The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muangpattani_59 ptn59, 2019-06-12 17:56:36

บท1 ไมโครบิต

บท1 ไมโครบิต

บทท่ี 1 รู้จกั ไมโครบิต-

micro:bit In Action

กจิ กรรมที่ 1 60 นาที

แนะน�ำไมโครบติ (micro:bit)

จุดประสงคก์ ารเรียนร้:ู ใหน้ กั เรยี นรจู้ กั ไมโครบติ

ไมโครบติ (micro:bit) คอื บอรด์ ไมโครคอนโทรลเลอรใ์ ชส้ ำ� หรบั การเรยี นการสอนวชิ าวทิ ยาการคำ� นวณ
สามารถเขยี นโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำ� งานได้โดยใชเ้ ครอ่ื งมอื ที่หลากหลาย เชน่ MakeCode,
Python และ Scratch กิจกรรมที่ 2.1 เตรียมคอมพิวเตอร์

micro:bit มี LED Matrix ขนาด 5x5 Micro USB User Buttons
เพอ่ื ใช้ในการแสดงผล มีเซนเซอรต์ ่าง ๆ
มาให้พร้อมใชง้ านไดท้ นั ที เช่น เซนเซอร์ 5x5 LED Matrix External Supply
วัดความเร่ง,เซนเซอร์สนามแม่เหล็ก, Digital/analog IO
เซนเซอร์วัดแสงและอุณหภูมิสามารถ Regulated 3.3V in or
สอ่ื สารผา่ น Bluetooth และคลน่ื วทิ ยไุ ด้ battery out

2.4GHZ Antenna Edge Connector
Battery Connector
Bluetooth low energy
JST connection for 3V
Nordic nRF51822
Motion Sensor Reset Button
NXP KL26Z
ST LSM303SGA
USB Interface chip

วิธีการจบั ไมโครบติ
ทถี่ ูกต้องควรจับทีข่ อบ
ของบอรด์ หลีกเลย่ี ง
การสัมผสั อุปกรณ์โดยตรง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คอื
อปุ กรณ์ควบคุมขนาดเลก็ ทีร่ วบรวม
ความสามารถตา่ ง ๆ ของคอมพวิ เตอรเ์ อาไว้

กิจกรรมท่ี 1.1 รอบ ๆ ตัวเรา
จงบอกชอ่ื อุปกรณ์ต่าง ๆ รอบตวั ท่ีนกั เรยี นคดิ วา่ มไี มโครคอนโทรลเลอร์อยู่

กิจกรรมท่ี 1.2 สอ่ งไมโครบติ
สว่ นประกอบส�ำคญั ต่าง ๆ ในไมโครบติ ท่ีนักเรยี นสามารถสงั เกตเหน็ ไดม้ ีอะไรบา้ งและคาดวา่
ส่งิ เหล่านีม้ หี นา้ ท่อี ะไร

กจิ กรรมที่ 1.3 จินตนาการ
1. ถา้ ไมโครบิตสามารถปฏิบตั ิงานตามคำ� ส่ังของเราไดท้ ุกอย่าง เราอยากจะใชใ้ ห้ไมโครบิต
ท�ำอะไรให้เราได้บา้ ง ลองเขียนรายการส่งิ ที่เราอยากใหไ้ มโครบติ ทำ� ใหเ้ รา

2. เลอื กสงิ่ ทเ่ี ราชอบและคดิ วา่ เปน็ ไปไดจ้ รงิ ทสี่ ดุ จากรายการในขอ้ 1 มาเปน็ ผลงานของฉนั
พรอ้ มทง้ั ตงั้ ชอ่ื วาดภาพครา่ ว ๆ อธบิ ายแนวคดิ และหลกั การทำ� งานเบอ้ื งตน้

ช่อื ผลงาน

3. ลองคดิ ว่า ถ้าหากจะท�ำผลงานให้สำ� เรจ็ เราจะตอ้ งมีความรู้ในดา้ นใดบ้าง
4. แบง่ ปนั แนวคิดเหล่านี้ใหเ้ พ่ือนฟัง แลกเปล่ยี นความคิดเหน็ เปิดใจรับฟงั ทงั้ ด้านบวกและ
ด้านลบและน�ำมาพิจารณาเปรียบเทยี บกบั ผลงานท่เี ราคดิ ไวต้ อนแรก
แนวคดิ และความคดิ เห็นที่ได้จากเพ่ือน

กจิ กรรมท่ี 1.4 ลองสักตัง้
เมอ่ื นักเรียนแลกเปล่ยี นความคิดเหน็ กับเพอ่ื น ๆ แลว้
ให้นกั เรียนเขียนรายละเอยี ดเพ่มิ เติมเกีย่ วกบั
ผลงานของฉนั

เอาละ่ ! นค่ี อื ส่ิงท่ีเราอยากจะลองท�ำดู
ลองเขยี นรายละเอียดใหม้ ากข้นึ อกี สกั หน่อย จะปรับเปล่ยี น
แกไ้ ขตรงไหนก็ได้ตามใจชอบ

ชือ่ ผลงาน

สรปุ ส่งิ ที่ไดเ้ รียนรู้

กิจกรรมที่ 2 30 นาที

แนะน�ำเครอ่ื งมือ

จดุ ประสงคก์ ารเรียนร้:ู เพอื่ ทำ� ความคนุ้ เคยกับเครอ่ื งมือในการเขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า MakeCode

การเขียนโปรแกรมจ�ำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือที่ช่วยให้เราท�ำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ได้ง่ายขน้ึ โปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้สะดวกข้ึน เรียกว่า
IDE (Integrated Development Environment) โดยกจิ กรรมนเี้ รามาทำ� ความรจู้ กั กบั เครอื่ งมอื ท ี่
จะชว่ ยให้เราพฒั นาโปรแกรมทใ่ี ช้สำ� หรบั ไมโครบติ กนั เราเรียกเครอ่ื งมือนวี้ า่ เมกโค้ด (MakeCode)

กจิ กรรมท่ี 2.1 เตรยี มคอมพิวเตอร์

เตรยี มคอมพวิ เตอร์และต่ออนิ เทอรเ์ น็ตให้เรยี บรอ้ ย แล้วมาเริ่มกนั เลย

1 ใชเ้ ว็บเบราว์เซอรท์ ถี่ นัด เข้าเวบ็ ไซต์ https://microbit.org

2 คลิกท่ปี ่มุ ทเี่ มนูด้านบน

หนา้ นจี้ ะแนะน�ำเครื่องมือตา่ ง ๆ ในการเขียนโปรแกรมส�ำหรบั
ไมโครบิต จะเหน็ ว่ามีเครื่องมอื สำ� หรับช่วยเราเขียนโปรแกรมได้
2 โปรแกรม คือ MakeCode Editor และ Python Editor

microbit: in Action -11-

MakeCode สามารถช่วยเราเขียนโปรแกรมได้ทั้งจากแบบ Visual Programming และแบบ
Text Programming โดยใช้ภาษา JavaScript ส่วน Python Editor เป็น Text Programming
อยา่ งเดยี ว โดยใชภ้ าษา Python

ในกจิ กรรมนี้
เราจะเรียนร้กู ารใชง้ าน MakeCode

อยา่ งเดยี วก่อน

3. คลิกท่ปี มุ่ ในสว่ นของ MakeCode Editor

เราสามารถกด bookmark URL
https://makecode.microbit.org/
หนา้ นเี้ อาไว้ เพอื่ ทก่ี ารใชง้ านครง้ั ถดั ๆ ไป
จะสามารถเข้าถงึ โปรแกรมไดอ้ ยา่ ง
รวดเรว็ และถา้ หากอนิ เทอรเ์ นต็ ใช้งาน
ไม่ได้ เรากจ็ ะยงั สามารถใชง้ าน
MakeCode ในคอมพิวเตอร์ของเรา
ต่อไปได้อกี ด้วย

microbit: in Action -12-

กจิ กรรมท่ี 2.2 MakeCode

ถึงแม้รูปในหนา้ จอ MakeCode จะเปล่ียนแปลงไป แต่สว่ นหลกั ๆ จะยงั คงอยู่ เรามาทำ� ความร้จู ัก
ส่วนประกอบหลกั ของหน้าจอนี้กนั ดกี วา่
1 ปมุ่ ส�ำหรบั สร้างโปรเจ็กตใ์ หม่

ในกรณที ี่ใชง้ านครง้ั แรก My Projects
จะยงั ไมแ่ สดงโปรแกรมใด ๆ ทางดา้ น
ขวามอื แตเ่ มอื่ เราใชง้ านไปเร่ือย ๆ
โปรเจก็ ตท์ เี่ ราสรา้ ง หรือตวั อยา่ งทเี่ รา
เรียกดู จะถกู บนั ทกึ เกบ็ ไว้ในเคร่ืองของ
เราอตั โนมตั ิ โปรเจก็ ตต์ า่ ง ๆ จะถกู

เกบ็ ไว้ใน เบราวเ์ ซอร์ แคช หรือ
Temporary Files ซงึ่ จะหายไปถา้ เรา
ทำ� การลบ Temporary Files ตา่ ง ๆ

microbit: in Action -13-

2 ตัวอยา่ งโปรเจ็กต์ทม่ี มี ากมาย

3 ปุ่มสำ� หรับสร้างโปรเจ็กต์จากโคด้ ท่นี ำ� มาจากแหล่งอื่น ๆ ส�ำหรบั โรงเรียนที่ไม่สามารถ
ต่ออนิ เทอร์เนต็ ไดอ้ ย่างสะดวก
4 กดท่ีปุ่ม New Project เพอ่ื เรมิ่ ตน้ สร้างโปรแกรมของเรา สามารถใชโ้ ปรแกรมแบบ Offline ได้
นกั เรียนควรปรกึ ษาคณุ ครถู า้ ตอ้ งการ
ใช้โปรแกรม

โดยหน้าตาของสว่ นการพฒั นาโปรแกรมประกอบไปดว้ ยส่วนหลกั ๆ ดังน้ี

B A
C

A สว่ นที่เปน็ พน้ื ทใ่ี หญท่ ีส่ ุดทางด้านขวามอื ใช้สำ� หรับการวางคำ� สั่งตา่ ง ๆ ท่เี ราต้องการ ส่วนนีเ้ รยี กวา่
พ้ืนทที่ ำ� งาน (workspace)

B สว่ นตรงกลางคอื กลอ่ งเครอื่ งมอื ใชส้ ำ� หรบั เกบ็ คำ� สง่ั ทเ่ี ราสามารถนำ� มาใชง้ านในการเขยี นโปรแกรมได้

คำ� สั่งถูกจดั เกบ็ ลงในกล่องเครื่องมอื แตล่ ะหมวด
อยา่ งมรี ะเบียบ และเราสามารถแยกแยะหมวดหมู่
ของคำ� สง่ั ตา่ ง ๆ ได้จากสีของคำ� สั่ง

microbit: in Action -14-

C รูปไมโครบิตจำ� ลองทางดา้ นซา้ ย สามารถทำ� งานเลียนแบบการทำ� งาน
จริง ๆ ของไมโครบติ ได้ เราสามารถทดลองเขียนโปรแกรมแล้วดูจาก
ไมโครบิตจำ� ลองนกี้ ่อนว่าทำ� งานได้ตรงตามสง่ิ ท่เี ราตง้ั ใจเขยี นหรอื ไม่
โดยเราจะเรียกไมโครบติ จ�ำลองน้ีวา่ ตัวอมี ูเลเตอร์ (Emulator) หรือ
อาจจะเรียกวา่ ตัวซมิ เู ลเตอร์ (Simulator) กไ็ ด้

เราจะเรียนรแู้ ค่ 3 สว่ น
หลกั ๆ เท่านกี้ อ่ น สว่ นอน่ื ๆ เราจะมี

โอกาสไดเ้ รียนรู้ในกจิ กรรม
ถัด ๆ ไป

กจิ กรรมท่ี 2.3 การเขยี นโปรแกรม

การเขยี นโปรแกรมคือการสั่งคำ� สงั่ ใหไ้ มโครบติ ทำ� งานตามส่งิ ท่ีเราออกแบบเอาไว้ เราสามารถ
ส่ังให้ไมโครบิตทำ� งานได้อยา่ งงา่ ยดาย เพยี งแค่ลากคำ� ส่งั มาวางตอ่ ๆ กนั ในพ้ืนทีท่ �ำงาน
(workspace)

1 ใชเ้ มาสค์ ลิกทีก่ ล่องเครื่องมอื 2 ลองเลอื กคำ� ส่ังที่เราตอ้ งการใชง้ าน ลากออก
เราจะเหน็ คำ� ส่ังตา่ ง ๆ ที่อย่ใู นหมวดหมนู่ ้ี มาวางในพ้ืนทีท่ ำ� งาน
แสดงออกมา

เราจะสังเกตว่ามีกล่องค�ำสั่งที่มีก่อนหน้านี้
อย่แู ลว้ 2 กล่อง สว่ นคำ� สงั่ ทเ่ี ราลากออกมา
วางนัน้ มสี ีสนั ไม่สะดุดตาเทา่ ไรนกั

การทีค่ �ำสั่งทเี่ ราลากออกมาวาง
มีสีลกั ษณะน้ี เพราะโปรแกรม
MakeCode กำ� ลงั จะบอกเราวา่
คำ� สงั่ ทเ่ี ราวางตรงน้ีไมเ่ หมาะสม
ซง่ึ ไมโครบติ จะไมท่ ำ� งานตามคำ� สงั่

microbit: in Action -15-

3 ทดลองลากคำ� สั่งทเี่ ราเพ่ิงนำ� มาวางในพื้นท่ี 5 หากต้องการเพิ่มเลข 8 มาตอ่ ท้ายอีก
ทำ� งานเมอ่ื สกั คร่นู ้ี ไปวางไว้ในกลอ่ งแรกท่มี ี จะต้องท�ำอย่างไร
ช่อื ว่า on start กอ่ นวางเราจะสังเกตเหน็ วา่ มี
เสน้ สีเหลืองแสดงถึงสว่ นท่สี ามารถนำ� มาต่อ
กันได้เพือ่ ใหเ้ ราเข้าใจวา่ สามารถวางตรงนี้ได้

แล้วเรากส็ ามารถปล่อยเมาสไ์ ดเ้ ลย บันทึกการท�ำงานของอีมูเลเตอร์หลังจาก
เพิ่มเลข 8

สังเกตว่าคำ� ส่งั เปล่ยี นเป็นสีสันสดใสทันที หากมองไม่ทนั เราสามารถกดปุ่ม reset
และอีมเู ลเตอร์ (รูปไมโครบิตด้านซา้ ยมอื ) เพ่อื ให้อมี ูเลเตอรเ์ ร่ิมต้นการทำ� งานใหม่ได้
จะแสดงเลข 0 ออกมา

ยินดีดว้ ย ตอนนเ้ี ราสามารถเขยี น 6 หากเราไม่ต้องการใชค้ ำ� ส่ังใดแล้ว สามารถ
โปรแกรมเองได้แล้ว ลากกลับไปคืนได้
เราเปน็ โปรแกรมเมอรม์ อื ใหมแ่ ลว้ นะ

4 ลองลากคำ� สง่ั มาอกี หนง่ึ อนั โดยคราวนเ้ี รา
ไมอ่ ยากแสดงเลข 0 แลว้ แตอ่ ยากใหแ้ สดง
เลข 5 แทน เราลองเอาคำ� สงั่ จากกลอ่ งเครอื่ งมอื
อนั ใหมม่ าเพมิ่ อกี หนงึ่ อนั แลว้ แกต้ วั เลขเปน็ เลข 5
แลว้ นำ� เอามาตอ่ ทา้ ยคำ� สงั่ เมอื่ สกั ครนู่ ด้ี ู

ลองสังเกตการทำ� งานของอมี เู ลเตอร์และ MakeCode จะรบั รวู้ า่ เราไมต่ อ้ งการคำ� สง่ั นแ้ี ลว้
บนั ทกึ ตวั เลขทแ่ี สดงผล โดยการแสดงรปู ถงั ขยะมารองรบั เพอ่ื บอกใหร้ วู้ า่
คำ� สง่ั นก้ี ำ� ลงั จะถกู ทง้ิ ทดลองเอาเลข 8 ทง้ิ
แลว้ ทดลองนำ� กลบั เขา้ มาใหมอ่ กี ทเี พอื่ ฝกึ ฝมี อื

microbit: in Action -16-

7 ท ดลองยา้ ยบลอ็ กคำ� สงั่ ทั้งหมดจาก on start 8 ทดลองยา้ ยคำ� สง่ั show number 5 ออกจาก
ไปที่ forever โดยการทดลองใชเ้ มาสล์ ากที่ forever แลว้ นำ� ไปวางไว้ on start
show number 0 หรอื ลากท่ี show number 5
หรอื ลากท่ี show number 8นักเรียนจะตอ้ งทำ� อยา่ งไรบา้ ง

บล็อกค�ำสัง่ ท่อี ยู่ตดิ กนั การลากบลอ็ ก เพราะเหตุใดจงึ เป็นเชน่ นน้ั
ค�ำสั่งอันแรกจะทำ� ให้บลอ็ กทัง้ หมดท่ีอยู่
ตดิ ตามไปดว้ ย

บันทกึ ความแตกตา่ งจากการลากบล็อกคำ� ส่งั
จากต�ำแหน่งท่ีแตกต่างกนั

บนั ทึกการแสดงผลจากอีมเู ลเตอร์

เมอื่ ยา้ ยคำ� สง่ั ทงั้ หมดไปไวท้ ี่ forever แลว้ ให้ สรุปส่ิงที่ได้เรยี นรู้
เราสงั เกตสงิ่ ทเ่ี กดิ ขน้ึ กบั อมี เู ลเตอร์ วา่ แตกตา่ ง
จากขอ้ 5 หรอื ไม่ อยา่ งไร

microbit: in Action -17-

กจิ กรรมท่ี 3 30 นาที
กจิ กรรมนเี้ ราจะมาเรียนรู้
โปรแกรมแรกของฉัน เกย่ี วกบั การใช้งาน
Tutorial ขั้นตอนการเขยี น
จดุ ประสงค์การเรยี นรู:้ - เรียนรกู้ ารใชง้ าน Tutorial โปรแกรมและอปั โหลดลง
- เรยี นรกู้ ารอัปโหลดโปรแกรม ไปในไมโครบติ จริง ๆ

กจิ กรรมที่ 3.1 Tutorial
Tutorial เปน็ ส่วนของโปรแกรมท่ีท�ำหน้าทแ่ี นะนำ�
ตัวอยา่ งโปรเจ็กตใ์ หเ้ ราท�ำความเขา้ ใจ

1 ดรู ายการของ Tutorials ในหนา้ แรกของ MakeCode

2

กดเลอื กทีโ่ ปรเจก็ ต์ 3 กดปุม่
Flashing Heart MakeCode จะพาเราเขา้ สู่หน้าจออธิบาย Tutorial นั้น ๆ

microbit: in Action -18-

4 กดปุม่ จะมีหน้าวิดีโอ

อธิบายข้ันตอนเพอ่ื ใหเ้ ราท�ำตาม

จากนน้ั กด อีกครั้ง

5 เมอ่ื เขา้ สโู่ หมด Tutorial แถบเมนดู า้ นบนจะกลายเปน็ สสี ม้ เพอื่ ใหเ้ ปน็ ทสี่ งั เกตไดง้ า่ ย

แถบแสดงขน้ั ตอนหรอื ความกา้ วหนา้ ในการทำ� ตาม Tutorial โดย
ตวั อยา่ งในรปู ตอนนเี้ รากำ� ลงั ทำ� ถงึ ขนั้ ตอนที่ 2 จากทง้ั หมด 5 ขนั้ ตอน

แถบอธบิ ายขน้ั ตอน
ทเ่ี ราตอ้ งทำ� ตาม

microbit: in Action -19-

6 ทำ� ตามค�ำแนะนำ� เสรจ็ แลว้ กดปุม่

หากไม่ต้องการทำ� ตาม Tutorial น ี้
ให้กด เพอื่ ออกจากโหมด
Tutorial ได้ตลอดเวลา

โปรแกรมจะแสดงหนา้ จออธบิ ายขน้ั ตอน
เพอื่ ใหเ้ ราทำ� ตาม โดยอธบิ ายวา่ ลาก show led
อกี อนั หนง่ึ มาวางแลว้ วาดรปู อะไรกไ็ ด้ เมอื่ เขา้ ใจ
คำ� อธบิ ายแลว้ กดปมุ่

7 ทำ� ตามค�ำอธิบาย เสร็จแลว้ กดปุ่ม

โปรแกรมจะแสดงหนา้ จออธบิ ายขน้ั ตอน
เพอ่ื ใหเ้ ราทำ� ตาม โดยอธบิ ายวา่ สงั เกต
การทำ� งานทอ่ี มี เู ลเตอร์ เมอื่ เขา้ ใจ
คำ� อธบิ ายแลว้ กดปมุ่

microbit: in Action -20-

8 ดูทีอ่ มี ูเลเตอร์ว่าทำ� งานตามทเี่ ราคาดหวงั เอาไว้หรือไม่
จากน้ันกด

9 โปรแกรมจะแสดงหนา้ จออธบิ ายขนั้ ตอนเพอ่ื ใหเ้ ราทำ� ตาม โดยอธบิ ายวา่ ถา้ เรามไี มโครบติ
เราสามารถทดลองโหลดโคด้ นลี้ งไปไดโ้ ดยการกดปมุ่ เมอ่ื เขา้ ใจ
คำ� อธบิ ายแลว้ กดปมุ่

10 กดปุ่ม เป็นการจบการทำ� งานของโหมด Tutorial แลว้ ออกมายงั หนา้ จอหลัก
ของ MakeCode

microbit: in Action -21-

กจิ กรรมที่ 3.2 อปั โหลดโค้ด

เบือ้ งหลังการทำ� งานของการกดปมุ่ น้ี โปรแกรม MakeCode จะท�ำหน้าที่
ประมวลผลบลอ็ กค�ำสั่งทั้งหมดทอ่ี ยู่ในพื้นท่ที �ำงาน แปลงออกมาเปน็ ไฟลโ์ ค้ดเลขฐานสิบหกที่
ไมโครบติ เข้าใจแลว้ download มาไวใ้ นคอมพวิ เตอรข์ องเรา

.hex ยอ่ มาจาก hexadecimal คอื เลขฐานสิบหก การเขียนในรปู เลขฐานสบิ หกสามารถใช้แทนเลขฐานสองได้
แต่ประหยัดพ้นื ท่ีมากกวา่

1 กดปุ่ม
2 นำ� ไมโครบติ ต่อเขา้ กับคอมพวิ เตอร์ผ่านสาย usb

3 เปดิ โฟลเดอร์ที่เก็บไฟลด์ าวน์โหลด ซ่ึงในแต่ละเบราวเ์ ซอร์น้ันอาจจะไม่เหมือนกัน

สำ� หรับ Google Chrome ปกติไฟล์ที่ถกู ดาวน์โหลดจะเกบ็ ไวท้ ่ี C:\Users\<Usernameทเี่ ราใช>้ \Downloads
หากไมท่ ราบใหไ้ ปดทู ่ี chrome://settings -> advance

ปรกึ ษาคณุ ครู ถ้าไม่ร้วู ่า
เบราวเ์ ซอร์ที่ ใช้อยไู่ ปวางไวท้ ่ีไหน

microbit: in Action -22-

4 ท�ำการ copy ไฟล์ .hex เขา้ ไปในไมโครบติ ด้วยวิธกี ารท่นี ักเรียนถนดั (ท�ำไดห้ ลายวิธ)ี

ระหวา่ งการ copy เราจะเห็น LED status สสี ้มกระพริบ ๆ และหลังจาก copy file เสรจ็ ไมโครบิตจะ reset
ตวั เองแลว้ เร่ิมท�ำงานตอ่ ทันที

5 สังเกตการทำ� งานของไมโครบิต ทำ� งานเหมอื นกับอมี ูเลเตอร์หรือไม่
สรุปสงิ่ ที่ได้เรยี นรู้

microbit: in Action -23-

สรุปความรู้ บทท่ี 1

เขย� นโคดŒ อัปโคโหดŒ ลด แOสuดtpงผutล
นกั เร�ยน

microbit: in Action -24-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
časopis Classroom Fun
Next Book
บท2-4 ไมโครบิต