The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การปฏิบัติเครื่องดนตรี๓

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by autajchara, 2022-05-19 20:34:47

การปฏิบัติเครื่องดนตรี๓

การปฏิบัติเครื่องดนตรี๓

โครงสรา งรายวชิ า
กลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพ รหัสวชิ า ง๒๓๒๙๐

รายวิชาการปฏิบตั ิเครื่องดนตรี๓
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที่ ๓

จดั ทําโดย
นางสาวอจั ฉรา สนขาํ
ตาํ แหนง พนกั งานราชการ

โรงเรยี นราชประชานุเคราะห ๔๗ จงั หวดั เพชรบรุ ี
สํานกั บรหิ ารการศกึ ษาพิเศษ

สาํ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

บนั ทกึ ขอ ความ

สว นราชการ โรงเรยี นราชประชานุเคราะห 47 อําเภอชะอาํ จงั หวัดเพชรบรุ ี
ท…่ี ………………………………………… วันที่ …………………………………………………….

เรอ่ื ง ขออนมุ ตั ใิ ชโครงสรางรายวชิ า

เรียน ผอู ํานวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห 47 จังหวัดเพชรบุรี

..........................................................................................................................................................

ดว ยขาพเจานางสาวอัจฉรา สนขํา ตําแหนง พนักงานราชการ ไดร บั มอบหมายใหสอนรายวชิ าการปฏบิ ตั ิ

เครือ่ งดนตรี ๓ รหัสวชิ า ง๒๓๒๙๐ จาํ นวน ๒ หนวยกติ เวลาเรยี น ๔ ชวั่ โมง / สปั ดาห จาํ นวน ๘๐ ชวั่ โมง / เทอม

จึงไดจดั ทาํ โครงสรางรายวิชาที่สอน เพอ่ื ใชใ นการประกอบการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนในระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษา

ปท่ี ๓ ประจาํ ปก ารศึกษา 256๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนมุ ตั ิ

ลงช่ือ ....................................

(นางสาวอัจฉรา สนขาํ )

..........................................................................................................................................................

ความเหน็ ของรองผอู ํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ / ผูท่ไี ดรบั มอบหมาย

ไดตรวจสอบโครงสรา งรายวชิ าดงั กลา วแลว พบวา

ครบถว น ครอบคลมุ และสอดคลอ งตามหวั ขอ เนอื้ หา สาระมาตรฐานตัวชีว้ ดั / ผลการเรยี นรู

ควรปรบั ปรงุ เพม่ิ เติม หรอื แกไข ดงั นี้ …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ลงชอ่ื ......................................

(นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท)

รองผอู ํานวยการกลุมบรหิ ารงานวชิ าการ

............/............./.............

..............................................................................................................................................................

เรยี นเสนอเพื่อโปรดพจิ ารณา

อนมุ ตั ิตามเสนอ ไมอ นมุ ัติ เนื่องจาก ......................................................................

ลงชอ่ื .....................................................

(นายวีระ แกว กลั ยา)

ผอู ํานวยการโรงเรยี นราชประชานุเคราะห 47 จังหวดั เพชรบรุ ี

โรงเรียนราชประชานเุ คราะห 47 จงั หวัดเพชรบรุ ี

ประมวลรายวชิ า ( Course Syllabus )

**************************************************

1. ชอื่ วชิ า การปฏิบตั เิ คร่ืองดนตรี ๓

2. สถานภาพวิชารหสั วิชา เพิ่มเติม

3. รหสั วชิ า ง๒๓๒๙๐

4. จาํ นวนหนวยกติ 2 หนวยกติ

5. จํานวนชว่ั โมง / สัปดาห 2 ชั่วโมง / สัปดาห

6. เวลาเรยี น ๘๐ ชว่ั โมง / เทอม

7. ภาคเรียนที่ 1

8. ปก ารศกึ ษา ๒๕๖๕

9. ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปท ี่ ๓

10. ชื่อ สกลุ ครูผูสอน นางสาวอจั ฉรา สนขํา

11. ขอบขายเน้ือหาท่สี อน

กาํ หนดการจดั การเรยี นรูวชิ าการปฏบิ ตั เิ ครอ่ื งดนตรี ๓ รหัสวชิ า ง๒๓๒๙๐ กลุม สาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ ปการศกึ ษา 256๕ ของนักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปท ่ี ๓ ฉบับนี้เปนการวางแผนการจดั การเรียนรู เพือ่ ให

สอดคลองกับหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน ๒๕๕๑ (ฉบบั ปรับปรงุ ๒๕๖๐) การจดั ทําโครงสรา งรายวิชา

ในแตละหนวยการเรียนรูไ ดก ําหนดใหน ักเรียนมคี วามรูตามตวั ช้วี ัดการเรยี นรู มที กั ษะการคดิ วเิ คราะห ฟง พูด อาน

และเขียน

คาํ อธบิ ายรายวชิ า
ชอ่ื วชิ า การปฏบิ ตั เิ ครอ่ื งดนตรี ๓ รหสั ง๒๓๒๙๐
กลุม สาระการเรยี นรกู ารงานอาชพี ขน้ั มธั ยมศกึ ษาปท ี่ ๓
เวลาเรียน ๔ ชว่ั โมง / สปั ดาห จาํ นวน ๒ หนว ยกติ
**************************************************
คาํ อธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาเกีย่ วกับความเปนมา สว นประกอบ หนา ที่ กลไก การดาํ เนินเสยี งของดนตรีประเภทเครื่อง
ดีด เคร่อื งสี เคร่ืองตี เครอื่ งเปา คียบอรด ฯลฯ คุณสมบตั ทิ ท่ี าํ ใหเ กิดเสยี ง การเทยี บเสียงท่ถี กู ตองหลกั การ และ
เทคนิคในการปฏิบตั เิ ครอื่ งดนตรี หลักการเลนเดี่ยว การเลน รวมวง และการบาํ รุงรักษา
เลอื กปฏบิ ตั เิ ครื่องดนตรอี ยางนอย ๑ ชนิด ถอด ประกอบ จับถือเคร่อื งดนตรดี วยทา ยืน ทานั่ง ลดและเพิ่ม
เสยี ง ทําใหเกดิ เสยี งตาํ แหนงตา งๆ ในบนั ไดเสยี ง อา นโนต ฟง และปฏิบตั ิเลน เดยี่ ว และเลนรวงวง
เพ่อื ใหมคี วามรูความเขา ใจเก่ียวกับสวนประกอบ หนา ท่ี กลไกของเครื่องดนตรีประเภทตา งๆ และมีทกั ษะใน
การปฏบิ ัติเครื่องดนตรอี ยา งนอย ๑ ประเภท ทัง้ ปฏบิ ัตเิ ดีย่ ว และรวมวงได
ผลการเรยี นรูทคี่ าดหวัง
๑. มีความรคู วามเขาใจทฤษฎีโนตไทย และโนตสากล
๒. มีความรคู วามเขา ใจเก่ยี วกับประวตั คิ วามเปนมาของเครอื่ งดนตรีประเภทตางๆ
๓. มีความเขาใจ กลไกกาํ เนิดเสยี ง แผนภูมิ บังคับเสียงหนา ท่ีของกลไกตางๆ ของเสยี งดนตรปี ระเภทตา งๆ
๔. มีความเขาใจ และสามารถใชเทคนิคปฏิบตั เิ ครอ่ื งดนตรีประเภทตา งๆ ไดอยา งถกู ตอง
๕. มีความเขาใจ และสามารถถอด-ประกอบ เก็บ บาํ รงุ รักษาเครื่องดนตรปี ระเภทตางๆไดอ ยา งถูกตอ ง
๖. มีความรู ทักษะในการใชเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ สามารถนํามาประยุกตใชในการบรรเลงเดี่ยว และ
บรรเลงวงดนตรีประเภทตา งๆได
๗. เลอื กบทเพลงไดเ หมาะสมกบั โอกาสการแสดง กําหนดคาบรกิ ารและสามารถทําบัญชี รายรับ-รายจาย
ได
รวมทง้ั หมด ๗ ผลการเรยี นรู

โครงสรา งรายวิชาเพ่มิ เติม ชอื่ ว

รหัสวชิ า ง๒๓๒๙๐

กลุมสาระการเรยี นรกู ารงานอา

เวลาเรียน ๔ ชัว่ โมง / สัปดาห จาํ นวน ๘๐ ชว่ั โมง

หนวยที่ ชื่อหนวยการเรยี นรู แผนการจดั การเรียนรทู ่/ี เรอ่ื ง สาระ / ม
1. เรือ่ งพืน้ ฐานดนตรี
ตวั ชว้ี
๒. ครูดนตรีไทยและบท
เพลงทเี่ ปน ท่ีนยิ ม 1. สญั ลกั ษณตวั โนตดนตรไี ทย ๑. มีความ

๓. การกาํ เนิดเสียง โนตไทย แ

2. การอา นโนตเพลงไทย ๑. มีความ

โนตไทย แ

3. การเขียนโนต เพลงไทย ๑. มคี วาม

โนต ไทย แ

๔. ประวตั ิครูดนตรีไทย และฉายา ๒. มคี วาม

ประจําตัว เก่ียวกับป

ของเครอื่

ความเปนมาของบทเพลงทเ่ี ปนทน่ี ิยมใน ๒. มคี วาม

การบรรเลง เกยี่ วกับป

ของเครอื่

๘. หนา ท่ขี องเคร่อื งดนตรี ๓. มีควา

เสียง แผน

วิชา การปฏิบตั เิ ครอื่ งดนตรี ๓

ปก ารศกึ ษา 256๕

าชพี ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปท ่ี 3

ง / เทอม ปก ารศึกษา ๒๕๖๕ จาํ นวน ๒ หนว ยกิต

มาตรฐานการเรยี นรู / สาระสําคัญ เวลา นํา้ หนักคะแนน
K A P รวม
วัด / ผลการเรยี นรู (ชม.) 2-- 2
2-- 2
มรูค วามเขา ใจทฤษฎี อธบิ ายความรทู ั่วไปเก่ียวกับ 2 -6- ๖
๕-- ๕
และโนตสากล สัญลักษณข องโนต ดนตรี
๕-- ๕
มรูความเขาใจทฤษฎี ไทย การอาน การเขยี นโนต 2
3 ๗ - 10
และโนตสากล ดนตรไี ทย

มรูค วามเขาใจทฤษฎี ๖

และโนตสากล

มรคู วามเขาใจ ประวัติครูดนตรีไทย และ ๕

ประวตั คิ วามเปนมา ฉายาทเ่ี ปน เอกลกั ษณ

องดนตรีประเภทตา งๆ ประจาํ ตวั รวมถึงความ

มรคู วามเขา ใจ เปน มาชองบทเพลงทเ่ี ปน ที่ ๕

ประวัติความเปน มา นิยมของกลุม นักดนตรี

องดนตรปี ระเภทตา งๆ

ามเขา ใจ กลไกกําเนดิ หนา ท่ีของการเกิดเสยี งใน ๑๐

นภมู ิ บังคับเสยี งหนาท่ี เคร่อื งดนตรไี ทยแตละ

ของกลไก

ประเภทต

๔. การปฏบิ ตั ิทกั ษะดนตรี ๙. ปฏิบตั ิเครอ่ื งดนตรีไทยในเพลง ๔. มคี วาม

ประเภทโหมโรง และเพลงเถา ใชเ ทคนิค

ประเภทต

๑๐. การใชเ ทคนิคแตละเครอ่ื งดนตรี ๔. มีความ

ใชเทคนคิ

ประเภทต

๕. ชางซอมเครือ่ งดนตรี ๑๑. หลกั การในการซอ มเครื่องดนตรี ๕. มีความ

ไทย ถอด-ประ

บํารุงรกั ษ

ประเภทต

๑๒. การบาํ รุงรกั ษาเครื่องดนตรี ๕. มคี วาม

ถอด-ประ

บาํ รงุ รักษ

ประเภทต

๖. การบรรเลงเพลงไทย ๑๓. การประยกุ ตใชเ พลง ๖. มคี วาม

เคร่ืองดน

สามารถน

การบรรเล

วงดนตรปี

กตา งๆ ของเสียงดนตรี ประเภท

ตา งๆ

มเขาใจ และสามารถ การปฏบิ ัตเิ พลงโหมโรง ซง่ึ ๑๐ ๕ ๕ - ๑๐

คปฏบิ ัตเิ ครอ่ื งดนตรี เปน เพลงเรมิ่ แรกในการเร่มิ

ตา งๆ ไดอยา งถกู ตอ ง พิธกี รรมตา งๆ และมีการ

มเขา ใจ และสามารถ สอดแทรกเทคนิคในการ ๙ ๕ ๕ - ๑๐

คปฏิบตั ิเครอ่ื งดนตรี บรรเลง

ตางๆ ไดอ ยางถกู ตอ ง

มเขาใจ และสามารถ วิธีการเตรียมอปุ กรณการ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖

ะกอบ เก็บ ซอ ม และการบํารงุ รักษาใน

ษาเครื่องดนตรี เครอ่ื งดนตรีตางๆ

ตา งๆไดอ ยางถกู ตอง

มเขาใจ และสามารถ ๔ -๒๒ ๔

ะกอบ เกบ็

ษาเคร่ืองดนตรี

ตางๆไดอ ยา งถกู ตอง

มรู ทกั ษะในการใช การบรรเลงเพลงรวมวงให ๑๐ ๒ ๖ ๒ ๑๐

นตรปี ระเภทตา งๆ เกิดความพรอ มเพยี งกนั

นาํ มาประยกุ ตใชใ น

ลงเดย่ี ว และบรรเลง

ประเภทตางๆได

๗. การเลือกเพลงไทย ๑๔. การนาํ เพลงไปใชใ นชวี ติ ประจาํ วัน ๗. เลอื กบ

กับโอกาส

คาบรกิ าร

รายรับ-ร

รวม เวลา / คะแนน หนว ยการเรยี น

สอบวดั ผลปลายภาคเรยี นที่ ๑ ปก ารศกึ ษา ๒๕๖๕

รวมเวลาเรยี น / คะแนน ตลอดภาคเรียน

หมายเหตุ....เวลาเรียน 1 ชว่ั โมง / สัปดาห = 0.5 หนวยกติ เวลาเรยี น 2 ชัว่ โม
เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง / สัปดาห = 1.5 หนวยกิต เวลาเรียน 4 ชัว่ โม

บทเพลงไดเหมาะสม เลือกเพลงใหเขากับงาน ๑๐ - ๕ ๕ ๑๐
สการแสดง กําหนด ตา งๆ เชน งานศพ งานแตง
รและสามารถทาํ บัญชี งานบวช งานพธิ ีตางๆ เปน 79 31 ๓๘ 11 ๘๐
รายจา ยได ตน 1 - - - ๒๐
๘๐ - - - ๑๐๐

มง / สัปดาห = 1.0 หนวยกิต
มง / สปั ดาห = 2.0 หนว ยกติ

เกณฑก ารวดั และประเมนิ ผล
1. อัตราสว นคะแนน หนว ยการเรยี น : ปลายปก ารศกึ ษา
80 : 20
1.1. รายละเอียดของการใหคะแนนหนว ยการเรียน (๘๐ คะแนน)
- ตรวจแบบฝกหดั
- ทําแบบทดสอบประจาํ หนว ยการเรยี น
- การเรียนทักษะปฏิบัติ
1.2. รายละเอียดของการใหคะแนนปลายปการศึกษา (๒๐ คะแนน)
- ทาํ แบบทดสอบปลายภาคเรยี นท่ี๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕


Click to View FlipBook Version