The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PEMBELAJARAN-TERBEZA - SISC + PPD Kuala Nerus

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by riclu68, 2022-07-10 04:44:28

PEMBELAJARAN-TERBEZA

PEMBELAJARAN-TERBEZA - SISC + PPD Kuala Nerus

Keywords: Differentiated learning

PEMBELAJARAN TERBEZA /
DIFFERENTIATED LEARNING

MAHSHURI BT RAMLI
SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACH +
PPD KUALA NERUS

OBJEKTIF PERBENGKELAN:

Di akhir slot 1, peserta dapat mempamerkan
kefahaman tentang Pembelajaran Terbeza.

KRITERIA KEJAYAAN:

Peserta akan berjaya sekiranya mereka dapat:
• menyatakan maksud Pemb. Terbeza.
• Menerangkan tentang 4 elemen Pemb. Terbeza
• Berkongsi idea tentang Assessment
• Menghasilkan RPH yang mengandungi elemen Pemb.
Terbeza
• Membuat pembentangan hasil kerja

SKPMg2 Guru sebagai Perancang

RUMBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4 Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: 4 Tindakan dilaksanakan:
i. Menyediakan RPH yang mengandungi i. Mengikut pelbagai aras keupayaan
objektif yang boleh diukur danaktiviti murid
pembelajaran yang sesuai ii. Mengikut peruntukan masa yang
ii. Menentukan kaedah pentaksiran dalam ditetapkan
PdPc iii. Dengan mematuhi ketetapan
iii. Menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.

3 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil
perkara (i) dan(ii) kira perkara (i) atau perkara (ii) dan (iii).

2 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil
perkara (i) dan(iii). kira perkara (ii) dan (iii).

1 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil
sekurang-kurangnya satu(1) perkara di atas. kira mana-mana satu (1) perkara diatas

0 J0
Guru tidak merancang pelaksanaan PdPc. Tidak mengambil kira mana-mana perkara di
atas.

SKPMg2 Guru sebagai Pengawal

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4 Guru mengawal proses pembelajaran dengan: 4 Tindakan dilaksanakan:

i. Mengelola isi pelajaran/skop i. Dengan menepati objektif pelajaran
pembelajaran yang dirancang ii. Mengikut pelbagai aras keupayaan

ii. Mengelola masa PdPc selaras dengan murid/pembelajaran terbeza
aktiviti pembelajaran iii. Secara berterusan dalam PdPc.

iii. Memberi peluang kepada penyertaan
aktif murid.

3 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 3 Tindakan dillaksanakan dengan mengambil kira
perkara (i) dan (ii)atau perkara (i) dan (iii) perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii)

2 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 2 Tindakan dillaksanakan dengan mengambil kira
perkara (ii) dan (iii). perkara (ii)bdan (iii)

1 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 1 Tindakan dillaksanakan dengan mengambil kira
mana-mana satu(1)perkara diatas. mana-mana satu (1) perkaera di atas.

0 Guru tidak mengawal proses pembelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

SKPMg2 Guru sebagai Pembimbing

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru membimbing murid dengan: Tindakan dilaksanakan:

i. Memberi tunjuk ajar/tunjuk i. Mengikut keperluan/pelbagai aras
cara/panduan menguasai isi keupayaan murid
pelajaran/konsep/fakta berkaitan
pelajaran ii. Dengan betul dan tepat
iii. Secara berhemah
ii. Memberi tunjuk ajar/tunjuk iv. Secara bersungguh-sungguh.
cara/panduan menguasai kemahiran
dalam aktiviti pembelajaran 4

4 iii. Memandu murid membuat keputusan
dan menyelesaikan masalah dalam
aktiviti pembelajaran

iv. Memandu murid
mengugunakan/memanfaatkan sumber
Pendidikan berkaitan pelajaran

v. Menggabung/merentas/mengaitkan isi
pelajaran dengan
tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata
pelajaran lain dalam aktiviti
pembelajaran.

SKPMg2 Guru sebagai Pendorong

Tahap Tindakan RUBRIK PENSKORAN

Tindakan Kualiti

Guru mendorong minda murid dalam Tindakan dilaksanakan:
melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan:
i. Berdasarkan objektif pelajaran
i. Merangsang murid berkomunikasi ii. Mengikut pelbagai aras peupayaan murid
ii. Merangsang murid berkolaboratif iii. Secara berterusan/tekal

dalam aktiviti pembelajaran 4
iii. Mengemukakan soalan yang menjurus
4 ke arah pemikiran kritis dan kreatif
iv. Mengajukan soalan/mewujudkan

situasi yang menjurus ke arah
membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah
v. Mewujudkan peluang untuk murid
memimpin
vi. Menggalakkan murid mengemukakan
soalan berkaitan isi pelajaran
vii. Menggalakkan murid memperoleh
pengetahuan dan kemahiran secara
kendiri.

Apa pendapat anda tentang gambar ini?

Apa pula pendapat anda tentang gambar ini?

What is Differentiation?

“Tailoring instruction to meet individual
needs. Whether teachers differentiate
content, process, products, or the
learning environm“Teainlotrin,g tinhsetruuctisoen toomf eoent igndoiviindugal
assessment and fnlee“eTxdasiib.loWrlienhgegtihnresortrtuuecaptciiohnnergtsodmmiffeeaertekninetdiasivteidual
this a successful acopnnetpeenrdtos,.apWrcohhceetshtseo,rptrieonadcsuhctetrrssu, docirftfteihoreennlet.ia”artneing

encvoirnotnemnte,nptro, ctehsesu, speroodfuocntsg,ooinrgthe learning

Dr. CaraoseslensvAsirmnonenmnteTannotd,mftlhelexiniubslseeogonrfoou(npg2ino0gin0mg 0ak)es

thiassasessuscmceesnstfaunl dapfplerxoiabcleh gtoroiunpsitnrugcmtioank.e”s
this a successful approach to instruction.”

http://www.readingrockets.org/article/what-differentiated-instruction

Apakah maksud Differentiation?

“Membezakan / mengubahsuai pengajaran
untuk memenuhi keperluan individu. Sama ada
guru membezakan kandungan pelajaran,
proses, hasil atau persekitaran pembelajaran,
pentaksiran berterusan dan kerja kumpulan
yang fleksibel menjadikan ianya satu
pendekatan pengajaran yang berjaya.”

http://www.readingrockets.org/article/what-differentiated-instruction

Pembezaan 4 Elemen Bilik Darjah

Apa yang perlu Proses Bagaimana ia
dipelajari murid & Pembelajaran dipelajari -
aktiviti yang
bagaimana murid Kandungan Persekitaran melibatkan murid
mendapat akses Pelajaran Pembelajaran memahami dan
menguasai
kepada maklumat Produk/Hasil kandungan
Pembelajaran pelajaran
Bagaimana murid
mempamerkan Suasana bilik
kefahaman -Tugasan / darjah dan
projek di mana murid bagaimana ia
perlu mengulang, berfungsi
mengaplikasi dan
memperluaskan apa
yang telah dipelajari

PEMBEZAAN 1 Kesediaan Murid
BERDASARKAN Pengetahuan, kefahaman & kemahiran sedia ada
murid berkaitan siri pembelajaran murid/hasil
2 pembelajaran

Minat Murid

:
Apa yang murid suka/minat untuk belajar ,berfikir dan berbuat.

3 Profil Pembelajaran Murid
Gambaran kecenderungan & kekuatan murid yang
dipengaruhi gaya pembelajaran, MI, budaya dan jantina.

Gaya Pembelajaran

What Interests our Students?

Multiple Intelligences

Verbal Word Belajar melalui membaca, menulis,
Linguistic Smart mendengar & bercakap. Serap
maklumat melalui bahan bacaan dan
Logical- perbincangan.
Mathematical
Logic Belajar melalui mengkategori,
Visual-Spatial Smart mengklasifikasi, mengkategori dan
berfikir secara abstrak tentang
Auditory-Musical bentuk , hubungan dan nombor

Picture Belajar melalui melukis,
Smart menggambarkan. Suka gambar,
diagram dan alat bantu penglihatan
yang lain.

Music Guna rentak atau melodi,
Smart menyanyi dan dengar muzik.

Multiple Intelligences

Bodily Body Belajar melalui sentuhan dan
Kinesthetic Smart pergerakan. Pandai proses maklumat
melalui tubuh.
Naturalistic
Nature Bekerja dengan alam semulajadi.
Smart Suka belajar tentang alam.Bagus
dalam sains.

Interpersonal People Berkongsi, bekerjasama, boleh jadi
Smart ketua dan pengikut yang baik

Intrapersonal Self Smart Kerja secara individu, dan bina
matlamat individu. Berdikari dan
teratur.

Jenis-Jenis Pentaksiran

Pentaksiran Formatif

1. Pra-Pentaksiran / Pre-assessment
• Sebelum sesuatu tajuk/unit pembelajaran bermula
• Melihat pengetahuan, kefahaman & kemahiran sedia ada murid
• Guru guna maklumat untuk membuat perancangan pengajaran

2.Pentaksiran berterusan / Ongoing Assessment
• Sepanjang pembelajaran sesuatu unit
• Guru ubahsuai pengajaran untuk bantu murid capai objektif
• Assessment for Instruction / Assessment for Learning

Jenis-Jenis Pentaksiran (Sambungan)

Summative Assessment
• Berlaku setelah sesuatu unit pembelajaran berakhir
• Mengukur tahap penguasaan murid setelah sesuatu unit

pembelajaran berakhir
• Pengredan dibuat
• Assessment of Instruction / AoL

Assessment as Instruction / Assessment as Learning
• Bantu murid bandingkan pencapaian diri mereka dengan OP
• Bina kemahiran murid untuk bantu rakan mereka
• Self Assessment / Peer Assessment

Strategi Pra-Pentaksiran

Strategi Tidak Formal / Tidak Secara langsung:
• Signal tangan
• Carta KWL / Pengurusan Grafik
• Kad respon
• Perbualan / pemerhatian tidak langsung

Strategi Formal / Secara Langsung
• Frayer Diagrams
• Pemerhatian / temubual sistematik
• Penulisan Jurnal
• Show and Tell
• Self-rating
• Kuiz
• Kaji selidik

Strategi Pentaksiran Berterusan

•Pengurusan Grafik • Whip-Arounds
•Exit cards •Windshield Checks
•3-2-1 Cards • Homework
•Entry cards • Quizzes
•POE exercise /
latihan POE

KUMPULAN FLEKSIBEL (FLEXIBLE GROUPINGS)

• Table group - kumpulan murid berada
• Pair structures – digunakan dlm table group
• Shoulder partner – rakan di sebelah murid
• Face partner – rakan di hadapan murid
• Mixed Ability Groups – Kumpulan terdiri daripada
murid pelbagai keupayaan
• Ability Groups – Kumpulan sama keupayaan
• Social Groups – Kumpulan sama minat

Differentiating Content
Pembezaan

Kandungan Pelajaran

Maksud Kandungan Pelajaran

• Content = input PdP / apa yang diajar dan apa yang kita mahu murid
belajar

• Dua cara pembezaan:

Guru ubahsuai apa yang diajar atau apa yang mereka mahu murid
belajar

Guru ubahsuai cara murid mendapat akses kepada apa yang diajar

• Guru menggunakan bahan atau maklumat yang sesuai dengan
kemahiran murid dalam membaca dan memahami. (matching
content with student readiness)

• Guru guna bahan atau kaitkan idea yang membina minat murid.
(matching content with interest)

• Guru menggunakan bahan dan idea yang sepadan dengan gaya
pembelajaran murid. (matching content with learning profile)

Strategi Pembezaan Kandungan

• Teks dan bahan rujukan yang • Isi kandungan pelajaran – kurang
pelbagai atau lebih bergantung kepada
kebolehan pelajar
• Learning contracts / kontrak
pembelajaran (persetujuan) antara • Kandungan yang dipermudahkan
guru dan murid. • Kaitkan kandungan dengan minat

• Minilessons / pelajaran mini untuk pelajar
murid tertentu yang agak pelahan • Kaitkan dengan kecerdasan

• Persembahan isi kandungan pelbagai – gaya pembelajaran
pelajaran yang pelbagai – guna • Senarai perbendaharaan kata –
bunyi, gambar, carta, model,
bahasa badan, cerita dll Terjemahan membantu
• Pamerkan perkatan melalui Word
• Sistem sokongan pembelajaran
yang pelbagai – apps, websites, walls
rakaman audio video, mentor- • Pelbagai jenis kamus ikut tahap
mentee
pelajar
• Reading partners • Hubungan global – lawatan, multi-
• Note-taking organizers –guna
media, internet
gambar/ visual utk penerangan

Differentiating Process
Pembezaan

ses / aktiviti pembelaja

Maksud Proses Pembelajaran

• Proses = aktiviti pembelajaran
• Sense-making activity – aktiviti yang memberi kefahaman kepada

murid tentang apa yang perlu mereka tahu, faham dan boleh buat.
• Murid proses maklumat/idea lebih mudah sekiranya:
menarik minat
membuat murid berfikir
ada kaitan antara pengetahuan, kemahiran dan kefahaman
• Aktiviti yang terbeza / differentiated activity:
Pelbagai bentuk / cara
Tahap kesukaran berbeza
Tempoh masa berbeza
Scaffolding / sokongan guru & rakan sebaya

Strategi Pembezaan Proses

• Kumpulan Fleksibel – • Perbincangan kelas dengan
kepelbagaian minat, tahap kesukaran yang
kebolehan yang sama atau berbeza
berbeza
• Learning stations
• Tiered activities – cth • Wait time
kandungan sama, • Peer partners / peer
worksheets berlainan
tutoring
• Anchor activities / Aktiviti • Struktur Pembelajaran
pengayaan: projek, tugasan
tambahan, permainan Koperatif cth: Jigsaw, Think-
Pair-Share
• Jangka masa yang pelbagai • Isyarat tangan untuk
• Terjemahan bahasa komunikasi

pertama
• Arahan lisan atau bertulis

ifferentiating Products
Pembezaan

oduk/Hasil Pembelajar

Bezakan..

• Sense-making activities – aktiviti dalam kelas (proses pembelajaran)
dalam satu atau dua masa PdPc yang menjadi eviden pembelajaran
murid berlaku dan objektif tercapai. Bersifat formatif, tiada
pengredan. Cth: aktiviti dlm kelas

• Performance tasks / performance assessments – dibuat selepas
selesai satu unit pembelajaran untuk lihat penguasaan murid
terhadap apa yang dipelajari. Bersifat sumatif. Biasanya dibuat
pengredan. Cth: Ujian

• Products – dibuat selepas selesai beberapa unit pembelajaran atau
satu-satu semester/penggal persekolahan, untuk melihat
pengetahuan, kefahahaman dan kemahiran murid melangkaui apa
yang dipelajari dalam kelas. Melibatkan masa dalam dan luar kelas
yang lebih panjang. Tugasan mengaitkan apa yang dipelajari dengan
dunia sebenar. Bersifat sumatif, pengredan dibuat. Cth: PBL

Contoh-Contoh Tugasan Produk

• Pembentangan secara lisan • Persembahan tarian
tentang hasil kerja • Debat
• Siri temubual
• Menulis secara kreatif / fakta • Tulis buku kanak-kanak
• Guna gambar • Biografi
• Peta minda & GO • Tulis surat kepada editor
• Persembahan guna PowerPoint • Hasilkan portfolio
• Drama • Cipta resepi
• Bina model • Liputan berita
• Persembahan multi-media • Pameran
• lukis poster • Cipta produk baru
• Lagu dan nyanyian • Buat blog/website
• tulis jurnal • Lukis pelan
• Bina ‘word walls’/ senarai • Hasilkan kostum

perkataan
• Permainan interaktif

Choice Board

GRAPHIC LIRIK LAGU LAKONAN
ORGANISER
SAJAK LUKISAN/
IKLAN POSTER

PETA TEMUBUAL BINA MODEL
PEMIKIRAN

UCAPAN TEKA-TEKI PANTUN

Struktur Pembelajaran Tiga Bahagian
(Three-part Lesson Structure)

Starter
(ideally 5 minutes)

STARTER ACTIVITY to engage students Linking to prior knowledge
Sharing Learning Objectives Sharing Success Criteria

Main Activities

Main learning episodes More than one activity

Plenary
(ideally 5 minutes)

Student reflect in their learning Students set their next steps

Lesson Plan

Subject: English Language Class: Theme:
Date: Topic:
Learning Standard Code:
Learning Objectives: Skill: Writing Moral Value: Cooperation
By the end of the lesson,
pupils should be able to Success Criteria
form negative verbs
Pupils will be successful if they can:
•Recognise the verb in a sentence
•Add the word ‘not’ after the verb in a sentence
•Respond to questions using negative verbs

Key concepts/Key Vocab: Resources: Cross-Curricular
Worksheets, Quiz cards Links: Science

Lesson Outline Differentiation

Starter Introduction:

Main Activity 1 Think-Pair-Share

Activities Activity 2 Quiz-Quiz-Trade

Plenary Closure:

Kepelbagaian Persekitaran Pembelajaran

HUBUNGAN • Hormat
• Rapport murid guru
PERSEKITARAN • Keselamatan
EMOSI • Pembelajaran sosial

PERSEKITARAN KONSISTEN • Rutin
FIZIKAL • Expectations
• Pengurusan sikap/perangai positif
• Peneguhan positif
• Penghargaan

PELAN LANTAI • Ruang pamer
BILIK DARJAH • Sudut pembelajaran
• Penempatan murid
• Pergerakan murid
• Sumber bahan / rujukan

STRATEGI PEMBEZAAN
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Ruang kerja Bahan pem- Panduan jelas Bina rutin Murid perlu
utk kerja atau faham
individu dan belajaran individu murid peraturan tentang gaya
utk minta pem-
ruang untuk pelbagai bantuan guru belajaran

murid budaya

berkolaboratif

1 2 3 45Thank you

RUJUKAN

• Differentiated Teaching & Learning Teacher Tool Kit. LeapEd Services for MoE
(2014)

• MYP: From principles into practice
www.spps.org/site/handlers/filedownload.ashx?...principles_into_practice...pdf

• Prestasi Modul 3 Teaching For The 21st Century Learner. LeapEd Services (2015)

• Prosedur Pelaksanaan dan Dokumen Edaran PPS Standard Kualiti Pendidikan
Malaysia Gelombang 2 (2017)

• Tomlinson, C.A. and Moon, T.R. (2013) Assessment and Student Success in a
Differentiated Classroom. ASCD, Alexandria, VA USA

• Tomlinson, C.A. (2017) How to Differentiate Instruction in Academically Diverse
Classroom. ASCD, Alexandria, VA USA

• Tomlinson, C.A. (2000) What Is Differentiated Instruction?

• http://www.readingrockets.org/article/what-differentiated-instruction

• Tomlinson, C.A. (2000) What Makes Differentiated Instruction Successful?

• http://www.readingrockets.org/article/what-makes-differentiated-instruction-
successful


Click to View FlipBook Version