The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by R1 Yamichi, 2019-12-05 23:57:09

วารสารโคกแดง

วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Keywords: วารสาร,วารสารโคกแดง,วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ี่ ๑ ฉบบั ที่ ๓๖ ประจาวันท่ี 25 สิงหาคม ถงึ 29 สิงหาคม ๒๕๖๒

25 สงิ หาคมว2่า562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ

เยยี่ มนักศกึ ษาวิชา ณรงคม์ อบหมายให้นางสาวลดั ดา เทยี มรตั น์ กากบั ดูแลการฝกึ ภาคปกติ นักศกึ ษาวิชาทหารชั้นปที ่ี 1-3
ทหาร ทุกนายสบายดี

เย่ียมนกั ศึกษาฝึก 26 สงิ หาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ

ประสบการณ์ คอมฯ ณรงค์ มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานทวิภาคี เข้านิเทศนักเรียน นักศึกษา
ประชมุ fix it center / fix
it ict บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากดั

รว่ มประชุมชวี วถิ ีเพอื่ 26 สงิ หาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ

การพัฒนา ณรงค์ มอบหมายให้ นายนิติ ภูม่ิงเดือน หัวหน้างานโครงการ เข้าประชุมโครงการสนับสนุนการ
ขบั เคล่ือนศนู ยก์ ารเรยี นรู้ดจิ ทิ ลั
เยย่ี มนกั ศึกษาฝกึ
ประสบการณ์ การบญั ชี 27 สิงหาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
เยยี่ มนกั ศกึ ษาฝึก

ประสบการณ์ ช.ไฟฟ้า ณรงค์ มอบหมายให้ นายสุรชยั นันจินดา รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ นาง

เยี่ยมนักศึกษาฝกึ ชะลอ สังขง์ าม เขา้ ร่วมการประชมุ สมั มนาเชงิ วิชาการโครงการชวี วิถีเพื่อการพัฒนาอยา่ งยัง่ ยนื
ประสบการณ์ การบัญชี
เยย่ี มนกั ศกึ ษาวิชา 27 สิงหาคม 2562 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อม
ทหาร ด้วยนางสาววราภรณ์ อ่อนทุม นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬห์ เข้านิเทศนักเรียน นักศึกษาบริษัทเอ็มเค

ประชุมประจาเดือน เรสโตรองต์ กรปุ๊ จากัด

สิงหาคม 28 สิงหาคม 2562 นายมนตรี เจียงพุดซา นายธีรวัฒน์ เจริญศิริ นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ และ
กิจกรรมผู้วา่ พาเขา้ วดั บาง นายไพรตั น์ ปรานโชติ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบาเหน็จ
อาพันธ์ ณรงค์

อบรมการจดั การ 28 สงิ หาคม 2562 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อม

อาชีวศึกษาสาหรับคน

พิการเพอ่ื การมงี านทา ด้วยนางสาววราภรณ์ อ่อนทุม นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬห์ นายยุทธการ เพียรขุนทด เข้านิเทศ

นกั เรียน นักศกึ ษาบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากดั

28 สงิ หาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ กากับดูแลการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหารช้นั ปีท่ี 1-
3 นกั ศึกษาวิชาทหารทกุ นายเขา้ รบั การฝกึ ตามหลกั สูตร

29 สิงหาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ประชุมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา ประจาเดือน สิงหาคม คร้ังท่ี 9 / 2562
ณ หอ้ งประชมุ บาเหน็จณรงค์

29 สิงหาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตมีสุข ณ วัดบางอาพันธ์
บา้ นหวั บึง ตาบลบ้านตาล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวดั ชยั ภมู ิ

29 สงิ หาคม 2562 นางสมพร แพวขุนทด เขา้ รว่ ม อบรมการจัดการอาชีวศึกษาสาหรับคนพิการ
เพ่ือการมีงานทา โดยศูนย์พัฒนาประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค
ราชสทิ ธาราม

ทักษะเยีย่ ม เปยี่ มคณุ ธรรม ลำ้ เลศิ วิชำกำร ประสำนชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ เลขที่ ๑ หมู่ท่ี ๑๕ ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จังหวดั ชยั ภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยขู่ ้างการประปาสว่ นภูมิภาคบาเหน็จณรงค์ วทิ ยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์

วิทยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วารสารการอาชีพโคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ี่ ๑ ฉบับที่ ๓7 ประจาวันที่ 29 สงิ หาคม ถงึ 3 กันยายน ๒๕๖๒

29 สิงหาคม 2562วา่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ

กิจกรรมวัน ณรงค์ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ เข้าร่วมงานวัน
วิทยาศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ณ วิทยาลยั การอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์
พธิ ปี ิดการเข้าคา่ ย
นักศกึ ษาวชิ าทหาร 30 สงิ หาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชัย มาวรรณา ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีปิด
วิทยากร โครงการอบรม การฝกึ สอนวชิ าทหาร นักศึกษาวชิ าทหาร ศูนยฝ์ ึกโรงเรียนจตั รุ สั วทิ ยาคาร ประจาปีการศกึ ษา 2562
ลูกเสอื วสิ ามญั
เยย่ี มนักศกึ ษาฝึก 31 สงิ หาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ประสบการณ์ โซนี่ ณรงค์ มอบหมายให้ นายสุริยา เชื้อวังคา เป็นวิทยากร อบรมโครงการพัฒนาภาวะผู้นาพ่ีเลี้ยงลูกเสือ
เย่ียมนกั ศกึ ษาฝึก นายหมู่ รองนายหมู่ ลกู เสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชพี นวมนิ ทราชนิ มี ุกดาหาร
ประสบการณ์ ชา่ งไฟฟา้
พิธีเปดิ กีฬาอาชวี ศกึ ษา 31 สงิ หาคม 2562 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อม
ระดับชาติ ด้วย ครูมนตรี เจียงพุดซา ครูสุริยา งามลม เข้านิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จากัด
สอนระยะสั้น รร.บ้านห้วย
ยายจ้วิ ,วงั ตาลาดสมบรู ณ์ 1 กันยายน 2562 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อม
ประชุมการแข่งขนั ด้วย ครูมนตรี เจียงพุดซา ครูสุริยา งามลม เข้านิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทักษะวชิ าชพี บรษิ ทั เค ไทย ไฮดรอลคิ จากดั

จัดแข่งขันทักษะ แผนก 2 กนั ยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ชา่ งยนต์ ณรงค์ เข้ารว่ มพิธีเปดิ กฬี าอาชวี ศกึ ษาระดบั ชาติ สนามกฬี าพระราเมศวร จังหวดั ลพบรุ ี
จัดการแขง่ ขันแผนกช่าง
ไฟฟ้า

จัดการแข่งขันแผนกชา่ ง 3 กันยายน 2562 นายอมร ศรหี นารถ ,นางสาวเสาวลักษณ์ รฐั วริ ฬุ าห์, นางสาวแอนนา สุริเวช
อิเลก็ ทรอนิกส์ และ เมคคา , นายปราโมทย์ เอ็นดู, นายณัฐกรณ์ พาทา สอนระยะสั้น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
ทรอนิกส์ และ โรงเรียนวงั ตาลาดสมบูรณ์

3 กนั ยายน 2562 นายอดิศร สิทธิวงศ์ นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อานวยการ และนางสาวธัญ
ลักษณ์ หีบขุนทด หัวหนา้ งานส่ือการเรียนการสอน ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อชีแ้ จง้ การจดั แขง่ ทกั ษะ
วิชาชีพ และทกั ษะพืน้ ฐาน ประจาปกี ารศึกษา 2562

3 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์คณะครูประจาแผนกช่างยนต์ ดาเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา2562 ระหว่างวนั ท่ี 3-5 กนั ยายน 2562

3 กนั ยายน 2562 นายมนตรี เจียงพุดซา นายธีรวัฒน์ เจริญศิริ นางสาวลัดดา เทียมรัตน์
นายไพรัตน์ ปรานโชติ และนายณัฐกรณ์ พาทา ครูประจาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ดาเนินการจัด
แข่งขันทกั ษะวิชาชีพ ระดับสถานศกึ ษา ประจาปีการศกึ ษา2562 ระหวา่ งวันท่ี 3-5 กันยายน 2562

3 กนั ยายน 2562 นายสุริยา งามลม นายปริญญา สอนลิลา นายอภิสิทธ์ิ เรืองศิริวัฒนกุล และ
วา่ ทร่ี ้อยตรีฉตั รชยั มาวรรณา ครปู ระจาแผนกอเิ ล็กทรอนกิ ส์ ดาเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชพี ระดับ
สถานศึกษา ประจาปีการศกึ ษา2562 ระหวา่ งวันท่ี 3-4 กันยายน 2562

ทกั ษะเย่ียม เปีย่ มคุณธรรม ล้ำเลิศวชิ ำกำร ประสำนชมุ ชน

วิทยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์ เลขที่ ๑ หมูท่ ่ี ๑๕ ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชยั ภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยขู่ ้างการประปาส่วนภูมิภาคบาเหน็จณรงค์ วทิ ยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วิทยาลยั การอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปีที่ ๑ ฉบบั ที่ ๓8 ประจาวนั ท่ี 4 กนั ยายน ถึง 5 กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมออกกาลงั 4 กันยายน 2562วา่ ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน มอบหมายให้ ว่าท่ีร้อยตรี อรรถพร พล
กายหน้าเสาธง เรือง ข้ึนนานักเรียน นักศึกษา ออกกาลังกาย ประจาวันพุธ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการ
เขา้ รว่ มประชมุ กีฬาอาชีวะ อาชีพบาเหนจ็ ณรงค์
ศกึ ษาระดบั ชาติ
สอนระยะสัน้ 4 กนั ยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
โรงเรยี นสะพานยาว ณรงค์ มอบหมายให้นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ เข้าร่วมประชุมกีฬาอาชีวะศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 14
สอนระยะสัน้ ละโวเ้ กมส์ ณ อาชีวศึกษาจังหวดั ลพบุรี
โรงเรยี นสะพานหนิ
เข้าร่วมประชมุ เพอื่ เตรยี ม 4 กนั ยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ความพรอ้ ม ณรงค์ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬาห์ สอนบัญชีในครัวเรือน นายณัฐกร พาทา สอนงาน
แข่งทักษะวชิ าชพี คอมฯ ซอ่ มเครื่องใชไ้ ฟฟา้ ในครัวเรอื น สอนระยะสัน้ ณ โรงเรยี นบ้านทา่ กบู และโรงเรยี นสะพานยาว
และ การบญั ชี
4 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
เขา้ ร่วมพิธลี งนามความ ณรงค์ มอบหมายให้ นายอมร ศรีหนารถ สอนงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวแอนนา สุริเวช สอน
ร่วมมอื พิมพ์องั กฤษ และ นายปราโมทย์ เอน็ ดู สอนระยะส้ัน ณ โรงเรยี นบา้ นสะพานหิน
แขง่ ขนั ทักษะ
แผนกคอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ 4 กนั ยายน 2562 นายอดิศร สิทธิวงศ์ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวนิภาพร
หมอกขุนทด หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ
แข่งขันทักษะ ดาเนินกิจกรรมสร้างเครือขา่ ยความร่วมมอื การจัดการอาชีวศกึ ษาระบบทวิภาคี
แผนกวชิ าสามัญสมั พันธ์
แขง่ ขนั ทักษะ 4 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
แผนกชา่ งกลโรงงาน คณะครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ แผนกการบัญชี ดาเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา2562 ระหว่างวันท่ี 3-5 กันยายน 2562
อบรมเขียนแผนธุรกจิ
ปีการศึกษา 2562 5 กนั ยายน 2562 นายสุรชัย นันจนิ ดา รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นาย
มนตรี เจยี งพุดซา หัวหน้าแผนกวชิ าชา่ งไฟฟา้ กาลงั เข้ารว่ ม พิธีลงนามความร่วมมอื ระหว่าง สานกั งาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลงั งาน

5 กนั ยายน 2562 นางสมพร แพวขุนทด นายชัยณรงค์ วงษ์จาปา นางสาววราภรณ์ อ่อนทุม
นางสาวแอนนา สุริเวช นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาเนินการจัด
แขง่ ขนั ทักษะวิชาชีพ ระดบั สถานศึกษา ประจาปกี ารศึกษา2562 ระหวา่ งวันที่ 3-5 กันยายน 2562

5 กันยายน 2562 นางชะลอ สังข์งาม นางสาววารี เสถียรจัตุรัส นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด
นายไกรศร พรไพศาลและว่าท่ีร้อยตรีอรรถพร พลเรือง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดาเนินการจัด
แข่งขนั ทักษะวิชาพนื้ ฐาน ระดบั สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา2562

5 กนั ยายน 2562 นายธนากร แดงบารุง นายเกษม วงศ์ชยั นายไกรสร สุริโย นายจิรภัทร วงศ์
สิงห์โต นายภาคิน แย้มยวน ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงานดาเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
สถานศกึ ษา ประจาปกี ารศกึ ษา2562 ระหว่างวนั ท่ี 3-5 กันยายน 2562

5 กันยายน 2562 วา่ ท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยนื ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นาง
อดิศร สิทธิวงศ์ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูแผนกวิชา จัดอบรม
โครงการเขยี นแผนธรุ กจิ ประจาปกี ารศึกษา 2562

ทักษะเย่ียม เปย่ี มคณุ ธรรม ล้ำเลศิ วิชำกำร ประสำนชุมชน

วิทยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์ เลขที่ ๑ หม่ทู ี่ ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชยั ภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อย่ขู ้างการประปาส่วนภูมภิ าคบาเหน็จณรงค์ วิทยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์

วทิ ยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชีพโคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๓9 ประจาวันท่ี 6 กันยายน ถึง 10 กนั ยายน ๒๕๖๒

ดานาตามโครงการ 6 กันยายน 2562วา่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ชีววธิ ีพอเพยี ง ณรงค์ มอบหมายให้ ครูนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกันดานา บริเวณแปลงนาข้าว พื้นที่
สอนระยะส้นั 1 งาน ตาม “โครงการชีววถิ ีเพื่อการพัฒนาอยา่ งย่งั ยืน”
โรงเรียนบา้ นไร่พัฒนา
เข้าสารวจพ้ืนทต่ี าม 6 กนั ยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
โครงการชวี วธิ ีพอเพยี ง นายอมร ศรีหนารถ นางสาวแอนนา สุริเวช นายปราโมทย์ เอ็นดู นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน นาย
อบรมเขียนแผนธุรกิจ ณฐั กรณ์ พาทา สอนระยะส้นั ณ โรงเรียนบ้านไร่พฒั นา
ปีการศกึ ษา 2562
สอนการทา 6 กนั ยายน 2562 นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อานวยการ พร้อมด้วย นางชะลอ สังข์งาม นาย
น้าหมัก EM ไกรศร พรไพศาล และว่าท่ีร้อยตรีอรรถพร พลเรือง เข้าสารวจพื้นที่ชุมชนบ้านหนองสองห้อง เพ่ือมา
แขง่ ขนั กีฬาโวเ้ กมส์ ดาเนินโครงการชวี วิถีเพอ่ื การพัฒนาอยา่ งยงั่ ยืน ขยายผลส่ชู ุมชน
ระดบั ชาติ
6 กนั ยายน 2562 นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ คณะครูและนักเรียน
อบรมโครงการพฒั นา นักศกึ ษา เข้ารว่ มโครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเขียนแผนธรุ กจิ ประจาปีการศกึ ษา 2562 ระหว่างวันท่ี
ศกั ยภาพครู 5-6 กันยายน 2562 โดยอบรมการเขยี นแผนธุรกิจ และนาเสนอแผนธุรกจิ
ประชมุ ชมรมผกู้ ากบั
นักศึกษาวิชาทหาร 6 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นายสุรชัย นันจินดา นางชะลอ สังข์งาม ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร พลเรือง และ
อบรมทกั ษะ ROBOTICS บุคลากรทางการศึกษา เขา้ รว่ มการสาธิตการขยายจลุ ินทรยี ์(EM) และการผสมจลุ นิ ทรีย์
Workshop
สอนระยะส้นั 7 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
รร.บ้านห้วยยายจิว้ ณรงค์ มอบหมายให้นายไกรศร พรไพศาลและนายสิโรตม์ บุญทัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชวี ศึกษา
ละโว้เกมส์ ผลการแขง่ ขนั อันดับ 8 สถติ ิ 11.91ม.
อบรมโครงการขยาย
ยกระดบั ระบบทวิภาคี 7 กนั ยายน 2562 นายไพรัตน์ ปรานโชติ เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ณ โรงแรมสยามแกรนด์
จงั หวดั อุดรธานี

10 กนั ยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นางสาวลดั ดา เทยี มรตั น์ เขา้ รว่ มประชมุ ชมรมผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และเข้า
ร่วมพธิ ีเทิดเกยี รตเิ กษียณอายุราชการผ้กู ากับนักศึกษาวชิ าทหาร

10 กนั ยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย มาวรรณา และ นายปริญญา สอนลิลา ครูแผนกเมคคา
ทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
นวัตกรรม "BOBOTICS Workshop"

10 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นายอมร ศรีหนารถ สอนงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวแอนนา สุริเวช สอน
พิมพ์องั กฤษ ณ โรงเรียนชุมชนบา้ นห้วยยายจ๋วิ และโรงเรียนวังตาลาดสมบรู ณ์

10 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
นายอดิศร สิทธิวงศ์ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมอบรมโครงการขยาย
และยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคกี ารจัดทาแผนการฝกึ อาชีพ

ทักษะเย่ยี ม เปยี่ มคณุ ธรรม ลำ้ เลศิ วิชำกำร ประสำนชมุ ชน

วิทยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์ เลขท่ี ๑ หมทู่ ี่ ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จงั หวัดชยั ภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ขา้ งการประปาสว่ นภูมภิ าคบาเหน็จณรงค์ วิทยาลยั การอาชีพบาเหน็จณรงค์

วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปีที่ ๑ ฉบับที่ 40 ประจาวนั ที่ 11 กนั ยายน ถงึ 18 กันยายน ๒๕๖๒

สอนระยะสน้ั 11 กนั ยายน 2562ว่า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
รร.ท่ากบู และสะพานยาว ณรงค์ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬาห์ สอนบัญชีในครัวเรือนนายณัฐกรณ์ พาทา สอนงาน
สอนระยะส้นั ซอ่ มเครื่องใช้ไฟฟา้ ในบ้าน สอนระยะส้ัน ณ โรงเรียนบา้ นท่ากูบและโรงเรียนสะพานยาว
โรงเรียนสะพานหนิ
ลงนาม MOU สถาน 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ประกอบการ ณรงค์ มอบหมายให้นายอมร ศรีหนารถ นางสาวแอนนา สุริเวช นายปราโมทย์ เอ็นดู สอนระยะสั้น
รบั เกียรติบัตร ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
สถานศกึ ษาตน้ แบบ
ร่วมประชมุ โครงการ 12 กนั ยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ประชุมสมั มนา ณรงค์ มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายจิรภัทร วงศ์
เข้าร่วมเปิดกีฬาโรงเรียน สิงห์โต หน.งานความร่วมมือ ดาเนินการจดั ทา MOU กับสถานประกอบการ
การศกึ ษาภาคบงั คบั
12 กนั ยายน 2562 นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาคุณธรรม
มอบเงินบริจาคภัยน้าท่วม อาชีวศึกษาต้นแบบ ปีที่ 2 ในงานการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการ
อุบลราชธานี ขบั เคลอื่ นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศกึ ษา
แสดงความยินดี
เกษยี ณอายุ ผอ.แก้งคร้อ 12 กนั ยายน 2562 นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ และนักศึกษาแกนนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมงานเกษยี ณอายุ จัดแสดงผลงานการขบั เคลอื่ นสถานศึกษาคณุ ธรรมอาชีวศกึ ษา
ราชการอาชีวศกึ ษา
เขา้ ร่วมประชมุ การ 13 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
พฒั นาภาษาองั กฤษ ณรงค์ คณะครูบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ สพป.ชัยภมู ิ เขต 3 หว้ ยทรายเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านหว้ ยทราย
ติดต่อประสานงาน
โครงการชีววถิ ีพอเพยี ง 17 กนั ยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร. ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหนจ็
ณรงค์มอบหมายให้งานบคุ ลากร รับบรจิ าค เพ่ือช่วยเหลือภัยน้าท่วม ชาวอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

17 กันยายน 2562 วา่ ทีร่ อ้ ยตรี ชนะคมศร คงยนื ผอู้ านวยการวิทยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์
พร้อมด้วยครูแอนนา สุริเวชและครูธัญลักษณ์ หีบขุนทด ร่วมแสดงความยินดีท่าน ผอ. เขมิกาญ์ เลาห
พงษ์ ผอ.วก.แกง้ ครอ้ และ นายฐปนนท์ สารสวุ รรณ รองผ้อู านวยการซ่งึ เกษยี ณอายรุ าชการ 2562

17 กนั ยายน 2562 นายอดิศร สิทธิวงศ์ รองผู้อานวยการ นายธนากร แดงบารุงและนายเกษม
วงษ์ชัย เข้าร่วมงานอาชีวะชัยภูมิ ภูมิใจ ร่วมประสานใจ มุฑิตาคุณ ผู้เกษียณอายุราชการอาชีวศึกษา
จงั หวดั ชัยภมู ิ

18 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ พร้อมด้วยครูแอนนา สุริเวช และครูธัญลักษณ์ หีบขุนทด ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วม
ประชุมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารพฒั นา ผบู้ ริหาร ครู เพอ่ื การเรียนรูภ้ าษาองั กฤษ

18 กนั ยายน 2562 ครชู ะลอ สังขง์ าม ครไู กรศร พรไพศาล ครูอรรถพร พลเรือง และครวู รพชิ ชา
กระโจมพล ไปประสานงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ขยายผลสู่ชุมชน กับผู้ใหญ่บ้าน
หนองสองหอ้ ง หมู่ 12 ต.บ้านชวน อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ทกั ษะเยี่ยม เปีย่ มคุณธรรม ลำ้ เลิศวิชำกำร ประสำนชุมชน

วทิ ยาลยั การอาชีพบาเหน็จณรงค์ เลขที่ ๑ หมูท่ ่ี ๑๕ ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จังหวดั ชัยภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อย่ขู ้างการประปาสว่ นภูมภิ าคบาเหนจ็ ณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วิทยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชีพโคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปีที่ ๑ ฉบบั ที่ 41 ประจาวนั ท่ี 18 กันยายน ถึง 1 ตลุ าคม ๒๕๖๒

อบรมการใช้งาน 18 กนั ยายน 2562ว่า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ศธ.02 ออนไลน์ ณรงค์ มอบหมายให้ครูชัยณรงค์ วงษ์จาปา หัวหน้างานทะเบียนและครูสุริยา เช้ือวังคา หัวหน้างาน
การเรยี น การสอน พัฒนาหลักสูตรฯ เข้ารว่ มการอบรมเชงิ ปฏิบตั ติ กิ ารใชง้ านระบบ ศธ.02 ออนไลน์
ภาคสมบท 2562
ผลการประเมิน 22 กนั ยายน 2562 สอนนักศึกษาภาคสมทบภาคฤดูฝน/2562 ซ่ึงมีครูภัรธินันท์ ประเสริฐศรี
Green Office ทาการสอนในวิชาการบัญชีห้างหุ่นส่วน แผนกการบัญชี ครูวราภรณ์ อ่อนทุมสอนในวิชาการเขียน
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ และครูภาคิน แย้มยวน สอนในรายวชิ างานเทคนิคพืน้ ฐาน
BNEC Cafe
ร่วมงาน 24 กันยายน 2562 วา่ ท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยนื ผู้อานวยการวิทยาลยั ฯ ขอแสดงความยนิ ดี
เกษยี ณราชการ กบั ผ้บู ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นกั ศึกษา ในโอกาสที่วิทยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์ได้รับการ
เข้ารว่ มงาน สัมมนา รบั รองผลการประเมนิ สานกั งานทีเ่ ปน็ มิตรกบั สิ่งแวดลอ้ ม (green office) ระดบั ประเทศ 2562
สอศ. 2562
26 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ร่วมงานเกษียณราชการ ณรงค์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์
วก.แกง้ คร้อ โดยรอบบริเวณ ร้าน BNEC Cafe ณ วทิ ยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
นกั ศึกษาฝกึ ประสบการณ์ 26 กนั ยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน มอบหมายให้ คณะครูร่วมงานเกษียณ
คุณครูสภุ ารัตน์ เจียมศกั ดานุวัฒน์ คุณครสู มพงษ์ สันต์สมั พันธ์ คุณครูสุวิมล ประสบทรัพย์ คุณครูเจริญ
ส่งนกั ศกึ ษาเขา้ ฝึก สงิ ห์กลุ คุณครอู ภชิ าติ ประไพตระกลู ณ โรงเรยี นบาเหน็จณรงคว์ ทิ ยาคม
ประสบการณ์
ร่วมไว้อาลัยแด่ 26 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
นกั ศกึ ษาทั้ง 13 คน ณรงค์ มอบหมายให้นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเปิดงานโดย สอศ. ร่วมกับกรม
โรงงานอตุ สาหกรรม จัดพิธเี ปดิ งานโอโซนสากลประจาปี 2562
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เดือนตลุ าคม 2562 26 กันยายน 2562 นายอดศิ ร สิทธิวงศ์ รองผ้อู านวยการ คณะครบู ุคลากร ร่วมงาน เกษยี ณอายุ
ราชการ ของ นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ และ นายฐปนนท์ สาร
สุวรรณ รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

27 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมพิธีมอบ
ใบประกาศนียบตั รผู้สาเร็จการฝึกประสบการณ์ ของบรษิ ัทเอม็ เคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จากดั

27 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน มอบหมายให้ นายไกรสร สุริโย และ
นายจริ ภทั ร วงศส์ ิงห์โต เดินทางไปสง่ นกั ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ บริษัทโกลบอล-ไทยซอล พรี
ชชิ นั่ อินดัสทรี จากัด และนเิ ทศนกั ศกึ ษา ณ บรษิ ทั พคี วอลติ ี้ แมทชนี พารท์ จากัด

30 กันยายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมไว้อาลัยให้แก่
นกั เรยี นท่ีเสียชีวิตจาก อบุ ตั เิ หตทุ งั้ 13 คน

1 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ให้โอวาทและคาแนะนา แกค่ รบู ุคลากรทางการศกึ ษา วิทยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

ทกั ษะเยี่ยม เป่ยี มคุณธรรม ล้ำเลิศวิชำกำร ประสำนชมุ ชน

วิทยาลัยการอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์ เลขท่ี ๑ หมูท่ ่ี ๑๕ ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จังหวัดชยั ภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ขา้ งการประปาสว่ นภมู ิภาคบาเหนจ็ ณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์

วิทยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วารสารการอาชีพโคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ี่ ๑ ฉบับที่ 42 ประจาวนั ที่ 1 ตุลาคม ถงึ 3 ตุลาคม ๒๕๖๒

ประชุมประจาเดือน 1 ตลุ าคม 2562 ว่า ประชุมประจาเดือนตุลาคม โดยมีการปรับเปล่ียนหน้าท่ีการปฏิบัติงานของ
ตุลาคม 2562 บุคลากร ของหัวหน้างาน เพ่ือสอดรับและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และปีงบประมาณ
รว่ มมือสร้างคา่ ย 2563 และ แสดงความยนิ ดกี บั บคุ ลากรใหม่ท้งั 4 ทา่ น
ลกู เสอื วิสามัญ
ประชุมคณะกรรมการ 1 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
บริหารวิทยาลัย ณรงค์ มอบหมายใหค้ ณะครู และ บคุ ลากรทางการศึกษา ร่วมมือสร้างค่ายพักแรมช่วั คราว ณ วิทยาลัย
เปิดการเขา้ คา่ ยลูกเสือ การอาชพี บาเหน็จณรงค์ เพือ่ เตรียมการสาหรบั เขา้ คา่ ยลกู เสอื
วิสามญั 3วนั 2คืน
ประชมุ คณะผูก้ ากบั 1 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ลกู เสือวิสามัญ ณรงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือหารือ และขอมติในการบริหารงาน และการปรับ
อบรมกฎหมาย ป.ป.ช เงนิ เดอื น การปรบั คา่ ครองชพี ของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2563
ทีค่ วรรู้
2 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
เปิดกองเขา้ แถววันท่ี 2 ณรงค์ พร้อมคณะครู ผู้กากับลูกเสือ นากองลูกเสือเข้าค่ายลูกเสือช่อสะอาด ณ ค่ายช่ัวคราว วิทยาลัย
ของการเข้าค่าย การอาชีพบาเหน็จณรงค์ โดยมีทา่ นผู้อานวยการใหเ้ กียรติ เป็นประธานเปดิ พธิ ี
ฝกึ และอบรมวชิ าให้ลกู เสอื
วสิ ามญั 2 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ จดั การประชมุ คณะผู้กากับลูกเสอื เพ่ือรายงานจานวนของลกู เสือแตล่ ะกอง และรายงานการเขา้
อบรมการปฐมพยาบาล คา่ ยในวันท่ี 1 และเน้นย้าการรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล
เบ้ืองต้น การ CRP
การเข้ารบั การทดสอบ 2 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ในฐานต่าง ๆ ณรงค์ ให้การต้อนรับ ผอ.จาเนียร มูลสาร ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดชัยภูมิ
ใหเ้ กียรตเิ ป็นผบู้ รรยายในการอบรม กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่คี วรรู้
พิธปี ระดบั แถบ 3 สีแก่
ลูกเสอื วสิ ามัญ 3 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ คณะครผู ้กู บั กา และ ลูกเสอื วสิ ามญั วิทยาลยั การชพี บาเหน็จณรงค์ เขา้ แถวเปิดกอง การเขา้ คา่ ย
พกั แรม ลกู เสือวิสามญั ชอ่ สะอาด วนั ท่ี 2 ณ ค่ายชั่วคราว วทิ ยาลยั การอาชีพบาเหน็จณรงค์

3 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้คณะครู ผู้กากับลูกเสือ และผู้กากับพิเศษ สอน และ อบรมวิชาแผนท่ี + เข็มทิศ
วิชาเสาธงลอย วิชาระเบียบแถว วชิ าการสร้างปืนโรมัน ณ ค่ายชวั่ คราว

3 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นายสุรชยั นันจินดา ให้การต้อนรับวิทยากรผู้บรรยาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยบรรยายการรกั ษาเบื้องต้น การวิเคราะห์อาการ การCRP และ การรกั ษาอาการอาหารติดหลอดลม

3 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการฯ มอบหมาย
ให้ คณะครผู กู้ ากบั ลกู เสือ เข้าประจาฐานทดสอบ ฐานคอมมอลโดเดีย่ ว ฐานคอมมอลโดคู่ ฐานปิดตานา
ทาง ฐานแอรเ์ ลยี่ น ฐานก้รู ะเบดิ ฐานการส่งสญั ญาณ ฐานสกีบก ฐานทาซาน ฐานสามคั คี ฐานทรงตวั

3 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ คณะผู้กากับลูกเสือ จัดพิธีการประดับแถบ 3 สีให้แก่ลูกเสือวิสามัญ ท่ีผ่านการทดสอบ ในการ
เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชวั่ คราว วิทยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

ทักษะเยย่ี ม เป่ียมคุณธรรม ลำ้ เลศิ วิชำกำร ประสำนชมุ ชน

วิทยาลัยการอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์ เลขที่ ๑ หมทู่ ี่ ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จงั หวดั ชัยภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยขู่ า้ งการประปาสว่ นภมู ิภาคบาเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ่ี ๑ ฉบบั ที่ 43 ประจาวันท่ี 4 ตุลาคม ถึง 8 ตลุ าคม ๒๕๖๒

ออกกาลงั ยามเชา้ ในการ 4 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
เขา้ คา่ ยลูกเสือ ณรงค์ มอบหมายให้คณะครูผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือวิสามัญออกกาลังกาย เวลา 05.30 เพ่ือเตรียม
ลูกเสอื ออกจิตอาสา ความพร้อมของร่างกายกอ่ นเขา้ สู้ การฝึกในวนั สดุ ท้าย
ทาความสะอาด
พธิ มี อบใบประกาศนียบัตร 4 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
แกล่ ูกเสอื วิสามัญ ณรงค์ มอบหมายใหค้ ณะครผู กู้ ากบั ลกู เสอื นาลูกเสอื วสิ ามัญออกบาเพญ็ ประโยชน์ เพือ่ ฝกึ ตนให้มีความ
รบั นักศึกษากลบั จาก เสยี สละ และ จิตอาสา
การฝึกประสบการณ์
จดั เตรยี มสถานท่ี การ 4 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
แข่งขนั กฬี าภาคสมทบ ณรงค์ คณะผู้กากับลกู เสือ และ ลกู เสอื วสิ ามัญเข้าร่วมพธิ ีปดิ การเข้าค่ายพกั แรม ณ หอประชุมบาเหน็จ
อบรมใบขับข่ี ภาคทฤษฎี ณรงค์ พรอ้ มมอบใบประกาศนียบตั รใหแ้ ก่ลูกเสือผผู้ า่ นการเขา้ คา่ ย
ณ วิทยาลยั ฯ
4 ตุลาคม 2562 นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด หัวหน้างานความร่วมมือ และ นายปริญญา
พธิ ีเปดิ การแขง่ ขันกีฬา สอนลิลา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ นายยุทธการ เพียรขุนทด เดินทางไปรับนักเรียน
ภาคสมบทเช่อื มสมั พนั ธ์ นกั ศกึ ษาที่สาเรจ็ การฝกึ ประสบการณจ์ ากบริษทั เอ็มเคเรสโตรองต์ กร๊ปุ จากดั
อบรมโครงการพฒั นา
บุคลกิ ภาพในงานราชการ 5 ตุลาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยนื มอบหมายให้คณะครู บุคลากร จัดเตรียม
สถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ณ วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์
นเิ ทศนกั ศกึ ษากอ่ นออก ที่จะจดั ขน้ึ ในวนั ที่ 6 ตุลาคม 2562
ฝกึ ประสบการณ์
ตอ้ นรบั คณะผเู้ ย่ียมชม 5 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
โครงการชวี วถิ ีพอเพียง ณรงค์ มอบหมายให้ นายนิติ ภูมิ่งเดือน ครูแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นวิทยากรอบรมความรู้ภาคทฤษฎี
สาหรบั ผู้ขอมใี บอนุญาตขับขี่รถยนตแ์ ละรถจักรยานยนต์
อบรมโครงการ
เสรมิ สร้างคุณธรรม 6 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
คณะครู บุคลากร จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจาปีการศึกษา 2562 และร่วม
เปน็ ประธานเปดิ งานการจดั แข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

7 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ คณะผู้บรหิ าร ครู บุคลากร เขา้ ร่วมอบรม โครงการ "บคุ ลกิ ภาพในงานราชการ ศลิ ปะการวางตน
ของคนทางานและการจัดพิธีการ" โดยวทิ ยากร วา่ ทร่ี อ้ ยเอก ธนกฤต สริ ิปัญญาโสภณ

8 ตุลาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
นายอดิศร สิทธิวงศ์ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและครูประจาแผนกวิชา
จดั โครงการปฐมนิเทศนักเรยี น นักศกึ ษากอ่ นฝึกประสบการณว์ ิชาชีพในสถานประกอบการ

8 ตุลาคม 2562 ให้การต้อนรับ นายพัชรณัฐ ดีล้อม หัวหน้าสานักงานนครราชสีมา กฟผ.
เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้คาแนะนา โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ณ วิทยาลัยการอาชีพ
บาเหน็จณรงค์ และ ชมุ ชนบา้ นหนองสองหอ้ ง ม.12 ต.บา้ นชวน อ.บาเหนจ็ ณรงค์ จ.ชัยภมู ิ

8 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการเสริมสร้างการให้ความรู้แก่ราชการ
และ บุคลากรทางการศึกษา เกยี่ วกับคุณธรรมจรยิ ธรรม และ มาตราการปอ้ งกันการทุจรติ

ทกั ษะเยีย่ ม เป่ียมคณุ ธรรม ล้ำเลศิ วิชำกำร ประสำนชุมชน

วิทยาลยั การอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์ เลขท่ี ๑ หม่ทู ่ี ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จังหวดั ชยั ภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ข้างการประปาส่วนภมู ภิ าคบาเหนจ็ ณรงค์ วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ี่ ๑ ฉบับท่ี 44 ประจาวนั ที่ 9 ตลุ าคม ถึง 17 ตลุ าคม ๒๕๖๒

ร่วมโครงการมอบบา้ นปัน 9 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
รัก ปนั นา้ ใจผู้ยากไร้ ณรงค์ ได้เข้าร่วม โครงการชัยภูมิมอบบ้านปันรัก ปันน้าใจผู้ยากไร้ บรรเทาความเดือดร้อน สร้างงาน
รว่ มงานถวายสักการะ สรา้ งอาชพี ณ บา้ นโคกเรงิ รมย์ อ.บาเหนจ็ ณรงค์ จ.ชยั ภูมิ
อนเุ สาวรยี เ์ จ้าพ่อแล
อบรมการประกันคุณภาพ 9 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
การศึกษา ณรงค์ และ นายยุทธการ เพียรบุขทด เข้าร่วมงานถวายสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลอาเภอ
อบรมการทา บาเหน็จณรงค์ ณ โรงพยาบาลบาเหน็จณรงค์
แผนปฏบิ ัตติ ิราชการ
กจิ กรรมจติ อาสาเนื่องใน 10 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
วนั คลา้ ยวนั สวรรคต ณรงค์ คณะผูบ้ รหิ าร ครู บุคลากรทางการศกึ ษา เขา้ ร่วมโครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ “ด้านการประกนั
รว่ มพธิ บี าเพ็ญกศุ ลเน่ือง คุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษา" ประจาปีการศกึ ษา 2562
ในวันคล้ายวันสวรรคต
11 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ร่วมพธิ จี ดุ ธูปเทยี น ณรงค์ ใหเ้ กียรตมิ อบวฒุ ิบตั ร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชงิ ปฏิบัติการ "การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
น้อมราลึก ประจาปีงบประมาณ 2563"
ลงนามความรว่ มมือ
ระยะสน้ั และ ทวภิ าคี 13 ตุลาคม 2562 นายจิรภัทร วงศ์สิงโต พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน
และ ช่างไฟฟ้า ทอดผ้าป่า "โครงการทุนเล่าเรียนหลวง" และ ทากิจกรรมจิตอาสา เน่ืองในโอกาส
ปรับปรงุ ทัศนยี ภาพ วนั คลา้ ยวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุ ยเดชบรมนาถบพติ ร
บริเวณหนา้ วทิ ยาลัยฯ
อบรมโครงการพฒั นา 13 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ศกั ยภาพบุคลากร ณรงค์ และ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 6 เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศรมหาภูมพิ ลอดลุ ยเดชบรมนาถบพติ ร ณ วัดบูรณ์บ้านปะโค
อบรมโครงการ
สถานศึกษาปลอดภยั 13 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ นายสุรชัย
นันจินดา รองผู้อานวยการฯ และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรณุ าธิคณุ เนื่องในวนั คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร ประจาปี ๒๕๖๒

15 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ร่วมกบั คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รว่ มจดั โครงการลงนามความร่วมมอื การจัดการศึกษา
เรียนรว่ มหลกั สูตรอาชีวศกึ ษา ระยะส้นั และ ทวิศึกษา

16 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ พร้อมด้วยนายสุรชัย นันจินดา ไหว้ศาลบริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่กับศาล
ตายาย ตัดต้นไม้บริเวณหน้าศาล เพอ่ื ปรบั ภูมทิ ศั น์หน้าวทิ ยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์

16 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กบั การจัดการอาชีวศกึ ษาระบบทวิภาคี โดยวทิ ยากร วิทยาลยั เทคโนโลยีอสี านเหนือ 2 กุมภวาปี

17 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดโครงการอบรม สถานศึกษาปลอดภัย
ประจาปกี ารศึกษา 2562 โดยวทิ ยากร นางลมหวล วฒั นากลาง

ทกั ษะเย่ียม เปี่ยมคุณธรรม ลำ้ เลิศวิชำกำร ประสำนชุมชน

วทิ ยาลัยการอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวดั ชยั ภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ข้างการประปาส่วนภูมภิ าคบาเหน็จณรงค์ วิทยาลยั การอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์

วทิ ยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วารสารการอาชีพโคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปีที่ ๑ ฉบับที่ 45 ประจาวนั ท่ี 18 ตุลาคม ถึง 23 ตุลาคม ๒๕๖๒

อบรมส่งเสริมการวิจัย 18 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู
พัฒนานวตั กรรม บคุ ลากรทางการศึกษา เข้ารว่ มอบรม โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการส่งเสริมผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
อบรมโครงการชว่ ยเหลอื และส่งิ ประดษิ ฐ์อาชีวศึกษาเพอ่ื ตอ่ ยอดเขา้ ส่เู ทคโนโลยปี ญั ญาประดิษฐย์ คุ ดิจทิ ัล
ผ้เู รยี น 2562
เข้าแถวเคารพธงชาติ 20 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
เปดิ เทอม 2/2562 ณรงค์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการชว่ ยเหลือผู้เรียน ประจาปี
ทอดกฐนิ ณ วัดป่ารวก การศึกษา 2562 โดยไดท้ ีมวทิ ยากร Tech Team ใหก้ ารบรรยาย
ตาบลเกาะมะนาว
เดนิ ทางเขา้ ร่วมช่วยเหลอื 21 ตุลาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ขึ้นให้โอวาท
ผูป้ ระสบภยั นา้ ท่วม ข่าวสารและคาช้ีแนะ พร้อมแนะนาเจ้าหน้าที่ใหม่ และแสดงความยินดี ให้การต้อนรับนักศึกษากลับ
คณะผบู้ ริหาร วก.บวั ใหญ่ จากการฝกึ ประสบการณ์ พรอ้ มเขา้ ส่ภู าคเรียนที่ 2/2562
เขา้ เยย่ี มชมวิทยาลยั ฯ
21 ตุลาคม 2562 วา่ ท่รี อ้ ยตรี ดร.ชนะคมศร คงยนื ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ และ คณะผตู้ ดิ ตาม
ร่วมประชุมผู้บริหาร เข้าร่วมทอดกฐินบาเหน็จณรงค์ นาการทอดกฐินโดย นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอาเภอบาเหน็จณรงค์
สถานศึกษา อาชีวศึกษา หวั หน้าส่วนบาเหนจ็ ณรงค์ นายสเตท สากลุ รัตนะ นายกตาบลเกาะมะนาว ณ วดั ป่ารวก ต.เกาะมะนาว
ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยน้า
ท่วมวันท่ี 22 ตลุ าคม 21 ตุลาคม 2562 ไหว้ศาลหนา้ วิทยาลัยฯ เพอื่ ขอพรก่อนออกเดนิ ให้ปกปกั ษ์รักษา คุ้มครอง ใน
การเดินทางเข้าร่วมในใครงการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” ช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วม ณ บ้านท่างอย ตาบล
ร่วมพิธที าบญุ ตกั บาตร บุง่ หวาย อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี ระหว่างวนั ที่ 21 -25 ตุลาคม 2562
ณ ทีว่ ่าการอาเภอ
รว่ มพิธีวางพวงมาลา 22 ตุลาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู
และถวายบงั คม บุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เข้าเยี่ยมชมโครงการภายใน
สถานศกึ ษา นาโดย ผอ. ปรชั ญา ตะภา ผู้อานวยการวิทยาลยั การอาชพี บัวใหญ่
ช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั นา้
ทว่ มวนั ท่ี 23 ตลุ าคม 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รอง
ผู้อานวยการฯ หวั หน้างาน วิจัยฯ หวั หนา้ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งาน อวท. หัวหน้างานพัฒนา
หลกั สูตร เข้าร่วมประชมุ ผู้บริหารสถานศกึ ษา อาชวี ศกึ ษาจังหวัดชยั ภมู ิ

22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีในโครงการ “ซ่อม สร้าง ล้าง
ใหม่” ช่วยผปู้ ระสบภัยนา้ ทว่ ม ณ บา้ นทา่ งอย ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ อาเภออบุ ลราชธานี

23 ตุลาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มท่ี 2 เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรในช่วงเช้า
น้อมสานกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ุณของ พระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้าเจา้ อยูห่ ัว (รัชกาลที่ ๕)

23 ตุลาคม 2562 วา่ ทร่ี ้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยนื ผูอ้ านวยการวทิ ยาลัยฯ พรอ้ มดว้ ยคณะครู
และ บุคลากร กลุ่มท่ี 2 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องใน วันปิยมหาราช น้อมสานึก
ในพระมหากรณุ าธิคุณขอ งพระบาทสมเดจ็ พระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ ัว (รัชกาลที่ ๕)

23 ตุลาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
นายอดิศร สิทธิวงค์ รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ในโครงการ “ซอ่ ม สรา้ ง ล้างใหม่” ชว่ ยผู้ประสบภยั วนั ท่ี 23 ตลุ าคม 2562

ทักษะเย่ียม เปี่ยมคณุ ธรรม ลำ้ เลิศวิชำกำร ประสำนชุมชน

วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์ เลขที่ ๑ หม่ทู ี่ ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จงั หวดั ชัยภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ข้างการประปาส่วนภูมภิ าคบาเหนจ็ ณรงค์ วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วิทยาลัยการอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ี่ ๑ ฉบับท่ี 46 ประจาวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 30 ตลุ าคม ๒๕๖๒

โครงการจติ อาสา ทาความ 23 ตุลาคม 2562 นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อานวยการฯ และ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์
ดีดว้ ยหวั ใจ พร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรม จิตอาสา "ทา
จดุ เทยี นน้อมราลึกพระ ความ ดี ด้วยหัวใจ" เน่อื งใน วันปยิ มหาราช
มหากรุณาธคิ ณุ
ข้นึ ให้โอวาท ข่าวสาร หน้า 23 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
เสาธง ณรงค์ มอบหมายให้ คณะครู กลุ่มท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนเพ่ือน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มอบเงนิ บรจิ าค สมทบ พระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ ัว ณ บรเิ วณหน้าทว่ี ่าการอาเภอบาเหน็จณรงค์
ทนุ ซอ้ื ทด่ี นิ
อบรมใบขับขี่ ณ วิทยาลัย 24 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
การอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์ ณรงค์ มอบหมายให้ นายวารุฑค์ สุทธิบาก และ นายจิรภัทร วงศ์สิงห์โต ขึ้นให้โอวาท ข่าวสารและคา
เข้าร่วมอบรม การ ชแ้ี นะ เรือ่ งทมี่ าของการไหว้ สวัสดี และ หลักการไหวท้ ีถ่ กู ตอ้ ง
ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
25 ตุลาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ ทิพย์ประทุม , นางสาวอลิสา เพียรดี , นางสาวธิดารัตน์
สอนภาคเรียน พาขุนทด, นายยุทธการ เพียรขุนทด รว่ มถวายปัจจยั ทอดกฐินสามคั คี ณ วัดหนองสองห้อง ต.บ้านชวน
สมทบ อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมู ิ เพ่ือสมทบทนุ ซอื้ ทีด่ นิ ถวายศูนยป์ ฏิบตั ธิ รรมอริยะทรพั ย์ ยอด 2129 บาท
เยยี่ มนักศึกษาฝกึ งาน
สถานประกอบการ 26 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นายวารุทค์ สุทธิบาก ครูแผนกช่างยนต์ เป็นวิทยากร ให้การบรรยายกับผู้เข้ารับ
สอนทวิศกึ ษาโรงเรยี นนา การอบรมใบขับขี่ และนายอดิศักดิ์ ดิลกชาติ ทาหน้าทผ่ี ู้ชว่ ย ณ วิทยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์
ยางกลักพิทยาคม
ปรกึ ษาหารอื กับขนสง่ 26 ตุลาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชัย มาวรรณา ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นาย
อาเภอบาเหน็จณรงค์ ภัทรภูมิ และกสิน และ นายภคภูมิ และกสิน นักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏบิ ัติการ การถา่ ยทอดเทคโนโลยีการพฒั นาโดรนสกู่ ารใช้ประโยชน์
มอบโดรนใหก้ ับแผนก
อิเลก็ ทรอนกิ ส์ 27 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ คณะครูจัดการเรียนการสอน "นักศึกษาภาคสมทบ" ซึ่งมี ครูทัศนัย ปัจมนต์, ครูว
ราภรณ์ อ่อนทุม, ครูวารุทค์ สุทธบิ าก และ ครูลดั ดา เทียมรตั น์

28 ตลุ าคม 2562 ครูปริญญา สอนลิลา , ครูสุริยา งามลม , ครูนิภาพร หมอกขุนทด เดินทาง
มาส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์บริษัทต้าถุง (ประเทศไทย) จากัด และเข้านิเทศนักศึกษา บริษัทพีควอ
ลิตี้ แมทชนี พารท์ จากดั แนะนาใหก้ าลงั ใจ

29 ตุลาคม 2562 ครูไพรัตน์ ปรานโชติ ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง ทาการสอนรายวิชา การ
โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า และ ครูภัรธินันท์ ประเสริฐศรี ครูแผนกวิชาการบัญชี ทาการสอนรายวิชา
การบญั ชเี บ้ืองต้น 2 และ การขายเบอื้ งตน้ 2 ณ โรงเรยี นนายางกลกั พิทยาคม จ.ชัยภูมิ

29 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ
นางศิรนิ ภา เมินขนุ ทด หวั หนา้ ขนส่งสาขาอาเภอบาเหนจ็ ณรงค์ และ นายนิสิต ฐานอุดม เพ่ือหารือการ
สอบใบขบั ขี่ รถจกั รยานยนต์ ของนักเรยี น นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครหู ัวหน้าแผนกวชิ า

30 ตลุ าคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ได้มอบโดรน ให้แก่ นายสุริยา งามลมหัวหน้าแผนกแมคคาทรอนิกส์ และนายปริญญา สอนลิลา
ไดแ้ นะนาครู นายฉตั รชยั มาวรรณมา และ นกั เรยี นนกั ศกึ ษาทีไ่ ปอบรมการใชอ้ ปุ กรณ์โดรน

ทักษะเยยี่ ม เป่ยี มคณุ ธรรม ล้ำเลิศวิชำกำร ประสำนชมุ ชน

วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์ เลขท่ี ๑ หมทู่ ี่ ๑๕ ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวดั ชัยภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ข้างการประปาสว่ นภูมภิ าคบาเหนจ็ ณรงค์ วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วิทยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ่ี ๑ ฉบบั ท่ี 47 ประจาวนั ที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประสานชมุ ชนเพอื่ สรา้ ง 30 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ศนู ยก์ ารเรยี นรู้ ณรงค์ มอบหมายให้ นางชะลอ สังข์งาม และนายไกรสร สุรโิ ย ประสานชุมชน วางแผนดาเนินการสร้าง
ปรบั เปลย่ี นวิสัยทัศน์ และ ศนู ยเ์ รียนรูช้ มุ ชน ใช้พื้นทบี่ ้านผูใ้ หญบ่ ้าน ม. 12
ปรัชญา
กล่าววิสัยทศั น์ พนั ธกิจ 30 ตลุ าคม 2562 ปรับเปลี่ยน ปรัชญา“ทักษะเย่ียม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศวิชาการ ประสาน
เอกลักษณ์ อัตลกั ษณ์ ชุมชน” วิสัยทัศน์ “สถานศึกษาแห่งความสุข สู่ยุค ๔.๐” เอกลักษณ์ “จิตอาสา บริการวิชาชีพ”
รับการประเมิน อวท. อัตลักษณ์ “สถานศึกษาแหง่ ความสขุ และมคี วามปลอดภัย” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระดบั จังหวดั
บริจาคเงินกฐนิ 31 ตลุ าคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
พระราชทาน 2562 ณรงค์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ และ ร่วมกล่าว ปรัชญา
ให้โอวาทขา่ วสาร เรื่อง วิสยั ทศั น์ พันธกิจ เอกลกั ษณ์ อัตลกั ษณ์ ประจาปีงบประมาณ 2563– 2565
การแต่งกาย
31 ตลุ าคม 2562 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
รบั ทนุ การศกึ ษา ถวายชา้ ง แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ได้แก่ นายสาราญ ศรีภา, นายเอกสิทธ์ิ ปรมะ, นายสันติ เบ็ญจศิล,
แดเ่ จ้าพอ่ พยาแล นางสาวนวลผอ่ ง ยง่ิ พนั ธ์, นายสุรชัย นันจนิ ดา, นายศิรินทร์ อนตุ ตรงั กรู ณ หอ้ งประชมุ บาเหนจ็ ณรงค์
รับสมคั ร นักเรียน เขา้
เรียนหลักสูตรระยะสัน้ 31 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรดี ร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร
และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ดาเนนิ การสร้างศนู ย์การ ประจาปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดเมอื งยะลา ต.สะเตง อ.เมอื งยะลา จ.ยะลา จานวน 15151 บาท
เรียนรู้
แนะนาการทาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
สง่ิ ประดิษฐ์ 2562 ณรงค์ ขึ้นให้โอวาทข่าวสาร และคาชี้แนะแก่นักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าเสาธง เร่ืองการแต่งชุดผ้า
ไทย ทีด่ ูดีและเหมาะสม
อบรมการทากาแฟ
4 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นายสุรชัย นันจินดา คณะครู บุคลากร นานักเรียน นักศึกษา รับทุนการศึกษา
ถวายช้างแด่เจ้าพอ่ พระยาแล ประจาปีการ 2562 ณ อาเภอบาเหน็จณรงค์

4 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้คณะครู ผรู้ บั ผดิ ชอบสอนระยะส้ัน และ ทวิศึกษา รบั สมคั รนักเรียนวชิ าชพี ระยะสนั้
ณ โรงเรยี นโคกเพชรวทิ ยาคารจานวน 86 คน

4 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการฯ มอบหมายให้ หัวหน้าทีม
โครงการชีววิถีฯ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาชมรมและนักเรียน นักศึกษา ดาเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้
ชมุ ชน ณ ท่ีทาการผู้ใหญ่บา้ น บ้านหนองสองหอ้ ง หมู่ ๑๒ ต.บ้านชวน อ.บาเหนจ็ ณรงค์ จ.ชยั ภูมิ

5 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการฯ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์
เจริญศิริ หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้ึนให้โอวาท ข่าวสาร และคาช้ีแนะเรื่องการทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ แนะนาแนวทาง และ กากับนักเรียน ให้มีความกระตอื รือรน้ ในการทาสงิ่ ประดษิ ฐ์

5 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐ
วดี เสนห่ จ์ นั ทร์ นานกั เรยี นแผนกวิชาการบัญชี ท่เี ป็นตวั แทนธุรกิจร้านกาแฟ เข้ารับการอบรมเวิรค์ ช็อป
ธุรกิจกาแฟ โดยตวั แทนบริษทั บอนกาแฟ ณ โรงแรมเลศิ นิมิตร จังหวดั ชัยภูมิ

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ลำ้ เลิศวิชำกำร ประสำนชุมชน

วิทยาลยั การอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์ เลขท่ี ๑ หมูท่ ี่ ๑๕ ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จังหวดั ชยั ภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยขู่ ้างการประปาส่วนภมู ิภาคบาเหน็จณรงค์ วิทยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วทิ ยาลัยการอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ่ี ๑ ฉบับที่ 48 ประจาวนั ที่ 5 พฤศจกิ ายน ถึง 11 พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

สอนระยะสน้ั โรงเรียน 5 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
บา้ นนายางกลกั พิทยาคม ณรงค์ มอบหมายให้ นายไพรัตน์ ปรานโชติ และ นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ สอนทวิศึกษาแผนกวิชาช่าง
ปฏิบัตหิ นา้ ทีค่ รเู วรหน้า ไฟฟา้ กาลัง และ แผนกการบญั ชี โรงเรยี นบา้ นนายางกลักพิทยาคม
ประตู
ใหโ้ อวาทข่าวสาร และ คา 6 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ช้ีแนะแก่นกั เรยี น ณรงค์ มอบหมายให้คณะครูปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรหน้าประตูตอนเชา้ ให้การดูแลแนะนาการแต่งกายและ
ฝกึ อบรม ณ ศนู ย์ การสวมหมวกกันน็อค ในช่วงเวลา 07.00 น.-08.00 น.
ฝึกอบรมอมี แิ น้นท์
ประชุม ประจาเดือน 6 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
พฤศจกิ ายน 2562 ณรงค์ มอบหมายให้ นายเกษม วงษ์ชยั และ นายจภิ ทั ร วงศ์สงิ ห์โต ข้ึนให้โอวาท ขา่ วสาร และคาช้แี นะ
ประชุมการจัดการแขง่ ขัน เร่อื งการแต่งกาย การทาความสะอาดแผนกตา่ ง ๆ และ เร่อื งการสมัครแขง่ เรือในวันลอยกระทง
ทกั ษะวชิ าชีพ
6 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
สอนระยะสน้ั โรงเรียนวงั ณรงค์ มอบหมายให้ นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง เข้าร่วมการฝึกอบรม
ใหม่พัฒนา หลกั สตู รการฝกึ อบรมเครอื่ งปรบั อากาศระบบ VRF ณ ศูนยฝ์ ึกอบรมอีมิแน้นท์ จ.เชยี งใหม่
โครงการชวี วถิ ีเพื่อการ
พัฒนาอยา่ งยง่ั ยืน 6 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ , นายอดิศร สิทธิวงศ์ รองผู้อานวยการ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
กจิ กรรมประเพณี วัน ประชมุ ประจาเดือนพฤศจกิ ายน คร้ังที่ 11/2562 ในวนั พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ลอยกระทง
ปฏิบตั ิหนา้ ท่คี รูเวรหน้า 7 พฤศจกิ ายน 2562 คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษาจงั หวัดชัยภูมิ ไดจ้ ดั การประชุมคณะกรรมการ
ประตู จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวชิ าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชวี ศกึ ษาจงั หวัดชัยภมู ิ
ใหโ้ อวาทข่าวสาร แก่
นักเรยี น นกั ศึกษา 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ คณะครอู อกสอนระยะส้นั วชิ าช่างยนต์ การบัญชี ไฟฟา้ อเิ ลก็ ฯ และ คอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนวงั ใหม่พัฒนา อาเภอเทพสถิต จังหวดั ชยั ภมู ิ

9 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ
นายดุสิต สะดวก ผู้อานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และ นายบุญนาพา ด่าง
เหลา รองผ้อู านวยการฯ วทิ ยากรให้ความร้ใู นโครงการ ชวี วถิ ีเพ่อื การพฒั นาอย่างยงั่ ยืน

9 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562 ณ วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

11 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายคณะครู ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตูตอนเช้า ให้การดูแลแนะนาการแต่งกายและ
การสวมหมวกกนั น็อค ในชว่ งเวลา 07.00 น.-08.00 น.

11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ ได้ให้โอวาทในการเข้าแถวช่วงเช้า เก่ียวกับกิจกรรมและงบประมาณต่าง ๆขององค์การวิชาชีพ
แหง่ ประเทศไทย การมศี ักด์ิศรีของอาชวี ะและการศึกษาหาความรู้เพือ่ ตวั เอง

ทกั ษะเยี่ยม เป่ยี มคณุ ธรรม ลำ้ เลศิ วิชำกำร ประสำนชมุ ชน

วิทยาลัยการอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์ เลขท่ี ๑ หมทู่ ี่ ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จงั หวดั ชัยภูมิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ขา้ งการประปาส่วนภูมิภาคบาเหนจ็ ณรงค์ วิทยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วทิ ยาลยั การอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปีที่ ๑ ฉบับที่ 49 ประจาวันที่ 11 พฤศจิกายน ถงึ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

11 พฤศจิกายน วนั ลอย 11 พฤศจกิ ายน 2562 คืนวนั เพญ็ เดอื น 12 หรือวันขึ้น 15 ค่าเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็ม
กระทง ดวง และเปน็ ชว่ งทีน่ า้ หลากเตม็ ตลิง่ โดยจะมีการนาดอกไม้ ธปู เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐร์ ูป
สอนระยะสน้ั โรงเรียน ต่างๆ ทไ่ี ม่จมน้า เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบวั ฯลฯ แลว้ นาไปลอยตามลานา้
โคกเรงิ รมยศ์ ิลปาคาร
ปฏบิ ัตหิ น้าทคี่ รเู วรหน้า 11 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ประตู ณรงค์ มอบหมายให้คณะครู ออกสอนระยะสั้น ณ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร และ โรงเรียนโคก
ให้โอวาทข่าวสาร แก่ เริงรมย์ศลิ ปาคาร
นกั เรียน นกั ศกึ ษา
สอนระยะสั้น โรงเรียนวงั 12 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ตาลาดสมบูรณ์ ณรงค์ มอบหมายคณะครู ปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรหน้าประตูตอนเช้า ให้การดูแลแนะนาการแต่งกายและ
สอนระยะสัน้ รร.สะพาน การสวมหมวกกันน็อค ในช่วงเวลา 07.00 น.-08.00 น.
หนิ และ สะพานยาว
12 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
เดินทางสง่ นกั ศึกษาเข้าฝกึ ณรงค์มอบหมายให้ นางสาวลัดดา เทียมรัตน์ ได้ให้โอวาทในการเข้าแถวช่วงเช้า เก่ียวกับ การแข่งขัน
ประสบการณ์ ส่งิ ประดษิ ฐ์อยากให้ทาอย่างเต็มที่ แก่ครู บุคลากร นกั เรียน นักศึกษาวิทยาลยั การอาชีพบาเหน็จณรงค์
เปดิ การประกวด
สิ่งประดิษฐข์ องคนรนุ่ ใหม่ 12 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์มอบหมายใหค้ ณะครู ได้แก่ นางภรั ธินันท์ ประเสริฐศร,ี นายปราโมทย์ เอน็ ดู, นายณฐั กรณ์ พาทา
เขา้ รบั ฟงั แนวทาง ,วา่ ทร่ี ้อยตรี ฉัตรชยั มาวรรณา และ นางสมพร แพวขนุ ทด สอนระยะสนั้ ณ โรงเรียนวังตาลาดสมบรู ณ์
การศกึ ษาตอ่
ประกวดโครงงาน 13 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะ
วทิ ยาศาสตร์ ครู ได้แก่ นางภัรธินันท์ ประเสริฐศรี, นายปราโมทย์ เอ็นดู, นายณัฐกรณ์ พาทา,ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย
มาวรรณา และ นางสมพร แพวขุนทด สอนระยะสัน้ ณ โรงเรยี นสะพานหนิ และ โรงเรยี นสะพานยาว
สอนระยะสั้น โรงเรยี นวงั
ใหมพ่ ฒั นา 13 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ครู
มนตรี เจียงพุดซา ครูนิภาพร หมอกขุนทด ครูปริญญา สอนลิลา นายยุทธการ เพียรขุนทด เดินทางไป
สง่ นกั ศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชพี บริษทั ชโิ คน่ี อเิ ล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากดั

14 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
และ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้เกียรติ
เปน็ ประธานเปดิ โดย นายอาคม จันทร์นาม ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคชยั ภมู ิ

14 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์มอบหมายให้ นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน และ นางสาวอลิสา เพียรดี ได้นาเด็กนักเรียน ช้ัน
ปวช. 3 เขา้ รว่ มฟังการแนะแนวศกึ ษาต่อ จากโรงเรยี นราชพฤกษ์การบริบาล

14 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ นางสาววารี เสถียรจัตุรัส และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชวี ศกึ ษา - เอสโซ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภมู ิ

14 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นางภรั ธินนั ท์ ประเสรฐิ ศรี สอนรายวิชา เริ่มต้นธุรกจิ อย่างมที ิศทาง นายปราโมทย์
เอน็ ดู สอนงานบรกิ ารซ่อมเคร่ืองยนต์ดเี ซล สอนระยะสัน้ ณ โรงเรยี นวงั ใหมพ่ ฒั นา

ทักษะเยยี่ ม เปย่ี มคณุ ธรรม ล้ำเลิศวิชำกำร ประสำนชมุ ชน

วทิ ยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหนจ็ ณรงค์
จงั หวดั ชยั ภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยขู่ ้างการประปาส่วนภมู ิภาคบาเหน็จณรงค์ วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์

วิทยาลัยการอาชพี บาเหน็จณรงค์

วารสารการอาชีพโคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปที ี่ ๑ ฉบบั ที่ 50 ประจาวนั ที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 19 พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

15 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ

ประชุมการประกวด ณรงค์มอบหมายใหว่าท่ีร้อยตรีอรรถพร พลเรือง นายวรพิชชา กระโจมพล และนางสาวจุฬาลักษณ์
Chaiyaphum Gottalent ทานบาเพ็ญ ประชมุ หารือการประกวดของดเี มืองชัยภมู ิ Chaiyaphum Got Talant ประจาปี 2563
สอนระยะสั้น
รร.ตรปี ระชาพฒั นศกึ ษา 15 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นาย
เข้ารว่ มสมั มนาการแข่งขนั ไพรตั น์ ปรานโชติ นายมนตรี เจียงพุดซา นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬห์
หุ่นยนต์ ABU นางสาวกสุ มุ า บญุ ชรู ัตนภาพ สอนทวศิ กึ ษา ณ โรงเรยี นตรีประชาพัฒนศกึ ษา
ปฏิบัตภิ ารกจิ ตาม
16 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
โครงการบารุงปา่ โลใ่ หญ่
ณรงค์ มอบหมายให้นายอมร ศรีหนารถ นายปริญญา สอนลิลา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชงิ ปฏิบัติการ
ประชาสมั พนั ธ์หนา้ เสาธงเร่อื ง
Chiyaphum Gottalent กติกาการแข่งขนั หุน่ ยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ณ วิทยาลยั เทคนคิ นนทบรุ ี

ร่วมพิธวี างพวงมาลาถวาย 16 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรีดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
ราชสดดุ ี คณะครู และนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกช่างกลโรงงาน 7 คน ปฏิบัติภารกิจตัดหญ้าและกาจัดวัชพืช

ประชมุ ทักษะการแกไ้ ข ตามโครงการบารงุ รักษาตน้ ไม้. ป่าโล่ใหญช่ ัยภูมิ ณ พื้นทปี่ า่ โลใ่ หญ่ชัยภูมิ
ปัญหาโดยใช้ STEM
รว่ มประชมุ ชแี้ จงโครงการ 18 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ทุนนวตั กรรม ณรงค์มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร พลเรือง ได้ให้โอวาทในการเข้าแถวช่วงเช้า เกี่ยวกับ การ

ประชุมหวั หนา้ แผนก ประกวดของดเี มอื งชยั ภมู ิ Chaiyaphum Got Talant แกค่ รู บุคลากร นกั เรยี น นกั ศกึ ษา

เรอื่ งการแขง่ ขันทกั ษะ 18 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
สอนระยะสั้น ณรงค์ พร้อมด้วยนายจิรภัทร วงศ์สิงห์โต นายยุทธการ เพียรขุนทด และลูกเสือจานวน 10 นาย เข้า
รร.วังตาลาดสมบรู ณ์ รว่ มพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดดุ ี ณ สนามกฬี ากลาง จ.ชัยภมู ิ

สอนระยะสัน้

รร.บ้านนายางกลักพิทยาคม 18 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ

ณรงค์ ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันทักษะงานเมคคาทรอ

นกิ ส์และหุ่นยนต์ และทกั ษะการแกป้ ญั หาโดยใชก้ ระบวนการ STEM ณ วิทยาลยั เทคนคิ อบุ ลราชธานี

18 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์มอบหมายให้นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพข้ันสงู ปกี ารศึกษา 2563 ณ อมิ แพ็คฟอรม่ั เมอื งทองธานี จังหวดั นนทบรุ ี

19 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมการแข่งขันทกั ษะวิชาชพี และทกั ษะพน้ื ฐาน ประจาปกี ารศกึ ษา 2562

19 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
นางภัรธินันท์ ประเสรฐิ ศรี, นายปราโมทย์ เอ็นดู , นายณัฐกรณ์ พาทา, ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชยั มาวรรณา,
นางสมพร แพวขนุ ทด สอนระยะสนั้ ณ โรงเรียนวงั ตาลาดสมบรู ณ์

19 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นายไพรตั น์ ปรานโชติ และนางสาวทศั นัย ปัจมนต์ สอนทวิศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้า
กาลงั แผนกวชิ าการบญั ชี โรงเรยี นบ้านนายางกลักพทิ ยาคม

ทักษะเยี่ยม เปยี่ มคุณธรรม ล้ำเลศิ วชิ ำกำร ประสำนชุมชน

วทิ ยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์ เลขท่ี ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยู่ข้างการประปาสว่ นภูมภิ าคบาเหน็จณรงค์ วทิ ยาลัยการอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์

วิทยาลัยการอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์

วารสารการอาชพี โคกแดงBamnetnarong Industrial And Community Education College
ปีที่ ๑ ฉบบั ท่ี 51 ประจาวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

20 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ

ตวิ ความพรอ้ มในการสอบ ณรงค์ มอบหมายให้งานพัฒนาหลักสูตรฯและ งานวัดผลและประเมินผล จัดติวในคาบโฮมรูม เพ่ือ
ธรรมะศึกษา ระดบั ปวช. เตรียมความพรอ้ มในการสอบธรรมศึกษา นกั ธรรมศึกษาชนั้ ตรี ช้ันโท ช้ันเอก ในระดับ ปวช.
แข่งขันทกั ษะวิชาชีพ และ
ทกั ษะพ้ืนฐาน 20 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน คณะครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา
ขึ้นโอวาทเรือ่ ง เรือ่ งการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
แตง่ กายชดุ ผา้ ไทย วิชาชีพ และทกั ษะพ้ืนฐานระดบั จังหวัด จังหวดั ชยั ภูมิ ประจาปีการศึกษา 2562

อบรมการเปน็ ผูน้ า

ภาคสมทบ

มอบเกยี รตบิ ตั รแกผ่ เู้ ข้ารวม

อบรม ผู้นาทด่ี ี 22 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
พิธีไหว้ครู นกั ศกึ ษาภาค

สมทบ ณรงค์มอบหมายให้ นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์ ได้ให้โอวาทในการเข้าแถวช่วงเช้า เก่ียวกับ การแต่ง

อบรมติวสอบธรรมะแก่ กายชดุ ผา้ ไทยในทุก ๆ วันศกุ ร์ อยากใหน้ ักเรยี น มสี ่วนรวมการอนรุ ักษ์ชุดผา้ ไทย

นักเรยี น ระดบั ปวช. 23 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ขนึ้ ให้โอวาทหนา้ เสาธง แก่
ณรงค์ , นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู
นักเรียน นักศกึ ษา
ประชุมคณะครูเรอื่ งการ เจ้าหน้าท่ี และนักศกึ ษาภาคสบทบ ร่วมจดั โครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร "ภาวะการเปน็ ผนู้ า"

แข่งขันทักษะ ระดบั ภาค 24 พฤศจกิ ายน 2562 พธิ มี อบเกียรตบิ ัตรแก่ผเู้ ขา้ ร่วมการอบรม "ภาวะการเป็นผู้นา" คณะครู และ

นักศึกษาภาคสมทบ โดยท่านผูอ้ านวยการ ว่าทีร่ ้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน

24 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ , นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อานวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาคสบทบ
ร่วมจดั กจิ กรรมไหว้ครู นักศกึ ษาภาคสมบท รุ่นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

27 พฤศจิกายน 2562 ว่าทร่ี ้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยนื ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะ
ครู จัดอบรมติวสอบธรรมะให้แก่ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. โดยเชิญ พระปลัด อนันต์ โชติวโส
เลขานุการเจ้าคณะอาเภอบาเหนจ็ ณรงค์ เจ้าคณะตาบลโคกเริงรมย์ มาเป็นผ้ใู หก้ ารอบรบ

28 พฤศจกิ ายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์ มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล นายไพรัตน์ ปรานโชติ และ นายวารุทค์ สุทธิบาก
ขน้ึ ใหโ้ อวาท ขอ้ มลู ขา่ วสาร และ คาช้ีแนะ แกน่ ักเรียน นักศึกษาเรือ่ ง ความปลอดภยั ในการเดินทาง

29 พฤศจิกายน 2562 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ และ นายสุรชัย
นันจินดา รองผู้อานวยการ ฯ พร้อมด้วยคณะครูท่ีจะนานักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
ประจาปีการศกึ ษา 2562 ร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพรอ้ มเขา้ รว่ มการแขง่ ขนั ทักษะวชิ าชพี

ทกั ษะเย่ยี ม เปย่ี มคุณธรรม ลำ้ เลศิ วิชำกำร ประสำนชุมชน

วิทยาลยั การอาชีพบาเหนจ็ ณรงค์ เลขที่ ๑ หมูท่ ่ี ๑๕ ตาบลบา้ นชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จงั หวดั ชัยภมู ิ โทร : ๐๘๐-๐๐๖๖๐๒๑

อยขู่ า้ งการประปาสว่ นภูมิภาคบาเหนจ็ ณรงค์ วิทยาลยั การอาชพี บาเหนจ็ ณรงค์


Click to View FlipBook Version