The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปท้ายบทที่ 1-3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นันธิญา สายงาม, 2022-07-11 13:29:31

สรุปท้ายบทที่ 1-3

สรุปท้ายบทที่ 1-3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล

รหัสวิชา 30204-2001

สรุปแบบฝึกหัด บทที่1-3

นันธิญา สายงาม

สรุปแบบฝึกหัด บทที่ 1-3

จัดทำโดย

นางสาวนันธิญา สายงาม เลขที่ 9 ชั้น สบทด.1/2
รหัสนักศึกษา 65302040017
แผนกวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เสนอ
คุณครู คมก
ริช จุกหอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ความรู้พื้ นฐานทางธุรกิจดิจิทัลหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

โครงสร้างพื้ นฐานธุรกิจดิจิทัลหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลสิ่งที่ได้จาก
เนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้

รู้จักปัจจัยในการบริหารธุรกิจ

รู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์

ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Hypermarket

นำข้อมูลที่ได้ศึ กษาไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์

การนำสื่ อออนไลน์มาใช้ อย่าง
สร้างสรรค์


Click to View FlipBook Version