The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารทันตกาลพฤกษ์ ฉบับที่ 7 เมษายน 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วารสารทันตกาลพฤกษ์, 2022-04-18 23:57:21

วารสารทันตกาลพฤกษ์ ฉบับที่ 7 เมษายน 2565

วารสารทันตกาลพฤกษ์ ฉบับที่ 7 เมษายน 2565

วารสารทันตกาลพฤกษ์

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น

ด้านบุคลากร (TQC Plus : People) ประจำปี 2564

ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจ

แก่บุคลากรทางการ
แพทย์ทุกท่าน
ผ่านอุปสรรค

โควิด-19 ไปด้วยกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สารบัญ

PAGE 1

จากใจ บก.

สวัสดีค่ะ..พบกันอีกครั้งกับ วารสารทันตกาลพฤกษ์
วารสารที่บอกเล่าข่าวและกิจกรรมดีๆ ที่คณะจัดขึ้น
เป็นประจำทุกปี สำหรับฉบับนี้ เดือนเมษา..สุขสันต์..

PAGE 2

ร า ง วั ล แ ห่ ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ข อ ง ค ณ ะ . . .

ทันตแพทย์ มข. เจ๋งคว้ารางวัลสู่ความเป็นเลิศ
TQC Plus : People
ประจำปี 2564

PAGE 6

ข่าวสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

ทันตแพทย์สืบสานประเพณีไทย “ทำบุญ ตักบาตร
สรงน้ำพระ” เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2565

PAGE 7

คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมทีมผู้
บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร..

PAGE 8

นักศึกษาทันตแพทย์ คว้ารางวัลชนะ
เลิศ GOLD MEDAL

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
แสดงความยินดีกับ นางสาวสุภัคศิริ วิมลศรีนราชัย,
นางสาวสิยาภรณ์ เพชรสุข, นายดนุเดช เรืองเศรษฐ
วิทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทน
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนะการแข่งขันการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย
ได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Medal)

PAGE 9

ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะ

- คุณธรรมและความโปร่งใส
- การอบรมจากหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

จากใจ บก.

สวัสดีค่ะ..พบกันอีกครั้งกับ วารสารทันตกาลพฤกษ์ วารสารที่บอก
เล่าข่าวและกิจกรรมดีๆ ที่คณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับฉบับนี้
เดือนเมษา..สุขสันต์ แม้สถานการณ์โควิดยังคงระบาดอย่างหนัก
แต่ชาวทันตะของเราก็พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต์ร่วมกับมหาวิทยาลัย ด้วยการออกโรงทานแบ่งปันสิ่งดี
การทำบุญตักบาตรภายในคณะ นอกจากนั้นกิจกรรมดีๆ ที่ทางคณะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมก็ยังคงคว้ารางวัล นำชื่อเสียงมาสู่คณะเราอย่าง
ตค่วอาเนมื่อปังงอ!ีกขอด้งวคยณพูะดเรไดา้ไแด้มเ้ลจยะม.ี.สถานการณ์อะไรก็ตาม ก็สามารถหยุด
คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังคงไม่หยุดยั้งในการสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อ
นเันืก่ อเงรียเนพื่ อนบัรกรศึลกุเษป้าาหมคาณยวาิจสัายรทยั์ศนบ์ุค"กลาารกเรป็คนณโระงเรแียลนะสทัังนคตมแอพย่ทายง์ทตี่่ดอี
ที่สุดสำหรับทุกคน"

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 01

ทันตแพทย์ มข. “คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
เจ๋งคว้ารางวัลสู่ คณะทันตแพทย์ แห่งที่ 4 ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น
ความเป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย “การ
เป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน” ซึ่ง
TQC PLUS : การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่ อน
PEOPLE องค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบ
ประจำปี 2564 ความสำเร็จ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ส่ง
ผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งวิกฤติโควิด-19 ทั้ง
วิกฤติอุดมศึกษา รวมทั้งความท้าทายของการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพึ่งพาตนเอง เกณฑ์
รางวัลคุณภาพมีส่วนสำคัญในการนำองค์กรให้
ประสบความสำเร็จ โดยทำให้มีแนวทางการทำงานที่
เป็นระบบ ทำให้ได้ทบทวนบริบทขององค์กร เพื่อหา
โอกาสในการบริหารสู่ความสำเร็จ และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ได้นำความต้องการและความคาดหวังของผู้
เรียน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาค
ส่วน เพื่อนำมากำหนดเป้าหมาย ทำให้เกิดมีกลยุทธ์ที่
ชัดเจน มีการสื่อสารถ่ายทอด เพื่อให้ทุกคนเห็นถึง
เป้าหมาย วิธีการทำงาน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
ทั้งองค์กร" กล่าวโดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 02

คณะทันตแพทยศาสตร์ เห็นความสำคัญ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะว่า
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร
คือ “คนในองค์กร” ดังนั้นการวางแผน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
การสร้างความเข้าใจ และมองเห็นเป้า
หมายขององค์กรร่วมกันทำให้บุคลากร
ทุกคนรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง
เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันซึ่ง
ก่อให้เกิดพลังของการทำงานเป็นทีม
รู้จักคุณค่าของตนเองและคุณค่าของกัน
และกัน เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร
โดยหนึ่งในวิสัยทัศน์คณะคือ การสร้าง
สภาพแวดล้อมสำหรับบุคลากรทุกคน
เพื่อให้เป็น Best place to work

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มีความตระหนักถึงปณิธาน
ของการก่อตั้งคณะ ก็คือ การสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ช่วยให้วางแผน
กลยุทธ์ และกระบวนการทำงานให้มีระบบ
และมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่นอกจากจะมีคุณภาพตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพแล้ว ยังมีจิตใจ
พร้อมที่จะรับใช้สังคม โดยคณะฯมุ่งมั่นที่
จะดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะช่องปากและ
ฟันของประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้ป่วย และมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมความเข้มแข็ง และความผาสุกให้กับ
สังคม

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 03

จากก้าวต่อก้าว ปีต่อปี ที่คณะฯก้าวเดินมา
โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ในการขับ
เคลื่อนองค์กร ทำให้ได้เกิดการทบทวน และ
วิเคราะห์ตนเองทำให้เห็นว่า เรายังไม่เก่งใน
ทุกด้าน เรายังมีช่องว่างในการพัฒนาอยู่
มาก แต่ก็มีหมุดหมายที่ทำให้รู้ว่าวันนี้เราเก่ง
กว่าเมื่อวาน และเราก็รู้ว่าเพื่อให้เก่งขึ้น เรา
จะมีแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างไร เพื่อ
จะได้ไปให้ถึงปลายทางสู่ความสำเร็จที่เราตั้ง
ไว้ คือการเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุด
สำหรับทุกคน”

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 04

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรง ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่
เกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไป
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการ ประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
บริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยมีการ
มาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ 7 หมวด ได้แก่
องค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจ การนำองค์กร, กลยุทธ์, ลูกค้า, การวัด การ
ประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ วิเคราะห์และการจัดการความรู้, บุคลากร,
มาตรฐานสากล โดยกระบวนการประเมินรางวัล การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ และนับเป็น
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติอ้างอิงจากรางวัล ความภาคภูมิของคณะทันตแพทยศาสตร์
คุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ The มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลในครั้ง
Malcolm Baldrige National Quality Award นี้ และจะมีการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพไป
ต่อยอดในการวิเคราะห์ และหาวิธีการร่วม
(MBNQA) กันในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและ
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 05

ทันตแพทย์สืบสาน
ประเพณีไทย “ทำบุญ
ตักบาตร สรงน้ำพระ”
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม
สืบสานประเพณีไทย “ทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำ
พระ” เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2565
โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีนำ
ทีมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทันตแพทย์ และ
ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสุข มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 06

คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมทีมผู้
บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ก.จ.ม.) สัญจร ประกอบด้วย
1.นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.

2.นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายสมนึก เนินทราย ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
7.รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์
ประธานกรรมการสภาพนักงาน

9.นายสถิตย์ แก้วบุดตา
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
10.นายมนูญ สุดใด ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวเอมอร ชอบสว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ

โดย ท่านสุรพล เพรชวรา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ
รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และความสุจริตทางวิชาการ คณะทันต
แพทยศาสตร์ ได้นำเสนอถึงการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณในแต่ละปี
และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่าน
มา ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 07

คนเด่น..คนดัง

นักศึกษาทันตแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
GOLD MEDAL

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโดย University of Malaya ประเทศ
ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ มาเลเซีย วันที่ 23 มีนาคม 2565 จากการนำ
นางสาวสุภัคศิริ วิมลศรีนราชัย, นางสาว เสนอผลงานวิจัย เรื่อง : การศึกษาความ
สิยาภรณ์ เพชรสุข, นายดนุเดช เรือง เป็นพิษของนวัตกรรมสารให้ความชุ่มชื้นใน
เศรษฐวิทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ ช่องปากที่มีส่วนผสมของไคโตซานและโพ
6 ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะทันต ลอกซาเมอร์ 407 ต่อเซลล์สร้างเส้นใๅย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหงือกของมนุษย์ (The Cytotoxicity
ชนะการแข่งขันการประกวดการนำเสนอ Study of Novel Oral Moisturizer
ผลงานวิจัย ได้รับรางวัลที่ 1 (Gold
Medal) ประเภท Containing Chitosan-Poloxamer 407
E-poster competition ในงานประชุม
The 23rd Universiti Malaya & 2nd on HGF-1) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
ผศ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล ผศ.ดร.ปรมาภ
International Dental Students’ รณ์ กลั่นฤทธิ์ ผศ.ดร.รัชฎา ฉายจิต
รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์ รศ.ดร.ฑีฆายุ
Scientific Conference 2022 พลางกูร จอร์นส

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 | 08

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอความร่วมมือให้บุคลากรที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีเข้า
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ผ่านเว็บไซต์ HTTPS://ITAS.NACC.GO.TH/GO/IIT/ZCPHMB
หรือเข้าประเมินตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
โดยข้อมูลการตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Click to View FlipBook Version