The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รวมเล่ม SAR64 abpk

รวมเล่ม SAR64 abpk

โรงเรียนอนบุ าลภูเกต็ 48

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้ความสำคัญกับการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยให้มีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา โดยจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อช่วยในการจัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน
นำโปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์มาใช้ในการจัดการข้อมูลคะแนนนักเรียน สนับสนุนให้ครู
และนักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ โดยบริหารจัดการสร้างมีเดีย
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เข้าใช้งานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้งานและการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต และในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคระบาด
เกิดขึ้นทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
โดยมีการนำ Application มาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น Google Meet, Google
Classroom, Facebook, Line, Zoom ซงึ่ นกั เรยี นทุกคนในระดบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้เรยี น
ออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนมีความจำเป็นต้องปิดเรียนเพราะโรคโควิดระบาด ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทีค่ รบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และส่งผลให้โรงเรยี นมีระบบขอ้ มูลและ
สารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภารกิจทั้ง 4 ฝ่าย ทั้งในด้านงานบริหารวิชาการ บริหารงานงบประมาณ
การบรหิ ารทว่ั ไป และงานบรหิ ารงานบคุ คล

โรงเรยี นอนบุ าลภูเกต็ 49

2.2 ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท์ ี่สนบั สนนุ ผลการประเมนิ ตนเอง
1. แผนพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา
2. แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปี
3. แบบนิเทศ ติดตาม
4. รายงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5. รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
6. แผนการจดั การเรยี นรู้
7. บันทกึ การประชุม
8. ประชมุ ภาคีเครอื ข่าย
9. แบบบนั ทกึ PLC
10. รางวลั เกยี รตบิ ัตร ภาพถา่ ย
11. ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น
12. ผลการทดสอบระดับชาติขัน้ พ้ืนฐาน
13. ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
14. รายชอ่ื บญั ชี E-mail ของครูและนกั เรยี น

3. แผนการพัฒนาคณุ ภาพเพอื่ ยกระดบั ให้สูงขนึ้ จุดทค่ี วรพฒั นา
1) พฒั นาปรบั ปรุงระบบเทคโนโลยี
จดุ เด่น
1) โรงเรียนมกี ารบรหิ ารและการจดั การโดยใช้ สารสนเทศใหเ้ ปน็ ปัจจบุ ัน และใช้
ข้อมลู เปน็ ฐานในการพัฒนา
กระบวนการ P D C A อยา่ งมสี ว่ นรว่ ม โรงเรียนได้ใช้ การศึกษาไดต้ ลอดเวลา
เทคนคิ การประชุมท่หี ลากหลายวิธี ส่งผลให้ 2) ขยายเครือข่ายความรว่ มมอื ในการ
- สถานศึกษาได้รับรางวลั รางวัล “สถานศกึ ษา จดั การศึกษาใหม้ ากข้ึน

ปลอดภัย” ระดบั ดีเด่น ประจำปี 2564 ปที ี่ 4
ติดตอ่ กันจากกรมสวัสดกิ ารและคมุ้ ครองแรงงาน

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 50

จุดเดน่ จุดทค่ี วรพัฒนา

และโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว ประจำปี 3) ควรจดั อบรมในระบบประกัน

การศกึ ษา 2564 คณุ ภาพการศึกษา เพ่อื ใหบ้ ุคลากร

- ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษาได้รบั รางวลั ขา้ ราชการพลเรือน มีความรู้ ความเขา้ ใจ มากย่งิ ขน้ึ

ดเี ด่น ระดบั จงั หวดั ประจำปี 2564 และได้รบั รางวัล

ผู้บรหิ าร สถานศกึ ษาดเี ดน่ ประจำปี 2564

- ครผู ู้สอนไดร้ บั รางวลั ต่าง ๆ เชน่ รางวัลครูดใี นดวงใจ,

รางวัลครุ ชุ นคนคุณธรรมของคร,ู รางวลั พระ

พฤหสั บด,ี รางวัลครูผู้สอนดเี ดน่ , รางวลั

ผบู้ งั คับบญั ชาลูกเสือดีเด่น เป็นต้น

2) มกี ารปรบั แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึ ษาแผน

ปฏิบัตกิ ารประจำปี ท่ีสอดคล้องกบั ผลการจัดการศึกษา

สภาพปญั หา ความต้องการพฒั นา และนโยบายการ

ปฏริ ูปการศึกษาที่มุง่ เน้นการพัฒนาใหผ้ เู้ รยี นมคี ุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรยี นรตู้ ามหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี

3) โรงเรยี นได้จดั ทำรายงานผลการจัดการศึกษา โดยใช้

กระบวนวิจยั ในการรวบรวมข้อมูล เพ่อื ใช้เป็นฐานใน

การวางแผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศกึ ษา

4) โรงเรียนมกี ารบรหิ ารและการจดั การระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในโดยมีการสนบั สนุนใหค้ รูผสู้ อนและ

นกั เรยี นใชส้ อ่ื เทคโนโลยเี ขา้ มาชว่ ยในการจดั การเรยี น

การสอน เช่น มกี ารติดตั้งตวั รับสัญญาณ Access point

ภายในหอ้ งเรียนทกุ หอ้ งเรยี น และมีการตดิ ตั้งโทรทัศน์

และคอมพวิ เตอรโ์ น้ตบ๊กุ เพื่อเปน็ ส่ือในการชว่ ยให้ครู

และนักเรยี นได้เขา้ ถึงเทคโนโลยมี ากยงิ่ ขึน้

5) มกี ารจัดการเรยี นการสอนโดยใชน้ วตั กรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางดา้ นการศกึ ษาในช่วงสถานการณ์

โรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกดิ ขนึ้ โดยที่ทาง

โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรยี นการสอนได้ตามปกติ

จุดเดน่ โรงเรียนอนบุ าลภเู กต็ 51
6) ครผู ู้สอนไดร้ บั การพฒั นาต่อเน่อื ง มกี ารจัดอบรมการ จดุ ทีค่ วรพฒั นา

สรา้ งและการใชส้ อ่ื นวัตกรรมด้านเทคโนโลยที ่ที นั สมัย
อย่างสมำ่ เสมอให้กับคณะครใู นรปู แบบออนไลน์หรือ
ออฟไลน์

โรงเรยี นอนบุ าลภูเกต็ 52

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคญั

1. ระดบั คณุ ภาพ: ยอดเยี่ยม
2. วธิ ีการพฒั นา ขอ้ มูล หลกั ฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ์ ทส่ี นบั สนนุ ผลการประเมนิ ตนเอง

2.1 วิธีการพฒั นา
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้กรอบของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยครูผู้สอนมีการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ สำคัญ มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลอ้ งกับ
การจัดการเรียนการรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการคิด
การแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังมีการ
ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยกำหนดให้ครูผู้สอนครูทุกคนจัดทำงานวจิ ัยในช้ันเรียนปกี ารศึกษาละ 2 เรื่อง และ
ยังมกี ารเผยแพร่สือ่ นวตั กรรมในการจัดการเรยี นรูอ้ กี ด้วย

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใช้สื่อการสอนออนไลน์ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนโดยใช้ระบบ DMC
มีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้ SDQ ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน งานสภานักเรียนและห้องเรียน
สีเขียวมีการบันทึกข้อมูลโดยใช้ Tablet และเนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจึงมีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite และ Online โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom,
Line Meeting, Google Meet และ Facebook Live เพอ่ื ใหน้ กั เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างตอ่ เนื่อง

โรงเรยี นอนุบาลภูเกต็ 53

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาองั กฤษ เปน็ ต้น

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก จัดกิจกรรมรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เลือกใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบ 3อ 3ประสาน คือ 3อ ประกอบด้วย
Online, On-site และ On-demand 3ประสาน ประกอบด้วย ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง
ใช้การวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนทั้งรูปแบบ On-site และ Online
โดยจัดสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เช่น การจัดป้าย
นิเทศ จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมสื่อ
ออนไลน์เป็นต้น ได้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งการ
เสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในรูปแบบที่สอดคล้องกับ

โรงเรยี นอนุบาลภเู ก็ต 54
สถานการณ์ปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี
กลา้ คดิ กลา้ ทำและกลา้ แสดงออก และเรยี นรอู้ ย่างมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครูผู้สอน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีภาคีเครือข่ายระหว่างครู ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นพฒั นาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ
และกจิ กรรมทโี่ รงเรยี นจัดขนึ้ ส่งผลให้เกดิ การสะทอ้ นกลบั ผา่ นการรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำ
ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาพัฒนาการจดั การเรียนรทู้ ีเ่ หมาะสมแกผ่ เู้ รยี นและสอดคลอ้ งกับสภาพสถานศกึ ษา

โรงเรยี นอนุบาลภูเกต็ 55

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในรปู แบบ 3อ 3ประสาน
ระหวา่ งผเู้ รยี นกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครผู สู้ อน ผ้เู รียนกับผปู้ กครอง ตลอดจนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ระหว่างครูและครู ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีภาคีเครือข่ายระหว่างครู ชุมชน ผู้ปกครอง
และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นสำคญั โดยมีขัน้ ตอน กระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ ผู้เรียนได้ปฏิบัตจิ ริง ฝกึ ฝนทกั ษะด้านความรู้ ความ
เข้าใจ มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล้าคิด กล้าแสดงออก จากผลการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
การสะท้อนกลับผ่านการประเมินผลผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประชุมติดตามและ
การรายงานผลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนตามเป้าหมายของ
หลักสตู รสถานศกึ ษา

โรงเรยี นอนุบาลภูเกต็ 56

2.2 ข้อมลู หลกั ฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่สี นบั สนุนผลการประเมนิ ตนเอง
1. แบบบนั ทึกข้อมลู นกั เรยี นรายบคุ คล
2. ระเบียนสะสม (ปพ.8)
3. แบบรายงานการพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี นรายบคุ คล (ปพ.6)
4. แผนการจดั การเรยี นร้แู ละบนั ทึกผลหลังสอน
5. บนั ทึกการสอนซ่อมเสริม
6. งานวจิ ยั ในชน้ั เรียน
7. เครอ่ื งมือและวิธีการวดั และประเมินผล เช่น แบบทดสอบ
8. ช้ินงาน / ผลงานนกั เรียน (งานกลมุ่ / เด่ยี ว)
9. รายงานกิจกรรมพฒั นาผ้เู รยี น (ชมุ นุม)
10. รายงานศกึ ษาแหลง่ เรยี นรภู้ มู ิปญั ญาทอ้ งถ่ิน
11. บนั ทึกกจิ กรรม PLC
12. การใช้อุปกรณ์ Tablet ในการเก็บข้อมลู งานสภานักเรยี นและห้องเรียนสีเขยี ว
13. การใช้ Google Apps ในการทำข้อสอบออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ
14. โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ / โครงการห้องเรียนพิเศษ EP / โครงการจินตคณิต และโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศสมู่ าตรฐานสากล (ภาษาอังกฤษและภาษาจนี )

3. แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพอ่ื ยกระดบั ใหส้ ูงขน้ึ

จดุ เด่น จดุ ที่ควรพัฒนา
1) ครูมีความม่งุ ม่นั ในการพฒั นาการสอน เพ่ือให้ ดว้ ยบริบทของโรงเรียนอนบุ าลภเู กต็ มเี นอ้ื
ทจ่ี ำกดั ในบางกจิ กรรมไม่เอือ้ ตอ่ การจดั การ
การปฏบิ ตั ิหนา้ ทต่ี ามภารกิจการจัดการเรียน เรยี นการสอน
การสอน เปน็ ไปอยา่ งมีประสิทธภิ าพและมี

จดุ เด่น โรงเรียนอนุบาลภเู ก็ต 57
ประสทิ ธผิ ล ซึง่ สง่ ผลใหค้ รไู ดร้ บั รางวลั ตา่ ง ๆ จดุ ทีค่ วรพัฒนา
อาทิ รางวลั ครูดีในดวงใจ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลพฤหสั บดี จาก
สกสค. ครผู สู้ อนดเี ดน่ ในระดบั ก่อนประถมศกึ ษา
และในระดบั ประถมศึกษา นอกจากนี้ยงั ได้รบั
การยอมรับจากหน่วยงานอน่ื ให้เปน็ วิทยากรใน
ด้านต่าง ๆ
2) ครมู สี ือ่ การสอนและเทคนิควิธีในการสอนที่
หลากหลาย ทำใหน้ กั เรียนมผี ลสัมฤทธท์ิ างการ
เรยี นดี รวมทงั้ ผลการสอบต่าง ๆ เช่น NT,
O - NET, RT อย่ใู นระดับสูงกว่าคา่ เฉล่ยี ของ
ประเทศ นอกจากนีย้ ังไดร้ ับเหรยี ญรางวัลจาก
การสอบ TEDET, การสอบโครงการพัฒนา
อจั ฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์
(สสวท.), การสอบแขง่ ขนั วชิ าการระดับ
นานาชาติ เป็นตน้

ครมู ีความมงุ่ มนั่ ในการพัฒนาการสอน
ครมู สี อื่ การสอนและเทคนิควธิ ใี นการสอนทหี่ ลากหลาย

โรงเรยี นอนบุ าลภเู กต็ 58

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน
บทสรปุ ของผู้บรหิ าร

ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษาอยใู่ นระดับ ยอดเย่ยี ม
จากผลการดำเนนิ งาน โครงการและกจิ กรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ จัดการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา

ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า ได้ระดับ ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคัญ อยใู่ นระดบั ยอดเย่ียม

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรยี นด้วยกระบวนการเรยี นรู้ทีห่ ลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี นเตม็ ตามศกั ยภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยออกแบบการจัดการ
เรยี นรูใ้ นรปู แบบของการลงมือปฏบิ ตั จิ ริงแบบร่วมคิด ร่วมทำร่วมเรียนรู้ แบบม่งุ เนน้ ผู้เรียนเป็นสำคัญ
แบบใช้กระบวนการคิดภายใต้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหา หาทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกันและ
เลือกทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา สรุปวิธี การแก้ปัญหา แล้วลงมือแก้ปัญหาทั้งในกระบวนการกลุ่ม
และรายบุคคล ครูได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ มุ่งให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่อง
ความสามารถการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการจัดการเรียน
การสอน เช่น Application Zoom, Application Line Meeting, Google meet, Word Wall,
Liveworksheet, สื่อPowerPoint, สื่อมัลติมีเดีย, Program Maths-Whizz, การใช้โปรแกรม GSP
เป็นต้น มุ่งให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่องความสามารถการจัดการเรียนการสอน การใช้
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
การใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยเสรมิ ในการจดั การเรียนการสอน จัดให้มแี หลง่ เรยี นรแู้ ละใชแ้ หลง่ เรียนรู้ใน
การสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างสูงสุดนอกจากนี้โรงเรียนได้มีการ
ดำเนินการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เพื่อให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และดำเนินตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “การเรียนดี กิจกรรม
เดน่ เนน้ คณุ ธรรม”

โรงเรียนอนุบาลภเู กต็ 59

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีการกำหนดเป้าหมาย
วิสยั ทัศนแ์ ละพันธกิจอย่างชดั เจน สอดรบั กับบริบทของสถานศึกษาท่พี รอ้ มพฒั นาคุณภาพการศึกษาสู่
ศตวรรษที่ 21 เน้นการทำงานแบบมีสว่ นรว่ มของบคุ ลากรในองคก์ รทกุ ฝ่ายท้งั ในรูปแบบ Onsite และ
Online ภายใต้การบริหารจัดการตามแนวคิด VILAS MODEL ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ OBEC QA โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้ระบบและกลไก
กระบวนการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต ด้วยเทคนิค 4ป ประกอบด้วย ประชุม ประเมิน ประมวล ปรับปรุง ซึ่งเทคนิค 4ป
เป็นกระบวนการพัฒนางานของท้ัง 4 กลุ่มบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นเทคนิคที่ไม่ได้ให้
ความสำคัญเพียงแต่การดำเนินงานอย่างเป็นระบบเท่านั้น แต่เป็นแนวทางที่เน้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สู่การพัฒนา
องค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง และเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน จากการดำเนินงานด้วยระบบและกลไก กระบวนการพัฒนาที่ใช้
ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในด้วยเทคนิค 4ป ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นใน
สังคมได้ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทางด้านการเรียน และมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง
ชมุ ชน และทอ้ งถ่ิน

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตร
มาตรฐานสากล โดยครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการดำเนิน
โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง ผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ มกี ารส่งเสริมใหค้ รผู ู้สอนใชส้ ่อื เทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างหลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามกระบวนการที่เหมาะสม เช่น ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใช้สื่อ DLIT มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน โดยใช้ระบบ DMC มีการคัดกรอง
นักเรียนโดยใช้ SDQ มีการใช้ Tablet ในการบันทึกข้อมูลงานสภานักเรียนและห้องเรียนสีเขียว

โรงเรยี นอนุบาลภเู ก็ต 60

เป็นต้น โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก โดยเลือกใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบ
3อ 3ประสาน คือ 3อ ประกอบด้วย Online, On-site และ On-demand 3ประสาน ประกอบด้วย
ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ 3อ
3ประสาน ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครูผู้สอน ผู้เรียนกับผู้ปกครอง ตลอดจนมีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและครู ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีภาคีเครือข่ายระหว่างครู
ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรงุ การจัดการเรยี นรู้ให้เหมาะสมและเน้น
การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนทั้งรูปแบบ On-site และ Online
โดยจัดสภาพแวดลอ้ ม ให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรยี นรู้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านขั้นตอน
การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับผ่านการ
รายงานผลการจัดกิจกรรม เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนและ
สอดคลอ้ งกับสภาพสถานศกึ ษา

โรงเรียนอนบุ าลภเู กต็ 61

ส่วนที่ 3
ภาคผนวก

- หนังสอื ให้ความเหน็ ชอบรายงานการประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศึกษา
- ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเปา้ หมายตามมาตรฐานการศึกษา ปกี ารศึกษา 2564
- รายช่อื คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน โรงเรียนอนุบาลภเู ก็ต
- ประกาศโรงเรียนอนบุ าลภูเก็ต เร่อื งค่าเปา้ หมายของการพฒั นาคุณภาพผูเ้ รยี น ปีการศกึ ษา

2564
- คำส่ังแตง่ ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกนั คณุ ภาพการศึกษา
- คำสงั่ แตง่ ต้งั คณะกรรมการดำเนนิ งานระบบการประกันคณุ ภาพการศึกษา
- คำส่ังแตง่ ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการประกนั คุณภาพการศกึ ษา
- ขอ้ มูลบคุ ลากรของสถานศกึ ษา
- ข้อมูลนักเรยี น
- ขอ้ มลู ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศกึ ษา (ข้อมลู 12 เมษายน 2565)
- ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ั้นพื้นฐาน ช้ัน ป.6 O-NET

(Ordinary National Educational Test)
- ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน ช้นั ป.3 (NT: National Test)
- ผลการประเมนิ ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ัน ป.1 (RT: Reading Test)
- ขอ้ มลู การใชแ้ หล่งเรยี นรภู้ ายใน ปกี ารศกึ ษา 2564
- ผลงานดเี ดน่ ในรอบปี

ความเหน็ ชอบของคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน
โรงเรยี นอนบุ าลภเู ก็ต

ข้าพเจา้ ในฐานะประธานกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐานโรงเรยี นอนบุ าลภูเก็ต ไดร้ ่วมประชุม
รับฟังคำชี้แจงและรับการเสนอของที่ประชุมในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการและนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ จึงได้ให้ความเห็นชอบไว้ในรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ฉบบั น้ี

ลงชอ่ื
(นายเชียร ศรีเรอื ง)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
โรงเรียนอนบุ าลภเู กต็

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔การใหค้ วามเหน็ ชอบ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยี นอนบุ าลภูเก็ต
ระดับการศกึ ษาปฐมวัยและระดบั การศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเห็นชอบและให้ดำเนินการตามประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวยั และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้

(นายเชยี ร ศรเี รอื ง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้นื ฐาน

โรงเรียนอนุบาลภเู กต็

รายช่อื คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรยี นอนบุ าลภเู ก็ต

ลำดบั ที่ รายชอื่ ตำแหนง่
ประธานกรรมการ
1. นายเชยี ร ศรีเรือง ผทู้ รงคุณวุฒิ
ผทู้ รงคุณวุฒิ
2. นายพงษศ์ ักด์ิ วสิ ทุ ธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ร.ต.ท.วริ ัช ชยั วัชรนิ ทร์ ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
4. นายเกรียงศกั ดิ์ นาคปาน ผแู้ ทนผูป้ กครอง
ผแู้ ทนครู
5. นายสมโภชน์ จงเจียมใจ ผู้แทนศิษย์เกา่
ผูแ้ ทนองคก์ รชุมชน
6. นายบนั ลอื ศกั ด์ิ อนุ่ เมือง ผแู้ ทนองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
ผู้แทนองค์กรศาสนา
7. นางธนพร องค์สันติภาพ ผแู้ ทนองคก์ รศาสนา
กรรมการและเลขานกุ าร
8. นายบรรณวชั ร พลคำ

9. นายวนั ใหม่ คงทองคำ

10. นางกนกพรรณ ปรานวรี ะไพบรู ณ์

11. นายธนาคม ละอองกุล

12. นายถาวร จริ พัฒนโสภณ

13. พระมหาเรียน รตโน

14. นายศวิ ะ เสียงหยอ่ ง

15. นายวลิ าศ ปรญิ ญานิยม

\\\ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

คณะผู้บรหิ ารสถานศึกษา

ชื่อ-สกลุ นายวลิ าศ ปรญิ ญานยิ ม
โทรศพั ท์ 088-8240274 E-mail: [email protected]
วฒุ กิ ารศกึ ษาสงู สดุ ปรญิ ญาโท สาขา ไทยคดีศกึ ษา
ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ เมอื่ วนั ที่ 22 มกราคม 2561
จนถงึ ปัจจบุ ัน

ช่อื -สกลุ นางสาวอรอมุ า ทองสกุล
โทรศพั ท์ 062-351-6919 E-mail: [email protected]
วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด ปรญิ ญาเอก สาขา การบรหิ ารการศึกษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรยี น

ชอื่ -สกุล นางสาวสชุ าดา เพชรสทุ ธิ์

โทรศัพท์ 082-4951416 E-mail: [email protected]

วุฒิการศกึ ษาสงู สุด ปรญิ ญาโท สาขา บริหารการศกึ ษา

ตำแหนง่ รองผ้อู ำนวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกลุ นายวันใหม่ คงทองคำ
โทรศัพท์ 085-6918533 E-mail: [email protected]
วฒุ กิ ารศึกษาสูงสุด ปรญิ ญาโท สาขา บริหารการศกึ ษา
ตำแหน่ง รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น

ชอ่ื -สกุล นางสาวจิรภา ถริ ินทรพงศ์
โทรศัพท์ 086-9495018 E-mail: [email protected]
วฒุ กิ ารศึกษาสูงสดุ ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนบุคลากร

จำนวนบคุ ลากรทางการศกึ ษา จำนวน 147 คน โดยมสี ดั ส่วนครูตอ่ นกั เรยี น 1 : 25 คน
ขา้ ราชการ 88 คน โดยมีรายละเอยี ดตำแหนง่ /วทิ ยฐานะ ขา้ ราชการ ดังน้ี

ตำแหนง่ /วิทยฐานะ จำนวน
คศ. 3 16
คศ. 2 24
คศ. 1 36
ครูผชู้ ่วย 12
รวม 16

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ ปกี ารศึกษา 2564 ครผู ้ชู ว่ ย
คศ.1
18% 14% คศ.2
คศ.3
27%
41%

วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สดุ ของบุคลากร

วุฒิการศกึ ษา ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศกึ ษา 2564 1 30 95 27

วฒุ ิการศกึ ษาสงู สุดของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยี นอนบุ าลภูเก็ต

ปีการศึกษา 2564

19% 1% 18%

ตา่ กวา่ ปริญญาตรี
ปรญิ ญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

62%

วชิ าเอกของบคุ ลากร

จำนวนวิชาเอก ของข้าราชการ 73 คน ไมร่ วมฝ่ายบรหิ าร 5 คน รวมท้งั ส้นิ 88 คน

ที่ วิชาเอก จำนวน

1 ภาษาไทย 7

2 วทิ ยาศาสตร์ 8

3 คณิตศาสตร์ 7

4 สังคมศกึ ษา 7

5 องั กฤษ 9

6 พลศกึ ษา 3

7 คอมพวิ เตอร์ 3

8 ดนตรี 3

9 นาฏศลิ ป์ 3

10 ศิลปะ 2

11 จิตวทิ ยาและการแนะแนว 3

12 คหกรรม 1

13 ภาษาจนี 1

14 ประถมศึกษา 8

15 บรรณารกั ษ์ 2

16 การศึกษาปฐมวยั 8

จานวนวิชาเอก ของข้าราชการครู

การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย วทิ ยาศาสตร์
บรรณารกั ษ์ 11% 9% 11%
ภาษาจนี ประถมศกึ ษา 3% คณิตศาสตร์
อังกฤษ 9%
1% 11% 12%
คหกรรม สังคมศึกษา
9%
1%

จิตวทิ ยาและการแนะแนว

4% ศลิ ปะ

3%

นาฏศิลป์ พลศกึ ษา
4% ดนตรี 4%
4% คอมพิวเตอร์

4%

จำนวนวชิ าเอก ของครอู ตั ราจ้าง

ที่ วชิ าเอก จำนวน

1 การศกึ ษาปฐมวัย 3

2 เทคโนโลยกี ารศกึ ษา 1

3 วิทยาศาสตร์ 2

4 ภาษาจนี 1

5 สงั คมศกึ ษา 1

6 ภาษาอังกฤษ 1

7 ประถมศึกษา 1

8 พฒั นาชุมชน 1

9 คณติ ศาสตร์ 1

10 พลศกึ ษา 1

11 บรหิ ารโรงเรยี น 1

จานวนวิชาเอก ของครอู ตั ราจา้ ง

พลศกึ ษา บรหิ ารโรงเรยี น การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์ 7% 7% 22%
เทคโนโลยกี ารศกึ ษา
7% 7%

พฒั นาชุมชน วทิ ยาศาสตร์
7% 15%

ประถมศกึ ษา สงั คมศกึ ษา ภาษาจนี
7% 7% 7%

ภาษาอังกฤษ
7%

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนกั เรยี นโรงเรยี นอนุบาลภเู ก็ต ปกี ารศึกษา 2564 รวม 1,999 คน

ระดับชั้น จำนวนหอ้ ง จำนวนนกั เรยี น รวม

อนบุ าลปที ี่ 2 7 ชาย หญิง 190
อนบุ าลปที ่ี 3 7 109 81 198
ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1 7 103 95 259
ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 2 7 151 108 266
ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3 7 124 142 262
ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 4 7 132 130 257
ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 5 7 140 117 272
ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6 7 136 136 295
รวมท้งั หมด 56 142 153 1,999
1,037 962

จานวนนักเรียนโรงเรยี นอนบุ าลภูเกต็ ปกี ารศึกษา 2564

2500
2000
1500
1000
500

0

นกั เรยี นหญงิ นักเรียนชาย รวม

จำนวนนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลภเู ก็ตเปรยี บเทียบ ปกี ารศึกษา 2561 – 2563

ระดบั ชน้ั ปกี ารศึกษา 2562 ปีการศกึ ษา 2563 ปกี ารศึกษา 2564

อนุบาลปที ี่ 2 198 192 190
อนบุ าลปที ี่ 3 197 196 198
ประถมศึกษาปีท่ี 1 264 257 259
ประถมศึกษาปีที่ 2 257 258 266
ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 279 258 262
ประถมศึกษาปีท่ี 4 302 277 257
ประถมศกึ ษาปีที่ 5 286 300 272
ประถมศกึ ษาปีที่ 6 306 284 295
2,089 2,022 1,999
รวมทัง้ หมด

จานวนนักเรยี นโรงเรยี นอนบุ าลภูเก็ตเปรียบเทียบ
ปีการศกึ ษา 2561 – 2563

2500
2000
1500
1000
500

0

ปกี ารศึกษา 2562 ปีการศกึ ษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นระดบั สถานศกึ ษา
(ขอ้ มูล 12 เมษายน 2565)

ผลการประเมนิ พัฒนาการเดก็ ตามหลกั สูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวยั

ผลพฒั นาการเด็กระดับชนั้ อนุบาลปีท่ี 2
จำนวนนกั เรียน 191 คน

พัฒนาการ ค่า ดี ระดับพฒั นาการ ปรบั ปรงุ
เป้าหมาย จำนวน เฉล่ีย พอใช้ จำนวน เฉลี่ย
(รอ้ ยละ) (คน) ร้อยละ (คน) รอ้ ยละ
จำนวน เฉลี่ย
(คน) ร้อยละ --
--
ด้านร่างกาย 80 185 96.86 6 3.14 --
--
ด้านอารมณ์ จติ ใจ 85 184 96.34 7 3.66
-
ด้านสังคม 85 186 97.38 5 2.62

ดา้ นสติปัญญา 85 176 92.15 15 7.85

เฉล่ียรวม 95.68 4.32

ผลพฒั นาการเดก็ ระดับช้นั อนบุ าลปีท่ี 2

120

100

80

60

40

20

0 ดา้ นสติปญั ญา เฉล่ยี รวม

ดา้ นร่างกาย ดา้ นอารมณ์ จติ ใจ ดา้ นสงั คม

ค่าเปา้ หมาย ดี พอใช้ ปรับปรุง

ผลพัฒนาการเด็กระดบั ชัน้ อนบุ าลปที ่ี 3

จำนวนนกั เรียน 198 คน

พฒั นาการ ค่า ดี ระดบั พัฒนาการ ปรับปรงุ
เป้าหมาย จำนวน เฉล่ีย พอใช้ จำนวน เฉล่ยี
(รอ้ ยละ) (คน) ร้อยละ (คน) รอ้ ยละ
จำนวน เฉล่ีย
(คน) ร้อยละ --
--
ดา้ นร่างกาย 85 189 95.45 9 4.55 --
--
ดา้ นอารมณ์ จิตใจ 85 190 95.96 8 4.04
-
ดา้ นสงั คม 90 193 97.47 5 2.53

ดา้ นสติปญั ญา 85 181 91.41 17 8.59

เฉล่ียรวม 95.07 4.93

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปที ี่ 3

120

100

80

60

40

20

0 ดา้ นสติปัญญา เฉลยี่ รวม

ดา้ นร่างกาย ดา้ นอารมณ์ จิตใจ ดา้ นสงั คม

คา่ เป้าหมาย ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Microsoft Word
Next Book
FST Rewind 2020-2022