The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
29th Festival & Expo Nowruz Bazaar
Sunday March 15th 2020, Hilton Hotel Woodland Hills
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-12-14 15:50:33

Tehran Magazine Issue # 1166-1167

Tehran Magazine Proudly Presents:
29th Festival & Expo Nowruz Bazaar
Sunday March 15th 2020, Hilton Hotel Woodland Hills
(818) 881-1771

Keywords: new year,tehran,magazine,payam shayani,iranian,shahbod noori,#shahbod,#noori

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© óãü° ú ð±}ñü ÿô° ± óù ±¶±¶ ² ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìA IcB¾
8 úd×¾...|................)ÿoõð lHùy ,úèBÛì pu( | lðA ÿlýLu oBËPðA ok úÞ Bùð@ úG îülÛO –
10úd×¾|...................................) þHdì îüpì pPÞk |(?lüoAk þvñW þðAõOBð- ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾|...................................)þzHc lýÏu lídì ( BG úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾....|.....................................)}oArâ( ólG óôok qA ÿoApuA ÿBzÖA-| SHAHBOD NOORI
18úd×¾..|............................)þâlðqÿBøRoBùì( løAõhGAoBíyÿkpìþPÚô-
20úd×¾.|..........)}oArâ(lðpýâ|þì òzW ÿoBývG ÿBø|Qñu BG Ao wívüpÞ Bø|þüBßüpì@- 1398 ÿk6-om|@|29| úÏíW1167-|1166êvévìûoBíy,24|ëBu
22úd×¾.........|...............................)}oArâ(wívüpÞ Qgok ú`hüoBO- )|2019pHìBu|k 27ô|20|(
24úd×¾.........|........................)}oArâ(þuõÆ òülèApý¿ð úWAõg úìBñýâlðq-
37-28úd×¾ ...................|....................)oAlìBð }( Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-| Friday, December, 20th, & 27th 2019 I S S U E # 1 1 6 6 - 1 1 6 7
38úd×¾....|.......|...................................)ûBOõÞóBPuAk(þÏÚAôÜzÎ -
40úd×¾..............................................)ûBOõÞóBPuAk( þðApùOkBìAk– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ .....................................................)ûBOõÞóBPuAk( qBýð–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48úd×¾.|.............................................)ûBOõÞ óBPuAk ( pvK pÆBg úG-| published 102 pages of Tehran Weekly Magazine, which covers world
50úd×¾...................................)ûBOõÞóBPuAk( BÞõñcòzWÿApGÿA|úülø-| news, entertainment, art, sports, cultural & social events, etc., by
52úd×¾.| ................................)QuôlùyúPypÖúPyõðþÚoôBK(|òìúPypÖ– utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian
64-|54úd×¾......................................................úünÓO ô þßyrK- community.
66 úd×¾.................................................................ÿ[email protected]|
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK- (818) 881-1771
78-72úd×¾............................................................. ëôlW|-
80 úd×¾|...........................................|.................Bø ÿlñìqBýð - TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ok úÞBùð@úG îülÛO
| | lðA ÿlýLuoBËPðA

SHAHBOD NOORI

þËÖBcAlg Bì BG úÞþèBu RBËdè ô Bø QÎBu ,Bøqôo xõßÏì }oBíy #
ÿBø þñüpýy ô Bø þhéO ûoAõíø þËÖBcAlg .QuA ûly qBÒ@,lñÞ þì
lýìA úG ÿA þñüpýy þøBâô ÿrürÎ òPÖo qA þhéO .koAk kõg BG ÿkBüq
kôo þìôA .Qvýð þPzâqBG Ao {ñPÖo ,BùHðApârürÎ òüA BìA .{ðlük ûoBGôk
BùñO }A ú×ýÊô .koBLu þì iüoBO úG kõg BG Ao Bì q„ ôo YñK Q¿y ô l¿ýu ô
ÿrürÎ Qukok Quk.QuA ûkAk {ìBXðA þßýð úGô kõG Rlì òýíø ÿApG
.lñÞþì ápO Ao Bìô lüõâþì lìByõgôA úG luo þì ûAoqA úÞw×ð ûqBO
,îýPyAkoBýPgAok úÞ úèBvßü ÿ úülø òüApG ûBOõÞ lñ^pø ÿonâ ,ày þG| |
óBíüBøô[email protected] úG ïlÚ lñ^ ,îüA úPgBu ú^ô îüA ûkpÞ ú^ .Qvýð ØÇè qA þèBg
.îüA ûlðBì oôk Bùð@ qA olÛ^ þüAõø úGpu BG Bü ô îüA ûly pPßükrð
òüA þíÞ Qvýð lG .QuA òPzüõg òPvzð RôBÃÚ úG Býðk oBÞ òüpO Qhu
«çìBÞ ô koAlð ÿløBy úÞ QvüA úíßdì BùñO òüA .îüphG óBW úG Ao þPhu
qA þuõñýu ÿoAkõíð BG úíßdì òüA úG kôoô Ädì úG .kõy þìoArâpG úðBìpdì
ô Bø àyA ô óBìBø îÒ ,óBì Bø ÿkBy. îüõy þì ôpGôo óBì ØÆAõÎ ô RBuBvcA
.îüA ûly IHu óBìkõg Ao óBypPzýG îýyBG Ø¿ñì pâA úÞ óBì Bø lñhHè
þì oôpì rýð Ao îüA ûkpÞ pãük kApÖA BG ú`ð@ ô îýñÞ þì pO qBG Ao ûpüAk þíÞ
lý×u ôo Bì.lñýzð Bì óBHè pG úÞ þñüpýy QüBÂo lñhHè QuBHüq ú^.îýñÞ
þÚBG óBìq úðBPhHyõg BìA îýXðo þì AlPGA ô îýñýG þì rýð Ao þü Bø þPuBÞ .îüly
| | .Aonâ ô Ðüpu olÚ óBíø þðBìq.QuA ûAook ô QuA
ûqBO oõÃc úðBìkByô îýñÞ þì oAlük Ao w×ð ûqBO rürÎ opÛì ÐÚõì ok ëBupø Bì
þì ÙpG ÿlýLu BG ÿkçýì îüõÛO ólyõðokrürÎ òüA .îüpýâ þì òzW Ao }A
ÿrHu .lý×u ÐzÏzì ÿBø úðAk òýíø þñyôo úG. QuA òyôo {ìBýK . lü@
ô úPyApÖA ÿlÚ BG îuApì òüA Qñu úG ZBÞ þPgok.îýñÞ þì ûApíø ó@ BG Ao þüBHüq
.oAõPuA
.îürüôBýG Qgok úG BHüq ÿA úÏÇÚ óBìBøô[email protected] Qýð úG QuA Jõg úÞ îüA ûlýñy
þìoAõPuA Qgok ïAlðApG úðAk úðAk Ao BHüq RBÏÇÚ óBXýø BG .ô[email protected]àü úÏÇÚpø
ÿApG lüBG úÞ þüBùìlÚ Qýð úG Ao þüBùÒAp^.QuA ÿlÏG ïlÚ QGõð ëBc .îýðBzð
Qýð úG rýðAo ÿpOoõðpK ÿBø ÕAp^.îýñÞ þì òyôo îüoAkpG óBìBø úPuAõg
1168 ûoBíy BG óApùO þãP×ø úüpzð ÿlÏG ûoBíy .kõG løAõg Bíy oBñÞ ok Bì IéÚ ô ÿoBW Bíy ÿõu .îýüArÖA þì îýøk óBì þâlðq ô kõg ok lüBG úÞ þOApýýÓO
þüBíyoBñÞokô }ôkByôk QuA lýìA .lýuo løAõg óBÚBPzì Bíy Quk úG úüõðAs îøk| iüoBO |ok
,lülW ëBu ëôA ûoBíyok ,lüA ûly êülHO Bì ûkAõðBg îøô Quôk úGô úPynâ ûlñðAõgqApãük úÞ òüA.îýñÞ ûBãð Jõg.îýñÞ þì ûBãð îüA úPgBu úÞ ÿA þPukoBÞ úG Rnè BG îüôo þì pO IÛÎ þíÞ
ok Ao Bì ,úzýíø óõ^ QuA lýìA .îýyBG løBy Ao úéXì pPùG Qý×ýÞ ô þèBÏO ÿõu úG ÿlyo ô ëõdO | | .îýøAõhG úÞ QuA úPvüBy ô îýøAõg þì ú`ð@pø ïBíO BG . îýPvø Bì kõg oAõPuA Qgok
.lüqBuoôpvì Ao Bì ,kõg ûBâ úG ûBâ ÿBø ïBýKô Bø ò×éO ,BøkBÛPðA ,Bø úìBð BGô lüoAnãð BùñO ûAo òüA
ó@ qA úð ô òì ó@ qA úð úÞ ÿA úéXì .QuA úéXì òüA úG Bíy pùì qA þðBzð ,Bíy qA ÿA úìBð pø lýñÞ oôBG .Qynâ løAõg kôq ú^ ô Qynâ kôq ú^ .îülðBzð Ao þéHÚ Qgok úÞ kõG qôpük òýíø oBãðA ÿ[email protected]
.îüA ûkpÞ QHS ú`ð@ pø ô îýüBì QuA BðBì ú`ð@ô lðôo þì ô lñü@ þì Bùð@
.QuA þðlðBì ô åorG ÿA ûkAõðBg úG þíülÛO ÿA ú×dO úßéG ,QuA þ¿hy aýø
.kBG óBPüôo {ýK þüBHüq ô {ì[email protected]ô ÜzÎ qA oBypu þOBËdè Rnèô ÜzÎ ,ÿkBy ÑõðqA þâlðq ,QuA RBËdè òüA Jçýuok óly ÝpÒô ólý¿Úo Bì QèBuo
ëBGpG BìlðôpGlñOlñøAõgþìolÛ^pøRBËdèoAnãG.îýPvøûlðpGîýyBGpâAÜyBÎ.ókpßð[email protected]ô
lÏG ëBu îýðAlG Ao Üégô kõg úG ólüqoô ÜzÎpñøô îýyBGpâA ÜyBÎ .îüA ûlyoAõu þPvø îývð
| | .îýèBG þì ó@ úG úÞ îüA úPgBu kõg þPvø ô kõg qA þðkõPu ô BHüq þvülñO ,opÛì ÐÚõì ok
îýùð }A úðõâ pG þuBñy olÚ îuo úG ô þìpâ úG ÿA úuõG îüõy ûApíø Quk ok Quk þñPÖo rürÎ BG
ô îüpýãG úðBíýí¾ô îßdì Ao {Pukôk.îüôpG w×ð ûqBOpÖBvì ëBHÛPuA úGqBG }õÒ@BG óBìkõgô
îùì.îýyBGúPyAkQ¾pÖBìBOûlì@ôA.îýñÞRõÎkóBìþâlðqlHèBÞúG AoôApOïBíOú^pøRolÚBG
| | .îýyõñG Rnè BG Ao úËdè àü óBíø .úËdè àü lüBy þPc.Qvø úÞ QvñüA îùì. olÛ^ Qvýð
ÿA úéXì úP×ø ôk BO ,ûoBíy òüA oBzPðA qA lÏG ô QuA óBâlñðAõg Bíy úG Bì ÿ úülø ,úéXì ûoBíy òüA
úG Bì pùìô ÜzÎ ,QuA ØÚõPì Bøqôo òüA ok úéXì oBzPðA úÞ òüA BG .lýuo løAõhð Bíy Quk úG

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

lñðAõPýìrýðlñPvøúWAõìóõglñÚBüóõgoBzÖ {øôtK þuopG koõì lðA ûkõG Yðo ok lüly ô
óõgoBzÖ {øBÞ úG xõèõHüpOqA ÿpýâ ûpùG BG kAk óBzð þuopG òüA YüBPð .lðkpãýì ÐÚAô óApâ
úPulñüAúÞÿAúPßð(..lðBýíðàíÞkõglñÚô qA óAkpì òüA úP×ø 12 Rlì úG úßñüA qA lÏG
úÞ ÿ lñÚ úG çPHì óAoBíýG òýñ`íøô óAoBíýGqA þùWõO êGBÚ ÿkõHùG lðkpÞ àuBgoBg ûoB¿Î
.... ô óõg oBzÖ , lñÚ {øBÞ ÿApG ôoAk qA .QuA ûlì@ kõWõG óBð@ þvñW {ñÞ ok
òüA lñyBG úPyAk úWõO lüBG lññßýì ûkB×PuA úßñüAîñßýìúÖBÂABXñüAoklüBGúÞÿAúPßð
ÿBøôoAkô àuBgoBg óBìAõO Ùp¿ì úÞ QuA ô ûkõHð óAkpì ÀPhì BùñO þvñW êýì {üArÖA
qBu pu kok lðAõPýì ... Bü lñÚ Bü óõg oBzÖ ûBýâ òüA Ùp¿ì úG ûqôo 90 ûoôk ÿApG úÞ þðBðq
Ùp¿ìqA{ýKQuApPùGÍBdèòýíøúGôlyBG ÿpPùG þvñW þãPhýãðApGô BùPyA lðoô@ÿôo

>þHdì îüpì < pPÞkqA BO lñyBG úPyAkõãP×â kõg YèBÏì àyrK BG pýSBO þuopG.lñüBíð úGpXO lñðAõPýì Ao
Ùp¿ì þßyrK À¿hPì ÐHñì àü IðBW úG qõñø úÞ þðBðq þvñW êýì ok àuBgoBg QvýKApO wßuôpãðBìok óAôo
).kkpâÐÚAôlýüBOkoõìóBð@ÿApGàuBgoBg ÿpãük {øôtK ÑõÂõì lðA ûlýupð þãvüBü
äñø@}õg óAlñ^ úð ïBð îÒo þéÎ #
| | ?lýXðook þvñW þéýì þGqA ?lüoAk þvñW þðAõOBð ûBýâòüAþvñWþívWlüAõÖ,àuBgoBg
ok úÞ oBg úíéÞ .QuA úWõO êGBÚ oBývG
QuA QýÏÚAô òüAoAlzø ûlì@RoBHÎ ÿAlPGA
ô QuA ûlðôo ôpÖ ô oAk ÔýO àuBg oBg úÞ
.lñÞàíÞBíy úG lðAõPýì ûBýâòüA óAõýc Bü óBvðA ólG BG koõgpG Roõ¾ ok
àýPuæ (.kqBu fôpXì Apð@ lðAõPýì
JpÒ ok ) !!kkpâp`ñK lðAõPýì rýð úgp^ôk
.lñuBñzýì xõèõHüpO ïBð BG Ao àuBgoBg
þcAõðok úÞQuA þ×éÎ ûBýâàü xõèõHüpO
.lüôpýì úðBýì oôBg ô BÛüpÖA ,Bý[email protected],BKôoA qA
ÿôo ÅpÎ úG ó@ÿBø úÚBu úÞ ÿA úOõG BG
úÞ äðo koq þéâô ûly {hK òýìq eÇu
Qñüq Apð@ òýGBì koAk åpHéâ YñK æõíÏì
.QuA ûlýzhG
kpÞ lyo JõéÇì lc úG þPÚô àuBgoBg| |
BG ÿlÏG lñ^ koq úG êüBì rHu äðo úG ÿA ûõýì
úßð@ IèBW úPßð .lñßýì lýèõO rýO ÿBø úyõâ
Apð@ ÁAõg xõèõHüpO ok úÞ ÿpSõì ûkBì ëBu óBíüAqô óBðq ëBðosok ó@ YüBPð úÞ QuA òýñ`íø ô pPzýG lýèõO úG lðAõPýì xõèõHüpO qAô QuA Ùp¿ì êGBÚ ûBýâ òüA ÿBø {hG úíø
òýíø úG .koAk ïBð òýðõLu kkpãýì IWõì xBuA pG .QuA ûlýuo NB^ úG 34 ûoBíy 2018 àíÞ ÿoôoBG óõ^ þOAoõËñì úG ó@ pPùG QÞpc ÿoBývG ÿAôAlì ÿApG ó@ ... ô úzüo , úðAk , åpG
Ñõð ûkpÞ lyo ûBýâ òüA úÞ ÿA úÛÇñì úÇuAô kõg ÿBø úìBñzupK ok úÞ þðq êù^ ÜýÛdO òüA ô ûBãzðAk {y ok ÜýÛdO úð qA {ýG.lüBíð Ao xõèõHüpO.kõzýì ûkB×PuA RæçPgA qA
pükBÛì ok BO kõzýì IWõì ... ô ÿoAlùãð Ùp¿ì BG lðA ûkõG Yðo ok kõg þvñW þéýì þG qA ûkB×PuA YüBPð BO ûluo ïBXðA úG Býðk óBPuoBíýG äñu ÐÖk úG úÞ olì ûBýâ àü óAõñÎ úG pPzýG
úGpXO þOApýýÓO àuBgoBgok kõWõì òýðõLu ûôpâ BG xBýÚ ok lðkõG úPvðAõO àuBgoBg þuopG koõì þvñW {ñÞ ÿôopG Ao xõèõHüpO úÞ lñuBñzýì lñßýì àíÞ oAokA ÿoBXì ÿBø
àuBgoBg ëõvLÞô ÁpÚqA úÞ ÿkApÖA .kkpâ þâlðrÓè , pPzýG þvñW þãPhýãðApG ëpPñÞ ÿôo pG úÞ þíéÎ ÿBø {øôtK .lñøk oApÚ QüõÛO àü îßc ok úýéÞ Qìçu pG ûôçÎ
úÞ lñyBG òýíÇì lüBG æõíÏì lññßýì ûkB×PuA úÇGAo ÿoApÚpG ïBãñø ok pPíÞ kokô êHùì pPùG ûlýuo ïBXðA úG xõèõHüpO Ùp¿ì RApýSBO
ëBc ok Ao òýðõLu l¾ok 60 BO 45 kôlc ÿrý^ þvñW pOæBG ÿkõñyõg QüBùð ok ô þvñW òPÖo æBG úG lðAõPýì ûBýâ òüA úÞ lølýì óBzð | |.lñßýìêíÎrýðþvñWÿAõÚÿõÚûlññÞ
ÿpOæBG l¾okpâA úßð@pG ¸«BÖBÃì .lñPvø úýùO þüBø þuopG ô lüBíð àíÞ óôpPvPvO eÇu úPyAk úèBu oArø úu QìlÚ ûBýâ òüA Ùp¿ì
QuBñÏì óAlG òüA lðoAkoBýPgAok AorñýðõLuqA .lñüBíð úGpXO ÿApG ó@ qA ûkB×PuA ÁAõg úG «B¿hzì rýð {üArÖA óAõñÎ úG ó@ qA àükôoõü@ IÆ ok ô
Apð@qAÿpPíÞqôk,ó@ólypOÿõÚBG PXýPðúÞ ÁAõg ïkpÞ ûoByApPzýK úÞ úðõãðBíø Ùp¿ì úP×ø úu qA lÏG þvñW êýì {üArÖA kBü áBürükôpÖ@ òýñ`íø ô ïpLuA lýèõO ûlñøk
kôldì þvñWoBPÖo úG BùñO àuBgoBg Ùp¿ì lÛPÏì pðBG ò×PuA pPÞk .QuA ûlükpâ ûoByA îø ëBu l¾ oBù^ kôlc ÿrý^ .QuA ûly
.lñøk oApÚ kõg ûkB×PuA koõì lüBG ûkAk óBzð ÿoBývG RBÛýÛdO ûqôpìA .kkpãýíð lññßýì Ùp¿ì ûBýâ òüA qA úÞ þðAkpì QuA Rçßzì ÐÖo ÿApG ó@ qA Bø þñý^ úÞ Qvø
}õðïkêßyúGàuBgoBgoAqBGok ûqôpìA úWAõì ëôpPvéÞ þOçßzì BG úÞ ÿkApÖA lðA -ósôolðA eÇu úPÖo æBG Bùð@ óôpvPvO JBùPèA,îuBâoA óôlG ëArðA ÐüBì ÐÖk ,ÿõýéÞ
Bü þðBPvG Ñõð qA òÒôo ô RBXýÚpÎ ,ÿB^ Bü ïBâ lñðAõPýì xõèõHüpO Ùp¿ì BG rýð lñPvø òüA BG ô kkpãýì êülÏO ûoBGôk Bùð@ ósôpPuA JBùPèA ô ÿrìpÚ ,õãýOoô ,kok pu ,ê¾B×ì
ûlükpâ ÐÚAô ûlññÞ Ùp¿ì oBýPgA ok þðBGBýG kAlÏO ókõG òýüBK êßzì BG kApÖA òüA pâA JBvc ô úTè RBGBùPèA , þPuõG Rçßzì ,îz^
ô ÿoô@ ÐíW êcApì ok úÞ þüBXð@ qA .QuA .lðoAkpG ÿoBíýG òüA ëpPñÞ ok pSõì þvñW þðAõOBð Bü ïpLuA þPÞpc îÞ , ïpLuA
koAk kõWô ûBýâ òüA ókq àLÞ óBßìA úÂpÎ þèõÓzíèk ÿlñìõñO ô ïAlðA þüBHüq ûqôpìA êßzì òüA ÿApG lðAõPýì xõèõHüpO lñyBG úWAõì .lðA ûkpÞ ûkB×PuA þvñW þðAõOBð òýñ`íø
þPyAlùGqA àuBgoBg Ñõðpø Ùp¿ìqA {ýK ok úÞ kkpãýì Jõvdì óBðAõWqA ÿoBývGpãük óAkpì qA úPuk òüA úßð@ pG ¸BÖBÃì .lyBG BzâoBÞ qôo îø JpÒ ÿBýðk óBìq Qynâ BG ûqôpìA
úPßð .lýüBíð ê¾Bc óBñýíÆA lüBG ó@ ókõG êíÎ koAô àuBgoBg rýð ÑõÂõì òüA BG úÇGAo BG îuBâoAô ëArðA úPÖo æBG rýð Bùð@ þvñW êýì òüAþðBìokÿBøQýéGBÚ BGpPzýGôpPzýGqôoúG
okRBPuôpKRçßzìqAúÞþðAkpì úßð@þüBùð qA þgpG .QuA úPÖBPy óBð@ ÿoBü úG ô ûly .lñßýì AlýK ïBXðA QýéGBÚ óBð@ok ÿpPùG RolÚ ûBãyôpÖ qA ÿoBývG ok ô QuA ûlükpâ Bñ[email protected] ûBýâ
pPùGûkpýyBüoAkoBGóBðq òýñ`íøôlñPvøYðo IuBñO úG úÞ ÿkApÖA lðoôBG òüA pG óApËñHcB¾ úG qBKõñì þüBKôoA ëBðos ok úÞ þÛýÛdO ok. ok Ao kõg ÿBW þGõg úG àuBgoBg ûBýâ Bø
lñyBHýì lñì úÚçÎ ÿqBu ú`ýøBì ô ïAlðA BO 18 þñu ûkôldìok úÞ kpì 180 ûlýuo NB^
.lðqoô ÿoAkkõg ûBýâ òüA Ùp¿ì qA QuA ÿApG þHuBñì úñürâ lðAõPýì àuBgoBg Ùp¿ì Øý×g þvñW þðAõOBð êßzìqAô ÐÚAô ëBu 65 .QuA ûkõíð qBG Bø úv×Ú
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy lüBG àuBgoBg þvñW RApýSBO JBG ok
.kkpâJõvdì RçÃÎÿqBuîýXc qA óAkpì qA þÏýuô ØýÆ úÞ þüBXð@ qA îüõãG 10
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ êßzì BG úÞ ÿkApÖA lýðAlG QuA IèBW lñPvø Yðo ok ïpLuA úG ÉõGpì Rçßzì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ô QgAlðA püq Ao }pu iuBK ok pýÛÖ kpì !lýøk !?lññÞ QüBíc Bø ó@ qA lðoAk úÞ þLéO ô òøA lý×u úýu Iy óBüBK úÞ lüõãG òyôo ÿBøqôo BG úP×ø îg ô aýK ok
óqô Ao Bø ûpÞ BO îüoAlð ôqApO Bì úðBPhGlG :Q×â óAqõvèk qA þéíÏèA wßÎ òüpPß^õÞ qA Ôüok | |.QuA
Bíy qA úÞ pßy ïpâ õéýÞ àü BƒG þƒèô îƒýñÞ àyA ô lñðq þì Ùpc ÈÛÖ úÞ þðApüA ô óApüA þzHc lýÏu lídì
úG ólýuo ÿApG ûkpK QzK ok ô lðrüo þì fBvíO ô kBG áoBHì óBãíø pG þìBüA òýñ^ ëBcpø úG
| |úðqôóAõñÎúGó@qAîülüpg òüA ok ô .lñøk þì úìAkA BølñG ô kq úG óBzÏÖBñì ok þPìçu ô þyõg BG Ao píÎ ÿBø ëBu BO lyBG |[email protected]|
þì óqô ó@ ëkBÏì Ao Bø ûpÞ ô îükpÞ ûkB×PuA ÝAl¿ì óBìkõg ÙôpÏì êTíèA Jp úÞ QuBW
900 ïpâõéýÞ àü ÿBW úG Bíy Büõâ úÞ îükpÞ ÿBøoBÏyoBËPðAok òüA qA {ýG BO lñÞ þì AlýK |...lñøk úìAkA þâlðq úG kõg óArürÎ oBñÞ ëôA qôo
òì QzK koBhð wÞ :îýðBíð úðBãýG ô Quôk lýìAô ÿkBy ûBì
| | !lüAúPgôpÖBìúGpßyïpâ ïôk qôo
| |.òìQzãðAògBðrW |!?pzG ÝõÛcqôo ô òzW ûBì .QuBø þüBHüq ûBìpHìBuk #
ïoBù^ qôo ÿBø ÕAp^ .óBÖpÎ ô ÜzÎ qA oBypu ô oôpu
luBÖ þèô BHüq ïõu qôo ÝõÛc þðBùWqôoôpHìBuk îøkqôpìA # ô kõy þì òyôo oBñÞô úyõâok äðoBãðo
ÌÏPìpýÒ óBËÎAô ok {PHS ÿAlPGA qA úÞ ÿqôo .QuA pzƒG kpu ÿBø Iy Rõßu ok óBzðkq àízƒ^
ô þüBHüq úÞûkpÞQGBS iüoBOô úGpXO|#| úÞóBùW ûlük îPu ïkpì qA kõG oApÚ iüoBO
ô ûkõG áBðpÇg îø kpì ô óq ÿApG QýGAnW || þì ëBíüBK óBzÚõÛc ô Üc ÿA úÇÛð pø ok |.lñÞþì AlýK úðõâqAo ÿA ûõéW óBPvìq
ûkAk Ýõu þPhHyõg ÿõu úG Ao Bø ó@îø þíéÏì óBPupýGk ëôA ëBu lü@þì ïkBü # ÿBø úýìçÎA BG úÞó@úð lðrýgpG ÑBÖk úG kõy
pýSCBO þüBø îéýÖ ô Bø óBPuAk úñýìq òüAok .QuA oBývG ô kAk þì xok þuoBÖ úÞ îýPyAk kõg þðBvðA QýèõEvì oBG püq qA úðõâoBÏy pãük ÿõu qA óBükõùü ô õu àü qA óBýdývì
þíð ïAlÞ aýø úÞ ûly úPgBu ô úPyõð oAnâ ÿpÏy þvÞpâA úÞÿoõÆ úG .kõG pýâQhu ô þhüoBO JBPÞ ok úÞ Ao {üõg ûlñgpÖ ïBüA
ôk ÿoBì þÏÚAô þâlðq qA pOoAnâ pýSCBO lðAõO þíð Ao þPÓè þñÏì Bü ô kõG ûkpßð Ì×c Ao |.lññÞþèBg úðBy óBýðApüA ô lðoAk þì þìApâ ûkoõg îÚo þHønì
ÿôoBHüq óq|Marie Du Barry | ÿoBG ô QyAnâ þì {PzãðA ÿæ kAlì QvðAk ok Ao p×ð oArø qA {ýG úÞ úPynâ ûBì òýíø ok þì òzW Ao kõg ÿAléü Iy óBPuôk äñøpÖ
ôk úG {OôpS RBýc óBìqok úÞ lyBG ÿõvðApÖ úéíWqA .kõG áBðkok oBývG úÞkAk þì oBzÖ ÿBøkBvÖ BG Q×èBhìô òürñG þðApâ úG ÅApPÎA þìqBÒ@ÿkçýì lülW ëBu ó@pG ûôçÎ .lðpýâ
Q×â þì ô kpÞ þì úýßO ó@ ÿôo úÞ þOBíéÞ lñPvG úèõéâ úG óBìoõzÞok þPìõßc óõâBðõâ
| |.kõGûlýuoúvðApÖoõzÞêÞlì@okl¾ok úÞ kõG >ÌÏPì pýÒ ÌÎAô< lýñÞ rýøpK ó@ qA lüBG qA ÑBÖk ok pzG ÝõÛc óBÏÖAlì qA þvƒÞ úƒ^ .QÖpâ àýð ëBÖ úG Ao ó@ lüBG ëBvìA úÞ kõy
BG }okBì úÞ kõG þðBcôo àü Ñôpzì Bð lðqpÖ ôA úG wÞpø ô kõG oApÖ ô êßzì óBíüApG óBìq ó@ BG BO kpÞ îéÎ lÚ þðApüA ûlülÒAk ÿBø ûkAõðBg ûBì ûõßy úG õu lñ^ qA þìBüA òýñ^ ókoõg ûpâ
ÿoBì .lðAonâ þì oBâqôo þüõzPgo ô þP×éÞ ûlýz^ Ao QzãðA ÿæ kAlì ûrì oBG lñ^ ó@pÆBg ô Bøqôo óAlñHhü ô Bìpu BO lüArÖA þì pHìBuk
ïBð BG úvðApÖ þÚpy ëBíyokp³èõÞôŸ ÿBPuôook ú^ úíéÞ úu ôk òüA úÞ îýñýG þì qôpìA ô .kõG úÞ þüBø w×ð þìpâ BG Ao ûBì òüA þÖpG ÿBø Iy
pÆBg úG þãèBu 18okô kõG ûlì@Býðk úG >õßG< úG îø qôo pø ô ûkpÞ AlýK ÿA ûkpPvâ kBƒÏƒGA ok ô lüAkrG kõy þì lñéG Bø òzW òüA oBñÞ qA
wüoBK þøAo QyAk úÞ ÿA ûkBÏèA ÝõÖ þüBHüq kok úPHèA úÞ îýPvø ó@ løBy ØéPhì òüôBñÎ {üAq lüõð ókAk BG Bø ÕAp^ äðoBãðo oõð ûBñK
}õÒ@ ok óly úÚõzÏì BG Ao þƒâlƒðq ô lƒy òPyAnâ QzãðA ÿæ kAlì qA pPzýG IOApì úG ó@
úÞ òüA BO lðAonâ þì| óBâkAq ÙApyAô óApãðAõO 12
qA þßü >ÿoBGôk QvýPKBG óAs< þãèBu 24ok |.|.QuA
òüA .ly ôA þüBHüq úP×ýy ÿoBGok óBâkAq|IýXð ô lðôo þì pHñì pG þðBËÎAô IOpƒì óõƒ^
êÏW BG 15 þüõèoBGokok mõ×ð ÿApG ûkAq IýXð ok kõg úÞ lññÞ þì Ðñì ÿoBÞ ïBXðA qA Ao óApãük
ZAôkqA úG AoôA ÿoBì ÿApG þÖApyA úìBñuBñy àü ô lðA ûkõGo QÛHu ÿõâ óApãük qA ó@ ïBXƒðA
ÜüpÆ òüA qA lðAõPG BO koô@ok kõg à^õÞ okApG úÞ kqAlðA þì kBü úG Ao ÿpýÛÖ kpìô óq QüBßc
kpì lñüõâ þì :Qvýð ØÇè qA þèBg {ðBýƒG
Ao ókpÞoBÞ óAõO ÿoBíýG êýèk úG úÞ kõG ÿpýÛÖ
Quok BG QÖpâ îýí¿O }pvíø ô kAk Quk qA
Bø úüBvíø úG ó@ }ôpÖ ô úðBg ok ûpÞ ókpÞ
ÿlñ^ qA lÏG .lðBgp`G Ao óByA úðApýÛÖ þâlðq
ëBÛG ô lýuo óApãük }õâ úG Bø ûpÞ ØüpÏO
ó@ ûpÞ lüpg qA úÞ þèBHÛPuA úG úWõO BG îø úédì
ûpÞ QuAõgôAqAô QÖo {ÒApu úG ly þì óq
ó@ BO lñÞ úýùO þüõéýÞ àü ûqAlðA úG ô oôlì Ao Bø
.lyôp×G {ðBüpPzì úG ô kphG BW àü ôA qA Ao Bø
ûqBOoAlüpgqôopøôA ÿBø ûpÞô kpÞ òýñ^ óq
úédì JB¿Ú qôo àü úÞ òüA BO kpÞ AlýK ÿA
úG óõ^ Q×â ô kpÞ úÏWApì ëBÛG úG þðBH¿Î
ô ïkpÞ óqô Ao ó@ ïkõG ûly áõßzì ûpÞ ûqAlðA
ïpâ 900 ïpâ õéýÞ àü ÿBW úG õO ïly úWõPì
.Qvýð ÙB¿ðA òüA ô þyôpÖ þì ïkpì úG ûpÞ
QÖBüok óõ^ ô kpÞ óqô Ao Bø ûpÞ ëBÛG kpƒì
ô pýÛÖ kpì úðBg úG lüõâ þì Quok JB¿ƒÚ
pãük Q×â Bø ó@ úG óBñÞ òýøõO ô QÖo }pvíø
ô lýñÞ þì IéÛO Bíy óõ^ ïpg þíð ûpÞ Bíy qA
þì òì úG ûpÞ ïpâ 900 ïpâõéýÞ àü ÿBW úG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ûlypzPñì þ¾BgoõËñì BGô líÎ úG Bü QuA |.kqBu ûBykBKúÚõzÏìôûkpÞoBGokkoAôAoôA
|!?QuA jBÞ úG þãèBu 25 ok ÿoBì IýOpO òülG
pPzýG úÞ ÿkõWô BG ô QÖBü ûAo ÿBuoô
úG Bø þðApãð úìAkA BìA ûly IünßO pHg úÞ ó@ BG ok }oõÃc BGôA lG úñýzýKpÆBg úG óBüoBGok
qA Bø ëBu úßð@ BG úéýíW úÞ QuA êýèk òüA ûBykBK þéâõu lðkpÞ þì Q×èBhì oBGok
òO rýð ó@ qA wK ô úPynâ ôA ÿpñø ÿBø QýèBÏÖ óAõñÎôA úG rýð ûBykBK ô ly úèBu|Q¿y
BìA kAk Rõßu úG ïACõO þðæõÆ RpWBùì àü úG
|.lðoAk Quôk Ao ôA ô koAk BW ïkpì ëk ok qõñø |.kAk ûtüô úÚõzÏì
ÿApWA pG ûôçÎ kõg QýèBÏÖ óAoôk ok úéýíW
ÿBø ûoBGBÞ úñd¾ ÿôo ô óõürüõéO ok ÀÚo
þüBíñýu ÿBø îéýÖ ok óBùW ô óApüA ÙôpÏì
RApÆBg úÞ ly pøBÊ ëôA {Ûð ok ÿkBüq
rýð kõg ô ûlðBì þÚBG ïkpì òøm ok ó@ òüpýy
BG qõñø úÞ koAk óAoôk ó@ qA þñüpýy RApÆBg
RApÆBg òüA qA þßü .lñÞ þì þâlðq Bø ó@
lñíOôpS wýuBðôA ÈuõO ôA ÀÚo ÿByBíO
óApùOok 1352 ëBuok úÞ QuA óBùW ÙôpÏì
ôA ÿBø úìBðpG qA þßü ëBu ó@ ok .kAk ÿôo

QyAk 15 þüõè qA þzøAõg wÞpø lÏG úG ó@ qA
ÿrý^ ô kpÞ| þì ÑõWo ÿoBG ôk ÿoBì úG
ô Bø|úEÆõO ok ólypýâok BG ÿoBì úÞ Qynãð
RolÚ ZôA úG Ao kõg ÿoBGok þuBýu ÿBølñÖpO
Q×ãñø RôpS pG qôo pø rýð ó@oBñÞ ok ô lðBuo
| .kôrÖA þì kõg
lýuo þãèBu àüô þu òu úG ÿoBì úÞ þðBìq
ÿoBì úé¾BÖçG óBüoBGokô Qynâok 15 þüõè
ôA .lñPgBu þðAlðq úÏìõ¾ àü ok ëBu ôk Ao
BG ô ly [email protected] þðBíýzK qApGA BG þOlì qA lÏG
ok Ao ëBu YñK {OôpS qA þzhG QzâqBG
ëBu ok úÞ ó@ BO lðAonâ þðAonãyõg ô {ü[email protected]
úEÆõO ïBùOA úG úvðApÖ pýHÞ JçÛðA BG ô 1789
kõG úéýíW ÀÚo ólük óApüA úGp×uok wýuBð åpì úG ïõßdì òùýì úG QðBýgô JçÛðA úýéÎ
ô QÖpâ Qukok AoqApýy JApy ïBW þPÚô úÞ ÐÇÚ òýOõýâ BG Ao }pu þãèBu ûBXñKokô ly
}A úPuAõg òüA úG Qvzð þðApüA þèBÚ ÿôo |.lðkpÞ
| .Qgôk îz^ úéýíW ÀÚo úG Ýõy BG ô lýuo
êýèk úG úÞ kõG lñíOôpS þðBðõü àü wýuBðôA [email protected]ôo
Rpùy þüAõø ô þðApýPzÞ ÉõÇg òPyAk RApÆBg ÕBGok úéýíW
òýéÞAs ôA þâlðq óq òü[email protected] ô QyAk þðBùW
wýuBðôA .kõG Bßüpì@oõùíW wýDo ÿlñÞ ûõýG
ok ô Qynâok þãèBu 69 ok 1975 ëBu ok óly ûlñÞApK pÆBg úG Bøqôo òüA #
óAõñÎ úG Ao ó@úÞ xõýGoõßuA ïBð úG ÿA ûpürW >úéýíW< Qynâok koõì ok þOBÏüBy
áBg úG kõG ûlüpg kõg þðBPvGBO ûBãWp×O òýG þðApãð òüA þðApüA ÙôpÏì ûlñ¿Úo
QuokpHg òüA Bü@úÞûlì@kõWô úG ÿA ûlÎ
|.ly ûkpLu
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

qA ÿoApuA ÿBzÖA
ólG óôok

.lñÞ|þì AlýK {üArÖA Ao þGAnW ô IèBW ÿBø|}ôo óBvðA ólG #
ÜýíÎ w×ñO lýñÞ þÏu êßzì òüA óApHW ÿApG òüA úÞkoAk ûlñøkoAlzø îD|çÎ ókBPupÖ ÿApG
YñK ô ïk êíÎ úýðBS YñK úÞ IýOpO òüA úG lýøk ïBXðA }BÖ ólG óôok qA Ao ÿoApuA ÐÚAô ok îD|çÎ
IWõì oBÞ òüA .lýøk ïBXðA Ao Aõø ïkqBG êíÎ úýðBS úÞ lýðAk|þì Bü@ ëBTì óAõñÎ úG .lðqBu|þì
þÖBÞoAlÛì úG Ao ótývÞA óõ^ kõy|þì Bø|úüo QüõÛO ú^ þüAnÒ ûlÎô pø ókoõg qA wK ólülñg
{y Ao oBÞ òüA pâA .lðBuo|þì óBOrÓì úG IuBñì ô lýðAk|þì Bü@úÞòüA Bü ?koAk ólG ÿôo ÿpýSBC O
l¾ok 20 Bíy ÿBø|úüo ,lýñÞ oApßO qôo ok QGõð ÿlñü@pÖ ú^ úðBzð Bøõì ïBãñø kôq óly lý×u

.lðõy|þìpO|ÿõÚ .QuA óBO ólGok
30 òu úG ólýuoqA êHÚ Bøõì óly lý×u -3 úðAlñíyõø ÿA|ûõýy úGpíÎ ëõÆ ïBíOok óBvðA ólG
R|çßzì úG |çPGA qA þíùì úðBzð þãèBu oAlzøô úðBÞpüq ÿBø|úðBzðô îD|çÎ kpÖ úG p¿dñìô
þøBâ@Bð êýèk úG kApÖApTÞA BìA løk|þì qôpG Ao ûlñøk
.QuA ÿlýDôpýO ûlükBð Ao ólG þOBýc ÿBø|ïBÓýK ,îD|çÎ ô ÈGAôo òüA qA
ok ëkBÏO ïlÎ úÞ lðoAk lýÞCBO lýDôpýO óB¿¿hPì .QuA þPì|çu ókBPÖA pÇg úG ó@ ê¾Bc úÞ lðpýâ|þì
lýèõO ok ë|çPgA IWõì lýDôpýO ûlÒ QýèBÏÖ oBßøAo lñ^ úG þyoArâok ,>oôpýì þéük< úìBðqôo
kpÞ ûoByA þâlðq oApuA óAõñÎ úG rýãðA|Q×ãy ô IèBW
.kõy|þì õì qBýK ok Bø|úðAlãðo lý×ìô ûkB×PuA êGBÚ ,ûpìqôo þâlðqok lükpO|þG úÞ
?Qvý^ êc ûAo-
:kõG lñøAõg
òýñ^ îø ô ûly lý×u ,òýüBK òu ok óBO ÿBøõì pâA ûlñøk óBzð lðAõO|þì BK aì óly áBðkok -1
Bü ô þâkpvÖA ,óqô {øBÞ óõ^ ÿpãük îD|çÎ
NBß^ ÿApG B« íPc ,lüoAk úðBøBì RkBÎ R|çßzì .lyBG þèôpPvéÞR|çßzì
úÏWApì klÒ À¿hPì àü úG ÐÚõì úG óBìokô êìBÞ lðAõO|þì BK aì óly áBðkok ,óB¿¿hPì úP×â úG
óõg lG ëôpPvéÞ eÇu þSoA {üArÖA qA þüAlPGA úðBzð
.lýñÞ þKkoq ÙApÆA ok ëôpPvéÞ êýßzO ÐÚAô ok .lyBG
xokôq óBíüAq ëBíPcAôpÇg úTè ÿoBíýG -4
.kõy|þì kok òüA qôpG IWõì ,>êý[email protected]<
.løk|þì {üArÖA Ao ?Qvý^ êc ûAo-
,þðõ×Î ô oBíýG ÿBø|úTè ok kõWõì ÿBø|ÿpPÞBG
óly qBG ó@ ê¾Bc úÞ kõy|þì þzñÞAô qôpG IWõì Bü qôo úu Rlì óBO ÿBK |aì úÞ lükpÞ xBvcA pâA
NBß^ ÿApG «BíPc ,lñÞ|þì kok ïôAlì oõÆ úG pPzýG
úÛGBu pâA ûtüô úG ,lýñÞ úÏWApì àyrK úG ëôpPvéÞ

.lüoAk Ao þHéÚ ÿoBíýG úG |çPGA þâkAõðBg
{øBÞ ûlñøk óBzð Bø|úüo ókõG ÿõÚ -2

.QuApíüArè@úG |çPGApÇg
ô ØýÏÂ QýèBÏÖ úÞ løk|þì óBzð RBÏèBÇì
úG ÿpPíÞ ótývÞA úÞ kõy|þì IWõì Bø|úüo JõéÇìBð
píüArè@ô êÛÎ ëAôq úG |çPGA pÇg úXýPð ok ô lupG rÓì

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
17
pPùG óBO ëBcô lupG óBOrÓì úG óõg BO lýðBíG óAoôk ok îco úðBøk ïBãñøkôq ô ÐÚõì|þG
.kõy .QuAÿoAkoBG
ÿApG ÿlW lülùO ,kokpíÞqA Qé×Ò -9 ?Qvý^ êc ûAo-
.QuArÓì óBðq òýñ^ îø .lýzßG óAlðk ið qôo pø
àü qA {ýG úÞ ÿkApÖA lðA|úPÖBüok óBßyrK úTè ô Bø|óAlðk Qì|çu qA óBñýíÆA ÿApG oAkoBG
îXcqAl¾ok11,lñPvøkokpíÞúG|çPHìëBu .lññÞ úÏWApì àyrK óAlðk úG IOpì lüBG kõg
úGÉõGpìúÞÿA|úýcBðokBøó@ÿrÓìÿBø|ëõéu úTèÿoBíýGôêßzìúÞløk|þìóBzðRBÏèBÇì
A«pøBÊ .kõy|þì úPuBÞ ,QuA ÿpýâkBü ëpPñÞ l¾ok 70 Ao lÎõì qA {ýK óBíüAq ëBíPcA
Ao JõéÇìBð pýSCBO òüA kokpíÞ BG úéGBÛì oBzÖ .løk|þì {üArÖA
.koAnâ|þìÿBWpGÿrÓìÿBø|ëõéuÿôo ëBíPcA BøBK òPyAk úãð ïpâ -5
àyrK qA «AoõÖ ,kokpíÞ qôpG Roõ¾ ok .løk|þì {øBÞAo þâkoõgBìpu
úÞ þOoõ¾ ok BøkokpíÞ pTÞA .lüpýãG àíÞ ok þðõg ÝôpÎ ,lðõy|þì kpu BøBK þPÚô
óBìok êGBÚ ,lðpýãG oApÚ úWõO koõì pOkôq úXýPð ok úÞ lðõy|þì ÄHÛñì ô úPvG þñýG
.lñPvø BGûqoBHìqAúÛÇñìòüAokóõglý×uÿBø|ëõHéâ
BO Ao BøkokpuqôpG ëBíPcA ,þÚB^ -10 kôoô êdì ô lñzÞ|þì Quk Bø|Qðõ×Î
.løk|þì {üArÖApGApGôk .kõy|þì qBG ólG úG Bø|Jôpßýì
þðõg ÝôpÎ ok JBùPèA IWõì kBüq óqô ô lýyõLG JAoõW kõy|þì úý¾õO òüApGBñG
qôpG êìBÎ òüpO îùì úÞ kõy|þì pu úýcBð ,BøBK òPyAk úãð ïpâ BG úÞ lüõy òEíÇì
.QuAkokpu oBÞ êìBÞ oõÆ úG óBO ólG þÎBÖk îPvýu
óqô {øBÞ úG ïAlÚA ,Bøkok {øBÞ ÿApG .lñÞ|þì
ÿBøoBßøAo qA Bøkokpu óBìok ÿApG ô lýñÞ ûlÎô pø Ùp¾ qA wK ólülñg -6
ÿBøôoAk úðAqôo Ùp¿ì .lýñÞ ûkB×PuA þÏýHÆ òýüBK Ao Bíy óõg lñÚ óArýì ,þüAnÒ
.kõy|þì kokpu qôpG IWõì ÐÚAô ok òßvì .koô@|þì
úðAkpì þéuBñO ïAlðA ok êßzì -11 Bøó@qABìúÞþO|çÃÎlðlÛPÏìóB¿¿hPì
.lyBG þHéÚ úÂoBÎ Qì|çÎ lðAõO|þì QÖBüok ÿApG îýñÞ|þì ûkB×PuA ólülñg ÿApG
þðAõOBð úÞ QuA ûkAk óBzð RBÏèBÇì òü[email protected] lñü@pÖòüAôlññÞ|þìÙp¿ìAoóõglñÚ,ÿspðA
óly äñO qA þyBð lðAõO|þì óAkpì ok þvñW qA þgpG þPc ô þÚB^ ,QGBük úG |çPGA pÇg
.lyBG þðõg ÝôpÎ .løk|þì {øBÞ Ao Bø|óBÆpu
kBíPÎA ÿA|ûoAõøBì ô þPðpPñüA ÿBø|óBìok úG êHìÿôoêìBÞ{ì[email protected]ïByqAlÏGòüApGBñG
úG êìBÞ NBß^ ÿApG ÅõÎ ok lýñßð koõì ÿlíÞ îéýÖ ÿByBíO úG þOlì ô lýñýzñG
úG rý^ pø qA êHÚ ô ûkpÞ úÏWApì À¿hPì .lüqAkpLG óBO|úÚ|çÎ
.lýñÞóBñýíÆAkõgàyrK ,óBìríø ókq Ùpc ô òPÖo ûAo -7
ókoõg úG Ao Bíy Ðèô ,ókpÞqõÚ -12 .kõy|þì kokpíÞIWõì
.lñÞ|þì lülzO þñüpýy îýñÞ|þì îø QHd¾ ,òPÖo ûAo òýcok þPÚô
AoóõgóBüpWókpÞqõÚúÞlðlÛPÏìóBßyrK óBìÿBø|ïBâBGBìw×ñOþðBìríøqAÐðBìoBÞòüA
ókoõg Ðèô úXýPð ok ô løk|þì {øBÞ rÓì úG òüA .kõy|þì òýìq úG BøBK koõgpG ïBãñø ok
Roõ¾ ok óõ^ lñÞ|þì lülzO Ao ÿlñÚ kAõì qA þzhG úÞ kõy|þì IWõì ,þãñøBíø ïlÎ
,rÓì ok BùPyA rÞpì ok óõg óBüpW {øBÞ úG òýìq úG Bø|ïBâ koõgpG qA þyBð ÿBø|úGpÂ
ok luo|þì þé¾A õÃÎ òüA úG ÿpPíÞ rÞõéâ .kõy|þìkokpíÞqôpGIWõìôkõykoAôpíÞ
.QuArÓìÿAnÒòüpPíùìrÞõéâúÞþèBc lüpg ïBãñø úGpâA lÏG úÏÖk kõy|þì úý¾õO
?Qvý^êcûAo- ôlýñýzñGúyõâàü,kqäðqóBOêüBGõìókpÞ
ÿôo Ao kõg ÿBøBK ô lýñýzñG ÙB¾ úzýíø .lýñÞ QHd¾ ò×éO BG
ô lýzßG Ao kõg RApÛÖ óõPu .lüoAnãG òýìq qA ÐðBì îø ÿôo BøBK ókAk oBzÖ -8
píÞ úÞ ÿoõÆ lýzßG êgAk úG Ao kõg îßy .kõy|þì þèBc þGô ókpÞØÏÂ
.kõyûlýzÞþèlñ¾QíuúGBíy kõg ÿBW qA òPuBgpG Ðüpu qA lÏG pâA
pýSBC O ,þâkoõgBìpu ÿBøôoAk-13 úÞlükpÞwcBülükpÞAlýKúXýâpuxBvcA
.lðoAk ÿoôoBG óAõO ÿôo JõéÇìBð BG kôo|þì þøBýu óBO óBíz^ ô lüA|ûly äñì
ókpÞàzgÿApGúÞþâkoõgBìpuÿBøôoAk úG Ao óõg óBüpW lýðAõO|þì ûkBu QÞpc òüA
ëBc òýÎ ok lðõy|þì ûkB×PuA þñýG RBdypO kõgúXýâpuôØÏÂôlýPup×GrÓìúGQÎpu
kõy îco úðBøk ÉBhì {øBÞ IWõì lñðAõO|þì .lýñÞ ØÚõPì Ao
.kqBu|þìêßzìAoÿoôoBGúXýPðokô .lýøkoApÚòýìqÿôoAokõgÿBKôkpøAlPGA
ÿBøôoAk ÿBW úG :kõy|þì úý¾õO òüApGBñG ô lüqAlðBýGpãük ÿBK ÿôo Ao BøBKqA þßü lÏG
wßüô êTì þèõíÏì ÿBø|óBìok qA óBÛPcA l Ao BøBK QýÏÂô òüA ok lýðAõO|þì úÞ þüBW BO
.lýñÞûkB×PuA QýÏÂô òüAok úýðBS 30 .lýøkoBzÖ îø ÿôo

óApùO úéXì

... løAõhG Ao Bíy ÿkpì þPÚô oôBƒzì àƒü Ao Bƒø|úƒýƒ¾õƒƒO òƒƒüA #
IèBWolÛð@;kõG úP×âòì |ÿApG xBñzðAôo
óBy|êÛPñì îø Bíy úG îPuAõg úÞ lðkõG

.îñÞ
rý^ aýø ,løAõhƒG Ao Bƒíƒy ÿkpƒì þƒPƒÚô

.kpýãG Ao ôA ÿõéW lðAõO|þíð
úãð lðAõO|þíð rý^ aýø ,løAõhð Ao Bíy pâA

.koAk }A
ôA oBPÖo ô kpì àü ÿApG ÿpýâ úðBùG qA Quk

.lüoAkpG

óBOkõg qA ÙBÇÏðA úzýíø Bíy ÈÛÖ lüBHð pýýÓO Ao ÿkpì aýø oBPÖo lýðAõO|þíð Bƒíy onâ lýñÞ|þì pßÖ úßñüA pÆBg úG QÚõ`ýø úÞ ÿA úÇGAo ÿApG Ao óBƒOkõƒg QƒÚõƒ`ƒýƒø
.QuA úHðBW ôk ÿA|údèB¿ì pø...lýøk óBzð .kõy|þì þyBð óôok qA pýýÓO .lýøk àü ok ,lñÞ pPùG Ao ÑBÂôA QuA òßíì óBìq .lýølð pýýÓO ,koAlð Ao {yqoA
pÆBg úG lÏG ëBvßü QuA òßíì .lýðBíð úÇGAo .QuA pPùG úzýíø pO|ï[email protected]Öo
àü Ñôpy ô úÇGAo àü òPÖo Quk qA òýG Bíy qA ôA lñÞ xBvcA lüoAnãð QÚõ`ýø ÑBÂôA óõ^ ,lüõy þðBH¿Î óBOkõg qA oBßñüA
qBýð ïBýPèAô îýìpO ÿApG þðBìq úG ,lülW úǃGAo êÓy Bü R|çý¿dO pâA þƒPƒc...QƒuA pƒO|îùƒì rý^ ú^ B« σÚAô lƒýƒíƒùƒ×ƒG úƒßƒñƒüA qA êƒHƒÚ
,ûqBO úÇGAo àü ókpÞ Ñôpy qA êHÚ...lüoAk àü úG Ao ôA .lyBG úPyAk Bíy úG QHvð ÿpPùG .QuA ûkpßð ÿpýýÓO aýø oApÚpG ÉBHOoA þvÞ BG ,lñÞ|þì óBO|ëBdyõg
ÿrý^ úð ,QuA kpì àü ôA .lýñßð êülHO QG {èpPñÞ lýðAõO|þì úÇGAo ok úÞ þvÞ BùñO
.lýñÞ }õìApÖ êÞ úG lüBG Ao óBO|þéHÚ êDBvì .lýñßð
êíßì úÞ lýyBG þvÞ ëBHðk lüBHð QÚõ`ýø .pPíÞ úð ô ,pPzýG .lýPvø óBOkõg ,lýñÞ oõÆ ó@óBOkpì úÞpÆBg òüA úG óBO úÇGAopâA
êýßzO êìBÞ kpÖôkqA úÇGAo àü .lƒyBƒG Bƒíy Ao Bíy kõWô ô Qüõø ÿkpì lýølð ûqBWA úÇGAo ÿBÂBÛO ZAôkqA qA {ýK úÞ þðAkpì qA úG ,lñÞ|þíð oBPÖo Bíy BG ,lüoAk Ao {PÚBýè úÞ
lyBG óBO|úGBzì úÞ lýyBG þvÞ ëBHðk .kõy|þì ôk îø BG úÞ lýñßð þÏu QÚõ`ýø ,lýuo ïBíOA
.lñÞ Øý¾õO .lýñürâ ÿoôk lññÞ|þì þvñW
.óBO|êíßì úð ÅpÚ îø Ao ÿpãük wÞ kpƒì QƒÚõƒ`ƒýƒø qpì ô lc ,koAk Bíy BG úÞ ÿoBƒPÖo ÿApƒG .lýyBG þèõíÏì Quôk
ÁBhyA BG RBƒÚ|çì oApƒÚ ô úƒÇƒGAo Ñôpƒy ÿoBƒPƒÖolƒG kõƒg Qƒuôk BƒG Qƒuôk àƒü
.QuA Jõg kpÖ òüpPùG òPÖBƒü QƒùW ؃éPhì .lüpýãð .lüoAnãG
lüõy|þì Quôk úÞ wÞpø BG úÞ Qvýð ÿqBýð òEíÇì ,kpÞ QðBýg ÿpãük wÞ úƒG pƒâA ôA BG «BíPc ,lñÞ|þì óBO|QcAoBð ÿrý^ pâA .lñÞ|þíð
ok Ao Bíy úÞ lýñÞ|þì pßÖ pâA .lüõzð pýâBK
.lyBG ZAôkqA ÿApG Bíy pËðkoõì kpÖ óBíø .kpÞ løAõg QðBýg îø Bíy úG úÞ lýyBG .lüoAnãG óBýìok úÞ lýyBG òEíÇì ,QuA úPyAk úãð ÜýéÏO QèBc
óBO|ÿApG {èk Bø|QÚô þÃÏG úÞ lýñÞ ÿoBÞ óBOkõg úÞ lññÞ|þìoBPÖo Bíy BG ÿoõÆ Bøkpì úíø óBƒO|ÙpƒÆ ,lƒýølƒð ûqBƒWA QƒÚõƒ`ýø
BXÞ úÞ lðAlG úzýíø ÿkpƒì þƒPÚô .kõƒy äƒñO Bíy l pG BølÏG QuA òßíì .lðAlG Ao óBOrý^ .QuAûkpÞAooBßñüAB« íPc
îÞ|îÞ ,lýyBƒG {ƒupƒPuk ok úƒzýíø ô lƒýPvø .lññÞ oBPÖo lýøk|þì ûqBWA
.lñPvýð lG Bøkpì úíø .lñÞ ûkB×PuA ó@ qA 18
.kpýâ|þì óBO|ûlükBð
qA úÞ þüBørý^ ó@úíø úÞ ÿkpì úG QÚõ`ýø
oõÆ úG ,løk|þíð Bíy úG Ao lýøAõg|þì úÇGAo

.lüõzð lùÏPì êìBÞ
fpÇì îø Bø|îðBg úýÛG ÿApG Ao IèBÇì òüA

.lýñÞ
,lüoô@|þì Bø|þÃÏG óBHè úG lñhHè oBÞ|òüA BG
pßÖ úG óBy|JBhPðA koõìok Ao Bø|þÃÏG
ûkBì@ îø Ao pãük ÿBø|þéýg ô lüqAlðA|þì

.lýñÞ|þì
kpÖ àü úÞ lzÞ|þì ëõÆ úÛýÚk àü lñüõâ|þì
úÞ lzÞ|þì ëõÆ QÎBu àü ,lýñÞ AlýK Ao ÁBg
BO lzÞ|þì ëõÆ qôo àü ,lýñÞ òývdO Ao ôA
BO lzÞ|þì ëõÆpíÎ àü ô lüoAlG {Puôk

.lýñÞ {yõìApÖ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

19

óApùO úéXì

pƒTÞA ÈuõƒO úƒÞ wƒƒíƒvƒüpƒƒÞ #
úPÖpâ òzW pHìBuk 25 ok óBýdýƒvƒì
Ao ÿp¾Bð eývì þvýÎ k|çýì ,kõy|þì
lñðBì ,Bø þüB߃üpƒì@ .koAk|þƒì xBƒK
óBùWpuApu ok óBìkpì pãük qA ÿoBývG
}oôpK Ao kõg wívüpÞ òñu ô [email protected]
RApýýÓO óBìq Qynâ BG úƒÞ ,lƒðA|ûkAk

.lðA|úPÖBü ÿoBývG
pƒƒýƒÒ ô þñük òñu Bø|þüBßüpì@ pTÞA ,ûqôpìA
,lðrýì@|þì kõƒg þƒâkAõƒðBƒg îuApƒì BƒG Ao þƒñƒük
ô ,RBñýürO ,AnÒ êìBy Bø ó@ qA ÿoBývG úÞ
êøA óBykAlWA Bü Bø ó@ úÞ þüBø óBßì ÿBø|òýü@
ïBy ûly JBHÞ óõHìAs ô óõíéÚõG .lðA|ûkõG ó@

ÿBø|QñluðpBýGâAo|þwì òívzüWpÞÿBoøB|þývüGBßüpì@

óBñük áBK ÿ|úÚpÖ Bü Bø|òPüoõýK òýPvhð òüpPíùì úÞ , lðõy|þì úPÖpâ òzW wívüpÞ qôo àü ókAk BG“ ,ûBâkAk àü ë|ælPuA pG BG BìA ,lñPvø oõzÞ puApu ok wívüpÞ JõHdì
wívüpÞ ûõßypK ÿBø|òzW BG lñéãñüAõýð ô oBHO þüBÛüpÖ@ ÿBø|þüBßüpì@ ÿArðAõÞ Bùð@ qôo ok þPèôk óAlñìoBÞ úG ÝõÛc BG þ¿gpì ,rìpÚ îéÞ BG qBÒ JBHÞ ,úèBìBO ,úÛÇñì úG úWõO
óBñýzð ûpíÏPvì ,1659 ëBuok .lðkõG ØèBhì ok ÿkôlc BO rýð ,lñPvø óBükõùü ÿBÞõðBñc QuA òüA lñÞ|þì Qèôk úÞ ÿoBÞ BùñO ,wívüpÞ k|æBu Bü ûly JBHÞ óõHìAs ,äñ^pg ÿ|æBHìBW
òPÖpâ òzW þøBOõÞ Rlì ÿApG Quõ^BuBì .lðõy|þì ûlðBXñâ ”R|çýÇÏO ê¿Ö“ ÿ|ûpPvâ Qýíuo úG Ao òzW òüA þãñøpÖ }qoA úÞ ûtüô ÿBøAnÒ rýð ”þøBì Q×ø“ þüBüok
óAõñÎ úG wívüpÞ ô lðlðAõg ïpW Ao qôo òüA
lñéãñüA õýð ÜÆBñì pPzýG ok ÿkBÎ ÿoBÞ qôo àü þüBßüpì@wívüpÞêìBßO ”.luBñy|þì .lðõy|þì Jõvdì wívüpÞ
ÜÆBñì pãük þèô .lðBì þÚBG BýðAõéývñK ô BG óBìríø «BHüpÛO úÞ þdývì pýÒ R|çýÇÏO Bü xBüoBñýìõè ,Bßüpì@ þGpÒ JõñW ok
pu úG BýðBPüpG úÇéu QdO úÞ þèBíy ÿBßüpì@ úuBì óqô BG Bø ó@ úüBK úÞ ÿnÒBÞ ÿBø|xõðBÖ
oArâpG ÝBýPyA ô oõy BG Ao òzW òüA ,lðkpG|þì Iy ok ,lðõy|þì òyôo Ðíy BG ô ûly Ì×c
pG ûtüô þüBø xBHè úÞ|þìBÞkBy kApÖAô lðkpÞ|þì .lðõy|þì úPyAnâ {üBƒíƒð úƒG wƒíƒvƒüpƒÞ
ô lñPÖo|þì pãük ok úG ÿok qA ,lñPyAk òO ,oBHO þßürßì ÿBø|þüB߃üpƒì@ qA ÿoBƒýƒvƒG
þðlýyõð ô þðkoõg qA þß^õÞ ÿBø|úülø úÞ ÿpOBEO ,lññÞ|þƒì oArƒâpƒG Ao xAkBƒuõƒK|æ
ok þøBãGAõg ÿApG Ao Øuõü ô îüpì ÿõXPvW
.lðkpÞ|þì QÖBüok
Qñu BG wívüpÞ ûly þOoBXOô ûqôpìA Ñõð .koAnâ|þì {üBíð úG îdéèA QýG
îøkqõð ópÚ ok óBÞkõÞ ÿApG úülø ólüpg lülW Qñu ûoAõñzW oBHO ÿlDõu ÿBø|þƒüBƒßƒüpƒì@
qA ”wívüpÞ þé¿Ö ÿBølüpg“ .ly qBÒ@ óBPuôk õßüo õOoõK ok ô ,lññÞ|þì oArâpG Ao Býuõè
ólðAõg BGô lðôo|þì ÿpãük úðBg úG úðBg àüqA
.lðly oAkoõgpG ÿkB¿PÚA QýíøA ”IXÏPì“ Ao kõg óBPuôk þPñu ÿBø|äñø@
ópÚ ok rýð wívüpÞ pãük ÿBø|Qñu ô òýü@ .lññÞ|þì oAlýG kõg þÛýuõì BG Ao Bùð@ô lðqBu|þì
pPñýu qA úÞ >q|çÞBPñ´u< .lðly qBÒ@ îøkqõð Bø|þüBßüpì@ qA ÿoBývG ÿApG wívüpÞ ú^ pâA
úzüo þðBíè@ x|çßýð Qñu ô ÿlñéø xô|çÞ Ao ó@ëAolÖ ÿBø|ûBâkAk ,QuA þHønì òzW àü
joõì pÏy àü lñðBì ÿ[email protected] ÜüpÆ qA ,kpýâ|þì BñG .lðA|ûkpÞ lýüCBO þíuo þéýÇÏO àü óAõñÎ úG
,x|çßýð Qñu qA ÿoAlük ïBð úG 1823 ëBu
20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô úüpýg ÿBøoBÞ ïBXðA ÿApG þP¾pÖ ô Qƒýƒð ûlñðAo ô úülø ûlññÞ ÐƒüqõƒO kBƒy Qƒý¿hy
.QuAúðBHéÆôAk óqõâ ÈuõO úÞ QÖpâ ûlùÎ úG Ao ÿA úíOoõu
þG kAlÏO ,wívüpÞ ÿBø|þìpâpu ÿApG BìAô .kõy|þì ûlýzÞ
>òßy ÝlñÖ <ÿ|úèBG ÿBø|{üBíð qA ÿoBƒíƒy Qƒgok qA ûkBƒ×PuA Qƒñ¯ uŸ Ñôpƒƒy qBƒƒýƒPƒìA
úíÓð ô ,xoAlì ok Bø|ûoAõñzW ,þßvÖõßüB^ ûkAk óBíè@ úG îøkrðBƒy ópƒÚ ok wƒíƒvƒüpƒÞ
,óõürüõéO ok .koAk kõWô BW úíø ok óBüApu f|ç¾A ,pOõè òýOoBì ,RBüAôo ÜHÆ .kõy|þì
lñðBì þíülÚ àýu|çÞ ÿBø|îéýÖ ó|æBvƒâorƒG ÿBø|Ðíy oBG òýPvhð ÿApG ,óBPvOôpK IƒéÆ
ú^ ô )1945( ïoBù^ ô þu óBGBýƒg ûrƒXƒÏƒì BƒƒO Qƒƒhƒüô@ Qƒƒgok àƒƒü úƒƒG Ao þƒƒñƒyôo
,lññÞ|þì ûBãð Ao )1946( ÿA|ûkBÏèA ÝõÖ þâlðq kõg óAlðqpƒÖ úƒG Ao lƒðôAlƒg ÿBƒø|þƒPƒ×ƒãƒy
kBü úG úÞ þñülèAô ô( óBÞkõÞ úƒÞ þƒèBƒc ok ok wívƒüpƒÞ ÿBƒø|Qƒgok .lƒñƒÞ ÿoô@kBƒü
óõOoBÞ )lñPÖA|þì kõg þÞkõÞ óAoôk RApÆBg koõì îøkqõð ópÚ ok ûldPì R|æBüA ô BýðBPüpG
Ao )1965( óôApG þèoB^ wívüpÞ lñðBì þüBø ,ûqôpìA .lñPƒÖpƒâ oApƒÚ ïkpƒì ÿ|úƒìBƒÎ úƒWõƒO
ÿBø|ûBãPvüA qA ÿoBýƒvƒG .lƒñƒñƒÞ|þƒì BƒyBƒíƒO ûlüpG ûqBO Qgok àü Bø|þüBßüpì@qA ÿoBývG
ÿBø|äñø@ {hK ÿApG Ao kõg úìBðpG þüõükAo ûkB×PuA êGBÚ Qgok àü Büô rHu úzýíø ûly
ÿBø|îéýÖ ê¿Ö .lññÞ|þì îýËñƒO wƒíƒvƒüpƒÞ Aoó@ôlðpg|þìþßýPu|çKBü|þìõýñýìõè@klXì
ûlýìBð ”oBßuA ê¿Ö“ IéÒA ,R|çýÇÏO óAoôk qA þgpG ok .lñü[email protected]|þì RBñýürO ô Bø|ÕAp^ BG

BG IýÚo ÿBø|îéýÖqA ÿkBüq kAlÏO óõ^ kõy|þì ÈuõO úÞ wívüpÞ ÿBø|úülø ,Bƒø ûkAõƒðBƒg
Bü îéýÖ|þìkBÞ@ rüAõW ókoô@ Quk úƒG lƒýìA 25 qôo eH¾ ,lðA|ûly ûlý^ ûkAõðBg ÿBÃÎA
úƒñd¾ úƒG pƒHìBƒuk ûBƒì ok ”oBƒßuA rƒüAõƒW“ úßñüA Bü .lðõy|þì oAlülK Qgok püq pHìBuk
.lñü@|þì ókoô@kôpÖqAwKêDõðBGBG,lðoAkoôBGóBÞkõÞ
ÿ|úýèôAþñükïõù×ìÿoBývGÿApG,ëBcòüABG òýüBK úñýìõy qA ,؃Ûu ÿôo }A úƒíOoõƒu
þÚBG ó@ p¿ñƒÎ òƒüpƒO|îùƒì R|çƒýƒÇƒÏƒO òƒüA .lñý^|þìQgokpüqAoBø|úüløôlü@|þì
úñd¾ þüBvýéÞ ÿBø|ûôpâ qA þgpG .lðBì|þƒì
úP×â úÞ þéHǾAqA þüBø úñd¾ô þvýÎ lèõO p¾BÏì ÿBø|òýü@
BG Ao QuA ûlì@ Býðk úG ó@ ok þvýÎ kõy|þì ûkpg þgpG ÿApG úÞ wívüpÞ ÿBø|lüpg BG
úÞ ÿkApÖAô kAqõð þvýÎ òýèBÖõu ÿBø|úívXì þüBùñOúGkõgwívüpÞ,QuAþOBýcóByôpÖ
{üBíð úG Ao lðkõG óBßì ó@okôA k|çýì óBìqok qA wK qôo .QuA ûly ”ê¿Ö“ àü úG êülHO
Iy ok BƒøBƒvƒýƒéÞ qA ÿoBƒýƒvƒG .lƒñƒzƒÞ|þƒì )pHìAõðûBìúHñzXñKòýìoBù^(ÿoArâpßyqôo
Bü Ðíy oõð püq RkBHƒÎ îuApƒì wƒíƒvƒüpƒÞ òüA .kõy|þì úPgBñy ”ûBýu úÏíW“ úG ïõuõì
Bùð@qAþgpG.lññÞ|þìoArâpGIyúíýðRBWBñì qA þgpG ,QuA lüpg îùì qôo àü úƒÞ qôo
Rk|æô QHuBñì úG þðBGo FBzÎ îuApì {üBíð Bü ,Q×ãñø kõu àü ÿõu úG Ao BøoBÞô IvÞ
ApWA Ao ÿô Rkæô qA þzüBíð Bƒü ô þƒvƒýƒÎ {hG lðAõO|þì ô lðAo|þì ”þøBýu ÿõu úƒG“
.lññÞ|þì .løkêýßzOAoúð|æBukõuqAþùWõOêGBÚ
R|æBüA þãñøpÖ ÿBø|úHñW qA ÿoBývG lñðBíø ïõù×ì wívüpÞ ûkpƒPvâ êƒ¿Ö òƒüA þƒèô
qA þGBOqBG Bßüpì@ ok rýð wívüpÞ ,ûldPƒì qA ÿoBývG ÿApG .koAkpGok Ao lüpgqA ÿpPzýG
.QuAóõâBðõâô[email protected]|þìkpìÿBø|}qoA òvc ÿApG þðAoôk ê¿Ö òüA ,Bø þüBƒßüpƒì@

21

óApùO úéXì

qA ûkB×PuA úG óBñ`íø þüBßüpì@™þðBíƒè@ ÿBƒø äñ×O ô pƒýƒzƒíƒy ,þƒèlƒG RApøAõW ,à^õÞ úìpO ô îýéâ ô úHâ qA þhüoBO óõâBðõâ ÿBø
à^õÞ ÿBø þñüpýy ô ôkpâ ,ÉõéG ,Iýu .kõGþÞAoõgôûõýì,ÿqBGJBHuA BøBíðok.....ôÿoBÞþyBÞ,oõOBýñýìBOúPÖpâ
.lðkAkþìúìAkA|þìAkBG ,îøkqõð ópÚ ÿBø þüBßüpƒì@ qA ÿoBƒýƒvƒG ÿoBývG ó„ õâBðõâ ÿBø óBíPgBu ô Bø ûqBuô
ÿBø ÕAp^ óly úPgBƒu úƒG ,ÝpƒG ؃zƒÞ ôlñPvðAkþìIüpÒÿrý^AowívüpÞQgok .QuA ûlðBì ÿBWpG
ÿApGAo{zgokóBßìAôlýìBXƒðAwƒíƒvƒüpƒÞ úG ÉõGpì ,Bßüpì@ ok wívüpÞ Qgok òýèôA ópÚ ,óBíè@ok wívüpÞQgok Qñu
ólük ó@ qA wK .koô@ óBÓìoA úG óBPgok óBƒñÞBƒu ÈuõƒO îƒø ó@ úƒÞ QƒuA 1830 ëBu ,óBýdývì úÞþðBìq ô ÿk|çýì îƒøkrƒðBƒy
àü úG Bøpùy óAlýì ok wívüpÞ óBPgok .kõG ûly úPyAnâ {üBíð úG BýðAõéývñK þðBíè@ kõg ÿBø|úðBg úG Ao ûly òýürO óBƒPgok
ïBíO ô ly ëlƒHì ïBƒüA òüA ÿBñ[email protected] ûpËñì ÿApG|þìkpì ÿBø àíÞ IéW ÿApG Qgok òüA óBìq ó@ok òýñ`íø .kkpâþìpG ,lðkoô@
BG þPèôk ú^ô þ¿hy ú^ ,îùì ÿBø óBíPgBu ,1851 ëBu ok .kõG ûly BKpƒG þédì ÿBvýéÞ ô lñPgBu þì Jõ^ qA þüBø ïpø ÿA|ûlÎ

wívüpÞ Qgok ú`hüoBO

R|çýÇÏO ëBHÛPuA úG ,Qgok àü ókpÞ BKpG BvýéÞ àü þWoBg úÆõdì ok þPgok òýñ^ ô rHu úzýíø óBPgok ÿBø|úƒgBƒy BƒG Apð@ | | óApüA äñøpÖok ZBÞôôp´u Q¶ gok
.lñPÖo þì wívüpÞ úH¿Ú òüA óBñÞBu ÿApG ó@ kõWô BìA ly BKpG .lðkpÞþì òýürO Ðíy úÞ,QuA ApPýì {üAq qôo pHìBuk 25#| |
QG úƒG QƒzâqBƒG þÎõð ô rýì@ òýøõO oBývG BKôoAok ÿoBývG óAôpýK ,Qýdývì qA {ýK
úG ,úýèôA wívüpÞ ÿBø Qgok òýürO ok ÐíW oBPuAõg Bùð@ ô lì@|þì oBíy úG þPupK wívüpÞ Qgok qA ûkB×PuA îuo YüolO úG
qA ,Qgok áõð ok úPypÖ úívXì ÿBW AlýK þðAoAlÖpÆ rýð BKôoA pãük ÿBø {hG ok | .QuA úPyAkrýð
fAôoA úðBzð úG ,à^õƒÞ ÿBƒø ÿpƒK ÿBøoõãýÖ .lðly RBñýürO ókpÞ ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG ok îø qõñø| |
ólýðBupO ÿApG úÞ pLýy ô úèõãðq Bü ô óBGpùì þñýürO ïqAõè ,1890 ÿBƒø ëBƒu kôlƒc ok RpHè@ wðpK ,óBPvéãðA ,1841 ëBu ok .kpÞ ûlðBìqBG )... wýéãðA ,BýèBPüA ,óBíè@(þüBKôoA
.ly þì ûkB×PuA ,QÖo þì oBÞ úG þðBÇýy fAôoA Qƒgokô lƒy þƒì koAô óBƒíè@qA wƒíƒvƒüpƒƒÞ úƒßƒéì pƒƒøõƒƒy ,(Prince Albert) ÿBWpG îvýüApPýì òýü@ ÿBø ûBãzüBýð qA þüBø
BƒƒG wƒƒíƒvƒüpƒƒÞ Qƒƒgok ,óBƒƒPƒvƒùƒè ok ûldPì R|æBüA ok YüolO úG wívüpÞ ókoô@ BG (Queen Victoria) BƒüoõƒPƒßƒüô
ô xôôBÆ ,úPypÖ à^õÞ ÿBƒø|úƒívXì óBýüBKôoA úÞ QuA IèBW .QÖBü þì QýGõHdì oõulñüô jBÞ úG wívüpÞ Qgok | |...QuAûlðBì
,ûoBPu ÿkBüq oBývG kAlÏO ô pãük óBâlðpK pPì 1/5 BƒO 1 kôlƒc úƒÞ þƒß^õƒÞ óBPgok qA ,þñüpýy ,Ðíy BG ó@ òýürO ô (Windsor) òük ,ïôo oõOApLìA òýPðBPvñ³Þ óBìpÖ BG| |
RBñýürO BG Ao Qgok ,lDõu ok .ly þì ûlýyõK úÞ þèBc ok lðkpÞ þì ûkB×PuA lñPyAk ëõÆ úG Ao Qgok qA ûkB×PuA ,RBHð [email protected] ÑAõðA ô ûõýì
ÿrýì@ äðo óBzgok ÿBƒø äðo BG úÞ þGõ^ BO úÞ lðlülñvK þì Ao þPgok óBýüBßüpì@ |... ly îvýüApPýì òýü@ òürãüBW Qýdývì
wñWqA RBðAõýcô ákõÞ ÿBøoõãýÖô lðA|ûly .kpÞ ëlHì qôo lì ÿrý^ òýPðBPvñÞ³ óBíø úýñÇñÇvÚ ô ëõHðBPuA ûsAô|)|
qA ,Bø þÞoBíðAk .lññÞ þì òýürO ûBÞ ô ëByõK .lupG úðBg ØÛu lƒñíOôpƒS ÿBƒø|ûkAõƒðBƒg úƒÞ QƒuA eƒÂAô
êßy úG þüBørüô@ô áoBíðAk à^õÞ ÿBø î^pK Qgok óBýüBßüpì@ ,îPvýG ópƒÚ êƒüAôA ok BGô lðkpÞ ÿôpýK lì òüAqA QÎpu úG þvýéãðA |)QuA
þì ûkB×PuA ÙpG úðAk ô IéÚ ,ûoBPu ,úèõãðq Quk þñýürO ïqAõè BG pPzýG Ao wívüpÞ ÿBø .lñPgAkpK þì Qgok òýürO úG ïBíO þWphèô ôäñøpÖ,BKôoAokQýdývìþâpý^qAwK| |
{ƒhG BƒìA lƒðkpƒÞ þƒì òƒýürƒO óBƒykõƒƒg qBu êìBy RBñýürO òüA ,1850 ÿBƒø ëBƒu ok |úG ô ïkpì þâlðq ok úÞ )pùì(îvýüApPýì òýü@
ÿBøqBu ,ÿoõOBýñýì úðBg ïqAõè ,àuôpÎ BXG óBñ^|îø kõG ûkpÞ úñgo óBýìôo óBýì ok ûtüô
äðo )Qýdývì(òüõð òük ólì@ BG ô lðBì
pHìBuk 25qôo ïôo àýèõOBÞ ÿBvýéÞ .QgBHð
òPhýì@ok qA BO lür³âpG eývì qôokAq ïBð úG Ao
ïkpì þâlðq pG ÿpPzýG 'mõ×ð' ,îøBG ôk òüA

| |.lyBGúPyAk
òýü@( ,)îvýüApPýì(pùì òýü@óAôpýKoôBGok| |
ô lýyoõg ûtüô ¶Qgok ôp´u )óBPuBG óApüA òùÞ
ô QuA rHu ûoAõíø úÞ þPgok ;QuA pùì {üAq
qA .lñÞ þì ÿoAlüBK þßüoBO ô ÿkpu pGApG ok
ô {hG þâlðq ô óBGBO pùì kBíð ôpu ÿôo òüA
pGApG ok ÿoAlüBK ô þâ[email protected] ô þüApýìBð úðBzð

.kõG oô@ åpì ÿBøôpýð
„ôpu < ,pùì)ApPýì( {üAq Iyok ÿôo òüAqA| |
þì {üBK ok þüBø óBÓìoA ô lñ[email protected] þì Ao > pùì
ëBu ÿApG úÞ lñPvG þì óBíýK kõg BG ô lðkBùð

| |.lñðBzñGÿpãükrHuúzýíøôpurýðpãük
óõñÞBO qBGpük qA ôpu Qgok ,úüBK òüApG| |
úðõâ QzùG ÿBø ÕBG qA þðlzðAlW ÿlðõýK
qõñø þPzùG ÿBø ÕBG ó@oBâkBü úÞ QuA þðApüA
QhO(úuoBK pùy ÿBø ûoBãð äñu ÿôo pG
ûBãzüBýðqA ûlðBì ÿBWpG ÿBø úðõíðô )lýzíW
þÒBG ÿBø þèBÚ þízüpGA ÿBø {Ûð ô ÿpùì ÿBø
ûoôk ÿpñø ÿBøoBÞ qA pãük ÿoBývG ô þðApüA

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Bƒø|Ѓíƒy òƒüA .QuA äðpíÞ {×ñG Bü þOoõ¾ lükpâ|þìoArâpG QuA ûkBPupÖ òýìq úG Ao þvýÎ .ly úPhýì@ îøok þdývì p¿ñÎ ÿBø xõðBÖ ô Bø órGkBG þñKAs óBýdývì .lññÞ
úÞ|þìBƒãƒñƒø ,ïõu úHñzßü BO lñðBƒì|þƒì þƒÚBƒG óAõñÎúGwívüpÞ,ÿk|çýìl¾ôoArøëBuok ÿBø|ØÛuA qA þßü ,ïoBù^ ûlu óBíø ok .lñøk þì eýWpO Ao à^õÞ
ô lƒì@ok BƒKôoA þƒHønƒì òƒzW òƒüpƒƒPƒíƒùƒì oBPÖopÆBgúG)ÿqôpìAúƒýÞpƒO(pƒýÓ¾ÿBƒý[email protected]
.lðpýâ|þì òzW Ao ûoôk ïôk úíýð Ñôpy ïkpì ok BüAlø ëlG ôko qA þéHíu> st.nicolas< òüA .QÖBü Rpùy óBÞkõÞ BG }A úðBƒðBƒGpƒùƒì IèBW oBývG rýð òüApÞôA ok Qgok òýürO
qA Qu þéHíu úÞ ,åorG rìpÚ Ðíy àƒü QýGõHdì .ly þüBKôoA ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG Bü >x|æõßýð Qñu< úƒG BƒølƒÏG úƒÞ Àƒhy qA kõg Qgok òýürO ok B« íPc Bùð@ ,QuA
wívüpÞ qôo ok êâ ÿBø|úÛéc úƒG ,eƒýƒvƒì úÞ þðBìq BO kõG {ƒüArƒÖA úƒG ôo wƒíƒvƒüpƒÞ ok ,QÖBü Rpùy >wülÚ x|æõƒßýð <óBƒíø Apð@ô lññÞ þì ûkB×PuA RõHßñÎoBOô RõHßñÎ
ÿBø Qgok BøoõzÞ pTÞA ok kõy þì úÖBƒÂA wðBvðoôrýgBPuo(þHønìþPÞpcRBc|ç¾A êßyúGwðBvðop¿ÎôBÇuôóôpÚÿBø|þyBÛð úðBvÖA àü pG BñG Apüq ,lñðAk þì òíü }õg
oBù^ ô QvýG qôo ok lðõy|þì òýDrO wívüpÞ êßyIWõìl¿ðBKôoArøqAlÏGúøkok)þñük óBzð úðBHýXðô ÿlW ÿA|ûpù^ BG |æBG lñéG ÿkpì ÿApG ÿA úéýuô aýø úÞ rý^ þG þðq ,þíülÚ
ô ï[email protected] ûoBGok þGõHdì {üBíð óBíè@ ok pHìBuk ô ly )óBÂpPÏì( óBPvOôpK IP߃ì òƒPƒÖpƒâ òzW ,îøkrðBy ópÚ kôlc BOô QuA ûly ûkAk kõƒg óAlƒðqpƒÖ ókpƒÞ kBƒy ô Qƒgok òƒýürƒO
ÿrHu þPzùG Qgokô QuA ûly þì ApWA Aõc òzW àü Ao wívüpƒÞ óBýdývì qA ÿA|ûlƒÎ puApu ok pHìBuk îzy qôo ok ôA Áõ¿hì ÑõéÆ ïBãñø ô kôo þì JAõg úG ú¿Ò BG ,QyAlð
úG Ao ïkpì úWõO QuA ûkõG óArüô@ ó@ qA Iýu úÞ pýÒ RBìõuo Apüq lðkpÞ þÛƒéO þƒHƒønƒìpƒýƒÒ ,òzWòüA,wKó@qABìA,lükpâ|þìoArâpGBKôoA wívüpÞ Qgok úÞ kõy þì úWõPì lýyoõg
ôoArøëôAúøkëõÆok.lyþìêìByAoþHønì .lükpâ p¿dñì lñéø ÿBø|óBPvOôpƒK úƒG BƒùñO ô QƒuA ûlƒy ûlýyõK RõHßñÎoBO BG }A úðBg
.lñÞ þì IéW kõg òzW êDBvì òüA pSA pƒG ,ÿk|çƒýƒì lƒ¿ƒzƒy ÿBø|{×Þ wívüpÞ Iy ,ÿlƒñéø ÿBƒø|úƒ`G ûpÛð ÿBø|úPyo úG lýyoõg ólýìk BG BƒøoBƒO òƒüA
ô ÿk|çýì YñK ô lƒ¿ƒzƒy ô oArƒø ÿBø {hG ok þPc ô wýéãðA ok wívüpƒÞ óBy ÿBø úðBg ÿoAõük ÿoBhƒG oBƒñƒÞ Ao kõƒg
ëBc òüA BG .ly Ñõñíì Bƒßƒüpƒì@ þƒvƒýƒéãƒðA IuA ÿApG îø úÖõƒéÎ þƒíÞ ô lƒñƒPƒyAnƒâ|þƒì .lðA|ûly ëlHì
óBíè@ok wívüpÞQgok BG QÖBý ô ókpÞ òýDrO þƒíƒülƒÚ RBƒìõƒuo ok óôpƒýG x|çÞpƒPñýu Bü wülÚ x|æõƒßƒýƒð AlPGA ok wívüpÞ óBPgok úÞ QuA þÏýHÆ
,ÿk|çýì YƒñK ô lƒ¿zy ô oArƒø ëBƒu qA pTÞA ÿApG .QÖBü úìAkA þdƒýƒvƒì ÿBƒùƒéHƒíƒu pG oAõu ,x|æõßýð Qñu ô lðkBùð|þì úƒƒðBƒƒg ÑAõðAqA RôB×Pì |«çìBÞ þøBâô ÿpãük êßy úG
wívüpÞ Qgok BG Ao kõg ÿBø|úðBg Bƒø þðBíè@ úHñzßüòüpPßükrðqAwívüpÞûoôkóBýdývì qAô Qynâ|þì Bø|úðBg ïBG ÿ|æBG pG ,kõg IuA úýèôA RBñýürOô lðA|ûly þì òýürƒO ó@ÿqôpƒìA
ÿBø|Ðíy ,êý[email protected] , Bø|ûõýì BG Ao ó@ô lðkpÞ òýDrO .kõy|þìqBÒ@pHìAõðþuúG úG þñüpýy ô RBHð [email protected] , Bø|úðBg {ƒÞkôk ûAo þðkoõg Bü qBu Quk þéÞ oõÆ úG «BHüpÛƒO
BølÏG .lñ[email protected] ÿnƒÒBƒÞ ÿBƒø êƒâ ô òƒyôo wívüpÞZBÞ óBìríø ,QgAlðA|þì óBÞkõÞ ÿBø {×Þ êgAk
ô þñüpýy ,ûly äðo Õpì îhO êìBy RBñýürO QƒƒƒƒƒÖBƒƒƒƒƒýƒƒƒÂ qôo iƒƒƒƒƒüoBƒƒƒƒƒO òƒƒƒƒƒƒüA òýüBK Bø|{Þkôk úèõè qA rýð ûBýupPýKôA óôBÏì .lðA|ûkõG
ÿBƒø Qƒƒƒgok òƒƒƒýƒƒèôA .lƒƒy îƒø R|çƒßƒy òüA QuA óõüoAõc qA þßü> St.Andrew< ,kõGûkoô@Bø|ú`GÿApGúÞAoþüBüAløôQÖo|þì ÿBønÒBÞ ô þñüpƒýy ,ûõƒýì ,êƒý[email protected] ÑAõƒðA
þƒðBƒíƒè@ óBƒñƒÞBƒu ÈuõO BßüpìA ok wívüpÞ ëõÆ ok óBýdývì ô QuA úP×ø oBù^ ûoôk àü úG úÞ ÿlñéø óApWBùì .QyAnâ|þì Bø|úðBg ok Qgok {ü[email protected] ïqAõè òƒüpƒO|ëõƒíƒÏƒì þƒãƒðo
ÿk|çýì l¿Pzø ô oArø ëBu qA BýðAõéývñƒK ok ûkBƒƒƒƒì@ wƒƒƒíƒƒvƒƒüpƒƒƒÞ òƒƒƒzƒƒW ÿApƒƒƒƒG ó@ BG Ao Qñu òüA ,lðkpÞ bõÞ þèBíy ÿBßüpì@ Qgok àü ,óõñÞA úÞ þèBƒc ok ,lƒðA|ûkõƒG
l¿Pzø ô oArø ëôA úøk ÈuAôA ok ô ly ûkB×PuA Rlƒì ok óBƒýdývì qA ÿoBƒƒývG.lƒƒðõƒƒy|þƒƒì úGôAïBðúÞkõGBXð@okôlðkpGoõzÞó@úGkõg ûly ÿoAlüpg þñýürO kAõì qA þHýÞpO BG þèõíÏì
}pPvâ óBùW puBOpu ok îuo òƒüA ÿk|çýì úÞ lðoAk óBy ÿBø úðBg ok þéâ úÛéc R|çýÇÏO . QÖBü pýýÓO ”qõéÞ BPðBu “ ÿBƒø ÕAp^ úPyo ô kõy þì òýürO þãðBg ô
rýì pG Ao ó@ô QuA ûly Quok ZBÞ qA pPzýG wívüpÞqA {ýK Iy óBPuAk BìA.QuA úPÖpâ Ao Ðíy ÿBW òýãðo ô à^õƒÞ
.QÖBü ÐíyoBù^.lðrƒüô@|þƒìokpƒGBƒülƒñøkþƒìoApÚ qA{ýKIy“óAõñÎBGïõËñìóBPuAkàüok îùì ,koAlð QýíøA Qgok óly òýürO ûõýy
I¿ð Bø Qgok úíø ÿ|æBGok úÞ ÿA|ûoBPu óBýì ok ,lñPvø úP×ø oBƒùƒ^ pƒãƒðBƒüBƒíƒð úƒÞ ôpýKÿpKàüqA,oBGòýPvhðÿApG”wívüpÞ àƒü kBƒíƒð îø qõñø Qgok òüA úÞ QuA òüA
Ao êÚBÎ óAkpì úÞ QvüA ûoBPupãðBüBíð kõy|þì úHñzßü ok .lðpýƒâ þƒì oApƒÚ êƒâ ÿBƒø|úƒÛƒéc QuA ÿA úíOoõupGoAõu úÞ ,ûly kBürýð jõy ô ko ,þâkAõðBg þüBíøkpâ ÿApG oAk úzƒüo îuo
úÞ ”îdéèA QýG“ Bethlehem ok þédì úG úGôlññÞ|þìòyôoAoÐíyàüûkAõðBg,Qvhð ÿApG ô kõy|þì ûlýzÞ óqõâ àü úéýuô úG úÞ QHdì qApGA ô ØéPhì ÿBüAlø ókpÞ ëlG
lñÞ þì þƒüBƒíƒñƒøAo ,kõƒG ûlƒy lƒèõƒPƒì eývì úHñzßüpƒøok îƒuApƒì òüA .lðqAkpK|þì RkBHÎ oB¿ÎA ok wívüpÞ .kpG þì úülƒø Bƒø|úƒ`ƒG þðBìq ëBu ëõÆ ok lüBy úÞ QuA ÿA úðB¿èBg
úìBð êDõð BGBG ÿApG Bø|ú`G wƒívüpƒÞ qôo ok .kõy|þìòyôoÿpãükÐíyoBGpøôûlyoApßO þgpG ok BìA ,ly|þíð úPÖpâ òzƒW þƒéýƒXƒðA
wívüpÞ Qgok püq Ao Bø|úülø ô lñvüõð|þì þßü ô ûpýO {×ñG äðo úG Bø Ðíy qA klÎ úu úÞ lðôAlg qA xBLu ÿApG þíuApì BøBvýƒéÞ .lyBG úPyAlð kõWô ó@ qApGA ÿApG
úƒðBƒg Bƒø|ûlƒñƒðAõƒg qA þƒüBƒø ûôpâ .lðoAnâ|þì wívüpÞÿBø òzW {üAlýK ú×véÖ
ëõK ô lñðAõg|þì Ao wívüpÞ ÿBøkôpu úðBg úƒG ïkpƒƒì ,iƒƒüoBƒƒƒO ꃃƒHƒÚ Bƒƒƒì óAoôk ok
Ùp¾ úG Bü ô lðpýâ|þì à^õÞ ÿA úƒülƒø Bƒü ólƒƒƒýƒuoApƒƒƒÖ ,؃ƒƒéPƒhƒì ÿBƒø|òƒƒýƒìqpƒƒu
ÿBø|Iy òüpO|þð|æõÆ úƒÞ Ao óBƒPvìq úƒƒíƒýƒð
.lðõy|þì RõÎk úðBg êgAk úG|ïpâ þðlýyõð RBÎBu óly pOqAok ô lýuo|þì óBüBK úG ëBu
ô ÿqôpƒÖA {ƒ[email protected] BƒG lƒükpƒâ|þƒƒì qBƒƒÒ@ qôo
23 òzW þPñu îƒuApƒì ô þƒðBƒGpƒÚ ÿBƒø|òƒýü@
òzW Ao Bƒøqôo òƒüA óBƒýìôo . lƒñPÖpƒâ|þƒì
ÿ úùèA Øüpƒy ÿBƒýèBƒðoõƒOBƒu ”Saturn“
ô lðlýìBð|þì þüBñyôo úùèA ,Mithrasô îhy

.lñPÖpâ þì òzW Ao ó@
þvýÎ k|çýì ;óBPvìq ok wƒíƒvƒüpƒÞ

oBùGok eývì
þèBíy ÿBKôoA ok îø òìos êüBHÚ qA ÿA|ûlÎ
ÈuAôA ok îhy ê¿Ö ÿBùPðA ÿApG Ao þüBø òzW
BKpG þHønì îuApìô }õƒðô {ƒýÎ BƒGpƒHìBƒuk
ÿk|çýì l¿ýu Qvhð úøk pgAôA ok .lðkpÞ|þì
ïôo ÿoõÆApLìA þíuo òük óAõñÎ úƒG Qƒýdývì

.lì@ok
ok eývì þvýÎ úÞ ly|þì oõƒ¿O òƒýñ^
xõýèôs NBK BìA ;QuA ûly lèõPì oBùG ê¿Ö
AopHìBuk 25qôo ,ÿk|çýì ïoBù^ ûlƒuok ,ëôA
òülG ô kpÞ ï|çÎA eývì k|çýì qA êýéXO ÿApG
àü BG þðBPvìq úñüpük ÿBø|òƒzƒW ,IƒýƒOpƒO

óApùO úéXì

qA þßü þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg #
ÿBø |Qý¿hy òüpOn×ñPì ô òüpO |xBñypu
.lyBG þì |óApüA ÿpßÖ ÿBø óBüpW iüoBO
ÜÇñìô }olKpËðpüq Ao þéÛÎô þñük ïõéÎ
.Qgõì@}A þüAk krð Ao þÏýHÆ Qíßc ô
lðBuo ïBíOA úG oõGBzýð ok Ao {Oçý¿dO ÿô
ûqAô@úPvWpG ÿlñízðAk óAõñÎ úG BXð@okô

|.QÖBü
þuõÆ òülèApý¿ð úWAõg úìBð þâlðq ok
òƒülèA pý¿ð úWAõƒg :úÞ QuA ûlì@ úðõãñüA
ëBu ëôæA ÿkBíW îƒøkqBü úHñy qôo ,þuõÆ

þuõÆ òülèApý¿ð úWAõg úìBñýâlðq

úG ô ûkpÞ QìBÚA òüBÚ ok þOlì kõy ÜÖõì | | þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg QýèBÏÖ þíéÎ RBìõéÏì oõƒgApÖ úG kpâBy ô kBPuA óBùW úG ûlük óBuApg xõÆ pùy ok Ý.ƒø 597
Ao pùy lXvì QÎBíW ïBìA pùy êøA ÿBÂBÛO õÞçø úÞ ,kõG úPynãð kAlÓG ePÖ qA ÿlñ^ QüBùð ô lññÞ þì ûkB×PuA îø qA pãülƒßü {HÛè ) p×ÏWõGA( }A úýñÞ ,lídì ôA ïBð kõƒzâ
ô kpÞ þâlýuo ïkpì þñük êDBvì úG ô ëõHÚ kpÞ ÜüõzO úðBg l¾o òPgBu úG Ao úWAõg kõg qA îƒéÎ IvÞ ÿApG Ao þƒñOôpÖ ô ÐÂAõƒO )pzHèA kBPuA( )þuõÆ ÜÛdì( )òülèA pý¿ð(
|.koô@ Quk úG ëõÓì ïõÚ ûoBGok rýð þOBÎçÆA òülèAp¿ð úWAõg úG Ao RBÖõÚõì úýéÞ õÞçø
,Ý û 628 ëBuok þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg l¾o Ùp¿ì úG Ao Bùð@ 110 BO kpÞ oAnâAô þuõÆ .lñøk þì óBzð .QuA )úWAõƒg( {ƒOpùy ô
óBíýK }BÛð òülèA phÖ pPgk BG òüBÚ pùy ok ê¾õì ok wƒLu þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg Bø úPgõì@
qA pãük ÿA ûoôk IýOpO òüA úG ô QvG þüõyBðq |.lðBupG úðBg IýOpO òƒüA úG ,Qgõì@ Ao þÂBüo ô ïõXð þðAõƒW ô þÞkõÞ ïBüA òƒülèA pý¿ð úWAõg
lÏG .lükpâ qBÒ@ úWAõg Iýzð ô qApÖ pK þâlðq óBíXñìô Bíßc ,pýøBzì ,õÞçøpìA úG úWAõg êý¿dO óAoôk pý¿ð þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg xôok ô ,lðAonâ óBuApg xõÆ ok Ao kõg
ÙpÆ qA òüBÚ pùy ok Qðõßu ûBì lñ^ qA ëBuok úÒApì úðBg l¾o kpÞoBÃcA úÒApì úG Ao ÿoôk BùOlìqA lÏGô QyAnâpu QzK Ao kõƒg ,ó@pÚ QDApÚ ,òPyõð ô ólðAõg êýHÚ qA þOBìlÛì
ÿkpì úÞ òülèA p¾Bð ïBð úG óBPvùÚ îzPdì ïBíOA úG ,Ý .û 672 ëBuokô qBÒ@ ,Ý .û 656 óBƒuApƒg úG QíürÎ lƒ¿Ú ûkAõƒðBƒg ô òƒÆô qA ô óBýG ô þðBÏì ,þuoBÖ ô þƒGpÎ óBGq lÎAõƒÚ
úG RõÎk kõG ú×uçÖ oAk Quôk ô îüpÞ ô êÂBÖ qA úÞ þìõXð oArGA qA úðBg l¾o òüA ok lýuo Ao ...ô Uülc êýHÚqA ëõƒÛñì ïõƒéÎqA ÿoAlÛì
úÏéÚ úG }pvíø ÝB×OA úG ôA ly úÏéÚ lükpâ ûkB×PuA lðkõG ûkoô@ kAlÓG ô RõíèA úÏéÚ | .kpÞ þuõƒÆ òvc òG lídì }kõg þðBcôo olK krð
BXð@ ok þíýËÎ úðBhGBPÞ QvðAõO úWAõg òülèAp¿ð úWAõg þÚçgA RBý¾õ¿g þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg ïBüA òüA ok QÖpâApÖ
|.lükpâ oBLvøo óBýéýÎBíuA l¾oBù^pG ÔèBG Ao ó@IPÞ kAlÏO lñÞ wýuCBO óõPì ô ó@pÚ ólðAõg ÿpýâkBü ok }okBì qA
òüpO îßdìô òüpPùG úýéýÎBíuA ÿBø úÏéÚ þuõÆ ûoôk þÆ qA lÏG úWAõg. kpÞ þì ûkB×PuA þuoBÖ
|.lðA úPyõð léW oArø àü óAõO þíð Ao þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg úG êý¿dO úìAkA ÿApGôoõƒGBzýðok þèBÎ eÇu
|.kõG BùèõÓì úéíc pGApG ok óBßì òülèAp¿ð úWAõg òùýì úG QzâqBG óAoôk koô@oBíy úG JBPÞô îéÚokoõ¿dì lñízðAk þøAo þOlì qA lÏG ô îÚ úG BXð@ qA ô ÿo pùy
úÏéÚ ok pý¿ð úWAõg úÞ Rlì òüA ok Bø ûsAô ô îýøB×ì ok Ao {üõg þâlðq râpø ôA úÞ ÿkBPuA óBù×¾A ok òßýè ,ly óBù×¾A
þì oApÚ îüpßO ô ïApPcA koõì oBývG kõG óBPvùÚ | | þuõÆ úG QýðBvðAô ÝçgA ÿBK úÞ BXð@ kpßð ú¾çg álðA qA lÏG QÖBýð ,lüBíð ûkB×PuAôA qA lðAõƒPG
ô úPyAk lì@ô QÖo òüBÚ pùy úG úð[email protected]ô QÖpâ qA òùýì úG QzâqBG ûAo òýG ok úWAõg pG Ao þìçuA ô þùèA ÿBø }qoA ôA ,lì~Býì óBýì úÛÖ îƒéÎ ÝApÎok kõíð RpWBùì ÝApÎ úG þOlì
kõG óBìq òýíø ok kõíð þì þâlýuo ïkpì oõìA úG , lýuooõGBzýð úGô kpÞoõHÎ ØéPhì ÿBøpùy ô w×ð óAlðq qA úWAõg kAlýì eýWpO rý^ úíø ngA úG ÜÖõì ,Ý ƒø 619 ëBu ok ô úPÖpâApÖ Ao
)ÝApÎæA ûoBùÆ( JBPÞ óBGrýì QuAõg ok úG úÞ oApÚ ïõXø koõì oBG lñ^ óBìq ó@ ok oõGBzýð ô îéÎ BG úÞ þðAlðq kõG úPzâ Bøo þøAõg kõg òƒülèA òýÏì qA QüAôo ûqBWA ô kBùPWA úWok
ô kpÞ úíWpO þuoBÖ úG þGpÎqA Ao úüõßvì òGA ó@ qA þüBøo úßéG lì@ óôpýG ó@ qA óAõPð {ðAk úÛÖ ëõƒ¾A xok ok ÝApÎ ok úWAõg Qzâ
)kõg óBGrýì ïBð úG( ÿp¾Bð ÝçgA Ao ó@ ïBð |.kõG óæõÓì Quk ok pùy ô kõG úPÖpâ ïqæ eèB¾ êíÎ ô AõÛO ô ëBÏPì lðôAlg úG óBíüA ok ç« GBƒÛPì rýð ÿô ,Qzâ pÂBc þéc úìçÎ
ûBâkAq xõÆ ÙpÆ úG oõGBzýð qA lÏG úWAõg p¿Î qA ópÚ Q×ø qA {ýG úßñüA kõWô BG koAk òƒüA kõíð þì QÞpy úWAõg Qíßc xok
|.kBùð òüBÚ úG Ao kõg Bdð@qAô kAkpývì úìAkA {üõg ôôAoBPÖo ,ôA òhuqõñø þèô konâ þì úWAõg ô QuA þÚBG Bø ûqõƒc ok óõñÞBO úñvc Qñu 24
ok ëBu 26 kôlc þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg }pøAõgôokBìoAlük úG BùèBuqA lÏG BO lðBuo êøA êÖBdì ô wèBXì {hG Qñüq ,ôA {ðAk
Rlì òüA ok ô kpG pu úG úýéýÎBíuA ÿBø úÏéÚ
kq ÿklÏPì ÿBø JBPÞ püpdO ô ØýèCBO úG Quk .lyBG þì {ðAk ô îéÎ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ôA {ýK xõÆok úWAõg úÞ ÿkBPuA òü[email protected] 3 lñOoBHÎ QuA ûlükpâlñì ûpùG óBypÃdì qA ûBãPuk ok Ao {üõg þìBc òüpPâorG ÐýzO ,ÿp¾Bð ÝçgA ,Bñýu òGA RAoByA fpy úéíW qA
ûkõG }olK þüAk )ûríc òG úéèAlHÎ( kõíð níéO |:qA úGþ¾BgïApPcABGúWAõgkAkQukqAQìõßc ,JõéÛèA úÂôo ,òýñìõíèA JõéÇì ,úýñýÏì úèBuo
òGþéÎòülèAoõð(}oAõâorGþüAkpÃdìqA 1 oAõWokôÐýýzOîÊBÞïBìAxlÛìó[email protected]ÿõu qA ûoôk òüAok úWAõg ...ô ÿpHOô þèõO úèBuo
|.QuA |. )þÏýy lídì |.ly ûkpLu áBg úG ïBíø ïBìA ó@ þñÒ ÿBø úðBhGBPÞ qA {üõg ÿApWBì pK þðBâlðq
ok Ao ëBWo ô Uülc ô úÛÖ ZoBg xok – 4 lídì(óBìqó@ÙôpÏìóAkþÂBüopÃdìqA 2 ô ÿpßÖ ÕõHð QéÎ úGô kpG Bø ûpùG óBýéýÎBíuA
.QuAûkõíðÄýÖIvÞ)IuBc úÞÿlýOBuApÃdìqA òülèApý¿ð úWAõg
|.kõíð îéÎ IvÞ òülèA ZApu ïBìA pÃdì |.Qzâ xBñypu ô ÙôpÏì {üæ@ô {ðAk
åorG lñízðAk ÿoõGBzýð kBìAk òülèA lüpÖ –5 QÎBÆA úG Ao þìçuA àèBíì pPzýG ëõÓì
kBPuA òüA oõÃc ok úWAõg úÞ kõG p¿Î ó@ xBHÎ þñGô úýéýÎBíuA þèô kõG ûkoô@ok kõg
ok ëõÓì óApu úÞ þèBc ok lðkõG RolÚ ok qõñø
|.Qgõì@ Ao Bñýu òGA RAoByA lðkõG ,xBHÎ þñG pÛì ,kAlÓG úG }oõü pßÖ
ApÖ òülèA IÇÚ qA Ao Bñýu òGA óõðBÚ JBPÞ 6 kBvÖô ûlðAonâ lcqA Ao îPuô îéÊ úýéýÎBíuA
iýy oõìBð ÙoBÎ pÃdì qA QüBùð ok ô úPÖpâ QÚBÆ þvÞ úÞ kõG ûkpÞ AlýK Rly olÛð@
þñüôrÚ òülèA wíy þÂBÚ úÞ þüBW BO QyAlð
.|.lükpâ lñì ûpùG ÿoõGBzýð oBÇÎ îPu qA kõG òüôrÚ ïkpì kBíPÎA koõìô îèBÎ úÞ
|.okBÛèA lHÎ òG lÏuA RAkBvèA õGA 7 rýãñ^ ûõð) ó@ BÚ( úG úýéýÎBíuA lc qA óôrÖ
òýÏì( pÃdì qA Ao úÛÖ îéÎ pý¿ð úWAõg – 8 úßñüA BO kõíð àíÞ IéÆ ô ûkpG QüBßy óBg
oõìCBì Ao óBgõÞçø kõg à^õÞokApG )ó@ BÚ(
|.QuA úPÖpâ ApÖ )îèBu òülèA óBg õÞçø .kpÞ úýéýÎBíuA ÿBø úÏéÚ þGõÞ pu
)þé¾õì òülèA ëBíÞ( pÃdì qA ê¾õì ok 9 ly óBPvùÚ úðAôo p×ð 12000 BG ,Ý û 651 ëBu ok
ô úPyAk êývâ )òülèAp¾Bð( {ýK ÿA ûlñüBíð
|.Qgõì@ Ao þÂBüo ô ïõXð p¾Bð kAk óBìpÖ kõg qA QÎBÆA ëõHÚ úG Ao ôA
IvÞ úWAõg pÃdì qA ÿoBývG óAkpâBy krð úG kõG ûly óAõOBð ô pýK óBìq òüA ok úÞ òülèA
: óAõO þì Ao óBð@ òüpO ÙôpÏì úÞ lðA ûkõíð îéÎ Ao ôA îø õÞçø lükpâ îýévO ô QÖo õÞçø
þéHñc óAkpâBy qA þßü þÆõÖ òGA ô þéc úìçÎ xôkpÖ( óõO pùy Qìõßc úG ô kpíy ïpPdì
çíÎ òülèA p¾Bð óly îýévO BG kBPupÖ )þðõñÞ
| |.kpGïBðAoIønì óæõÓì ô kAk jo úýéÎBíuA úùHW ok þPvßy
úG úWAõg qA þðAôApÖ þíéÚ ô þíéÎ [email protected] |.lðkpÞ pýhvO ÿpãük qA wK þßü Ao Bø úÏéÚ
þì ûoByA Bùð@qA þgpG úG úÞ ûlðBì oBâkBü òüA qA ÑçÆA BG þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg
Qvýð ÿrüpðõg kpì õÞçø úÞ QvðAk óBüpW
|.kkpâ ûlýzhG pãük Qèôk Ao òülèA p¾Bð úÞ óõ^
lüBÛÏèAlüpXO 1 kBPupÖ )ûByoõg( krð ûlñüBíðôkõÞçø wLu
BñýuþéÎõGRoByAfpy 2 Roõzì BG ûByoõg ,lðAõg óly îýévO úG Ao ôA ô
lüBÛÏèAlÎAõÚ 3 ly QÎBÆA ëõHÚ úGpÂBc úWAõg lük fç¾ô
ÿp¾BðÝçgA 4 ó@ òí ô QyAk õÞçø BG þOApÞAnì úWAõg
ïBXðAôqBÒ@ 5 úßðõ^ lyBG óApãð Bø úÏéÚ qA lüBHð ûBykBK Q×â
þÇvXìpüpdO 6 Qèôk úÞ løk þì óBzð óBñ^ þìõXð êüæk
xlýéÚApüpdO 7 þñýG {ýK QuA ÉõÛu ëBc ok úýéýÎBíuA
ÜÇñíèAlüpXO 8 ëBu ûlÏÛüm ëôA úHñy qôo kõG Quok úWAõg
xBHPÚæAxBuA 9 pG óBüBK úÇÛð ûByoõg óly îýévO BG ,Ý û 654
þðBhéüAYüm 10 qAô ly úPyAnâ óApüA ok óBýéýÎBíuA Qìõßc
UdHè[email protected] 11 þÚBG iüoBO ok óBýéýÎBíuA qA þìBð rW wK ó@
òýíéÏPíè[email protected] 12 qA ÿpýâõéW ok úÞ Ao úWAõg ëõÓì óBg lðBíð
JõéÛèAúÂôo 13 þüArvG {Ûð ûByoõg óly îýévO ô ÿrüpðõg
w×ðFBÛGRBHSA 14 þðAôApÖ êýéXOôA qAô QÖpünK ïApPcA BG QyAk
úulñùèAlüpXO 15
pøõWRBHSA 16 .kõíð
JBvdèAÐìBW 17
êÛÎRBHSA 18 | | þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg RBÖô
BíðþPýâïBW 19 kAlÓG óBí[email protected],Ý û 672 ëBu úXdüm ûBì 18
kõWõèAIWAôRBHSA 20 ÑõÚô Ùpy ok þÚB×OA þüõâ QyAk ÿpãük äðo
oBýPgæAôpHXèA 21 ok Ao ïkpì ô kpýãG pùy òüA qA Ao {ì[email protected] úÞ QuA
îüõÛOZAphPuA 22
úìBðQÖçg 23 |.lðBzñG ArÎ
ïõXðRAoBýPgA 24 kAlÓG þuõÆ òülèAp¿ð úWAõg Qéco BG
IÆRBýéÞokúèBuo 25 Jçýu óõ^ Bø àyAô ly îOBì ÝpÒ ú^oBLßü
þèBýèôïBüA 26 óBùW úWAõg ëBdOoA BG ,lükpâ ÿoBW Bø úðõâ qA
UéTíèAîéÎ 27
RAkBÛPÎæA 28
þÖBÞëõ¾Afpy 29

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

úÞBø|þñý^ ÿkBÎpýÒ îuo 12
!lñÞ|þì IXÏPì Ao óApãykpâ

Ao kõg ÁBg ïõuo ô äñøpÖ ÿoõzÞpø # |
pø úGp×uqA {ýK kApÖA QuA ïqæ òüApGBñG .koAk
[email protected]ÿkBHì Bùð@oBPÖo BO ,lðoôBýG Quk úG BXð@ïkpì ïõuoô [email protected]úG ÐWAo þOBÎçÆA ÿoõzÞ

.lññßð þìApPcA|þG Bùð@ïõuo úGô lyBG l¿ÛìoõzÞ
úG p×u l¿Ú úÞ þðBvÞ ÿApG Bùð@ òPvðAk úÞ îüqAkpK|þì òý^ ïkpì ïõuo ô [email protected] úG úèBÛì òüA ok

.lüõy ûApíø Bì BG .QuA ïqæ ,lðoAk Ao oõzÞ òüA

ó@ QÖBüok úG êüBì Àhy pâA þPc kõzð úPÖpünK ëôA oBG ÿApG úÞ kôo|þì oBËPðA þéÞoõÆ|úG
.kpÞ løAõg ëõHÚ ,ÙoBÏO oBG lñ^ qA lÏG BìA lyBG

QuA ÿkBÎ ÿpìA ókpÞØO .5 lñøk|þíðoApÚ AnÒ ÙpÊok ÿkõíÎ Ao àýPvKB^| .1|
ïkpì ú^pâA .lýñßð IXÏO ,lülük ókpÞ ØO ëBcok Ao ÿkpÖ þìõíÎ òÞBìA Bü óBGBýg ok pâA ÑõÂõìòüA;lüoAnãðYðpGúuBÞêgAkÿkõíÎêßyúGAo)ÿoõgAnÒJõ^(àýPvKB^râpø | |
pâA þPc ,kõy|þíð Jõvdì ÿA|úðBGkA|þG oBÞ þèô lñøk ïBXðA Ao þéíÎ òýñ^ pPíÞ lññÞ|þì þÏu òý^
.lññÞ|þìoArâpGóBzðBâkpìÿApGúÞQuAþíuApìoô@kBü Apüq,QuAlñüByõgBðBø|þñý^ÿApG
.lyBG ërñì Bü þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô êgAk ô úPyAnâ òýìq Ao àýPvKB^ ,lüoAk óBPüBø|Quk ókAk óBßO úG RkBÎ ókpÞ QHd¾ ïBãñø pâA

| .lýøk óBßO Ao Bø|Quk lÏG

QuA ÿoArãuBLu úðBzðõéâkBG .2
pupâAòüApGBñG;[email protected]ôokôAnÒqAQüBÂoôÿoArãuBLuúðBzðòý^okókq õéâkBG

|.lýñßð IXÏO ,kBPÖA þÚB×OA òýñ^ ïBy rýì

lñÞ|þì ûkB×PuAqBÒqA ,óBHùãð |äu ÿBW|úG wýéK .6| lññÞ|þìpK ïAlì Ao ÿB^ ÿBø|óBXñÖ .3
ûkB×PuA þéøA ÿBøqBÒqA óõðBÚ ÿApWA óçìBÎ ,|Xinjiang äðBýÞ òýu QèBüA lñðBì þÆBÛðok pK Ao ÿB^ ûly|þèBg óBXñÖ ,JôBñPì oõÆ|úG óBGrýì .QuA ÙôpÏì |”ÿB^ ókpÞpK“ |ïBð BG îuo òüA
úÞ lñPvø þíWBùO QèBcô lñéG ÿAl¾ ,ÿõÚ lük ÿAoAk BøqBÒ ,òý^ RBìBÛì úP×â ÜHÆ .lññÞ|þì
| .lðq|þì rýì úG þì[email protected] úGp ,pßzO îuo|úG kõy|þì pK {ðBXñÖ úÞ þ¿hy ô lñÞ|þì
| .lðõy úPÖpâ oBÞ úG óBHùãð ÿBø|äu ÿBW|úG lñðAõO|þì kõy|þì úPÖpünK wLu ;kõy|þì ÑBñPìAoBG òülñ^ úülø òPÖpünKqA .4| |
|
.QuA òý^ ok ëõíÏì îuo àü|òüA óõ^ lüõzð QcAoBð ,lzð úPÖpünK ô lükAk ÿA|úülø pâA
QuA úðBGkA|þG ÿpìA ókpÞûoByA .7 |.luo|þíðoBGúuúGîøþøBâBìAkõy|þìÑBñPìAoBGúuRBÚôAIéÒA 28
,lñPvø òÞBu Bø|þPHO úÞ þüBø|óBßì ô| Jiuzhaiguo | êTì QHO ÙApÆA ÜÆBñì þÃÏG ok

.QuA QvüByBð þéíÎ ókpÞ ûoByA
ûoByA ,QuA ÙB¾ óBPzãðA ô æBG Qíu úG ó@ ØÞ úÞ Quk êÞ BG ,QzãðA BG ûoByA ÿBW|úG

|.kõy|þì
kõy|þíð úPÖpünK þPcAo|úG ÙoBÏO .8
.QuA oôpÒ ïlÎ úðBzð ,ó@ òPÖpünK QcAo óõ^ QuA ÿkBÎ ÿpìA òý^ ok ÙoBÏO ókpÞ ko

QuArýì@|òýøõO ókAk ïBÏðA .9
pýÒ ,êíÎ òüA òý^ ok BìA QuA YüAo óAoõPuo ok ókAk ïBÏðA Býðk ÿBøpùy pTÞA ok æ« õíÏì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ûkAk ïBÏðA êPø ô oõO úG ÉõGpì ÿBø|QýèBÏÖ ok ÈÛÖ .QuA rýì@|òýøõO þøBâ þPc ô ÿoôpÂ
|.kõy|þì

lðpýãG wßÎ Bø|ó@BG BO lññÞ|þì QuAõgok óApãykpâqA þìõG kApÖA .10
ÿApG IéÒA ;lüpýãG wßÎ îøBG BO lñøAõg|þì Bíy qA Bø|þñý^ þìõíÎ òÞBìAok RBÚôA þøBâ

| |.lüpýãGwßÎBø|ó@BGlüoAkêüBíOBü@úÞlñupK|þìBíyqA,óApHW

lññÞ|þì ûkB×PuA êcBuok àuBìqA .11
«BPHvðlðôo,ûpù^êìBÞàuBìólýyõKBìA,îýñýG|þìûlüpK|äðoÿA|ûpù^BGAoBø|þñý^æ« õíÏì

|.QuA oõzÞ òüA ÿBø|êcBu ok ÿlülW
lñÞ|þì QËÖBdì þüBüok xôpÎ {ýðô JBPÖ@pGApGok QuõKqA úÞ àuBì òüA 2004 ëBuok
òýGok àuBì òüA .QÖpâoApÚ ûkB×PuA koõì |QingdaoõDAlãñý^pùy êcBuokô ly úPgBu

.QuA ûly ëôAlPì îø þñý^ ÿBø|îðBg

lñðq|þì Rp^ Bø|óBGBýgok ïkpì .12| |
òÞBìABüòýyBì,xõGõOA,oBÇÚokúÞlýñýG|þìAoþìkpìæ« õíÏì.QuAYüAoòý^okókqRp^
QüBu|Jô úÞ QuA ûly |úPgBñy ÿolÚ|úG êíÎ òüA .lðA|ûlýGAõg ëõíÏìpýÒ
ëõíÏìpýÒ òÞBìA ok òý^ ïkpì ólýGAõg ÿBø|wßÎ úG| www.sleepingchinese.com

| .QuA úPÖBü|ÁB¿PgA

29

óApùO úéXì

.løk þíð }pPvâ
QÏýHÆ óõðBÚ ,óApãük ÿApG þâlðq :úXýPð

. . . QuA

þèô ,ïoAk Quôk AoõO lñüõâ þíð râpø Bùðq –
úÞ óAlG ÿoAk Quôk Apì lðlýupK õO qA þPÚô

. . . ÿA úPÖpâ ÿBW Bùð@ óôok

Bø|xBñßuA BìA ,lðoAk Al¾ úzýíø Bø|úßu – oAlìBð- } :ûlðoô@kpâ
ïBÛì ô }qoA úÞ|þìBãñø wK ,lñPvøAl¾ þG
. . lýyBG Al¾ þG ô ï[email protected] pPzýG kôo þì |æBG Bíy :õãð ôo úéíW ôk òüA QÚô aýø –
.QíñýHG ïAõg þíð úãük )2 ïp×ñPì RqA )1
. :õzð QHd¾ îø p×ð ôk òüA BG QÚô aýø –
þì Bíy úG óõ^ lñPvø pSõö ì oBývG BøpÇu
.ZAoô )2 pßzPì kõg qA )1
: úÞlñðBíùÖ :òßzð ôo p×ð ôk òüA ëk QÚô aýø –
.QuAQüõèôAokúzýíøIýOpOôîËð -1
þñÏìþGRBíéÞqApPùGoAkþñÏìRõßu -2 .okBì )2 olK )1
:õãð ôo úíéÞ BO ôk òüA QÚô aýø –
. . . QuA
ô JõHdìolÛ^ úÞ þðAlG þøAõg þì ûBâpø – .îvðBy lG)2 îðõO þíð )1
úG QðBýÖApÆAô óBPuôk kAlÏO râpø þPvø þñÒ :òßð ôo oBÞ BO ôk òüA QÚô aýø –
QvýÖBÞàyAûpÇÚàüÈÛÖ.lñüA~ þíðJBvc
àyA ókpÞ áBK ÿApG Quk kAlÏO ú^ þñýHG BO .QHýÒ )2 Õôok )1
:òßð oôBG ôo úéíW BO ôk òüA QÚô aýø –
. . . lü~A þì õO ÿBø
qA ÿoBývG ,óqõâ ô pýy òýG úÛGBvì ok –
þì AnÒ ÿApG pýy óõ^ .lðõy þì ûlðpG Bø óqõâ

!kqoAõük úGô kpÞJBÚ lüBG úÞþO|çíW

qBýð qA pPíùì Ùlø<wK .þâlðq ÿApGõø@ô kôk óôpýG ôo úíø Alg úÞ óôlG ÿly BùñO þPÚô – .òÞ õXPvW kõg úPvG óBHè .úðBgqAoôkQýñìA)2 kBýPÎAok{ì[email protected])1
.>QuA .}kõg ô þyBG Rkõg BO ,ûkpÞ ,Qvýð êßzì ,kõy êc ëõK BG úÞ þéßzì – :oBLvGpÆBg úGôo úéíW BOôk òüA úzýíø –

ûBãPvüA pø ok úÞ ,ûkBÏèA ÝõÖ úéíW àü – IÛÎ úG ÿqôo úü þâlðq ok : úÞ úyBG RkBü – .QuA úñürø .okBìôolKÿBÎk)2 AlgkBüBG{ì[email protected])1
xõGõOA :QuA ûly úPyõð þñKAs xõGõOA .ÿlñg|þìkõGoAkúüpâú`ð@úG ôþñÞþìûBãð aýø óõ^ ,}BG Bø|úñøpG BK ÜýÖo úzýíø – :oBýG kBü úG ô rý^ BOôk úzýíø –
Qíu úG ÿôo ûkBýK Bíy BìA ,ly løAõg ØÚõPì õG pâ Ao kõÎ ,QuA ïq|æ Qýì[email protected] Ao|þì[email protected]
.Qvýð óBy {×Þ úG þãüo .ôo QGõg RApÆBg )2 ôo úPynâ ÿBPuôk )1
. . . lýøk úìAkA Ao Ùlø .QuA ïrýø ,lyBHð BG ô .òßì þüAlâ Ao QHdì râpø ,pÛÖ ïBíO BG – :òÞ }õâ p×ð ôk òüA úG úzýíø –
úG olÛðBíø >îñÞ þì oBhPÖA õO úG< úéíW – Quôk qA ô xpPG oBG àü kõg òíyk qA – .Jõg îéÏì )2 úGpXO BG kpÖ )1
>ïoAk QPuôk< úéíW úÞ løk þì ÿspðA óAkpì .òßð ÿoAlüpg Ao ÜzÎ râpø RôpS ïBíO :lñHG ëk rý^ BO ôk úG úzýíø –
.oBG oArø kõg Bíy îùì BìA ,lðq|þì Ao }kõgqBu wÞpø – .Qýíýí¾ )2 QÚAl¾ )1
. . . óBðq úG ÕõHð úÞ QuA òüA QÚBíc ô ÕõHð òýG ÝpÖ – ###
.ïA|ûkoõg Qvßy oBG 1000 úÞ îüõâ|þíð – .lý¿Úpð ÿqBu pø úG úÞ lýPvø
úÞ koAk kõWô ûAo 1000 ïA|ûlýíùÖ îüõâ|þì .koAk ÿlc úÞ kõG þvÞ QyAkpG óBýì qA Ao ûõÞ úÞ ÿkpì – ëBíW úÞqôo ó@ :lðlýupK þüôo Qyq qA
xBìõO(. . . kõy Qvßy UÎBG lðAõO|þì þíð þâlðq kõg ÿApG QÏýHÆok rý^ aýø – ?ÿkõG BXÞ lðkpÞ|þì {hK
,lññÞ þíð Ùp¿ì Ao kõg [email protected] Bø|úðBgkôo .lñÞ .kpÞ Bø|ûrüo äñu òPyAkpG úG Ñôpy
)óõvükA lýyoõg ,lðoõg|þíð Ao kõg ûõýì óBPgok ïlÚ àü þèô ,qpéG ,xpPG :þñÏü QÎBXy – .ëBíÞ Ø¾ ok :Q×â
ÿô[email protected] ókAk Quk qA xpO úíø Bøqôo òüA – êvÎûBìok ûBì,lñÞþíðûkB×PuAAokõgÿBìpâ ok Ao QéÎ lðq|þíð lñhHè õO úG þvÞ pâA –
þì Ao óApãük ÿô[email protected] þâkBu úG ,BìA lðoAk kõg kõg ÿApG Ao }pÇÎ êâ ,lñÞ þíð QÞpy .oAkpG
30
. . . lðpG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
31
JBvc úG Ao ÿA|ûkAk Quk qA úÞ þüBørý^ –
þøBâ,BìAkkpâþíðpGrâpøúPynâóõ^oôBýð àü ,lýPvø þGõg QýÏÂô ok þPÚô –
Quk qA úÞ þüBørý^ lðAõO þì ûlñü@ ,RBÚôA þðBìq ,BìAlüpýâþìpËðokáõWàüAoûBHPyA
...òÞpßÖó@úGlðAkpâpGAoÿA|ûkAk àü qA þPc ,lüoAk oApÚ ÿlG QýÏÂô ok úÞ
. . lüoAlñK þì ûBHPyA ô lüõy þì QcAoBð áõW
Ao ókõG óBGpùìrâpø îükpG þíð þXðo pâA –
...îýPgõìA~ þíð þì ûkB×PuA QHd¾ok úÞ þOBíéÞ IÊAõì –
râpø BìA ,lñzhHG Ao Bíy lüBy lýyBG lýñÞ
lññÞ þì ÿkõvc Bíy úG úÞ þðBvÞ úG – . . . lññÞ þíð }õìApÖ
qA úÞ lñPvø þðBvÞ BùñüA Apüq !lüoAnãG ïApPcA
...lýðBð@qApPùGBíylðlÛPÏìIéÚîýí¾ êÖBÒ óBO óBñíyk óBñhu úG ókAk }õâ qA –
þì óBýG þGõg úG Ao Bíy RBøBHPyA Bùð@lýyBHð
ókpÞ ï|çu ïBãñø úPèBu lñ^ Qvýð îùì - )pýLvßy(! lññÞ
.pýãG }õÒ@ok Ao RokBì
õgô Üég òPyAk úãð ÿApG óBìq òüpPíùì –
õãðkoAkþñýãñuîÒúÞþvÞúGQÚôaýø– .ûkAkQukqAAoó@,êGBÛìÙpÆúÞQuAþPÚô
ÐÚAô ok óõ^ > ÿoAk þèBc ú^ îðAk|þì<
.þðAk|þíð úGólýuoÿApGBíyêüBíO,QýÛÖõìoõËñìúG–
. lyBG Qvßy qA xpO qA pPzýG lüBG ,QýÛÖõì
ókoôBýð Quk úG RBÚôA þøBâ lyBG RkBü –
.QuAëBHÚAôwðByþÎõðþøAõg|þìú`ð@ ïBXðA lüBG úÞ ÿoBÞ ïBXðA ÿApG Bíy pâA –
lýøAõg ïBXðA Ao ó@lükpÞ AlýK þøAo ,lýøk
ëBcok {üBøõìõãð kpì àü úG QÚô aýø – ïBXðA ÿApG úðBùG àü ,Roõ¿ñüA pýÒ ok .kAk
.lðAk|þì Ao òüA }kõg .QuA òPhüo .lükpÞ AlýK ókAlð

QuA òßíì .qoõG ÜzÎ IéÚ îýí¾ qA – úG êýì<ô RolÚ úWok òüpO|æBG >AoAlì< -
qA úñýùG ûkB×PuA ûAo BùñO BìA ,þñýHG úíÇè þíÞ . . . QuA ØÏ úðBzð òýèôA >ïBÛPðA
.QuA òýíø RBýc
w×Ú pýuA BìA ,lñÞ þì QHd¾ þÆõÆ –
úWõPì Quok úÞ þÎõÂõì koõì ok – ûkAoA ÿAoAk ô lñÞ þì Rõßu JBÛÎ ,QuA
.òßð RôBÃÚ Quok ÿA|ûlzð . . . qAôpK

úÞ lðlýupK Ao þèAõEu õO qA þPÚô – BGúÞîüoAkþðBvÞBGAo{ü[email protected]þâlðqokBì–
ô órG lñhHè ,þølG Ao {GAõW þPuAõg|þíð BG úÞ îýñÞ þì lyo þðBìq ,BìA lñPvø ÜÖAõì Bì

>?lýðAlGlýøAõg|þìú^ÿApG<:õãG ...îýPvølðoAkpËðÙ|çPgABìBGúÞþðBvÞ

.òßðóBýÎÐÚõìqA{ýKAoQýÛÖõìrâpø– lýyBGûkoõgAoîÏÆlGÿAnÒàüBíypâA–
.lýñÞ áok Ao Jõg ÿAnÒ àü îÏÆ lýðAõO þì
Jõg ÿBø JBPÞô Bø|îéýÖ óBüBK QÚô aýø – BO lüpýãG xok þâlðq ÿBø þhéO qA ,wK
.òßð ØüpÏO óApãük ÿApG Ao .lýñÞ áok Ao ó@ lýðAõPG

<ó±ù{ þã}×ø ÿ|úéì> û~ñü û°íº

òü ÿ¬çýì õð ë¶ ô ¸í·ü±Þ ïü ó~ý¶° ±Ö éÎ ú
 .¬õºþì îü~Û{ ³ü³Î óâ~ñðõ¨ íº ú ±}»ý ´±ý{ û°íº
þã}×ø ÿ|úéì> û~ñü û°íº õð ë¶ ïü çýÇÏ{ ú úõ{
ë¶ °¬ îü°¬ ô²° .~º ~øõ¨ ±»}ñì úüõð´ 10 ²ô° °¬ <ó±ù{
þì±â óâ~ñðõ¨ íº üí¤ ±} ±ü² ô ±}»ý óõ{  û~ñü
.îýø¬ úì¬ Ú~¾  ú}º¯â óõ¡íø ° ¬õ¨ ì~¨ îýðõ}

óApùO úéXì

þÏÚAô Quôk àü JBhPðA BO ïlÚ 5

Quôk àü òPyAk ,îýñÞ|þì þâlðq ó@ok Bì úÞÿqôpìA þßüsõèõñßOApÖô óolì ÿBýðk Ù|çgpG #
[email protected]ÿlülW kApÖA BG óBO|þâlðqok úzýíø Bíy .lyBG þùèA QíÏð àü lðAõO|þì îøqõñø Jõg
.lðõy|þíð óBO|ÿApG þGõg óBPuôk Bùð@pTÞA BìA lüõy|þì

Quôk àü qA þ×üpÏO óBOkõg ÿApG ô kõy|þì úP×â ÿA|þPuôk ú^ úG þÏÚAô þPuôk lýðAlG ëôA úÞ QuA îùì þéýg
.úð Bü lyBG óBO|ÿApG þGõg Quôk lðAõO|þì úÞ lýíù×G lüly Bñ[email protected] ÿlülW kpÖ BG þPÚô BO lýyBG úPyAk þÏÚAô

.lñÞ þøApíø ÿkpÖ QÖpzýK ô lyo ûAo ok Ao
Üül¿O Ao lýüõâ|þì Bíy ú^pø ÈƒÛƒÖ úÞ þvÞ
,lýñÞ kõHíÞ xBvcA kõy|þì UÎBG Bü lñÞ|þì
þüBðAõO ZôA úG ólýuo ÿApG Bíy úG QvýðokBÚ

.lñÞ àíÞ óBO ÿBø

BøoAlzøô RBßð
úíéÞ òPyõð ô ûpüAk àü ólýzÞ BG
þuopG Ao ó@ ïõù×ì ,ó@ óôok ”þÏÚAô Quôk“
pu ô lýñÞ ê¾ô ûpüAk òüA úG Ao þüBø|Èg .lýñÞ
Quôk àü RBý¾õ¿g qA þßü Bùð@ qA ïAlÞ pø
ÿA úìBð .lýñÞ QyAkkBü óBOkõg pËð qA Ao þÏÚAô
koõìok ó@ ok ô lývüõñƒG þèBýg kpÖ àü úG
QHd¾ ôA BG óBOkõg pËð qA þPuôk ïõù×ì
.lýñÞ óBPuôk ?úð Bü løk|þì }õâ óBO ÿBø|Ùpc þüõâlGóBOpvíøokBìôolKkoõìokkõgÿkAtð :ëôA ïlÚ
Quôk àü úÞ lýñÞ îvXƒO óBƒO|òƒømok ÿApG úzýíø úÞ lƒñƒPƒvƒø þƒðBƒvƒÞ þÏÚAô ëBHðk ÿpãük ÿBW QuA pPùG |«æBíPcA ,lñÞ ú^þÏÚAôQuôkàüúÞlýñÞpßÖòüAúG
ÿBø|QýèBÏÖ .lüõâ|þì ú^ô lñÞ|þì úƒ^ þƒÏƒÚAô .lðpÂBcôþcóBy|QuôkÿBø|ëkôkok .lýyBGþPuôk ô þ¿hzì ó@ úG .koAk Bíy ÿApG|þìõù×ì
Bƒü lƒýƒøk ïBƒXƒðA lƒüoAk Qƒuôk úƒÞ Ao ÿA|ûqBƒƒO QuA òßíì .Qvýð îø lýñÞ|þì pßÖ úÞ þdÂAô
Quk úG lüoAk Quôk úÞ ÿlülW ÿBø|úƒGpƒXO :îXñK ïlÚ :ïoBù^ ïlÚ ô Ý|çg úÞ lýyBG úƒPyAk ZBƒýPcA þƒvÞ úG Bíy
ÿqBupüõ¿O óBO|òøm ok kõg ÿApG Ao lüoô@ lðAõO|þì óBO êGBÛì kpÖ Bü@úßñüA koõìok BíyþPì|çuÿApGóBOêGBÛìÙpÆlýñýHG pãük p×ð àü ÿApG úÞ þèBcok ,lyBG ÿpñø
.lýñÞ .lýyBGÝkB¾úðBülyBGóBO|ÿApGþGõgQuôk ôABGóBOR|çßzìkoõìokþPÚô?kõy|þìóApãð .lyBGëBÏÖôûlðqpuúÞQuAJõgþPuôk
Bíy lðAõO|þì úÞ QuA þvÞ þÏÚAô Quôk àü úG QÚk úGô Jõg úÞ lýñýHG lýñÞ|þì QƒHƒdƒ¾
:ïôk ïlÚ
þPcAo óArýì úG lýPvø þvÞ BG þPÚô
UÎBG þÏÚAô Quôk àü .lýñÞ QÚkôA BG kõg
.lýñÞ þPcAo xBvcA ôA BG Bíy úÞ kõy|þì
óAoBHíG kõg þ×ñì RApËð BG Ao Bíy úÞ þvÞ
ïBXðA úG Bíy ókpÞ ÜüõzO ÿBW úG ô lñÞ|þì
kBÛPðA Bíy qA ÈÛÖ ,lüoAk Quôk úÞ þüBøoBÞ
þÏÚAô ô Jõg Quôk àü QÚõ`ýø ,lñÞ|þì
.kõG løAõhð óBO|ÿApG

:ïõu ïlÚ
þüBuBñy Ao kõg þƒOlƒýÛÎ ÿBƒø|RôBƒ×O
Bíy óõ^ lñÞ|þì îèBu Ao þPuôk ,UdG .lýñÞ
pßÖ RôB×Pìrý^ úíø koõìok lñÞ|þìoõHXì Ao
þvÞ pâA .îüoAk þPýÖpÊ ô lc Bì úíø BìA .lýñÞ
ô|þìõÚ úðAõPzK pÆBg úG løk|þì RACpW kõg úG

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

lýñÞ úðBÛyBÎ Ao þâlðq

úðBg qA ZoBg ÿBø|QýèBÏÖ êøA óBOpvíø pâA
kõg ápPzì Üü|çÎ .lüôpG áoBK úG îø BG ,QuA

.lýñÞ oBÞ Bùð@ ÿôo ô lýñÞ AlýK Ao
ô pvíø Üü|çÎ ólýupK .lýñÞ pýãéÖBÒ Ao ôA
Qvýð BñÏì òüA úG ,ôA ÿBø|úP×â ÜHÆ êíÎ wLu
.lýñÞ pýãéÖBÒ Ao ôA lýðAõO|þíð Bíy úÞ
,lyBG RpÖBvì àü lüBHð B« íPc ÿpýãéÖBÒ
ûlññÞpýãéÖBÒ BìA ûkBu QyAkkBü àü lýðAõO|þì
koõì k|æBu Bü AnÒ ,lýøk oApÚ {×ýÞ ok
úG úÞ þíéýÖ úG AoôAô lýñÞ Quok Ao }A|úÚ|çÎ
,koAk Ao {ðlük ÿô[email protected]ôA ô ûly óApÞA þâqBO

.lüpHG
þâlðq ,ly ûoByA îø |ç« HÚ úÞ oõÆ|óBíø
Bíy úÞ Qvýð òüA .Qvýð ÝB×OA àü úðBÛyBÎ
.kõy ïBíO rý^ úíø ô lüôpG óôpýG úP×ø [email protected]
úPHèA .QuA ïôAlì ÿBø|}|çO lñìqBýð pìA òüA
êßzì þíÞ óBO|ÿApG lüBy ,lýyBHð Ý|çg pâA
àíÞ Bíy úG úÞ lýñÞ AlýK þøAo lüBG wK ,lyBG
Ñôpy kõg qA ókpÞ ëAõEu qA QuA pPùG .lñÞ
ÑõÂõì òüA koõì ok JBPÞ lñ^ wLu ,lýñÞ

.lüphG
úð ,lýñÞ ÙõÇÏì pãülßü ÿôo Ao kõg úWõO
ÿpãük oBÞ ú^ ,lýPvø îø BG þPÚô úÞ òüA ÿôo
úG îø BG lýøAõg|þì .lýøk ïBXðA lýðAõO|þì îø
Ao óBO|ØýÞ ô ûApíø ò×éO «B×Çè wK ?lüôpG áoBK
úülø êâ óBOpvíø úG lýøAõg|þì .lüpHð kõg BG
ÿoBÞ lýøAõhG úÞ lýñßð pH¾ olÛð@ ?lýølG

kBü lññÞ|þì ûBãð úPynâúG þPÚô ,konâ|þì óBy ápPzì þâlðq ÑôpyqA þOlì úÞþðApvíø #
BìA ,kpýãG Ao óBy|úðBÛyBÎ þâlðq ÿõéW QvðAõO|þíðrý^ aýøô lðkõGpãülßü ÜyBÎ úÞlñPÖA|þì þðAoôk

.klñG|þìpG Qgo Bùð@þâlðqqA ÜzÎ lÏG þOlì

.lýølG êâ ôA úG lÏG ,løk ïBXðA Bíy ÿApG BìA ,lðoôBýG kõg þâlðq úG RpÖBvì àü ÿApG .løAõg|þíð ÿpãük ô lðõy|þì ûpìqôo ÿBø|ÿoBPÖpâ pýâok Bùð@
Ao Bíy úWõO QuA òßíì úÞ Ao þüBøoBÞ óAlñ^ óBy|êGBÛì ÙpÆ lññýG|þì úÞ þðBìq àü úßéG ,Qvýð ÝB×OA àü úðBÛyBÎ þâlðq ápPzì þâlðq úÞ kõy|þì Õõéy olÛð@ óBypu
ok úÞ þðBìq qAô lüoAnãG oBñÞ ,lññÞ }ôlhì pìA òüA .lðõy|þì QcAoBð ,ûlzð ëBdyõg þÎõð óAõñÎ úG ó@ úG lüBHð .QuA úðAqôo ÉBHOoA qA Ao kõg QýGAnW ô kõy|þì QgAõñßü óBy ÿApG
þüBørý^ QuA òßíì óõ^ ,QuA þÏýHÆ |«çìBÞ úðBPuôk úÇGAo àü úßéG ,kpÞ ûBãð ÿqAõð|{ýK úG lðpýâ|þì îýí¿O úÞ îø þðBìq .løk|þì Quk
.lüpHG Ao ûkB×PuA QüBùð ,lýPvø îø oBñÞ ÿApG ,lñPvø ûlññÞ|ïpâpuô IèBW Bíy ÿApG úÞ òüA .lñÞ|þì lyo {ýKqA {ýGqôopø úÞ QuA RôApÆ ô lñølG þðBìBu ô pu óBy|þâlðq
,þüõyBðq þâlðq ok úðBÛyBÎ ÿBÃÖ kBXüA ÿpLu Ao kõgqôo úðõã^ îýupLGpãülßüqA úÞ úÞ lðõy|þì îâokpu ,lñðAkpâqBG ó@ úG Ao úPynâ
ô }|çO óôlG ô úHy àü úÞ Qvýð ÿrý^ .lyBHð JAnW óBOpvíø úðõã^ Bø|ûsôpK ,ûkõG ú^ óBì|þìpâpu ô îükpÞ úðBÛyBÎ þâlðq þPuAo .lññÞ Ñôpy lüBG BXÞqA
}qoA ,þüBùð úXýPð BìA lü@ Quk úG {yõÞ ÿBø|}ôo BG Bíy pPzýG úÞ BXð@ qA îø oBñÞ ok úÞ þðBìq qA lüBG ... ô lðôo|þì {ýK
úzýíø ,ápPzì þâlðq ok .koAk Ao ókpÞ }|çO pvíø qA QuA pPùG ,lýPvýð Bñ[email protected] þðAõg|òøm Quôk krð lýñÞ oõ¿O ô lüpHG Rnè lýPvø ?QuA úðõã^
.lyBG úPyAk kõWô þPuôk ô QÚBÖo lüBG ÈÛÖ .koAk Quôk ÿrý^ ú^ lýñÞ ëAõEu kõg
ÐýíÇO Ao p×ð ôk pø Üü|çÎ úÞ lürüpG þüBø|úìBðpG ok Ao úðBÛyBÎ þâlðq ,õO< :lýüõãG QuA þÖBÞ .lýPvø kõg wÞ òüpO|þñPyAk| ?Qvý^ úðBÛyBÎ þâlðq
,à^õÞ úðBÛyBÎ qõìo ÿpýâoBÞ úG BG ,lñÞ àü ûoBGok õO ûlýÛÎ ?þñýG|þì þüBørý^ ú^ .QuA ókAk lðõýK lñü@pÖ úðBÛyBÎ þâlðq þuBvcA ÿBÃÖ Ì×c ok úðBÛyBÎ þâlðq
pãülßü BG úÞ þðBìqô lýñÞpýãéÖBÒ Aopãülßü ïAlÞ RApÖBvì ÿApG ?Qvý^ ûkBÏèA|ÝõÖ eüp×O ÿBÃÖ lññÞ|þì þÏu |æ« õíÏì Bø|Zôq qA ÿoBývG úG .kõy|þì ú¾|çg ZAôkqA ÿBøqôo òýèôA
.lýñÞ ÙõÇÏì îø úG Ao kõg úWõO ïBíO ,lýPvø pñø êøA óBOpvíø pâA ?þñÞ|þì JBhPðA Ao pùy BG |«çTì ,êGBÛì ÙpÆ ókpÞpýãéÖBÒ BG Ao þ×ÆBÎ ÉBHOoA þÎõð úðBÛyBÎ þâlðq ,pãük RoBHÎ
.lüpHG|ûBãzüBíð Bü ûqõì úG Ao ôA lýðAõO|þì ,QuA ÿrüo|úìBðpG Bü ûkBÏèA|ÝõÖ óAoõPuo àü úG òPÖo ÿApG ÜzÎrW ÿrý^ wÞpø úÞ QuA þíýí¾

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

35

ûqBO ...òýüBK ïlìôA óõí[email protected] îPÖo pPì ôk óõíðõg lìôA îPuôk ,îPÖpâ aâôo ïBK ïBíO - óApùO úéXì
êâ kBü N ó N ?QPuk úG koõg úupK|þì îÛýÖo ,N ó N ?úPvßy úupK|þì ,RkBýÎ
úãük ,ïkBPÖA BýèApPuA úG ÿrürÎ kAkAlg þPvüAôokôo õO îñì kq ÙoBÏO úü ,ûlKõOoôA >N ó N< þéÞBìqA ïAlÞpø úP×øpø #
kõG þéâ IXÎ ,îñÞ ëpPñÞ õìkõg îPvðõPð òüpPùG qA þHhPñì .îüpýâ|þì kBü lülW
.ïlðõì òüA lyBG óBOkBü ô lýðAõhG Ao óBy ÿBø
.þéâ IXÎ úâ|þì ûlìôA ôoBü ,ïkBvüAô àðBG pGBΠؾ õO - ÿA úüBñÞ ,Qvýð rñÆ Bü þgõy àü ÈÛÖ
ïpu òýìq ïkoõg ...îùG ûkq oõOõì BG ôoBü- õPèõKõO úÞ BW òüA ïkBvüAô ,N ó N ?þ×¾õO ólýupK ok Bì qA þÃÏG RkBÎ úG QuA
ûoAk Rpu úâ þì ûlìôA ?kBýì óõg ûoAk úPvßy QèõK þñÞ wýg òì óõGq BGõO QzãðA þPÖpâ qôoqA óBy JAõW úÞkoõì þG ÿBø|ëAõEu
wKïpøõWîvüõðkõgòì ,NóN?kBýìóõg
!ÿoBízGôo .QuA pO|òyôo
.ûkAk ....................................... ???þì[email protected]õO ú[email protected]
QzK úñýG þì .úðõg kBýì óôpýG qA ïpøAõg – úâ þì ,lüoAk úãð BÚ@ îâ þì .ïA þvÞBO oAõu- !!!þì[email protected]õO N ó N—
òyôo ôo pOõýLìBÞ úâ þì ...îíPvýu .......................................
òýzG úP×â pPÞk N úð N îâ þì ???ÿkpÞ wK úð wK ûoAk rýì ôo ,îPyAnâ ûpHüô ÿôo ôo îýyõâ-
úuAô {ùG órG ëq }õìBg oõPýðBì ÿõéW ,N ó N ?ûoõg|þì äðq ûoAk úupK þì ûqpè|þì
óõíüqAlðþìoõãð[email protected]ÆBgúGòýìqôoþPgAlðA QzùGqAIýuàüpÆBgúGAoBìBüAlg# ...ûkpßð ôo }BW òüA pßÖ ûkoõg ûrGpg
!...úGõg RBz^ ???ÿoAk êßzì Bø|ûõýì BG !!îñùW îÛýÖo úG ...ûrìpÚ ïBíz^ úðõg ïpG ïAõg|þì-
...................................... òýíø ÿAõg|þì û[email protected] úâ þì ?ûrìpÚ ïBíz^ îâ|þì
Ø¿ð úèõOõO êPì êOA :Bø JpÎ ú`G pÏy— ...úGõg QPuõK úuAô oõhG :Q×â ô Aõc úG kpÞ ôo koõhð Iýu ï[email protected] kpÞ ÿoBÞ pø óBÇýy lÏG úyrHu BO îñÞ|þì pH¾ ,N ó N ?ÿpG ÿoõW

úèôkôk ïBGBG ôoBßýPu|æ kBG ïAõg þì ,N ó N ?þy|þì ûkBýK ,ÿ[email protected] ûAo úu ,N ó N ?ÝpG ûAo úu úâ þì .îñÞ|þì QÞpc
....................................... .QvGok .......................................
þì ûlükõñì óõì úüBvíø ïlüpg ÿpGpG óõð – !îñÞà^ ....................................... ÉôpzìïoAklýñÞîßíÞB« ×Çè:îâ|þìkBPuAúG-
úìlülWòýyBì NúðNîâþì?úüpGpGóõðúâ .îðrG ëõLì@ îPÖo ,ïly Äüpì {ýK úP×ø- ôpð ÿBø|ÿoBñÚ BÚ@ îâ þì þyôpÖ ûlðpK îPÖo- pËð ,N ó N ?ÿAõg|þì ûpíð úâ þì !îy|þì
?îðrGëõLì@úâþì.ûoBPupKúGïkAkôoBø|ëõLì@ óN?ÿphGÿAõg|þìúâþì?óBìôlÞóõO|ûkBì lüBG úÞ þÞBg wñW ô oAlÛì koõìok ôo Bíy
!!!ûly lýèõO ÿpGpG fpÆ !îýñÞÿqBGäñ×OòÞ[email protected]}õO,NóN úü óõy w×Ú îñýHG ïlìôA îOApßñì oõìCBì ,N
....................................... ....................................... !úyBHð ÈéPhì QÚô !ïAõg|þì ïpu õO ïrüpG
úü ,ûkoõg þì ë|çG }krìBð BG úPyAk ûpè — {ðõßO .îýGAõhG ûoAm|þíð {×Kô pg ÿAl¾- åorG úGByõð úü îâ|þì QÞoBìpKõu îPÖo- pãýW Quk úü îâ|þì ,ïphG pãýW îPÖo-
þì ô ûk þì }krìBð óõzð ûoAk þì pG ôo ë|çG QPümA ïAl¾ôpu úâ þì ,ûlüpK JAõgqA ïkAk ,N ó N ?úyBG ûkAõðBg þñÏü úâ þì ...ûlG ,N ó N ?lñ×uõâ pãýW úâ þì ,ïAõg|þì
òüA pHìBýK óBìq?!þñýG þì ôo Alg RolÚ :úâ wñW îãG îPuAõg ÈÛÖ ,N ó N ?úñÞ|þì ,úyBG JõXdì ÈÛÖ ,ûoAlð þèBßyA kõG ïkpXì
îãG QG îPuAõg|þì ,ïoAk Quôk ôo RAl¾ !úyBHð îø ïk ô kôk êøA !ôo Rkõg pãýW óõGpùì
!!!!úP×â þì óAmA pPzýG RApüpdOôo ÿo þì úÞ ZôAõO òÞ þÏu ....................................... .......................................
....................................... ...òÞoBÞ óõzð }B×g îÛýÖo úG .ol¾ þéÎoBÒ îýPÖo- {hK ,îùG ûkq îßdì òýyBì óõGBýg Èuô-
ÿrý^ ?þðq þì ëBG ëBG Ap^ Q×â îyAkAk – ....................................... .kõG òíPG N ó N !úyB×g ÿAô úâ þì ,ïkAk ,N ó N ?ÿkpÞ ÙkB¿O úâ þì ,òýìq ôo ïly
ôo ïkõg ïoAk N úƒð NîP×â ?Rõéâ õO lüpK kokqAîPukúGûkqiýìÿBWúG{ß^BGïBGBG- .|ç« ÏÖóoAkQðõßuBXñüAúðôpâúðõgûoBWA qA òýìq îPgAlðA ôo ïkõg úíüpW úÆõdì õO
?wðAsoôA îðrG äðq úâ þì !ïpýãG þPèBñKoôAk
!!!îñÞ þì qAôpK ûkBì@ úñýHG oõK þuôkpÖ kõð úìBðpG órG äðq N ó N
úupK þì Bì ÜýÖo ,õéW ûlìôA {íßýy úðq –
BÚ@ óq òüA N úð N îâ þì ??x úéìBc òüA .úð Bü kõG þPèBñK
ôo ëõãñì ,ûkoõg }kõg ôo ëõãñy ,xA úâpâ .......................................
þì îyAkAk ïkpÞ }õìBg Bìpu qA ôo pèõÞ Iy-
.}pøõy ûkAk ,N ó N ?ÿqpè|þì ÿoAk úÞ ûly Rkpu úâ
....................................... ïsoBy JAõhGpýãG }BHð óApãð ,ûpHüôôo îPÖo
ÿo|þì þPÚô :òOõýð îP×ø ô QvýG óõðBÚ -
!órG oôq ,}BHð òýìq úGmBW pËPñì ,þüõzPuk !îGAõg|þì îñì ,úy|þì ïõíO
....................................... .......................................
ïlük õOpPgk :úâ þì {Puôk úG p×ñÃÒ — ó|æA òì îâ|þì ,îüoBãPuAõg ûlìôA ûpvK-
i×ð {íßy BGBG úð úâ þì p×ñÃÒ ...xA úéìBc ëBu lñ^ þñÏü úâ|þì .îðõhG xok ïAõg|þì
þì qBG lÏG ûBì4...úy þì Jõg ûqõãG ûoAk úÛýÚk 10 N ó N ?òýñÞ ZAôkqA òüAõg|þì úãük
úßvèBÞõO îyqõâ ,ïlükõOpPgk úâ þì {ñýG þì ïõíO îuok îðõhG ôo úd×¾ òüA þñÞ pH¾

.kõG !úy
....................................... ?òüoAk þøAo úu BÚ@ îâ|þì þßüpPßèA îPÖo-
þì }Bãð QÚôpø..ûpýâ þì þñKAs óq ûpè -
36
.JAõhG ôpG kBýì QGAõg úâA úâ þì úñÞ
.......................................
êÓG îðõg|þì BÎk ïoAk îPvzð BíýKAõø õO –
úð N îâ þì ?þupG îèBu þñÞ|þì BÎk úâ|þì îýPuk
àükrðqAôo BíýKAõø ÉõÛu úñd¾ ïoAk Quôk N

.îýñÞ ÉõÛu îñÞ|þì BÎk îñýHG
.......................................
úâ þì?þ^ þñÏü kõüpK òâ þì p×ñÃÒ úG-

.úGAõg þì ïõéùK îðq úÞ ÿqôo Q×ø þñÏü

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì

îø Ao ôA îPyAlð pHg BìA lðkõG ûkpÞ þÖpÏì .ïoAk qBýð ó@ ëõK úG óõ^ oApÚ óBìkBPuA ÜüõzO koõì îüBø|{Ûð qA þßü ÿõèõì óBGBýg rìpÚ ÕAp^ QzK #
òì ô lýuo ApÖ qôo òü[email protected] .úð Bü lðA|ûkpÞ þÖpÏì lüBG îø òì :Q×âô QÖoôpÖpßÖ úG ÿA|úËdè ô òüpO|}õK|àýy( óôlüpÖ ,ïkõG úPÖpâ îéýHìõOA ÿBø|òÞ|áBK| ÙpG .ïkõG ûkBPvüA
þÖpÏì ûoôk ó@ ok x|çÞ ëôA kpâBy óAõñÎ úG ÿlñhHè BG )óBì|x|çÞ kpâBy òüpO|óBýÎA|ú`G ÿôo qA Ao óAoBG RApÇÚ lñÞ þOBÞpc BG
îø þzüBíð ÿBøpñø ûlßzðAk ok ú^pâA .ïly ...BìA ïõy ÜÖõì ÿqBG pÆBg úG àüpHO òí ô lì@ òì {ýK Øüpc BìA lðkpÞ|þì ÐíW êýHìõOA úzýy
îÏÆ QýÛÖõì òüA BìA ïkõG ûly ëôA kpâBy |ç« HÚ ôBßXñÞ Apì òýíøô QyAnâ ïBíOBð Ao {Öpc òì :Q×â ô kpÞ þÖpÏì Ao kõg ,îðBzgok
xõðBýÚA ok óly Bøo îÏÆ ;QyAk ÿpPùG ëõK úG ÿqBýð úÞ ôA .îðAlG Ao {éýèk úÞ kpÞ àü ok úÞ Qvýð Øýc .îPvø ...óôlüpÖ .lðly|þíð óAoBG
...ô Rpùy îÏÆ ...óly oAlèõK îÏÆ ...oBÞ lüBG Ap^ :îP×â Anè .QyAlð ÿpãüqBG rý^Bð Bø|òÞ|áBK|ÙpG ûkõùýG }|çO úG úÞ þèBc ok
îéGBÛì óôlüpÖ úÞ ïkpÞ|þì pýu BøpGA óBýìok qBýð ÿpãüqBG kríPuk úG úÞ Bíy ?lüõy ÜÖõì ?îýuBñzð Jõg Ao pãülßü ô îýyBG x|çÞ qA úÞ ûkBýK óApGBÎ úG ûBâ@kõgBðô ïkpÞ|þì ûBãð
qôpìA :lýupK úìlÛì|þG úzýíø êTì ô ly rHu lñhHè !QuA Rpùy pÆBg úG lG|æ .lüoAlð Ao ÿpãüqBG úÞ úÖpì ÿBø|óAõW koõìok ú^pâA ,lðkpÞ|þì oõHÎ Bø|êýHìõOA ÿ|æ|úG|æ
ïlÚ òýèôAqôpì[email protected]ýyBG òì óBíùì AooBøBð ëõK þÖBÞ lc úG ïokBìôolK :Q×âô kq þhéO qAô îPyAlð þyõg pËð ,lñPvðAk|þì òñ×O àü kBzâ IXÏO qA îíz^ óBùâBð ,îPvüpãð|þì
.QuBíy qôo ,qôpìA .lüA|úPyAkpG Ao QýÛÖõì ÈÛÖ .QuA onâkôq îø Rpùy ,lðoAk qôo ó@ þèô ïkpÞ|þì ÿoôk úýÛG qA {ýG óôlüpÖ
.îyBG úPyAk þß^õÞ îùu îø òì lýølG ûqBWA îðAõO|þì úÞ îñÞ QGBS ïA|ûkAõðBg úG îøAõg|þì óAoBG òì :îP×â ô ïkq ÿlñhHè îPýÛÖõì pÆBg úG !Qynâ îñøm qA óôlüpÖ ïBð oBýPgA|þG ô ly
ô ïkpÞ QÛÖAõì .kpÞ ïpýãéÖBÒ }kBùñzýK ïolK óõ^ ...òýíø ÈÛÖ ïõy ÜÖõì ÿoBÞ pø ok êGBÛì qA úÞ ÿA|ûlýèôs óAõW .kõHð þðkpÞoôBG
þéýHìõOA ;ïly {éýHìõOA oAõu oBG òýèôA ÿApG .ïoAlð Ao ÿoBÞ aýø úÂpÎ òì úÞ koAk ûlýÛÎ ?ly Jõg .îPvø ÿõu ó@ óApGBΠؾ ok ô Qynâ îéýHìõOA
ó@ úG óly oAõu úG okBÚ rýð îüBøBüöôo ok úÞ RBHSA pÆBg úG lýøAõg|þì Bíy |æBc ô- qôpG þèô ïA|úPgAlðA {Puk úÞ kpG þK ú^pâA ,lyBG úPuõýK Büok úG úÞ ÿA|ûpÇÚ êTì óBGBýg
AnÒ ÙôpÏì ÿBø|ZpGqA þßü óAoõPuook .ïkõHð Bíy BG þüBñ[email protected] qA :Q×â þGAõWpÂBc BG ô kAlð QøBHy ÈÛÖ lüBy .kõG óôlüpÖ ,ly õdì
}A|ûkAõðBg êíXO ô RôpS qA olÛð@ôA ;îükoõg ?lüõy pãüqBG kõg QÚBýè Al¾ óAoBG Ao Bíy îðAk|þíð ÈÛÖ ...îPÚõyõg ûkpK QzK qA lüBy Bü QyAk ôA úG ÿoBývG
olÛð@,ïkpÞ Rp×ð xBvcA òì úÞ kpÞ QHd¾ Rõßuô kAk óBßO lýüCBO Qì|çÎ úG Ao }pu úýHy Ao onãøo ó@ òì ,óBìA|þG óAoBG ÙB×y
àükrð BO óBðq|ïlÚô ïkpÞ Rõßu îø òì .kpÞ ?pGA Bü îðrG òì úÞ þðôlüpÖ .ïkõG úPÖBü óôlüpÖ
.ïkõG óBíýzK {OõÎk }pünK qA úÞ úG ,ïkpÞ þËÖBcAlg þPÚô .îýPÖo ôA êýHìõOA îø BG úÞ kõG úðõâ|òüA .ûlñg püq îükq ôk pø òüpO|ú[email protected] ô òüpO|}õK|àýy ,îPgBñy|þì
ZAôkqA òì BG ÿpÂBc ,óAoBG :Q×â óBùâBð ÿpãüqBG ëõK olÛð@ Ap^ :Q×â ô lì@ }kõg îP×â úÞoõÇðBíø òì úÞ þèBcok .îüly Bñ[email protected] ,þßü Rlìok kõHð òßíì .kõG Bì x|çÞ óAõW
ô þH¿Î þñdè BG ?QuA îùì Bíy ÿApG RkBvc xBvcA ôA ûBÖo ô RôpS úG QHvð þüBKôpu|þG ô kpãèô óAõW òýñ^ úG ëBu ôk
?þñÞ ô QuA ÉBýg ïokBì óõ^ :îP×â úðApãyBgpK þèô ïkpÞ|þì ÿoôk ôA qA «BHüpÛO ô ïkpÞ|þì {üo ,ûlýèôs ÿBøõì .lyBG ûly êülHO
lýøAõg|þì ...pýg :îP×â ô ïly lñéG BW qA Zpg ,{üBø|îz^ úG ókq óqõu BG lüBG òì BG QHd¾ ÿApG ÿA|úðBùG pø qA óôlüpÖ ÿBK ,ûoBK {×Þ ,xolñì xBHè ,ûlýyApPð
ÉõÇg BG òì .kõG }kõg úð BìA ...ô JAoõW|þG
.ïp×ñPì Rly úG Bíy qA óõ^ ?Ap^ lýðAlG ?lülýíùÖ |æBc ...lñÞ òýìCBO Ao ïA|þâlðq .kpÞ|þì ûkB×PuA Ao óôlüpÖ kõHð òßíì .ïkõG Bñ[email protected] «|çìBÞ ôA ûpù^
Ao kõg óBGBPy ,ïõñzG Ao {GAõW úÞ|òüAqA êHÚ oôk ôA qA óBGBPy ô ïlzð {GAõW ólýñy pËPñì óôlüpÖ ,ûoôk þðBüBK ÿBøqôo qA þßü ok kõG }kõg «BÏÇÚ .ïpýãG ûBHPyA ÿpãük kpÖ BG
ok ;ïkpÞ ápO Ao óAoõPuoô ïlðBuooõvð[email protected]úG ôA koõì|þG ëAõEu qA Rly úG úÞ þèBc ok ,ïly îðAõO|þì òì Bíy pËð úG :Q×â òì úG úìlÛì|þG
úGrýì@|QHdì ÿp×ñO ïkpÞ|þì xBvcA úÞ þèBc ôA úG pãük îPÖpâ îýí¿O ô ïkõG QcAoBð Ao ïkõg QÚô Bü ïõy ÜÖõì ÿpãüqBG úPyo ok ...ÿA|úùHy aýø óôlG
BìA lüõy ÜÖõì ïoAôlýìA :îP×â ?îñÞ|þì ØéO ÕAp^ .koô@kõg úG Apì Bø|êýHìõOA ÝõG ÿAl¾
...ïoAk óôlüpÖ .îñßð þüBñPÎA pËð pOBEO ô Bíñýu oBÞ ok úÞ lýðAk|þì Bíy BìA ïkpÞ QÞpcpürâBð .kõG ûlyrHu þüBíñøAo
Ao îPÞpc .îPyAnâ óBýì ok ïokBì BG Ao ApWBì ÙpÆ qA .ly|þì àükrð ûoôk þðBüBK ÿBøqôo úð lðq|þì Ao ëôA Ùpc ûlññÞ|úýùO ô óAkpâoBÞ òì ;ïlýzÞ úíÞBdì úG Ao ïkõg oBýPgA|þG
Ao ÜzÎ BøoAlèõK :Q×â ô kpÞ lýüCBO qBvíéýÖ lñ^ úG Aopãükp×ð lñ^ô òì óBPupñø ïõy ÜÖõì lüBG «BíPc òì BìA ...pãüqBG kAlÏPuA þG ;ïkõG úPgAlðA þÏÂô òýñ^ úG Ao óôlüpÖ
úPHèA ,ïkpÞ|þì óApHW îø lüBG ô ÿlükpO aýø

.ïlì@|þìpG }A|ûlùÎ qA pâA
ÿoAkpHíéýÖ òýGoôk êGBÛì úÞ Ao þOlì ïBíO
oBG àü úÞ ÿoõÆ kõG óôlüpÖ úG îuAõc ,ïkõG
qAoôkô løk RBÞoõPuk lyoõHXì óAkpâoBÞ
.lüBzãG îPì|çì úG óBGq óApãüqBG úýÛG îz^
îðBPuôk úG BñPÎA óôlG ÿoAkpHíéýÖ óBüBKqA lÏG
,lðõy pHgBG ïA|þPcAoBð QéÎ qA lñPuAõg|þì úÞ
îðBí[email protected] úG îýÛPvì ô ïly îéýHìõOA oAõu
Ao ïkõg úÞ þèBcokô ïkpÞ ÐÇÚ Ao ò×éO .îPÖo
úíÞBdì úG Ao îðAlWô ,ïkõG ûkpÞ wHc îÚBOA ok

.ïlýzÞ
BG þãzýKpñø òüpíO x|çÞok óôlüpÖô òì
òüpíO pÆBg úG úÞ qôo àü .îüly Bñ[email protected] îø 38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
39
!îøk Ao ó@ ô lñøk|þì Ao QHdì ÿBùG .lñuBñy|þíð
ÿõèõì óAlýì þøAo óôlüpÖ ÿõXPvW ok îø QÚôpø .lðpg|þì oAqBG qA |æBÞ àü êTì
kpãèô óAoArø úÞ þðBßì ok {ðkpÞ AlýK .ïly êTì Ao ó@ ,ûly úñùÞ óBy ÿApG lññÞ xBvcA
oAõyk ,lðlýèõè|þì oArñXè ó@ ok }kõg úýHy úÞ ÿoBÞ êTì Quok lññÞ|þì ÅõÎ óBy|xBHè
úÞ RBËdè òü[email protected] ok ÝB×OA IvcpG BìA kõG òì BG þüBñ[email protected] ëôA .kpÞ òì BG RolK
úÞ ïlük Ao ôA ,ïly|þì lýìABð îPyAk îÞ|îÞ ,Qhüo|þì îüBK úG Ao Bø|Ùpc òüpO|úðApÎBy
okô ûkpÞ }BÏìoApìA óBÞk Ao ûlðpK lñ^ w×Ú qõñø BìA lüpg|þì îüApG Ao BøôkBÞ òüpOBùHðApâ
qAôA .îPÖoõéW .kõG ÿpPzìoBËPðA úG ÿA|úyõâ ÿA|ûlì@oAqBG úG >õð< úÞ ÿkõG ûlìBýð Býðk úGõO
qAàyAêýuúÞþèBcokôkoõgúßüòìólük Ý|çÆ BG .ïkõ[email protected]|ëkô úñùÞ òì .kpÞ IéÆ Ao
...òì ...óôlüpÖ :îP×â ,kõG ÿoBW îðBâlük qA õO êÚA|æ .ïly AlW ÿô qA ô ïkpÞ QÛÖAõì
úPHèA,ïpünLGAoQWAôkqAkBùñzýKBO...ïA|ûlì@ òìúÞAoþøBHPyAóBíøôôpð,îPÖoòìúÞþøAo
.îyBG úPyAk þüBW QHéÚ ok îø qõñø pâA .òßð oApßO ,ïly IßOpì
qõñø BìA lýyõW {íz^ ok àyA RApÇÚ okîøó@.lì@ïoAlükúGóôlüpÖlÏGûBìlñ^
ôAúGkpãèôóAõWlñ^úÞkõGûkAlðòìúGþGAõW ok ô ;ïA|þâlðq ÿBøqôo òüpOlG qA þßü
Ao Bùð@ oôk|þìBËPðA oõìBC ì lñ^ ô lðkpÞ úéíc þíéýÖ ûlññÞ|úýùO ïkõG ûly ÐéÇì úÞ þÇüApy
úG úÞ ïlük Ao òük|æõÖ lñHPuk ô lñPÖpâ ûlùÎ úG Ao ó@ xBvc ÿBø|ëo qA þßü òì úÞ
}õø qA òì ô ly Q×W óôlüpÖ ÿBø|Quk løAõgûoBÞ|úíýðîéýÖôûlyQvßyoô,îPyAk
...îPÖo ÿqBG Apì êGBÛì {Ûð úÞ ÿA|úzýKpñø Apüq lðBì
óBPuoBíýG QhO ÿôo ,ïkõzâ îz^ þPÚô ,ûkpÞRõÖþâlñðAoÙkB¿OàüpSAok,kpÞ|þì
ûlðByõK Ao ÝBOAqA þíýð åorG þéâ lHuô ïkõG ú¿ÚqA úÛýÚk 65qA {ýG úÞ þÇüApyok îø ó@
BG úÞ kõG óôlüpÖ oõÃc pO|IýXÎ ó@qAô kõG lülXO óBßìA ô kõG ûly ÿoAkpHíéýÖ îéýÖ
ûkBPvüA îPhO oBñÞ ok òßíì ÐÂô òüpO|ú[email protected] .QyAlð kõWô rýð ÿoAkpHíéýÖ
kpì ô óq oBñÞ ok ïokBì pOoôk þíÞ .kõG ô jpu þðBâlük BG óôlüpÖ ÿqôo òýñ^ ok
pO|óBíz^ BG þãíøô lðkõG ûkBPvüA ÿlñíèBu úìlÛì|þG qBG ô lì@ ïoAlük úG úP×[email protected] þÏÂô
BO îPyAnâ îøpG îz^ A« klXì .lðkq|þì lñhHè ïolK úðBgoBÞ .îüly BñÖ Bì ...óAoBG :Q×â
úãðûlðqïpÆBgoklGAÿApGAopünLèkÿBüöôoó@ QgAkpK Ùp¾ Ao óBìoAlð ô oAk ô QÖpâ {[email protected]
QÛýÛc ...kõG QýÏÚAô ,kõHð Büôö o BìA ïoAk Ao ïolK Qvýð lýÏG .îükpÞ óAoBßHéÆ QìApÒ
.QyAk úÞ ïA|ûkpÞ AlýK ÿoBÞ òì BìA lññÞ óAlðq úðAôo
lÏG qôo úu Ao QÛýÛc ó@ ûkpK QzK qAo BìA kBùñzýK pâA .îPvüBG ïkõg ÿBK ÿôo îðAõPG
ÿoBãPuAõg ÿApG }okBì ô olK BG óôlüpÖ úÞ .îñÞ|þìAlýKRBXð,þñÞëõHÚApìZAôkqA
úG óôlüpÖ .ïlýíùÖ ,lðlì@ óBì|úðBg úG òì qA Ùl¾ ok àyA lüoAôpì úÞ óôlüpÖ
úPvßyoô ô pýÛÖ lüõãG pâA úÞ|òüA oõ¿O kkpì òì .kpÞ Rõßu ,kõG úPvßy {ðBâlük
Õôok,lñÞIéWApìQüBÂolðAõO|þì,lðA|ûly úG pâA lüBy .îølG þGAõW ú^ ôA úG úÞ ïkõG
}|çO ,lýñy ko JAõW qBG þPÚô ô kõG úP×â Ao}kBùñzýKlükpO|þG,kõGûkAkúìAkA{Oõßu
úGApìúWõOÿpãüqBGokQýÛÖõìûAoqAkõGûkpÞ ïkõGûkpÞAlýKúÚ|çÎôAúG«BHéÚApüqîPÖpünK|þì
{ìkõGûlükúÞþðAoBGqôoó@;lñÞIéWkõg pâA :Q×âô koôBýð Rõßu JBO úÞ|ó@ êTì BìA
úPÖo ÿõèõì óBGBýg ok {ðlük úG úÞ qôo ó@ô .ïõy|þìBñÖ,lýølGòìúGkoJAõWîøBíy
ÿqBGëBcok,ïkõG}A|ÿpýãPukløByôïkõG ô kpÞ þüôoôk îHéÚ BG îðBGq oBýPgA|þG
þßüúÞþíéýÖ;kõG}A|þüBíñýuîéýÖòýèôAok òì úðB×uBC Pì :îP×â ,îéýì Ù|çgpG
úG úÞ( oõzÞ ÿBø|óAkpâoBÞ òüpO|úPvWpG qA úG ,lüõzð Bü lüõzG BñÖ ...îPvýð ÜüpÒ|RBXð
)koAk Rpùy óBzgok ÿBøkAlÏPuA ØyBÞ .koAlð þÇGo òì
ôkõGûkAkóôlüpÖúGAoëôAëo,kõGó@óAkpâoBÞ }kBüBìAîPÖoôïkpÞápOAoôAþøAõgkõgBG
.QyAkîéýÖQýÛÖõìúGÿkBüqlýìA ôAòýãíÒûpù^kBüúGQÚôpø.QÖpðïpÆBgqA
ôA úÞ ïly úWõPì ,óôlüpÖ BG ZAôkqA qA lÏG Ao úPvßy Ap^ úÞ ïly|þì pSCBPì ,ïkBPÖA|þì
êý¿dPèA|ÕoBÖ,ÿpãüqBGx|çÞúGólì@qAêHÚ qAokôA ÿõu úG Ao ïA|ÿoBü Quk Ap^ô îPvßy
úG }A|þãPvHèk ô ûkõG þüBÃÚ ÝõÛc úPyo ÿoAôlýìA kõg úG ëBc òýÎ ok BìA ïkpßð
þñÏü kõG ûlðBzÞ ÿpãüqBG x|çÞ úG AoôA ,òì îðôlüpÖÿpãükÜüpÒ|RBXðlüByúÞïkAk|þì
...onâkôqþuõøúðoAlüBKôoAk|úzüoþÛzÎ ô ûlýèôs qôo ó@ úÞ|òüA BO lyBG ûkpÞ ÿoBü Ao
ÿApG ,Rpùy ëBGpGoAõu óôlüpÖô òìqôpìA óAoBG püq ô óBGBýg ok óBzüpK ô úñøpGBK
Ao ápPzì îéýÖ àü ok ÿqBG kAkoApÚ oBG òýèôA ...{ìlük
þâlðq ú¿Ú xBuApG úÞ þíéýÖ ;îükpÞ FBÃìA ÜzÎ xok òýèôA .îPÖpâ Ao ïkõg îýí¿O
úÞ kõG ÿqôo òýèôA îø qôpük ;QuA óBìkõg BO îPÖo .QuA òPgBu |çG BG ô òPgAlðApu
.kõzâAo{PèBÞôpPÖkóôlüpÖ ïpünLG Ao {WAôkqA kBùñzýKô îGBýG Ao óôlüpÖ
óBüBK {OBXð ,lyBG olhìkAõì úG kBPÏì pâA þPc ô

óApùO úéXì

úüoõXñüA îýPÖpãð pPgk }qA qõñø ?úPðqolK úG ókAk [email protected] ëõÓzì ô kpÞ qBG Ao [email protected] äñéy ,QÖo ?þGõg !BGBG ï|çu Ýoô Ao úìBðqôo þãé¾õc|þG BG kpì #
!îüpýãG ôo óõypPgk úÞ þPÚô úG ÿAô .ly ÉBýc ÿõO ëBÛOpK Qgok :Q×â lyBG þGAõW pËPñì úßñüA óôlG lÏG lñéG Ao þÛýuõì ÿAl¾ ô ly lñéG ,kq|þì
ôo ûkAk pPÞk úÞ þüBø|ÁpÚ óôA ,úðBgôoAk îPÖo ô kq|þì òèõüô þðAõW ok }kõg ,kpÞ
QÞBu pýìA .kõG pPâorG pýìA qA þèBu àü ApPýì ûõýì|þíÞ ÿpG þzÞ|þì Qícq þýdü BÚ@- îø úãük úðBgôoAk BO lñ^ ,îñÞ AlýK îPvðõPð ô lýyo ú^ pâA kõG þPñu þÛýuõì úP×ýy
,kpÞ|þì ÝpÎ ïAlì {üBø|Quk ØÞ ,kõG ï[email protected]ô }Aõü }Aõü BñüA ûly ôk QÎBu ?ÿphG pßÖ ,ûoAqBG õO îÞ þéýg B¾pÚ òüA òP×â|þì îPÖo BGBG úÞ lðkpÞ|þì úéâ Bø|QÚô þÃÏG ,BÂo
okBìôolK úGô kpýãG |æBG Ao }pu úßñüA RCApW püq kpì .îüpýãG óApùO qA îüpG îýzG oõHXì îñÞ úÞ BñüA ,ÿk|þì }õâ þÛýuõì olÛ^
Ao rý^ úíø Büôo qA ,QyAlð Ao lñÞ ûBãð Büôo .òuo|þì óApùO úíéÞ úG ûBì ôk òüA ,kpÞ ÿpßzO Iè ô ÅpÚ kBü ôo ï[email protected] úñýãíÒ {íø
úWô aýø úG }okBì ô olK úßñüA ,kõG ûlýñy úìBñOõÎk óõyApG úÞ òì !òupG Ig- Q×â|þì wÞ pø ,kõG ûkpÞ AlýK QýuBvc
àüqA þPHTìoõ¿Oô lñPvýð ZAôkqA òüA ÜÖAõì úÞ þvÞ êTì ,óApùO lðõg|þì BW pø ,óApùO !ûqAlðA|þì }Bø|úèõÚ
ûkAk kBùñzýK Büôo úG þPcô lðoAlð þðApùO ú`G .ïkBPup×ð óBGp ,løAõhG úßð@ þG lP×ýG {ðBW úG þupO YñK ô ûBXñK ÿõO ,kõHð oBßølG {yõâ kpì BìA
òýyBì {üApG BO lñÞ }õìApÖ Ao pýìA ,lðkõG þGBvc {èk ,Q×â ÿA|úPÖpâ ÿAl¾ BG Ao òüA {ðqpu Ao }kõg oBG oArø ,kq|þì pOlñO {HéÚ ô kõG ûkBPÖA {Ooõ¾ ÿõO òý^ lñ^ þãèBu
úíø ...ô kõG ûkpÞ úüpâ ôA {ýK }okBì ô lðphG àü ,kõG þÛýÚk ô ÿlW ï[email protected] ,kõG pK úìAkA ÿApG úÞ kpÞ oAp¾A úíø ó@ Ap^ úÞ kõG ûkpÞ ûly lý×u Qulßü }A|úÛýÛy ÿôo ÿBøõì
ô {ßízÞ úíø ó@ qA lÏG |æBc BìA QvðAk|þì Ao ûõßy Ao òüA ,kõG áqBð {èk BìA|þíülÚ|þìBËð Ao }kõg ,lñÞ JBhPðA Ao óApùO Büôo êý¿dO úÞ lýuo|þì pËð úG ô QyAk|þì[email protected] ûpù^ ,kõG
òýíø ,Bùð@ úðBg ÿõO kõG úPvzð ,Q×èBhì òýíø ÿApG ,QvðAk|þì ÿpãük wÞ pø qA pPùG olÛ^ ,kpÞ Büôo úG þøBãð ,QvðAk|þì p¿Ûì
pø Q×â|þì Büôo úG ô kpÞ|þì {èBdyõg ÑõÂõì úýßO ok Jõ^oB^ úG Ao {üBø Quk úÞ oõÇðBíø ô ûlýzÞ ÿBø|Quk ó@ BG ,kõG ûõßy úýHy .ûlülñhð QuBø Rlì
{ðBHè ÿôo Ao þãðo îÞ lñhHèoôq úG ,kõG ûkAk ?ÿly ûlñÞpu Õpì êTì ?úý^ !þýdü BÚ@-
!{ýK úG ïBâ àü lñüõâ|þì òüA úG lyBG ú^ úÞ îø ûõßypÆBg úG !þýdü BÚ@:Q×âô lðAôk .ûlýzÞ þzýì ÿBø|îz^ ô lý×u QuõK }pvíø ,ûõßy .lüõãð ÿrý^ QuAõg kpì
### ÿrý^ úÞ |æBc ,òÞ êídO ôo IzìA úü ûly ÿApG|þì[email protected] ÿAl¾ BG ô lì@ óôpýG ÝBOA qA ûõßy ëBu þu qA lÏG ,kõG þñýPì ô ï[email protected] óq
óõzyõg Bì qAô ólìôA BðôA «|ç¾A lüBy ,ûlzð pu úü !þýdü BÚ@ :Q×â kõñzð Büôo úßñüA qA þßüoAp¾A úG þèô kõG ûly úPvzðqBG|þíéÏì
þüBW þèBg Quk ,úðõíOkBÎ Bø|þíüpÞ Bì ú`ÒBG ,òÞ ëô ôo [email protected] äñéy óôA ,òPÖo ô lìõýð pø ,ÿkpÞ|þì IOpì ôo RBøõì þðõíéu þPÖo|þì ÿqAlðA|ûAo þÎB×PðA pýÒ úuolì úÞ {ðBPuôk
òüA úâ|þì úzýíø óByolK þWBc ,îüo|þíð óõzùG olÛðôA ûqôo lñ^ òüA ,QyAkpG [email protected] ôo ô ïpâ ûpù^ ,kõG ûly BXð@ óôBÏì kõG ûkpÞ
lüBG ÿAõg|þì úÞ ôo|ÿrý^ ,ûoAqBG ÿBì[email protected] Ý|çgA .òðõíùì úyBG þ^ þzýì ô ûlýzÞ ÿBø|îz^ ,QyAk þüApýâ
oBñÞ þWBc .úy|þíð òãG úíø úâA þPc ÿpýãG !ûlülñâ óõyBø|úzüo úÞ ÿkAk [email protected] úìBðqôo ûoAk úÞ kpÞ kõíðAô ô Q×ãð ÿrý^ kpì ô {üBø|Quk ÿôo rüo ÿBø|áôp^ BG {ãðo
ô pÒ|æ úÞ ApPýì ô pýìA Ù|çgpG ,kõG úPvzð ApPýì qA |æBc úÞ ,Büôo oBãPuAõg ,pýìA pøAõg ApPýì ëBuô kõG|þíËñìô IOpì ï[email protected]úßð@BG ,úðõg|þì îéÏì kBü ôo|ï[email protected] }A|þíýí¾ ô óBGpùì ûBãð
ïAlðA Qyokô þéßýø þWBc ,lðkõG þðAõhPuA BÚ@ úG {øBãð ,kõG þðApùO kBìAk Büôo olK lük àýy ô rýíO ,þOAopÛì ÿkpì ôA qA ókõG|þìBËð Bø .QgAlðA|þì ÿp×ÏW lýùy óBPvGk óBGpùì
Ao Iýu ,QyAk þPyõâô åorG ÿBø|Quk ,kõG êâô kõG îø ÿõO {üBø|úìpãu úÞ kBPÖA þýdü ,lñÞ QWBXè QyAk Quôk BìA kõG úPgBu BÂo îèk îñÞ|þì ÿoBÞ pø !ûõßy îãG þ^-
kõG ûkBPÖA koBÞ BG ô þPuk|{ýK ÿõO kõG úPyAnâ ÿA|úÛýÚk ûk úÞ lük|þì ,kpÞ|þì ûBãð Ao þèBÚ ûlzð þÂAoBð óBíùì ólì@ qA olÛñüA QÚõ`ýø ,îýuBñy|þíð ôo BñüA Bì ,oBÞ òüA úG ûk|þíð
ûkrð Iè BìA QuA {Puk ÿõO ÿB^ óBXñÖ QuA ÉBýc ÿõOô rýì ÿôo QyAnâ Ao úìBðqôo ,kõG ô ÿly|þíð Büôo ÿBÖpc îýévO þßyBÞ
.kq|þì Ùpc Iy pu qA rüpßü ô {ðBW úG }oBñÞ úÞ pýìA úG þßyAõü .lüõâ|þíð ÿrý^ô
RBÖkB¿O oBì@ þéýg !îP×â|þì îPyAk !û[email protected]— òüA !úñÞ îco QùG Alg :Q×â kõG úPvzð .BXñüA úzG qBG óõyBK þPyAm|þíð
îülìôA|þì ,îýPyAk Bì úÞ pývì òýíø ,|æBG úPÖo úÞ þvÞ êTì ,Q×â xõvÖA BG Ao òüA kpì
ïô[email protected] îP×â pýìA ûpvK òüA úGoBG l¾ ,kõG úéÓéÒ .lyBG úPyAlð þPzâqBG ûAo ô lyBG ûkpÞ ÿoBÞ
,úÒAk ,úðôõW ,ûo|þì }A|úéÞ õO úãì ,pvK ôpG Büôo ?ïkpÞ|þì lüBG oBßý^ þâ|þì õO Ig-
ÙkB¿O qôo pø úÞ þüBùñüA úíø úÞ úðôk|þíð ,ly|þì [email protected] îíz^ ÿõéW Ðíy êTì QyAk
pßÖ îø óõPupHÚ úñýu óo|þì ÙB¾ ô òñÞ|þì BðôA ,ÿkpßð UdG ô pW }BøBG îÞ îø Rkõg
lüBG ï[email protected] !xA úÞpÏì óõzðõìpÖ Quk òñÞ|þì òì þñÞ|þì pßÖ õO ,òÚBPzì oBÞ òüA úG þéýg îø
ÿBÚ@ ,úð úãì ,úyBG ÐíW {uAõc }kõg pOoõðôA ûpG pPìõéýÞ oArø ïpPgk ïoAk Quôk
pvK ïkAk|þì eýWpO ?úñÞ þâlðq
!ÿoB×¾ oBÞ }BGBG QÞoBìpKõu õO úÞ|þíyBø|îðBg
}oAlýG JAõg qA úÞ þvÞ êTì þýdü BÚ@ úü úßñüA úð {üoBãPuAõg lìôA|þì úñÞ|þì
û[email protected] :Q×â| ô lìôA| }kõg úG úÏÖlßü ,lñyBG ûkpÞ
ûly úÖ|çÞ pýìA .QuBíy BG Üc !úPuok !û[email protected] !óApùO qA xlñùì
úG ,}BG ôo Bì ÿBGBG ,Q×â ApPýì úG þßyAõü ,kõG {üBø|îz^ ÿõO àyA Q×â úÞ Ao òüA ûõßy
õñì ÿô[email protected] ûoAk ,úñÞ ØüpÏO Bì qA úßñüA ÿBW JAõg ÝBOA úGô kpì úG kpÞ Ao {PzK .kq úÛéc
ûkAqoB×¾ BñüA BGBG îP×â oBG l¾ ,ûpG|þì Ao kpì ûBãð ok ÿõO lýéÞ ólýgp^ ÿAl¾ .QÖo
ÿBÚ@ úâ|þì îø pu QzK þø |æBc ,úðõzýéýìBÖ úÏñÛì BG úÞ kõG Büôo ,QyAkpG úìBðqôo qA
ÅõÎ ôo ÑõÂõì õãG !ÿoB×¾ ÿBÚ@ !ÿoB×¾
.ly|þì koAô {ãðo þ[email protected] ÿõPðBì ô ÿpPvÞBg
.IéÇì ê¾A pu ûpG ,úñÞ
þPÚô QgBñy|þì Ao þWBc ,kq ÿlñhHè ApPýì 40
}oAkõéW þvÞ pãük ,ly|þì QHd¾ ïpâ
ÿBìpâ ,kõG ûly QümA pývì ÿõO qôpìA ,kõHð
kBP×ø ,Q¿y kpì ÿApG þð|æõÆ pývì ô Aõø
òýíø ÿApG ô kõHð êídO êGBÚ ôA êTì ÿA|úèBu
pPgk óôpùO õO !pvK :kq|þì pÒ pývì ok ïAlì
úu ,ôk úyBHð þ`ýø ?BXñüA ÿlðõzÞôo Bì kõHð
Ig ,pùy òüA õO úPhüo QhG ïk pPgk óõýéýì

?ÿAõhG ôo BðôA qA þßü ly|þíð
pËð úG ÿA|úèBu YñK ô êù^ kpì ,Büôo þüAk
úýHy Büôo ûpù^ úO úÞ kpÞ QÚkpýìA ,lýuo|þì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

þÛýíÎ w×ð ,kpÞ ïBíO úÞ Ao }A|úéíW QyAk ÈÛÖ lðrG þÖpc úßð@ þG ï[email protected] ,QuôA úG
AoBøÙpcòüAúøBìôkòüAÿõOoBGl¾,lýzÞ {Hè úyõâ|þì[email protected] lñhHè ô kpÞ|þì ûBãð pýìA úG
äñøBíø Büôo BG ô kõG ûkpÞ òüpíO }kõg BG ,lyBGòEíÇìÿoBÞïBWpÖqAúÞþvÞêTì,kõG
ï[email protected] Büôo þüAk ,lüõãG ú^ úÞ kõG ûkpÞ ô úGpXOBG kpì úÞ kõG ûlýñyôA koõìok BüôoqA
koõìok Ao rý^ úíø Büôo qA ,kqôA úG þßíz^ úG êýìBÖ ÿõO ô QuA ÿA|ûlýz^ ïpâ ô kpu
{PzK úÞ kpÞ xBvcA pýìA ,kõG ûlýñy pýìA pýìA úG ôA lñhHè ,QuA ÙôpÏì ÿpãð QHTì
ÿrý^ þvÞ ,kAk úýßO êHì úG QuA ûkpÞ ÝpÎ þWBc àükrð Ao }pu ApPýì .kAk|þì| þìpãèk
ÿBÚ@ .kõG ûkq Ao Bø Ùpc úíø oBãðA Q×ãð .Q×â ÿrý^ ô kpG
ô QyAkpG þèBÚ êâ ÿôo qA Ao {øBãð ûkAqoB×¾ !IéÇì ê¾A pu îüpG ûpPùG !úéG-
l¿Ú Bì !ïpvK :Q×â ô ly ûpýg pýìA úG kBPÖA {LO úG }A|úñýu ÿõO pýìA IéÚ
ûpíS,QuBìpPgkBùñOBüôo,îýPyAlðRoBvW ûkBPvüAåorG| þìõükBPuAÈuôkpÞ|þìxBvcA
{ðApãð úÞ lülG Üc Bì úG ,QuBì þâlðq okÿoõðpPvÞoAÿBø|ûôpâÿBøpHøoêTìôQuA
ÿpu àü pýSCBO QdO ô lýðAõW BøBíy ,îýyBG ,lðly ûpýgôA úG úíøô lGBO|þìôA úG þßüoBO
”óBüqBìBO “ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ïõðBg pâA ,lüpýâ|þì þüBø|îýí¿O RBuBvcA ÿrý^ þñPyAk Quôk ûpù^ ó@ BG Büôo okBì
úßñüA ÿApG kõG xBvc Bíy ïAlhPuA ÿôo òì oô ,{ãðo rHu ëBy úyõâ BG ïAlì ô Q×â|þíð
þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO ôolKlýìAúGBø|ú`GúÞîýñýG|þìóõìpGôoôkBì }A|ûoByA QzãðA oôk Ao ó@ ô QÖo|þì
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þPÚô þèô òñÞ|þì ZAôkqA ,lðôo|þì óõyokBì ô kpÞ ÙB¾ Ao {üAl¾ þWBc .lý`ýK|þì
okBì ô olK ô |æBG QÖo óõy ZoBhì ô Zpg }kõg lüBG ï[email protected] úÞ úñüA IéÇì ê¾A :Q×â
,þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u þãñupâúÞòíùÖ|þìûqBOókpßðóõyQüBíc úÞ ïlük ûkBW ÿõO òì ,úyBG }kõg IÊAõì
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ô ëõÚ ú^ îø BG ûo þì óõykBü ,úýÛyBÎ îu ,wýéK úG ûoõg|þì {z^ úÞ òýíø ÙpÆ
Ñôpy RBÖ|çPgA ô ókõG úPyAnâ þüAoApÚ ûoBGôk ly oôk úÞ ïlÚ úu ûlñG|þì ôo lñGpíÞ
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG úG îüoAm|þì Ao úvéW òüA Bì |æBc .úy|þì !BÚ@oBÞ lzð úÞ òüA úñÞ|þì }qBG
Alg îýñýHG BO ûkAõðBgôkpPzýG þüBñ[email protected] ô QÖpâ {Puk Ao UdG úPyopu Büôo þüAk
ÿkçýìõð ëBu BÂo ûBy þñüpýy .kAõg|þìþ^ äðok ÿA|úËdè óôlG pýìA .kpÞ Quok Ao oBÞ
àüpHOrürÎ óBñÆõíø ïõíÎ úG Ao úG ôo ÑBÂôA úÞ lýíùÖ }olK òdè qA Büôo Ao }A|þñürâoBÞ îßcô {HýW ÿõO kpÞ Quk
QÞpGôpýgqApK þèBuô lüõâþì àyA ô Q×â|þíð ÿrý^ ûõßy ,QuA ÿkõHùG Bíy !ïõðBg ZBc :Q×â ô rýì ÿôo QyAnâ
ûkBì@ úðBùG úG .{üBø îz^ ÿõO kõG ûkq úÛéc úPyAk QGBS oBÞ lüBG òì úÞ lükõG ûkõìpÖ
QuA lñìô[email protected]óBãíø ÿApG qA îø pýìA .QÖo úð[email protected] úG ïBy ûp×u ókpÞ îÚõÛc lýñýHG ,Bíy Qìlg îø òüA.îyBG
qA Q×â|þì ApPýì ,QyAk ÑõùOô úXýâpu eH¾ ,lükõG úPuAõg Bíy óõ^ BìA ,Qvýð ÿrý^
41 þüõzPuk úG Ao }kõg Ðüpu ,kBüq xpPuA .lýzhG|þìõñì,ïkoô@ôoïA|þñürâoBÞîßc
ûBãð úñü@ úG ,kq {Ooõ¾ôpu úG þ[email protected]ô lðBuo oApÚ úñãñì ÿõO úÞ þvÞ êTì ïõðBg ûõßy
úÞ kõG ûlì@ {yõg }kõg QÎBXy qAô kpÞ ,ly ú^BLPuk ô lðBì RõùHì ô RBì ,kpýãG
,kõG ûlðAkpâpG |«çìBÞ Ao BÃÖ {üBø Ùpc BG pýìA ÿAl¾ ô Bø îz^ ÿõO þ¾Bg QÚAl¾
qAôoQÚAl¾ïkpì<úÞQ×â|þìQuAo}okBì Ao ÿpãük Iýu QuõK QyAk þWBc .kõG
îvÚ ÿBW úG ô òðõg|þì ï[email protected] ÿBíz^ ÿõO òì koõì ok îðôk|þì :Q×â pýìA úÞ QÖpâ|þì
>.úyBGÝkB¾«BÏÚAôlüBGï[email protected]ókoõg þvÞ êTì Bíy ÿApG òì ,lýñÞ|þì pßÖ þ^
oõGBzýð qA Bø óBíùì ïBíO ,kõG Õõéy oæBO úPuok ,ïlükqk óõOqA ôo óõOpPgk úÞ îPvø
óAoôk óBPuôk ,lðkõG ûlðBuo Ao óBykõg BìA ,úüpßýK ô ok þG pùy óApùO úÞ ïoAk ëõHÚ
úG lðkõG ûlì@ àükrðô oôk qA úíø þüõXzðAk Bíy ,úy|þì AlýK|þì[email protected] oõW úíø ,BW úíø
,kõG þñPyAk|Quôk ô ïpâ ï[email protected] pýìA ,òzW ôòì,òìkoõìokòýñÞÜýÛdOòüpGòýðõO|þì
ÿA|úðBùG ÑõÂõì òüA ô QyAk ÿkBüq óBPuôk xok îø BG x|çÞ úüõO ëBuoBù^ ïõðBg Büôo
ÐíW îøoôk ëBuôk qA lÏG Bø|ú`G BO kõG ûly ÿBPuôk qA òüpG òýðõO|þì ,îülðõg
}A|úèBvßüpPgkô}pvíøBGþÛül¾,lðõzG òì koõì ok ûBãzðAk ÿ|æõEvì qA ,óõíÞpPzì
:Q×â pýìA }õâ ok þßyAõü ô kõG ûlì@ pPìõéýÞ oArø ïA|ûkAõðBg ô òì .òýñÞ ÜýÛdO
õñì !Bø|lýzG oAk|ú`G kôq ,lýzð pýâõW< ô Bíy pPgk úßñüA ÿApG ÈÛÖ BXñüA îülìôA
úPyAnâ ôo îíuA ûBãzðAk õO úOkBü þñýG|þì ÿkBüq rý^ òì ,ûoAk ôo {yqoA Bíy ûkAõðBg
àyõK ÿõG úÞ òýHG |æBc !kAtðpÇÎ ÿBÚ@ÿkõG ôo ïA|þÏu úíø BìA ïoAlð ïkõg qA þâlðq ÿõO
xôpÎ ,kõG ÿA|þðlðBì kBü úG Iy >!ïk|þì ú`G þâlðq úü ô îñÞ Býùì ôo ÈüApy úÞ îñÞ|þì
.lðkpÞ ápO Aoo|æBO úíø ÿkBy óBýìok kBìAkô ,îíùÖ|þìôo Bíy þðApãð|ëk ,ïqBvGôo lñìô[email protected]
úPvzð þèlñ¾ ÿôo ïõðBg ûõßy o|æBO ok ïk óôõW óõOkõg ,òýñÞ áok ôo Bì îø Bíy BìA
qA àyA kq|þì lñhHè úÞ oõÇðBíø ô kõG BGþÇýdìúüÿõOîøBì,lükpÞþðôõW,lükõG
:Q×â Iè püq ,kõG ûly püqApu {üBø|îz^ õñì ,ûkõG }BW pu }rý^ úíø úÞ îükõG îø
...RkõgQukóõyïkpLu!BüAlg ,ïkq Ùpc ô ïkpÞ RoBvW úâA lýzhG|þì
óBüBK | .îãG ,ïoAlð ÿrý^ úãük

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

,Qvzð x|çÞõO lìôA ÿA|ûqBO äðo þ[email protected] ÿõPðBì ,îüoAlð þÖpc úÞ Bì :Q×â ô ÐíW ÿõO lì@ ÿôk pø qA }õðpÖ ô pPâorG ôA qA þíÞ kApùG óApùO úéXì
,ïlýíùÖ }Bø|òý[email protected] pu qA ïkpÞ QÚk þíÞ úÞ ïpýâ BìA !ïpPgk úP×ãð ÿrý^ îø BÚ@ þéÎ ,QyAk Quôk òýíø ÿApG ,kõG pPâorG Bùð@
ÿqBG BXÞ ûpG òüA Ig ,lülüpg úgp^ôk }ApG UÎBG ÑõÂõì òýíø ô lñÞ koõgpG úðAokBì ÿoõH¾ ô úé¾õc BG ÿlídì êâÿBÚ@#
.úPgôk ûkpÞ úðôoAô ôo õPðBì {uAô {ðBìBì úéâ Bø|úüBvíø lýâ|þì úÞ äñýÞoBK õO ?úñÞ Ao úðBg ô lñP×ýG îø óBW úG ûõð úu ly|þì à^õÞ Øüko lñ^ ÿôo kõG ûly îg
,úñÞ|þíð AoBÞ òüAqA þvÞ úãük ó|æA !óBìBì- ûqBO ,úñÞ|þì ÿoAqô úüpâ BXðôA ú`G úÞ lññÞ|þì
òñßG ôo oBÞ òüA óAõhG Bø|óBìBì ,BGBG úâA ûqBO Ègôo óõìBø|òýyBì úgp^ôk BG òâ|þì AkpÖqA .óBypu ÿôo lðoAnãG .lý^|þì óBdüo QyAkô Bø|ÿrHu
îø BñüA }õðpÖ þðrG äðq úy|þì !qpìApÖ BGBG- óõdüo ûkoõg úü oBýG ÙpÊ úü ôpG !ûlüpÖ-
.òñÞ|þíð ëõHÚ Bø|ú`G .ûqAlðA|þì îø .ûoAlð ûrì úPÖpâ BK úãük BùñüA ú[email protected]ÿpHG îñý`G
óBýðpKô lýzÞpu Ao ÿB^ô Q×â Ao òüA ûlüpÖ oôBG .îýñÞ oBÞ|þ^ õãG Bíy Ig !òì olK- ?BXñüA óBýG .îüoõhGõzíø úÞ îýðõO|þíð îø QðBìBìô òì
BÚ@ þéÎ .kAk êø kõG úPvzð JBO ÿôo úÞ Ao úuAô þéÎ qôpüpK ,úy þì óõg ï[email protected] ëk òÞ ëBvìA ,óBW ëBýðAk ûoAk xok }õðpÖ- ó@ qA ,Qynâ|þì úðBg píÎ qA ëBu þu qA pPzýG
oBñÞ {Ooõ¾ ÿôo qA Ao {Phè ô ûBýu ÿBøõì îýPyAk ô kõG ûkpÞ rK [email protected] Õpì|îhO BO lñ^ óBýðpK ,óByõørýO úuolì úPÖo þðôk|þì úÞ Rkõg BG Q×â|þì }kõg úÞ þíülÚ þü|çüô ÿBø|úðBg
ÿBøõì êTì RBøõì þéÎõíÎ :Q×â ëBýðAk .kq Bø|Õpì|îhO qA BOôk þéÎ ,óôpýG îýPÖo|þì îø BG Qhu {ùG pPzýG ûoõHXì îø lüpÖ þüAk oArø 570 {ýK ëBu þu ,pukok oArø ô ïAô
?kq þüBø|êâ ú^ ÿlük qôpük !úýDBvíy lýcô þÚôm ú^ úÞ ÿlük|þì ô ÿkõG lüBG ,ú`G kAk ôo óBü|þì úíø lÏG úzG ïõíO }BuokoAnG ,ûpýãG ûkpÞ pK phPuA Ao ÉBýc pPzýG ,ûlüpg óBìõO
ûoBGok ûpg|æBG úPynâ Bø|Ùpc òüA qA- QuAõg óõPèk úÞ þðõÇýy pø ÐÚõì óôA ô BXñüA BO oôk úÞ ÿA|ÿpPì ôk à^õÞ úßüoBG rW ,kõG
!!!Õpì îhO BO ôk úuAô ?þ^ úuAô ,kpÞ|þì BG ÿlídì êâ ÿBÚ@ ,QyAk kõWô phPuA oôk
.îñÞ oBÞ þ^oAlüApu óq ,kpÞ úìrìq Ao ÿrý^ Iè püq îðBg ûoõ¿ñì .òýñßG Bø|Qgok qA ÿA|úÎõíXì ,}kBüq pH¾ ô úé¾õc
îø òì ,ûoAk þÏuô úü þvÞ pø !ïpPgk- eH¾ qôo pø QyAk RkBÎ ,kõG þñýPì ô òìõö ì ó@ô ly ÐíW koAô ÿB^ þñýu BG îðBg ûoõ¿ñì qA ,kõG úPyBÞ à^õÞ ÿBÃÖ òüAok Ao Bø|êâô
BìA ïphG úðõg úü óõOoAlüApu úuAô ïoAk Quôk ôo óõìBø|QÎBu Bì Q×â|þì ûlüpÖ ,lðAõhG ó@pÚ }pG ô oôk úíø úÞ þPhO ÿôo QyAnâ Ao rHu úWõâôôkpâôõìô þãðpÖ RõOô x|çýâ
îø þñÖoBÞ þP×â ,ïoAlð BøolÚ|óôA úÞ þðôk|þì áõÞ ûoõ¿ñì óBìBì ólðõg qBíð ÿôo qA ...ô rHu ô þ[email protected]ô koq ÿkôôAk ÿBø|êâ BO úPÖpâ
úâA ,ïkõg {ýK ûBâoBÞ ÿõO {ìoBýG Qvýð léG úéÞ ô pu ô ókoõg aâ ëBu þu qA lÏG .îýñÞ|þì .lðkõG úPvzð Ao }A|úðõíð àü þøBýâ ô êâ pø qA ÐÚAô ok
þ^ úíø ,úgp^ôk ólüpg BG þñÞ|þì pßÖ qõñø óly úPvzðqBGô þüAlPGA ÿBø|ú`G BG ókq .úy|þì kpu ,lüoõhG- ÝlñÖô úG à^õÞ Qgokôk îø þâqBO .QyAk
Bøqôo ó@ kBü ly|þì úÞ pùì ô kõG úuolì BG {èk !óBìBì :Q×â ô kpÞ ûoõ¿ñì óBìBì úG ôo ûlüpÖ Bùð@ úG qôopøô ÉBýcoBñÞ kõG úPyBÞô ûkoô@
.ïpg|þì }ApG òì ,úy|þì Quok .lì@ }pÆBg ÿrý^ oBãðA îø oBG òüA .kBPÖA|þì òì qA pPùG }kõg .õãG þéÎ úG ÿrý^ úü Bíy
BGBG :Q×âô kpÞ ÐÇÚ AoôA Ùpc Ðüpu ëBýðAk ôo Bø|ú`G þÃÏG pùì ÿ|æôA úuolìõO úìkBü- oBÞ|þ^ Bì úâ|þì lÏG úðôk|þì ôo BðôA ÐÂô .kpÞ|þì ôo ô püq Ao Bùð@ áBg ô kAk|þì [email protected]
úÞ óôA ,lülG {ùG ôo òì úgp^ôk |«ç¾A !åorG óBypPâorG pøAõg ÿõPðBì ô ØýÞ BG úÞ ïlük|þì pK ôo phPuA òüA þÞ Ig !qpìApÖ BGBG-
îy|þì }oAõu þPÚô ,úßý^õÞ òì úuAô úãük ÿõO Ao óBy à^õÞ oôpÒ ,úuolì lðlì@|þì .îýñßG îýðõO|þì
ÿlídì êâ ÿBÚ@ !òýìq ûoõg|þì ïBøõðAq òýíýu êdìõO qôpük ïkpÞ|þì wc óBy|ûpù^ óBí[email protected] oAlüApu koõì ok lüoAk qõñø- !úPÖo pu ïA|úé¾õc ,þñÞ|þì
ûoõ¿ñì .kq ÿlñhHè ô lýzÞ ôA pu úG þPuk olÛ^ úèAByBì ,þOkBÏu ÿBÚ@ pPgk ,ïlük ôo ûlüpÖ ?lülýupð ÜÖAõO úG ?lýðq|þì Ùpc ÿlypýu RA|úgp^ôkqA úãük úÞ îñýG|þì-
ÿõâlñéG qA úÞ ó@pÚ ÿAl¾ ólýñy BG îðBg ûkqAôk lñPÖo êdì qA þPÚô úìkBü ,ûly åorG {Hè úG Ao ÿB^ô QyAkpG Ao þñüpýy qA ÿA|úßO B×¾phPuA BG ÈÛÖ úÞ ûlýuo þüBW úG RoBÞô
ô ly lñéG {üBWqA ly|þì {hK êdì lXvì Q×â lük þGB¿Ú ÿõO ,õñì BO qôpük ,kõG {èBu úâ|þì þéÎ !óBìBì þðôk þì :Q×â ô kpÞ àükrð ,ûkpu Aõø qõñø úÞ ó|æA !ïrürÎ ,þñÞ|þì
þíýí¿O pø .îðôõhG qBíð ïpG òì :Q×â úuAô îük|þì úÚl¾ óõzùG Bì òñÞ|þì wc BðôA iü ÿpG ,}õO QÖo úy|þíð îýñÞ [email protected]ôophPuA
ok BÚ@ þéÎ .lülGpHgîøòìúGlýPÖpâ ?þuBñy|þì õñì !þðBøõu ïõðBg îâ|þì òì lÏG .òy QcAoBð úñßíì òýíø ô ëõLì@ ?þ^ QÚõðôA ,ÿoõg|þì Bìpu ,þðq|þì
pãük úÞ óAléâ ÿõO ëB`ìBK ÿBø|êâ úG úÞ|þèBc ,kõG ûly ÅõÎ }A|ûpù^ ,kõG }kõg kõg qBG ú[email protected] .ûk|þíð JAõW ?þéÎ îýñÞ oBÞ|þ^
:Q×â ,kõG ûly ûpýg ,lðly|þì àzg lñPyAk òýÎ kõG {éÓG úÞ ÿA|úèBu úu pPgk þèô ,kõG ûlìôA ok óõykAk Bø|úüBvíø qA BOlñ^ qôpìA ...ô úvÇÎ ô ÁpÚ
ûp×u ,AoõyBÎ qôo ëBupø BGBG !ûlüpÖ òÞ ûBãð ô þðõÇýy óõíø BG ,kõG }kõg ÿBø|þã`G Al¾ ô pu ô äñýÞoBK õO ûo|þì ú`G òP×â|þì úèBu úð ,Qzø ÿlídì êâ ÿBÚ@ ûõð ëBýðAk
QÚô pø îø Rkõg Bíy ûqAlðA|þì òývc ïBìA {ùG ,ÐÚõì óôA kõG þzý[email protected],QyAk úÞ ÿqBHXè ú[email protected] .îýyBG úPyAk {ü[email protected] ûoAm|þíð úñÞ|þì ô lý×u QuõK ,ûlýzÞ ô pÒ|æ QìBÚ BG ,kõG
àíÞ {ùG ûoAk qBýð þñýHG úÞ ôo þvÞ pø õO ÿlðôqõu|þì {ý[email protected] olÛ^ úOkBü îP×â BO eH¾ qA úðõO|þíð úÞ ÿpPìôk ÝBOAõO ûoB`ýG ok þ¾Bg QÖApÊ ,Qulßü ô ûBýu ÿBøõì
ëBuoBK úOkBü ,oõÇñýíø îø îðBg BHüpÖ ,þñÞ|þì ûoAk ïpPgk ó|æA þðBøõu ïõðBg Q×â ,úuolì }oBPÖo ,kõG oBÚôBG ô ï[email protected] {øBãð ,kõG }oBPÖo
ÿpPvG ëBýðAk oBñÞ úÞ ûpvK óôA óBPuoBíýG õO .úðõíG þðôlðq Iy ly|þì þèBu úu ,ôk ,koõg|þíð {èBu ô òu úG
lñ^ îðBg BHüpÖ ,kõG ûkpÞ Qðõ×Î }Bø|úüo ô kõG !úðõÇýy wG qA ,úñÞ|þì óApHW ôo BðôA úíø úu ok pPì úu ÿoAlüApu ÝBOA òÞ oôBG óBìBì þPhu úG êüAôA ,QÖo|þì oBPýâ x|çÞ úÞ
}kõg îø }[email protected],kpG AnÒ }ApG úðõgqA úÏÖk }pøAõg ÿõPðBì ïôk x|çÞ õO òýíýu úìkBü óõy þâlðq ô ú`G ô óq òÞ oõ¿O Bíy lÏG !ûpPì BìA ,lñÞ êíc Ao {ß^õÞ oBPýâ QvðAõO|þì
oBÞ lüBG îâ|þì òì ,kAk ôo {ðBPuoBíýG úñürø úP×â {ùG ÿrý^ Bø|ú`G Büõâ kõG ûlýyõK ôo úuAô lüBG ëôAqôoqA Bü BñüA ,úÚBOApPì úð òüAõO qBu ô QyAk þÛýuõì ok þPuk úÞ }olK
BG }AkpÖ ,lðkõG ûkpÞ }A|ûphvì Bü lðkõG úü }ApG lüBG |æBc Bü òPyAm|þì Épy oAlüApu QvðAõO|þì |æBc ô kpÞ|þì {ÛüõzO ,kq|þì
.ûoAlð ûlüBÖ ÿoõXñüA ,îýñßG ÿpPùG BO lñ^ ÿlídì êâ ÿBÚ@.óqBvGpO|åorG ÿBW óApùO qA QÚô pø .lðrG þGõg úG Ao äñø@ lñ^
.õãG Bíy ?ûoAk ûlüBÖ ÿoõW ú^ Ig- ô JBÛzG ÿõO QyAnâ ô Qvy Ao rHu úWõâ }kõg BG Ao }qBu ,åorGolK úðBg lðlì@|þì
BO ÿkpÞ|þì }oAp¾A þéÞ lüBG BìA ,koô@|þì
!þéÎ õzð wývg oõÃcok úPÖpâ kBü úÞ Ao þüBø|ÿkõéìô Bø|Qð
úG .Qvýð ókõG wývg UdG !ïrürÎ úð- þPÚô BìA kõG þPèBXg ô oAkõO þíÞ ,lðrG ÐíW
,kAk kBü ÿpýãýøBì pýÛÖ ï[email protected] úG lüBG Bø|þñý^ ëõÚ êìBÞ úèrèq àü úG lðlì@|þì }õðpÖ ô kApùG

.kAk þøBì {ùG úßñüA úð .ly|þìêülHO 44
}A|þãzýíø þGAõW pÂBc RkBÎ ÜHÆ ûlüpÖ
AkpÖ qA ,ly Quok úÞ kõG îÞ îñýíø !Bø@ :Q×â
oBWBÚ ÿBÚ@ ô BGBG ûApíø ôo óõìoAlüApu
þéÎ !òñÞ ÿpýãýøBì ópG ZpÞ lu îýPupÖ|þì
ÿlc BO îø Bì BìA ,þâ|þì þ^ îíùÖ|þì !óBW
ÿApG ïpG ,îPvýð oBÞ püqô úÞ òì ,îüoAk Ðuô
òßvì püqô úÞ îø Bíy ,îñÞ AlýK oBÞ AoBßýG
oõHXì úÞ þñÞ oAk úðõg ôo BðôA þðõPG þPvýð
.òñÞ þâlðq äñýÞoBK oBñÞ àÚBOA óôA õO òzð
óoAkqBýð úÞ Qvø Bø|ï[email protected]òüAqA BO l¾ úédìõO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY òì óq òüA !?þãG úíø úGôo ÑõÂõìô þðrGok .úñÞ àíÞ óõzùG þvÞ úßñüA úG
CENTER .úñÞêídOAkpÖBOúðõO|þíðúßý^õÞ{èkîø Bì úÞ ïpýâ .îâ|þì ôo òýíø îø òì Ig-
pýg oBÞ úuAô ï[email protected] ú[email protected] úâ|þì QuAo BGBG- úíøRpËðúG,îülüpgúgp^ôkóôAú`GúuAô
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ÿoBÞ aýø úuAô Bì .úñÞ êídO ûoAk ÿqBýð ú^ ûly úé¾õc þG þíÞ ûlüpÖ ?úy|þì êc þ^
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ôúuo|þìpýgoBÞÿBKþPÚôBìA,îýñÞ|þíðpH¾ ,kpÞ BXGBW }pu ÿôo Ao }rHu ÿpuôo ,kõG
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master úðBùG BO oArø ,îýñßG óõìkõg qA ûom úü ûoApÚ îýévO kõHð pÂBc BìA QyAlð þGAõW oBãðA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk îýñýHG oAnG ,Qvýð ÿA|úéXÎ |æBc úÞ îü[email protected]|þì kBùñzýK úü òì :Q×â ÿlídì êâ ÿBÚ@ .kõy
úâA ô îýñÞ|þì pH¾ AkpÖ BO |æBc ,úy þì þ^ }õg,oBWBÚÿBÚ@úGôoÑõÂõìûoõÇ^.ïoAk
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG úü ,õO îüpGõyBK ÿk|þíðoBÏyô þâ|þì QuAo îø ...ô ÿlícA BÚ@ZBc ,ÿõðrÒ ÿBÚ@,ÿ[email protected]
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g úG úÞ ôo þüBø|ï[email protected] îuA îüoAkpG îéÚ ô nÒBÞ pýg oBÞ úuAô ópÂBc óõzíø BðôA .îýãG
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA oBÞ òüA ÿõO ópÂBc úÞ úuo|þì óõìpËð Bì ,úý^ lýðôk|þì |ç« ¾A .òzG ïlÛzýK
.óBWþéÎõyBK.îývüõñGòzGàüpy ûAo àý^õÞ úüpýg Ýôlñ¾ úü îýðõO|þì
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ?lyþ^:Q×âôlýuoûAoqAïõðBgûoõ¿ñì ...îülGþðõýéýìïAôîýðõO|þìîâ|þíð.îüqAlñG
?lülüpgôoúgp^ôk R|çßzì úÞ þüBø|ï[email protected] ÿBøqBýð ÐÖo lc ok BìA
(310) 446-8724 ÿA|úìBðpGôkpÞØüpÏOAoApWBìïBíOBÚ@þéÎ ú^ .îýñÞ àíÞ îýðõO|þì úÞ úéc êGBÚ óõy
îðBg ûoõ¿ñì ,Q×â kõG óBy òøm ÿõO úÞ Ao þÛdPvìÿBø|ï[email protected]úuAôúñürøàíÞúüîðôk|þì
45 óõzPukúÞîøêdìêøAqAþÃÏGûqBO:Q×â ú`G úÞ þüBø|ûkAõðBg úuAô ,óoAk oBíýG úÞ
lñO lñO ôo óõy êüBuô úuo|þì óõy òøk úG ÿõO Q×â|þì óBvcA qôpük ,óoAk ÿA|úuolì
kok úG êüBuô qA þÃÏG ,òñÞ|þì ÅõÎ úÞ úuBñy|þì ôo þüBøõXzðAk óõy ûBãzðAk
þèBÓ[email protected] úÞ ok ïk óoAm|þì îø ôo óõyoõhG ÿAnÒëõKóBìõOl¿ðõKôoArøôkÿA|úP×øþPc
îýðõO|þì,ïlükïkõgÿBø|îz^BGoBGl¾,ûpHG Bø|ï[email protected] oõW òüA úG ,óoAlð îø ôo óõy þãP×ø
þÞ pø úÞ òýñÞ fpÇì îø ôo ÑõÂõì òüA òüAõO úèBu þu Bì .îýñßG àíÞ îýðõO|þì úÞ
oôk ûoõg|þíð }kok úG úÞ ûoAk ÿA|úéýuô ,îýuBñy|þì ôo êdì êøA úíø «BHüpÛO ,îýédì
.ûqAlñð .îýñßGoBÞþéÞîýðõO|þì
pßÖòì:Q×âôkpÞlýDBOAoôApËðîøûlüpÖ pdu úG úâA Bì ûqBO !BGBG ÿrý^ úü ly òüA-
ÑõÂõì ô lXvìõO ûpG IzìA lüBG BGBG îñÞ|þì îø ...ô BÚ@ òývc ,þüBý[email protected] ÿBÚ@ ,BñüA ïõðBg
ópýì úzýíø úÞ êdì ÿBâorG qA p×ð lñ^ úGôo pø wÞ pø .òñÞ àíÞ lðpÂBc îø BðôA îýãG
õOópÂBcBø|þéýgúÞîñEíÇìòì,úãGlXvì Bø|þéýg,Ýôlñ¾õOûrüo|þìûBìpuQyAkþ^
þéýg êTì úÞ þÆpy úG ,òzG îýùu oBÞ òüA óõyBø|þWBcúuAô,óqAlðA|þìûp×u,óoAkonð
îýãð ô îýñßð }Bøo ûoBÞ úíýð AoBÞ qA úãük óõyëõKúÞpPùGú^...ôòñÞ|þì}BLGôrüpG
þvÞ !BGBG ÿA| ,îüoAk pukok BO oArø óõìkõg óõy ëõK úíø îâ|þíð òì ,Ýôlñ¾ úG ólG ôo
ØéÎ ëõKô óõìkõg Quk ûlG ëBüoôk Qvýð .òñÞ àíÞ òðõO|þì úÞ ÿoAlÛì úü þèô ,ôo
AoBÞ úâA...ô îüoAlð QÚô ô Qvýð xpg úíø,ûoAlðþÖpcþvÞlyïlÚ{ýKBGBGBXñüA
qA BOôk ,þßü úG îø òì ,úP×ýG ëAôo ôo pOkôq ô Ùpc }õO .óoAm|þì ïApPcA {ùG êdì êøA
{ùG ,úíéÏì óõy þßü îâ|þì êdìõO ïBPuôk lykBüqóõìkAlÏOúâAûqBO,QvýðîøþTülc
þâkAõðBg Bü þèBì êßzì úÞ þüBø|ú`G îâ|þì úG .îýñÞ Ýôlñ¾ ëõEvì ôo p×ð lñ^ îýðõO|þì
qA úãük þßü ,úñÞ þÖpÏì óõíùG ôo óoAk úñÞ àíÞ îø óBìõOoArøôk þøBì wÞpø Alg
úðõO|þì îø óôA úøBãðBìok ÿõO îø ïBPuôk úüêßzìûBìpøúy|þìúzGkBüqóõìkAlÏOúâA
úuAô úñÞ|þì kok }pu |«ç¾A ,úñÞ àíÞ óõíùG .kpÞ êc ôo þüAlg ûlñG
!AoBÞòüA kBùñzýK òüA qA ,kq|þì ÝpG ûlüpÖ ÿBø|îz^
êdì úüpýg Ýôlñ¾ ûBì úu qA lÏG |æBc .kõG ûly ëBdyõg þéýg
Bø|þÃÏG ,koAk õÃÎ p×ð Qvüôk qA pPzýG ëõKîüAõg|þìþPÚô:Q×âÿlídìêâÿBÚ@
ô Ýôlñ¾ úG lðrüo|þì óBìõO oArøôk þøBì BO ôk BG ,Qvýð óõì ëBýg òýÎ îülG ArPýK
pG ûô|çÎ ÿõðrÒ ÿBÚ@ êTì îø Bø|þÃÏG ,îük|þì óBìõOoArø YñK QcAo k|æBuô úGByõð
úðBâAlW Roõ¾|úG ,Ýôlñ¾ úG ëõK QgAkpK îük|þì ëõK þéÞ ô îüpg|þì xBHè úü îüo þì
,lðoAk þèBì qBýð úÞ þüBøpPgk ÿApG îùì óôA îýñÞ|þíð óõíñO îø oBGôk þPc lÏG
lñÞ|þì òýìCBO Ao Bùð@ úürýùW qA þüBø|QívÚ îülG óBìõO oArø îüAõg|þì þPÚô BìA Qvýð
...ô ûõÞ îüAõg|þì oBãðA ÜdPvì ï[email protected] úü Quk
ÿqAlðA|ûAoqA lÏG úÞ lüõâ|þì QuAo BÚ@ þéÎ .pzG òüA Quk qA óBìA .îýñßG
ô ûly pO|óBGpùìô pO|ï[email protected] úédìoBãðA ,Ýôlñ¾ úÞ Qvýð ï[email protected] óõW ,úèõK òüA BGBG ú[email protected]
oAlýG ÿApG þGõg úðBùGqôopø úñÞ|þì wc ï[email protected] !!îüonãG }qA QcAo
qAúÞþüBø|úüBvíøþPc.QuAûkpÞAlýKóly ûlüpÖ ,Q×â QñÇýyô þgõy BG þéÎ Ao òüA
lðkõG þÞByoAlüApu à^õÞpvK ÿoAqô úüpâ ÿlñhHèBGBÚ@þéÎ,lylñéG{üBWpuqAÐüpu
óBüBK .lðlüpgúgp^ôkôAÿApGóBykõg ÿpGÿAõg|þì|æBcòýíøúñßð?lyþ^:Q×â

óApùO úéXì

BG ïBýG óBPuoBíýG úG úÞ òüAqA êHÚ eH¾ úéG- QuBñG óôA úãì ?þPvø }õðBýÞ ólìôA óApãð .lýñÞ ûBãð ,úð lýâ þì Qvýð oAkpG
îPyAk ZBýPcA úÞ ôo ú`ðôA òì QÖpâ xBíO òì .lìõýðúÞïlìõýðkõìA,lìôA?úñÞêíÎôoBßýð ûpð RkBü ?úý^ Bø Ùpc òüA ,úñßð Alg Aô-
Bíy .êíÎ êüBuô ëBHðk QÖo îðôA ,îP×â {ùG ,ûpPùG úyBG óôA:kAk iuBK þâlðBìok BG úðBvÖA .óBW }õðBýÞ
aýø óBPuoBíýG Ap^ .lükpßð IXÏO aýø .ú¾pÚ óôA úG îèk .lýyBG òEíÇì îðBg úíÎ îz^-
.kAlð þhuBK ô lýzÞ îøok Ao {ðAôpGA ZpüA }õðBýÞ }õÒ@ok|þì[email protected] úG úÞ Ao BýÏè óAqôpÖ
?lýñÞ úýùO lñPuAõhð Bíy qA ÿrý^ {ðBíz^ .lýzÞ|þìoBËPðA Rõßuok îø Bßýð pãülßü BG lÏG ô QÖpâ ôA qA ,kõG úP×g
pPÞk ïkpÞ ëAõEu òì «BÚB×OA:kAk iuBK ZpüA koAôÙõDoîðBgþPÚô.kõGûlyJõßhýìokúG úG qAôpK ûoBíy ï|çÎA BG ô .lðkpÞ þËÖBcAlg
?lülülð ôo kAtðpùì ÿBÚ@:lýupK úé¾BÖ|çG ly .lðlükpâ oBLvøo BíýKAõø ÿõu
.QuA ûkBì@ rý^ úíø lñP×â þèô Bíy pÆBg úG ó|æA òýíø òì ïrürÎ úð- ###
ôo }õðBýÞ óõ^ ,ïkõG úP×â óõzùG òì úéG-
ÜzÎ îüpc lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
.ïkõG ûkBPupÖ BðôA úýùO ëBHðk
úG kAtðpùì ÿBÚ@ þPyAnâ kõÏvì òì ÿAlg- .ïlülðîøôoóõzüA,ïlìôA ï[email protected]ðAõO|þíð kpÞ þì }|çO ú^pø úðBvÖA {yô |ûBXñK |{hG
ok JApÇÂA ô lükpO qA þPèBc Bßýð úéíW ô ly|þì püqApu oBýPgA þG {üBø àyA .lyBG
?þPÖpð Rkõg Ap^ ?lñP×ýG Qícq ÙõDo îðBg þPc ô }pvíø ,pPÞk ûpù^ úýcôo Bßýð úG lüBG ôA úÞ Q×â þì ú^pø pPÞk :óBPuAk ú¾çg
.óBW úðBvÖA îPyAlð pHg òì- iuBK ÿkpvðõg BG ZpüA þèô .QgBu oAlülK .lýzhG|þíð ÿkõu kqBHG Ao kõg úð lølG óAoBíýG qA þßü RApÆBg ú^pPÖk Bßýð
Bßýð ...lýyBHð óApãð ûkBP×ýð þÚB×OA aýø:kAk úGAo}AúðAkokQÖoôlñýzñGï[email protected]ðAõO|þíð QuA òÞBu Bø ó@ërñì ok úÞ}olK þðAôo
ûpPùG oõÆ òüA «BÚB×OA ,îðBg lýyBHð óApãð- ólìõýð Ápc|æBc ,úíÞ êíÎ JApÇÂA îðBg òüA .kq þì oõy {èk ,lñÞ ûoBËð êíÎ ÝBOA BG ô luo|þì ûAo qA }õðBýÞúÞlðAõg|þì Ao
ÿBø áoBìô þßyrK RArýùXO BG }õðBýÞ óõ^ .oõhGîøôoúÛýPÎóôA ôA lüBy ,kq þì îÚo Ao }pPgk Qyõðpu êíÎ wK Bßýð .lñÞ|þì ûlñìpy Ao ÿô }koõgpG
ïqAõè óõykõg óõ^ .QuBñ[email protected] |«çìBÞ Bø óôA úËdè óBíøok .QÖo ûpÒ îz^ ZpüA úG pPÞk úèBC vìòüAúGQuAõg|þíðúð,úð...lðAõPðrâpø ôAqA þPcAoBð BG ZpüA }krìBð BGõãìõãGqA
Iè pG ÿlñhHè .ly koAô }õðoq oõvÖôpK Bßýð ûlüpK äðo ûpù^ úG úÞ {øBãð ,lñÞ pßÖ þùWõO|þG pSA ok ûAo ok .kõy|þì AlW
.lññÞ|þì koAô îø þßyrK .kpÞ {ì[email protected] xBvcA {ðlük BG Bßýð úÞ QyAk ok ly|þì lülzO }A úüpâoBýPgA þG kBPÖA|þì }õðBýÞ ûoBíy ÈÛÖ ô lñÞ|þì ÙkB¿O
úG ÐWAo Bíy úÞ qôo óôA òýíø ÿApG wK- óôõW:Q×âô kBPvüA }pu ÿ|æBG oõvÖôpK Bßýð úG ô ly ÝBOA koAô pPÞk ëBc óBíø ïBíO ok .kõy þì AlýK {éüBuô ok kAtðpùì
«BÛýÚk kAtðpùì ÿBÚ@ ,lükpÞ|þì QHd¾ òì ÿBK ?ÿA ûkBì@ Bì ÑBXy ?ïpPgk ÿA|ûkBì@:Q×â kAtðpùì ,kpG|þì pu úG BíÞok Bßýð úÞþOlì
ÿrý^ òì úÞ þèBc ok ,koô~A þì ok pu .pPÞk úéG- !olK úéG- }õø úG qA lÏG þèô ûkõG ôA òýèBG oBñÞok
[email protected]|þìó|æAlýuoîyõðBýÞ- ?ûlìõýð}õðBýÞ...}õðBýÞ,kõÏvì- þì ôA ólük úG lÏG qôo QvýG ,Bßýð ólì@
.ïlýíùÖ|þíð !?}õðBýÞ- olÛñüA Ap^ þüAk óq :kAk iuBK þH¿Î ZpüA pPÖk .koAk rüApKoõu àü {üApG ô kôo
õñì QHýÒ ûoAk þÞ ...kAtðpùì ÿBÚ@- RBÚôA ok BO løk þì ôA úG Ao {OApÆBg
þãíø QÚô ly ÅpÎ ï|çu ... ,úñÞ þì þì úÏèBÇì ëõÓzì Bßýð .lñÞúÏèBÇì þüBùñO
þâlðq koõì ok Ao þHèBW ÿBørý^ ô kõy
...pýhG oBG úG Bßýð ÿBK êíÎ .kõy|þì úWõPì kAtðpùì
?lýGõg kAtðpùìoAp¾A úG Bßýðô kõy þì ûlýzÞïôk
ûoBGôk ôA ô ly ûkAk ôA ï|çu iuBK oõvÖôpK {ýK ,ûoBGôk êíÎ ÿApG úÞ
lülzð QümA úÞ Bíy ?kõG óõ[email protected] p×u:lýupK .kõy þì êíÎ úG þÂAo ,úPÖpâQÚô }õðoq
?îðBg Bßýð úG þãíø êíÎ qA êHÚ }õðBýÞkBùñzýK úG lÏG
.îðõñíì kõG Jõg þéýg ... úð- }õðBýÞ þüçüô úðBg ok ô úPÖo RpÖBvì
!óBW }õðBýÞ- þðBüBK ÿBøqôo úG Bùð@p×u.lññÞ|þì QìBÚA
.líPÏì îðBg úéG- ô ly|þì àükrð Bßýð ûoBGôk êíÎ ô kõg
Bíy ?lýPgAlðA Qícq úG ôo óõOkõg Ap^- óAlí^ òPvG ô QzâqBG ÿõKBßO ok þãíø
lükõG ûAo õO QÚôpük BO Izük .lükõG úPvg
ÿAoBÞ úG kõÏvì .lükpÞ|þì QcApPuA ôo qôpìA ....ô lðkõG óBy ÿ Bø
.lýuo|þì Bßýð
ûlùÎ qA þGõg úG òì lýupO|þì líPÏì îðBg- ###
.ïBýðpG AoBÞ ôA ,kBPÖA {LO úG Rly úG Bßýð IéÚ #
oBÞ wK qA kõÏvì qA pPùG Bíy úÞ îñEíÇì úð- {èk lðBíG BXð@ }õðBýÞ QyAlð Quôk
pËð úG ûlüpK äðo ô úPvg þéýg þèô lü@ þìpG kõWô BG ,lyBG óApùO {éíÎ ÿApG QuAõg þì
.lýuo þì ëBc òüA BG BìA kpÞ þì óBñýíÆA xBvcA ôA
ûpù^ ok pPÞk BO lükpâ IHu úðBvÖA QHd¾ þíð:Q×â ô kq lñhHè }õðBýÞ ,kpÞ Rõßu
ô jpu Rly úG {ðBíz^ kõy ÜýÚk }õðBýÞ lüBG îðBg Bßýð êíÎ ÿApG AkpÖ ,îðBg úíÎ úy
pO àükrð þíÞ. kõG ûlüpK äðo oBývG {Ooõ¾
õO:Q×âô QÖpâ Quk ok Ao {×ýÏ ÄHð QÖo .îyBG óApùO
?}õðBýÞ úGõg QèBc Bíy úG ÿqBýð ,óBg }õðBýÞ îýPvø Bì-
.lýyBG òEíÇì pPÞk úéG-
.úuo|þíð pËð úG oõÆ òüA þèô- .Qvýð
ÿAkok pu óõíø qA Qvýð þíùì rý^- .ûpPùG îyBG ïkõg óBg ZpüA úð-
.þãzýíø þéýg ,Bø þñßð úéXÎ BýG }Aõü okBì wK-
?Ap^-
oBzÖ óõykõg úG wG qA ,îðBg ûoAlð þHXÏO- .}BG IÊAõì
[email protected]|þì þì }õâ òüA úãì:Q×â ô lülñg VpìõýÞ
ûBãð }õðBýÞ úPvg óBíz^ úG ÿA úËdè Bßýð Quk úñßð åpì óôõW ôo Bì BO îðBg úíÎ úñÞ 46
ô îßdì óAlñ^ {ñEíÇì òdè wßÎpG ,kpÞ
þðBýìok BK oõvÖôpK .lýuo þíð pËð úG oAõPuA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S óBg ZpüA :Q×âô QÖo ZpüA krð ô QuBgpG pOkôq ú^ pø ûpPùG |ç« ÏÖ Jõg:Q×â ô kpÞ
.lüAúñupâ«BíPclýüBìp×G îyõðBýÞ ,îýñÞ êíÎ ûkBì@ôo óõìrürÎ Äüpì
êDõâ êýùu pPÞk {ßýÞôwülðBuúÞþèBcoklì@õéWZpüA þGBvc îðBg Bßýð êíÎ qA lÏG ûk þì ëõÚ
úñupâ ïoõW ú^ [email protected] [email protected]:Q×â QyAk|þì pG Ao .úñÞ QcApPuA
àyrLðAlðk fApW .ïA .ïkþìëõÚ,úèõHÚ-
ôpÖúGByõðúzýyêgAkAoþðúÞþèBcoklÏG ûkBì@ òñÞ êÛPñì ôo oBíýG îâ þì ó|æA-
ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK êÇÏì ôo Rkõg BXñüA Ap^ õO :Q×â kpÞ þì .lýyBG
úyBG ÿoBÞ úâA ...xpG RoBÞ úGôpG ?þñÞ|þì þøBãð }õðBýÞ .ly ZoBg ÝBOA qA oõvÖôpK
pTÞA ëõHÚ .îPvøòì Q×â ô QÖo Bßýð QhO àükrð .kpÞ ZpüA úG
ô Bø úíýG úzG ïõíO êíÎ þPÚô BO ïoAlð ÿoBÞ úð- ?lýPvýð óApãð úÞ Bíy líPÏì îðBg:
êßülì .ïo|þìlyQcAoîèBýgúÞlÏG,îPvüA|þì úG IXÏO BG ZpüA .úð lýPvø Bíy úÞ |æBc-
?ÿoõg|þíðRkõgAp^- þìûngAöõìAoôA{øBãðBGBüõâ.kpÞûBãðBßýð
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # ÿrý^ îðõO þíð ,ûpýâ þì kok ïpu þPÚô- ?lüA|ûkBì@Jõg:lýupKqBG}õðBýÞ.kpÞ
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # .ïoõhG .|«çìBÞ-
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # þøBOõÞ Ußì qA lÏG ô kAk óBßO ÿpu ZpüA úPynãð Bßýð Rõßu qA ÿA úËdè lñ^ qõñø
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ?ûlzðþð|æõÆ:Q×â «B×Çè óBüBÚ@:Q×â ô ly koAô ÿoBPupK úÞ kõG
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # .îðôk|þíð- . òzG ûkBì@ lüBG îðBg ,óôpýG
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ok pu Børý^ òüA qA õO Q×â|þì pPÞk- ZoBgÝBOAqAúé¾BÖ|çGZpüAôpPÞk,}õðBýÞ
?ÿ[email protected]|þì àü ÿôo pG rýð Bßýð lÏG úËdè lñ^ ,lðly
(818)907-9900 .ú¿ÚBðþéýgòìRBÎ|çÆAþèô- þèBcok úðBvÖA ,ly ZoBg ÝBOA qA óAôo QhO
?þðq|þìxlcþ^Jõg- òülñ^ kõG úPÖpâ kõg Qukok AoôA Quk úÞ
ENCINO PLACE ëõÆ QÎBu3 ,4 qA pPíÞ îñßð óõíâ- qA ûkB×PuA BG kpÞ þÏu ô lýuõG Ao ôA úHOpì
.úzßG þPc þèô lñÞ ï[email protected] AoôA ûlñøk òýßvO RBíéÞ
16101 VENTURA BLVD STE 329 .úPynâQÎBuôkqAþíÞó|æA- .koô@ þíð ok pu Q×â|þì ú`ð@ qA îø }kõg
ENCINO, CA 91436 .úzGïõíOúãükQÎBuúüBOlüByJõg- òì òÞ oôBG okBì:Q×âô kq ÿlñhHè Bßýð
úÞ òüA êTì ,ôpG ÿoAk oBÞ îâ þì ïqBG- ?lýðApãðolÛðAAp^lýyBGïô[email protected]íy,îupO|þíð
47 .QvýðJõgQèBc îðõíâ úG ïpPgk:Q×â pPÞk .lðlülñg úíø
.ûkok pu úÞ îP×â- .ÿlG ÿoAlèk ôo RokBì lüBG õO
?ÿlzðJõgqõñøõO- ôþPì|çuÿô[email protected]{üApGúíø,kqlñhHèBßýð
.«|çìBÞúðBìA,ïlyúÞJõgAp^- ÿôolðlýuoúÞêíÎÝBOAokúGlðkpÞQýÛÖõì
.ÿoõgþìòßvì- rý^ úíø QGBG óBg }õðBýÞ:Q×â ô lðAkpâ
}kõg lüBG úzG Ñôpy þPÚô ûoAlð ÿA|ûlüBÖ- ... ïlülð úãük ôo Bíy pâA ,îðõñíì
pø úyBG þ^ óBìok Qvýð îùì kBüq ,úzG ïõíO Ao {ñhu ôA kAlð ûqBWA ô Q×[email protected] }õðBýÞ
.úy|þìJõgkAõhGQÚô ÙpcòüA,líPÏìîðBglüpG:Q×âôlñÞêìBÞ
.pvKþðqþìþüBøÙpc!oAkûlñgú^- lýìA úG lüpG ,lýñßð QcAoBð õñìô lýðrð ôo Bø
. ïpvK }õðBýÞ- .þPì|çu ô QýÛÖõì
. kpÞ ÐÇÚ Ao ôk ó@ ÿõãP×â pPÞk ÿAl¾ äðq þãíø ô ïpßzPì :Q×â úPvø@ Bßýð
.lýüBìp×G úéG:kAk iuBK ô lðAkpâ ÿôo }õðBýÞ .lðlük óBýÎ {üAl¾ ok Ao þÃÓG
?ÿoõg þíð Rkõg Ap^- ###
.úñÞþìkokïpupPÞkîðõOþíð- pãük oBG ô kpÞ {PÎBu úG þøBãð }õðBýÞ
Ao}õðBýÞûkqiüQuk,lì@pOàükrðpPÞk ôk .QÖo {ýKôpøAo ÿ|æBG Qíu úG óBðq ïlÚ
õéW úGôo RBø Quk :Q×âô QÖpâ Qukok ZpüA ô kpÞ þì oApßO Ao oBÞ òüA úÞ kõG QÎBu
ÿBøQukúGpPÞk,kpÞQÎBÆA}õðBýÞ.{ßG }õðBýÞ.kqþìïlÚôAQùWwßÎokQuok
ôpG kôq :Q×â QülW BG ô ly ûpýg ôA óAqpè ÿôopGôpøAo úyõâ úÞ kpÞ BßýðokBì úG þøBãð
.òÞQcApPuA BG .lýuo|þì pËð úG þH¿Î ô kõG úPvzð òýìq
lÏG ,îðõíG úãük QÎBu îýð lülG ûqBWA- Øßíø úÛHÆ úÖõGqAô kpÞ þÆ Ao Bø|úéK QÎpu
.ïo|þì ok QzK úG qBGô lüpg úGByõðô àýÞ òülñ^
?þ^ÿApG- úÞ }pvíø ô pPÞk krð .QzâqBG êíÎ ÝBOA
,úy þíð QcAo îèBýg úzð ïõíO êíÎ BO- àýÞ ô úGByõð QÖo lðkõG úPvzð òèBu úyõâ
êíÎ úXýPð qA ô îñýHG ôo oõvÖôpK lülG ûqBWA ...lýüBìp×G:Q×âô QÖpâ Bø ó@ êGBÛì Ao Bø
QcApPuA ïpG ïk|þì ëõÚ lÏG îñÞ AlýK óBñýíÆA .lüoõhG ÿrý^ ûpPùG
.îñÞ .ÿlýzÞQícq,óBW}õðBýÞïpßzPì-
koAk úìAkA| .lýüBìp×G îñÞ þì {øAõg-
ôA ,QÖpâ {Puk qA Ao Bø þÞAoõg pPÞk

óApùO úéXì

Qzø QÎBu ïkõGoõHXì ,þâ|þì QuAo- Ùp¿ìolhì kAõì BüoBãýu lñßð úÞ kõG óApãð !Bø|þÃÏG úWõO êGBÚ !ûk|þì pýâ Bì ,kõG ûly ûpýg úñü@ÿõO óBßyA #|
RonÏì ÅpÎ BG îø IzìA ûqBO ,îyBG îÚ úG Ao ôA óõg AløA úðBùG úG òýíø ÿApG lñÞ|þì :Q×â ÿlñO BG úÞ koõgpG óq úG [email protected] úéíW BG Ao {üBøõìô QÖoõéWô IÛÎ ÿoBG lñ^
ÿA|úvéW àü eH¾ AkpÖ qBG óõ^ ,ïBýG îðõO|þíð AoôA óõg úðõíð QuAõg Bùð@qAô kpG þßýñýéÞ Bø|þÃÏG úWõO êGBÚ ?kõG þ^ RoõËñì ØÞ ës þíÞ ,kAk QèBc {üBø|QzãðA
ûkBW ,ïkpâpG ô ïBýG îðõO|þíð ô îüoAk Buöôo BG ûlzð AlýK þ¾Bg koõì aýø BìA lññÞ {üBì[email protected] qA óBßyA ?ÿo|þì ÿoAk BXÞ |ç« ¾A !?þ^ þñÏü Ao {üBøõì êÓG ô lýèBì {üBø|Quk
óBy úðBg àükrð áoBK úG Bøp¿Î ôA ,kõG ÿõO Ao {éüBGõì ÿpÖqlñø ô ly lñéG {üBW Èuô ÿBøõì oAõzu ô xpG BG ,lðBGAõg
.áBðpÇg ô ûlññÞ|úPvg îø úÒõéy îø oBÞ òüA ÿõO ,kpÞ|þì ÿqBG QýßuA ô QÖo|þì QvG|þì Ao ok úÞ þèBc ok ô QyAnâ {yõâ Rpy þO BG ,kq ÿlñhHè ,kpG |æBG Ao }pu
:Q×â þã^BK Quk þíÞ BG óq |æBG {v×ð úG kBíPÎAô kõG ûkpÞ QÖpzýKolÛð@ úèõè ô äðo ÿkAlì þè oAõéy ô lý×u
pãýW úG óõg qBG úÞ Býð !QðõGpÚ úð- BG îø óBGBýg ÿõO RBÚôA þÃÏG úÞ kõG úPÖo :Q×â úýHy Quok|þìp^ åorG lñGpíÞô þãñ×O
ô ÿkpÞ ïõíO òürñG úÞ úÏÖk óôA êTì îýy|þì ÿõO oBHßü úßñüA BO kpÞ|þì lì@ô QÖo QýßuA !?Bø|ÿk|þì pýâ ÿoAk qBG !óBìBì ëBýg|þG-
ô kBPÖA kõG ûlñÞ ÿoAkpùy úÞ þüBø|úèB^ qA þßü óq .QvG }pu QzK Ao okô Q×â Ao òüA .QyAk Quôk úÞkõG ûly ÿA|ûlñðAõg
!BXðõíø óõíG ,ûkBW õO ÿlðõì ûqBWAôA úG }okBì qôo ó@qA ,Qvßy {Puk ÿôo BXðBíø ô lðBì RBì þGõ^ ok úG {øBãð ïBíO úG QÚk BG ô QyAkpG ïpÞ þíÞ
?ûoõÇ^ óBßyA- úÞ |æBc .løk ïBXðA pÇgpK ÿBø|}qoô úÞ kAlð óBPupýGk koAô þPÚô qA óBßyA .Qvzð êHì kpÞ|þì Ao oBÞ òüA úÞ oõÇðBíø ,lýèBì {Ooõ¾
ïBð QHS Bñy x|çÞ ok Ao ôA kõG ûly óBPvGBO úßð@ BG ,kõG ûly ÅõÎ {Ú|çgA îÞ|îÞ kõG ûly Al¾ ,kpÞ lñéG Ao }pOõýLìBÞ pßýLuA ÿAl¾
êTì ?úyBG oõÇ^ ?úGõg !?óBßyA- qA þßüok AoôAô ûkpÞ Ao }A þÏu ïBíO }olK ëk ÿõO úÞ kõG ûlý`ýK óBñ^ {ÚBOA ÿõO
JAõg qA {ýK úÛýÚk ûk òýíø ûqBO ,úzýíø .kõG ûkpÞ ô kõG ûkpÞ ïBð QHS þÎB×PðApýÒ xoAlì òüpPùG
qA ,kq äðq ò×éO úÞ kõG BøpßÖ òüA ÿõO óq BìA kõG xBíOok óBPupýGk BG IOpì îø }okBì .lüqpè|þì îø }kõg
!óôpýG kq ô ly oAlýG úíø êüAôA ,ly|þì pOlG qôo úG qôo óBßyA oBPÖo Al¾ òÞ îÞ ?úOpHg ú^ !óBßyA !óBßyA-
úG óBßyA Quk qA îø ôA ,kpÞ Rõßu kpì .QyAkpG Ao þyõâ ô ly lñéG {üBW QuAõg|þìô kõG ûôrWô JBPÞ }A|þèõÓzì|ëk
qBG lüõãG ÿrý^pâA QvðAk|þì ,kõG ûlì@äñO ?þGõg !úGõHdì ï|çu- úìBðpG }oõßñÞ x|çÞ ÿApG ô lðAõhG þßyrK !ôo
ú`Gô óq úG Ao }oBÞ úÞ lðAk|þìp¿Ûì AoôA óq óBßyA ó@ pãük ïôk ëBu qA BìA ,kpÞ|þì ÿrüo úßð@ óôlG óBßyA ,kõG }okBì ÿAl¾
þËÖBcAlg òýíø ÿApG ,løk|þì eýWpO }A ?ÿoõÇ^ õO ,þupì !ï|çu- úðBg úG pük ,kpÞ|þì ê×Ú Ao {ÚBOA ok ,kõHð ÜGBu úÛü QzK ô ókpâ úG Ao pÇÎ þíÞ lñÞ þùWõO
àü þðBýì óApülì qA þßü þÛc ÿBÚ@ .kpÞ óôpýG úðõg qA þPÚô eH¾ !îGõg îø òì- ô kõG ûly pãyBgpK ,lýGAõg|þì kBüq ,lì@|þì
pPíÞ úÞ ÿA|ûkBPÖA ô òýPì oBývG kpì ,kõG QÞpy ,îupLG ôo QèBc îP×â ,ÿkõG JAõg ïlìôA ÕõéG úðBzð BùñüA úÞ kõG lÛPÏì úuolì oôBzì ... .lýèBì {ñøApýK
Ao òüA ÐíPXì ÿõO óBzüBø|úüBvíø qA þvÞ BG Bø|ÿpãyBgpK òüAô QuA óBßyAokpýgCBO BG !óBßyA-
ûlñðAo QvðAõO|þì úßð@ BG ,QvðAk|þì ?ÿkoõg ôo RBø|ÁpÚ ?ÿkAk pýâ qBG ?óBìBì úý^-
,kõG ûkpßð ëõHÚ BìA lyBG úPyAk þ¾B¿PgA eH¾ Bíy úPHèA !BGBG úPÖpð ïkBü !û[email protected] .kõy|þì ÙpÆpG eýd¾ ëpPñÞ ô kpÞ }õìBg Ao pOõýLìBÞ þãé¾õc|þG BG
Ao }A|þ¿hy ÿBøoBÞ ûoAkA òýyBì BG QÚõ`ýø òâ|þì ,eH¾ òâ|þíð oBù^ QÎBu úG ,lýPÖpð }okBì ,kõG ûly ÿpãük ï[email protected] óBßyA BìA ÿõO }okBì lðAlG úßð@|þG ô lì@ óôpýG {ÚBOA qA
úÞ kõG þðBvðA þÏÚAô þñÏì úG ,kAk|þíð ïBXðA :Q×â ,úð[email protected] Bü QuA {ÚBOA
ûkpÞ ØÚô óApãük úG Qìlg ÿApG Ao }A|þâlðq !Iy|úíýð îø }kõg ÝBOA õO ï[email protected] ?qBG ûly þ^-
}oBÞ qA îø lì@|þì úðBg úG úÞ Bø|Iy þPc ,kõG :Q×â ô lülñg kpì qBG ûly óõPvGBO ?úñÞ }õâ àüqõì úðõO|þíð
?òüoAk|þíð pG Bì ê`Þ pu qA Quk
.kõHð êÖBÒ ÿAl¾ BG ô lì@ óôpýG ÝBOA ÿõO qA óq
ÿApG lüBG úÞ kõG ûkpÞ úéâ ôA qA BøoBG úGõHdì :Q×â ÿlñì|úéâ
}qoA îø }kõg þPì|çu ô þ¿hy þâlðq úÞ ÿrý^ Bíy ...AByBì ?Bíy ê`Þ pu-
úWõO Bø Ùpc òüA úG pPíÞ ôA BìA ,kõy êDBÚ õO rW þâ|þíð ú[email protected] !!QuA ôo ô õì ÿoAk kBüq
äñW [email protected] ÿBøqôo ok þÛc ÿBÚ@.kpÞ|þì þâlðq óBí[email protected]ô úðõg òüAõO îø úãük ÿBvÞ
ÿõO ÿkBüq ÿBø|{ÞpO ô kõG ûly fôpXì úéâ ûlìôA úÏÖk l¾ þOBWBñì îðBg ?òñÞ|þì
kAk|þíð }[email protected] Bùð@qA þÃÏG úÞ kõG ûlðBì {ðlG úðõg õO òüoAk þuôpÎ qôo pø Bíy úÞ ûkpÞ
þPc úÞ kõG }píÞ ÿõO rüo {ÞpO àü BìA úÞ õO ,úèAõcA Äüpì Alg ûlñG !?óõO
BøpPÞk ,kpÞ|þì òýzðp`éüô Ao ôA RBÚôA þÃÏG þK òPÖo ókpÞ }Bøo }Bø|ú`G ...þðôk|þì
þÎBhð ÐüBì ó@ ókpÞ ZoBg BG úÞ lðkõG óApãð }A úXñßy BXñüA lüBHð Bì úãük ,óõzýâlðq
ô ÁpÚ BG îø òýíø ÿApG lñýHG úìl¾
.îülG
.QgBu|þì kok òüA BG ÿõÚ ÿBø|òßvì |þðBPÞ lñGô kõG úPvzð úÞoõÇðBíø óBßyA
Bì þâlðq úG êýìBÖ qA þéýg !lýíc òýHG-
úíéÞ òP×â lüBy |æBc ,úy|þì óõy ÿkõvc :Q×â kpÞ|þì Q×u Ao {ãðo koq
úÞ ôo {Opvc BìA ,úyBHð Quok ÿkõvc qA ?ókpÞ {èô }Bø|ú`G Ap^ þðôk|þì-
þGBvc RoBÞ ÿõO úéèAByBì ,óoõg|þì ûkAk aýK|úu pýâ óõzùG QuAoô M^ þø wG
,ÿoAk BýG ô ôpG ,ÿoAk ïApPcA ,ÿkpÞ QÖpzýK ,òðrG pu {ùG óBü|þíð îø oBG úü þèBu |æBc úÞ
ô óq BG ,ÿoAk îø þGõg þâkAõðBg þâlðq úG kBü|þì ,òýüBK ûlìôA {ðõg pýâ óõ^ îø óôA
úÞ þðôk|þì BìA ,ÿoAk|þìô[email protected] þâlðq îø RA|ú`G
úðõg ÿõO òðôk|þì þ^ ïkpì ,úðôpýG qA úíø BñüA 48
ô oAõéy ô QÞ ÈÛÖ úÞ þâlðq ,ûpHg ú^ Bì

...Qvýð úéHì|úðõg ô Jõg òýyBì
,ïoAk ú×ýÊô òì ?îñÞ oBßý^ þâ|þì õO-
úÞ úìoBÞ úuAô ,ókAk QýèõEvì îùG òýíø úuAô
úÞ úìoBÞ úuAô ,ïoAk BýG ô ôpG ô ïApPcA õO ëõÚ úG
oAõu Jõg òýyBì ,îüphG Jõg úðõg îýðõO|þì
úG óõ[email protected]ôo BñüA òì ïõðBg .úãük ÿArý^ô îýzG
ÝpÎô ïlýzÞ Qícq óõzuAô ,ïkoôBýð Quk

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Q×â|þì Bü ïBíc QÖo|þì ÐÚõì óBíø Quok ú^pø þhéO RBÚôA BG óAlíøp×uô lðkõG ûkpÞ JB¿ÎA ÿôo ô lñPgAlðA|þì úßýO îø úG olÛð@ .îPhüo
úG }olK úÞ QyAk oôBG ôA ...ô koAlð BùPyA úÞ ly|þì þøBì úu ,kõG ûly ïBíO ,pPìBíO pPzýG ,ly|þì óBy|ÿAõÎk úÞ lñPÖo|þì ûAo îø þÞ pø ,ÿlýzßð Qícq îâ|þíð òì-
ï[email protected]àü îz^ úGô koAlð Quôk AoôA úWô aýø QÆBuô þPc ,kq|þíð Ùpc }olK BG óBßyA pgAôA òüA ,ly|þì Ñôpy óBßyA qA RBÚôA þâkAõðBg þâlðq Bì ,BìA îðôk|þì úÞ òì úðôlð
oBGôk þßü þPc ô kõG ûly úzýíø qA pO|jBPvâ ,îýãG Õôok îýðõO|þíð úÞ îø úG ,îüoAlð þÛÖõì
.lñÞ|þì ûBãð ôA úG îcArì .kõG ûkpßð úÚBÖA îø }okBì úÞ Qvýð ÿrý^ óôA QýÛÖõì òì pËð úG |«ç¾A
ÿõG ,lñÞ qBG Ao {üBø|îz^ kpÞ|þì þÏu ,ïoAlð ôo }A úé¾õc òì !óBìBì òýHG- .kõG ûkAk Ao ôA JAõW ó|çÖ òñÞ|þì pßÖ ïkpì ,òñýG|þì óôpýG qA ïkpì
BG QuAõg ,{ÒBìk ÿõO lý`ýK êßèA lñO òì ,úñÞ þùð ô pìA îùG îPvýð úÞ }lñìoBÞ ÿõO ô kpÞ qBG Ao {éüBGõì þyõâ kpì õO ÿArý^ BñüA BìA ,úÛÖõì ô QhHyõg Àhy
pG ô oôk ,QvðAõPð BìA lðAoBhG Ao ó@ {Puk òýñÞ êídOõñì òýðõO|þì úâA ,îPvø úÞ îñýíø qA úÞ Ao ëBvìA oBùG qA þvßÎ ,Qzâ Ao Bø|wßÎ óõyA|ú`G ô óq qA úPÖo |æBc BO þvÞ ,úñüpPüô
qA QvðAõO|þíð ,kpÞ IXÏO ,kõG þèBg {PhO AkpÖ òýíø úÞ úð úâA ,úy ïõíO îÛzìô xok BO ûBýu ÿBø|îz^ ,kpÞ ûBãð kõG úPÖpâ óBßyA þPhHyõg xBvcA Bø|Bíy þüAlg úupLG
qBG Ao {üBø|îz^ Qícq úG ,kõy lñéG {üBW þãPvWpG ô QzK pK ÿBøôpGA ó@ BG {Pyok ,óõOolK ,óõOpvíø Bíy pËð úG ?òýñÞ|þì
ûqBO ,kq {Úôm ÿõO ÝBOA Qhè ÿBÃÖ ,kpÞ !ïo|þì úðõg òüA qA ÿBø|îz^ ÿõO BìA ,kõG ôA úýHy «|çìBÞ {üBø|Iè BùñüA þðôk|þì ?òPvø þÛÖõì ÿBø|ï[email protected] óõOokBì
Ao {éýèk ,QuA óBPuoBíýG úÞ lýíùÖ Ao }okBì ,óBßyA ókq Ùpc oõW òüA ôA úÞ kõG|þì[email protected] êTì ,lük|þì þHüpÒ wc óBßyA þPhHyõg ô QýÛÖõì ...ûpøBËO óõyBølñhHè
úÞ koôBýG pÆBg úG úÞ kpÞ þÏu QvðAk|þíð êídO oôq úG BìA koõg|þì Ápc ,kpÞ|þì úðAõük ÿõO ,AõÎkqA lÏG Ao wßÎ òüA ,QgBñy|þíð Ao îø úOpvK úÞ óBßyA ,îPðq úÞ òì úßñüA þñÏü
}õø QvðAõO|þíð ,QuA ûkõG BXÞoBG òü[email protected] ï[email protected]ô kpHð |æBG Ao {üAl¾ kpÞ|þì þÏu ,kpÞ|þì ó@ óBßyA ,kõG úPÖpâ óAlíø ÿBø|áoBK qA þßü
êTì ÿA|ûlñÞApK ÿBørý^ ,lñÞ ÐíW Ao {uAõc ô þüBùñOô kpýãG Ao òýyBì úÞ kõG ûly Yíuqôo .úñÞ {uBvcA
,lì@ }kBü ...ô BýPðAq òýyBì ,{Puôk lìBc .lyBG |æBc BO úÞ îñßG lüBGoBßý^ òì þâ|þìõO-
qA lìBc ÿBýPðAq òýyBì ëpPñÞ ,ûkBW ÿõO qpÆ lzð úÞ òüA !ïrürÎ !ïpvK ú[email protected] .lgp`G pùy ÿõO kôpG þüBø ï[email protected] ,îñýG|þì îø ïkõg ôo BñüA úíø ?ïkpßð
ÝpG pýO úG QÎpu BG ô kõG ûly ZoBg {Puk þ^ úãì ,úOolK úyBG þ^ pø óôA ,koõgpG !pvK ÿoAlð úìBñýøAõâ õO ú[email protected] BìA ,óoAk ïApPcA òì pGApG oArø úÞ îñýG|þì ôo
óBìpÖ xpO BG úÞ þüBø|úËdè BùñO úPHèA ,kõG ûkq ,úPðApãð ,ûoAk QPuôk ,kõG Üc {Öpc ?úP×â þâlñðAo ï[email protected] úÞ úñüA îùì !ïoAlð úÞ ïoAlð- òüpO|QhHyõg BðôA òñÞ|þì pßÖ Bø|þÃÏG
þG òýyBì ô kõG úPÖpâ {Puk ÿõO îßdì Ao ÿoAk ôo BXÞ ûqBO ,ïpvK ôpð lñO olÛñüA îø õO òñÞ|þì þâlñðAo úÞ þüBñüA úíø úãì ,úyBG léG úÞ óõyBÖpc ÿBK BìA òPvø îèBÎ óApülì
úÞ QvðAk|þíð ô QyAk pÆBg úG Ao kõG ëkBÏO .îðôpG ïô[email protected] ïk|þì ëõÚ ?óoAk úìBñýøAõâ þâlðq qA ÿoõW úü ïôlÞ pø þñýG|þì þñýy|þì
ÿBø|ûoBK úßO óBýì qA Ao ôA lvW oõÇ^ óoAnãøo .ûoAk QPuôk RBGBG ?ÿpG .îñÞ ëõHÚ îðõO|þíð úWô aýø úG .î×uCBPì- þéßzì úÞ Bì ,lðA|þÂAoBð óõy þ¿hy
ûlðBuo óBPuoBíýG úG ô ûlýzÞ óôpýG òýyBì õO òì ?þâ|þì ÿlW ?ûoAk Quôk õñì óôA- òì ,òñÞ|þì ûBHPyA òñÞ|þìôooBÞ òüA úÞ þüBðôA
ûly qBG BýPðAq àGpüA úÞ koô@ wðBy .lðkõG õO lÏG ,{íñýG|þíð îø úÛýÚk ûk qôo úðBHy píÎ úü ,õO þyõg úËdè úüpÆBg úG ïAõg|þíð .îüoAlð
ÙpÆ úG ô ly ÝBOA koAô ÿoBPupK...kõG îñÞ|þì IXÏO |«ç¾A ?ûoAk Quôk õñì þâ|þì þñÏü êßzì þãG úy|þì ?îüoAlð þéßzì-
ó@ þíÞ ô QÖo kõG ûly óArüô@ úéýì qA úÞ|þìpu }BW úG lüBG ?BGBG ïkpÞ }Al¾ þã`G qA oõÇ^ .îyBG ïkpì ûlñìpy ô ÐÂô ú^ õO óBßyA þðôk|þì |ç« ¾A õO ?þ^
Ao }pu.lðrüpG pO|Ðüpu Bø|ûpÇÚ BO kpÞ qBG Ao ,p×u îýPÖo îükq píÎ úü lÏG !õíÎ îP×â|þì ÙpÆ !|æBc îPuAõhð òýyBì óõOqA úGõg- þðôk|þì ?úð Bü ûo|þì úuolì þðôk|þì ?úýèBc
,îñÞ|þíð ëBc }BøBG òì !óBìBì ,kpÞ óõíPÖõÞ {èBu 15 þPÚô îø óôA ûlüpgrñG }pvK úuAô ëô Bü ûo|þì {ükBPupÖ úÞ þÛýuõì x|çÞ
:Q×â ô lðBgp^ {uAô îø ïpýíG òì úâA îñÞ|þì pßÖ ,þðôk|þì úÞ îüoAlð óõì þãèBu 17õO îø óBüs úü Bì ,ûkõG }õâ þ^ ?úyõK|þì þ^ þðôk|þì ?ûkpÞ
!pýg úG Bíy Iy !!pgBìõy óBßyA !úG úG- ïApG úìBðqôoõO úñÞ QÚô úâA lüBy ,Qvýð îùì oAõu ûoAm|þíð ô úðq|þì ëBcl óõìBGBG ,aýø lülXO BO úu ëBvìA þðôk|þì |ç« ¾A ?ûk|þì
!pvK ÿlýGAõg ûqôo úu ?ÿly oAlýG ûpg|æBG Q¾pÖ úÞ pülì ÿBÚ@ úðpâô úvüõñG QýévO úü
qA |«çÞ ôo RA|ÿoBýyõø õO úñÞ|þì pßÖ RokBì úü óôA úuAô òì !òì îPg îuApì õO kBýG ûoAlð !!îýðrG jp^ úü úOõu úu ô îýzG {ñýyBì ?ûkoô@
BG ,îýâ|þì Õôok {ùG îüoAk Bì ô ÿkAk Quk }BPuôk úG úzÞ|þì QèBXg îñEíÇì ,îãñð úßè ?úðkq Ùpc qpÆ ú^ òüA !?óBßyA- ?þñÞ|þì þgõy ?ûkoô@ lülXO ??þ^-
qA ,úñìpvK úðq|þì òzÖ MýO úÞ ûpvK óôA úãG îâ|þì úÞ úñýíø úuAô ?lýíc þgõy ú^-
!ûqôo úu òüA õO ûkpÞ AõÎk êñupK úíø !úOõu úu !ëBcl îâ|þíð òì ,þy|þì oôk ÿoAk Qýâlðq ô óq qA
lük úÞ lðrG þÖpc QuAõg óBßyA .kBü|þì }lG òì qA ô ûoAk ïpy òì òPyAk BG ?îðrG Ùpc Bíy êTì ?îãG þ^ wK- qA þßü îâ|þì BìA òßð Qìlg ,òßð oBÞ
úÞ QvðAk|þíð ,koõg|þíð óBßO îø {Ooõ¾ Ao }olK úÞ kpÞ|þì þüBøoBÞ líÎ úG óBßyA êüBì ûlñG lüoAkoBÃdPuA úÞ úðõãðBíø !ï|çu ú^ ok RA ú`G ô óq þðôlG úÞ úñüA Q×üBÊô
ûlðk oBù^ ,õéW ÿBø|óAlðk ,àÖ ,Bø|Quk úG ôA úÞ QvðAk|þì ,kAk|þì [email protected] þGBvc úñýùG ûkB×PuA Bíy úýéÛð úéýuô qA îyBG|þì úÞ îðrG pÒ Bðq þÃÏG êTì ïAõg|þíð ?lðA|þèBc
þ`ýK lðBG |«çìBÞ ô úPvßy {PuAo ÿBK ô òýüBK pük BO òýíø ÿApG ,QuA xBvc kBüq ólýGAõg ÿoõXñüA îPvýð léG òì !pßzO ëBíÞ BG ,îüBíñG oBËPðA RqA BìA !îèk õO ûlðõì p×u úü Rpvc
qA þPívÚ ô kõG ûly ûoBK {èBdÆ ,QuA ûly ôA úÞ QvðAk|þì ,lðBì|þì JAõhPgo ÿõO QÚô Bø|MüpO òüA qA îø îyõg |ç« ¾A !îðrG Ùpc ûpíS óBßyA ,úyBG RA ú`G úG QuAõc ïoAk
qA oBPupK .lðkõG úPyAkpG îø Ao {üBø|ûkôo úðBg úG ïBy ÿApG úÞ þüBø|Iy koAk Quôk kAõg|þíð úãük ,ûlð ÿk|þíð òýyBì ,kBü|þíð óBßyA úâA ,|æBG ÿpG þ^ pøõO ,QuBì þâlðq
BG Ao ÿnÒBÞ {üôo úÞ þñø@ úÚoô QhO òýüBK óBßyA þèô lyBG AnÒrýìpu îø óBßyA lü@|þì þPhu ÿAõÎk qôo ó@ !þñÞ QHd¾ ï|çÞ Ì×è {ðõzð îø úG êýìBÖ õO úíø kBýG ok [email protected] qA lG
{HýW ÿõO qA ô QyAkpG kõG ûlðBHv^ ûpýâ !lýñýHGôopülì ÿBÚ@pvK !úG úG òâ|þìô ók|þì
Ao þüBørý^ ô QyAkpG Ao þßzì oBÞkõg úÞ RCApW ,ûkoô@ lülXO BO úu ëBvìA óBßyA
Qyõð|þì QyAk úÞ þèBc ok ô kpÞ QyAkkBü
úG ÐÚõì úG RolK úÞ òÞ pßy ôo Alg :Q×â !Q×â òì úG ,úãG QùG ûoAlð
þPyAk þPÎpu ú^ BG õO pvK ,lýuo RkAk ,êHì ÿôo kõG úPvzð úÞ oõÇðBíø kpì
pHg |«ç¾A ?ÿkõG ûly ûoBK úßýO úÞ þPÖo|þì òüA ,kpÞ|þìoôpì òømok Ao Bø|Ùpc òüA QyAk
òì ?kõG ûly óõÒAk RBø|úýéÞ ÙkB¿O õO ÿoAk kôlc ,kõG úðBPvìq UéS RBðBdPìA ëBì Bø Ùpc
ÿoõW !ïkõG ûlülð ÿkoõì òý`íø ïpíÎõO úÞ wK ó@ qA ,Qynâ|þì ApWBì òüA qA ûBì {y
QýÏÂô óôA õO úÞ ÿkõG ûly óõÒAk ô Jok BìA lyõXG óBßyA BG pPzýG kõG ûkpÞ þÏu
BÎk RBGBG óõW úG ôpG ,kAk|þíð JAõW îø rýèBük qA ØéPhì ÿBø|úðBùG úG kpÞ|þì þÏu ïAlì óBßyA
óôA BG ,kAk QùG ôo }Bø|úýéÞ qA þßü úÞ òÞ úíø ok úÞ kõG ûlýíùÖ ûqBO kpì ,kpýãG úé¾BÖ ôA
þzÞkõg úýHy }oBÞ òüA QyAk óôA úÞ þèBc ÿApG ô ûly oôk }pvK BùñO qA olÛ^ Bø ëBu òüA
ÑõÂõì BùñO ,lðkõG úHüpÒ BO ôk êTì îø
?úð,ûoAkQPuôkþéýgB« íPc,kõG úG ïAlÞpø lG QhG qA úÞ kõG ëBHOõÖ óBy|ápPzì
óBüBK pâAô lñPyAk úÚ|çÎ þ[email protected]ôrìpÚ ÿBø|îýOqA þßü
lñPvzð|þì ÿqBG ÿBK ô ly|þì QÚô ÿA|úÏíW
49

óApùO úéXì

|æBc :Q×â ô kpÞ }qAõð ô lýuõG Ao îOoõ¾ úPvzð ïpu ÿ|æBG ïokBì ïlük .îPÖo JAõg úG pývìoBñ^ óBPgok àzgô koq ÿBø|åpG ïBíO
Quok rý^ úíø ,ÿõy|þì ïpâ òì êÓG ÿõO Q×â ô kq Al¾ Apì kõG {éÓG ok ïokApG .QuA BW þâpG pâA .îükpÞ|þì lãè BK püq Ao óBì ûAo

.kõy|þì ûkoõhð oBøBð Ap^ ûly þ^ lýupK .õy oAlýG ïkpÞ|þì úè Ao ó@ ô îPzâ|þìpG ûoBGôk lðBì|þƒì
òzWokAkpÖÿApGþøAõg|þìQuARkpupâA îƒñEíǃì ïoAk Jõƒg pƒHg àƒü ?ÿlƒƒýƒGAõƒƒg BW Apì ëBc ó@ òPvßy bpÚ ô àzg ÿAl¾
QüApG Ao ó@ ïkõg ?þyõLG õð QƒÞAs BƒÞõƒñc ,QuA òzW AkpÖ lñÞ|þì ëBdyõg ApO {ðlýñy Bü@ úÞ kõG ÙApÆAô óBí[email protected] úGôo ïpu .koô@|þì
BG .þyBG úPyAk Quôk Ao ó@ úÞ ÿoõÆ îÖBG|þì úuolì ok Bø|þüBñyôo òzW ,BÞõƒñƒc òƒzƒW Jok úG qôo ó@ .úð Bü QuA ûAo ok pãük þâpG
:îP×âô îPÖpâ |æBG Ao ïpu þèBdyõgô IXÏO Ao Bíy úíø îøAõg|þì Bø|þÚApÎ ÿBvýñÞ ÝB×OA ïokBì BG úÞ ïlük Ao Bø|úüBvíø ïlýuo úÞ úðBg
ó@ qA pOBHüq úÞ þívHO BG ïokBì Roõ¾ .úPHèA þƒ^ ?ÿoõƒg|þƒì þƒ^ ?þƒü@|þƒì õƒƒO ,ïpƒƒHƒG ÿBvýñÞ ok AkpÖ úÞ >BÞõñc< òzW úƒG ЃWAo
ô BýG |æBc Q×âô ly qBG ïlülð râpø ÿA|ûlñg Ao ïkõg ïkAlð JAõW .QuA RA|ú^ ?þyõK|þì oApÚ ô lðkq|þì Ùpc ly|þì oArâpG Bø|þÚApƒÎ
þÆpy úG îñÞ|þì Ñôpy |æBc òýíø ,oõhG AnÒ .ïkpÞ úüpâ oAq oAq ô îPgAlðA ïokBì êÓG ÿõO úG òzW ÿApG Bø|ûkAõðBg þãíø úÞ lñPyAnƒâ

kpâô lý×u ûly lèõPì kAqõð Roõ¾ #|
þßzì ÿBøõì BG ï[email protected]õG ÿpvK ôA .kõG
BG úÞ ÿrHu ô Qyok ÿBø|îz^ ô þéíhì
óBƒƒýƒÖApƒƒÆA úƒƒG }A|ûpƒƒýƒg óBƒƒâlƒƒük
úßéG ûkAõðBg úíø úWõO ô Qvüpãð|þì
.kpÞ|þì IéWrýð Ao Bø|úHüpÒ
BG .kõG {yõâ oBñÞ ok þPyõâ ÿA|ûoAõyõâ
ô ÿkBy qôo úðBHy Q×ø ,pvK kAqõð òüA kôoô
úuqA wK lðôAlg .kõGoApÚpG Bì úðBgok òzW
Ao|þìBð wÞ pø .kõG ûkAk Bì úG AoôA pPgk lðqpÖ
RAoõO QHÚBƒÎ BƒO .kpƒÞ|þƒì kBƒùñzýK ôA ÿApƒG
þéHÚ QzK ûkqBü ïBð þâkAõðBg þSôoõì þíülÚ
pPíÞ pãük ïrürÎ okBì .kq îÚo ôA ïBƒð úƒG Ao
ô QyAk Ao Bì Üzìô xok úG òPgAkpK Q¾pÖ
Iy ô ÿoAk|ú`G ô ÿoAk|úðBg úG {PÚô ïBƒíO
ïõu x|çÞ úG ëBƒu ó@ Qƒynƒâ|þƒì ÿoAlƒýG
. ïkõG úPÖo þüAlPGA
qA óBPgok ÿBø|åpGô kõG ïBíOA úGôo pùì ûBì
äƒðo pƒýýÓO þƒü|çÆ ô rƒìpƒÚ ô koq úƒG rƒHƒu
BÞõñc òzW ÿApG ÿA|úülø pýýÓO ,ûBì ó[email protected] ÿrýüBK Iv`èk ÿAõø .lðkAk|þì
ûApíø îüApG ÕõéG Ñôpyô þðBívW lyo BG ê¿Ö
IèBÇì ÿôo qA îéÏì îðBƒg úƒuolƒì ok .kõƒG
ÜüõzO Ao Bì ô kAk|þƒì xok þƒuoBƒÖ x|çƒÞ
ô BHüq Èg BGô þyBÛð Ao JBPÞ püôB¿O kpÞ|þì
ÈüApy òüA ok .îýñÞ þvüõð|JBPÞ Qyok ô rüo
ô þvüõñG IzìA Ao Jp ëôlW þølG ëõÚ úÞ ïkpuô lñÞ|þì kokô ûkpÞ iü îüBø|Quk îP×â .îüôpG BvýñÞ úéÓzì ô ly|þì pPíÞ ô îÞ ïokBì QÚô ô Q¾pÖ
îøk|þì ëõÚ îø òì .ÿpýãG kBü |«çìBÞ BO þðAõhG ëôlW pÆBg úG Apì JBvc îéÏì .kpu ,QuA kõG òüA êTìqôo ó@ÿAõø ÿBìpu ïkõG QÞBu Ao Bì úG àíÞ ÿApG ëBXì BøolÛð@ þâlðq ÿoBÞ
ÉpÖ qA ,ÿôpƒG òƒzƒW úƒG õƒð QƒÞAs BƒG AkpƒÖ Ì×cqA Ao ó@ îñÞ|þìoBÞpø .kpÞ úíüpW Jp kpÞ|þì JApg Apì ëBc rý^ úíø ,ûlüoBG ÙpG úÞ
ô okBì ÿBø|úuõG ô }qAõð Rnè ,þèBdƒyõƒg ú`G .lýzÞ ïpu ÿôo pG þPuk ïokBì .ïõy|þíð xôok òPÖpâ kBü ÿApG úðBg úG ólýuo Ädì úG .QyAnâ þíð
.ïkpÞ }õìApÖ Ao îüBø|Quk kok ûqBO QƒÞAs ,QÖpâ }õÒ@ ok Apì ô QyAnâ ÿoBñÞ úG Ao ÐÚõì ú^ ïlýíù×ð .ïkBPÖA îüBø|JBPÞ ÿôo kõg qA .ly pOkpu îÞ îÞ Aõø ûBì[email protected] Ñôpƒy BƒG
îülì@|þì úðBg úG îüBø|þu|çßíø BG úÞ óBPvGk

BðpŸG ZpüA pPÞk ëApýì[email protected]}pÖ þDõy|þèBÚ
àyrLðAlðk
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ (818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 50
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335


Click to View FlipBook Version