The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuramalinamohdradzuan, 2019-05-12 22:43:01

CPD PBD MLT 2019 sumber BPK

CPD PBD MLT 2019 sumber BPK

Pembangunan Profesional Berterusan
Kumpulan Sokongan Profesional Sekolah (MLT)

AMALAN

PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH (PBD)

RUJUKAN SUMBER : BPK, KPM

APRIL 2019
SUATU PERKONGSIAN OLEH RAKAN PEMBIMBING

SISC+ PPD TAMPIN

OBJEKTIF BENGKEL

1 Meningkatkan kefahaman 2 Merangka RPH yang
dan membimbing guru mengandungi amalan PBD
dalam melaksanakan

Pentaksiran
Bilik Darjah
(PBD)

9 CIRI UTAMA PBD

Dirancang oleh guru Pelbagai kaedah

Menilai muridnya sendiri Pemerhatian, Lisan dan
Penulisan
Bersistem
Berasaskan kriteria
Merancang PdP, menentukan
instrument, melaksanakan Menilai penguasaan berdasarkan
PdP dan pentaksiran, Standard Kandungan, Standard
merekod, menganalisis, Pembelajaran, Standard Prestasi
mengambil tindakan susulan, dan Tahap Penguasaan yang
melapor ditetapkan

Formatif dan Sumatif Menekankan
perkembangan individu
Dijalankan secara berterusan
Mengesan perkembangan, Berdasarkan kemampuan
kemajuan dan penguasaan individu dan bukan untuk
murid. perbandingan antara individu

9 CIRI UTAMA PBD

Mengesan Membolehkan tindakan
Perkembangan susulan
Pembelajaran secara
menyeluruh Mengatasi kelemahan
pembelajaran
Jasmani, emosi, rohani dan
intelek Mempertingkatkan kekuatan
pembelajaran
Kognitif, Psikomotor dan
Afektif Menggalakkan Pentaksiran
Kendiri dan Pentaksiran Rakan
sebaya

Melatih murid mentaksir kemajuan secara
berterusan

Guru mendapat maklumat tambahan

OBJEKTIF PELAKSANAAN

PBD ✓ mendapatkan gambaran tentang

Pentaksiran Bilik Darjah perkembangan dan kemajuan

pembelajaran

✓ mengenal pasti kekuatan dan

kelemahan murid supaya tindakan

susulan yang sesuai sama ada

untuk meningkatkan atau

memperbaiki pembelajaran murid

dapat diambil secara serta-merta

✓ PBD dapat memberi maklum balas

tentang keberkesanan pengajaran

guru.

AKTIVITI 1

Arahan:
Dalam kumpulan, menggunakan
kaedah Round Robin, jelaskan objektif
PBD untuk guru dan murid

…OBJEKTIF PBD…

Pentaksiran Bilik Menjalankan
Darjah (PBD) tindakan
susukan
…….mendapatkan gambaran tentang yang sesuai
kemajuan pembelajaran murid disamping dengan serta
merta
memberi maklum balas tentang
pengajaran guru….. Merancang,
mengubahsuai
Mengesan Mengenalpasti dan
kekuatan dan menambahbaik
pengetahuan kelemahan kaedah PdP
sedia ada murid dalam
murid pembelajaran Mengetahui
dari masa ke keberkesanan
Mengesan semasa PdP
perkembangan
murid secara
menyeluruh

…OBJEKTIF PBD…

Pentaksiran Bilik
Darjah (PBD)

…….mendapatkan gambaran tentang
kemajuan pembelajaran murid disamping

memberi maklum balas tentang
pengajaran guru…..

Mengesan Meningkatkan
perkembangan pencapaian
diri murid pembelajaran
murid
Mengenalpasti
kekuatan dan
kelemahan
dalam
pembelajaran
murid

AKTIVITI 2

Arahan:
Dalam kumpulan, menggunakan
kaedah Hot Seat, bincangkan konsep
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

KONSEP PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran untuk Pembelajaran Pentaksiran sebagai Pembelajaran

Pentaksiran Formatif Murid membuat refleksi dan
menilai perkembangan
Pentaksiran Diagnostik. pembelajaran masing-masing

Sebahagian daripada proses Pentaksiran Kendiri
PdP
Pentaksiran Rakan Sebaya
Contoh; aktiviti soal jawab
untuk kenalpasti Memberi petunjuk kepada murid
pengetahuan, kemahiran tentang tahap penguasaan
dan nilai murid mereka dalam pembelajaran.

Tujuan; Meningkatkan Contoh; Murid membina peta
pembelajaran murid dan konsep tentang apa yang telah
tahap penguasaan dipelajari bagi mempamerkan
mereka. kefahaman dan hubungannya
dengan pengetahuan semasa.

Menggalakkan pemikiran
metakognisi.

KONSEP Pentaksiran tentang Pembelajaran
PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH Berlaku pada akhir sesuatu tempoh,
tajuk atau bidang pembelajaran.

Berbentuk Ujian Sumatif.
Data ini menjadi petunjuk asas kepada
pencapaian murid terhadap sesuatu
tajuk/pelajaran

Berbentuk pembentangan hasil projek

ASPEK YANG DITAKSIR

PBD • Nilai
• Kompetensi yang diperlukan dalam dunia
Pentaksiran Bilik Darjah • hari ini

Perkembangan kognitif, afektif dan
psikomotor
(SILA RUJUK DSKP MASING-MASING)

• Contoh aspek di taksir ;

Pengetahuan
Kemahiran
Kreativiti
Amalan Murni

Sikap

CIRI UTAMA PBD

AKTIVITI PBD

PBD ๏ Guru mata pelajaran
dilaksanakan boleh berbincang dan
merancang dengan guru
melalui mata pelajaran lain untuk
Aktiviti PdP melaksanakan aktiviti

Permainan PdP.

Bercerita ๏ Aktiviti yang dipilih boleh
menggabungkan
Kuiz kandungan daripada
dua atau lebih mata
Main
Peranan pelajaran.

๏ Guru juga boleh
menjalankan PBD dalam
bentuk aktiviti lain yang
sesuai.

AKTIVITI 3

Arahan:
Kongsikan pengalaman anda
melaksanakan aktiviti untuk PBD
semasa PdPc.

KAEDAH PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran
PELAKSANAAN dalam proses PdP harian dan secara berterusan

PBD ✓ Merancang PdP dan kaedah pentaksiran

Pentaksiran Bilik Darjah dengan meneliti dan memahami kandungan

✓ dalam DSKP.
Melaksanakan PBD untuk mengumpul
maklumat melalui pelbagai kaedah
pentaksiran.

✓ Membina instrumen PBD berasaskan

keperluan dan pembelajaran murid seperti:
i. Senarai semak
ii. Soal-selidik
iii. Lembaran kerja
iv. Rekod berterusan
v. Skala kadar

✓ vi. Ujian (lisan/bertulis)
Merekod dan menganalisis penguasaan

✓ murid untuk tindakan susulan.
Melapor tahap penguasaan dan

perkembangan murid sekurang- kurangnya
dua kali setahun.

PERANAN/TINDAKAN GURU DALAM PBD..

Menentukan Objektif Guru boleh menyimpan hasil
Pembelajaran Berdasarkan kerja murid, dalam pelbagai
DSKP bentuk sebagai bahan bukti

Memastikan terdapat Guru hendaklah sentiasa
perkembangan dalam berbincang dengan rakan
pembelajaran murid sejawat tentang perkembangan
dan kemajuan murid
Mentaksir murid secara
holistik Guru menentukan Tahap
berdasarkan aspek Penguasaan murid berdasarkan
pengetahuan, kemahiran pengetahuan, pengalaman,
dan nilai secara berterusan tanggungjawab profesional guru dan
hasil pentaksiran murid.

Guru menyediakan Pelaporan
Tahap Penguasaan murid dan
memberikan ulasan
perkembangan murid pada
templat pelaporan

AKTIVITI 4

Arahan:

Secara THINK PAIR SHARE, rangka
pelan tindakan anda untuk
perlaksanaan PBD mengikut peranan
anda sebagai SLT (Guru Penolong
Kanan) atau MLT( ketua panitia) atau
guru mata pelajaran.

AKTIVITI 5

Arahan:

Secara berpasangan, bincang dan reka
bentuk instrumen pentaksiran guru,
pentaksiran kendiri dan pentaksiran
rakan sebaya mengikut mata pelajaran
anda. Sila rujuk RPH masing-masing.
Bentangkan hasil reka bentuk instrumen
pentaksiran anda.

CONTOH-CONTOH INSTRUMEN

PBD ✓ Senarai semak
✓ Jadual
Pentaksiran Bilik Darjah ✓ Lembaran Kerja/ latihan

✓ Skala radar
✓ Borang maklum balas

PERTIMBANGAN PROFESIONAL

PBD ✓ Pengetahuan
✓ Tanggungjawab profesional
Pentaksiran Bilik Darjah ✓ Pengalaman
✓ Input murid

AKTIVITI 6

Arahan:

Sebagai seorang guru yang
menggunakan pertimbangan
profesional semasa membuat pelaporan
perkembangan dan penguasaan
pembelajaran murid, bincangkan
apakah elemen-elemen dan perkara-
perkara lain yang perlu diambil kira.

PENYIMPANAN REKOD PBD

PBD ✓ Contoh pelaporan PBD tahap 1
✓ Tahun 1
Pentaksiran Bilik Darjah ✓ Tahun 2
✓ Tahun 3
✓ Rekod PBD yang telah disediakan

boleh disimpan oleh guru dan
pihak sekolah untuk tujuan
pelaporan atau tindakan susulan.

✓ Hasil kerja murid boleh disimpan
dalam bentuk digital, cetakan
atau apa-apa bentuk yang
bersesuaian untuk rujukan guru dan
pihak sekolah.

PENJAMINAN KUALITI PBD

PBD ✓ Penjaminan kualiti PBD adalah

Pentaksiran Bilik Darjah tanggungjawab sekolah.

✓ Pentadbir perlu menjalankan

penjaminan kualiti di peringkat
sekolah untuk memastikan
kelancaran dan ketepatan
pelaksanaan pentaksiran dalam bilik
darjah.

PENUTUP ✓ Guru boleh mendapat maklumat
mengenai PBD dengan merujuk Panduan
PBD Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah
terbitan tahun 2018 yang boleh dimuat
Pentaksiran Bilik Darjah turun dari laman sesawang Bahagian
Pembangunan Kurikulum
( http://bpk.moe.gov.my ).

✓ PBD merupakan proses berterusan
dalam PdP yang bertujuan untuk
melahirkan murid secara holistik yang
menguasai pengetahuan, kemahiran dan
nilai ke arah kemenjadian murid seperti
yang dihasratkan dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

✓ Keberkesanan dan kejayaan
pelaksanaan PBD adalah hasil daripada
komitmen guru, sokongan dan bimbingan
semua pihak yang terlibat iaitu pihak
pentadbir sekolah, PPD, JPN dan ibu
bapa.

TERIMA KASIH.


Click to View FlipBook Version