The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสาร ร.ร.งิ้วราย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aj.supattra.aiem, 2021-05-14 07:54:50

วารสาร ร.ร.งิ้วราย

วารสาร ร.ร.งิ้วราย

Keywords: วารสารโรงเรียนงิ้วราย ปี63,งิ้วราย

วันวาน... FNogoC.tBblu.aRbll
สท่พี ู่วานักเเพกยี ษร ยี ณ
ครูดขี องแผน่ ดินและ
ทีภ่ าคภูมิ เดก็ ดขี องแผน่ ดนิ

งว้ิ ราย
รงั สรรค์

1โรงเรยี นง้ิวรายบญุ มีรังสฤษด์ิ

พระราชดำารัส

พระบาทสมเดจ็ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑๐

คว�มรู้และคณุ ธรรม เป็นร�กฐ�นส�ำ คัญของคว�มดีคว�มเจรญิ ทกุ อย�่ ง
เดก็ ทกุ คนจงึ ตอ้ งหมน่ั ศึกษ�อบรมใหถ้ ึงพรอ้ มด้วยคว�มรู้และคณุ ธรรม เพอ่ื จะได้เติบโตข้ึน
เป็นผู้ใหญท่ ี่มีคุณภ�พ ผสู้ �ม�รถสร�้ งสรรคค์ ว�มดคี ว�มเจริญใหแ้ กต่ นและแก่ส่วนรวม

พระท่นี ง่ั อัมพรสถ�น พระร�ชวงั ดสุ ิต
วันที่ ๑๘ ธันว�คม พทุ ธศักร�ช ๒๕๖๒

2 วารสาร Ng.B.R Journal 63

ของเร�ช�ว...

สารจาก... ผูอ้ ำ�นวยการ

โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ มุ่งม่ันพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพ่ือสามารถนำ�ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงข้ึน และสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ
ดีงามและสามารถดำ�รงตนอย่างมีความสุข มีความรู้ มีความสามารถพิเศษ
ในด้านต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
และโรงเรียนยังเห็นถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน
และชุมชน เพราะเป็นหัวใจของความสำ�เร็จ เน่ืองจากมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่ง
คในวกาามรอพขนัฒอุเคขนจร“กรอ�รโ�าารงยิรคบะวงสธณุ คเลัหร่งรตุเณรภ์ียชส้นมนา่วรทแพยดมิร่าบเะนีตดนหบด�้้อกั ลผนับงเรือู้มปคคียสณุทีุณกนน่ยีคธภทนืับร�รง้ัร”พสอโมนรง๒งุนเทรดกยี่�าาวนนรจผัดู้นกำ�ิจชกุมรชรนม
และทุกท่านท่ีได้ให้
โรงเรียนง้ิวรายบุญมี
รงั สฤษดิ์ หวงั เปน็ อยา่ งยง่ิ วา่ คงจะไดร้ บั ความรว่ มมอื ในการพฒั นาและหากมี
ข้อเสนอแนะหรือต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียน
พรอ้ มนอ้ มรบั และน�ำ มาปฏิบตั ิ เพื่อพฒั นาให้โรงเรยี นมคี ณุ ภาพท่ีดีย่งิ ขน้ึ ไป

นายกัมพล โพธ์ิระดก
ผอู้ ำ�นวยการ

รDร่นุ�xงอวD�ัลยชไุCนมUะเ่ กเลPินิศ๑ค๔ร้ังทปี่ี ๑ กรNL��EAงรAวแDัลขGช่งOนขULันะEเฟลYตุ ศิUOบ-อ1Uล5TH

รฟ�ุตงบวอัลชลน๔ะเเลสิศ�้ พัฒน�ส่อู น�คต

1ฟร�ตุ งบวอัลรลอ๔งชเนสะ้�เลพศิฒั อนนั�สด่อูบั นโร๒�งคเรตยี นง้วิ รายบุญมรี ังสฤษดิ์

บทบรรณาธกิ าร ท่ีปรึกษา ผอู้ ำ�นวยการ
ผู้ช่วยผอู้ ำ�นวยการกลมุ่ บริหาร
“จงพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู้เพราะถ้า นายกัมพล โพธิ์ระดก บุคคลและกิจการนักเรยี น
หากคณุ ท�ำ ได้ คณุ จะไมม่ วี นั หยดุ พฒั นา” จากขอ้ ความนี้ นายสุชาติ ชอ้ ยประเสรฐิ ผชู้ ่วยผู้อำ�นวยการกลุม่ บรหิ าร
ทำ�ให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีวันส้ินสุดการดำ�เนินชีวิต งบประมาณและแผน
ของมนุษย์คือบทเรียนอันลํ้าค่า หากมนุษย์หยุดเรียนรู้ นางพัฒนน์ ร ี ศรีง้วิ ราย ผู้ชว่ ยผอู้ �ำ นวยการกลมุ่ บรหิ าร
ก็เท่ากับว่าได้หยุดวิวัฒนาการของตนเองไปและไม่ วชิ าการ
สามารถอยรู่ อดไดใ้ นสงั คมทมี่ กี ารเปลย่ี นแปลงไป ดงั นน้ั นายอนุชิต กรีแสง ผชู้ ่วยผอู้ ำ�นวยการกลมุ่ บริหาร
จงึ จำ�เป็นท่จี ะตอ้ งต่ืนตัวและพัฒนาตนเองอยเู่ สมอ ท่วั ไป
นายเฉลยี ว เขียวพระอินทร์
โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ จึงได้พัฒนา
ในหลาย ๆ ด้าน มุ่งสร้างระบบการทำ�งานและระบบ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแรงขับเคล่ือน กองบรรณาธกิ าร บรรณาธิการ
ในการสร้างผู้เรียนท่ีมีคุณภาพรอบด้าน ทั้งน้ีโรงเรียน นางสาวศรญั ย์รัชท์ เรอื งโรจน์ นางสาวสุพัตรา เอีย่ มพงษ์ไพบลู ย์
ง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิได้รวบรวมเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ นางธมลวรรณ อิทิสาร พสิ ูจ นอ์ ักษรและรูปถา่ ย
ภาพแห่งความสำ�เร็จและความภาคภูมิใจ ทุกกิจกรรม
ความเคล่ือนไหว และเหตุการณ์สำ�คัญภายในโรงเรียน นนาางยอสาุวภจิ รักณขณ์ ส์ รช้อชู ยูดแ สวง นนาางยเณจนรวจัฒติ รน์โกพิจธพปิ์ าลณ่ัง ชิ ยเ์ จ ริญ
งวิ้ รายบญุ มรี งั สฤษดน์ิ �ำ มาถา่ ยทอดลง Ng.B.R Journal นนาายงสนากวรวณรร์ จณุลธหรอรมม มหาส มทุ ร นนาางยสสาวุ วิจสักุพขตัณร์ าชชูเอูดย่ี มพงษ ไ์ พบ ูลย ์
ฉบับนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ นางสาวชนกิ านต์ จันทร์ดา นางอ าภรณ์ สร้อยแสวง
การสนบั สนุนการทำ�งานจนสำ�เรจ็ ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
วารสาร Ng.B.R Journal 63
สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ โรงเรียนขอแสดง
ความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ปรชั ญาจากตราสัญลักษณ์โรงเรยี น หนา้
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ที่จบการศึกษา ขอให้ วันวานทพ่ี ากเพียรสวู่ นั เกษยี ณทภ่ี าคภูมิ ๓
นกั เรยี นทกุ คน ประสบความส�ำ เรจ็ ในทกุ ๆ ดา้ น และน�ำ สายใยสมั พนั ธ์ชมุ ชนงิ้วราย ๔
สงิ่ ดี ๆ ทไ่ี ดจ้ ากโรงเรยี นน�ำ ไปใชป้ ระโยชน์ เพอื่ การเรยี นรู้ งว้ิ รายรังสรรค ์ ๕
และพฒั นาตนเองในอนาคตตอ่ ไป การพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรยี นงิว้ รายบุญมรี ังสฤษด์ ิ ๗
มหกรรมทางวชิ าการนกั เรียน ประจำ�ปี ๒๕๖๔ ๙
วัตถปุ ระสงค์ Ng.B.R Football Club ๑๑
Ng.B.R หวั ใจไทย ๑๒
๑. เพ่อื เผยแพรข่ า่ วสารและกิจกรรมของโรงเรยี น กจิ กรรมของโรงเรยี นงว้ิ รายบุญมรี ังสฤษด์ิ ๑๓
๒. เพือ่ เสริมสรา้ งและรักษาไวซ้ ึ่งความสัมพนั ธอ์ ันดี ดาวเด่น Ng.B.R ๑๕
ระหว่างครู นักเรียน ผปู้ กครอง และบุคลากรทกุ ฝ่าย รางวัลเกยี รตยิ ศ ๑๙
๓. เพื่อเสริมสรา้ งความศรัทธาและความเขา้ ใจทง้ั ภายใน ครูดีของแผน่ ดนิ และเด็กดีของแผ่นดนิ ๒๐
และภายนอกโรงเรยี น รางวลั เชิดชูเกียรติ Ng.B.R ๒๒
๒๓
2 วารสาร Ng.B.R Journal 63

ปรชั ญาจากตราสัญลกั ษณ์โรงเรียน

ครธู รี ะ ทองยีส่ ุ่น อธิบายความ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ ซึ่งออกแบบโดย
อ.ปรีชา สุขสมัย ร่วมกับ อ.วิเชียร อินทรกระทึก นอกจากจะมี
ความงดงามทางดา้ นศิลปะแล้วยังมคี วามหมายทล่ี ึกซ้งึ ซอ่ นเรน้
เป็นปรชั ญาใหศ้ ิษย์ ง.บ.ร. เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
เพือ่ ความส�ำ เร็จในชีวติ อีกดว้ ย

องคป์ ระกอบของตราสัญลกั ษณ์ องคพ์ ระปฐมเจดยี ์บนดอกบวั บานมีรัศมี ๘ แฉก

ความหมาย รศั มแี ปดแฉก หมายถงึ มรรค ๘
องค์พระปฐมเจดีย์ หมายถึง ความม่ันคง หลักชัยใน ท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง)
ความสำ�เร็จของชีวิต องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกท่ี มรรค ๘ คือ ทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์จะนำ�พา
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นเจดีย์ ไปสคู่ วามสขุ ความส�ำ เรจ็ ในชีวิตอนั ประกอบดว้ ย
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองมาช้านาน โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิตั้งอยู่ ๑. สมั มาทิฏฐคิ วามเห็นชอบความเขา้ ใจ
จังหวัดนครปฐมได้อาศัยร่มเงาของพระพุทธศาสนาอยู่เย็น ๒. สมั มาสังกัปปะด�ำ รชิ อบ
เป็นสุขเปรียบเหมือนพวกเรา ชาว ง.บ.ร. มีความมั่นคงยึดมั่น ๓. สัมมาวาจาวาจาชอบ
ในพระพทุ ธศาสนาในการดำ�เนนิ ชีวิต ๔. สัมมากัมมันตะกระทำ�ชอบ
๕. สมั มาอาชีวะเลยี้ งชีพชอบ
เป็น “ดบอกัวบพวั ้นบานนํ้าห”มายขถึ้นงึ มคาวรัาบมแบสรงสิตทุะธวผิ์ันดุเจผรอ่ ิญงเดตอิบกโบตวัเตบ็มานท่ี ๖. สมั มาวายามะเพียรชอบ
๗. สัมมาสติระลกึ ชอบ
ธรรมชาตแิ หง่ การเกดิ ดอกบวั ท�ำ ใหแ้ ลเหน็ ปรชั ญาเกย่ี วกบั การเกดิ ๘. สมั มาสมาธิ ต้งั จิตมั่นชอบ
กล่าวคือ แม้ดอกบัวจะเกิดจากโคลนตมก็ยังสามารถแยกตัว ความหมายรวม การยึดมั่นในคุณธรรมและความดี
เบ่งบานอยู่เหนือโคลนตมโดยมิแปดเปื้อนกับโคลนตมนั้นเลย อย่างมนั่ คง จะน�ำ ไปสคู่ วามสำ�เรจ็ ในชีวติ
อุปมาเหมือนคนดีแม้เกิดหรืออยู่ในหมู่คนชั่วความชั่วหาได้
กล้ํากลายคนดีน้ัน เปรียบประดุจลูกศิษย์ ง.บ.ร. ทุกคนที่
ประเสรฐิ ยอ่ มสามารถแยกตนจากสงิ่ ชั่วรา้ ยตา่ ง ๆ ทง้ั ปวงได้

3โรงเรยี นงว้ิ รายบุญมรี งั สฤษด์ิ

นายธรี ะ ทองย่ีสุ่น นางพยุง มาชมสมบูรณ์ นางบุญเออื้ ปานราตรี

ต�ำ แหน่ง ครู คศ.๓ ต�ำ แหนง่ ครู คศ.๒ ต�ำ แหน่ง ลกู จา้ งประจำ�
วทิ ยฐานะ ครูช�ำ นาญการพเิ ศษ วทิ ยฐานะ ชำ�นาญการ เกดิ วนั ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๐๓
เกิดวนั ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๐๓ เกิดวนั ท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๐๓ ความภาคภมู ใิ จ มคี วามภาคภมู ใิ จทไ่ี ดม้ า
เขา้ รับราชการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เข้ารับราชการ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ ทำ�งานนี้ ตลอดจนเกษียณอายุราชการ
ความภาคภูมิใจ ทำ�งานด้วยความมุ่งม่ัน ความภาคภูมิใจ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ท่โี รงเรยี นแหง่ นี้
ทมุ่ เท และจรงิ จงั มี ๓ รางวลั ระดบั ประเทศ ให้กับนักเรียน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คติพจน์ อยากทำ�อะไรให้รีบทำ� และทำ�
รบั ประกนั คุณภาพ หนง่ึ แสนครดู ,ี ครดู ใี นดวงใจ วันนใี้ ห้ดีทสี่ ดุ
คตพิ จน์ คิด+ไมท่ ำ� = คนเพอ้ ฝัน คตพิ จน์ ทำ�วันนี้ให้ดที ส่ี ดุ
พดู +ไมท่ �ำ = คนเพอ้ เจอ้
คดิ +พดู +ท�ำ = คนจริง

4 วารสาร Ng.B.R Journal 63

สายใยสัมพนั ธ์... ชมุ ชนง้ิวราย

งานทอดกฐินสามคั ควี ัดงว้ิ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และพธิ หี ล่อพระพุทธรปู

โรงเรยี นไดน้ �ำ คณะครแู ละนกั เรยี น โรงเรยี นงว้ิ รายบญุ มรี งั สฤษดิ์
รว่ มกิจกรรมชมุ ชน สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ในงานทอดกฐนิ
สามัคคีวดั งิว้ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และพธิ หี ลอ่ พระพุทธรูป ณ วัดงว้ิ ราย
อ.นครชยั ศรี จ.นครปฐม

งานท�ำ บญุ ปดิ ทองประจำ�ปี
อดีตเจ้าอาวาสวดั งว้ิ ราย

ทางโรงเรียนได้นำ�นักเรียนทำ�กิจกรรม
จิตอาสา บริการชุมชน ภายในงานทำ�บุญ
ปิดทองประจำ�ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดง้ิวราย
ณ วดั งว้ิ ราย ต.งวิ้ ราย อ.นครชยั ศรี จ.นครปฐม

5โรงเรยี นงว้ิ รายบญุ มีรังสฤษด์ิ

สายใยสัมพนั ธ.์ .. ชุมชนงิว้ ราย

สัมพนั ธ์ชมุ ชน

กจิ กรรมสร้างสรรค์กระทงจากวสั ดธุ รรมชาติ

คณะครูและนักเรียนได้ร่วมทำ�กระทงที่โรงเรียน เพื่อถวายให้วัดง้ิวราย
และวดั ลานตากฟา้ เปน็ การปลกู ฝงั จติ วญิ ญาณไทยใหก้ บั นกั เรยี น ซง่ึ เปน็ ก�ำ ลงั ส�ำ คญั
ในการพฒั นาชาตใิ นอนาคต และเปน็ ผสู้ บื ทอดมรดกวฒั นธรรมอนั ดงี ามของชาตไิ ทย
ตอ่ ไป

6 วารสาร Ng.B.R Journal 63

รงังสิ้วรรราคย์ โรงเรยี นงิว้ รายบุญมีรังสฤษด์ิ รว่ มกบั
องค์การบริหารส่วนตำ�บลงิ้วราย ได้ร่วม
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ และมี
ความรรู้ อบดา้ น สามารถน�ำ ไปใชเ้ ปน็ ทกั ษะใน
การด�ำ เนนิ ชีวติ ได้ ซึง่ มีกจิ กรรมดงั นี้

ค่ายอบรมคณุ ธรรม
และติวธรรมศกึ ษา ๒๕๖๓

เพอื่ ปลกู ฝังคณุ ธรรม จริยธรรม
ท่ดี งี ามแก่นักเรยี น

7โรงเรยี นง้วิ รายบุญมีรังสฤษดิ์

งริว้ ังรสารยรค์ โครงการจากนกั อา่ นสสู่ ดุ ยอดนกั เขยี นหนงั สอื เลม่ เลก็

เพอื่ สง่ เสรมิ ทกั ษะกระบวนการคดิ สรา้ งสรรคส์ ามารถใชค้ วามรบู้ รู ณาการ
ดา้ นการอา่ นเขยี นและศลิ ปะในการสร้างหนงั สือเลม่ เล็ก

โครงการค่ายกีฬาตา้ นภยั ยาเสพตดิ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และให้เห็นถึงความสำ�คัญของกีฬา แสดงความสามารถ และฝึกประสบการณ์
การทำ�งานเปน็ ทมี

8 วารสาร Ng.B.R Journal 63

การพัฒนาระบบการศกึ ษา

ของโรงเรียนงิ้วรายบญุ มีรังสฤษด์ิ

เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา
ทางวิชาการ แลกเปลย่ี น
เรยี นรู้

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ

จงั หวดั ตามโครงการ TFE (Teams For
Education) โครงการ Coaching
Teams และรบั มอบเกยี รตบิ ตั ร สถานศกึ ษา

ตน้ แบบของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ผอู้ �ำ นวยการ
สถานศึกษาแกนนำ� และครูแกนนำ�ด้าน
การพฒั นารปู แบบการจดั การเรยี นรู้ โดยผา่ น
กระบวนการ Coaching ตามโครงการวิจัย
และพฒั นารูปแบบการจัดการเรยี นรู้ ภายใต้
โครงการ TFE (Teams For Education)
จากสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอ้ งประชมุ อาคารปฐมสมั มาคาร อทุ ยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

รับการนเิ ทศเยย่ี มชั้นเรยี นและติดตามการขับเคลอ่ื นพฒั นา
คุณภาพการจดั การเรียนการสอน กลมุ่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย

ผลการด�ำ เนนิ งานยกระดบั “ความสามารถในการอา่ นและการเขยี น” ของ
โรงเรยี นในสงั กัด สพม.๙ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรยี นการสอน “การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์สู่การสร้างนวัตกรรม” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จากศกึ ษานเิ ทศก์ สงั กัด สพม.๙ น�ำ โดย นายจริ วัฒน์ บุญครอง และนางสาวกุลธิดา สิทธมิ งคล
ณ โรงเรยี นงิว้ รายบญุ มีรังสฤษด์ิ

9โรงเรยี นง้วิ รายบุญมรี ังสฤษด์ิ

การพฒั นาระบบการศึกษา

ของโรงเรยี นงว้ิ รายบุญมรี ังสฤษดิ์

ร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการครูต้นกล้า
วิจัย รุ่นท่ี ๒ และจัดแสดง

ผลงานการวิจัย พร้อมรับมอบเกียรติบัตร
ณ โรงเรยี นกำ�แพงแสนวิทยา

หัวหน้ากล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
โรงเรยี นง้ิวรายบุญมีรงั สฤษดิ์

ได้เข้านิเทศเย่ียมชั้นเรียนและติดตามการขับเคลื่อน
พฒั นาคณุ ภาพการจดั การเรยี นการสอน กลมุ่ สาระการเรยี นรู้

ภาษาไทย ผลการดำ�เนนิ งานยกระดับ “ความสามารถใน
การอ่านและการเขียน” ของโรงเรียนในสังกัด สพม.๙
ตามโครงการพฒั นาคณุ ภาพการเรยี นการสอน “การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์สู่การสร้างนวัตกรรม”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สังกัด
สพม.๙ น�ำ โดย นายจริ วฒั น์ บญุ ครอง และนางสาวกลุ ธดิ า
สทิ ธมิ งคล ณ โรงเรยี นเพิ่มวิทยา

10 วารสาร Ng.B.R Journal 63

มหกรรมทางวชิ าการนักเรยี น ประจำ�ปี ๒๕๖๔
วนั ท่ี ๒๖ มนี าคม ๒๕๖๔ โรงเรยี นงวิ้ รายบญุ มรี งั สฤษดิ์ จดั กจิ กรรมมหกรรมทางวชิ าการ ประจ�ำ ปี ๒๕๖๔
เพอื่ จัดแสดงผลงานทางวิชาการ และการนำ�เสนอโครงงานของนกั เรยี น เพอ่ื แลกเปล่ียนเรียนรแู้ ละเปน็ เวที
ใหน้ กั เรยี นได้เสนอผลงานของตัวเอง ณ หอประชมุ โรงเรยี นงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ
11โรงเรียนงิ้วรายบญุ มรี ังสฤษด์ิ

ก๑โเโดงาร๕นิรงยบเรไรปาดรียีงวหิ้รนวเนัับาขงลั ทรา้รวิ้จงแี่าราำ�๑ขงานนว่งย๒ขวัลขบนอันชุญพงนร๗ผฤมาะอู้,ศีรย๐เ�ำังจลก๐นสกิิศา๐ฤวารอยษยันบกNนดดาาAิ์ ัทบรเ๒พDก๕ถอ่ืUมั๑๖ือพพLว๓ัฒลไา่ดYนเโโ้แปOพราชน็ธงสUมเริ์อรู่รTปะาีกยี Hดย์มหนกกานงLาควิ้นงึ่ Eรรรก�ำรAาอทา้ ะยGงวมีดบขUฟับไุญอEดตุสงม้รบูงทณีรับตอีมังอ่ถลฟสจไ้วรฤปุตงัยนุ่ ษบหรอดอวาา์ิดังลยภวรไุ ัลามาชยแเ่ กบใลตนิ รุะ้ ี

ขอแสดงความยนิ ดกี บั นกั กฬี าทไ่ี ดเ้ ขา้ รว่ ม
การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ
ของมหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้
พระนครเหนอื
๑. เด็กชายกติ ติภูมิ นุน่ พันธ์ ม.๓/๑
๒. เด็กชายอมั ฤทธิ์ เชอื้ สง่า ม.๓/๑
๓. เด็กชายณัฐภทั ร บวั เผ่อื น ม.๓/๑
๔. เดก็ ชายฮุดา โสดว้ ง ม.๒/๒
๕. เดก็ ชายวิวรรธน์ แหลง่ สนาม ม.๒/๒
๖. เด็กชายวรรณธชั ช่วยคง ม.๒/๒

12 วารสาร Ng.B.R Journal 63

Ng.B.R หัวใจไทย

กิจกรรมพธิ ีไหวค้ รู ครอบครนู าฏศลิ ป์-ดนตรไี ทย

13โรงเรียนงิ้วรายบุญมรี ังสฤษด์ิ

Ng.B.R. หัวใจไทย

เ บ ญ จ ร ง ค์

การจัดแสดงผลงานนกั เรยี นใน

งานกองทุนศิรจิ ิต อนุสรณ์

การออกตลาดงิ้วราย การจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน วชิ าเบญจรงค์

14 วารสาร Ng.B.R Journal 63

กจิ กรรม การอบรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
สำ�หรับบอรด์ Kid Bright
ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรงั สฤษดิ์

Big Cleaning Day
15โรงเรียนงิ้วรายบญุ มีรงั สฤษด์ิ

กจิ กรรม กจิ กรรมท�ำ บุญและทอดผา้ ป่าเพ่อื การศึกษา
เนอ่ื งในวันคล้ายวนั สถาปนา ๖๐ ปี
ของโรงเรยี นงิ้วรายบญุ มีรงั สฤษด์ิ โรงเรยี นงิ้วรายบญุ มีรังสฤษดิ์

พิธไี หว้ครู ๖๓

16 วารสาร Ng.B.R Journal 63

ACTIVITIES

กจิ กรรมถวายพระพรพระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกล้าเจ้าอยหู่ วั

1717ปัจฉิมนเิ ทศนักเรยี น
โรงเรียโรนงงเิว้รรยี านยงบ้วิ ุญรามยีรบังญุ สฤมษีรดงั ส์ิ ฤษด์ิ

ACTIVITIES โครงการเยาวชนไทย หวั ใจสะอาด จงั หวัดนครปฐม

กจิ กรรมผกั ไฮโดรโปรนิกส์

โครงการ “แปรงถูก แปรงดี ไมม่ ฟี นั ผ”ุ

18 วารสาร Ng.B.R Journal 63

ดาวเดน่ Ng.B.R ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ (ผลการเรียนด)ี
ดาวเด่น Ng.B.R เทอม ๑
 ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ ๑
เดก็ ชายณชั พล เทพฝั้น ม.๑/๒ ผลการเรียน ๓.๗๕ นางสาวกัณธิชา ศรพี ลู ม.๓/๒ ผลการเรยี น ๓.๘๖
 ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๓ เดก็ หญงิ ณฐั นรี ลมิ ปชยั ม.๓/๑ ผลการเรยี น ๓.๘๕
เด็กชายอมั รินทร์ เชื้อสง่า ม.๓/๒ ผลการเรียน ๓.๘๑ เดก็ หญิงสขุ เหมย ตา่ แสง ม.๓/๑ ผลการเรยี น ๓.๘๕
เด็กหญิงธารารินทร์ ทรพั ย์อบรมย์ ม.๓/๑ ผลการเรียน ๓.๗๗ เด็กหญิงจารุพิชญา ปรีดาวงศ ์ ม.๓/๑ ผลการเรยี น ๓.๘๓
เด็กหญงิ จารุพชิ ญา ปรีดาวงศ ์ ม.๓/๑ ผลการเรียน ๓.๖๒ เดก็ หญงิ วนัสนันท์ จันทร์ช้าง ม.๓/๒ ผลการเรียน ๓.๗๘
เด็กหญงิ ณฐั นรี ลมิ ปชยั ม.๓/๑ ผลการเรยี น ๓.๕๕ เด็กหญงิ ศิวารตั น์ สวสั ด์ิกล่นิ ม.๓/๒ ผลการเรียน ๓.๗๖
เดก็ หญงิ วนสั นันท์ จันทร์ช้าง ม.๓/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๕ เด็กหญงิ ศศกิ านต์ รอดคล�้ำ ม.๓/๑ ผลการเรยี น ๓.๗๐
นางสาวกัณธชิ า ศรีพลู ม.๓/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๔ นายธนากร โมรานิล ม.๓/๒ ผลการเรยี น ๓.๗๐
เดก็ หญิงศิวารัตน์ สวัสดิ์กลน่ิ ม.๓/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๐ เด็กหญิงกนกพร ทศั กลุ ม.๓/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๖
 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๔ เดก็ ชายพงศกร อ่อนโคกสูง ม.๓/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๕
นางสาวปณาลี จนิ ดารตั น ์ ม.๔/๑ ผลการเรยี น ๓.๘๑ นายวิทยา วงศ์แข ม.๓/๑ ผลการเรียน ๓.๕๓
นางสาวลลติ า โพธิกะ ม.๔/๑ ผลการเรียน ๓.๗๘ เด็กชายวทญั ญู สคุ นธนะ ม.๓/๑ ผลการเรยี น ๓.๕๐
นางสาวพนิดา ป่นิ เกลา้ ม.๔/๑ ผลการเรียน ๓.๗๕  ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๔
นางสาวปริยฉัตร เทย่ี งราตรี ม.๔/๑ ผลการเรยี น ๓.๖๘ นางสาวปณาลี จนิ ดารตั น ์ ม.๔/๑ ผลการเรียน ๓.๘๕
นายอ�ำ มรินทร์ สรอ้ ยมณ ี ม.๔/๑ ผลการเรียน ๓.๖๓ นางสาวพนิดา ป่นิ เกล้า ม.๔/๑ ผลการเรียน ๓.๗๙
นางสาวอารียา ชยั พร ม.๔/๑ ผลการเรียน ๓.๕๕ นางสาวลลติ า โพธิกะ ม.๔/๑ ผลการเรยี น ๓.๗๒
 ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี ๕ นางสาวปรยิ ฉัตร เทยี่ งราตร ี ม.๔/๑ ผลการเรียน ๓.๗๒
นางสาวนพมาศ เกษลกั ษณ ์ ม.๕/๑ ผลการเรยี น ๓.๙๑ นายอ�ำ มรนิ ทร์ สร้อยมณ ี ม.๔/๑ ผลการเรยี น ๓.๕๘
นายพัฒนกจิ รูปหล่อ ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๗๕ นายสมชาย ตาเสาร์ ม.๔/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๓
นางสาวธดิ ารัตน์ เมนะสนิ ธ ุ์ ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๗๐ นางสาวอรยิ า วินจิ กัลยา ม.๔/๑ ผลการเรยี น ๓.๕๑
นางสาวชลธาร ทรัพย์อบรมย์ ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๖๗ นางสาวอารียา ชยั พร ม.๔/๑ ผลการเรยี น ๓.๕๐
นายปราณนต์ โชตสิ ิน ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๕๘  ชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ ๕
 ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี ๖ นางสาวนพมาศ เกษลักษณ์ ม.๕/๑ ผลการเรยี น ๓.๙๒
นางสาวหรรษา เรอื งศิร ิ ม.๖/๑ ผลการเรยี น ๓.๙๐ นายพัฒนกจิ รูปหล่อ ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๘๐
นางสาวเอ็ม แสงเสน็ ม.๖/๑ ผลการเรียน ๓.๖๘ นางสาวธดิ ารัตน์ เมนะสนิ ธ ์ุ ม.๕/๑ ผลการเรยี น ๓.๗๖
นางสาวอัมวรา ยะโสราช ม.๖/๒ ผลการเรียน ๓.๖๑ นางสาวชลธาร ทรัพยอ์ บรมย์ ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๗๒
นางสาวแสงทพิ ย์ แสงค�ำ ม.๖/๑ ผลการเรียน ๓.๕๓ นายปราณนต์ โชติสนิ ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๖๔
นายพฒั นพงศ์ หอมนาน ม.๖/๑ ผลการเรียน ๓.๕๒ นางสาวสุภสั สร ขันทอง ม.๕/๑ ผลการเรียน ๓.๕๒
 ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี ๖
ดาวเด่น Ng.B.R เทอม ๒ นางสาวหรรษา เรืองศริ ิ ม.๖/๑ ผลการเรียน ๔.๐๐
นายพฒั นพงศ์ หอมนาน ม.๖/๑ ผลการเรียน ๓.๙๖
 ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑ นางสาวแสงทิพย์ แสงค�ำ ม.๖/๑ ผลการเรยี น ๓.๙๖
เด็กชายณัชพล เทพฝัน้ ม.๑/๒ ผลการเรยี น ๓.๗๕
เดก็ ชายพอเพียง ยะเชียงคำ� ม.๑/๒ ผลการเรียน ๓.๕๐ นางสาวอัมวรา ยะโสราช ม.๖/๒ ผลการเรียน ๓.๙๑
นางสาวเอ็ม แสงเส็น ม.๖/๑ ผลการเรียน ๓.๘๐
 ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๒ นางสาวนันธิวาณ์ วันนา ม.๖/๑ ผลการเรียน ๓.๗๐
เด็กชายนติ พิ งษ์ มาบภา ม.๒/๑ ผลการเรยี น ๓.๘๒
เดก็ ชายจติ ภานวุ ิชญ์ บุญชน ม.๒/๑ ผลการเรียน ๓.๖๐ นางสาวสกาวเดอื น อยูเ่ ทพทอง ม.๖/๑ ผลการเรยี น ๓.๖๘
นางสาวนริ ันดา ทองคำ�สุข ม.๖/๑ ผลการเรียน ๓.๖๓
เดก็ ชายสิทธภิ าคย์ ผลงาม ม.๒/๒ ผลการเรียน ๓.๖๐ นายสวุ รรณชาติ เรืองรังษี ม.๖/๑ ผลการเรยี น ๓.๖๐
เดก็ หญิงนภัสสร แกว้ พวง ม.๒/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๑
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นายกฤษดา จรญู โรจน์ ณ อยุธยา ม.๖/๑ ผลการเรยี น ๓.๖๐
นายศราวุฒิ ปาจินงั ม.๖/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๔
เดก็ หญงิ ธารารนิ ทร์ ทรพั ยอ์ บรมย ์ ม.๓/๑ ผลการเรียน ๓.๙๘ นายอัมรินทร์ มแี สง ม.๖/๒ ผลการเรยี น ๓.๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ เชื้อสง่า ม.๓/๒ ผลการเรียน ๓.๘๘

19โรงเรยี นงว้ิ รายบุญมีรงั สฤษด์ิ

รางวัลเกยี รติยศ ประจ�ำ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้านมคี วามประพฤตดิ เี ด่น ๔๑. นางสาวแสงทิพย์ แสงค�ำ
๑. เดก็ ชายนวพรรษ มีลือวรรณ์ ม.๑/๑ ๔๒. นางสาวหรรษา เรอื งศิร ิ ม.๖/๑
๒. เด็กชายวันชยั มากสุดปาน ม.๑/๑ ๔๓. นายศราวุฒิ ปาจินัง ม.๖/๑
๓. เดก็ ชายวฒุ ิชัย สงั ขวาป ี ม.๑/๑ ม.๖/๒
๔. เด็กหญิงมขุ รณิ สุวรรณะ ม.๑/๑
๕. เดก็ หญิงรจุ ีรตั น์ รอดเหตภุ ัย ม.๑/๑ กจิ กรรมเด่นดา้ นดนตรี
๖. เดก็ หญงิ อรัญญา แสงแกว้ ม.๑/๑ ๑. เดก็ ชายกม่ั ลุงต้า ม.๑/๑
๗. เด็กชายชามน กลอ่ มวงศ์ ม.๑/๒ ๒. เดก็ ชายสิทธเิ ลิศ ลาชโรจน ์ ม.๑/๑
๘. เด็กชายณชั พล เทพฝ้นั ม.๑/๒ ๓. เด็กชายธนกฤต เกิดเทยี่ ง ม.๑/๒
๙. เดก็ ชายณฐั พล อบเชย ม.๑/๒ ๔. เด็กหญิงนันธิดา แกว้ โรจน์ ม.๑/๒
๑๐. เดก็ ชายพงษ์พัฒน์ แก่นทรพั ย์ ม.๑/๒ ๕. เดก็ ชายจตุรภัทร สวา่ งปญั ญา ม.๒/๑
๑๑. เด็กชายภทั รวินท์ พงึ่ สขุ ม.๑/๒ ๖. เด็กชายวศิ ณุ พนู สวัสด ิ์ ม.๒/๑
๑๒. เด็กชายธนกฤต เกดิ เทีย่ ง ม.๑/๒ ๗. เด็กชายรชั ชานนท์ ทิพยเ์ สนา ม.๒/๑
๑๓. เด็กหญิงนันธดิ า แกว้ โรจน ์ ม.๑/๒ ๘. เดก็ ชายกติ ติภพ ช่วยยรรยง ม.๓/๑
๑๔. เด็กหญิงพรพรรณ แสงสนิ ทรัพย์ ม.๑/๒ ๙. เด็กหญงิ ธารารนิ ทร์ ทรัพย์อบรมย์ ม.๓/๑
๑๕. เด็กชายชัยซมร ลมเมา ม.๒/๑ ๑๐. เด็กหญงิ อริสา เทพอ�ำ นวย ม.๓/๑
๑๖. เด็กชายทพิ ย์แสง จนั ติยะ ม.๒/๑ ๑๑. เดก็ ชายพงศกร อ่อนโคกสงู ม.๓/๒
๑๗. เด็กชายชยั ชานนท์ เทพโยธนิ ม.๒/๒ ๑๒. เด็กหญงิ นาถยา ภยู่ ง่ิ ยงค์ ม.๓/๒
๑๘. เด็กชายภาคภมู ิ วัดพ่มุ พวง ม.๒/๒ ๑๓. นายธนกฤต ทรพั ยอ์ บรม ม.๔/๒
๑๙. เด็กหญิงนภสั สร แก้วพวง ม.๒/๒ ๑๔. นายปราณนต์ โชติสนิ ม.๕/๑
๒๐. เด็กชายนภสั กร แกน่ ยางหวาย ม.๓/๑ ๑๕. นางสาวธนชั พร สุรพล ม.๕/๑
๒๑. เด็กหญิงจารพุ ิชญา ปรีดาวงศ ์ ม.๓/๑ ๑๖. นางสาวธดิ ารัตน์ เมนะสนิ ธ์ ม.๕/๑
๒๒. เด็กหญงิ ศศกิ านต์ รอดคลา้ํ ม.๓/๑ ๑๗. นางสาวพมิ พิศา จินดาเรอื ง ม.๕/๑
๒๓. เด็กหญงิ ณฐั นรี ลิมปชัย ม.๓/๑ ๑๘. นายณัฐพล สุขเสวก ม.๕/๒
๒๔. เดก็ ชายอมั รินทร์ เชอ้ื สงา่ ม.๓/๒ ๑๙. นางสาวกนกพร พันเงนิ ม.๖/๑
๒๕. เดก็ หญิงศวิ ารัตน์ สวัสด์ิกลน่ิ ม.๓/๒ ๒๐. นางสาวนันธวิ าณ์ วันนา ม.๖/๑
๒๖. นายนราธิป ชินรตั นา ม.๔/๑ ๒๑. นางสาวนริ ันดา ทองคำ�สขุ ม.๖/๑
๒๗. นายอำ�มรนิ ทร์ สร้อยมณ ี ม.๔/๑ ๒๒. นางสาวสกาวเดอื น อยู่เทพทอง ม.๖/๑
๒๘. นายอดุ มศักดิ์ ศรีบัวโรย ม.๔/๑
๒๙. นายพนวุ ัชน์ ฉมิ เกดิ ม.๔/๑ กิจกรรมเด่นดา้ นนาฏศลิ ป์
๓๐. นางสาวปณาลี จนิ ดารตั น์ ม.๔/๑ ๑. เด็กหญงิ กญั ญาณัฐ วงศาสถาพร ม.๑/๑
๓๑. นางสาวปรยิ ฉัตร เทยี่ งราตร ี ม.๔/๑ ๒. เด็กหญิงพิชญาภัค สารสุวรรณ ม.๑/๑
๓๒. นางสาวอริยา วนิ ิจกัลยา ม.๔/๑ ๓. เด็กหญิงภญิ ญดา แก้วใสค่ ู ม.๑/๑
๓๓. นางสาวอารดา วินจิ กัลยา ม.๔/๑ ๔. เดก็ หญงิ รุจรี ตั น์ รอดเหตุภัย ม.๑/๑
๓๔. นายอธิปัตย์ หาญโยธา ม.๔/๒ ๕. เดก็ หญงิ สุภาพร สุ่มอดุ ม ม.๑/๑
๓๕. นายเจตนิพทั ธ เนยี มแสวง ม.๔/๒ ๖. เด็กหญงิ ชนนั ภรณ์ เผ่าพนั ธ์ ุ ม.๓/๑
๓๖. นายจริ ายุ ลุนสลิต ม.๔/๒ ๗. เด็กหญงิ ศศิกานต์ รอดคลํา้ ม.๓/๑
๓๗. นายพัฒนกิจ รูปหลอ่ ม.๕/๑ ๘. เดก็ หญิงณัฐกาญจน์ หนูผ้งึ ม.๓/๒
๓๘. นางสาวธดิ ารตั น์ เมนะสินธ์ ม.๕/๑ ๙. นางสาวอารดา วินิจกัลยา ม.๔/๑
๓๙. นางสาวบณุ ยานุช ศรีปญั ญา ม.๕/๑ ๑๐. นางสาวปยิ วรรณ์ กันเจยี ก ม.๕/๑
๔๐. นายอภวิ ฒั น์ เนธิบุตร ม.๖/๑ ๑๑. นางสาวสริ ิรตั น์ แซ่โง้ว ม.๕/๒

20 วารสาร Ng.B.R Journal 63

กิจกรรมเด่นด้านกีฬา ม.๑/๒ ๑๒. เดก็ ชายชัยซมร ลมเมา ม.๒/๑
๑. เดก็ ชายววิ รรธน์ แหล่งสนาม ม.๑/๒ ๑๓. เดก็ ชายทิพยแ์ สง จนั ติยะ ม.๒/๑
๒. เดก็ ชายธนกฤต เกิดเทยี่ ง ม.๑/๒ ๑๔. เดก็ ชายกติ ติภูมิ นุ่นพนั ธ ์ ม.๒/๑
๓. เด็กชายวรรณธชั ช่วยคง ม.๑/๒ ๑๕. นายอำ�มรนิ ทร์ สร้อยมณ ี ม.๔/๑
๔. เด็กชายพอเพยี ง ยะเชยี งค�ำ ม.๒/๑ ๑๖. นายธนวฒั น์ แซ่ตน๊ั ม.๔/๑Ng.B.R
๕. เด็กชายกติ ติภมู ิ น่นุ พนั ธ ์ ม.๒/๑ ๑๗. นางสาวกมุ ทุ นิ ี คดิ หา ม.๔/๑
๖. เดก็ ชายณฐั ภัทร บัวเผ่อื น ม.๒/๑ ๑๘. นางสาวพนิดา ป่ินเกล้า ม.๔/๑
๗. เด็กชายอัมฤทธิ์ เชือ้ สงา่ ม.๒/๒ ๑๙. นายปราณนต์ โชตสิ นิ ม.๕/๑
๘. เด็กชายกฤตภาส นคิ มจติ ต์ ม.๒/๒ ๒๐. นายรชั ษา ปานเงนิ ม.๕/๑
๙. เด็กชายชินดนัย มุสกิ ะนติ ม.๒/๒ ๒๑. นางสาวธนชั พร สุรพล ม.๕/๑
๑๐. เด็กชายวรพล คงเอียด ม.๓/๑ ๒๒. นางสาวธิดารตั น์ เมนะสนิ ธ์ ม.๕/๑
๑๑. เดก็ ชายวิทยา วงศ์แข ม.๓/๑ ๒๓. นางสาวบณุ ยานชุ ศรีปญั ญา ม.๕/๑
๑๒. เด็กชายศริ โิ ชค บุญส่งนาค ม.๓/๒ ๒๔. นางสาววสธุ าภรณ์ พรมลิ ม.๕/๑
๑๓. เด็กชายแสนศกั ดิ์ อัครคำ� ม.๓/๒ ๒๕. นางสาวสุภัสสร ขนั ทอง ม.๕/๑
๑๔. เดก็ ชายอัมรนิ ทร์ เชอื้ สง่า ม.๓/๒ ๒๖. นางสาวธณพร เจือกดุ ขมิ้น ม.๕/๑
๑๕. เดก็ ชายศาศวัต สริรกั ษ ์ ม.๓/๒ ๒๗. นางสาวนพมาศ เกษลักษณ ์ ม.๕/๑
๑๖. เดก็ ชายวรวทิ ย์ สรุ พงค ์ ม.๔/๒ ๒๘. นางสาวปยิ วรรณ์ กันเจียก ม.๕/๑
๑๗. นายวุฒพิ งษ์ เสงม่วง ม.๔/๒ ๒๙. นางสาวภทั จริ า นพศริ ิ ม.๕/๑
๑๘. นายสมชาย ตาเสาร ์ ม.๔/๒ ๓๐. นายภัคพล ซ่ือขงิ่ ม.๕/๒
๑๙. นายศุภชยั สขุ สาน ม.๔/๒ ๓๑. นายพฒั นพงศ์ หอมนาน ม.๖/๑
๒๐. นายยศวี หงษ์ทอง ๓๒. นายสวุ รรณชาติ เรอื งรงั ษี ม.๖/๑

กิจกรรมเดน่ ดา้ นจติ อาสา ๓๓. นายกฤษดา จรูญโรจน์ ณ อยธุ ยา ม.๖/๑
๑. เดก็ ชายกิตตชิ ยั วงษ์ค�ำ จันทร ์ ม.๑/๒ ๓๔. นายอภิวัฒน์ เนธิบุตร ม.๖/๑
๒. เดก็ ชายชามน กล่อมวงศ์ ม.๑/๒ ๓๕. นางสาวกัญญาณฐั จนิ ดารัตน ์ ม.๖/๑
๓. เดก็ ชายณัฐพล อบเชย ม.๑/๒ ๓๖. นางสาวกติ ตยิ า ลนุ สะแกวงษ์ ม.๖/๑
๔. เดก็ ชายนกิ ร แดงแกว้ ม.๑/๒ ๓๗. นางสาวแสงทิพย์ แสงค�ำ ม.๖/๑
๕. เด็กชายพงษ์พัฒน์ แก่นทรัพย์ ม.๑/๒ ๓๘. นางสาวหรรษา เรืองศริ ิ ม.๖/๑
๖. เดก็ ชายภทั รวนิ ท์ พ่ึงสขุ ม.๑/๒ ๓๙. นางสาวเอ็ม แสงเสน็ ม.๖/๑
๗. เดก็ ชายสิทธา ปานเพง็ ม.๑/๒ ๔๐. นางสาวนันธวิ าณ์ วนั นา ม.๖/๑
๘. เดก็ หญงิ นนั ธดิ า แกว้ โรจน ์ ม.๑/๒ ๔๑. นางสาวนริ นั ดา ทองค�ำ สขุ ม.๖/๑
๙. เด็กหญงิ พรพรรณ แสงสินทรพั ย ์ ม.๑/๒ ๔๒. นางสาวสกาวเดือน อย่เู ทพทอง ม.๖/๑
๑๐. เด็กหญิงสชุ าดา สมศรสี ุก ม.๑/๒ ๔๓. นายศราวุฒิ ปาจนิ งั ม.๖/๒
๑๑. เดก็ หญิงอรษา สร้อยมณี ม.๑/๒ ๔๔. นางสาวอัมวรา ยะโสราช ม.๖/๒

21โรงเรยี นง้วิ รายบญุ มรี ังสฤษด์ิ

ครดู ขี องแผน่ ดิน ประวัติ
และเด็กดขี องแผ่นดนิ
นางสาวสพุ ตั รา เอีย่ มพงษ์ไพบลู ย์
“..เพราะครคู ือบคุ คลสำ�คญั
ในการขบั เคล่อื นการศกึ ษาไทย เกิดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ อายุ ๒๖ ปี
ครดู ขี องแผ่นดนิ เจริญตามรอย วฒุ กิ ารศึกษาสงู สุด ปรญิ ญาตรี หลกั สูตรครศุ าสตรบัณฑติ
สาขาวิชาภาษาไทย สถาบนั การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เบื้องพระยคุ ลบาท..” นครปฐม
ต�ำ แหน่งปจั จบุ ัน ครู กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาไทย
ประวตั ิ สอนระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้นและตอนปลาย

นางสาวชนกิ านต์ จนั ทร์ดา
รางวลั ที่ได้รบั
เกดิ วนั ที่ ๑๐ กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
อายุ ๒๖ ปี - รบั รางวัลครดู ีของแผน่ ดินขน้ั พน้ื ฐาน
วุฒิการศึกษาสงู สุด ปริญญาตรี - รับรางวลั ครูดขี องแผน่ ดนิ ขน้ั ที่ ๕
สถาบันการศกึ ษา มหาวิทยาลัย
ราชภฏั นครปฐม ผลงานครูดีของแผ่นดิน
ต�ำ แหน่งปจั จบุ ัน ครูผ้ชู ว่ ย
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์ - การสร้างเดก็ ดีของแผน่ ดนิ นักเรยี นไดร้ บั รางวัลเด็กดีของ
สอนระดับ มธั ยมศึกษาตอนตน้ แผ่นดินขั้นพนื้ ฐาน ได้แก่
๑. เด็กชายกิตตชิ ัย วงษค์ �ำ จนั ทร์
รางวัลที่ได้รับ ๒. เดก็ ชายชามน กล่อมวงศ์
๓. เด็กชายณฐั พล อบเชย
- รบั รางวลั ครดู ีของแผน่ ดินขั้นพ้ืนฐาน ๔. เด็กชายนิกร แดงแกว้
๕. เด็กชายภัทรวินท์ พ่งึ สุข
๖. เด็กชายสทิ ธา ปานเพ็ง
๗. เด็กชายพงษ์พฒั น์ แกน่ ทรพั ย์
๘. เด็กหญิงนันธดิ า แกว้ โรจน์
๙. เด็กหญงิ สุชาดา สมศรีสุก
๑๐. เด็กหญิงพรพรรณ แสงสินทรพั ย์
๑๑. เด็กหญิงอรษา สรอ้ ยมณี

22 วารสาร Ng.B.R Journal 63

รางวัลเชิดชเู กียรติ

นายกมั พล โพธ์ริ ะดก

ต�ำ แหนง่ ผอู้ ำ�นวยการ
โรงเรียนงิว้ รายบญุ มีรงั สฤษดิ์

ได้รับรางวัล
รางวัลผบู้ ริหารสถานศกึ ษาท่ปี ฏบิ ตั ิตน

เปน็ แบบอยา่ งที่ดใี นดา้ นคุณธรรม
จรยิ ธรรม กิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน

คนคุณธรรม” ระดับดเี ย่ยี ม
รางวลั ครูดีไม่มีอบายมขุ ประเภทผู้บรหิ าร

สถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
รางวลั ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดน่ ต�ำ แหนง่ ผอู้ �ำ นวยการ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายสวุ จิ กั ขณ์ ชูชูด

ต�ำ แหน่ง ครู คศ.๑

ได้รบั รางวัล
รางวัลครผู ู้สอนท่ปี ฏิบตั ิตน
เปน็ แบบอยา่ งทดี่ ใี นด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคณุ ธรรม”

ระดับดีเยีย่ ม

2323โรงเรียโรนงงเิว้รรยี านยงบวิ้ ญุรามยีรบงั ญุ สฤมษีรดงั ส์ิ ฤษด์ิ

รางวัลเชดิ ชูเกยี รติ

นายนกรณ์ จลุ หอม

ตำ�แหนง่ ครู คศ.๑

ได้รบั รางวัล
รางวัลข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษาดเี ด่น ประเภทครูผู้สอน
รางวัลครูผสู้ อนทป่ี ฏิบัติตนเป็นแบบอยา่ งทด่ี ีในด้านคณุ ธรรม จริยธรรม
กจิ กรรม “๑๐,๐๐๐ คุรชุ น คนคุณธรรม” ระดบั ดีเยีย่ ม

พระราชดาำ รสั

พระบาทสมเด็จพระวชริ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑๐

คว�มร้แู ละคุณธรรม เปน็ ร�กฐ�นส�ำ คัญของคว�มดีคว�มเจริญทกุ อย่�ง
เดก็ ทกุ คนจงึ ตอ้ งหมั่นศึกษ�อบรมใหถ้ ึงพร้อมดว้ ยคว�มรู้และคุณธรรม เพอื่ จะได้เตบิ โตขึน้

นางสาวสเปุพ็นผัตใู้ หรญาท่ ่มีเอีคณุ่ียภม�พพ ผงูส้ษ�์มไพ�รถบสลู ร้�ยงส์ รรค์คว�มดคี ว�มเจริญให้แกต่ นและแก่สว่ นรวม

ตร า ำ�งไแดวลัหร้ ขบั น้าร่งราางคชวรกัลูาครศคร.๑แู ละบุคลากรทางกาวรพันศรทกึะ่ี ษท๑าน่ี๘ด่งั ีเอธดนััม่นวพ�ปรคสรมะถเ�พภนุททพธคศรรกัะูผรรู้ส��อชชนว๒ังด๕สุ ๖ติ ๒

24 วารสาร Ng.B.R Journal 63

ของเร�ช�ว...

ร�งวลั ต้นแบบ
ก�รสง่ เสรมิ ด้�นคุณธรรม
จรยิ ธรรม ระดบั คุณภ�พ ๒ ด�ว
“โรงเรยี นดีต้องมีที่ยืน”

รDร่นุ�xงอวD�ัลยชุไCนมUะ่เกเลPินิศ๑ค๔รง้ั ทป่ีี ๑ LกรN��EAงรAวแDลั ขGชง่OนขULันะEเฟลYุตศิUOบ-อ1Uล5TH

รฟ�ุตงบวอัลชลน๔ะเเลสิศ้� พัฒน�สอู่ น�คต

25รฟ�ุตงบวอลั รลอ๔งชเนสะ�้ เลพิศฒั อนนั�สดู่อับนโร๒�งคเรตยี นงวิ้ รายบุญมีรังสฤษดิ์

Covid-19มาตรการปอ้ งกันการแพร่ระบาด

โรงเรยี นงิ้วรายบุญมรี งั สฤษด์ิ สพม. นครปฐม

๑การตรวจคดั กรอง ๓๖.๕ ๘ การลงชอื่ กอ่ นเขา้ และออก
ก่อนเข้าโรงเรียน บรเิ วณโรงเรียน
โรงเรยี นให้นกั เรียน ครู และผ้มู �
ห�กพบผูม้ อี ณุ หภมู ิสูงกว่� ติดต่อแสกน QR-Code แอปพลเิ คช่ัน
๓๗.๕ องศ�เซลเซยี ส “ไทยชนะ” ทกุ ครง้ั กอ่ นเข้�และออก
ใหห้ ยุดเรยี นโดยไม่ถอื จ�กบริเวณโรงเรียน
เปน็ วันล�
๗ การใชข้ องส่วนตัวของนักเรียน
๒การสวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนใหน้ ักเรยี นน�ำ ช้อน สอ้ ม
แก้วน�ำ้ ด่มื หรอื ของใช้ส่วนตัวอืน่ ๆ
โรงเรยี นกำ�หนดใหน้ กั เรยี น ครู ของนกั เรยี นม�เอง เพื่อลดก�รสัมผสั
และผ้เู ข้�ม�ตดิ ต่อทกุ คนต้องสวม หรือก�รใชร้ ว่ มกัน
หน�้ ก�กอน�มยั หรือหน้�ก�กผ�้

ตลอดเวล�ทีอ่ ยู่ การลดความแออดั
ในโรงเรยี น ไมจ่ ดั กจิ กรรมทม่ี กี �รสมั ผัส
หรอื ใกลช้ ิดกนั
๓จดุ บรกิ ารล้างมอื ด้วยสบู่
หรือแอลกอฮอล์เจล ๕ การทำาความสะอาดพ้นื ผิวสัมผสั
โรงเรียนจัดจดุ บรกิ �รล�้ งมอื ท่ีมกี ารใช้รว่ มกนั บ่อย
จดุ บริก�รเจลล้�งมือ โรงเรียนกำ�หนดให้มีก�รท�ำ คว�มสะอ�ด
แอลกอฮอล์ต�มจดุ ต่�ง ๆ พนื้ ผวิ สัมผัสที่มีก�รใช้รว่ มกันบ่อย
และฉีดย�ฆ�่ เชื้อทุกวนั หลังเลกิ เรียน
๔การเว้นระยะหา่ ง (ยดึ หลกั
Social Distancing)

โรงเรียนจัดนกั เรียนหอ้ งเรยี นละ
ไมเ่ กิน ๒๕ คนตอ่ หอ้ งเรยี น

จัดโต๊ะเรยี นโดยจดั เว้นระยะห�่ ง
ระหว่�งกนั อย�่ งน้อย ๑-๒ เมตร

26wwwวา.nรgสbารr.aNcg.t.hB.R Jour๐n๓al๔6-3๑๐๙๘๑๐ ร.ร.งิว้ รายบุญมรี ังสฤษดิ์ ม.๓ ต.งิว้ ราย อ.นครชยั ศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐


Click to View FlipBook Version