The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muangpattani_59 ptn59, 2019-06-12 17:57:38

บท2-4 ไมโครบิต

บท2-4 ไมโครบิต

บทท่ี 2 พ้นื ฐานการเขยี นโปรแกรม

micro:bit In Action

microbit: in Action -25-

กจิ กรรมที่ 4 120 นาที

การแสดงผล (Display)

จุดประสงค์การเรยี นรู้: เรยี นร้กู ารใชง้ านค�ำสงั่ ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการแสดงผลทาง LED Matrix

กจิ กรรมนเี้ ราจะมาเรยี นรเู้ กยี่ วกบั การใชง้ าน คำ� สงั่ ตา่ ง ๆ ทสี่ ามารถแสดงผลออกทาง LED Matrix ได้
การแสดงผลถอื วา่ เปน็ สว่ นหนงึ่ ของ Output ของโปรแกรม โดยเราจะเรยี นรเู้ รอื่ ง Output อยา่ งละเอยี ด
ในกจิ กรรมที่ 14
กิจกรรมที่ 4.1 show number
ค�ำส่ัง show number จะทำ� การแสดงตวั เลข หรอื ส่ิงอน่ื ๆ
ทใี่ หผ้ ลลัพธ์เปน็ ตวั เลข

เดก็ ๆ สังเกตไหมว่า บลอ็ กคำ� สง่ั ท่นี ำ� มาตอ่ กนั
จะต้องมีรปู รา่ งทป่ี ระกอบเข้าดว้ ยกันได้

ทดลองใสต่ วั เลข หรอื ลากคำ� สงั่ ใดกไ็ ดท้ ใ่ี หผ้ ลลพั ธเ์ ปน็ ตวั เลขมาวาง ดผู ลลพั ธท์ างอมี เู ลเตอรแ์ ลว้ บนั ทกึ ผล

microbit: in Action -26-

กิจกรรมท่ี 4.2 show leds กิจกรรมที่ 4.3 show string
คำ� สง่ั show leds จะแสดงรปู ตามทเ่ี ราตอ้ งการ ตวั อกั ษรที่เรียงตอ่ กันเราเรียกว่า String ดงั น้นั
ค�ำสง่ั show string จึงเปน็ คำ� สง่ั ทีแ่ สดงผล
ข้อความตา่ ง ๆ

ทดลองแสดงชอ่ื เล่นของนักเรยี น จากนั้นบนั ทกึ
สงิ่ ทเ่ี กดิ ขนึ้

หรอื ถ้ารปู สญั ลกั ษณท์ ใ่ี ชบ้ อ่ ย เราอาจจะไม่ตอ้ ง กิจกรรมท่ี 4.4 show arrow
วาดเองเพราะมีคำ� สั่ง show icon ที่มสี ัญลกั ษณ์
ใหเ้ ลอื กมากมาย

คำ� สัง่ show arrow ทำ� หน้าทีแ่ สดงลกู ศร

คำ� สง่ั show arrow อยู่ใน

ทดลองแสดงรูปภาพทว่ี าดดว้ ยตัวเอง หรือ เลอื ก ทดลองใชค้ ำ� สงั่ show arrow แลว้ บนั ทกึ สง่ิ ทเ่ี กดิ ขน้ึ
จากคำ� สงั่ show icon จากนั้นบนั ทกึ สง่ิ ทเ่ี กดิ ขน้ึ

หาคำ� สง่ั อนื่ ๆ ทสี่ ามารถแสดงผลไดเ้ หมอื นคำ� สง่ั นี้

microbit: in Action -27-

กิจกรรมที่ 4.5 clear screen
คำ� ส่งั clear screen ทำ� หนา้ ทีล่ า้ งขอ้ ความหรอื สิ่งตา่ ง ๆ ที่อยู่ใน LED Matrix ออก

ทดลองใชค้ ำ� สงั่ clear screen แลว้ บนั ทกึ สงิ่ ทเ่ี กดิ ขน้ึ
หาคำ� สง่ั อน่ื ๆ ทสี่ ามารถแสดงผลไดเ้ หมอื นกบั คำ� สง่ั นี้
กจิ กรรมท่ี 4.6 pause
คำ� สงั่ pause เปน็ คำ� สงั่ ใหห้ ยดุ การทำ� งานชวั่ คราว โดยตวั เลขทอี่ ยขู่ า้ งหลงั คำ� สงั่ pause เปน็ เวลาท่ี
ตอ้ งการใหห้ ยดุ มหี นว่ ยเปน็ มลิ ลวิ นิ าที ถา้ นกั เรยี นตอ้ งการใหไ้ มโครบติ หยดุ ทำ� งาน 1 วนิ าที จะใช้
คำ� สงั่ pause 1000
1. จงเขยี นโปรแกรมทกั ทาย โดยแสดงขอ้ ความวา่ Hello แลว้ หยดุ 1 วนิ าที จากนน้ั ตามดว้ ยชอ่ื
ของเรา แลว้ หยดุ อกี 3 วนิ าที แลว้ เรมิ่ แสดง Hello รอบใหมไ่ ปเรอ่ื ย ๆ จากนนั้ วาดภาพคำ� สง่ั ทใี่ ช้
ทง้ั หมดลงในกรอบดา้ นลา่ ง

microbit: in Action -28-

กจิ กรรมที่ 4.7 สรา้ งสรรคผ์ ลงาน
นำ� ค�ำสั่งท่เี กี่ยวกบั การแสดงผลหลาย ๆ แบบมาสรา้ งสรรคผ์ ลงาน “ป้ายช่อื ของนักเรียน”
โดยใชค้ ำ� สั่งให้ครบทกุ รูปแบบ จากนนั้ นำ� เสนอผลงานให้เพื่อน ๆ ชม และวาดภาพคำ� ส่งั ที่ใช้
ทัง้ หมดลงในกรอบดา้ นลา่ ง

สรุปสิ่งทไี่ ดเ้ รยี นรู้

microbit: in Action -29-

กิจกรรมที่ 5 60 นาที

ลปู (Loop)

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ : เรียนรแู้ นวคดิ เก่ียวกบั การเขยี นโปรแกรมท่มี กี ารวนซำ้�

เดเลดรูปงั ามิ นจ(้นัๆะLตกoซอ้าoำ้� รงpๆทเ)ข่เี ก้าเรปในัาจน็จไหเะคดลเขรอ้ กั อ่ืยี ยกงนา่ ทาโงนรุ่ปไขแมรอรแ่รงงกู้จทกักรจาี่ มเะรหไใชนดวช่ ย็ด้ล ้ เเูปรหา นทอื่ำ� ยงา น บจาทกน ก บเี้ ิจร ลากอ็ จร กะรเมรใ ียนนบรท้เู กท ย่ี ี่ 1ว กมเับราาบลไปู้าดงแม้ แลกี ละา้ว รใ ช้งาน
เป็นอยา่ งดี เงื่อนไขตา่ ง ๆ มากขนึ้

กจิ กรรมที่ 5.1 on start และ forever
จงบอกความแตกตา่ งระหว่าง การวางคำ� สงั่ ไวใ้ นกลอ่ งคำ� ส่ัง on start และ forever

หากจ�ำไม่ได้ให้ใช้อมี ูเลเตอรท์ ำ� การทดสอบ

กจิ กรรมที่ 5.2 ลองใชค้ �ำสง่ั ลูป
1 กดดูคำ� สงั่ ในกล่องเคร่อื งมอื ลปู
2 ทดลองลากคำ� สั่ง repeat 4 times

ออกมาวางใน on start

microbit: in Action -30-

3 ลากคำ� สั่ง show icon 2 อนั มาวางในลูปดงั รูป
ดผู ลลพั ธท์ อ่ี มี เู ลเตอรว์ า่ หวั ใจเตน้ กคี่ รง้ั
ทดลองเปลย่ี นตวั เลข 4 ไปเปน็ เลขอน่ื ๆ แลว้ ดผู ลลพั ธท์ อี่ มี เู ลเตอร์
อกี ทวี า่ ตรงกบั ทเี่ ราคดิ เอาไวห้ รอื ไม่

อย่าใส่ตวั เลขเยอะเกนิ ไป เพราะถงึ แม้ว่าคอมพวิ เตอร์จะไม่เหนอ่ื ยทจ่ี ะ
ทำ� ตาม แตเ่ ราอาจจะเหนื่อยที่จะนับมนั

กจิ กรรมที่ 5.3 ต่างกนั อยา่ งไร

โปรแกรม 2 แบบนี้ แสดงผลแตกต่างกนั หรอื ไม่ อยา่ งไร

แบบที1่ แบบท่ี 2

ลองมาดูสว่ นของ flow chart แต่ละแบบประกอบการตัดสนิ ใจ

แบบท่1ี แบบท่ี 2

เริ่มต้นนบั 1

ทำ� ครบ ใช่ แสดง Icon
4 ครง้ั ? แสดง Icon

ไม่
แสดง Icon

แสดง Icon

microbit: in Action -31-

กิจกรรมที่ 5.4 ทดลองกดปุ่ม
1 ทดลองเขียนโปรแกรมดงั ตอ่ ไปน้ีและสงั เกตการทำ� งานทอ่ี ีมเู ลเตอร์

บนั ทึกสง่ิ ท่เี กดิ ข้ึน

2 ทดลองเปล่ยี นเงือ่ นไขในการเข้าลูปเปน็ รปู แบบอืน่ ๆ สงั เกตการท�ำงานทอ่ี มี เู ลเตอร์
บนั ทึกสงิ่ ทเ่ี กิดขนึ้

- ทดลองกดปุ่ม A จะท�ำใหผ้ ลลพั ธ ์
ของค�ำสง่ั เปน็ จริง
- คอื ปุ่มท่ีทำ� ใหก้ ารแสดงผล
ในอีมเู ลเตอร์ช้าลง
microbit: in Action -32-

3 ยา้ ยบลอ็ กคำ� สั่งทงั้ หมดใน while do ไปไว้ใน forever สังเกตการทำ� งานทีอ่ ีมูเลเตอร์
บนั ทึกสิง่ ทเี่ กิดขนึ้

4 ทดลองเปลย่ี นเงือ่ นไขในการเขา้ ลูปเป็นรูปแบบอน่ื ๆ อกี ครั้ง สังเกตการทำ� งานที่อมี เู ลเตอร์
บันทกึ สิง่ ทเ่ี กิดขึ้น

สรปุ สิ่งทีไ่ ด้เรยี นรู้

microbit: in Action -33-

กิจกรรมท่ี 8 60 นาที

ผงั งาน (flow chart)

จุดประสงค์การเรียนรู:้ เพ่ือเรยี นรู้วิธีการอา่ นและเขยี นผงั งานเบือ้ งตน้

ผงั งาน (flow chart) คือเครือ่ งมือท่ชี ่วยในการสื่อสารเก่ียวกบั อัลกอรทิ ึม หรือ การวางแผนการเขยี น
โปรแกรม โดยการใช้สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ มาประกอบกนั จากกจิ กรรมกอ่ นหน้านี้ เราไดม้ ีโอกาสเห็น
บางสว่ นของ flow chart มาแล้ว การทดลองนี้เราจะมาลงรายละเอียดเพิม่ เติมกัน

สัญลักษณ์มาตรฐานสำ� หรบั การเขยี น flow chart ที่มักใช้บ่อย

สญั ลกั ษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย

จุดปลายทาง (Termination) จดุ เริม่ ต้นหรอื ส้นิ สดุ ของโปรแกรม

กระบวนการ (Process) การปฏบิ ตั ิงาน หรอื ข้นั ตอน
ในโปรแกรม

การรับข้อมลู (Manual Input) การนำ�เขา้ ขอ้ มลู โดยผู้ใช้งาน

การแสดงผล (Display) การแสดงออกทางหน้าจอ

การตัดสินใจ (Decision) การตัดสินใจ

จุดเช่อื มตอ่ (Connector) จุดเช่ือมต่อของ Flow ในโปรแกรม

การไหล (Flow) Program/ ทศิ ทางการทำ�งานในโปรแกรมหรือ
Data Flow การไหลของข้อมูล

microbit: in Action -48-

กิจกรรมท่ี 8.1 เขียน flow chart แบบสมบรู ณ์
1 จากกจิ กรรมที่ 6.2 ในหนา้ 36 จงเตมิ รายละเอยี ดของ flow chart เพมิ่ เตมิ ใหส้ มบรู ณ์

microbit: in Action -49-

กิจกรรมท่ี 8.3 คำ� นวณดชั นมี วลกาย
จงออกแบบ flow chart ของการคำ� นวณดชั นมี วลกาย (BMI)

ดัชนมี วลกาย (BMI) คอื ตวั ชีว้ ดั สภาวะของ การเขยี น flow chart ชว่ ยให้
ร่างกายว่ามีสมดลุ ของนำ้� หนักตอ่ สว่ นสูง เราเขา้ ใจรายละเอียดการท�ำงาน
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ของค�ำสง่ั ต่าง ๆ ไดอ้ ยา่ งชดั เจน
หากนักเรียนไม่ทราบสูตรค�ำนวณให้ค้นหา และชว่ ยพัฒนาทกั ษะการเขยี น
จาก Internet โดยใช้ Keyword ค�ำวา่ โปรแกรมไดอ้ ยา่ งรวดเร็วอย่าง
Body Mass Index formula เห็นไดช้ ัด

microbit: in Action -50-

กิจกรรมท่ี 8.4 เปล่ียนหน่วยอณุ หภูมิ
จงออกแบบ flow chart ของโปรแกรมเปลยี่ นอณุ หภมู จิ ากองศาเซลเซยี สเปน็ องศาฟาเรนไฮต์

Algorithm คอื รายละเอยี ดขน้ั ตอน หากนักเรียนไม่ทราบสูตรค�ำนวณ
การทำ� งานของโปรแกรม หรือขน้ั ตอน ให้ค้นหาจาก Internet โดยใช้
การแกป้ ญั หา ทคี่ อมพวิ เตอรส์ ามารถ Keyword ค�ำว่า Celsius to
ทำ� ตามไดเ้ ลย Fahrenheit conversion

สรุปสิ่งทไี่ ดเ้ รียนรู้

microbit: in Action -51-

สรปุ ความรู้ บทที่ 2

เขย� นโคดŒ อัปโคโหดŒ ลด แOสuดtpงผutล

นกั เร�ยน

Loop Variable

แกสาดร งผล If than else

Basic Programming

microbit: in Action -52-

บทท่ี 3 การนำ� เข้าขอ้ มลู -

micro:bit In Action

microbit: in Action -53-

กจิ กรรมท่ี 9 30 นาที

การนำ� เขา้ ข้อมูล (Input)

จุดประสงคก์ ารเรียนร้:ู เพอื่ ทำ� ความเขา้ ใจเกี่ยวกบั ค�ำวา่ อินพตุ และเรยี นรหู้ นา้ ทตี่ า่ ง ๆ ของเซนเซอร์

กจิ กรรมนี้เราจะมาทำ� ความเข้าใจกับค�ำวา่ อนิ พุต (Input) และคำ� วา่ เซนเซอร์ (sensor) กนั

อนิ พุต (Input) คอื ข้อมูลทถ่ี ูกปอ้ นเขา้ ส่คู อมพิวเตอร์ เพื่อใช้ส�ำหรบั การประมวลผล หากเปรยี บกบั
รา่ งกาย ไมโครคอนโทรลเลอร์ (micro-controller) กค็ ือสมองทใ่ี ช้ในการประมวลผล โดยจะมี
การน�ำเข้าข้อมูล (Input) จากประสาทสัมผสั ท้ัง 5 ของร่างกาย
กจิ กรรมท่ี 9.1 เซนเซอร์ของรา่ งกาย
ใหน้ กั เรยี นบอกประสาทสมั ผสั ทงั้ 5 ของรา่ งกาย พรอ้ มทงั้ บอกหนา้ ทแี่ ละยกตวั อยา่ งอปุ กรณท์ ท่ี ำ�
หนา้ ทใ่ี กลเ้ คยี งกบั ประสาทสมั ผสั นนั้ ๆ มาเทา่ ทนี่ กั เรยี นพอจะรจู้ กั

ประสาทสัมผัส หน้าที่ อุปกรณ์ที่ทำ� หน้าทใ่ี กล้เคยี ง

microbit: in Action -54-

ในกลอ่ งเครอื่ งมอื Input จะมบี ลอ็ กคำ� สง่ั เกยี่ วกบั Input ทง้ั หมดบรรจอุ ยู่ แตด่ เู หมอื นวา่ แตล่ ะคำ� สง่ั
จะมรี ปู รา่ งบลอ็ กไมเ่ หมอื นกนั ซงึ่ รปู รา่ งเหลา่ นม้ี คี วามหมายลกึ ซง้ึ ซอ่ นอยู่

อย่าลมื กดดูบล็อกเพม่ิ เติมใน more
microbit: in Action -55-

กิจกรรมท่ี 9.2 จดั กลุ่มคำ� สงั่ ตามรปู รา่ ง
นกั เรยี นสามารถจดั กลมุ่ บลอ็ กคำ� สงั่ ในกลอ่ งเครอ่ื งมอื Input ตามรปู แบบไดก้ ร่ี ปู แบบ แตล่ ะรปู แบบ
ประกอบดว้ ยบลอ็ กอะไรบา้ ง

วาดรปู บลอ็ กคำ� สงั่ แบบที่ 1 วาดรปู บลอ็ กคำ� สง่ั แบบที่ 2

เขยี นชอ่ื คำ� สง่ั เขยี นชอ่ื คำ� สงั่

วาดรปู บลอ็ กคำ� สงั่ แบบที่ 3 วาดรปู บลอ็ กคำ� สงั่ แบบที่ 4
เขยี นชอ่ื คำ� สง่ั เขยี นชอื่ คำ� สงั่

ใหน้ กั เรยี นทดลองเดาดวู า่ บลอ็ กคำ� สง่ั แตล่ ะรปู แบบ หากยงั เดาไม่ไดจ้ ริง ๆ
แตกตา่ งกนั อยา่ งไร ให้ข้ามค�ำถามน้ีไปกอ่ น
ลองท�ำกิจกรรมถดั ไป
แบบที่ 1 กอ่ นแล้วค่อยย้อนกลบั
แบบท่ี 2 มาทำ� ตอ่
แบบท่ี 3
แบบท่ี 4

สรุปสง่ิ ท่ไี ด้เรียนรู้

microbit: in Action -56-

กิจกรรมท่ี 10 60 นาที

เซนเซอรว์ ัดอุณหภูมิ (Temperature)

จุดประสงค์การเรียนรู้: เรยี นรู้วิธีการใช้งาน Temperature Sensor เพื่อวดั อุณหภูมิ
กจิ กรรมที่ 10.1 แสดงตวั เลข Temperature

1 ลากบลอ็ กคำ� สง่ั show number มาวาง 4 ลองเปลย่ี นคำ� พดู ใน show string
ไวท้ ี่ forever เปน็ “Now Temperature is :”

2 ลากคำ� สง่ั show string มาวางที่ on start

3 ลองลาก ในอมี ูเลเตอร์ เราสามารถลอง
มาวางไวใ้ น show number เปลีย่ นอณุ หภมู ไิ ด้โดยการลาก

แท่งสีแดงข้นึ ลงได้

microbit: in Action -57-

กิจกรรมที่ 13 60 นาที

เขม็ ทิศดิจิทัล (Digital Compass)

จดุ ประสงค์การเรียนรู:้ เรยี นรวู้ ิธีการใชง้ าน Digital Compass

Compass คอื เข็มทศิ เราสามารถใชไ้ มโครบิตแทนเข็มทิศได้ด้วย เพราะในไมโครบิตมี
Magnetic Sensor หรอื เราอาจจะเรยี กอกี อยา่ งหนงึ่ วา่ Digital Compass หรอื Electronics Compass

กจิ กรรมท่ี 13.1 3 อปั โหลดลงในไมโครบติ แลว้ ลองสงั เกต
แสดงตวั เลขทศิ ทางจาก Compass heading พฤตกิ รรมของตวั เลข
1 กด new project และลาก บลอ็ กคำ� สง่ั บนั ทกึ สง่ิ ทเี่ กดิ ขนึ้
show number มาวางไวท้ ่ี forever

2 ลาก การใชค้ ำ� สงั่ compass heading ครง้ั แรก ไมโครบติ
จากกลอ่ งเครอ่ื งมอื Input มาวางไวใ้ น จะทำ� การ calibrate เซนเซอรเ์ พอื่ ปรบั คา่ เร่ิมตน้ ของ
show number
ไมโครบติ โดยจะมขี อ้ ความเขยี นวา่ tilt to fill
screen จากนนั้ ใหเ้ ราคอ่ ย ๆ เอยี งไมโครบติ โดยรอบ
จน LED ตดิ ครบทกุ ดวงแลว้ ไมโครบติ จะแสดงหนา้
ยม้ิ ออกมา แปลวา่ การ calibrate เสรจ็ เรียบรอ้ ยแลว้

microbit: in Action -66-

คาดวา่ เหตใุ ดจงึ เปน็ เชน่ นน้ั หากคดิ ไมอ่ อก ใหน้ กั เรยี นดภู าพดา้ นลา่ ง

0Nํ

2W70 ํ 9E0 ํ

18S0 ํ

4 อภปิ รายกบั เพอื่ น ๆ
4.1 นกั เรยี นคดิ วา่ Digital Compass มอี ยใู่ นอปุ กรณอ์ ะไรอกี นอกจากไมโครบติ

4.2 เราสามารถนำ� ความรนู้ ไี้ ปใชก้ บั อะไรไดอ้ กี บา้ ง

ในอมี เู ลเตอร์ เราสามารถทดลองการแสดงผล
ทศิ ทางไดโ้ ดยการหมนุ โลโกไ้ มโครบติ

5 บนั ทกึ โปรแกรมนเ้ี กบ็ ไว้ ตง้ั ชอ่ื วา่ My Compass
เราจะนำ� กลบั มาใชอ้ กี ที เวลาทเ่ี ราเรยี นรมู้ ากขน้ึ

สรุปส่งิ ทไ่ี ดเ้ รียนรู้

microbit: in Action -67-

สรปุ ความรู้ บทที่ 3

เขย� นโคดŒ อัปโคโหดŒ ลด
นกั เร�ยน
แOสuดtpงผutล

microbit: in Action -68-

บทท่ี 4 ต่อยอดการเรยี นร-ู้

micro:bit In Action

microbit: in Action -69-

กจิ กรรมท่ี 14 30 นาที

อินพตุ โพรเซส เอาตพ์ ุต (Input Process Output)

จดุ ประสงค์การเรียนร:ู้ เรยี นรแู้ นวความคดิ เกย่ี วกบั อนิ พตุ โพรเซส เอาตพ์ ตุ (Input Process Output)

จากกิจกรรมท้งั หมดกอ่ นหน้านที้ ำ� ใหน้ ักเรียนร้จู กั ส่วนประกอบตา่ ง ๆ ท้ังทางด้าน hardware
และ software แล้ว บทนเ้ี ราจะมาจัดระเบยี บความคิดของสว่ นประกอบต่าง ๆ ท่เี ราเรียนรู้ไปแลว้ นน้ั
ให้เปน็ ระเบยี บและพร้อมสำ� หรับการตอ่ ยอดในระดับสงู ขน้ึ ไป

กจิ กรรมที่ 14.1 Thermometer °C
จงเขยี นโปรแกรมเพอ่ื ดงึ คา่ อณุ หภมู ใิ นหนว่ ยองศาเซลเซยี สออกมาแสดงผลทห่ี นา้ จอ จากนนั้ วาด
ภาพคำ� สง่ั ทใี่ ชท้ งั้ หมดลงในกรอบ

Input ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร
Output ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร
เขยี นคำ� ตอบลงในกลอ่ งดา้ นลา่ งเพอ่ื ใหเ้ หน็ ภาพมากขนึ้

Input Output

microbit: in Action -70-

กิจกรรมที่ 14.2 Thermometer °F
จงเขยี นโปรแกรมเพอื่ ดงึ คา่ อณุ หภมู ใิ นหนว่ ยองศาฟาเรนไฮตอ์ อกมาแสดงผลทห่ี นา้ จอ จากนน้ั วาด
ภาพคำ� สง่ั ทใ่ี ชท้ งั้ หมดลงในกรอบ

องศาฟาเรนไฮต์ คอื หนว่ ยของอณุ หภมู อิ กี รปู แบบหนงึ่ ทบ่ี างประเทศชอบใช้ ใหน้ กั เรยี นคน้ หาจาก
อนิ เทอรเ์ นต็ วา่ สตู รการเปลย่ี นคา่ องศาเซลเซยี สเปน็ องศาฟาเรนไฮตเ์ ปน็ อยา่ งไร และประเทศไหน
นยิ มใชห้ นว่ ยอณุ หภมู แิ บบน้ี
สตู ร ประเทศ
Input ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร

Process ของโปรแกรมนคี้ อื อะไร

Output ของโปรแกรมนคี้ อื อะไร

เขยี นคำ� ตอบลงในกลอ่ งดา้ นลา่ งเพอ่ื ใหเ้ หน็ ภาพมากขนึ้ Output
Input Process

ํF=( Cํ x1.8 )+ 32

microbit: in Action -71-

กจิ กรรมท่ี 14.3 Compass
จงเขยี นโปรแกรมเพอ่ื ดงึ ตวั เลขจากเขม็ ทศิ มาแสดงทหี่ นา้ จอ จากนน้ั วาดภาพคำ� สง่ั ทใี่ ชท้ ง้ั หมดลงในกรอบ

Input ของโปรแกรมนคี้ อื อะไร เขยี นคำ� ตอบลงในกลอ่ งดา้ นลา่ งเพอื่ ใหเ้ หน็ ภาพ
Output ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร มากขน้ึ

Input Output

กจิ กรรมที่ 14.4 Compass version 2
จงเขยี นโปรแกรมเพอื่ แสดงอกั ษรยอ่ ของทศิ ทาง N S E W ทห่ี นา้ จอ จากนนั้ วาดภาพคำ� สงั่ ทใี่ ชท้ ง้ั หมด
ลงในกรอบ

microbit: in Action -72-

Input ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร Output
Process ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร
Output ของโปรแกรมนคี้ อื อะไร

เขยี นคำ� ตอบลงในกลอ่ งดา้ นลา่ งเพอ่ื ใหเ้ หน็ ภาพมากขน้ึ
Input Process

กจิ กรรมที่ 14.5 ลองยกตวั อยา่ ง Input Output
เขยี นโปรแกรมอยา่ งงา่ ยอน่ื ๆ ทเี่ ปน็ Input Output จากนน้ั วาดภาพคำ� สง่ั ทใี่ ชท้ งั้ หมดลงในกรอบ

Input ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร เขยี นคำ� ตอบลงในกลอ่ งดา้ นลา่ งเพอื่ ใหเ้ หน็ ภาพ
Output ของโปรแกรมนคี้ อื อะไร มากขนึ้

Input Output

microbit: in Action -73-

กจิ กรรมท่ี 14.6 ลองยกตวั อย่าง Input Process Output
เขยี นโปรแกรมอยา่ งงา่ ยอนื่ ๆ ทเ่ี ปน็ Input Process Output จากนนั้ วาดภาพคำ� สง่ั ทใ่ี ชท้ ง้ั หมด
ลงในกรอบ

Input ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร Output
Process ของโปรแกรมนค้ี อื อะไร
Output ของโปรแกรมนคี้ อื อะไร
เขยี นคำ� ตอบลงในกลอ่ งดา้ นลา่ งเพอ่ื ใหเ้ หน็ ภาพมากขนึ้

Input Process

สรปุ ส่ิงทไ่ี ดเ้ รียนรู้

microbit: in Action -74-

กิจกรรมที่ 19 120 นาที

โปรเจ็กตแ์ รกของฉนั

จดุ ประสงค์การเรยี นร:ู้ เรยี บเรยี งความคิดท่ีเรียนมาทัง้ หมดเพอ่ื ฝกึ สร้างสรรค์ผลงานตาม
แบบฉบับของตัวเอง

จากกจิ กรรมท่ีผา่ นมานกั เรียนได้เรยี นร้เู ร่ืองราวเกย่ี วกับไมโครบติ เบ้อื งตน้ เรยี บรอ้ ยแล้ว ในกิจกรรมน้ี
จะเปน็ การฝกึ ใหน้ กั เรยี นไดใ้ ชค้ วามรทู้ นี่ กั เรยี นไดเ้ รยี นมาทงั้ หมด มาประกอบเขา้ ดว้ ยกนั และสรา้ งสรรค์
ผลงานของนกั เรยี น

กจิ กรรมท่ี 19.1 ออกแบบและวางแผนชิน้ งาน
ชอ่ื ชนิ้ งาน

หลกั การทำ� งาน

microbit: in Action -93-

กิจกรรมท่ี 19.2 ลงรายละเอยี ด Output
1 วางแผนเกย่ี วกบั มมุ ตา่ ง ๆ ทส่ี ำ� คญั

Input Process

2 วางแผนการทำ� งานดว้ ย flow chart

microbit: in Action -94-

3 ลงมอื เขยี นโปรแกรมและวาดภาพคำ� สง่ั ทใี่ ชท้ งั้ หมดลงในกรอบ

4 นำ� เสนอผลงาน
5 บนั ทกึ ปญั หาและอปุ สรรค
สรปุ สิง่ ทีไ่ ดเ้ รียนรู้

microbit: in Action -95-

สรปุ ความรู้ บทที่ 4

feedback

Input Process Output

storage

Event! Event handler
Action
Event

microbit: in Action -96-


Click to View FlipBook Version