 2562

-6-
ปฏทิ ินกิจกรรม
เดอื นกนั ยายน – เดอื นพฤศจกิ ายน ปีการศกึ ษา 2562

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
กนั ยายน:
12 – 18 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรยี นท่ี 1/2562 (แบบขอ้ เขียน) นักเรียนช้นั ป.1 - ม.3
16 – 20 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรยี นที่ 1/2562 (ใชโ้ ปรแกรม QUIZIZZ) นกั เรยี นช้นั ป.3 - ม.3
18 ก.ย. 62 ประเมนิ ผลและสอบคัดเลอื ก เพือ่ เข้าเรียนตอ่ ช้นั ม.1 นกั เรียนธีรธาดาฯ ชนั้ ป.6
22 ก.ย. 62 การทดสอบ HSK จากสถาบนั Hanban ณ เฉพาะนักเรยี นทส่ี มัครสอบ
โรงเรียนนานาชาติเคมบรดิ จ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)
23 - 30 ก.ย. 62 ชำระค่าธรรมเนยี มการเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562 เฉพาะนกั เรียนทส่ี มคั รเขา้ ร่วม
30 ก.ย. – 27 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 โครงการฯ
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ตลุ าคม: การรับดูแลระหว่างปิดภาคเรยี นชว่ งเดือนตุลาคม
7 - 18 ต.ค. 62 โครงการคา่ ยต่างประเทศ ณ โรงเรียนซอ่ื ต้าฟูจง เฉพาะนักเรยี น ป.4 - ม.3
เมืองคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ประเทศจนี กจิ กรรมช่วงเช้า
13 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 นักเรยี นประจำเขา้ หอพกั
เปดิ ภาคเรยี นท่ี 2/2562 เฉพาะนกั เรยี นท่สี มคั รสอบ
27 ต.ค. 62 กจิ กรรมคา่ ยลกู เสอื สามญั - เนตรนารี เฉพาะนักเรียนทส่ี มัครสอบ
28 ต.ค. 62 กิจกรรมวนั ฮาโลวีน (ป.2 - ม.3)
31 ต.ค. – 1 พ.ย. 62
31 ต.ค 62 วนั ลอยกระทง
พฤศจิกายน: การทดสอบ YCT จากสถาบัน Hanban ณ โรงเรียนธรี ธาดาฯ
11 พ.ย. 62 สอบประเมินความรูใ้ นโครงการประเมนิ และพัฒนา
16 พ.ย. 62 สคู่ วามเป็นเลิศทางคณิตศาสตรแ์ ละวิทยาศาสตร์
17 พ.ย. 62 (TEDET) ประจำปี 2562

หมายเหตุ กำหนดการลว่ งหน้าบางอยา่ งอาจมกี ารเปล่ยี นแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบจากบอกกลา่ วเลา่ ขาน ฉบบั สดุ ทา้ ย

บอกกล่าวเลา่ ขาน ปี ที่ 24 ฉบบั ท่ี 164 ลงวนั ท่ี 6 กนั ยายน 2562


Click to View FlipBook Version