The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สูจิบัตรกีฬาสี-2562-รวม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Surapong Klamboot, 2019-11-23 00:58:01

สูจิบัตรกีฬาสี62

สูจิบัตรกีฬาสี-2562-รวม

1

2

คำขวญั ในกำรแขง่ ขนั กีฬำ – กรฑี ำภำยใน
“ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ ๒๕๖2”

“กีฬำสรำ้ งคน.....

ให้ร้แู พ้...รชู้ นะ...รอู้ ภยั ...และมนี ำใจเปน็ นกั กีฬำ”

(นำยสวุ รรณ ศุภกจิ เจรญิ )
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนั พนื ฐำนโรงเรียนวชั รวทิ ยำ

3

คำขวัญในกำรแขง่ ขนั กฬี ำ – กรีฑำภำยใน
“ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ ๒๕๖2”

“นกั กฬี ำทด่ี ี...ต้องมวี นิ ัย...ร้จู ักใหอ้ ภยั
มีนำใจเปน็ นกั กฬี ำและกล้ำทำในสิง่ ท่ีถูกต้อง”

( นำยไพชยนต์ ศรมี ่วง )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัชรวิทยำ

4

คำขวัญในกำรแข่งขนั กฬี ำ – กรีฑำภำยใน
“ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ ๒๕๖2”

“ กฬี ำสรำ้ งคนให้เป็นคนดี
มีระเบยี บวินัย ”

(นำยวิเชียร ยอดนลิ )
รองผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี นวชั รวทิ ยำ

5

คำขวญั ในกำรแข่งขนั กฬี ำ – กรฑี ำภำยใน
“ฟำ้ -ชมพู เกมส์ ๒๕๖2”

...กีฬำเพ่อื สุขภำพและชวี ติ ...สร้ำงควำมสำมัคคี
...สรำ้ งคนใหเ้ ปน็ มนุษย.์ ..ทสี่ มบรู ณ์

(นำยประหยดั สิริกรรณะ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรยี นวัชรวทิ ยำ

6

คำขวัญในกำรแขง่ ขนั กีฬำ – กรีฑำภำยใน
“ฟำ้ -ชมพู เกมส์ ๒๕๖2”

“กฬี ำสรำ้ งคน คนสร้ำงชำติ”

(นำยชติ พล เพชรวำร)ี
รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนวัชรวิทยำ

7

คำขวญั ในกำรแข่งขนั กีฬำ – กรฑี ำภำยใน
“ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ ๒๕๖2”

“กฬี ำสร้ำงสุข ปลกู จติ สมั พนั ธ์
สรำ้ งสรรค์สำมคั คี”

(นำยสรุ ศักดิ์ โพธิบ์ ลั ลงั ค์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรยี นวชั รวทิ ยำ

~๗~

กำหนดกำรพิธีเปดิ
กำรแขง่ ขนั กฬี ำ – กรีฑำ ภำยใน “ฟำ้ -ชมพู เกมส์ 2562”

วันศุกรท์ ่ี 29 พฤศจกิ ำยน 2562
ณ สนำมโรงเรยี นวัชรวทิ ยำ

07.00 น. - ขบวนพาเหรดทุกคณะสเี ข้าจุดท่ีตั้งตามลาดับ
1.สเี หลือง 2.สีแสด 3.สีม่วง 4.สีเขียว
ณ บรเิ วณหน้าสนามเทนนสิ หน้าโรงแรมชากังราวริเวอรว์ ิว

07.30 น. - ดุรยิ างค์นาขบวนเคลอื่ นไปตามถนนเจริญสุขผ่านธนาคารกรุงเทพฯผ่านแยกวัดบาง
เดินไปถนนเจริญสุขแยกซ้ายตรงเขา้ โรงเรยี นเดนิ ตามถนนเลย้ี วซา้ ยเขา้ สูส่ นาม
ตัง้ ขบวน ณ จดุ กาหนด

08.40 น. - ประธานเข้าน่งั ณ ปะราพิธี
- พิธกี รเชิญเคารพธงชาติ
- พธิ ีกรสง่ั เคารพธงชาติ ดุริยางคบ์ รรเลงเพลงชาติ
- พิธีกรเชิญเคารพธง (เชิญธงโรงเรียนและธงคณะสสี ู่ยอดเสา)ดรุ ิยางค์บรรเลง
เพลงมาร์ชโรงเรียน ทุกคนร่วมร้องเพลงมารช์ โรงเรียน
- เรียนเชิญประธานในพิธเี ปิด
- ประธานดาเนนิ งาน กลา่ วรายงานพธิ ีเปดิ การแข่งขนั และทาพิธีเปิด ดุริยางค์บรรเลง
เพลงมหาฤกษ์
- พิธกี ร เชญิ ประธานกลับเข้าสู่ปะราพิธี คณะกรรมการตดั สินกีฬาหันซ้ายเดนิ ออก
จากสนาม
- นกั กฬี าวงิ่ คบเพลิงวิ่งเข้าสสู่ นาม (พิธกี รบรรยายประวัตินกั กฬี าดีเด่นประจาปี)
นาคบเพลิงข้นึ ไปจุด ณ กระถางคบเพลงิ
- พธิ ีกรเชญิ นกั กีฬาอาวุโสกล่าวนาปฏญิ าณตน(ใหผ้ ู้ถือธงแต่ละสีนาธงมาล้อมนกั กีฬา
อาวโุ ส)
พิธีกรบรรยายประวตั ินักกีฬาอาวโุ ส/ปฏิญาณตนเสรจ็ แลว้ นาธงกลับท่ี
- ดรุ ิยางคบ์ รรเลงเพลงกราวกีฬา เคลอ่ื นออกจากสนามด้านทิศตะวนั ตก ตามด้วย
ป้ายโรงเรยี นขบวนคณะสีต่าง ๆ เดนิ ผ่านปะราพธิ ี เดินอ้อมไปที่อฒั จนั ทรเ์ ชยี ร์

09.45 น. - การแสดงเปดิ งาน การแขง่ ขนั กีฬา – กรีฑา โรงเรยี นวชั รวทิ ยา
- เรม่ิ การแข่งขนั กีฬาพ้ืนเมืองและการแข่งขันกรีฑาตามลาดับ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~๘~

กำหนดกำรพิธปี ิด
กำรแข่งขันกีฬำ – กรฑี ำ ภำยใน “ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ 2562”

วนั ศกุ ร์ที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
ณ สนำมโรงเรียนวัชรวิทยำ

15.00 น.
- นักกีฬาและกองเชยี รแ์ ต่ละคณะสีต้ังขบวน ณ จุดกาหนด
- ประธานพิธีมาถงึ คณะกรรมการจดั การแขง่ ขันเดนิ ไปยืนประจาท่ีพร้อมทง้ั กล่าวสรปุ ผล
การแข่งขันใหป้ ระธานในพธิ ีทราบ
- ประธานในพิธที าการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลการแขง่ ขนั ประเภทต่าง ๆ ให้กับ
ทมี ทีช่ นะและกลา่ วปดิ การแขง่ ขัน
- พธิ กี รสงั่ กลบั หลังหนั เคารพธงชาตทิ ้งั หมดตรง เชิญธงชาติ ธงโรงเรียนและธงคณะสีลงจาก
ยอดเสา
- นกั กฬี าจบั มอื ร่วมร้องเพลง ดรุ ิยางคบ์ รรเลงเพลงสามคั คีชุมนมุ จบแลว้
พิธกี รประกาศพบกนั ใหม่ในการแขง่ ขันกีฬาภายในโรงเรียนวชั รวทิ ยาครงั้ ที่ 42 ปี 2563
- ดุรยิ างคบ์ รรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพธิ ี

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

 ~๙~

 รปู แบบขบวนกลำง
 - - - - - - - - - - - - - - - ดรัมเมเยอร์

 - - - - - - - - - - - - - - - ขบวนดรุ ยิ ำงค์

- - - - - - - - - - - - - - - ปำ้ ยกำรแข่งขนั กฬี ำ
 ภำยใน(ตัวแทนสลี ะ1 คน)

 - - - - - - - - - - - - - - - ธงโรงเรยี น
 (ตัวแทนสีละ 1 คน)

 - - - - - - - - - - - - - - - ขบวนร้วิ ธงสี
 (ตวั แทนสลี ะ 5 คน)



WATCHARAWITTAYA SCHOOL

 ~ ๑๐ ~

(ตอ่ ดว้ ยขบวนแตล่ ะคณะส)ี
รูปขบวนของแตล่ ะคณะสี

คนถือปำ้ ย

คนถือธง

 ลีดเดอร์

 ขบวนนกั กีฬำท่ัวไป
 (ไมจ่ ำกัดจำนวน)

 ขบวนแฟนซี











WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๑ ~

คำกล่ำวรำยงำนประธำนคณะกรรมกำรดำเนนิ งำน
กำรแข่งขันกฬี ำ – กรฑี ำ ภำยใน “ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ 2562”

วนั ศุกรท์ ่ี 29 พฤศจกิ ำยน 2562

ณ สนำมกีฬำโรงเรียนวัชรวิทยำ

กรำบเรียน นำยสุวรรณ ศภุ กจิ เจริญ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำขน้ั พน้ื ฐำน
โรงเรียนวชั รวิทยำ ท่ีเคำรพอยำ่ งสงู

ขา้ พเจา้ ในนามของคณะกรรมการดาเนินการจดั การแขง่ ขนั กฬี า - กรฑี า ภายใน
“ฟำ้ -ชมพู เกมส์ 2562” ขอกราบขอบพระคณุ ท่านทีไ่ ด้กรุณาให้เกยี รตมิ าเป็นประธานพธิ เี ปิด
การแขง่ ขนั กีฬาในวนั น้ี โรงเรียนวัชรวทิ ยา ได้จดั ใหม้ แี ข่งขนั กีฬา – กรีฑาภายใน รอบคดั เลือก
ต้ังแตว่ ันท่ี 27 พฤศจกิ ายน 2562 และการแข่งขนั กฬี ารอบชิงชนะเลิศ ในวนั ที่ 29 พฤศจกิ ายน
2562 โดยจัดให้มี กำรแข่งขันกีฬำท้งั หมด 9 ประเภท คอื ฟุตบอล ฟตุ ซอล บำสเกตบอล
วอลเลย่ บ์ อล เทเบ้ิลเทนนสิ เซปัคตะกรอ้ เปตอง กรฑี ำและกีฬำพืน้ เมอื ง มีนักกีฬามาจาก
คณะสี ทง้ั หมด 4 สี ได้แก่ สเี หลอื ง สีแสด สีมว่ ง และสเี ขียว โดยแบ่งการแขง่ ขนั ออกเปน็
ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ และมัธยมศกึ ษาตอนปลาย โดยมีวตั ถปุ ระสงคด์ งั นี้

1.เพือ่ ส่งเสรมิ ให้เยาวชนไดม้ ปี ระสบการณ์และแสดงความสามารถของแตล่ ะบุคคลทางดา้ นกฬี า
2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกาลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบรู ณ์
3.เพือ่ ปลูกฝงั ให้เยาวชนมีวินัย มีน้าใจเปน็ นักกฬี ารวมทั้งสร้างความสามคั คีในหมคู่ ณะ
4.เพอ่ื คดั เลือกตัวแทนโรงเรียนเขา้ ร่วมการแข่งขนั กฬี าระดับจงั หวัดและระดับเขต
การศึกษาตอ่ ไป

สาหรบั ในปีนีเ้ พอ่ื เป็นการอนรุ กั ษป์ ระเพณไี ทยคณะกรรมการได้จดั ใหม้ กี ารแข่งขันกฬี า
พืน้ เมอื งในแตล่ ะคณะสี ประกอบด้วย กอลฟ์ ชาวบ้าน กระโดดเชือกหมู่ โยนไข่และชกั กะเย่อ
ตอ่ จากน้ันจะเปน็ การแขง่ ขันกรีฑาซึ่งมที ง้ั หมด 40 รายการ

การแข่งขนั กฬี า - กรฑี า ภายใน “ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562” ครัง้ นี้ ไดร้ ับการสนับสนนุ จาก
หน่วยงานดงั ตอ่ ไปนี้

1. คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง สนับสนนุ น้าด่ืม คณะสีละ 600 ขวด และเงนิ สด
คณะสลี ะ 3,000 บาท

2. นา้ ด่ืมสงิ ห์ สนับสนุนน้าดืม่ คณะสลี ะ 300 ขวด
3. หจก.ศิลาหลัก เพชรลกู ชา้ ง มอบเงินสดสนับสนนุ คณะสีละ 1,000 บาท
4. มหาวิทยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร สนบั สนุน คณะกรรมการตดั สนิ กฬี า - กรฑี า

บดั น้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชญิ ท่านประธานไดใ้ หโ้ อวาทแกน่ กั กีฬาและเปดิ การ
แขง่ ขันกีฬา – กรฑี าภายใน “ฟา้ – ชมพู เกมส์” 2562 ในลาดับต่อไป

***********************************

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๒ ~

คำกลำ่ วของ ประธำนพธิ ีเปดิ
กำรแข่งขันกีฬำ – กรีฑำ ภำยใน “ฟำ้ -ชมพู เกมส์ 2562”

วันศุกรท์ ่ี 29 พฤศจกิ ำยน 2562
ณ สนำมกีฬำโรงเรยี นวชั รวิทยำ

เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรจดั กำรแขง่ ขนั ท่ำนผมู้ เี กยี รตแิ ละนกั กีฬำทุกทำ่ น

ผมรูส้ กึ เปน็ เกยี รติ และมีความยนิ ดีท่ไี ดม้ าเป็นประธานในพิธีเปดิ การแขง่ ขัน กฬี า – กรฑี า
ภายใน “ฟ้า-ชมพู เกมส์ 2562” ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันน้ีผมมีความชื่นชมยินดีที่
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายใน ซึ่งนับว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เยาวชนได้รับ
การพัฒนาทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การแข่งขันกีฬาในคร้ังน้ีไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการกีฬา
ของชาติเท่านั้น แต่ต้องถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีของนักเรียนในคณะสีต่าง ๆ อีกด้วย
การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนคณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน
ตระหนักเห็นความสาคัญและหันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพให้มากย่ิงข้ึนอันเป็นพ้ืนฐานการกีฬา
ของชาติ ทาให้มีนักกีฬาที่เต็มไปด้วยความสามารถพร้อมที่จะเข้าชิงชัย ผมได้ทราบถึงความเพียร
พยายามของคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนท่ีจะดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ครั้งน้ีให้ดีที่สุด ซ่ึงจะต้องได้รับความร่วมมือ ประสานงานจากคณะบุคคล และองค์กรต่าง ๆ
นบั ว่าทกุ ทา่ นใหค้ วามทุ่มเท เสยี สละเวลาสง่ เสรมิ กจิ กรรมกีฬาภายใน ผมขอขอบคุณ

- คณะกรรมการดาเนินการฝา่ ยตา่ ง ๆ ของโรงเรยี นวัชรวทิ ยาทุกท่าน
- คณะกรรมการตดั สินกฬี า จากมหาวิทยาลยั ราชภัฎกาแพงเพชร
- เครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ แต่ละคณะสีๆ เป็นจานวนเงินคณะสี
ละ 3000 บาท พรอ้ มนา้ ดมื่ 600 ขวด
- นา้ ด่ืมสิงห์ สนบั สนุนนา้ ด่มื คณะสีละ 300 ขวด
- หจก.ศลิ าหลกั เพชรลูกช้าง มอบเงนิ สนบั สนนุ คณะสลี ะ 1,000 บาท
ผมขอให้การแขง่ ขันกฬี าในครัง้ นี้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัดน้ีได้เวลา
อนั สมควรแล้ว ผมขอเปดิ การแข่งขันกีฬา–กรีฑาภายใน “ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562” ของโรงเรียน
วัชรวิทยา ณ บัดน้ี สวัสดี

**************************************************************************

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๓ ~

คำกลำ่ วรำยงำนของประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรแขง่ ขัน
ในพิธปี ดิ กำรแข่งขนั กีฬำ – กรฑี ำ ภำยใน “ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ 2562”

วันศุกรท์ ี่ 29 พฤศจกิ ำยน 2562

กรำบเรียน ดร.ไพชยนต์ ศรีมว่ ง ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนวัชรวิทยำ ที่เคำรพ
กระผมในนามคณะกรรมการดาเนนิ การแขง่ ขันกีฬาภายใน “ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562”

ขอกราบขอบพระคุณท่าน ทไี่ ด้กรณุ าใหเ้ กยี รติ มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขนั
กฬี า – กรฑี าภายใน “ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562” ในวันนี้

การแข่งขนั กีฬา – กรฑี า ภายใน “ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562” ได้ดาเนนิ การแข่งขนั กีฬา
รอบคดั เลือกมาต้ังแตว่ ันที่ 27 - 29 พฤศจกิ ายน 2562 มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภท
ได้แก่ ฟุตบอล ฟตุ ซอล บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์ อล เทเบ้ิลเทนนิส เซปคั ตะกรอ้ เปตอง กรฑี า
และกฬี าพ้นื เมือง

บัดน้ีการแข่งขันกีฬาภายในสาเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนด ทั้งน้ีได้รับความ
ร่วมมือ ร่วมใจจากนักเรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ นับว่าเป็น
ความภาคภูมิใจ อยา่ งยิง่ ของโรงเรียนวชั รวทิ ยา

ผลการแขง่ ขันกีฬา – กรฑี า ภายใน“ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562” สรุปได้ดงั นี้

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๔ ~

คำกล่ำวของประธำนพธิ ปี ิด
กำรแขง่ ขนั กีฬำ – กรฑี ำภำยใน “ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ 2562”

วันศกุ รท์ ่ี 29 พฤศจิกำยน 2562
ณ สนำมกฬี ำโรงเรียนวัชรวทิ ยำ

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรจดั กำรแข่งขัน เจำ้ หนำ้ ทท่ี ำ่ นผู้มเี กยี รตแิ ละบรรดำนกั กีฬำทุกคน
ผมรสู้ กึ เปน็ เกียรตอิ ย่างยง่ิ ทไ่ี ดม้ ีโอกาสเป็นประธานในพธิ ีปิดการแข่งขนั กฬี า- กรฑี าภายใน

“ฟ้า-ชมพู เกมส์ 2562” ในวันน้ี จากการรายงานผลการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ซึ่งท่าน
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันได้กล่าวเมื่อสักครู่ ทาให้ทราบว่ากีฬาภายใน “ฟ้า-ชมพู เกมส์
2562” เป็นการแข่งขันท่ีย่ิงใหญ่ และประสบความสาเร็จด้วยดียิ่ง ซึ่งเกิดจากความสามัคคีร่วม
แรงรว่ มใจของชาววัชรวิทยา และผู้ให้การสนับสนุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นนิมิตรหมายท่ี
ดีท่ีบ่งช้ีถึงความมีน้าใจเดียวกัน อีกทั้งนักกีฬา และกองเชียร์ ทุกคนล้วนเข้าร่วมการชิงชัยในเชิง
กีฬา ดว้ ยความมนี ้าใจนักกฬี า เป็นทรพั ยากรบุคคลทม่ี ีคุณภาพ และความสามารถ อันจะนาความ
เจริญรุ่งเรืองมาสู่โรงเรียนวัชรวิทยา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
แขง่ ขันอย่างเต็มความสามารถ ท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขอให้มีความเก่งกล้าสามารถยิ่งข้ึนไป
สาหรับผู้ท่ีไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งน้ี ในโอกาสต่อ ๆ ไป ให้ทาการฝึกซ้อมเพ่ือเพ่ิมความ
เชอ่ื ม่นั และความสามารถของตนเอง ซง่ึ จะนามาซึง่ ความสาเร็จในโอกาสตอ่ ไป

บัดน้ไี ดเ้ วลาอันสมควรแลว้ ขอให้ทา่ นเดินทางกลับบา้ นโดยสวสั ดภิ าพ
ผมขอปดิ การแข่งขนั กีฬาภายใน “ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562” ของโรงเรยี นวัชรวิทยา
ณ บัดนี้ สวัสดี

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๕ ~

ประวตั ินกั กฬี ำวิ่งคบเพลงิ

ชือ่ นาย นิติธร ทองขาว กาลังศกึ ษาอยชู่ ั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 6/5
เป็นบุตรของ นายนคิ ม ทองขาว และ นางสาวนิตติญา สอนมาก
ภูมลิ ำเนำ อยู่บา้ นเลขท่ี 56/1 หมู1่ ตาบลบา้ นหม้อ อาเภอพิชัย จงั หวัดอุตรดติ ถ์
มคี วำมสำมำรถเล่นกีฬำประเภท กฬี าวู้ดบอล

ปจั จบุ ันเป็นนักกีฬาว้ดู บอลของโรงเรยี นและจังหวัดกาแพงเพชร
เข้าร่วมการแข่งขนั กฬี าทัง้ ระดับภมู ิภาคและระดบั ประเทศ

ผลงำนและควำมภำคภูมใิ จ

พ.ศ.2561 - ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 2 การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนักเรยี นนักศึกษาแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2562 ประจาปี พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 40 ณ จงั หวดั นครสวรรค์
- เขา้ ร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562 คร้งั ท่ี 34
คติพจน์ ณ จังหวดั บุรรี มั ย์
ควำมใฝฝ่ ัน - เข้าร่วมการแข่งขนั กีฬาวู้ดบอล รอบคดั เลือกภาค 5 ณ จงั หวัดตาก
ได้รบั รางวลั ชนะเลศิ เปน็ ตวั แทนจงั หวัดกาแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563 คร้งั ท่ี 36 ณ จังหวัดตราด
- เข้ารว่ มการแข่งขนั กีฬาวู้ดบอล รอบคดั เลือกเขตการแขง่ ขนั ท่ี 6 ณ จังหวัดนครสวรรค์
ไดร้ ับรางวลั ชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดกาแพงเพชร เข้าร่วมการแขง่ ขนั กีฬานกั เรียน
นักศึกษา แหง่ ประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2563 ครง้ั ที่ 41 ณ จังหวดั อดุ รธานี

เกบ็ คาดูถูกมาเปน็ แรกผลักดนั

นกั กีฬาทมี ชาติ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๖ ~

ประวตั นิ กั กีฬำวงิ่ คบเพลิง

ชอ่ื นายตลุ วิชญ์ คาสมบรู ณ์
เกิด วันที่ 1 ตุลาคม 2545
อำยุ 17 ปี สว่ นสงู 185 ซม. น้ำหนกั 67 กก.
กำลงั ศกึ ษำอยู่ ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 5/6
เป็นบตุ รของ นายธนศักดิ์ คาสมบูรณ์ และนางสาวบษุ ยากรณ์ ภัสสร
มีพส่ี าว 1 คน ชอื่ นางสาวอชิรญาณ์ คาสมบูรณ์
ภมู ิลำเนำ อยู่บา้ นเลขที่ 400/337 หมู่ 6 ตาบลหนองปลงิ อาเภอเมือง จงั หวัดกาแพงเพชร
ปจั จบุ นั เป็นนกั กีฬำ มีความสามารถเล่นกีฬาประเภทเทควนั โด และเป็นนกั กีฬาเทควนั โดของจังหวดั กาแพงเพชร

ผลงำนควำมภำคภูมใิ จ

พ.ศ. 2561 - ไดเ้ ขา้ ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคดั ภาค 5 ครง้ั ท่ี 35 รุ่นน้าหนักไม่เกนิ 63 กก.

ณ จังหวดั พิษณโุ ลก ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับท่ี 2

- ไดเ้ ขา้ ร่วมการแข่งขนั กีฬานักเรียนนักศึกษา รนุ่ น้าหนักไม่เกิน 63 กก.

ณ จงั หวัดพิษณุโลก ไดร้ ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พ.ศ. 2562 - ได้เขา้ รว่ มการแขง่ ขันกีฬาเวียงจนั ทร์ แคปปติ อล โกเวอเนอร์ เทควนั โด แชมปเ์ ปี้ยนชพิ คพั

ครงั้ ที่ 2 ณ กรงุ เวียงจันทร์ ประเทศลาว ไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ อนั ดับ 1

- ไดเ้ ขา้ รว่ มการแข่งขนั กีฬาเยาวชนแห่งชาติคดั ภาค 5 ครงั้ ท่ี 36 รุ่นนา้ หนักไม่เกิน 68 กก.

ณ จังหวดั ตาก ไดร้ ับรางวลั ชนะเลศิ อันดบั ที่ 1

- ไดเ้ ข้ารว่ มการแขง่ ขันกีฬานักเรยี นนักศึกษา ร่นุ นา้ หนักไม่เกนิ 68 กก.

ณ จงั หวดั พจิ ิตร ได้รับรางวลั รองชนะเลศิ อนั ดับ 1

คตพิ จน์ เรยี นรู้ และพัฒนาตน จากส่งิ ทผ่ี ดิ พลาด
ควำมใฝฝ่ นั เป็นนักกีฬาทีมชาติ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๗ ~

ประวตั ินกั กีฬำอำวุโส

ชื่อ นายวชิ ญภาส นอ้ ยเกดิ กาลงั ศกึ ษาอย่ชู ัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4
เป็นบุตรของ นายแสงทอง น้อยเกิด และนางนงนชุ นอ้ ยเกิด
มพี ่ีชาย 1 คน ชอื่ นายวชริ วิชญ์ น้อยเกดิ
ปจั จบุ นั ศึกษาอย่มู หาวิทยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร ช้ันปที ี่ 2
ภมู ิลำเนำ อย่บู ้านเลขท่ี 232 หมู่ 6 ตาบลสระแกว้ อาเภอเมอื ง จังหวดั กาแพงเพชร
มีควำมสำมำรถเล่นกฬี ำประเภท กีฬาวู้ดบอลและกีฬาเทควันโด

ปัจจบุ นั เป็นนกั กีฬาวูด้ บอลของโรงเรยี นและจังหวดั กาแพงเพชรเขา้ รว่ มการแขง่ ขนั กีฬา
ทัง้ ระดบั ภูมภิ าค และระดับประเทศ
ผลงำนและควำมภำคภมู ใิ จ
พ.ศ.2561 - ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศอันดบั 2 การแขง่ ขันกีฬาวู้ดบอลนกั เรียนนกั ศึกษาแหง่ ประเทศไทย

ประจาปี พ.ศ. 2561 ครงั้ ที่ 40 ณ จงั หวัดนครสวรรค์
- เข้าร่วมการแข่งขนั กีฬาวู้ดบอล กฬี าเยาวชนแหง่ ชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562 ครง้ั ที่ 34
ณ จังหวัดบรุ รี มั ย์
พ.ศ.2562 - เขา้ ร่วมการแข่งขันกีฬาวูด้ บอล รอบคัดเลือกภาค 5 ณ จังหวดั ตาก
ได้รบั รางวลั ชนะเลศิ เปน็ ตวั แทนจังหวดั กาแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาตปิ ระจาปี พ.ศ. 2563 ครัง้ ท่ี 36 ณ จงั หวัดตราด
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวดู้ บอล รอบคดั เลือกเขตการแข่งขันท่ี 6 ณ จังหวัดนครสวรรค์
ไดร้ ับรางวลั ชนะเลิศ เปน็ ตวั แทนจังหวดั กาแพงเพชร เข้ารว่ มการแขง่ ขนั กีฬานกั เรยี น
นกั ศกึ ษาแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2563 คร้งั ที่ 41 ณ จังหวัดอดุ รธานี

คตพิ จน์ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเรจ็ อยู่ทีน่ น่ั

ควำมใฝฝ่ นั เปน็ นักกีฬาระดับชาติ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๘ ~

คำปฏญิ ำณตนของนกั กฬี ำ

นกั กฬี ำทั้งหมดกล่ำวคำปฏิญำณตำมข้ำพเจ้ำ
ขำ้ พเจำ้ นำย/นำงสำว......................................................
เปน็ นกั กฬี ำสมัครเล่น จะเลน่ กฬี ำดว้ ยน้ำใจนักกีฬำ
จะเคำรพซ่ึงกฎ กติกำ และมำรยำท รแู้ พ้ ร้ชู นะ รู้อภยั
ข้ำพเจ้ำจะแขง่ ขันกีฬำ ดว้ ยจิตใจของนักกีฬำ อันแทจ้ ริง

***************************

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๑๙ ~

ประเภทกีฬำท่ีจัด และระเบยี บกำรแขง่ ขันประจำปีกำรศกึ ษำ 2562

1. กำหนดวนั แข่งขนั ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน 2562
2. ประเภทกีฬำที่แข่งขนั มกี ำรแข่งขันกีฬำ 9 ประเภท

2.1 กีฬาฟุตบอล
2.2 กีฬาบาสเกตบอล
2.3 กฬี าวอลเลย่ บ์ อล
2.4 กีฬาเซปัคตะกร้อ
2.5 กฬี าเปตอง
2.6 กีฬาเทเบลิ เทนนสิ
2.7 กฬี าฟตุ ซอล
2.8 กรฑี า
2.9 กฬี าพนื้ บา้ น
3. รนุ่ ที่แข่งขนั แบ่งรนุ่ กำรแข่งขันคอื
3.1นกั กฬี า 1 คน ลงเลน่ ได้ทุกรายการม.ตน้ ขึ้นไปเลน่ ม.ปลายได้
3.2นกั กีฬาท่ลี งแขง่ ขนั ต้องมีรายชือ่ อยู่ในไปสง่ รายช่ือนักกีฬาเท่านน้ั
3.3การใสเ่ สื้อทีมต้องเป็นสีเดยี วกันและต้องตรงกบั สีของคณะพรอ้ มมีหมายเลขติดตาม

กตกิ าของประเภทนนั้
3.4นักกฬี าจะต้องลงสนามแข่งขันใหต้ รงกบั เวลาอย่างช้าไมเ่ กิน 10 นาที มิฉะนน้ั จะ

ปรับแพ้ในนดั นัน้ ๆ
3.5ผู้ควบคุมทมี จะต้องส่งรายชอื่ นกั กฬี าก่อนลงสนามอยา่ งชา้ ไมน่ อ้ ยกว่า 15 นาที
3.6นกั กฬี าทีถ่ ูกไล่ออกจากสนาม (ใบแดง) ห้ามลงแข่งขันในนัดตอ่ ไป 1 นดั นักกฬี า ท่ี

ถกู คาดโทษ (ใบเหลือง) 2 คร้ัง เทา่ กับได้ใบแดง 1 ครัง้
3.7ถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ นอกเหนือจากท่ีกาหนด ให้อยูใ่ นดุลพนิ จิ ของคณะกรรมการ

จดั การแข่งขนั
3.8การตัดสนิ ของคณะกรรมการผ้ตู ดั สินถอื เปน็ เด็ดขาดหา้ มมิให้มีการประทว้ ง
3.9การประทว้ งคณุ สมบัติของนักกีฬา ให้ผู้ควบคุมทีมย่นื เป็นลายลกั ษณ์อกั ษร พร้อมทงั้

หลักฐานตอ่ คณะกรรมการจัดการแขง่ ขันกีฬาประเภทนน้ั ๆ ภายในระยะเวลา 1
ชัว่ โมงหลงั จบการแข่งขันในนัดน้ัน ๆ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๐ ~

ระเบยี บกำรแข่งขันกีฬำแต่ละประเภทมดี งั น้ี

1. ระเบยี บกำรแข่งขนั กฬี ำฟตุ บอล
1.1 การส่งรายชอ่ื ให้ส่งไดไ้ ม่เกิน 18 คน
1.2 เวลาทใี่ ช้ในการแข่งขัน
ระดบั ม.ตน้ (1 – 3) แข่งขันครึ่งละ 30 นาที พัก 5 นาที
ระดับ ม.ปลาย (4 - 6) แขง่ ขันครง่ึ ละ 35 นาที พัก 5 นาที
1.3 การจดั การแขง่ ขันแบบแพค้ ดั ออก
กตกิ าการแข่งขันใชก้ ตกิ าของสมาคมฟตุ บอลแหง่ ประเทศไทย

2. ระเบียบกำรแขง่ ขนั กีฬำบำสเกตบอล
2.1 การส่งรายชอื่ ใหส้ ่งไดไ้ ม่เกนิ 12 คน
2.2 เวลาที่ใช้ในการแข่งขนั คะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาคร่ึงละ 5 นาที ไม่ทดเวลา
2.3 จบการแขง่ ขันคะแนนเท่ากนั ให้ต่อเวลาคร่งึ ละ 5 นาที
2.4 การจดั การแข่งขันแบบแพค้ ดั ออก
2.5 กติกาการแข่งขนั ใช้กตกิ าของสมาคมบาสเกตบอลแหง่ ประเทศไทย

3. ระเบยี บกำรแข่งขันกฬี ำวอลเล่ยบ์ อล
3.1 การสง่ รายช่อื ให้สง่ ไดไ้ มเ่ กิน 12 คน
3.2 การแข่งขันแพ้ – ชนะ จะแขง่ ขัน 2 ใน 3 เซท
3.3 การจัดการแขง่ ขนั แบบแพ้คัดออก
3.4 กติกาการแข่งขันใช้กตกิ าของสมาคมวอลเลย่ ์บอลแหง่ ประเทศไทย

4. ระเบยี บกำรแข่งขนั เซปคั ตะกร้อ
4.1 กติกาการแข่งขันใช้กตกิ าของสมาคมเซปัคตะกร้อแห่งประเทศไทย

5. ระเบียบกำรแขง่ ขนั เปตอง
5.1 กติกาการแข่งขนั ใชก้ ตกิ าของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย

6. ระเบยี บกำรแขง่ ขันเทเบ้ลิ เทนนิส
6.1 กติกาการแข่งขันใช้กตกิ าของสมาคมเทเบ้ลิ เทนนิสแห่งประเทศไทย

7. ระเบียบกำรแข่งขนั ฟุตซอล
7.1 กติกาการแข่งขันใชก้ ติกาของสมาคมฟตุ ซอลแห่งประเทศไทย

8. ระเบยี บกำรแข่งขันกรีฑำ
8.1 80 เมตร , 100 เมตร , 200 เมตร , 400 เมตร
8.2 4 x 100 เมตร , 4 x 400 เมตร ลงทาการแขง่ ขันคณะสลี ะ 4 คน 1 ทีม
8.3 800 เมตร , 1,500 เมตร และประเภทลาน ลงทาการแขง่ ขนั คณะสีละ 2 คน

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๑ ~

โปรแกรมกำรแข่งขนั กีฬำ– กรีฑำ ภำยในโรงเรยี นวัชรวิทยำ ปีกำรศกึ ษำ 2562
วันพธุ ท่ี 27 พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2562

1. ประเภทฟตุ บอล รอบคดั เลอื ก คูแ่ ข่งขัน หมำยเหตุ
คทู่ ่ี เวลำ ประเภท สเี หลอื ง พบ สีเขียว
สแี สด พบ สีม่วง
1 08.30 น. ชาย ม.ต้น สีม่วง พบ สเี ขียว
2 10.30 น. ชาย ม.ตน้ สเี หลือง พบ สีแสด

3 13.00 น. ชาย ม.ปลาย
4 14.30 น. ชาย ม.ปลาย

2. ประเภทฟตุ ซอล รอบคดั เลอื ก ค่แู ข่งขนั หมำยเหตุ
คทู่ ี่ เวลำ ประเภท สเี ขียว พบ สีเหลอื ง หมำยเหตุ
1 08.30 น. สีแสด พบ สีม่วง
2 10.00 น. ชาย ม.ปลาย สีเขยี ว พบ สีมว่ ง
3 11.00 น. ชาย ม.ปลาย สีเหลอื ง พบ สีแสด
4 13.00 น. หญิงรวม สีแสด พบ สีเขียว
5 14.00 น. หญิงรวม สเี หลอื ง พบ สีม่วง
6 15.00 น. ชาย ม.ต้น
ชาย ม.ตน้ คูแ่ ขง่ ขัน
สีเขยี ว พบ สีเหลอื ง
3. ประเภทบำสเกตบอล รอบคัดเลอื ก สีแสด พบ สีม่วง
สเี ขียว พบ สีแสด
ค่ทู ี่ เวลำ ประเภท สมี ว่ ง พบ สีเหลอื ง
สมี ว่ ง พบ สีแสด
1 ชายม.ปลาย สีเหลือง พบ สีเขยี ว
สีแสด พบ สีมว่ ง
2 เร่มิ 08.30 น. ชายม.ปลาย สเี ขยี ว พบ สีเหลือง

3 เปน็ ต้นไป หญงิ ม.ปลาย

4 หญงิ ม.ปลาย

5 หญิง ม.ต้น

6 เร่ิม 13.00 น. หญิง ม.ตน้
7 เปน็ ต้นไป ชาย ม.ตน้

8 ชาย ม.ตน้

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๒ ~

4. ประเภทวอลเล่ย์บอล รอบคัดเลือก คู่แข่งขนั หมำยเหตุ
ค่ทู ี่ เวลำ ประเภท สเี หลอื ง พบ สีมว่ ง หมำยเหตุ
1 สีเขียว พบ สีแสด
2 เริ่ม 08.30 น. หญิง ม.ตน้ สีม่วง พบ สเี หลือง
3 เป็นต้นไป หญิง ม.ตน้ สีแสด พบ สีเขียว
4 ชาย ม.ปลาย สเี ขยี ว พบ สีแสด
สเี หลือง พบ สีมว่ ง
5 ชาย ม.ปลาย สีม่วง พบ สีเหลอื ง
6 เรมิ่ 13.00 น. สีแสด พบ สเี ขียว
7 เป็นตน้ ไป หญิงม.ปลาย
8 หญงิ ม.ปลาย คแู่ ขง่ ขัน
ชาย ม.ตน้ สีแสด พบ สีเขยี ว
ชาย ม.ต้น สเี หลือง พบ สีม่วง
สมี ว่ ง พบ สีแสด
5. ประเภทเซปักตะกรอ้ รอบคัดเลอื ก สีเหลอื ง พบ สเี ขยี ว

ค่ทู ่ี เวลำ ประเภท

1 09.30 น. ชาย ม.ตน้

2 09.30 น. ชาย ม.ต้น

3 13.00 น. ชาย ม.ปลาย

4 14.30 น. ชาย ม.ปลาย

6. ประเภทเทเบล้ิ เทนนิส ประเภทเด่ยี ว รอบคัดเลอื ก

คทู่ ่ี เวลำ ประเภท คู่แข่งขัน หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
1 08.30 น. หญงิ ม.ตน้ สีมว่ ง พบ สเี ขียว

2 08.30 น. ชาย ม.ปลาย สีแสด พบ สเี หลอื ง

3 09.00 น. หญิง ม.ต้น สีแสด พบ เหลือง

4 09.00 น. ชาย ม.ปลาย สีเขยี ว พบ สีม่วง

5 09.30 น. ชาย ม.ต้น สเี ขยี ว พบ สีเหลือง

6 09.30 น. หญงิ ม.ปลาย สีแสด พบ สมี ่วง

7 10.00 น. ชาย ม.ตน้ สีมว่ ง พบ สีแสด

8 10.00 น. หญงิ ม.ปลาย สีเหลือง พบ สเี ขียว

6.1 ประเภทเทเบิ้ลเทนนิส ประเภทคู่ รอบคัดเลือก

คทู่ ี่ เวลำ ประเภท คู่แข่งขัน

1 08.30 น. หญงิ ม.ตน้ สีแสด พบ สีเหลอื ง

2 08.30 น. ชาย ม.ปลาย สแี สด พบ สมี ว่ ง

3 09.00 น. หญงิ ม.ตน้ สีม่วง พบ สีเขยี ว

4 09.00 น. ชาย ม.ปลาย สีเขียว พบ สเี หลอื ง

5 09.30 น. ชาย ม.ต้น สีแสด พบ สเี หลอื ง

6 09.30 น. หญงิ ม.ปลาย สเี หลือง พบ สีมว่ ง

7 10.00 น. ชาย ม.ต้น สเี ขยี ว พบ สมี ว่ ง

8 10.00 น. หญิง ม.ปลาย สแี สด พบ สเี ขียว

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๓ ~

6.2 ประเภทเทเบ้ิลเทนนสิ ประเภทเด่ยี ว ชงิ ชนะเลิศ
คูแ่ ข่งขนั
คู่ท่ี เวลำ ประเภท หมำยเหตุ
ผู้แพ้คทู่ 1่ี พบ ผู้แพ้คทู่ ่3ี ชิงที่ 3
1 10.30 น. หญิง ม.ต้น ผู้แพ้คทู่ ี่5 พบ ผู้แพ้คู่ที่7 ชงิ ที่ 3
ผู้แพ้คทู่ ี่6 พบ ผแู้ พ้คูท่ 8่ี ชิงท่ี 3
2 10.30 น. ชาย ม.ตน้
ผแู้ พค้ ทู่ ี่2 พบ ผแู้ พ้คูท่ ี4่ ชิงที่ 3
3 11.00 น. หญิง ม.ปลาย
ผู้ชนะคทู่ ่ี1 พบ ผชู้ นะที่3 ชงิ ชนะเลิศ
4 11.00 น. ชาย ม.ปลาย ผู้ชนะคทู่ ่ี5 พบ ผ้ชู นะที่7 ชิงชนะเลิศ
ผ้ชู นะคู่ที่6 พบ ผชู้ นะที่8 ชิงชนะเลิศ
5 11.30 น. หญิง ม.ต้น ผูช้ นะคทู่ 2่ี พบ ผู้ชนะท่4ี ชิงชนะเลศิ

6 11.30 น. ชาย ม.ต้น

7 11.50 น. หญงิ ม.ปลาย

8 11.50 น. ชาย ม.ปลาย

6.3 ประเภทเทเบิ้ลเทนนิส ประเภทคู่ ชงิ ชนะเลิศ
คู่แข่งขัน
ค่ทู ่ี เวลำ ประเภท หมำยเหตุ
ผ้แู พค้ ูท่ ่1ี พบ ผแู้ พ้คู่ท่3ี ชงิ ท่ี 3
1 10.30 น. หญงิ ม.ตน้ ผแู้ พค้ ู่ที่5 พบ ผแู้ พ้ค่ทู ่7ี ชงิ ที่ 3
ผแู้ พ้คทู่ ่6ี พบ ผแู้ พ้คทู่ ่ี8 ชงิ ท่ี 3
2 10.30 น. ชาย ม.ต้น
ผู้แพ้คทู่ ี่2 พบ ผู้แพ้คู่ท4ี่ ชงิ ที่ 3
3 11.00 น. หญิง ม.ปลาย
ผชู้ นะคทู่ ี่1 พบ ผู้ชนะที่3 ชิงชนะเลศิ
4 11.00 น. ชาย ม.ปลาย ผู้ชนะคทู่ ่ี5 พบ ผชู้ นะท7ี่ ชิงชนะเลศิ
ผชู้ นะค่ทู 6ี่ พบ ผู้ชนะที่8 ชงิ ชนะเลิศ
5 11.30 น. หญิง ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท2่ี พบ ผู้ชนะที4่ ชิงชนะเลิศ

6 11.30 น. ชาย ม.ต้น

7 11.50 น. หญิง ม.ปลาย

8 11.50 น. ชาย ม.ปลาย

7. ประเภทเปตอง ประเภททมี รอบคัดเลอื ก
คทู่ ี่ เวลำ
1 08.30 น. ประเภท คแู่ ขง่ ขนั หมำยเหตุ
2 08.30 น.
3 10.30 น. หญงิ ม.ตน้ สมี ่วง พบ สีเหลอื ง
4 10.30 น.
ชาย ม.ปลาย สีมว่ ง พบ สีแสด
5 13.00 น.
6 13.00 น. หญงิ ม.ตน้ สีเขียว พบ สีแสด
7 14.30 น.
8 14.30 น. ชาย ม.ปลาย สเี หลือง พบ สีเขียว

ชาย ม.ตน้ สแี สด พบ สีเขยี ว

หญงิ ม.ปลาย สมี ่วง พบ สีแสด

ชาย ม.ตน้ สีเหลอื ง พบ สเี ขียว

หญงิ ม.ปลาย สเี หลอื ง พบ สีเขียว

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๔ ~

โปรแกรมกำรแขง่ ขนั กฬี ำ– กรีฑำ ภำยในโรงเรียนวัชรวิทยำ

รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหสั บดที ี่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

1.ประเภทฟุตบอล ชิงชนะเลิศ คแู่ ขง่ ขัน หมำยเหตุ
คทู่ ่ี เวลำ ประเภท ผู้แพค้ ูท่ ่1ี พบ ผ้แู พ้ค่ทู ่ี2 ชงิ ท่ี 3
1 08.30 น. ผแู้ พค้ ทู่ 3ี่ พบ ผแู้ พ้คทู่ ี่4 ชงิ ท่ี 3
2 10.30 น. ชา ยม.ตน้ ผูช้ นะคูท่ ี่1 พบ ผ้ชู นะท2ี่ ชิงชนะเลิศ
3 13.00 น. ชาย ม.ปลาย ผู้ชนะคูท่ 3ี่ พบ ผชู้ นะท่ี4 ชงิ ชนะเลศิ
4 14.00 น. ชาย ม.ต้น
ชาย ม.ปลาย

2.ประเภทฟตุ ซอล ชิงชนะเลิศ ค่แู ข่งขัน หมำยเหตุ
คู่ท่ี เวลำ ประเภท ผ้แู พค้ ู่ท่ี1 พบ ผแู้ พ้คู่ท2ี่ ชงิ ที่ 3
1 08.30 น. ผชู้ นะค่ทู ี่1 พบ ผู้ชนะท2่ี ชงิ ชนะเลิศ
2 09.30 น. ชาย ม.ปลาย ผแู้ พ้ค่ทู 3ี่ พบ ผแู้ พ้คู่ท่4ี ชงิ ที่ 3
3 10.30 น. ชาย ม.ปลาย ผ้ชู นะคูท่ ี3่ พบ ผชู้ นะที่4 ชิงชนะเลศิ
หญงิ รวม ผู้แพ้คทู่ 5ี่ พบ ผู้แพ้คทู่ ่ี6 ชงิ ท่ี 3
4 11.30 น. ผู้ชนะคทู่ ี่5 พบ ผชู้ นะที่6 ชิงชนะเลศิ
5 13.00 น. หญิงรวม
6 14.30 น. ชาย ม.ตน้
ชาย ม.ตน้

3.ประเภทวอลเล่ยบ์ อล ชิงชนะเลิศ

คู่ท่ี เวลำ ประเภท คแู่ ขง่ ขัน หมำยเหตุ
ผแู้ พค้ ู่ท่ี1 พบ ผูแ้ พ้คูท่ 2ี่ ชงิ ท่ี 3
1 หญิง ม.ตน้ ผแู้ พ้คทู่ 7่ี พบ ผู้แพ้ค่ทู 8่ี ชงิ ที่ 3
ผแู้ พ้ค่ทู 3่ี พบ ผ้แู พ้คู่ที่4 ชิงที่ 3
2 เรม่ิ 08.30 น. ชาย ม.ต้น
ผูแ้ พค้ ทู่ 5ี พบ ผแู้ พ้คทู่ 6่ี ชงิ ที่ 3
3 เป็นตน้ ไป หญงิ ม.ปลาย ผชู้ นะคู่ที่1 พบ ผู้ชนะท่2ี ชงิ ชนะเลศิ
ผชู้ นะคทู่ ่ี3 พบ ผู้ชนะที่4 ชิงชนะเลศิ
4 ชาย ม.ปลาย ผชู้ นะคทู่ 7่ี พบ ผชู้ นะที่8 ชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะคทู่ ี5่ พบ ผ้ชู นะที่6 ชิงชนะเลศิ
5 หญิง ม.ต้น

6 เร่ิม 13.00 น. หญงิ ม.ปลาย
7 เป็นตน้ ไป ชาย ม.ตน้

8 ชาย ม.ปลาย

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๕ ~

4.ประเภทบำสเกตบอล ชิงชนะเลิศ

ค่ทู ี่ เวลำ ประเภท ค่แู ข่งขัน หมำยเหตุ
ผู้แพค้ ่ทู 5่ี พบ ผแู้ พ้คู่ที6่ ชิงที่ 3
1 08.30 น. หญิง ม.ตน้ ผแู้ พ้ค่ทู 7่ี พบ ผแู้ พ้คทู่ ่8ี ชิงที่ 3
ผู้แพค้ ู่ท3ี่ พบ ผ้แู พ้คู่ที่4 ชงิ ที่ 3
2 09.30 น. ชาย ม.ตน้ ชิงท่ี 3
ผแู้ พ้คทู่ ี1่ พบ ผแู้ พ้คู่ท2่ี ชงิ ชนะเลศิ
3 10.30 น. หญิง ม.ปลาย ผ้ชู นะคู่ท5่ี พบ ผชู้ นะท6่ี ชงิ ชนะเลิศ
ผชู้ นะคู่ที3่ พบ ผชู้ นะที่4 ชงิ ชนะเลศิ
4 11.30 น. ชาย ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท7ี่ พบ ผชู้ นะที8่ ชงิ ชนะเลิศ
ผ้ชู นะค่ทู ี่1 พบ ผ้ชู นะท่ี2
5 13.00 น. หญิง ม.ต้น หมำยเหตุ
ชิงท่ี 3
6 14.00 น. หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ
ชิงท่ี 3
7 15.00 น. ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลศิ

8 15.30น. ชาย ม.ปลาย

5.ประเภทเซปักตะกร้อ ชงิ ชนะเลศิ

คู่ท่ี เวลำ ประเภท คแู่ ขง่ ขัน
ผแู้ พค้ ทู่ ี่3 พบ ผู้แพ้คทู่ 4่ี
1 08.30 น. ชาย ม.ปลาย ผชู้ นะคู่ท่3ี พบ ผ้ชู นะท4ี่
ผู้แพค้ ูท่ 1่ี พบ ผูแ้ พ้คูท่ ่ี2
2 10.00 น. ชาย ม.ปลาย ผู้ชนะค่ทู 1ี่ พบ ผ้ชู นะที2่

3 13.00 น. ชาย ม.ตน้

4 14.30 น. ชาย ม.ตน้

6.ประเภทเปตอง ประเภททมี ชิงชนะเลิศ

คทู่ ่ี เวลำ ประเภท คู่แขง่ ขัน หมำยเหตุ
ผู้แพค้ ูท่ ี่1 พบ ผแู้ พ้คู่ท่ี3 ชงิ ท่ี 3
1 08.30 น. หญงิ ม.ต้น ผแู้ พ้ค่ทู 5่ี พบ ผแู้ พ้คทู่ ี่7 ชิงท่ี 3
ผูแ้ พค้ ู่ท6่ี พบ ผู้แพ้ค่ทู ี8่ ชิงท่ี 3
2 08.30 น. ชาย ม.ตน้
ผู้แพค้ ูท่ ี่2 พบ ผู้แพ้คทู่ 4ี่ ชงิ ท่ี 3
3 10.30 น. หญิง ม.ปลาย
ผชู้ นะคทู่ ่1ี พบ ผชู้ นะที3่ ชงิ ชนะเลิศ
4 10.30 น. ชาย ม.ปลาย ผชู้ นะคทู่ ่ี6 พบ ผู้ชนะท8่ี ชงิ ชนะเลศิ
ผูช้ นะคู่ท่ี5 พบ ผชู้ นะท่7ี ชิงชนะเลศิ
5 13.00 น. หญิง ม.ต้น ผชู้ นะคู่ที1่ พบ ผชู้ นะที่3 ชิงชนะเลิศ

6 13.00 น. หญงิ ม.ปลาย

7 14.30 น. ชาย ม.ต้น

8 14.30 น. ชาย ม.ปลาย

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๖ ~

โปรแกรมกำรแขง่ ขันกฬี ำพน้ื เมอื ง
กฬี ำ – กรฑี ำ ภำยในโรงเรียนวัชรวทิ ยำ ปีกำรศกึ ษำ 2562

วันศุกร์ ท่ี 29 พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2562

รำยกำรท่ี เวลำ ประเภท ประเภท หมำยเหตุ
รวมชาย,หญิง
1 09.00 น. โยนไข่ รวมชาย,หญงิ
รวมชาย,หญงิ
2 09.30 น. กระโดดเชือกหมู่ รวมชาย,หญิง

3 10.00 น. ชักกะเย่อ

4 10.20 น. กอล์ฟชาวบา้ น

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๗ ~

โปรแกรมกำรแขง่ ขันกรฑี ำประเภทลู่-ลำน
กีฬำ – กรฑี ำ ภำยในโรงเรยี นวัชรวทิ ยำ ปีกำรศกึ ษำ 2562

วันศุกร์ ท่ี 29 พฤศจกิ ำยน 2562

รำยกำรที่ ประเภท รุน่ / เมตร เวลำรำยงำนตัว เวลำแข่งขนั
ม.ต้น หญิง 10.00 น. 10.20 น.
101 วง่ิ 50 เมตร ม.ตน้ ชาย 10.00 น. 10.25 น.
ม.ปลาย หญิง 10.00 น. 10.30 น.
102 วง่ิ 50 เมตร ม.ปลาย ชาย 10.00 น. 10.35 น.
ม.ต้น หญิง 10.20 น. 10.40 น.
103 วง่ิ 50 เมตร ม.ต้น ชาย 10.20 น. 10.45 น.
ม.ปลาย หญงิ 10.20 น. 10.50 น.
104 วิ่ง 50 เมตร ม.ปลาย ชาย 10.20 น. 10.55 น.
ม.ต้น หญงิ 10.20 น. 10.45 น.
105 วง่ิ 400 เมตร ม.ต้น ชาย 10.20 น. 10.50 น.
ม.ปลาย หญิง 10.20 น. 10.55 น.
106 วง่ิ 400 เมตร ม.ตน้ หญงิ 10.30 น. 11.00 น.
ม.ตน้ ชาย 10.30 น. 11.00 น.
107 วงิ่ 400 เมตร ม.ปลาย หญิง 10.30 น. 11.00 น.
ม.ปลาย ชาย 10.30 น. 11.10 น.
108 ว่ิง 400 เมตร ม.ต้น ชาย 10.30 น. 11.20 น.
ม.ตน้ หญงิ 11.00 น. 11.30 น.
109 ท่มุ น้าหนกั ม.ปลาย ชาย 11.00 น. 11.30 น.
ม.ตน้ ชาย,หญิง 11.00 น. 11.30 น.
110 ขว้างจกั ร ม.ปลาย ชาย,หญิง 11.10 น. 11.30 น.
ม.ปลาย ชาย 11.10 น. 11.35 น.
111 พงุ่ แหลน ม.ปลาย หญงิ 11.10 น. 11.40 น.
ม.ตน้ ชาย 11.10 น. 11.50 น.
112 วง่ิ 100 เมตร ม.ต้น หญิง 12.50 น. 13.00 น.
ม.ตน้ ชาย 12.50 น. 13.10 น.
113 ว่ิง 100 เมตร ม.ปลาย หญงิ 13.00 น. 13.30 น.

114 ว่ิง 100 เมตร

115 วิ่ง 100 เมตร

116 ทมุ่ นา้ หนกั

117 ขว้างจกั ร

118 พงุ่ แหลน

119 วง่ิ 1500 เมตร

120 วิ่ง 1500 เมตร

121 ทุ่มน้าหนัก

122 ขวา้ งจกั ร

123 พ่งุ แหลน

124 วง่ิ 200 เมตร

125 วง่ิ 200 เมตร

126 วิ่ง 200 เมตร

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๘ ~

โปรแกรมกำรแขง่ ขันกรีฑำประเภทลู่-ลำน
กฬี ำ– กรฑี ำ ภำยในโรงเรยี นวัชรวทิ ยำ ปกี ำรศึกษำ 2562

วนั ศกุ ร์ ที่ 29 พฤศจกิ ำยน 2562

รำยกำรที่ ประเภท รนุ่ / เมตร เวลำรำยงำนตวั เวลำแข่งขนั
ม.ปลาย ชาย 13.00 น. 13.30 น.
127 ว่งิ 200 เมตร ม.ต้น ชาย,หญิง 13.00 น. 13.30 น.
ม.ปลาย ชาย,หญิง 13.00 น. 13.20 น.
128 ว่ิง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง 13.30 น. 13.30 น.
ม.ปลาย ชาย 13.30 น. 13.40 น.
129 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญงิ 13.30 น. 13.50 น.
ม.ตน้ หญงิ 14.00 น. 14.00 น.
130 ทมุ่ น้าหนกั ม.ต้น ชาย 14.00 น. 14.10 น.
ม.ปลาย หญิง 14.00 น. 14.20 น.
131 ขวา้ งจักร ม.ปลาย ชาย 14.00 น. 14.30 น.
ม.ต้น หญิง 14.00 น. 14.40 น.
132 พ่งุ แหลน ม.ต้น ชาย 14.00 น. 14.50 น.
ม.ปลาย หญงิ 14.00 น. 15.00 น.
133 วง่ิ ผลดั 4 x 100 เมตร ม.ปลาย ชาย 14.00 น. 15.00 น.

134 วง่ิ ผลัด 4 x 100 เมตร

135 วง่ิ ผลดั 4 x 100 เมตร

136 วง่ิ ผลดั 4 x 100 เมตร

137 วง่ิ ผลัด 4 x 400 เมตร

138 วิ่งผลดั 4 x 400 เมตร

139 ว่งิ ผลัด 4 x 400 เมตร

140 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร

กติกำกำรแขง่ ขันกฬี ำพนื้ เมอื ง

1. โยนไข่ ใหแ้ ต่ละสีสง่ ชาย 2 คน หญิง 2 คน โยนไขโ่ ดยการใหก้ บั ฝ่ายตนเองจนถงึ ระยะทก่ี าหนด
ถา้ ไข่ตกถือว่าแพ้ทนั ที

2. กระโดดเชอื กหมู่ ทีมละ 12 คน ให้เป็นคนแกว่งเชือก 2 คน คนกระโดดชาย 5 คน หญงิ 5 คน
ใหเ้ วลา 2 นาที กระโดดใหเ้ ข้าเชือกให้ไดห้ มด ถ้าเข้าได้หมด ใหจ้ บั เวลาว่า กระโดดอยู่ได้นานเท่าไร

3. ชกั กะเย่อ ให้ส่งมาทมี ละ 20 คน ชาย 10 คน หญิง 10 คน เสี่ยงว่าสีอะไร เจอกับสีอะไร
ทาการประลอง 2 : 3 ทีมชนะพบทมี ชนะ ถ้าชนะได้ท่ี 1 ทมี แพ้ได้ท่ี 2 ส่วนทีมแพพ้ บทมี แพ้
ใครชนะไดท้ ่ี 3

4. กอลฟ์ ชาวบ้าน ชาย 2 คน หญงิ 2 คน ผกู มะเขอื ยาวไว้ทเี่ อวแลว้ เรม่ิ ตลี ูกเทนนสิ อ้อมกรวย
10 เมตร กลับมาเปลี่ยน คนท่ี 2,3,4 ทีมไหนครบกอ่ นคอื ผูช้ นะ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๒๙ ~

กติกำและเกณฑก์ ำรใหค้ ะแนนกำรประกวดของเชียรแ์ ละผ้นู ำเชียร์
กำรแข่งขันกีฬำภำยในวชั รวิทยำ คร้ังท่ี 41 “Blue - Pink Games”

1. ประเภทกำรแขง่ ขนั

- ประเภททมี

2. วิธีกำรแขง่ ขนั

- ทกุ คณะสตี อ้ งมีผ้ทู ี่ทาการแขง่ ขนั กองเชียร์ไม่เกิน 90 คน

- การแขง่ ขันจะจดั ให้แต่คณะสีเรียงลาดบั ตามการจับฉลากลาดบั การประกวดกองเชียร์และผ้นู าเชียร์

- การแข่งขันกาหนดให้มเี พลงมำรช์ ของโรงเรียนรวมอยูด่ ้วย

- กาหนดการแข่งขันในวันที่ 29 พฤศจกิ ายน 2562 เวลา 13.00 น. เปน็ ตน้ ไป

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน

- เวลาทใี่ ชใ้ นการแขง่ ขนั 10 นาที ± 2 นาที

เกณฑ์กำรประกวดกองเชียร์รวม 100 คะแนน

ที่ รำยกำร คะแนน

ส่วนท่ี 1 เชยี ร์ลีดเดอร์หนำ้ อัฒจันทร์เชียร์ (30 คะแนน)

1 การแตง่ กายสวยงามเหมาะสม 10 คะแนน

2 ลลี าทา่ ทางการเตน้ สวยงามความพร้อมเพรยี งของการเต้น 10 คะแนน

3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ความแปลกใหม่แต่สภุ าพ) 10 คะแนน

ส่วนท่ี 2 กองเชียร์ 70 คะแนน

1 การแตง่ กายสุภาพเปน็ ระเบียบและเชียร์อยู่ในระยะเวลาท่กี าหนด 10 คะแนน

2 ลีลาท่าทางการเชยี ร์สวยงามสรา้ งสรรค์หลากหลาย 10 คะแนน

3 ความพร้อมเพรียงสอดคล้องกับจังหวะ 10 คะแนน

4 อปุ กรณ์ประกอบการเชียรป์ ระหยดั คุ้มค่าสวยงาม 10 คะแนน

5 รปู แบบและเคร่ืองแตง่ กายในการแสดงพธิ เี ปิดมีความสวยงาม 10 คะแนน

สร้างสรรคแ์ ละประหยัดคุ้มคา่

6 ตรงตอ่ เวลาและความต่อเนอ่ื งของการเชยี ร์ตลอด 3 วัน 20 คะแนน

4. เกณฑก์ ำรตดั สิน

- กรรมการตัดสินท่ีเปน็ ตัวแทนของแต่ละคณะสีจานวน 1 คนซึง่ ไม่สามารถให้คะแนนกับคณะสีของตนเองได้

- กรรมการตัดสนิ ท่ีเปน็ ตัวแทนของแตล่ ะคณะสีใหร้ ายงานตวั ในวนั ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.

ทหี่ อ้ งพลานามยั

5. กฎกตกิ ำ

- หา้ มใชอ้ ปุ กรณ์เคร่อื งขยายเสยี งทุกชนิด

- หา้ มใชว้ ตั ถุทมี่ ีเสียงดัง เชน่ ประทดั พลุระเบดิ (ระเบิดควนั ได้)

- หากทีมใดทาผดิ กฎกติกาตดั สิทธกิ์ ารประกวดกองเชียรแ์ ละผ้นู าเชียร์

- คณะกรรมการตัดสนิ ประชมุ พรอ้ มกันหลงั เสรจ็ การแข่งขนั

- ผลการตัดสินของกรรมการถอื วา่ เปน็ ท่ีส้นิ สุด

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๐ ~ คะแนน

เกณฑก์ ำรประกวดกองเชียร์รวม 100 คะแนน 10 คะแนน
ท่ี รำยกำร 10 คะแนน
สว่ นที่ 1 เชยี ร์ลีดเดอรห์ น้ำอัฒจนั ทรเ์ ชยี ร์ (30 คะแนน) 10 คะแนน
1 การแต่งกายสวยงามเหมาะสม
2 ลีลาท่าทางการเตน้ สวยงามความพร้อมเพรียงของการเต้น 10 คะแนน
3 ความคิดรเิ ริ่มสรา้ งสรรค์ (ความแปลกใหม่แตส่ ุภาพ) 10 คะแนน
ส่วนท่ี 2 กองเชียร์ 70 คะแนน 10 คะแนน
1 การแต่งกายสุภาพเป็นระเบียบ และเชียรอ์ ย่ใู นระยะเวลาที่กาหนด 10 คะแนน
2 ลลี าทา่ ทางการเชยี รส์ วยงามสร้างสรรคห์ ลากหลาย 10 คะแนน
3 ความพร้อมเพรยี งสอดคล้องกับจงั หวะ
4 อปุ กรณ์ประกอบการเชยี รป์ ระหยัดคุ้มคา่ สวยงาม 20 คะแนน
5 รูปแบบและเคร่อื งแตง่ กายในการแสดงพธิ เี ปิดมีความสวยงามสรา้ งสรรค์

และประหยดั ค้มุ คา่
6 ตรงต่อเวลาและความต่อเนอ่ื งของการเชยี รต์ ลอด 3 วนั

เกณฑ์กำรประกวดขบวนพำเหรด 100 คะแนน

(จำนวนผรู้ ่วมขบวนพำเหรด 100 -120 คนรวมนกั กีฬำไม่เกนิ 150 คน)

ท่ี รำยกำร คะแนน

1 ความสวยงามของขบวนการจัดรปู แบบของขบวนพาเหรดถูกต้องเหมาะสม 20 คะแนน

2 ความคิดริเร่ิมสรา้ งสรรค์ (หลากหลาย,แปลกใหม่,จนิ ตนาการ) 30 คะแนน

3 ความพร้อมเพรยี งเปน็ ระเบยี บในขณะเคลื่อนขบวน 30 คะแนน

4 ตรงเวลาและเป็นระเบียบในการต้งั ขบวน 10 คะแนน

5 จานวนผเู้ ข้าร่วมขบวน 10 คะแนน

เกณฑ์กำรประกวดเชียรลีดเดอร์ 100 คะแนน คะแนน
(จำนวนคน4 – 10คน) 20 คะแนน
30 คะแนน
ท่ี รำยกำร 20 คะแนน
1 การแต่งกายเหมาะสมสวยงาม 10 คะแนน
2 ความแข็งแรงความพร้อมเพรียงของการเต้น 10 คะแนน
3 ความคดิ ริเริ่มสร้างสรรค์ในการนาเสนอและการแปรแถวขณะเต้น 10 คะแนน
4 ความยากงา่ ยของทา่ เตน้
5 ความเปน็ เชยี รล์ ดี เดอร์
6 เวลาในการแขง่ ขนั ไมน่ อ้ ยกวา่ 8 นาทแี ต่ไม่เกิน 10 นาที

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๑ ~

คำส่งั โรงเรยี นวัชรวิทยำ

ที่ 428 / 2562

เรอื่ ง กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจดั กำรแขง่ ขนั กีฬำ– กรีฑำภำยใน “ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ 2562”

***********************************

ดว้ ยโรงเรยี นวัชรวิทยาไดจ้ ัดให้มกี จิ กรรมการแขง่ ขันกีฬา–กรีฑาภายใน “ฟา้ -ชมพู เกมส์ 2562”

โดยจดั การแข่งขนั รอบคดั เลอื ก และรอบชงิ ชนะเลศิ ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน ๒๕๖2 ณ สนามกฬี า

โรงเรียนวชั รวทิ ยา เพ่อื ใหก้ ารแข่งขนั กีฬา-กรฑี าภายใน “ฟ้า-ชมพู เกมส์ 2562” นีด้ าเนนิ ไปดว้ ยความ

เรยี บรอ้ ยและมปี ระสทิ ธภิ าพ อาศยั อานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหง่ พระราชบัญญตั ิระเบียบข้าราชการครู

และบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จงึ แต่งตง้ั คณะครแู ละบุคลากร เปน็ คณะกรรมการฝา่ ยต่าง ๆ ดังน้ี

๑. คณะกรรมกำรฝำ่ ยอำนวยกำร มีหนา้ ที่ ให้คาปรึกษา สนบั สนนุ บุคลากร และงบประมาณ

แกไ้ ขปญั หาตา่ ง ๆ ในการจดั กิจกรรม คณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายไพชยนต์ ศรีม่วง ประธานกรรมการ

๑.๒ นายวเิ ชียร ยอดนิล รองประธานกรรมการ

๑.๓ นายประหยัด สริ ิกรรณะ กรรมการ

1.4 นายชติ พล เพชรวารี กรรมการ

1.5 นางดวงดาว บดีรัฐ กรรมการ

๑.6 นายสรุ ศักดิ์ โพธ์บิ ัลลงั ค์ กรรมการและเลขานุการ

๑.7 นายภวู ดล ยิ้มประดษิ ฐ์ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแขง่ ขัน ประกอบดว้ ย

๒.1. คณะกรรมกำรดำเนนิ กำร ทาหน้าท่ี ประชมุ คณะกรรมการ ชแ้ี จงการดาเนินการแก่

คณะสี จัดเตรียมโปรแกรมการแข่งขัน จดั เตรียมสนามแขง่ ขัน จัดเตรียมอปุ กรณ์แขง่ ขนั จดั เตรียมกรรมการ

และประสานงานการทางานกับคณะกรรมการฝา่ ยตา่ ง ๆ คณะกรรมการ จัดทาสจู ิบตั ร ตรวจความพรอ้ ม

ของสนามแขง่ ขัน ตดั สินกีฬา สรปุ ผลการแข่งขนั และคน้ หานักกีฬายอดเย่ียมแตล่ ะชนิดกีฬา คณะกรรมการ

ประกอบด้วย

๒.๑.๑ นายวิเชียร ยอดนิล ประธานกรรมการ

๒.๑.๒ นายสรุ ศกั ด์ิ โพธ์ิบลั ลงั ค์ รองประธานกรรมการ

๒.๑.๓ นายพศิ าล คชฤทธ์ิ กรรมการ

๒.๑.๔ นางเพลนิ พศิ ศริ ฤิ ทัยวัฒนา กรรมการ

๒.๑.๕ นายสรุ เดช อนิ จันทร์ กรรมการ

๒.๑.6 นายชวลิต เรือนจรสั ศรี กรรมการ

๒.๑.7 นางวรี วรรณ ไพรสิงห์ กรรมการ

๒.๑.8 นายพลวฒั น์ แจง้ ดี กรรมการ

๒.๑.9 นางพรทิพย์ ม่ันทรัพย์ กรรมการ

๒.๑.10 นายภมี พล เหมภูมิ กรรมการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๒ ~

๒.๑.11 นางศิลาพร รามนั พงษ์ กรรมการ

๒.๑.12 นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์ กรรมการ

๒.๑.13 นางชนิศา จิระเดชประไพ กรรมการ

๒.๑.14 นางสาวบรรณรกั ษ์ ท่อนทอง กรรมการ

2.๑.15 นายภวู ดล ยม้ิ ประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ คณะกรรมกำรฝำ่ ยตดั สินกฬี ำ ทาหน้าที่ ตรวจความพรอ้ มของสนามแขง่ ขนั ตัดสินกีฬา

สรปุ ผลการแข่งขัน และค้นหานกั กีฬายอดเย่ยี มแตล่ ะชนดิ กีฬา คณะกรรมการ ประกอบด้วย

2.๒.1 กฬี ำฟตุ บอล

1. นายภูวดล ยม้ิ ประดิษฐ์ ประธานกรรมการ

2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กรรมการ

3. นางสาวชนาการ กอ้ นแก้ว กรรมการ

4. นางสาวเจนจริ า อนิ ดากุลย์ กรรมการและเลขานุการ

๒.2.๒ กฬี ำวอลเลย่ ์บอล

1. นายเอกลกั ษณ์ ผลพระ ประธานกรรมการ

2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภฏั กาแพงเพชร กรรมการ

3. Ms. Rhena Lynn F. Novises กรรมการ

4. นางสาวฐัมพติ า อินตา กรรมการและเลขานุการ

๒.๒.3 กฬี ำบำสเกตบอล

1. นายพศิ าล คชฤทธ์ิ ประธานกรรมการ

2. นายวริ ิยะ วชั รวดี รองประธานกรรมการ

3. กรรมการจากชมรมบาสเกตบอลกาแพงเพชร กรรมการ

4. กรรมการจากมหาวทิ ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กรรมการ

5. นางสาวถนอมพรรณ นาคชืน่ กรรมการ

๖. นางสาวบรรณรกั ษ์ ทอ่ นทอง กรรมการและเลขานุการ

2.2.4 กฬี ำฟุตซอล

1. นายภวู ดล ย้มิ ประดษิ ฐ์ ประธานกรรมการ

2. กรรมการจากมหาวทิ ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กรรมการ

3. นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ

2.2.5 กฬี ำเซปัคตะกรอ้

1. นายเจรญิ พลิ กึ ประธานกรรมการ

2. กรรมการจากมหาวิทยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร กรรมการ

3 นายสิรวชิ ญ์ โฉมงาม กรรมการและเลขานุการ

2.2.6 กฬี ำเทเบลิ้ เทนนิส

1. นายสรุ เดช อนิ จนั ทร์ ประธานกรรมการ

2. กรรมการจากมหาวิทยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร กรรมการ

3. นางสาวสุวิมล มาปา กรรมการและเลขานุการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๓ ~

2.2.7 กฬี ำเปตอง

1. นายสุรเดช อินจันทร์ ประธานกรรมการ

2. กรรมการจากมหาวิทยาลยั ราชภัฏกาแพงเพชร กรรมการ

3. นางสาวธญั ญาลักษณ์ แกว้ ประเสริฐ กรรมการ

4. นางสาวพชั รี โอบกิจเจรญิ ชัย กรรมการและเลขานุการ

2.2.8. กรฑี ำ

1. นายสรุ เดช อินจนั ทร์ ประธานกรรมการ

2. นายพิศาล คชฤทธ์ิ รองประธานกรรมการ

3. นายเจรญิ พลิ กึ กรรมการ

3. นายสริ วชิ ญ์ โฉมงาม กรรมการ

5. นางสาวสุวมิ ล มาปา กรรมการ

6. นางสาวพชั รี หิรัญรัตนะ กรรมการ

7. นางสาวนิศารัตน์ บวั ขาว กรรมการ

8. นางสาวสุพตั รา แสนเปา กรรมการ

9. นางสาวเบญจวรรณ แกว้ ลือไชย กรรมการ

10. นางสาวณฐั กานต์ มะปราง กรรมการ

11. นางสาวฐมั พิตา อินตา กรรมการ

12. นางสาววริศรา ศรสี ุวรรณ์ กรรมการ

13. นางสาวถนอมพรรณ นาคช่ืน กรรมการ

14. กรรมการจากมหาวิทยาลยั ราชภัฏกาแพงเพชร กรรมการ

15. นายภูวดล ยิ้มประดษิ ฐ์ กรรมการและเลขานุการ

2.2.9. กีฬำพื้นเมอื ง

1. นายสุรเดช อินจนั ทร์ ประธานกรรมการ

2. นายภูวดล ยิ้มประดษิ ฐ์ รองประธานกรรมการ

3. นายสริ วชิ ญ์ โฉมงาม กรรมการ

4. นางสาวสวุ ิมล มาปา กรรมการ

5. นางสาวพัชรี หริ ญั รัตนะ กรรมการ

6. นางสาวนิศารัตน์ บวั ขาว กรรมการ

7. นางสาวสุพัตรา แสนเปา กรรมการ

8. นางสาวเบญจวรรณ แก้วลือไชย กรรมการ

9. นางสาวณฐั กานต์ มะปราง กรรมการ

10. นางสาวฐมั พิตา อินตา กรรมการ

11. นางสาววริศรา ศรีสวุ รรณ์ กรรมการ

12. นางสาวถนอมพรรณ นาคช่นื กรรมการ

13. นายพิศาล คชฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๔ ~

2.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิค มหี น้าท่ี รบั คาประท้วง พิจารณาตดั สินให้คณะสีไดร้ ับความ

เป็นธรรม คณะกรรมการประกอบด้วย

๒.3.๑ นายสดุ ใจ จารุจติ ร์ ประธานกรรมการ

๒.3.๒ นายสัญญา อนุ พานิชย์ รองประธานกรรมการ

๒.3.๓ นายประยรู จริ ะเดชประไพ กรรมการ

๒.3.๔ นายศักด์ศิ ิริ ธรรมบุตร กรรมการ

๒.3.๕ นายไพโรจน์ ยง่ิ คดิ กรรมการและเลขานุการ

2.4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิ ีกำรเปิด–ปิด ทาหน้าที่ ซกั ซ้อมพธิ เี ปดิ -ปิด การแขง่ ขัน และ

เปน็ พิธีกร ในพิธเี ปิด-ปดิ ประกาศข่าวประชาสมั พันธ์ตลอดการแข่งขันและบรรยายการแขง่ ขัน คณะกรรมการ

ประกอบดว้ ย

2.4.๑ นายปฏญิ ญากร กาเนดิ ประธานกรรมการ

2.4.๒ นายพรสรร ใจของ รองประธานกรรมการ

2.4.3 นางจิราพร ชยั แสงแกว้ กรรมการ

2.4.4 นางภัคจริ า กติ ติสิบณั ฑิต กรรมการ

2.4.5 นายแสงทอง นอ้ ยเกดิ กรรมการ

2.4.6 นายสรุ ะศักด์ิ ยอดหงษ์ กรรมการ

2.4.7 นายศภุ จติ จันทรี กรรมการ

2.4.8 นางสาวบรรณรักษ์ ทอ่ นทอง กรรมการ

2.4.9 นางสาวพรพสั นนั ท์ พมุ่ เจรญิ กรรมการ

2.4.10 นายสรุ พงษ์ กล่าบตุ ร กรรมการและเลขานุการ

2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินขบวน และตดั สินกองเชียร์ ทาหน้าที่ กาหนดเกณฑ์และ

การให้คะแนน กาหนดรปู แบบการจัดรปู ขบวนพาเหรด และการเชยี ร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน

ถึงการแจ้งผลการตัดสินให้คณะสี คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

5.2.๑ นางสาวพรพัสนนั ท์ พุม่ เจรญิ ประธานกรรมการ

5.2.๒ นางศรสี กลุ วิบูลยว์ งศรี รองประธานกรรมการ

5.2.3 นางชลธชิ า ตรงสกลุ กรรมการ

5.2.4 นางชนิศา จริ ะเดชประไพ กรรมการ

5.2.5 นางสาวณฏั ธยาน์ ภมุ มา กรรมการ

5.2.6 นายธีรวทิ ย์ เนยี มโภคะ กรรมการ

5.2.7 นายพงศธร เชยี งสที อง กรรมการ

5.2.8 นายชเู กียรติ สยุ ะลังกา กรรมการ

5.2.9 นางสาวนันทดิ า ฉตั รทอง กรรมการและเลขานุการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๕ ~

2.6 คณะกรรมกำรฝำ่ ยจัดหำนักกีฬำว่งิ คบเพลิง และนักกฬี ำอำวุโส มหี น้าที่ จดั หาคบ

เพลงิ และกาหนดนดั หมายนักกฬี าวิ่งคบเพลงิ พร้อมตดิ ต่อนกั กฬี าอาวุโส กลา่ วนาคาปฏิญาณตน

คณะกรรมการ ประกอบด้วย

2.6.1 นายพศิ าล คชฤทธ์ิ ประธานกรรมการ

2.6.๒ นายสรุ เดช อนิ จันทร์ รองประธานกรรมการ

2.6.3 นางเพลินพศิ ศริ ฤิ ทัยวัฒนา กรรมการ

2.6.4 นายภวู ดล ยิ้มประดษิ ฐ์ กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมกำรฝำ่ ยแจกรำงวลั กำรเงิน และปฏิคม ประกอบดว้ ย

3.๑ คณะกรมกำรฝ่ำยแจกรำงวลั มีหนา้ ที่ จัดเตรียมเหรียญรางวลั ถ้วยรางวัล จัดเตรยี ม

คนเชิญแจกเหรียญรางวัล และถว้ ยรางวลั ให้กบั คณะสี คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

3.๑.1 นายประหยัด สิรกิ รรณะ ประธานกรรมการ

3.1.2 นางดวงดาว บดีรัฐ รองประธานกรรมการ

3.1.3 นางสาวนันทวญั ใยยวง กรรมการ

3.1.4 นางสาวภัทราวดี เพ่ิมประยรู กรรมการ

3.1.5 นางสาวอษุ า บัวบาน กรรมการ

3.1.6 นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย์ กรรมการ

3.1.7 นางสาวสิทธณิ ี กลางนภา กรรมการ

3.1.8 นางสาวเจนจริ า จนิ ดากุลย์ กรรมการ

3.1.9 นางสาวธญั นสรณ์ หลาแกว้ กรรมการ

3.1.10 นางสาวอรชร พ่มุ ใย กรรมการ

3.1.11 นางสาววิราวรรณ เยสูงเนนิ กรรมการ

3.1.12 นางสาวศญิ ารัตน์ วงษ์วริ ัตน์ กรรมการ

3.1.13 นางสาวเกตวุ ดี เชื้อเงนิ กรรมการ

3.1.14 นางสาวชนาการ ก้อนแกว้ กรรมการ

3.1.16 นางสาวฐมั พิตา อนิ ตา กรรมการ

3.1.17 นางวลั ลภา อนิ หลวง กรรมการและเลขานุการ

3.๒ คณะกรรมกำรฝำ่ ยรวบรวมสรุปผลกำรแขง่ ขนั มหี น้าที่ รวบรวมสรุปผลการแข่งขัน

กีฬาและกรีฑาภายใน แต่ละประเภท ประสานงานกับฝ่ายพธิ ีการและแจกรางวลั คณะกรรมการ ประกอบด้วย

3.2.๑ นางเพลนิ พิศ ศริ ฤิ ทัยวัฒนา ประธานกรรมการ

3.2.๒ นางศิลาพร รามันพงษ์ รองประธานกรรมการ

3.2.3 นางสาวกลุ จิรา ถาวรสุภเจรญิ กรรมการ

3.2.4 นางสาวนิศารัตน์ บวั ขาว กรรมการ

3.2.5 นางสาวสพุ ตั รา แสนเปา กรรมการ

3.2.6 นางสาวเบญจวรรณ แก้วลือไชย กรรมการ

3.2.7 นางนนั ชลี ทรพั ย์ประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๖ ~

3.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าท่ี เบกิ จา่ ยเงนิ โรงเรียนใหก้ บั คณะสี ประสานงานให้

คณะสีจัดทาค่าใช้จ่ายตลอดการแข่งขนั ของแต่ละคณะสี รวบรวมให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

3.3.๑ นายประหยัด สริ กิ รรณะ ประธานกรรมการ

3.3.2 นางสาวภทั ราวดี เพ่ิมประยูร รองประธานกรรมการ

3.3.3 นางสาววิภารัตน์ เครอื วัลย์ กรรมการ

3.3.4 นางสาวอรชร พมุ่ ใย กรรมการ

3.3.5 นางเรณู โพธจิ์ ันทร์ กรรมการและเลขานุการ

3.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ทาหน้าท่ี ต้อนรบั แขกผมู้ ีเกียรติในพธิ เี ปิด–ปิด และระหว่าง

การแข่งขัน พร้อมจัดเตรยี มอาหาร เคร่อื งด่ืม ของคณะกรรมการและแขกผู้มเี กยี รติตลอดการแข่งขัน

คณะกรรมการ ประกอบด้วย

3.4.๑ นางวลั ลภา อนิ หลวง ประธานกรรมการ

3.4.2 นางสาวนชุ นาฏ บวั ทอง รองประธานกรรมการ

3.4.3 นางสาวทวิ าทพิ ย์ วงคอ์ ๊อด กรรมการ

3.4.4 นางสาวพรทิพย์ เขยี วเกดิ กรรมการ

3.4.5 นางสาวอมรรตั น์ คาราพชิ กรรมการ

3.4.6 นางสาววริ าวรรณ เยสูงเนิน กรรมการ

3.4.7 นางสาวสิรนี าฏ ช่ืนบุญชู กรรมการ

3.4.8 แม่บ้านทุกคน กรรมการ

3.4.9 นางสาวธัญนสรรณ์ หลาแกว้ กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี ประกอบด้วย

4.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ทาหนา้ ที่ จดั เตรียมโต๊ะ เกา้ อี้ จัดแท่นกลา่ วรายงาน

จัดทาและติดปา้ ยกิจกรรม จัดเตรียมสนามแขง่ ขัน กระถางคบเพลงิ อัฒจนั ทรเ์ ชยี ร์ และสถานที่ต่าง ๆ ใหอ้ ยู่

ในความปลอดภัย คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

4.1.๑ นายชิตพล เพชรวารี ประธานกรรมการ

4.1.๒ นายเอกลักษณ์ ผลพระ รองประธานกรรมการ

4.1.3 นางชนิศา จริ ะเดชประไพ กรรมการ

4.1.4 นายพิศาล คชฤทธ์ิ กรรมการ

4.1.5 นางสาวณัฏธยาน์ ภมุ มา กรรมการ

4.1.6 นายภวู ดล ยิม้ ประดิษฐ์ กรรมการ

4.1.7 นกั การและแม่บ้านทุกคน กรรมการ

4.1.8 นายมนั่ ชัย ไม้หอม กรรมการและเลขานุการ

4.2 คณะกรรมกำรฝำ่ ยตกแต่งสถำนท่ี ทาหน้าที่ จัดประดบั ตกแต่งปะราพิธี ผูกผา้ ประดับ

สถานทใี่ นพิธีเปิด–ปิด และจัดเตรยี มสนามแข่งขัน ตกแตง่ กระถางคบเพลิง คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

4.2.๑ นายชติ พล เพชรวารี ประธานกรรมการ

4.2.๒ นายแสงทอง นอ้ ยเกดิ รองประธานกรรมการ

4.2.3 นางนงนุช นอ้ ยเกิด กรรมการ

4.2.4 นายพรชัย โพธ์ิมาก กรรมการ

4.2.5 นางสาววภิ ารตั น์ เครอื วลั ย์ กรรมการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๗ ~

4.2.6 นางกานต์รวี กาเนิด กรรมการ

4.2.7 นักการและแม่บ้านทุกคน กรรมการ

4.2.8 นายพลวฒั น์ แจง้ ดี กรรมการและเลขานุการ

4.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทศั นศึกษำ ทาหน้าท่ี จัดตั้งเครอื่ งเสยี งในพิธีเปิด–ปดิ ถา่ ยภาพ

และวีดีทศั น์ระหว่างแข่งขนั กีฬา–กรฑี า คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

๔.3.๑ นายประยรู จริ ะเดชประไพ ประธานกรรมการ

4.3.2 นายสญั ญา อุนพานิชย์ รองประธานกรรมการ

4.3.3 นายวนชั อมั พาผล กรรมการ

๔.3.4 นกั เรยี นชมุ นุมโสตทศั นศึกษา กรรมการ

๔.3.5 นักการภารโรงทกุ คน กรรมการ

๔.3.6 นายภัทรพงษ์ ชูชีพ กรรมการและเลขานุการ

4.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์ ทาหน้าที่ จัดเตรยี มดรุ ิยางคใ์ นการนาขบวนพิธีเปิด–ปดิ ใน

งานพธิ เี ปดิ คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

4.4.๑ นายไพโรจน์ ยิ่งคดิ ประธานกรรมการ

4.4.๒ นักเรียนดรุ ิยางค์ กรรมการ

4.4.3 นางสาวณฏั ธยาน์ ภุมมา กรรมการและเลขานุการ

4.5 คณะกรรมกำรฝำ่ ยจดั กำรแสดง ทาหน้าที่ จัดเตรียมการแสดงในงานพิธเี ปิด

คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

4.5.๑ นางสาวพรพสั นันท์ พุม่ เจรญิ ประธานกรรมการ

4.5.2 นายสรุ พงษ์ กล่าบุตร รองประธานกรรมการ

4.5.3 นายไพโรจน์ ยิง่ คดิ กรรมการ

4.5.4 นายธรี วิทย์ เนียมโภคะ กรรมการ

4.5.5 ตวั แทนนกั เรียนแต่ละคณะสี กรรมการ

4.5.6 นางสาวณฏั ธยาน์ ภมุ มา กรรมการและเลขานุการ

4.6 คณะกรรมกำรฝำ่ ยอำหำร ทาหน้าที่ จัดเตรยี มอาหาร น้าดม่ื สาหรบั คณะกรรมการ

ตดั สิน ครแู ละบุคลากร บรเิ วณอาคารคหกรรม (ห้องเรยี นแนะแนว 2) คณะกรรมการ ประกอบด้วย

4.6.๑ นายเจริญ พิลกึ ประธานกรรมการ

4.6.๒ นางสาวสมติ านนั ต์ สขุ มาก รองประธานกรรมการ

4.6.3 นางสาวณฏั ธยาน์ ภุมมา กรรมการ

4.6.4 นางสาวปารชิ าติ ถมยา กรรมการ

4.6.5 แม่บ้านทกุ คน กรรมการ

4.6.6 วา่ ที่ ร.ต.หญงิ ภัศราวรรณ ชุมเสน กรรมการและเลขานุการ

4.7 คณะกรรมกำรฝำ่ ยยำนพำหนะ ทาหน้าที่ รบั -สง่ นักเรียนดรุ ยิ างคจ์ ากโรงเรยี นวชั รวิทยา

ไปทจี่ ุดเรม่ิ ตน้ เดินขบวนพาเหรด ณ บรเิ วณสวนสิริจติ (ริมปงิ ) คณะกรรมการ ประกอบด้วย

4.7.๑ นางชนศิ า จริ ะเดชประไพ ประธานกรรมการ

4.7.๒ นายพศิ าล คชฤทธ์ิ รองประธานกรรมการ

4.7.3 นายมัน่ ชยั ไม้หอม กรรมการ

4.7.4 นายประยูร ชยั วงศ์ กรรมการและเลขานุการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๘ ~

4.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ทาหนา้ ที่ จัดเตรียมยา อุปกรณเ์ พื่อใช้ในการปฐมพยาบาล

และจดั ส่งนักเรยี นทีบ่ าดเจบ็ ส่งโรงพยาบาล คณะกรรมการ ประกอบด้วย

4.1 นางสาวญาดา สงฆ์วฒั นะ ประธานกรรมการ

4.2 นางนฤมล ใจกลา้ รองประธานกรรมการ

4.3 นักเรียนทไ่ี ด้รับมอบหมาย กรรมการ

4.4 นางสาวกนกวรรณ ขอนทอง กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมกำรฝำ่ ยดแู ลควำมปลอดภยั และขบวนพำเหรด ประกอบด้วย

5.1 คณะกรรมกำรฝำ่ ยดูแลรักษำควำมปลอดภยั มีหน้าที่ ดแู ลความสงบเรยี บร้อยของ

นักเรียน ในระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแขง่ ขนั ตอนเยน็ จดั เตรียมอฒั จนั ทร์เชยี ร์และระหว่างการแข่งขันวนั ที่

27-29 พฤศจกิ ายน ๒๕๖2 โดยทาหนังสอื ประสานงานขอความอนุเคราะหจ์ ากเจ้าหน้าทต่ี ารวจ มาดูแลความ

ปลอดภัย คณะกรรมการ ประกอบด้วย

5.1.๑ นายสรุ ศกั ด์ิ โพธิบ์ ัลลังค์ ประธานกรรมการ

5.1.๒ นางสุรชา บรุ ษุ ศรี รองประธานกรรมการ

5.1.๓ นางนงนชุ นอ้ ยเกดิ กรรมการ

5.1.4 นายพรสรร ใจของ กรรมการ

5.1.5 นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง กรรมการ

5.1.6 นางสาวกาญจนา สายทอง กรรมการ

5.1.7 นางสาวนันทดิ า ฉตั รทอง กรรมการ

5.1.8 นางสาวกรานติมาพร เดชะผล กรรมการ

5.1.9 นายอาคม ศรีสวัสดมิ์ งคล กรรมการ

5.1.10 นายอดลุ ย์ แก้ววงศษ์ า กรรมการ

5.1.11 นายประกอบ แสงหนู กรรมการ

5.1.12 นกั การภารโรงทุกคน กรรมการ

5.1.13 นายปริญญา วชิ ยั กรรมการและเลขานุการ

5.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยจดั ขบวน มีหน้าท่ี จัดรูปแบบขบวนออกผังกาหนดเส้นทางการ

เดินขบวนพาเหรด จดั รูปขบวนพาเหรด ทัง้ ในวันเปิด – ปดิ กรรมการประกอบด้วย

5.2.๑ นายแสงทอง นอ้ ยเกดิ ประธานกรรมการ

5.2.๒ นายปรญิ ญา วิชัย รองประธานกรรมการ

5.2.3 นายพรชยั โพธ์มิ าก กรรมการ

5.2.4 นางสุรชา บุรุษศรี กรรมการ

5.2.5 นางนงนุช นอ้ ยเกิด กรรมการ

5.2.6 นางเกศนิ ี พงษ์พันธ์ุ กรรมการ

5.2.7 นางตอ้ งจิตต์ ทศั นแจม่ สุข กรรมการ

5.2.8 นางชญาภา นวิ าสประกฤติ กรรมการ

5.2.9 ตวั แทนครคู ณะสลี ะ ๔ คน กรรมการ

5.2.10 นายภมี พล เหมภูมิ กรรมการและเลขานุการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๓๙ ~

6. คณะกรรมกำรประเมนิ ผลโครงกำร ทาหนา้ ท่ี จดั ทาแบบประเมนิ โครงการ และรวบรวมแบบ

ประเมิน คณะกรรมการประกอบดว้ ย

6.๑ นางดวงดาว บดรี ฐั ประธานกรรมการ

6.๒ นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ รองประธานกรรมการ

6.3 นางสาวกนกเรขา รกั ษช์ นม์ กรรมการ

6.4 นางสวุ ิมล กาแก้ว กรรมการ

6.5 นางสาวอษุ า บัวบาน กรรมการ

6.6 นางมาลยั ฟองนิ้ว กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมกำรประจำสี มหี นา้ ท่ี ดแู ลให้คาปรึกษา พร้อมจดั ตัง้ คณะกรรมการทางานให้กับ

นักเรยี นในคณะสี และจัดแบ่งหนา้ ท่คี รูและบุคลากร ดงั น้ี

1. ประธานคณะสีมหี นา้ ท่ีดูแลการทางานและแตง่ ตั้งคณะกรรมการภายในคณะสี

2. รองประธานสี มหี น้าที่ ชว่ ยประธานสีดแู ลประธานคณะสีตามท่ีได้รับมอบหมาย

3. เจา้ หนา้ ท่กี ารเงิน มีหน้าที่ควบคุมการใช้เงินของคณะสี จดั ทาบญั ชรี ายรบั –รายจา่ ย

ให้กับคณะสี

4. เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการฝึกซ้อมกฬี า–กรฑี า มีหน้าทคี่ วบคุมการฝกึ ซ้อมกฬี า–กรีฑา

และจัดสง่ นักกีฬา–กรีฑาเข้าร่วมการแขง่ ขนั

5. เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมกองเชียร์และการแสดงมหี นา้ ท่ีควบคมุ การร้องเพลงเชียร์ลดี เดอร์

และการแสดงของคณะสี

6. เจ้าหนา้ ที่ฝา่ ยศลิ ป์ มีหนา้ ท่ีควบคุมการตกแต่งสถานทีเ่ ชยี ร์ และอุปกรณ์เชยี ร์

7. เจ้าหนา้ ทฝ่ี า่ ยสวสั ดกิ าร มหี น้าที่จดั เตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืมใหบ้ ริการแก่คณะสี

8. เจ้าหนา้ ท่ปี กครองคณะสี มหี นา้ ทีด่ ูแลนักเรียนในคณะสีให้มีความเป็นระเบียบ

เรยี บร้อยและคอยดูแลการเข้าร่วมกจิ กรรมของนักเรยี นในคณะสี พร้อมทัง้ เชค็ ช่ือ

นักเรยี นในชว่ งที่มกี ารแขง่ ขันทกุ วนั

7.1 คณะกรรมกำรสีมว่ ง มีหนา้ ที่ จดั ประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับนักเรียนคณะสีมว่ ง

ในการจัดกิจกรรมตา่ ง ๆ คณะกรรมการ ประกอบด้วย

7.1.1 นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ ประธานกรรมการ

7.1.2 นางรัตนา สะสม รองประธานกรรมการ

7.1.3 นางสาวอุษณี สรอ้ ยเพช็ ร กรรมการ

7.1.4 นางนิรดา ราชบุรี กรรมการ

7.1.5 นางดวงดาว บดีรัฐ กรรมการ

7.1.6 นางสาวสตุ าภทั ร์ กระสานต์คิ รี ี กรรมการ

7.1.7 นางเรณู โพธจิ์ ันทร์ กรรมการ

7.1.8 นางสาวบรรณรักษ์ ทอ่ นทอง กรรมการ

7.1.9 นายเจริญ พลิ ึก กรรมการ

7.1.10 นางสาวพรพสั นันท์ พมุ่ เจรญิ กรรมการ

7.1.11 นายชเู กียรติ สยุ ะลงั กา กรรมการ

7.1.12 นางสุวมิ ล กาแก้ว กรรมการ

7.1.13 Mr. John Robert Mc Clellan กรรมการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๔๐ ~

7.1.14 นายสุดใจ จารุจติ ร์ กรรมการ

7.1.15 นางโชติชญาน์ เรือนจรสั ศรี กรรมการ

7.1.16 นางสาวศศธิ ร ตระกลู พานชิ ย์ กรรมการ

7.1.17 นางสาวนนั ทวญั ใยยวง กรรมการ

7.1.18 Ms. Rhena Lynn F. Novises กรรมการ

7.1.19 นายเอกลักษณ์ ผลพระ กรรมการ

7.1.20 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ กรรมการ

7.1.21 นายจริ ายุ วงษ์สุตา กรรมการ

7.1.22 Ms. Li Lan กรรมการ

7.1.23 นายวิเชยี ร ยอดนิล กรรมการ

7.1.24 นายสรุ พงษ์ กลา่ บุตร กรรมการ

7.1.25 นางสมทรง พันธ์ศรี กรรมการ

7.1.26 Miss Irene Suyat Calaunan กรรมการ

7.1.27 นางศิลาพร รามันพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

7.2 คณะกรรมกำรสแี สด มีหน้าท่ี จัดประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับนักเรียนคณะสแี สด

ในการจดั กจิ กรรมต่าง ๆ คณะกรรมการ ประกอบด้วย

7.2.1 นายพลวัฒน์ แจ้งดี ประธานกรรมการ

7.2.2 นางวลั ลภา อินหลวง รองประธานกรรมการ

7.2.3 นายพิศาล คชฤทธิ์ กรรมการ

7.2.4 นางสาวนันทิดา ฉตั รทอง กรรมการ

7.2.5 นางปานจันทร์ ภูวชิ ิต กรรมการ

7.2.6 นางสาวเจนจริ า จินดากุลย์ กรรมการ

7.2.7 Mr. John Dixie กรรมการ

7.2.8 นางเพลินพิศ ศริ ิฤทัยวฒั นา กรรมการ

7.2.9 นางสุรชา บรุ ษุ ศรี กรรมการ

7.2.10 Ms. Mae Ann H. Caguisano กรรมการ

7.2.11 Ms. Lewis Tanner กรรมการ

7.2.12 นางปิยภทั ร พวงกลนิ่ กรรมการ

7.2.13 นางตวงรัตน์ อ้นอิน กรรมการ

7.2.14 นางภคั จิรา กติ ติสริ บิ ัณฑิต กรรมการ

7.2.15 นายพงศธร เชยี งสีทอง กรรมการ

7.2.16 Mr. Reynante Mijares กรรมการ

7.2.17 นางอัมพรภัสร์ สพุ ชรวงศ์ กรรมการ

7.2.18 นางสุวารี ยอดศรี กรรมการ

7.2.19 นางธนษิ ฐา อนิ ทะสี กรรมการ

7.2.20 นางนฤมล ใจกลา้ กรรมการ

7.2.21 นายประหยัด สริ ิกรรณะ กรรมการ

7.2.22 Ms. Olumuh Angeline Eyere กรรมการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๔๑ ~

7.2.23 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ กรรมการ

7.2.24 นางสาวภัทราวดี เพมิ่ ประยรู กรรมการ

7.2.25 นางเกษณี สทุ ธศิ าล กรรมการ

7.2.26 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ กรรมการ

7.2.27 นายชาตรี ศรีมว่ งวงค์ กรรมการและเลขานุการ

7.3 คณะกรรมกำรสเี ขียว มีหน้าท่ี จดั ประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกบั นักเรียนคณะสี

เขียว ในการจัดกจิ กรรมต่าง ๆ คณะกรรมการ ประกอบด้วย

7.3.๑ นายชวลิต เรือนจรัสศรี ประธานกรรมการ

7.3.2 นางเพลินใจ ประสารศรี รองประธานกรรมการ

7.3.3 นางสาวธญั นสรณ์ หลาแกว้ กรรมการ

7.3.4 นายภวู ดล ยมิ้ ประดิษฐ์ กรรมการ

7.3.5 นายสุรศกั ดิ์ โพธบิ์ ัลลงั ค์ กรรมการ

7.3.6 นางสาวกุลจิรา ถาวรสภุ เจริญ กรรมการ

7.3.7 นางสาวอษุ า บัวบาน กรรมการ

7.3.8 นางนิสรา วงษบ์ ญุ มาก กรรมการ

7.3.9 นายศุภจติ จันทรี กรรมการ

7.3.10 นางอรษา อภิรมยว์ ไิ ลชัย กรรมการ

7.3.11 นางสาวสิทธณิ ี กลางนภา กรรมการ

7.3.12 นางพรทพิ ย์ นลิ าภรณ์ กรรมการ

7.3.13 นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง กรรมการ

7.3.14 นายสญั ญา อนุ พานิชย์ กรรมการ

7.3.15 นางสาวณัฎธยาน์ ภมุ มา กรรมการ

7.3.16 นางเกศนิ ี พงษพ์ ันธุ์ กรรมการ

7.3.17 นางสาวนติ ยา อดิเรก กรรมการ

7.3.18 นางสาวกาญจนา สายทอง กรรมการ

7.3.19 Miss Zeng Qiong กรรมการ

7.3.20 นางศรสี กุล วิบูลย์วงศรี กรรมการ

7.3.21 นายชูชาติ โดรณ กรรมการ

7.3.22 นายประยูร จริ ะเดชประไพ กรรมการ

7.3.23 นายภีมพล เหมภูมิ กรรมการและเลขานกุ าร

7.4 คณะกรรมกำรสเี หลือง มีหนา้ ที่ จัดประชมุ วางแผนการดาเนินงานรว่ มกับนกั เรยี นคณะสี

เหลอื ง ในการจดั กิจกรรมต่าง ๆ คณะกรรมการ ประกอบดว้ ย

7.4.๑ นางพรทิพย์ มนั่ ทรพั ย์ ประธานกรรมการ

7.4.2 นายพรสรร ใจของ รองประธานกรรมการ

7.4.3 นางชลธิชา ตรงสกลุ กรรมการ

7.4.4 นายไพโรจน์ ยง่ิ คิด กรรมการ

7.4.5 นายศกั ดศ์ิ ริ ิ ธรรมบตุ ร กรรมการ

7.4.6 นายพรชัย โพธิ์มาก กรรมการ

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๔๒ ~

7.4.7 นางชญาภา นิวาสประกฤติ กรรมการ
กรรมการ
7.4.8 นายปริญญา วชิ ยั กรรมการ
กรรมการ
7.4.9 นางสาวสมติ านนั ท์ สุขมาก กรรมการ
กรรมการ
7.4.10 นายม่ันชัย ไมห้ อม กรรมการ
กรรมการ
7.4.11 นายแสงทอง น้อยเกิด กรรมการ
กรรมการ
7.4.12 นางนงนุช น้อยเกิด กรรมการ
กรรมการ
7.4.13 นางสุวรรณา ปอ้ มใย กรรมการ
กรรมการ
7.4.14 นางนภิ าวดี นว่ มอนิ ทร์ กรรมการ
กรรมการ
7.4.15 นางสาวมาลัย ฟองนว้ิ กรรมการ
กรรมการ
7.4.16 นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์ กรรมการ
กรรมการ
7.4.17 Mr. Kharem R. Tejedor กรรมการและเลขานุการ

7.4.18 นายสุรเดช อนิ จนั ทร์

7.4.19 นางมาลนิ ี อินจนั ทร์

7.4.20 นายธรี วิทย์ เนยี มโภคะ

7.4.21 นางจริ าพร ชัยแสงแกว้

7.4.22 Miss Chistine Joy T. Dinopol

7.4.23 นางต้องจติ ต์ ทัศนแจ่มสขุ

7.4.24 นางนนั ชลี ทรัพยป์ ระเสริฐ

7.4.25 นายปฏิญญากร กาเนิด

7.4.26 นางกานตร์ วี กาเนดิ

7.4.27 นางชนิศา จิระเดชประไพ

ทง้ั นีใ้ ห้คณะกรรมการทีไ่ ด้รับแตง่ ตง้ั ปฏิบัตหิ น้าทดี่ ้วยความรับผดิ ชอบและบงั เกิดผลดีแก่โรงเรยี นตอ่ ไป
ส่งั ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายไพชยนต์ ศรมี ่วง)
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นวัชรวิทยา

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๔๓ ~

รำยกำรแจกถ้วยรำงวลั คะแนนรวมแต่ละประเภทกีฬำ
ในกำรแขง่ ขนั กีฬำ – กรฑี ำ ภำยใน “ฟำ้ – ชมพู เกมส์ 2562”

ประเภท

1.ฟตุ บอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชนะเลิศ................................................................

2.ฟตุ บอลชายมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ................................................................

3.วอลเลยบ์ อลชายมธั ยมศกึ ษาตอนต้น
- ชนะเลิศ.............................................................

4.วอลเลยบ์ อลชายมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ.............................................................

5.วอลเลย์บอลหญิงมธั ยมศึกษาตอนต้น
- ชนะเลศิ ..............................................................

6.วอลเลยบ์ อลหญิงมธั ยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ..............................................................

7.บาสเกตบอลชายมัธยมศกึ ษาตอนต้น
- ชนะเลศิ ................................................................

8.บาสเกตบอลชายมธั ยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ................................................................

9.บาสเกตบอลหญงิ มัธยมศึกษาตอนตน้
- ชนะเลศิ ................................................................

10.บาสเกตบอลหญิงมธั ยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลศิ ................................................................

11.ฟตุ ซอลชายมธั ยมศกึ ษาตอนตน้
- ชนะเลศิ ................................................................

12.ฟุตซอลชายมธั ยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลศิ ................................................................

13.ฟุตซอล หญิง รวม
- ชนะเลิศ................................................................

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๔๔ ~

14.เซปัคตะกรอ้ ชายมัธยมศกึ ษาตอนต้น
- ชนะเลศิ .............................................................

15.เซปคั ตะกร้อชายมธั ยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ..............................................................

16.เทเบิ้ลเทนนสิ ชาย (ประเภทเดีย่ ว) มัธยมศกึ ษาตอนต้น
- ชนะเลศิ ...............................................................

17.เทเบลิ้ เทนนิสชาย (ประเภทเดี่ยว) มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลศิ ..............................................................

18.เทเบิ้ลเทนนสิ หญงิ (ประเภทเด่ยี ว) มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
- ชนะเลิศ................................................................

19.เทเบลิ้ เทนนิสหญงิ (ประเภทเดย่ี ว) มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลศิ ................................................................

20.เทเบลิ้ เทนนสิ ชาย (ประเภทคู่) มัธยมศึกษาตอนต้น
- ชนะเลศิ ...............................................................

21.เทเบล้ิ เทนนิสชาย (ประเภทค่)ู มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลศิ ..............................................................

22.เทเบ้ลิ เทนนิสหญงิ (ประเภทคู่) มัธยมศกึ ษาตอนตน้
- ชนะเลิศ................................................................

23.เทเบลิ้ เทนนิสหญงิ (ประเภทค)ู่ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ................................................................

24.เปตองชายมัธยมศกึ ษาตอนตน้
- ชนะเลิศ...............................................................

25.เปตองชายมธั ยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ...............................................................

26.เปตองหญงิ มธั ยมศึกษาตอนต้น
- ชนะเลศิ .................................................................

27.เปตองหญงิ มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลศิ ..................................................................

28.กรฑี าชายมธั ยมศกึ ษาตอนต้น
- ชนะเลิศ...................................................................

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

~ ๔๕ ~

29.กรฑี าชายมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลศิ ................................................................

30.กรีฑาหญงิ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
- ชนะเลศิ ................................................................

31.กรฑี าหญิงมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ................................................................

32.กฬี าพ้ืนเมอื ง กระโดดเชอื กหมู่ (รวม ม. ตน้ และ ม.ปลาย)
- ชนะเลิศ................................................................

33.กีฬาพื้นเมือง กอล์ฟชาวบา้ น (รวม ม. ตน้ และ ม.ปลาย)
- ชนะเลศิ ................................................................

34.กฬี าพนื้ เมอื ง โยนไข่ (รวม ม. ตน้ และ ม.ปลาย)
- ชนะเลิศ................................................................

35.กีฬาพ้ืนเมอื ง ชักเย่อ (รวม ม. ตน้ และ ม.ปลาย)
- ชนะเลศิ ................................................................

36.รางวลั ชนะเลศิ กฬี ารวม
- ชนะเลศิ ..............................................................

37.รางวลั ชนะเลศิ กรฑี ารวม
- ชนะเลิศ..............................................................

38.รางวลั ชนะเลศิ การประกวดขบวนพาเหรด
- ชนะเลศิ ..............................................................

39.รางวลั ชนะเลศิ การประกวดเชยี รล์ ดี เดอร์
- ชนะเลศิ ..............................................................

40.รางวลั ชนะเลศิ เชยี ร์ลดี เดอร์ (ทั้งทีม)
- ชนะเลศิ ..............................................................

WATCHARAWITTAYA SCHOOL

46

กำรแขง่ ขนั กีฬำ – กรีฑำ
“ฟ้ำ-ชมพู เกมส์ 2562”

WATCHARAWITTAYA SCHOOL


Click to View FlipBook Version