The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by afrina.afifah2345, 2021-03-25 00:37:39

PEMBENTANGAN TARIKH ISLAMI

KHULAFAH AR-RASYIDIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM>

SUMBANGAN DAN
PEMBAHARUAN
KHALIFAH AR-
RASYIDIN

TARIKH ISLAMI PIM1064

KHALIFAH ABU BAKAR
AS-SIDDIQ

MEMERANGI Sesetengah daripada mereka enggan membayar
GOLONGAN zakat manakala ada pula yang kembali kepada
MURTAD DAN menyembah berhala dan mengikut tradisi lama
NABI PALSU mereka.

PEPERANGAN Puak-puak ini mendakwa bahawa mereka hanya menurut
ISLAM-RIDDAH perintah Rasulullah s.a.w. dan memandangkan Rasulullah
s.a.w. telah wafat maka mereka tidak perlu lagi mengikut

ajaran Islam dan mereka telah bebas.

Ada diantara mereka mendakwa bahawa mereka ialah nabi
dan rasul.

Antara orang yang mengaku menjadi nabi ialah Musailamah al-
Kazzab. Namun Khalid Al-Walid berjaya menumpaskan
Musailimah dalam pertempuran

MEMBAHAGIKAN WILAYAH
PENTADBIRAN

Membahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah:-

-Mekah, Taif, Al-Jund, Khalwan, Yaman,
Bahrin, Jarsh, Hadhramaut, Zabid dan Nijran

Beliau melantik seorang amir atau ketua bagi
mentadbir setiap wilayah. (kuasa utama=khalifah)
dibantu oleh= hakim,setiausaha dan Pegawai di

Baitulmal.

Kepentingan:

Bagi menjamin pentadbiran berjalan dengan
lancar dan mewujudkan kestabilan politik.

MEMPERKENALKAN SISTEM GAJI KEPADA
TENTERA

Gaji para tentera Beliau mewujudkan Perlindungan kepada
dibayar melalui harta undang-undang tanah golongan Mawali juga
seperti bayaran cukai diberikan iaitu orang
rampasan perang al-Kharaj (cukai tanah) bukan Arab yang memeluk
atau ghanimah. Islam. Mereka turut
dan Jizyah (cukai diberikan keistimewaan
perlindungan) bagi
seperti kaum arab
orang kafir. Muslimin tetapi dikenakan

cukai tambahan.

KHALIFAH UMAR
AL-KHATTAB

PEMBAHARUAN
DALAM BIDANG
PENTADBIRAN

MEMBENTUK MAJLIS SYURA

Anggota Majlis Syura

Tertinggi ialah terdiri

Membentuk satu Majlis Syura daripada Uthman bin Affan, Beliau juga membuka
yang merupakan lembaga Ali bin Abi Talib, Zaid bin peluang dan kebebasan yang
atau majlis perunding yang Tsabit, Abdul Rahman bin seluas-luasnya kepada
tertinggi. Ianya terbahagi Auf, Saad bin Abi Waqas
semua orang untuk

kepada dua iaitu Majlis Syura dan Mu'az bin Jabal. mengemukakan fikiran dan

Tertinggi dan majlis Syura pendapat mereka demi

Am. kebaikan dan keadilan Islam.

MEMBAHAGIKAN WILAYAH-WILAYAH ISLAM

Khalifah Umar telah membahagikan Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam
kerajaan Islam yang semakin luas memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi
kepada beberapa wilayah demi menjaga melicinkan pentadbiran, sebagai contohnya
kelicinan pentadbiran Islam. Umar Muawiyah bin Abu Sufyan, Amru bin al-Ass,
meletakkan beberapa orang pegawai
untuk menjalankan pentadbiran. Mereka Al Mughirah bin Syu’bah dan Zaid bin
yang dilantik hendaklah datang ke Sumyah. seorang Gabenor itu dilantik, mereka
Mekah pada tiap-tiap tahun selepas haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi
menunaikan haji untuk membuat
mengelakkan dari menerima rasuah. Inilah
laporan.. syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-
Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian

Islam.

MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG
PENTADBIRAN TANAH

Di Mesir, Syam dan Iraq misalnya, segala
tanah-tanah awam adalah menjadi milik
kerajaan tempatan dan segala hasil dari

tanah tersebut akan digunakan untuk
membiayai kemudahan-kemudahan awam

negara itu juga. Khalifah Umar juga
menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh
penduduknya tidak akan dirampas tetapi

ianya akan dikenakan cukai.

PEMBAHARUAN
DALAM BIDANG

EKONOMI.

Kadar dan sistem cukai telah diubah

Cukai yang dikenakan Beliau juga sering memajukan sistem
mengikut jenis tanaman bertanyakan kepada pertanian dengan membuka
yang ditanam. Syarat- golongan-golongan tanah-tanah baru dan juga
Dzimmi (orang bukan
syarat yang mengadakan projek
menyusahkan rakyat Islam) untuk pengairan, yang mana
dan tidak adil akan mengetahui samada ianya telah dilaksanakan di
cukai yang dikenakan Mesir dan Iraq bagi
dihapuskan. membebankan mereka. menambahkan lagi hasil

pertanian

MELAKUKAN Khalifah Umar telah mengadakan cukai
POLISI tanah dan juga jizyah kepada golongan
BARU ini
UNTUK
Taraf dan hak awam diberikan sama rata
GOLONGAN seperti apa yang dinikmati oleh orang
DZIMMI. Islam.

Golongan Dzimmi yang masih menentang
Islam akan dibuang atau dihalau keluar
negara.

MEMAJUKAN SISTEM PERTANIAN

mewujudkan terusan Di Iraq pula beliau beliau juga telah
bagi memajukan sistem telah membina mengadakan
pertanian yang mana Empangan Abu
terusan tersebut seperti Musa yang sistem cukai bagi
Terusan Amirul Mukminin menyambungkan menambahkan
yang menghubungkan Sungai Dajlah pendapatan
Sungai Nil dengan Laut (Tigris) dengan negara.
Merah sepanjang 69 batu bandar Basrah.

dari bandar Fustat.

KHALIFAH UTHMAN
BIN AFFAN

SUMBANGAN DARI SEGI EKONOMI

Menyumbang banyak harta dijalan Allah.

Mendermakan sebanyak 300 ekor unta & 10,000
dinar untuk kegunaan tentera islam dalam
peperangan tabuk.

Membeli sebidang tanah untuk membesarkan
masjid nabawi.

PEMBUKUAN AL-QURAN

Khalifah Uthman bin Affan Khalifah Uthman bin Affan telah
telah mengadakan satu menggunakan lahjah Bahasa
Quraish dan yang mana Al-
naskhah Al-Quran yang baru Quran yang berbeza telah
yang mana ianya digunakan dibakar. Al-Quran inilah yang
secara rasmi untuk seluruh digunakan hingga ke hari ini
yang mana ianya dikenali
umat Islam.
dengan nama Mushaf Uthmani.

KHALIFAH ALI BIN
ABI TALIB

Sumbangan

SANGGUP MENERIMA
JAWATAN KHALIFAH

DALAM KEADAAN
KEGOYAHAN

Pernah menjadi Beliau juga tidur di
jurutulis kepada tempat Rasulullah SAW
Rasulullah SAW dalam semasa kaum musyrikin
membuat pengepungan
perjanjian
Hudaibiyah. di rumah Rasulullah
SAW.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2021 PBD TEST REPORT
Next Book
English Manual