The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปแบบsar การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bestmint574145224, 2021-05-31 10:07:05

รูปแบบsar การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบsar การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปกี ารศกึ ษา 2563

ระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน

โรงเรยี นสารสาสน์วิเทศทา่ มะกา
เลขท่ึ 70 หมู่ 2 ตาบลทา่ มะกา อาเภอทา่ มะกา

จังหวดั กาญจนบุรี

สงั กดั สานกั งานคณะกรรมการสง่ เสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คานา

เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา
โดยคณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา ฉบับน้ีจัดทา
ขึ้นเพ่ือรายผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ผล
ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นประโยชน์ที่นาเสนอต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา
และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบพัฒนาการของโรงเรียนเก่ียวกับการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับการนาเสนอผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ให้มีความต่อเนื่องและได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาและ ต้นสังกัดต่อไ ปคณะกรรมการ ติด ตา
ตรวจสอบและประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาโรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศท่ามะกา

สารบญั หนา้

คานา 1
สารบญั
ส่วนท่ี 1 บทสรปุ ของผูบ้ รหิ าร 1
1
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมนิ ตนเอง 3

ส่วนที่ 2 ขอ้ มลู พ้ืนฐาน 3
8
1. ข้อมลู พืน้ ฐาน 9
2. ข้อมูลพืน้ ฐานแผนพฒั นาการจัดการศกึ ษาของสถานศึกษา 12
3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปขี องสถานศึกษา 20
4. ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนของผเู้ รยี น 21
5. นวตั กรรม/แบบอยา่ งทดี่ ี (Innovation/Best Practice) 22
6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รบั 23
7. ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ 23
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผ่านมา 24
9. หน่วยงานภายนอกทโ่ี รงเรียนเขา้ รว่ มเปน็ สมาชกิ 24
ส่วนท่ี 3 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา 36
1. ผลการประเมนิ รายมาตรฐาน 37
2. สรุปผลการประเมินคณุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา 38
3. จดุ เด่น 38
4. จดุ ควรพฒั นา 39
5. แนวทางการพฒั นา 39
6. ความต้องการช่วยเหลอื 41
7. ความโดดเดน่ ของสถานศึกษา (ถ้ามี)
ภาคผนวก

1

ส่วนท่ี 1
บทสรปุ ของผบู้ รหิ าร

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน

โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศท่ามะกา รหัส 1171100058 ตั้งเลขท่ี 70 หมู่ 2 ตาบลท่ามะกา อาเภอท่ามะกา

จงั หวดั กาญจนบุรี 71120 สงั กดั สานักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การศกึ ษาเอกชน โทรศพั ท์ 034-543339 โทรสาร

034- 540529 email [email protected] gmail.com ชื่อผู้รับใบอนญุ าต นายพิบูรย์ ยงคก์ มล

เลขที่ใบอนุญาต สช.2 เลขท่ี 003/2561 ไดร้ บั อนุญาตจดั ต้งั เมอ่ื 14 มีนาคม 2561 เปิดสอนระดบั เตรียมอนบุ าล

ถงึ ระดบั ประถมศกึ ษา 6 จานวนนกั เรยี น 118 คน จานวนบคุ ลากรโรงเรียน 17 คน มอี าคารท้ังหมด 2หลัง

อาคาร 1 ตึก 4 ชนั้ จานวน 20 และ อาคารดนตรีตกึ +ไม้ 2 ชัน้ จานวน 4 ห้องเรยี น ประกอบไปดว้ ย ห้องคยี บ์ อรด์

ห้องดนตรสี ากล ห้องเปียโนไฟฟา้ สถิติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2563 (ต้งั แตเ่ ปดิ ดาเนินการ-ปจั จุบัน)

ปี พ.ศ. 2561 ครไู ทย 16 คน ครูตา่ งชาติ 3 คน คนงาน 2 คน ปี พ.ศ. 2562 ครูไทย 17 คน ตา่ งชาติ 4 คน คนงาน

2 คน ปพี .ศ. 2563 ครูไทย 19 คน ตา่ งชาติ 5 คนงาน 5 คน ผอู้ านวยการคนปจั จุบนั ชอ่ื นางเบญจ ใหญ่แกว้ และ

จานวนนกั เรียนใน ปี 2563 ทั้งหมด 183 คน

ตอนท่ี 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวยั

1) มาตรฐานการศกึ ษาระดบั ปฐมวัย ระดบั คุณภาพยอดเย่ยี ม

2) หลกั ฐานสนบั สนนุ ผลการประเมินตนเองตามระดับคณุ ภาพ

2.1 แผนปฏบิ ตั ิงานประจาปี

2.2 แผนการจัดประสบการณ์

2.3 โครงการต่างๆ

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒั นาตนเองต่อไปอยา่ งไรใหไ้ ด้ระดับคณุ ภาพที่ดีขน้ึ กวา่ เดิม 1 ระดบั

3.1 แผนปฏบิ ตั งิ านที่ 1 ดา้ นวิชาการ

3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ด้านระเบยี บวินยั

3.3 แผนปฏิบัตงิ านท่ี 3 ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม

4.3 แผนปฏบิ ัติงานที่ 4 ด้านภาษาอังกฤษ

4) นวตั กรรม/แบบอยา่ งทีด่ ี

4.1 โครงการMorning activity

4.2 โครงการนิทานคุณธรรมส่งเสริมมารยาทในการพดู

5) ความโดดเดน่ ของสถานศึกษา

5.1 สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพรม่ ร่ืน สวยงาม เอือ้ ต่อการเรียนรู้

5.2 สนบั สนุนการใชภ้ าษาอังกฤษในทุกระดบั

5.3 มสี ื่อแหลง่ เรียนร้ภู ายในและภายนอกอาคารเรยี น

6) โรงเรียนไดด้ าเนนิ งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิ าร

2

6.1 มกี ิจกรรมทีส่ ง่ เสรมิ พัฒนาการท้งั 4 ด้าน
6.2 การยกระดับทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษ
6.3 มีกิจกรรมท่ีสง่ เสรมิ กระบวนการคดิ เชิงเหตผุ ลทางคณติ ศาสตร์และวทิ ยาศาสตร์

ระดบั การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
1) มาตรฐานการศกึ ษาระดับการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ระดบั คุณภาพยอดเย่ียม
2) หลักฐานสนับสนนุ ผลการประเมนิ ตนเองตามระดบั คณุ ภาพ
2.1 ทักษะการใช้ภาษาองั กฤษในการสื่อสารขัน้ พน้ื ฐาน
2.2 ทักษะการเลน่ เครอ่ื งดนตรปี ระเภทคยี บ์ อรด์ และการร้องเพลงภาษาอังกฤษ
2.3 นกั เรียนมีระเบยี บวินยั และมารยาทเรยี บรอ้ ย แต่งกายสะอาด
3) โรงเรียนมีแผนจะพฒั นาตนเองตอ่ ไปอยา่ งไรใหไ้ ดร้ ะดับคุณภาพท่ดี ีขนึ้ กว่าเดิม 1 ระดบั
3.1 แผนปฏิบตั งิ านที่ 1 ด้านวิชาการ
3.2 แผนปฏบิ ัตงิ านท่ี 2 ด้านระเบยี บวนิ ยั
3.3 แผนปฏิบตั งิ านท่ี 3 ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม
3.4 แผนปฏบิ ตั ิงานท่ี 4 ด้านดนตรีและกีฬา
4) นวตั กรรม/แบบอยา่ งท่ดี ี
4.1 โครงการMorning activity
4.2 โครงการสร้างวินัย จากการเล่านิทานและเกม
5) ความโดดเดน่ ของสถานศกึ ษา
5.1 สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพร่มรน่ื สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
5.2 สนบั สนุนการใชภ้ าษาองั กฤษในทกุ ระดับ
5.3 สนับสนนุ การเรียนวชิ าดนตรีในทกุ ระดับ
6) โรงเรยี นไดด้ าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ
6.1 การยกระดบั ทักษะการใชภ้ าษาองั กฤษ
6.2 โครงการปลกู พชื ผักสวนครวั ตามแนวพระราชดาหริ

ลงนาม................................ ....................(ผู้อานวยการโรงเรียน)
(นางเบญจ ใหญแ่ ก้ว )

วนั 30เดือน เมษายน พ.ศ 2564

3

ส่วนท่ี 2
ข้อมลู พืน้ ฐาน

1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา รหัสโรงเรียน1171100058 ที่ต้ังเลขที่ 70 หมู่ 2 ตาบลท่ามะกา

อาเภอทา่ มะกา จังหวัดกาญจนบรุ ี สังกดั สานกั งานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศกึ ษาเอกชน โทรศพั ท์034-543339
โทรสาร034- 540529 [email protected] website – ได้รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ
14 มนี าคม 2561 เปดิ สอนระดบั ช้ันเตรียมอนุบาลถงึ ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ี 6 จานวนนกั เรยี น 118 คนจานวน
บุคลากรโรงเรียน 17 คน และผู้อานวยการคนปัจจุบันชื่อ นางเบญจ ใหญ่แก้ว มีจานวนนักเรียนใน ปี 2563
ท้งั หมด 183 คน และบุคลากรโรงเรียน 27 คน

1.1
ลกั ษณะผู้รับใบอนญุ าต

Øบคุ คลธรรมดา

นิตบิ คุ คล
 หา้ งหนุ้ สว่ นจากัด/บรษิ ทั
 มลู นิธิในพทุ ธศาสนา/การกศุ ลของวดั
 มูลนธิ ใิ นคริสต์ศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อืน่ ๆ (ระบ)ุ .................................

ประเภทโรงเรยี น
 ประเภทโรงเรยี นในระบบ

Ø สามญั ศกึ ษา

 การกศุ ลของวัด
 การศึกษาพเิ ศษ
 การศึกษาสงเคราะห์
 ในพระราชูปถมั ภ์
 สามัญปกติ
 อสิ ลามควบคสู่ ามัญ
การจดั การเรียนการสอน

Ø ปกติ (สามญั ศกึ ษา)

 English Program ได้รบั อนญุ าตเมือ่ ...................................................

4

1.2 จานวนห้องเรียน/ผู้เรยี นจาแนกตามระดับที่เปิดสอน

จานวนผู้เรยี น จานวนผเู้ รียนทีม่ ี
ความตอ้ งการ
ระดบั ท่เี ปดิ สอน จานวนห้องเรยี น EP รวมจานวน
ห้องปกติ พเิ ศษ ผเู้ รียน
ชาย หญิง
ปกติ EP ชาย หญงิ ชาย หญิง -- -

เตรียมอนบุ าล - - -- - - -- 23
-- 32
ระดับก่อนประถมศึกษา -- 36
-- 90
อนุบาลปีท่ี 1 1 - 13 9 - -
-- 35
อนุบาลปที ่ี 2 1 - 15 17 - - -- 20
-- 13
อนุบาลปีท่ี 3 1 - 16 20 - - -- 25
-- -
รวม 3 - 44 46 - - -- -
93
ระดับประถมศกึ ษา --
-- -
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 - 18 17 - - -- -
-- -
ประถมศกึ ษาปีที่ 2 1 - 11 9 - - -
--
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 1 - 76 - - -- -
-- -
ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 1 - 10 15 - - -- -
-
ประถมศึกษาปที ี่ 5 - - -- - - 183

ประถมศึกษาปีท่ี 6 - - --- -

รวม 4 - 46 47

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - - --- -

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 - - -- - -

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 - - -- - -

รวม - - - - - -

ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 - - --- -

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 - - -- - -

มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 - - -- - -

รวม - - - - - -

รวมทั้งสน้ิ 7 90 93

5

1.3 จานวนครูและบคุ ลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจ)ุ

1.3.1 สรุปจานวนครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศกึ ษาและประเภท/ตาแหนง่

จานวนครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

ประเภท/ตาแหน่ง ตา่ กวา่ ป.ตรี ป.ตรี ป.บณั ฑติ ป.โท ป.เอก รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญงิ ชาย หญิง ชาย หญงิ

1. ผู้บริหารสถานศกึ ษา

- ผู้รบั ใบอนุญาต/ผูแ้ ทน - - 1 - - - - - - - 1

- ผู้จดั การ - - -------1 1

- ผูอ้ านวยการ - - ---- -1-- 1

- รอง/ผอู้ านวยการ - - -1------ 1

รวม - - 11- - -1-1 4

2. ผูส้ อนการศึกษาปฐมวัย

- ครไู ทย - - -3------ 3

- ครชู าวตา่ งประเทศ - -1------- 1

3. ผสู้ อนการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน

ระดับประถมศกึ ษา

- ครไู ทย - - -8------ 8

- ครูชาวตา่ งประเทศ - -2------- 2

ระดับมธั ยมศกึ ษา

- ครไู ทย - --------- -

- ครูชาวต่างประเทศ - --------- -

รวม - - 3 11 - - - - - - 14

4. บคุ ลากรทางการศึกษา

- เจ้าหนา้ ที่ - 10 - 1 - - - - - - 11

5.อนื่ ๆ (ระบุ)... - --------- -

รวม - 10 - 1 - - - - - - 11

รวมทั้งสิ้น - 14 13 16 - - - 1 - 1 29

สรุปอัตราสว่ น

ระดับปฐมวัย

จานวนผ้เู รยี นต่อครู ...1.... : …20….

จานวนผเู้ รียนต่อหอ้ ง ....1... :… 30…

ระดับการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน

ระดับประถมศกึ ษา ระดับมัธยมศกึ ษา

จานวนผูเ้ รยี นต่อครู ....1... : …20…. จานวนผูเ้ รียนต่อครู ...-.... : …-….

จานวนผูเ้ รียนต่อห้อง ....1... :… 30… จานวนผเู้ รียนตอ่ หอ้ ง ...-.... :…-……

6

1.3.2 สรุปจานวนครูผูส้ อน จาแนกตามระดบั และกลุ่มสาระการเรียนรู้

กรณที ี่ 1 ครสู อนหลายระดบั ช้นั ใหก้ รอกข้อมลู ในระดับที่มจี านวนชวั่ โมงสอนมากทส่ี ดุ

กรณที ี่ 2 ครูทจ่ี บวชิ าเอกการประถมศกึ ษาถอื วา่ ตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวชิ า ในระดบั ประถมศกึ ษา

จานวนครผู ูส้ อน

ระดบั /กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ปฐมวัย ประถมศกึ ษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมต่ รงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไมต่ รงเอก

ปฐมวัย - 3 - - - -

ภาษาไทย ------

คณิตศาสตร์ - -1- - -

วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 - - -

สงั คมศกึ ษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 1 - - -

สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา - -2- - -

ศิลปะ - - - - - -

การงานอาชีพ ------

ภาษาต่างประเทศ - -1- - -

รวม

1.3.3 สรปุ จานวนครูผสู้ อนกิจกรรมพฒั นาผู้เรียน จานวนครูผู้สอน

กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น ประถมศึกษา มัธยมศกึ ษา

 กจิ กรรมนักเรียน 3-
- ลูกเสือ 3-
- เนตรนารี --
- ยุวกาชาด --
- ผบู้ าเพ็ญประโยชน์ --
- รกั ษาดินแดน (ร.ด.) 6-
- กิจกรรมชมุ นุม ชมรม --
- อน่ื ๆ...ใหร้ ะบุ 1-

 กิจกรรมแนะแนว --
 กิจกรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

7

1.3.4 สรุปจานวนครแู ละบุคลากรทางการลูกเสอื เนตรนารี ยวุ กาชาดและผบู้ าเพญ็ ประโยชน์

ลูกเสือ/เนตรนารี จานวน จานวนวฒุ ิทางลูกเสือ การจดั ตงั้ กองลูกเสอื

/ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพญ็ ประโยชน์ ผบู้ งั คับบญั ชา มวี ฒุ ิ ไมม่ ีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดตง้ั

ลูกเสือ เนตรนารี สารอง - - - - ไม่ไดจ้ ัดตั้ง

ลกู เสือ เนตรนารี สามัญ 5 23 - ไมไ่ ด้จัดต้ัง

ลกู เสือ เนตรนารี สามัญรนุ่ ใหญ่ 4 4 - - ไม่ได้จัดตั้ง

ลกู เสือ เนตรนารี วิสามัญ 2 2- - ไม่ไดจ้ ัดตั้ง

ยุวกาชาด - - - - ไมไ่ ดจ้ ัดตั้ง

ผู้บาเพญ็ ประโยชน์ - - - - ไม่ไดจ้ ัดตั้ง

รวม 11 8 3

1.3.5 สรุปจานวนครูท่ที าหนา้ ทค่ี ัดกรอง และนักเรียนท่ีมคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ

(กรณีโรงเรียนมนี ักเรียนพเิ ศษเรยี นรว่ ม)

จานวนครทู ี่ทาหนา้ ท่ีคดั กรอง จานวนนกั เรียนทีม่ ีความต้องการ
จาเปน็ พเิ ศษ

ครทู ีไ่ ดร้ ับการขึ้นทะเบียน ครูที่มีวฒุ ิทางการศกึ ษา ท้งั หมด ขนึ้ ไมข่ น้ึ
เป็นผูค้ ัดกรองของกระทรวงศึกษาธกิ าร พเิ ศษ ทะเบียน ทะเบยี น

- - ---

1.3.6 สรุปจานวนครทู ี่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรยี นคุณธรรม

ปี พ.ศ. ........ หน่วยงานทเ่ี ขา้ รับการอบรม จานวนครทู เี่ ขา้ รับ
การอบรม
1.-
2.- -
3. เพิ่มได้ -
-

8

2. ข้อมลู พื้นฐานแผนพฒั นาการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

การพัฒนาการจดั การศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา คุณธรรม นาวชิ า พฒั นาตน

Educating Towards GlobalKnowledge

วสิ ยั ทศั น์ วสิ ัยทัศน์ ภายในปกี ารศกึ ษา2564 โรงเรยี นสารสาสน์วิเทศทา่ มะกา ม่งุ มน่ั จดั

การศกึ ษาสมู่ าตรฐานการศึกษา เน้นภาษาองั กฤษและภาษาจีน เพือ่ การสอ่ื สาร

กา้ วหน้าทางการเรยี นรู้ควบคู่คุณธรรม มีความเป็นสากลบนพน้ื ฐาน

ของวถิ ีไทย

พนั ธกิจ 1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี

ประสิทธิภาพ

2.พฒั นาการจดั กจิ กรรมใหผ้ เู้ รยี นมีลกั ษณะอนั พึงประสงค์

3.พฒั นากระบวนการบรหิ ารและการจดั การศึกษาของโรงเรยี น

4.พฒั นากระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผู้เรยี นเป็นสาคญั

5.พฒั นาการจดั การเรยี นรโู้ ดยบรู ณาการการใช้ภาษาองั กฤษและภาษาจีนในการ

ส่ือสาร

6.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตน

และดาเนนิ ชีวิตตามวถิ ีไทย

เปา้ หมาย 1.ผู้เรยี นไดร้ ับการพัฒนาอยา่ งรอบดา้ นและมผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนสูงข้ึนตาม

เกณฑ์ที่โรงเรยี นกาหนด

2.ผเู้ รียนมคี ุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์ตามเกณฑท์ ่ีโรงเรียนกาหนด

3.โรงเรียนมกี ระบวนการบริหารการจัดการศึกษาท่ีมีประสทิ ธภิ าพ

4.ครมู คี วามรู้และจดั การเรียนรู้ท่ีเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคญั

5.ผเู้ รยี นสามารถใชภ้ าษาอังกฤษและภาษาจนี ในการสื่อสารไดต้ ามศักยภาพ

6.ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ นและดาเนนิ ชวี ติ ตามวิถีไทยได้อย่างเหมาะสมตามบรบิ ทของ

ทอ้ งถนิ่

ยทุ ธศาสตรห์ รอื กลยุทธ์ 1.พฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น

2.พฒั นากระบวนการบริหารและการจดั การศึกษา

3.พฒั นาการจัดการเรียนรทู้ ่ีเนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ

4.พัฒนาตามมาตรการสง่ เสริม

เอกลักษณ์ ภาษาเด่น เนน้ คณุ ธรรม ล้าเลิศวชิ าการ

9

3. ผลการดาเนนิ งานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศกึ ษา

ยทุ ธศาสตร์ โครงการ เป้าหมาย ผลสาเร็จ มาตรฐาน *** ***
ตามแผนฯของ การศึกษาของ สอดคลอ้ งกับ สอดคลอ้ งกบั นโยบาย
ปริมาณ คุณภาพ ปรมิ าณ คณุ ภาพ สถานศึกษา ยทุ ธศาสตร์
โรงเรียน (รอ้ ยละ) (อธบื าย) (ร้อยละ) (อธบิ าย) และจุดเน้น
สช. กระทรวงศึกษาธิการ

ระดบั การศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ 1. โครงการ 80 ดีเลศิ 94.82 ยอด มฐ.1 1 3,9
มฐ.1 1 3,7,8
ท่ี 1 รักการอ่าน เยี่ยม
มฐ.1 1 3,7,8
พฒั นา 2. โครงการ 80 ดเี ลิศ 98.28 ยอด
มฐ.1 1 3,7,8
คณุ ภาพ สองภาษาพา เยย่ี ม มฐ.1 1 3,7,8

ผู้เรยี น สนุก

3. โครงการ 80 ดีเลศิ 94.82 ยอด

Morning เยยี่ ม

Activity

4.โครงการ 80 ดเี ลิศ 98.28 ยอด

Open house เยยี่ ม

5.โครงการ Pro- 80 ดีเลศิ 98.28 ยอด

ject เยย่ี ม

Approach

6.โครงการ 80 ดีเลศิ 98.28 ยอด มฐ.1 1 2
พฒั นา เยย่ี ม
เทคโนโลยี 80 มฐ.1 1 2
สารสนเทศเพ่อื 80 ดีเลศิ 98.28 ยอด มฐ.1 1 2
การเรียนรู้ 80 เย่ียม มฐ.1 1 2
7.โครงการพิเศษ
ตามแนวพระ ดเี ลศิ 94.82 ยอด
ราชดาหริของใน เยย่ี ม
หลวงรัชกาลที่ 9
8.โครงการ ดีเลิศ 94.82 ยอด
คณุ ธรรมนาชีวิต เยย่ี ม
9.โครงการ
สง่ เสรมิ มารยาท
ไทย

10.โครงการ 80 ดีเลิศ 94.82 ยอด มฐ.1 1 10
วจนพธิ กี รรม เยย่ี ม
เปดิ และปดิ 80 มฐ.1 1 1
ปกี ารศกึ ษา 80 ดเี ลศิ 94.83 ยอด มฐ.1 1
11.โครงการ 80 เยย่ี ม มฐ.1 1 3
วนั ไหว้ครู 80 มฐ.1 1 3
12.โครงการ 80 ดเี ลศิ 94.83 ยอด มฐ.1 1 3
วันพอ่ 80 เยย่ี ม มฐ.1 1 3
13.โครงการ 80 มฐ.1 1 3
วันแม่ ดีเลศิ 94.83 ยอด 3
14.โครงการ เยี่ยม มฐ.1 1 3,7,8
วนั เด็ก มฐ.1 1
15.โครงการ ดีเลิศ 98.28 ยอด มฐ.1 1 1,3,7,8
วันลอยกระทง เยี่ยม มฐ.2 2 3
16.โครงการ มฐ.2 2 -
เขา้ พรรษา ดีเลิศ 95.95 ยอด มฐ.2 2 -
17.โครงการ เยี่ยม -
คริสต์มาส-ปใี หม่ มฐ.3 3 -
ดเี ลศิ 98.28 ยอด
เยี่ยม มฐ.3 3 -

ดเี ลิศ 100 ยอด -
เยย่ี ม

18.โครงการลูกเสือ 80 ดเี ลิศ 94.82 ยอด

เยย่ี ม

19.โครงการ 80 ดเี ลศิ 94.82 ยอด
กฬี าสี เยี่ยม

20.โครงการอาหาร 80 ดีเลศิ 100 ยอด
เสริมนม เยี่ยม

ยุทธศาสตร์ 1.โครงการประกนั 80 ดเี ลศิ 89.65 ยอด

ท่ี 2 คณุ ภาพภายใน เยี่ยม
พัฒนา สถานศกึ ษา
กระบวนการ 2.โครงการพฒั นา 80 ดเี ลิศ 94.82 ยอด
บริหารและการ หลกั สตู ร
จัดการศกึ ษา สถานศกึ ษา เยย่ี ม

1.โครงการประกนั 80 ดีเลิศ 89.65 ยอด

คุณภาพภายใน เยีย่ ม
สถานศึกษา

ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 1.โครงการ 80 ดีเลศิ 94.82 ยอด

พัฒนาการ ส่งเสริมศกั ยภาพ เยย่ี ม

จัดการเรียน บคุ ลากร

การสอนทีเ่ นน้ 2.โครงการพัฒนา 80 ดเี ลศิ 94.82 ยอด

ผเู้ รยี นเป็น หลกั สตู ร เยี่ยม

สาคัญ สถานศึกษา

3.โครงการ 80 ดเี ลศิ 98.28 ยอด มฐ.3 3 11
มฐ.3 3
นเิ ทศการสอน เยี่ยม มฐ.3 3 -
มฐ.3 3 -
4.โครงการวดั 80 ดีเลิศ 94.82 ยอด -
มฐ.4 4 -
ผลสมั ฤทธท์ิ างการ เยี่ยม มฐ.1 1
มฐ.1 1 3,7,8
เรียน 3,7,8
3,7,8
5.โครงการ 80 ดเี ลศิ 94.82 ยอด

อภิบาลครู เยี่ยม

6.โครงการ 80 ดเี ลิศ 94.82 ยอด

พัฒนาอาคาร เยยี่ ม

สถานท่ปี รับภมู ิ

ทัศน์ สื่อ และ

แหลง่ เรยี นรู้

ยทุ ธศาสตร์ 1.โครงการสอง 80 ดเี ลศิ 98.28 ยอด

ท่ี 4 ภาษาพาสนุก เยยี่ ม

พฒั นาตาม 2. โครงการ 80 ดเี ลศิ 94.82 ยอด

มาตรการส่งเสริม Morning เยย่ี ม

Activity

3.โครงการOpen 80 ดเี ลศิ 98.28 ยอด

house เยย่ี ม

ยุทธศาสตร์ 1. โครงการ…….

(เพม่ิ เตมิ ) 2. โครงการ.......

3. โครงการ.......

*** ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การศกึ ษาเอกชน
ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การพฒั นาหลกั สตู ร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 การปฏริ ปู ระบบทรัพยากรเพอ่ื การศึกษาเอกชน
ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิ สร้างประสทิ ธิภาพการจัดการศกึ ษาของโรงเรยี นเอกชน
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 4 การสง่ เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนบั สนนุ การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรท์ ี่ 5 การสง่ เสริมการศึกษานอกระบบเพ่อื สรา้ งสงั คมแหง่ การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการศกึ ษาเอกชนในพ้นื ท่จี ังหวัดชายแดนภาคใต้
ยทุ ธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสง่ เสริมการศกึ ษาเอกชน

*** นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ปรากฏอยหู่ นา้ 18 ขอ้ 7

12

4. ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นของผู้เรยี น

4. 1 ระดบั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน

ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขน้ั พ้นื ฐาน (O-NET)

เปรียบเทยี บผลการทดสอบระดับชาติขัน้ พนื้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6

วิชา จานวน จานวน คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ียผลการ *** *** ***
นักเรียน นกั เรยี น ระดับ ทดสอบ (O-NET) ผลตา่ ง รอ้ ยละของ แปลผล
ท้งั หมด ท่ีเขา้ สอบ ประเทศ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉล่ีย พัฒนาการเทยี บกบั
ปี 2563 2561 2562 2563 ร้อยละ 3
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)

คณติ ศาสตร์ - - - --- - - -

วทิ ยาศาสตร์ - - - --- - - -

ภาษาไทย - - - --- - - -

ภาษาอังกฤษ - - - --- - - -

***

(4) = (3) – (2) กรณที ี่มผี ลต่างคะแนนเฉล่ยี (4) ตดิ ลบ ใหใ้ สเ่ คร่อื งหมายลบ
*** (5) = (4) x 100 รอ้ ยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ให้ใส่เครือ่ งหมายลบ

(2) มคี า่ ร้อยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ตง้ั แต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่ “มีพฒั นาการ”
*** (6) การแปลผลพฒั นาการ มีคา่ รอ้ ยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่ “มพี ฒั นาการแต่ไม่ถึงรอ้ ยละ 3”
มีค่ารอ้ ยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ติดลบ แปลผลวา่ “ไมม่ ีพัฒนาการ”

เปรยี บเทยี บผลการทดสอบระดับชาติขัน้ พน้ื ฐาน (O-NET) ของนกั เรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3

วชิ า จานวน จานวน คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉลี่ยผลการ *** *** ***
นักเรียน นกั เรียน ระดบั ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง ร้อยละของ แปลผล
คณิตศาสตร์ ท้ังหมด ท่ีเข้าสอบ ประเทศ คะแนนเฉล่ยี คะแนนเฉล่ีย พฒั นาการเทียบกบั
วทิ ยาศาสตร์ ปี 2563 2561 2562 2563 ร้อยละ 3
ภาษาไทย (1) (2) (3) (4) (5)
ภาษาองั กฤษ (6)

-- - --- - - -

-- - --- - - -

-- - --- - - -

-- - --- - - -

*** (4) = (3) – (2) กรณที ่ีมผี ลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ตดิ ลบ ใหใ้ ส่เครอ่ื งหมายลบ
*** (5) = (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉล่ยี (5) ใหใ้ สเ่ ครอ่ื งหมายลบ

(2) มคี า่ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึน้ ไป แปลผลว่า “มีพฒั นาการ”
*** (6) การแปลผลพฒั นาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ งึ รอ้ ยละ 3”
มคี า่ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพฒั นาการ”

13

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้นื ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6

วิชา จานวน จานวน คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลย่ี ผลการ *** *** ***
นกั เรียน นักเรยี น ระดบั ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง รอ้ ยละของ แปลผล
คณติ ศาสตร์ ทง้ั หมด ที่เขา้ สอบ ประเทศ คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉลี่ย พัฒนาการเทยี บกบั
วทิ ยาศาสตร์ ปี 2563 2561 2562 2563 รอ้ ยละ 3
ภาษาไทย (1) (2) (3) (4) (5)
ภาษาองั กฤษ (6)
สงั คมศกึ ษา
ศาสนา และ -- - --- - - -
วฒั นธรรม
-- - --- - - -

-- - --- - - -

-- - --- - - -

-- - --- - - -

*** (4) = (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ตดิ ลบ ใหใ้ ส่เครื่องหมายลบ
*** (5) = (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ให้ใสเ่ คร่ืองหมายลบ

(2) มีคา่ รอ้ ยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่ “มพี ฒั นาการ”
*** (6) การแปลผลพฒั นาการ มคี ่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มพี ัฒนาการแต่ไม่ถงึ ร้อยละ 3”
มคี ่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลวา่ “ไม่มีพฒั นาการ”

14

จานวนและรอ้ ยละของนกั เรียนท่ีมีผลการเรยี นระดบั 3 ข้นึ ไป

ระดับประถมศกึ ษา

ระดับผลการเรยี น

กลุม่ สาระ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
การเรยี นรู้/
รายวิชา จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
นักเรยี นทีม่ ี นักเรียนที่มี ร้อยละ จานวน นกั เรยี นท่ี รอ้ ยละ
ภาษาไทย จานวน ผลระดบั 3 รอ้ ยละ จานวน ผลระดับ 3 นักเรีย มีผลระดับ จานวน นกั เรียนทม่ี ี รอ้ ยละ จาน นักเรียนท่ีมผี ล ร้อย จานวน นกั เรียนทม่ี ี รอ้ ยละ
นักเรียน ขึน้ ไป นกั เรยี น
ขน้ึ ไป น 3 ขน้ึ ไป นกั เรยี น ผลระดบั 3 วน ระดบั 3 ขน้ึ ไป ละ นักเรีย ผลระดบั 3

ขึ้นไป นกั เ น ข้นึ ไป

รยี น

35 30 85.71 20 18 90.00 13 12 92.30 25 22 88.00 - - - - - -

คณติ ศาสตร์ 35 33 94.28 20 19 95.00 13 13 100 25 13 52.00 - - - - - -

วทิ ยาศาสตรแ์ ละ 35 35 100 20 19 95.00 13 12 92.30 25 17 68.00 - - - - - -

เทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา 35 33 94.28 20 19 95.00 13 10 76.92 25 19 76.00 - -- - - -- -

และวัฒนธรรม

ประวตั ิศาสตร์ 35 31 88.57 20 17 85.00 13 10 76.92 25 16 64.00 - - - - - -

สขุ ศกึ ษาและ 35 32 91.42 20 17 85.00 13 10 100 25 20 80.00 - - - - - -
พลศึกษา 35 35 100 20 20 100 13 13 100 25 25 100 - - - - - -
ศิลปะ

การงานอาชีพ 35 35 100 20 20 100 13 13 100 25 25 100 - - - - - -

ภาษาต่างประเทศ 35 34 97.14 20 20 100 13 13 100 25 18 72.00 - - - - - -

หน้าที่ 35 32 91.42 20 20 100 13 13 100 25 19 76.00 - - - - - -

ภาษา 35 34 97.14 20 19 95 13 13 100 25 22 88.00 - - - - - -

องั กฤษเพือ่ การ
สื่อสาร

ภาษาจีน 35 35 100 20 20 100 13 13 100 25 25 100 - - - - - -

15

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้

กลมุ่ สาระ ม.1 ระดับผลการเรียน (เทอม1) ม.3
การเรยี นร/ู้ รายวิชา ม.2
จานวนนกั เรยี น
ภาษาไทย จานวน ที่มผี ลระดบั 3 ร้อยละ จานวน จานวนนกั เรยี นท่ี รอ้ ยละ จานวน จานวนนักเรียนท่ี รอ้ ยละ
คณิตศาสตร์ นกั เรียน นักเรียน มีผลระดับ 3ขึ้นไป นักเรยี น มผี ลระดับ 3ข้ึนไป
วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้ึนไป -
สงั คมศึกษา ศาสนา และ - -- - -- -
วฒั นธรรม -
สขุ ศึกษาและพลศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ - -- -- - -- -
ศิลปะ
การงานอาชพี - -- -- - -- -
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวชิ าอ่ืนเพ่มิ เตมิ .... - -- -- - -- -

- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -

ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ (ต่อ)

กลุม่ สาระ ม.1 ระดับผลการเรยี น (เทอม2) ม.3
การเรียนร/ู้ รายวิชา ม.2
จานวนนกั เรยี น
ภาษาไทย จานวน ทม่ี ผี ลระดบั 3 ร้อยละ จานวน จานวนนักเรียนที่ ร้อยละ จานวน จานวนนกั เรียนที่ ร้อยละ
คณติ ศาสตร์ นกั เรียน นักเรียน มผี ลระดบั 3ข้นึ ไป นกั เรียน มผี ลระดับ 3ขนึ้ ไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้ึนไป -
สังคมศึกษา ศาสนา และ - -- - -- -
วัฒนธรรม -
สุขศึกษาและพลศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ - -- -- - -- -
ศลิ ปะ
การงานอาชีพ - -- -- - -- -
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวชิ าอน่ื เพมิ่ เติม.... - -- -- - -- -

- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -
- -- -- - -- -

16

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

กลมุ่ สาระ ระดบั ผลการเรยี น (เทอม 1 )
การเรียนร/ู้ รายวิชา
จานวน ม.4 ร้อยละ จานวน ม.5 รอ้ ยละ จานวน ม.6 ร้อยละ
ภาษาไทย นักเรียน นกั เรียน นกั เรยี น
จานวนนักเรียน - จานวนนกั เรียนที่ - จานวนนกั เรยี นที่ -
- ทีม่ ผี ลระดบั 3 - มีผลระดับ 3 - มผี ลระดบั 3
ขน้ึ ไป ข้นึ ไป -
ขนึ้ ไป - -
- - - -
- - -
- - -
คณิตศาสตร์ - -- -- - - - -
- - -
วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -- -- - - - -
- - -
สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - -- - - -
-
สุขศกึ ษาและพลศึกษา - -- -- - -
-
ประวตั ิศาสตร์ - -- -- -

ศิลปะ - - - -- -

การงานอาชพี - -- -- -

ภาษาต่างประเทศ - -- -- -

รายวิชาอนื่ เพมิ่ เติม.... - -- -- -

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ่ )

กลุม่ สาระ ระดบั ผลการเรยี น (เทอม 2)
การเรยี นร/ู้ รายวิชา
ม.4 ม.5 ม.6
ภาษาไทย
จานวน จานวนนักเรียน ร้อยละ จานวน จานวนนักเรยี นท่ี ร้อยละ จานวน จานวนนักเรียนที่ ร้อยละ
นักเรียน ทมี่ ผี ลระดบั 3 นกั เรยี น มผี ลระดบั 3 นกั เรยี น มผี ลระดับ 3
- ข้ึนไป - ข้ึนไป -
- ขึ้นไป - -
- -
-

คณติ ศาสตร์ - -- -- - -- -

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -- -- - -- -

สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - -- - -- -

สขุ ศึกษาและพลศึกษา - -- -- - -- -

ประวัติศาสตร์ - -- -- - -- -

ศิลปะ - - - -- - -- -

การงานอาชีพ - -- -- - -- -

ภาษาต่างประเทศ - -- -- - -- -

รายวชิ าอ่ืนเพม่ิ เติม.... - -- -- - -- -

17

ผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพนื้ ฐานของผู้เรียนระดบั ชาติ (National Test : NT)

เปรยี บเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนกั เรียนชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3

สมรรถนะ จานวน จานวน คะแนนเฉล่ยี คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ *** *** ***
นกั เรยี น นักเรียน ระดบั สมรรถนะ ผลตา่ ง รอ้ ยละของ แปลผล
ทัง้ หมด ทเ่ี ขา้ สอบ ประเทศ คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉลย่ี พัฒนาการเทยี บกบั
ปี 2563 2561 2562 2563 รอ้ ยละ 3
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)

ด้านภาษา 9 9 40.47 - 73.65 82.31 8.66 11.75 มพี ฒั นาการ

(Literacy)

ดา้ นคานวณ 9 9 47.46 - 81.68 85.87 4.19 5.12 มพี ฒั นาการ

(Numeracy)

ด้านเหตุผล 9 9 73.02 - - 84.09 - - -

(Reasoning)

*** (4) = (3) – (2) กรณีทม่ี ีผลตา่ งคะแนนเฉลย่ี (4) ติดลบ ใหใ้ สเ่ ครือ่ งหมายลบ
*** (5) = (4) x 100 รอ้ ยละของคะแนนเฉลยี่ (5) ใหใ้ สเ่ ครอ่ื งหมายลบ

(3) มีคา่ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา่ “มพี ฒั นาการ”
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่ “มพี ัฒนาการแต่ไมถ่ ึงรอ้ ยละ 3”
มคี ่ารอ้ ยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลวา่ “ไม่มพี ฒั นาการ”

ผลการประเมนิ ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยี น (Reading Test : RT)

เปรยี บเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอา่ นของนกั เรยี นชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 1

ความสามารถ จานวน จานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบ *** *** ***
ดา้ นการอา่ น นกั เรียน นักเรียน ระดบั ด้านการอา่ น ผลตา่ ง รอ้ ยละของ แปลผล
ทัง้ หมด ทีเ่ ขา้ สอบ ประเทศ คะแนนเฉลยี่ คะแนนเฉลี่ย พฒั นาการเทยี บกบั
ปี 2563 2561 2562 2563 ร้อยละ 3
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
อา่ นรเู้ ร่ือง 32 32 74.14 79.55 82.58 82.31 -0.27 -0.32
พัฒนาการแต่ไม่ถงึ
อา่ นออกเสียง 32 32 71.86 77.50 82.39 85.87 3.48 4.22 รอ้ ยละ 3
มพี ฒั นาการ

*** (4) = (3) – (2) กรณีที่มีผลตา่ งคะแนนเฉลย่ี (4) ติดลบ ใหใ้ สเ่ คร่อื งหมายลบ
*** (5) = (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ใหใ้ ส่เคร่ืองหมายลบ

(2) มคี ่ารอ้ ยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ต้ังแต่ 3.00 ขน้ึ ไป แปลผลว่า “มพี ัฒนาการ”
*** (6) การแปลผลพฒั นาการ มีค่ารอ้ ยละของคะแนนเฉลยี่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่ “มีพัฒนาการแตไ่ มถ่ ึงรอ้ ยละ 3”
มีคา่ รอ้ ยละของคะแนนเฉล่ยี (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพฒั นาการ”

18

ผลการประเมินทางการศึกษาระดบั ชาติ ดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET)ของโรงเรยี นเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรยี บเทยี บผลการทดสอบระดบั ชาติ ด้านอิสลามศกึ ษา (I-NET) ของนกั เรยี นระดบั ตอนต้น

วชิ า จานวน จานวน คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉลี่ยผลการ *** *** ***
นกั เรียน นักเรยี น ระดับ ทดสอบ I-NET ผลตา่ ง รอ้ ยละของ แปลผล
ทงั้ หมด ท่ีเข้าสอบ ประเทศ คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลย่ี พฒั นาการเทยี บกบั
ปี 2563 2561 2562 2563 ร้อยละ 3
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)

อัลกรุ อานฯ - - - --- - - -

อลั หะดีษ - - - --- - - -

อัลอะกดี ะห์ - - - --- - - -

อลั ฟกิ ฮ - - - --- - - -

อตั ตารีค - - - --- - - -

อัลอคั ลาก - - - --- - - -

มลายู -- - --- - - -

อาหรบั - - - --- - - -

*** (4) = (3) – (2) กรณที ่มี ีผลต่างคะแนนเฉลยี่ (4) ติดลบ ใหใ้ สเ่ คร่อื งหมายลบ

*** (5) = (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ใหใ้ สเ่ คร่ืองหมายลบ

(2)

*** (6) การแปลผลพฒั นาการ มคี า่ รอ้ ยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ตงั้ แต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า “มพี ัฒนาการ”

มคี า่ ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่ “มพี ัฒนาการแตไ่ ม่ถึงร้อยละ 3”

มีคา่ รอ้ ยละของคะแนนเฉล่ยี (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไมม่ พี ฒั นาการ”

19

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด้านอสิ ลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดบั ตอนกลาง

วชิ า จานวน จานวน คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ ผลการ *** *** ***
นกั เรยี น นกั เรยี น ระดับ ทดสอบ I-NET ผลต่าง รอ้ ยละของ แปลผล
ทงั้ หมด ท่เี ขา้ สอบ ประเทศ คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉล่ยี พัฒนาการเทียบกบั
ปี 2563 2561 2562 2563 รอ้ ยละ 3
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)

อัลกุรอานฯ - - - --- - - -

อัลหะดีษ - - - --- - - -

อัลอะกดี ะห์ - - - --- - - -

อัลฟกิ ฮ - - - --- - - -

อตั ตารคี - - - --- - - -

อลั อคั ลาก - - - --- - - -

มลายู -- - --- - - -

อาหรับ - - - --- - - -

** * (4) = (3) – (2) กรณีที่มผี ลตา่ งคะแนนเฉลย่ี (4) ตดิ ลบ ใหใ้ ส่เครอ่ื งหมายลบ

*** (5) = (4) x 100 รอ้ ยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ใหใ้ สเ่ ครื่องหมายลบ

(2)

*** (6) การแปลผลพฒั นาการ มคี า่ ร้อยละของคะแนนเฉล่ยี (5) ตง้ั แต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลว่า “มพี ฒั นาการ”

มคี า่ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่ “มพี ฒั นาการแต่ไม่ถงึ รอ้ ยละ 3”

มคี ่ารอ้ ยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไมม่ พี ฒั นาการ”

เปรียบเทยี บผลการทดสอบระดับชาติดา้ นอสิ ลามศกึ ษา (I-NET) ของนกั เรยี นระดับตอนปลาย

วิชา จานวน จานวน คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉลยี่ ผลการ *** *** ***
นกั เรียน นกั เรียน ระดับ ทดสอบ I-NET ผลต่าง ร้อยละของ แปลผล
ทงั้ หมด ทเ่ี ขา้ สอบ ประเทศ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉล่ยี พฒั นาการเทียบกับ
ปี 2563 2561 2562 2563 ร้อยละ 3
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)

อัลกรุ อานฯ - - - --- - - -

อลั หะดษี - - - --- - - -

อลั อะกีดะห์ - - - --- - - -

อัลฟกิ ฮ - - - --- - - -

อัตตารคี - - - --- - - -

อัลอัคลาก - - - --- - - -

มลายู -- - --- - - -

อาหรบั - - - --- - - -

*** (4) = (3) – (2) กรณีท่ีมีผลตา่ งคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ใหใ้ ส่เครือ่ งหมายลบ
*** (5) = (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ให้ใส่เครื่องหมายลบ

(2) มคี ่าร้อยละของคะแนนเฉลย่ี (5) ต้งั แต่ 3.00 ขน้ึ ไป แปลผลวา่ “มพี ัฒนาการ”
*** (6) การแปลผลพฒั นาการ มีค่ารอ้ ยละของคะแนนเฉล่ยี (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่ “มพี ฒั นาการแตไ่ ม่ถึงรอ้ ยละ 3”
มีค่ารอ้ ยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไมม่ ีพฒั นาการ”

20

ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะโปรแกรม EP )

ค่าประเมนิ มาตรฐานภาษาองั กฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ทก่ี ระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับ จานวน จานวน ระดบั ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผา่ นการทดสอบอื่นๆ
ชน้ั นกั เรยี น นกั เรยี น (Common European Framework of Reference (TOEIC, IEFL, TOEFL
ทงั้ หมด ทีส่ อบ เปรยี บเทียบตารางมาตรฐาน)
for Languages : CEFR)
Pre-A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 - - - - - - - - - -

ป.2 - - - - - - - - - -

ป.3 - - - - - - - - - -

ป.4 - - - - - - - - - -

ป.5 - - - - - - - - - -

ป.6 - - - - - - - - - -

ม.1 - - - - - - - - - -

ม.2 - - - - - - - - - -

ม.3 - - - - - - - - - -

ม.4 - - - - - - - - - -

ม.5 - - - - - - - - - -

ม.6 - - - - - - - - - -

5. นวตั กรรม/แบบอยา่ งทดี่ ี (Innovation /Best Practice )

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา
ซ่งึ ทาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อยา่ งส้ินเชงิ หรอื เหน็ ไดช้ ดั เป็นการพฒั นาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซ่ึงมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)
มีคณุ คา่ มปี ระโยชน์ (V – Value-Added) และปรบั ใชไ้ ดอ้ ย่างเหมาะสม (A - Adaptive)

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติท่ีทาให้สถานศึกษาประสบ
ความสาเร็จ หรือสู่ความเปน็ เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวชิ าการหรอื วิชาชีพ มหี ลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์
เผยแพรใ่ หห้ นว่ ยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์

ชอ่ื นวัตกรรม/แบบอย่างท่ดี ี มาตรฐานดา้ น ระดับการศึกษา
โครงการMorning activity 1 ป.1-ป.4
โครงการสรา้ งวินัย จากการเลา่ นิทานและเกม 1 ป.1-ป.3

6. รางวลั ท่ีสถานศึกษาไดร้ ับ ประเภทรางวัล ระดบั หนว่ ยงาน 21
6.1 ปกี ารศึกษาปัจจุบัน ทมี่ อบรางวัล
ชอื่ รางวลั -  เขตพื้นที/่ จังหวดั หมายเหตุ
1. -  ภาค/ประเทศ - -
 นานาชาติ -
2. - - -
-  เขตพ้ืนท่/ี จงั หวัด -
3. - -
 ภาค/ประเทศ
4. -  นานาชาติ -

-  เขตพ้ืนท/ี่ จังหวัด

 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

-  เขตพ้ืนท/่ี จงั หวดั

 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

6.2 ปีการศึกษาทผี่ ่านมา (ยอ้ นหลงั ไมเ่ กนิ 3 ป)ี

ชื่อรางวัล ปี พ.ศ..... หนว่ ยงาน หมายเหตุ
ทไี่ ดร้ บั รางวลั ที่มอบรางวัล
-
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - -
- -
2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - -
- -
3. โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล (มาตรฐาน สช.) - -

4. โรงเรียนคุณธรรม (ระดบั สช. ระดับกระทรวง) -

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพยี ง -

22

7. การดาเนนิ งานตามนโยบายและจดุ เนน้ กระทรวงศึกษาธิการ มี ไม่มี

นโยบายและจุดเน้น 
1. จดั การศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท โดยใช้หลักสตู รฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด
การเรียนรเู้ ชงิ รกุ และการวัดประเมนิ ผลเพอ่ื พฒั นาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
แหง่ ชาติ
2. ส่งเสริมการพฒั นากรอบหลักสูตรระดบั ทอ้ งถิ่นและหลกั สูตรสถานศกึ ษาตามความต้องการ
จาเป็นของกล่มุ เป้าหมายและแตกตา่ งหลากหลายตามบรบิ ทของพ้นื ท่ี

3. พัฒนาผู้เรยี นให้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแกไ้ ขสถานการณ์เฉพาะหน้าไดอ้ ยา่ งมี 
ประสทิ ธิภาพ โดยจดั การเรียนรเู้ ชงิ รุก (Active Learning) จากประสบการณ์จรงิ หรอื จาก 
สถานการณจ์ าลองผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ ตลอดจนจัดการเรยี นการสอนในเชงิ แสดงความคิดเหน็
เพ่ือเปดิ โลกทศั นม์ มุ มองรว่ มกันของผเู้ รยี นและครใู หม้ ากข้นึ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรอบรูแ้ ละทกั ษะชวี ติ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดารงชีวิตและสรา้ งอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล สุขภาวะและทัศนคตทิ ่ดี ตี อ่ การดแู ลสุขภาพ

5. พฒั นาครใู ห้มที กั ษะ ความรู้ และความชานาญในการใชเ้ ทคโนโลยีดจิ ิทลั ปญั ญาประดษิ ฐ์ 
และภาษาองั กฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ฝกึ ทักษะการคดิ วเิ คราะหอ์ ยา่ งเปน็ ระบบ 
และมีเหตุผลเป็นขัน้ ตอน 
6. ส่งเสริมให้ใชภ้ าษาท้องถิ่นร่วมกบั ภาษาไทยเป็นส่ือจดั การเรียนการสอนในพน้ื ที่ทใ่ี ชภ้ าษาอยา่ ง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผ้ ู้เรยี นมีพฒั นาการดา้ นการคดิ วิเคราะห์ รวมทง้ั มที กั ษะการสอ่ื สาร
และใช้ภาษาที่สามในการตอ่ ยอดการเรยี นรู้ไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
7. ปลกู ฝงั ผ้เู รียนใหม้ ีหลักคิดทีถ่ ูกต้องดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และเป็นผู้มคี วามพอเพยี ง วินยั
สจุ รติ จิตอาสา โดยกระบวนการลกู เสือ และยวุ กาชาด

8. พฒั นาแพลตฟอรม์ ดจิ ิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดจิ ิทลั เปน็ เครื่องมือการเรียนรู้ 
9. เสรมิ สรา้ งการรบั รู้ ความเขา้ ใจ ความตระหนกั และส่งเสรมิ คุณลักษณะและพฤติกรรมทพี่ ึง 
ประสงค์ดา้ นสงิ่ แวดลอ้ ม 
10. สง่ เสรมิ การพัฒนาส่งิ ประดิษฐ์และนวตั กรรมทเ่ี ป็นมติ รกบั สงิ่ แวดล้อม ให้สามารถเปน็ อาชีพ 
และสร้างรายได้ 
11. สนบั สนุนกจิ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบ
12. พัฒนาครูทกุ ระดบั ให้มที กั ษะ ความรูท้ ี่จาเปน็ เพ่อื ทาหนา้ ท่ีวิทยากรมืออาชพี (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศนู ยพ์ ฒั นาศักยภาพบุคคลเพือ่ ความเป็นเลศิ (Human Cap-
ital Excellence Center: HCEC)
13. ให้ผเู้ รียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพฒั นารายบุคคลผ่านแผนพฒั นารายบคุ คลสคู่ วาม
เปน็ เลศิ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

23

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ผี ่านมา

รอบการประเมิน ระดับคุณภาพผลการประเมิน
ระดบั ปฐมวัย ระดบั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
รอบท่ี 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) --
รอบท่ี 4 (พ.ศ. 2559 – 2563) --
ด้านท่ี 1 ................ ด้านท่ี 1 ................
ด้านท่ี 2 ................ ดา้ นท่ี 2 ................
ดา้ นท่ี 3 ................ ดา้ นท่ี 3 ................

9. หนว่ ยงานภายนอกที่โรงเรยี นเข้าร่วมเปน็ สมาชกิ
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน
 สมาคมสหพันธโ์ รงเรียนเอกชนแหง่ ประเทศไทย
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 สมาคมอนุบาลศกึ ษาแหง่ ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหง่ ประเทศไทย
 สมาคมโรงเรยี นสอนภาษาจนี
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหง่ ประเทศไทย

24

สว่ นท่ี 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดบั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผ้เู รียน

การปฏบิ ตั งิ าน จานวนผเู้ รียน (คน) *** ผลการ
ปฏิบตั ิ ไม่ ผลการ ประเมิน
ประเดน็ พิจารณา เป้าหมาย ท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ ประเมนิ คุณภาพท่ีได้
ปฏิบตั ิ (ร้อยละ) ทีก่ าหนด (รอ้ ยละ)
ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผู้เรยี น ดเี ลศิ
1 มคี วามสามารถในการอา่ น การเขียน  85 93 79 84.68
 ดเี ลิศ
การสื่อสาร และการคดิ คานวณ  85 80 86.02
1.1 ร้อยละของผูเ้ รยี นมที ักษะในการอ่านใน  78
แตล่ ะระดบั ช้ันตามเกณฑท์ ส่ี ถานศกึ ษา 82 83.87
กาหนด  75
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมที ักษะในการเขียนใน 88.17
แตล่ ะระดับชน้ั ตามเกณฑ์ทสี่ ถานศกึ ษา  93 80
กาหนด  88.23
1.3 ร้อยละของผเู้ รยี นมที ักษะในการสอ่ื สาร 75
ในแตล่ ะระดบั ชัน้ ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศกึ ษา 85.31
กาหนด 80
1.4 ร้อยละของผู้เรียนมที ักษะในการคดิ 83 80.65
คานวณในแตล่ ะดับช้นั ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศกึ ษากาหนด 86.02
2 มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คดิ 89.25
อยา่ งมวี จิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ยี น
ความคิดเห็นและแกป้ ัญหา
2.1 รอ้ ยละของผู้เรียนมคี วามสามารถในการ
คิดจาแนกแยกแยะ ใครค่ รวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใชเ้ หตผุ ลประกอบการ
ตัดสินใจ
2.2 รอ้ ยละของผู้เรยี นมีการอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคดิ เหน็
2.3 ร้อยละของผ้เู รียนมีการแกป้ ัญหาอยา่ งมี
เหตผุ ล

3 มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม  25
3.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความสามารถในการ 
รวบรวมความรไู้ ดท้ ั้งตวั เองและการทางาน 85 93 82 87.64 ดีเลิศ
เปน็ ทมี 
3.2 ร้อยละของผูเ้ รยี นสามารถเชอื่ มโยงองค์  80 86.02
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สรา้ งสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ อาจเปน็ แนวความคดิ  83 89.25
โครงการ โครงงาน ชนิ้ งาน ผลผลิต 
 84 93 86 92.47 ยอดเยี่ยม
4 มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสอ่ื สาร  85 91.40

4.1 ร้อยละของผเู้ รยี นมีความสามารถในการใช้  86 93.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร
4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนา 85 93 93 100 ยอดเยย่ี ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสือ่ สาร การ 93 100
ทางานอย่างสรา้ งสรรค์ และมคี ุณธรรม
85 93 86 92.47 ยอดเยยี่ ม
5 มผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นตามหลักสตู ร
สถานศกึ ษา 86 92.47
86 92.47
5.1 ร้อยละของผู้เรยี นบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 85 93 90 96.77 ยอดเยี่ยม

6 มคี วามรู้ทกั ษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิ ีด่ ีต่อ 90 96.77
งานอาชีพ 90 96.77

6.1 ร้อยละของผเู้ รยี นมคี วามรู้ ทกั ษะพ้ืนฐานและ 85 93 88 94.62 ยอดเย่ียม
เจตคติท่ีดใี นการศึกษาตอ่
6.2 รอ้ ยละของผเู้ รยี นมคี วามรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 89 95.70
เจตคติท่ีดใี นการจัดการ การทางานหรืองานอาชพี

7 โรงเรียนเพิม่ เตมิ ได้

7.1...

คุณลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผเู้ รียน

1 การมคี ุณลกั ษณะและคา่ นิยมที่ดตี ามที่
สถานศกึ ษากาหนด

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมพี ฤตกิ รรมเป็นผู้ทมี่ คี ุณธรรม
จรยิ ธรรม เคารพในกฎกติกา
1.2 รอ้ ยละของผเู้ รียนมคี ่านยิ มและจิตสานกึ ตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไมข่ ัดกบั กฎหมายและ
วัฒนธรรมอนั ดขี องสังคม

2 ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย

2.1 รอ้ ยละของผูเ้ รยี นมคี วามภูมิใจในท้องถิน่ เหน็
คณุ ค่าของความเปน็ ไทย

26

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ 87 93.54
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภมู ปิ ญั ญาไทย
 85 93 89 95.70 ยอดเย่ียม
3 การยอมรบั ทจ่ี ะอยรู่ ่วมกนั บนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 89 95.70

- ร้อยละของผู้เรียนยอมรบั และอยู่ร่วมกนั บนความ 85 93 85 91.39 ยอดเย่ยี ม
แตกต่างระหวา่ งบุคคลในด้านเพศ วัย เชอ้ื ชาติ
ศาสนา ภาษาวฒั นธรรม ประเพณี

4 สุขภาวะทางร่างกายและจติ สังคม

4.1 รอ้ ยละของผู้เรียนมกี ารรกั ษาสุขภาพกาย  87 93.54
สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ ง
เหมาะสมในแตล่ ะชว่ งวัย

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอย่รู ว่ มกับคนอน่ื อยา่ ง

มคี วามสขุ เขา้ ใจผอู้ ่นื ไม่มคี วามขัดแยง้ กบั ผู้อน่ื  83 89.24

5 โรงเรียนเพิ่มเติมได้

5.1...

สรุปผลการประเมนิ = ผลรวมผลการประเมินทกุ ประเดน็ พจิ ารณา 92.11 ยอดเย่ยี ม
จานวนประเด็นพจิ ารณา

วธิ คี านวณ

*** ผลการประเมนิ (รอ้ ยละ) = 100 x จานวนผเู้ รียนผ่านเกณฑ์ทโี่ รงเรียนกาหนด

จานวนผู้เรยี นทง้ั หมด

แปลผลการประเมนิ คณุ ภาพท่ไี ด้ = กาลังพฒั นา
ร้อยละ 00.00 – 49.99 = ปานกลาง
ร้อยละ 50.00 – 59.99 = ดี
ร้อยละ 60.00 – 74.99 = ดีเลิศ
รอ้ ยละ 75.00 – 89.99 = ยอดเยยี่ ม
รอ้ ยละ 90.00 – 100

27

จดุ เน้นและกระบวนการพฒั นาทีส่ ง่ ผลตอ่ ระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่งผลตอ่ ระดบั คุณภาพของมาตรฐานท่ี 1

ประเด็นท่ี 1.1.1 มีความสามารถในการอา่ น การเขยี น การสือ่ สาร และการคดิ คานวณ

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแตล่ ะ
ระดับชั้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ,โครงการรักการอ่าน,
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ และโครงการ Reading Relly โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาใช้โครงการต่าง ๆ
ท่กี ลา่ วมาเป็นกระบวนการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ ส่งผลใหผ้ เู้ รยี นโรงเรยี นสาร
สาสน์วิเทศท่ามะกามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสนิ ใจและแกป้ ัญหาได้

ประเดน็ ท่ี 1.1.2 มคี วามสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คดิ อยา่ งมีวจิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปล่ยี นความคดิ เห็น
และแก้ปัญหา

ผู้เรยี นมคี วามสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะใครค่ รวญไตรต่ รอง พิจารณาอยา่ งรอบคอบ โดยใชเ้ หตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศท่ามะกาจัดให้มีการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ,โครงการส่งเสริมด้านพูดภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทุกเช้า ก่อนเข้าห้องเรียนโดยกิจกรรมแบ่งเป็น ได้แก่ Conversation คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
Documentary นิทาน ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีการจดั การเรยี นการสอนท่ีนักเรยี นสามารถแก้ไขปญั หาและการ
แสดงออกในการเรยี น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาใช้กจิ กรรมท่ีกล่าวมาเป็นกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ยี นความคดิ เหน็ และแก้ปญั หา

ประเดน็ ท่ี 1.1.3 มีความสามารถการสร้างนวัตกรรม

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรไู้ ด้ท้ังด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณม์ าใชใ้ นการสร้างสงิ่ ใหมๆ่ อาจเปน็ แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้นิ งาน ผลผลิต โรงเรยี นสาร
สาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มีการส่งเสรมิ ทักษะทางวชิ าการ โครงการวันวิทยาศาสตร์, ยุวเกษตร มีชิ้นงาน/ผลงาน
จากการทากิจกรรม และมีผลงานช้ินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ และ โครงการ
ส่งเสริมด้านพูดภาษาอังกฤษ และ โครงการ Gallery walk เป็นกระบวนการในการพัฒนา ส่งผลให้ผู้เรียน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกามคี วามสามารถการสร้างนวตั กรรม

28

ประเด็นท่ี 1.1.4 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ดีและมีคุณธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้
มีโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื การเรียนรู้ มีห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด มีระบบอินเทอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยมีการบันทึกการเข้าใช้ห้อง
คอมพวิ เตอร์เม่ือผเู้ รยี นเขา้ ไปใชง้ าน และมกี ารจดั การเรียนการสอนโดยใหผ้ ูเ้ รียนสบื คน้ ขอ้ มูลจากอนิ เทอรเ์ นต็

ประเดน็ ท่ี 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลักสูตรสถานศกึ ษา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ
Gallery walk กิจกรรม Rearing Rally และกิจกรรมวัดผลประเมินผล ทุกเช้า ก่อนเข้าห้องเรียนโดยกิจกรรม
ได้แก่ Conversation คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Documentary นิทาน ภาษาไทย โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศ
ท่ามะกาใช้ โครงการกล่าวมาเป็นกระบวนการส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบอ่ืนๆส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตามเปา้ หมายท่ีสถานศึกษากาหนด มกี ารบนั ทกึ ผลการสอบ บนั ทึกการอ่าน บนั ทกึ การสอนซอ่ มเสริม ใบงานการ
คดิ เลขเร็ว และใบงานในการจดั การเรยี นการสอนในวชิ าต่าง ๆ มกี ารวดั ผลประเมนิ ผลความรู้อยา่ งหลากหลาย

ประเด็นท่ี 1.1.6 มีความรู้ ทกั ษะพน้ื ฐาน และเจตคติท่ีดีตอ่ งานอาชีพ

โรงเรยี นสารสาสนว์ ิเทศท่ามะกาจัดใหม้ ีการส่งเสรมิ ทักษะทางวชิ าการ โดยการจัดโครงการ และกิจกรรม
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ มีการทดสอบประเมินผลความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรม
เร่ิมจากกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนโดยกิจกรรม ได้แก่ Conversation คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
Documentary นิทาน ภาษาไทยและวันวิทยาศาสตร์ ซ่ึงโครงการและกิจกรรมที่กล่าวมาเป็นกระบวนการ
สง่ เสริมผ้เู รยี น สง่ ผลให้ผู้เรียนโรงเรยี นสารสาสนว์ เิ ทศทา่ มะกามีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี อ่ งานอาชพี

1.2 คุณลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์ของผูเ้ รยี น

ประเดน็ ท่ี 1.2.1 มคี ณุ ลักษณะและคา่ นิยมที่ดีตามท่ีสถานศกึ ษากาหนด

โรงเรียนสารสาสนว์ ิเทศท่ามะกาจัดให้มโี ครงการส่งเสริมด้านตา่ ง ๆ โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรม, โครง
การวจนพิธีเปิด-ปิดปีการศึกษาโครงการถวายปีการศึกษา, โครงการวันพ่อ,โครงการวันแม่,โครงการลอยกระทง,
โครงการวนั ครสิ ต์มาส-ปีใหม,่ โครงการบาเพญ็ ประโยชน์,โครงการคุณธรรมนาชีวติ ,โครงการดนตรี โครงการลูกเสือ
ซง่ึ โครงการทีก่ ล่าวมาเปน็ กระบวนการส่งเสรมิ ผู้เรียนส่งผลให้ผูเ้ รียนโรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศทา่ มะกามีคุณลักษณะ
และค่านยิ มท่ดี ีตามทส่ี ถานศกึ ษากาหนด

29

ประเด็นท่ี 1.2.2 มคี วามภมู ใิ จในทอ้ งถ่นิ และความเปน็ ไทย

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มี โครงการลูกเสือ เศรษฐกิจพอเพียง วันแม่ ประเพณีและ
วัฒนธรรม ซ่ึงโครงการท่ีกล่าวมาเป็นกระบวนการส่งเสรมิ ส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศท่ามะกามีความ
ภมู ใิ จในท้องถิน่ และความเปน็ ไทย

ประเดน็ ท่ี 1.2.3 ยอมรบั ทจ่ี ะอย่รู ่วมกันบนความแตกตา่ งและหลากหลาย

โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศท่ามะกาจดั ใหม้ กี จิ กรรมส่งเสรมิ ทกั ษะการอยู่ร่วมกนั ทง้ั ทางดา้ นการเรยี นรภู้ ายใน
หอ้ งเรียน และสง่ เสรมิ การทากิจกรรมร่วมกนั ซ่งึ เป็นกระบวนการส่งเสรมิ ส่งผลใหผ้ ู้เรียนยอมรับและอยรู่ ว่ มกนั บน
ความแตกตา่ งระหว่างบุคคลในด้าน เพศวยั เชื้อชาติศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

ประเด็นท่ี 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

โรงเรยี นสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มี โครงการกีฬาการแข่งขนั กีฬาสีภายในห้องเรียน ช้ันเรียนอาคาร ,
โครงการอาหารเสรมิ นม ซง่ึ เป็นการรับประทานอาหารกลางวนั ครบ 5 หมู่ ซงึ่ โครงการทก่ี ล่าวมาเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมส่งผลให้ผู้เรยี นรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสขุ
เขา้ ใจผูอ้ ่นื ไม่มีความขดั แยง้ กบั ผู้อื่นและไดร้ บั การตรวจสุขภาพพ้นื ฐานทุกด้าน ทงั้ ตรวจสายตา ตรวจความสะอาด
ช่องปาก และการฉีดวคั ซีนตามเกณฑเ์ หมาะสมในแต่ละช่วงวยั

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

การปฏบิ ตั งิ าน *** ผลการประเมิน
ผลสาเร็จ(ขอ้ ) คณุ ภาพท่ไี ด้
ประเด็นพจิ ารณา ปฏบิ ตั ิ ไม่
ปฏิบตั ิ 4 ดเี ลศิ
1 มีเปา้ หมายวสิ ยั ทัศนแ์ ละพันธกจิ ที่สถานศึกษา
กาหนดชดั เจน 

1.1 กาหนดเป้าหมายที่สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของสถานศกึ ษา 
ความตอ้ งการของชุมชน ทอ้ งถนิ่ วตั ถปุ ระสงคข์ องแผนการ
ศกึ ษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงั กดั 
1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เช่อื มโยง 
กับเป้าหมาย แผนยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแหง่ ชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสงั กัด 
1.3 กาหนดเปา้ หมาย วิสยั ทศั น์ และพันธกจิ ทนั ตอ่
การเปล่ียนแปลงของสงั คม
1.4 นาเปา้ หมาย วสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจผา่ นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นาเปา้ หมาย วสิ ัยทศั น์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่
ต่อสาธารณชน

2 มรี ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษา  30

2.1 มกี ารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเปน็  5 ยอดเยย่ี ม
ระบบ 
2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ  5 ยอดเยี่ยม
ปรับปรุงพฒั นางานอยา่ งต่อเนื่อง
2.3 มีการบรหิ ารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศกึ ษาจดั ระบบ  5 ยอดเย่ียม
ดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน และระบบการนิเทศภายใน 
2.4 สถานศกึ ษามกี ารนาขอ้ มูลมาใชใ้ นการพฒั นาสถานศกึ ษา 5 ยอดเย่ยี ม

2.5 สถานศึกษาให้บคุ ลากรและผูท้ ีเกี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ยมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน ปรับปรงุ พัฒนา และรว่ มรบั ผดิ ชอบตอ่ ผลการ 
จัดการศกึ ษา

3 ดาเนนิ งานพฒั นาวชิ าการที่เนน้ คณุ ภาพผู้เรียนรอบ 
ด้านตามหลักสตู รสถานศกึ ษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย 

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดา้ นการพฒั นา 
หลกั สตู รสถานศกึ ษา
3.2 บรหิ ารจัดการเกี่ยวกบั งานวชิ าการ ในดา้ นการพฒั นา 
หลักสูตรตามความตอ้ งการของผเู้ รียน ทสี่ อดคล้องกับบริบท 
ของสถานศกึ ษา ชุมชน และท้องถ่นิ
3.3 บรหิ ารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลกั สตู รทเี่ น้น
คณุ ภาพผเู้ รยี นรอบดา้ นเช่ือมโยงวถิ ีชวี ิตจรงิ
3.4 กาหนดหลักสตู รสถานศึกษาครอบคลมุ การจัดการเรยี น
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศกึ ษามีการปรบั ปรงุ และพัฒนาหลกั สูตรใหท้ นั ตอ่
การเปลี่ยนแปลงของสังคม

4 พัฒนาครูและบคุ ลากรให้มีความเชย่ี วชาญทาง
วิชาชพี

4.1 สง่ เสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บคุ ลากร ให้มคี วาม
เชีย่ วชาญทางวชิ าชพี
4.2 จัดใหม้ ีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี

4.3 นาชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชพี เขา้ มาใช้ในการพฒั นา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู
บคุ ลากร ที่มผี ลตอ่ การเรียนร้ขู องผเู้ รียน
4.5 ถอดบทเรยี นเพื่อสร้างนวัตกรรมหรอื วิธีการท่เี ป็น
แบบอยา่ งท่ดี ีทสี่ ง่ ผลตอ่ การเรียนรขู้ องผ้เู รยี น
5 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทเี่ อื้อตอ่
การจดั การเรียนรอู้ ย่างมคี ุณภาพ

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในหอ้ งเรยี น ที่เอ้อื
ตอ่ การเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.2 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกหอ้ งเรียน ที่
เอ้อื ต่อการเรียนรู้ และคานงึ ถงึ ความปลอดภัย

5.3 จดั สภาพแวดลอ้ มท่สี ง่ เสริมใหผ้ เู้ รียนเกิดการเรยี นรู้  5 31
เป็นรายบคุ คล และเปน็ กลมุ่ 
5.4 จดั สภาพแวดลอ้ มทางสงั คม ทเี่ อือ้ ต่อการจดั การ  4.14 ยอดเยีย่ ม
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดใหผ้ เู้ รียนไดใ้ ชป้ ระโยชนจ์ ากการจัดสภาพแวดล้อม  ยอดเยีย่ ม
ตามศกั ยภาพของผู้เรียน 
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบั สนนุ 
การบรหิ ารจดั การและการจดั การเรยี นรู้ 

6.1 ไดศ้ ึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทเี่ หมาะสมกบั สภาพของสถานศึกษา
6.2 จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพอ่ื บรหิ ารจดั การและ
การจัดการเรียนร้ทู เ่ี หมาะสมกบั สภาพของสถานศึกษา
6.3 พฒั นาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอื่ บริหารจดั การ
และการจดั การเรยี นรู้ท่ีเหมาะสมกบั สภาพของสถานศึกษา
6.4 ให้บรกิ ารเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่อื ใช้ในการบริการ
จดั การและการจดั การเรียนรทู้ ่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศกึ ษา
6.5 ติดตามผลการใช้บรกิ ารระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ
ของสถานศกึ ษาเพือ่ ใช้ในการบรกิ ารจัดการและการจัดการ
เรียนรทู้ เี่ หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

7 โรงเรยี นเพ่มิ เตมิ ได้

7.1-7.5

สรุปผลการประเมนิ = ผลรวมผลสาเร็จทกุ ประเดน็ พิจารณา
จานวนประเดน็ พจิ ารณา

หมายเหตุ กรอกขอ้ มลู เฉพาะแถบสีขาว
*** ผลสาเรจ็ = จานวนข้อทีป่ ฏบิ ตั ใิ นแต่ละประเด็นพิจารณา

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ค่าเฉลยี่ ผลการประเมนิ คุณภาพทไ่ี ด้
ปฏบิ ตั ิ 1 ข้อ ไดร้ ะดับคุณภาพ กาลังพฒั นา 1.00 – 1.49 ระดับคณุ ภาพ กาลังพัฒนา
ปฏบิ ัติ 2 ขอ้ ไดร้ ะดบั คุณภาพ ปานกลาง 1.50 –2.49 ระดบั คุณภาพ ปานกลาง
ปฏบิ ัติ 3 ข้อ ไดร้ ะดบั คุณภาพ ดี 2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ้ ไดร้ ะดบั คุณภาพ ดีเลิศ 3.50 – 4.49 ระดบั คุณภาพ ดเี ลิศ
ปฏบิ ัติ 5 ข้อ ไดร้ ะดับคุณภาพ ยอดเยยี่ ม 4.50 – 5.00 ระดบั คุณภาพ ยอดเย่ียม

32

จดุ เนน้ และกระบวนการพัฒนาท่สี ง่ ผลต่อระดบั คุณภาพของมาตรฐานท่ี 2

ประเดน็ ท่ี 2.1มเี ป้าหมาย วสิ ัยทศั น์ และพันธกิจทสี่ ถานศกึ ษากาหนดชัดเจน

โรงเรยี นสารสาสน์วเิ ทศท่ามะกาจดั ให้มี โครงการประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา ซงึ่ เปน็ กระบวนการ
ทท่ี าใหส้ ถานศึกษากาหนดเปา้ หมายวิสยั ทศั นแ์ ละพนั ธกิจไว้อยา่ งชดั เจนสอดคลอ้ งกับบรบิ ทของสถานศึกษาความ
ตอ้ งการของชุมชนท้องถน่ิ วตั ถปุ ระสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรฐั บาลและของตน้ สังกัดรวมทั้งทนั
ต่อการเปล่ยี นแปลงของสังคม

ประเดน็ ที่ 2.2 มรี ะบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศทา่ มะกาจัดให้มี โครงการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา ซ่ึงเปน็ กระบวนการ
ท่สี ถานศกึ ษาสามารถบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทง้ั ในส่วนการวางแผนพฒั นาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางาน และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการ
พฒั นา บุคลากรและผเู้ กยี่ วขอ้ งทกุ ฝ่ายมสี ่วนร่วมในการวางแผน ปรบั ปรุง พฒั นา และรว่ มรับผิดชอบตอ่ ผลการจัด
การศกึ ษา

ประเดน็ ท่ี 2.3 ดาเนินงานพฒั นาวิชาการทเ่ี นน้ คุณภาพผูเ้ รยี นรอบดา้ นตามหลกั สตู รสถานศึกษาและ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มี โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการที่
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มทีเ่ รียนแบบควบรวมหรอื กลมุ่ ทีเ่ รียนร่วมด้วย

ประเด็นพจิ ารณา 2.4 พัฒนาครูและบคุ ลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวชิ าชพี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร, โครงการนิเทศการสอน,

โครงการอภิบาลครู ซึ่งเป็นกระบวนการทีส่ ถานศึกษาสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิ าชีพ และนากระบวนการของชุมชนการเรยี นรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาและการ
เรยี นรขู้ องนักเรียนส่งผลใหส้ ถานศึกษามกี าร พฒั นาครูและบคุ ลากรใหม้ ีความเชย่ี วชาญทางวิชาชีพ

ประเด็นท่ี 2.5 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่ การจัดการเรียนรู้

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ปรับภูมิทัศน์, โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม, โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ โครงการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้ภายในสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสงั คมที่เอื้อต่อการเรยี นรูแ้ ละมคี วามปลอดภยั

33

ประเดน็ พิจารณา 2.6 จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพอ่ื สนบั สนนุ การบรหิ ารจัดการและการจดั การเรียนรู้

โรงเรียนสารสาสนว์ ิเทศท่ามะกาจดั ใหม้ ีโครงการ พัฒนาอาคารสถานท่ีปรับภูมิทัศน์ โครงการผลติ ส่ือการ
เรียนรู้ โครงการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ และโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้โครงการ
ใหบ้ รกิ ารสือ่ เทคโนโลยสี ารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ ซึง่ โรงเรยี นสารสาสนว์ ิเทศทา่ มะกาได้ใช้โครงการต่างๆทีก่ ล่าว
มาเปน็ กระบวนการในการจดั สง่ิ อานวยความสะดวก ส่งผลให้สถานศึกษา สามารถ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพอื่ สนับสนุนการจดั ประสบการณ์แกค่ รอู ยา่ งเพยี งพอและท่วั ถึง

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผเู้ รียนเป็นสาคญั

การปฏบิ ตั งิ าน เป้าหมาย จานวนครู (คน) *** ผลการ
ปฏิบัติ ไม่ (รอ้ ยละ) ผลการประเมิน ประเมนิ
ประเด็นพิจารณา บรรจุ ผา่ นเกณฑ์ท่ี คณุ ภาพทไ่ี ด้
ปฏบิ ตั ิ กาหนด (ร้อยละ)
ดเี ลิศ
1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคดิ และ 80
ดีเลิศ
ปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไป 85 8 6 75

ประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตได้ 100
62.5
1.1 จดั กจิ กรรมการเรียนรตู้ ามมาตรฐานการ  6
75
เรียนรู้ ตวั ชวี้ ดั ของหลกั สูตรสถานศึกษาที่
87.5
เนน้ ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
87.5
คิดและปฏิบัตจิ ริง
87.5
1.2 มแี ผนการจดั การเรียนรทู้ ส่ี ามารถนาไป  8

จัดกิจกรรมไดจ้ ริง

1.3 มีรปู แบบการจดั การเรียนรู้เฉพาะ  5

สาหรบั ผูท้ ีม่ คี วามจาเปน็ และต้องการความ

ชว่ ยเหลือพเิ ศษ

1.4 ฝกึ ทกั ษะให้ผเู้ รียนได้แสดงออก แสดง  6

ความคิดเห็น สรปุ องคค์ วามรู้ และนาเสนอ

ผลงาน

1.5 สามารถจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียน  7

สามารถนาไปประยุกตใ์ ช้ในชวี ิตประจาวนั ได้

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 85 8 7

เรียนรู้ทีเ่ ออ้ื ต่อการเรยี นรู้

2.1 ใช้สอื่ เทคโนโลยสี ารสนเทศในการ  7

จัดการเรียนรู้

34

2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถน่ิ ใน  6 70
การจัดการเรียนรู้  8 100
2.3 สรา้ งโอกาสให้ผู้เรียนไดแ้ สวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่อื ท่ีหลากหลาย 85 8 8 100 ยอดเยยี่ ม
3 มีการบริหารจัดการชนั้ เรยี นเชิงบวก
8 100
3.1 ผสู้ อนมีการบริหารจดั การช้ันเรยี น  8 100
โดยเน้นการมปี ฏิสมั พนั ธ์เชงิ บวก 
3.2 ผสู้ อนมีการบรหิ ารจัดการช้ันเรยี น
ให้ผู้เรยี นรักครู ครรู ักผู้เรียน และผู้เรยี น
รกั ผู้เรียน ผู้เรยี นรกั ท่ีจะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรูร้ ว่ มกนั อย่างมคี วามสขุ

ประเดน็ พจิ ารณา การปฏิบัติงาน เปา้ หมาย จานวนครู (คน) *** ผลการ
ปฏบิ ัติ ไม่ (รอ้ ยละ) ผลการประเมนิ ประเมิน
4 ตรวจสอบและประเมินผ้เู รียนอยา่ งเปน็ บรรจุ ผา่ นเกณฑท์ ี่ คณุ ภาพท่ไี ด้
ระบบ และนาผลมาพฒั นาผเู้ รียน ปฏบิ ัติ กาหนด (ร้อยละ)
ยอดเยี่ยม
4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ 85 88 100
จดั การเรียนรู้อยา่ งเป็นระบบ ยอดเยี่ยม
4.2 มีขน้ั ตอนโดยใช้เครอ่ื งมอื และวิธกี ารวัดและ  100
ประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้าหมายในการ  ยอดเย่ยี ม
จัดการเรียนรู้ 93.5
4.3 เปิดโอกาสใหผ้ ูเ้ รยี นและผูม้ สี ่วนเกีย่ วขอ้ งมี 
สว่ นรว่ มในการวดั และประเมนิ ผล 
4.4 ให้ขอ้ มลู ยอ้ นกลับแก่ผเู้ รียนเพ่ือนาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 85 8 8

5 มีการแลกเปลย่ี นเรยี นรแู้ ละใหข้ อ้ มลู 
สะทอ้ นกลับเพ่อื พฒั นาปรบั ปรงุ การ 
จดั การเรียนรู้
ผลรวมผลการประเมินทุกประเดน็ พิจารณา
5.1 และผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องรว่ มกันแลกเปล่ียน จานวนประเดน็ พิจารณา
ความรู้และประสบการณใ์ นการจดั การเรียนรู้
5.2 นาข้อมูลปอ้ นกลบั ไปใชใ้ นการปรับปรงุ และ
พัฒนาการจดั การเรียนรขู้ องตนเอง

6 โรงเรียนเพมิ่ เติมได้
6.1…..
สรุปผลการประเมิน =

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว

35

วธิ ีคานวณ 100 x จานวนครผู า่ นเกณฑ์ท่ีโรงเรยี นกาหนด
*** ผลการประเมิน (รอ้ ยละ) = จานวนครทู งั้ หมด

แปลผลการประเมนิ คุณภาพทไ่ี ด้ = กาลังพัฒนา
รอ้ ยละ 00.00 – 49.99 = ปานกลาง
ร้อยละ 50.00 – 59.99 = ดี
รอ้ ยละ 60.00 – 74.99 = ดเี ลิศ
รอ้ ยละ 75.00 – 89.99 = ยอดเยี่ยม
รอ้ ยละ 90.00 – 100

จดุ เน้นและกระบวนการพฒั นาทีส่ ่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3

ประเดน็ ท่ี 3.1 จัดการเรยี นรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ัตจิ รงิ และสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ช้ในการดาเนิน
ชวี ิตได้

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มี โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการที่
สถานศึกษาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรยี นรู้ท่ีสามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้อง การความช่วยเหลือพิเศษผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเหน็ สรุปองค์ความรู้นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ช้ในชีวติ ได้

ประเดน็ ที่ 3.2 ใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่ เรียนรูท้ เี่ อ้อื ตอ่ กาเรียนรู้

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มี โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีปรับภูมิทัศน์ ,โครงการผลิตส่ือ
การเรียนรู้, โครงการจัดระบบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน,โครงการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
กระบวนการในการใชส้ ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่ เรยี นรู้รวมทัง้ ภูมิปัญญาท้องถน่ิ มาใชใ้ นการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผเู้ รยี นไดแ้ สวงหาความรดู้ ้วยตนเองจากส่อื ทห่ี ลากหลาย

ประเดน็ ท่ี 3.3 มกี ารบรหิ ารจัดการชนั้ เรียนเชิงบวก

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มีโครงการ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร,โครงการนิเทศการสอน
โครงการอภิบาลคร,ู โครงการอภิบาลนกั เรียน,โครงการทาวิจัยในชั้นเรยี น ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีครผู ู้สอนใช้ในการ

36

บริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน นักเรียนรักเพื่อนๆ
นกั เรียนรักทีจ่ ะเรยี นรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมคี วามสขุ
ประเดน็ ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผูเ้ รยี นอยา่ งเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผเู้ รยี น

โรงเรยี นสารสาสน์วเิ ทศทา่ มะกาจัดใหม้ ีโครงการวดั ผลสัมฤทธ์ิผเู้ รยี น ,โครงการวิจยั ในช้ันเรียน ,โครงการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลให้สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จดั การเรยี นรูอ้ ยา่ งเป็นระบบมีขน้ั ตอนโดยใช้เคร่อื งมือและวิธีการวดั และประเมนิ ผลที่เหมาะสมกบั เปา้ หมายในการ
จดั การเรยี นรู้และใหข้ อ้ มลู ยอ้ นกลบั แก่ผเู้ รียนเพื่อนาไปใช้พฒั นาการเรยี นรู้

ประเดน็ ท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนร้แู ละใหข้ อ้ มูลป้อนกลบั เพอ่ื ปรับปรุงและพฒั นาการจดั การเรยี นรู้

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกาจัดให้มีโครงการวัดผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน ,โครงการวิจัยในชั้นเรียนเป็น
กระบวนการพัฒนา ที่ส่งผลให้สถานศึกษามีครแู ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรแู้ ละประสบการณ์
รวมทงั้ ให้ขอ้ มลู ปอ้ นกลบั เพื่อนาไปใชใ้ นการปรับปรุงและพฒั นาการจดั การเรียนรู้

ระดบั การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน

มาตรฐาน มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั คุณภาพ

มาตรฐานท่ี คณุ ภาพของผู้เรียน ดเี ลศิ
ดีเลศิ
1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิ าการของผู้เรียน
1. มคี วามสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
2. มคี วามสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คิดอยา่ งมีวิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลีย่ นความ ยอดเยี่ยม
ยอดเยย่ี ม
คดิ เหน็ และแกป้ ญั หา ยอดเยย่ี ม
ยอดเยยี่ ม
3. มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม ยอดเย่ยี ม
ยอดเยย่ี ม
4. มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่อื สาร ยอดเยย่ี ม

5. มีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตู รสถานศกึ ษา ดีเลิศ
ยอดเย่ียม
6. มคี วามรทู้ กั ษะพื้นฐาน และเจตคติทดี่ ตี อ่ งานอาชพี ยอดเย่ยี ม

คุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ของผเู้ รียน ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
7. การมคี ณุ ลกั ษณะและคา่ นยิ มท่ีดตี ามท่ีสถานศกึ ษากาหนด ยอดเยีย่ ม

8. ความภูมใิ จในทอ้ งถิน่ และความเป็นไทย

9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย

10. สุขภาวะทางรา่ งกายและจติ สงั คม

มาตรฐานท่ี กระบวนการบริหารและการจัดการ

2 1. มเี ปา้ หมายวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจทส่ี ถานศึกษากาหนดชดั เจน
2. มีระบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษา

3. ดาเนนิ งานพัฒนาวชิ าการท่เี นน้ คณุ ภาพผู้เรียนรอบดา้ นตามหลกั สตู รสถานศึกษาและทกุ

กลมุ่ เป้าหมาย

4. พัฒนาครูและบคุ ลากรใหม้ คี วามเชย่ี วชาญทางวิชาชพี

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทีเ่ อื้อต่อการจดั การเรยี นรู้อยา่ งมคี ณุ ภาพ

6. จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอ่ื สนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 7. โรงเรียนเพม่ิ เติมได.้ .. 37
3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี น้นผู้เรยี นเปน็ สาคัญ
1. จดั การเรียนรผู้ ่านกระบวนการคดิ และปฏิบัติจรงิ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชวี ิตได้ ดเี ลศิ
มาตรฐานที่…. 2. ใชส้ ่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยี นรูท้ ่เี อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลศิ
มาตรฐานท่ี…. 3. มีการบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี นเชิงบวก ยอดเยี่ยม
4. ตรวจสอบและประเมนิ ผ้เู รยี นอย่างเปน็ ระบบ และนาผลมาพฒั นาผ้เู รียน ยอดเย่ียม
5. มีการแลกเปล่ียนเรยี นร้แู ละให้ข้อมลู สะท้อนกลับเพอื่ พัฒนาปรับปรงุ การจดั การเรยี นรู้ ยอดเยยี่ ม
6. โรงเรยี นเพมิ่ เตมิ ได้...
ยอดเยี่ยม
สรปุ ผลการประเมนิ คณุ ภาพระดบั การศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน

3. จดุ เด่น
ระดบั การศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน

คุณภาพของผเู้ รียน
1. นกั เรยี นสามารถอา่ นออก เขยี นได้
2. นกั เรยี นสามารถสนทนาภาษาองั กฤษขัน้ พนื้ ฐานในชีวิตประจาวันได้
3. นกั เรียนสามารถเลน่ เครื่องดนตรีประเภทคียบ์ อรด์ ไดต้ ามเกณฑข์ องแตล่ ะระดับชนั้
กระบวนการบริหารและการจดั การ
1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและจดั การศกึ ษาทม่ี ีสว่ นรว่ มของทุกฝ่ายและมีกองอานวยการของกลุ่มโรงเรียน
ในเครอื สารสาสน์มาตรวจสอบการบริหารและจดั การศึกษาตามระบบคุณภาพของโรงเรยี น
2.โรงเรยี นไดร้ ับการนิเทศ กากบั ติดตาม ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมนิ ผล จากทกุ ภาคส่วนอยเู่ สมอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่เี นน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคัญ
1. ครตู ง้ั ใจมุ่งมน่ั ในการพัฒนาการสอน
2. ครูจดั กจิ กรรมให้นกั เรียนแสวงหาความรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยดี ว้ ยตนเองอยา่ งตอ่ เนื่อง
3. ครูใหน้ ักเรียนมสี ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ มที่เอือ้ ต่อการเรยี นรู้

38

4. จุดควรพัฒนา
ระดบั การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน

คุณภาพของผู้เรียน
1.ผู้เรยี นควรไดร้ ับการพฒั นาการเรยี นรดู้ า้ นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวทิ ยาศาสตร์
2.ผู้เรียนควรได้รบั การพฒั นาดา้ นการเขยี น การส่อื สารและการคิดคานวณ ตามเกณฑข์ องแต่ละระดบั ช้ัน
3.ผู้เรียนควรไดร้ ับการสง่ เสรมิ ความรดู้ า้ นสะเตม็ ศึกษา(Stem education)
4.การจัดการเรียนการสอนของครคู วรเนน้ กระบวนการคดิ การวเิ คราะห์ ทกั ษะการคดิ แบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน(Coding)
กระบวนการบริหารและการจดั การ
1.เปดิ โอกาสใหผ้ ปู้ กครองได้มีสว่ นร่วมในการเสนอความคดิ เหน็ ในการจัดการศกึ ษา เพ่ือพัฒนาผ้เู รียน
2.สร้างเครอื ขา่ ยความรว่ มมือของผมู้ ีส่วนเก่ยี วขอ้ งในการจดั การศกึ ษาของโรงเรยี น ให้มีความเข้มแข็งมสี ว่ นรว่ ม
รับผิดชอบตอ่ ผลการจดั การศึกษา และการขบั เคล่ือนคุณภาพการจดั การศกึ ษา
3.จัดทาระบบสารสนเทศ ขอ้ มูลมคี วามถกู ต้อง ครบถ้วน ทนั สมัย นาไปประยกุ ตใ์ ชไ้ ดแ้ ละดาเนนิ การอยา่ งเปน็
ระบบ
4.พฒั นาครูและบุคลากรให้มีความเชย่ี วชาญทางวชิ าชีพ มีความรู้ความสามรถและทักษะตามมาตรฐานวชิ าชีพ
5.มีการนเิ ทศ กากับ ติดตาม และประเมนิ ผลการบรหิ ารและการจดั การศกึ ษาทเ่ี หมาะสม เป็นระบบและต่อเน่อื ง
กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี นน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคัญ
1.ควรนาภูมิปญั ญาทอ้ งถนิ่ ใหเ้ ขา้ มามีส่วนร่วมในการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน เพื่อใหน้ ักเรยี นได้ศึกษาและ
ปฏิบัตจิ ริง
2.ควรให้ขอ้ มลู ยอ้ นกลบั แกน่ ักเรียนทนั ทเี พอ่ื นักเรยี นนาไปใช้พัฒนาตนเอง

5. แนวทางการพฒั นา

ด้านคณุ ภาพผู้เรียน
1. ผเู้ รียนไดร้ ับพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ กระบวนการคิด การวิเคราะห์ทักษะดา้ นการคานวณ และ

ดา้ นทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. ผเู้ รียนควรได้รับการพัฒนาดา้ นความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม
3. ผู้เรยี นควรได้รับการพฒั นาการสรา้ งนวัตกรรมจากการเรยี นรตู้ ามแนวทางสะเตม็ ศกึ ษา

(Stem education)
4. ผเู้ รียนควรได้รับการพัฒนาการเรยี นการสอนเพือ่ ทกั ษะการคดิ แบบมีเหตุผลและเปน็ ขน้ั ตอน(Coding)

ดา้ นกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มสี ว่ นร่วมในการเสนอความคดิ เห็นในการจดั การศกึ ษา เพอื่ พัฒนาผเู้ รียน

39

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มสี ่วนเก่ยี วข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแขง็ มี
ส่วนรว่ มรบั ผิดชอบต่อผลการจดั การศกึ ษา และการขับเคลือ่ นคณุ ภาพการจดั การศึกษา

3. จดั ทาระบบสารสนเทศ ขอ้ มลู สารสนเทศมีความถูกตอ้ ง ครบถว้ น ทนั สมัย น่าไปประยุกต์ใช้ได้และด่า
เนนิ การอยา่ งเป็นระบบ

4. พัฒนาครูและบคุ ลากรให้มคี วามเชยี่ วชาญทางวิชาชพี มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

5. สถานศึกษาควรมีการนเิ ทศ กากบั ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการบรหิ ารและการจดั การศึกษาทีเ่ หมาะสม
เปน็ ระบบและต่อเนื่อง

ดา้ นกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ ผเู้ รียนเป็นสาคัญ
1. ควรนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้

ศึกษาและปฏิบตั จิ ริง
2. ควรใหข้ ้อมลู ย้อนกลบั แก่นักเรียนทนั ทีเพ่อื นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง

6. ความต้องการช่วยเหลือ

1. การจัดอบรม พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนในเร่ืองStem educationและCodingควรจัดนอก
เวลาราชการ เพอ่ื ลดผลกระทบต่อการจดั การเรียนการสอนและเวลาเรยี นของนกั เรียน

2. การเกบ็ ขอ้ มูลจากสถานศกึ ษาควรลดความซ้าซอ้ น เพ่ือลดภาระงานครแู ละของโรงเรียน

7. ความโดดเดน่ ของสถานศกึ ษา(ถา้ ม)ี
ความโดดเด่น หมายถึง การดาเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและ
พร้อมสาหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต

การพิจารณาความโดดเด่นใหพ้ ิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เม่ือเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานท่ี
เป็นทย่ี อมรับในวงวชิ าการระดบั ทอ้ งถน่ิ ระดบั ภมู ภิ าค ระดบั ชาตหิ รือระดับนานาชาตอิ ย่างตอ่ เน่อื ง (ทงั้ น้ี กรณีที่
ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบท่ีแสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ท่ีต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานท่ีมอบรางวัล
และระบปุ ที ีไ่ ดร้ ับรางวลั โดยต้องไมเ่ กิน 2 ปี ย้อนหลัง)

40

8.ความโดดเด่นของสถานศกึ ษา (ถา้ ม)ี ไดร้ ับการยอมรบั เป็นต้นแบบระดับ

ความโดดเด่นของสถานศึกษา นานาชาติ ชาติ ทอ้ งถ่ิน/ภมู ภิ าค
(C 3) (C 2) (C 1)
1.-
2.- ---
3.-
---

---

กระบวนการพฒั นาความโดดเดน่ ของสถานศึกษา

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

41

ภาคผนวก

42

43

44

45

46


Click to View FlipBook Version
Previous Book
04_NGAS_Scholz
Next Book
非一般的新年