The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ค่าประมาณเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Patta Pool, 2021-07-12 20:09:08

ป.4 ประมาณค่า -2

ค่าประมาณเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน

13 กรกฏาคม 2564

¡ÒûÃÐÁÒ³จํานวนนบั ทมี่ ากกวา 100,000 และ 0

ครผู ูสอน คุณครปู ท มาภรณ พลู สมบัติ

ÁÒÅͧ´ÇÙ ¸Ô áÕ ºº§Ò‹ Âæ äÁ‹µÍŒ §ÇÒ´àʹŒ ¨íҹǹ

¢Ñ鹵͹㹡ÒÃËÒ¤‹Ò»ÃÐÁÒ³

1.´ÇÙ ‹Ò⨷ãËŒ»ÃÐÁÒ³¤‹Ò໹š ¨Òí ¹Ç¹àµçÁã¹ËÅ¡Ñ ã´
હ‹ ãËŒ»ÃÐÁÒ³¤‹Òã¡ÅàŒ ¤ÂÕ §¨íҹǹàµçÁ¾Ñ¹¢Í§ 25,778

2.àÁ×Íè ⨷Â㏠ˌ»ÃÐÁÒ³¤Ò‹ ã¹ËÅÑ¡ãË¢Œ ´Õ àʹŒ 㵌ËÅÑ¡¹é¹Ñ äÇŒ
હ‹ ãËŒ»ÃÐÁÒ³¤‹Òã¡ÅàŒ ¤ÂÕ §¨Òí ¹Ç¹àµçÁ¾Ñ¹¢Í§ 25,778

3.¨Ò¡¹éѹãË´Œ ËÙ ÅÑ¡·èÕÍÂÙ‹·Ò§¢ÇÒÁÍ× ¶ŒÒÁÒ¡¡Ç‹ÒËÃ×Í෋ҡѺ 5 »´˜ ¢¹Öé
¶ŒÒ¹ÍŒ ¡ÇÒ‹ 5 ãˤŒ §àÅ¢à´ÔÁäÇŒ

ઋ¹ ãËŒ»ÃÐÁÒ³¤‹Ò¨íҹǹàµçÁ¾Ñ¹¢Í§ 25,778
¨Òí ¹Ç¹·Ò§¢ÇÒÁÍ× ¢Í§ËÅ¡Ñ ¾Ñ¹à»¹š àÅ¢ 7 ´Ñ§¹é¹Ñ µŒÍ§»˜´¢Öé¹

¨Ðä´¤Œ ‹Ò»ÃÐÁÒ³¨Òí ¹Ç¹àµçÁ¾¹Ñ ¢Í§ 25,778
¤Í× 26,000

¤Ò‹ »ÃÐÁÒ³¨íҹǹàµÁç ¾Ñ¹ ¤‹Ò»ÃÐÁÒ³¨Òí ¹Ç¹àµÁç ¾Ñ¹

12,418 12,418

¢ÇÒÁ×Í໚¹àÅ¢ 4 ¤§àÅ¢à´ÁÔ äÇŒ

¨Ðä´¤Œ ‹Ò»ÃÐÁÒ³ 12,000

¤Ò‹ »ÃÐÁÒ³¨Òí ¹Ç¹àµÁç ¾¹Ñ ¤Ò‹ »ÃÐÁÒ³¨íҹǹàµçÁ¾Ñ¹

9,748 9,748

¢ÇÒÁÍ× à»š¹àÅ¢ 7 »´˜ ¢é¹Ö

¨Ðä´¤Œ ‹Ò»ÃÐÁÒ³ 10,000

คา ประมาณจาํ นวนเต็มหมนื่

¤‹Ò»ÃÐÁÒ³¨Òí ¹Ç¹àµÁç ËÁ¹è× 73,654

73,654

¢ÇÒÁ×Í໚¹àÅ¢ 3 ¤§àÅ¢à´ÔÁäÇŒ
¨Ðä´Œ¤Ò‹ »ÃÐÁÒ³ 70,000

คาประมาณจาํ นวนเต็มหมนื่

¤‹Ò»ÃÐÁÒ³¨íҹǹàµÁç ËÁ×è¹ 138,823

138,823

¢ÇÒÁ×Í໚¹àÅ¢ 8 »´˜ ¢Öé¹
¨Ðä´Œ¤Ò‹ »ÃÐÁÒ³ 140,000

คาประมาณจาํ นวนเต็มแสน

¤‹Ò»ÃÐÁÒ³¨Òí ¹Ç¹àµÁç áʹ 265,782

265,782

¢ÇÒÁ×Í໹š àÅ¢ 6 »˜´¢Ö¹é
¨Ðä´Œ¤‹Ò»ÃÐÁÒ³ 300,000

คา ประมาณจํานวนเต็มแสน

¤‹Ò»ÃÐÁÒ³¨Òí ¹Ç¹àµçÁáʹ 917,421

917,421

¢ÇÒÁÍ× à»¹š àÅ¢ 1 ¤§àÅ¢à´ÔÁäÇŒ
¨Ðä´Œ¤Ò‹ »ÃÐÁÒ³ 900,000

ทําแบบฝก หดั ในหนังสอื แบบฝกหัด
คณิตศาสตร สสวท. เลม 1

·Òí Ẻ½¡ƒ Ë´Ñ àÃè×ͧ ¡ÒûÃÐÁÒ³¤‹Ò
˹ŒÒ 16-19

13 กรกฏาคม 2564


Click to View FlipBook Version