The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wow Sussus, 2019-12-13 11:45:18

poporsalA.V.5

poporsalA.V.5

โครงงาน

เร่อื ง
ระบบการจัดการห้องพกั

ผู้จดั ทาโครงงาน 601085
นางสาว กนั ธชิ า เสมศรี 601160
นางสาว เบญจมาภรณ์ แพงคาอ้วน 601934
นาย อภสิ ิทธิ ไทยสมบรู ณ์ 602133
นาย อภวิ ัฒน์ ลี

นักศึกษาชัน้ ปที ี่ 3 ภาคเรยี นที่ 1
สาขาวิชาวทิ ยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสนอ

อาจารยน์ ฤดี บูรณะจรรยากุล

โครงงานฉบบั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษารายวิชา
CS3863 วศิ วกรรมซอฟตแ์ วร์ (Software Engineering)
หลักสูตรวิทยาการคอมพวิ เตอร์ สาขาวชิ าวิทยาการคอมพวิ เตอร์

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยหัวเฉยี วเฉลมิ พระเกียรติ

ระบบการจดั การห้องพัก

1.1 ทม่ี าและความสาคญั
เนือ่ งจากในปัจจุบันธุรกิจประเภทบริการห้องพกั เกิดขน้ึ มากมาย ผ้ทู มี่ ีบ้านพกั อาศยั อยหู่ า่ งไกล

จากสถานทีท่ างานหรือสถานบันการศกึ ษา ไม่สะดวกในการเดินทางมกั จะใช้บรกิ ารหอ้ งพักอยู่จานวนไมน่ ้อย
แตย่ งั มผี ูป้ ระการให้บริการห้องพกั ไม่นอ้ ยที่ยังคงใช้บริการเก่าทไ่ี มส่ ะดวกสบายตอ่ การให้บริการของลูกค้าทา
ใหบ้ างคร้ังอาจส่งผลให้สูญเสยี ลูกคา้ ไป

ระบบการจดั การห้องพักจะประกอบไปดว้ ยผู้ดูแลระบบและส่วนของลกู คา้ ซงึ่ ผ้ดู แู ลระบบนัน้
สามารถยนื ยันการเข้าอย่ลู กู ค้า ตรวจสอบขอ้ มูลลูกคา้ ตรวจสอบการชาระของลกู ค้า และ สามารถคิดคานวนค่าน้า
– ค่าไฟ และในส่วนของลกู ค้า สามารถทาการจองห้องพักโดยการเลอื กประเภทหอ้ งพัก และ สามารถตรวจสอบการ
ชาระเงนิ ของตนเองได้ นอกจากนีร้ ะบบยงั เกบ็ ขอ้ มูลที่เป็นระบบแบบง่ายต่อการใชง้ านท้งั ผ้แู ลระบบและลกู คา้
สามารถใช้งานได้งา่ ย ซ่งึ วัตถปุ ระสงค์นเ้ี พื่อศึกษารปู แบบการทางาน และวเิ คราะหก์ ระบวนการทางานของระบบ
เพ่ือจาลองระบบการจัดการหอ้ งพัก

1.2 วตั ถปุ ระสงค์
1. เพอื่ สามารถให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วในการให้บริการแกล่ ูกคา้
2. เพื่อสามารถเก็บข้อมลู และตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว
3. เพ่อื สามารถแจ้งขอ้ มูล ค่านา้ - ค่าไฟ ไดอ้ ยา่ งสะดวกสบายและรวดเรว็

1.3 ขอบเขตของโครงการ
ระบบการจดั การห้องพกั ทพี่ ฒั นาข้ึนโดยมขี อบเขตของโครงงาน ซง่ึ สามารถแบ่งเปน็ สว่ นตา่ ง ๆ โดยมี

รายละเอียดดังตอ่ ไปน้ี

1) ส่วนของการจดั การข้อมูล
1.1) ข้อมลู ผู้เชา่ หอ้ งพกั
1.2) ขอ้ มูลห้องพัก

2) การเข้าใช้ระบบ
3) สทิ ธใิ นการเขา้ ใช้

3.1) เจ้าของห้องพัก

3.1.1) ดูขอ้ มูลสถานะของห้องพัก
3.1.2) ดขู ้อมลู การเชา่ ของผเู้ ช่า
3.1.3) ตรวจสอบค่าน้า - ค่าไฟ ของแต่ละห้องพกั
3.1.4) ตรวจสอบสถานการณ์ชาระเงินของผู้เช่า
3.1.5) สามารถออกใบแจ้งหนีใ้ ห้กับผู้เชา่

1.4 ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน

การกาหนดข้ันตอนการดาเนินการของระบบให้เขา้ ใจและทราบถึงการทางานที่ถูกตอ้ งจงึ ไดม้ ีการกาหนด
ข้ันตอนในการศกึ ษาดงั รายละเอียดต่อไปน้ี

1) กาหนดเป้าหมายและวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)
2) วเิ คราะห์ระบบการทางาน (Analysis Phase)
3) ออกแบบระบบการทางาน (Design Phase)
4) พฒั นาระบบ (Implementation Phase)
5) ทดสอบระบบ (Testing Phase)
6) เรียบเรยี งและจัดทาเอกสารประกอบการทางาน (Documentation Phase)
7) การบารงุ รกั ษาระบบ (Maintenance Phase)
8) ส่งงาน(Send Work)

จากขัน้ ตอนทก่ี ลา่ วมาข้างต้นสามารถแสดงแผนปฏิบตั ิงานโครงการโดยแบง่ ออกเป็นงานย่อย ๆ
(กจิ กรรมของแตล่ ะขนั้ ตอน)เวลาเรมิ่ ต้นงาน เวลาสนิ้ สดุ งาน จานวนวนั ท่ีทางาน งานทต่ี อ้ งทาก่อนหนา้ รวมถงึ
ผู้รับผดิ ชอบแต่ละงาน ดงั แสดงในตารางที่ 1.1 และแสดงระยะเวลาดาเนนิ การในรูปแบบ Gantt chart ดงั นี้

ตารางท่ี1.1 แผนปฏบิ ัติงานโครงงาน

No. Phase Name Task Name Start Finish Duratio Predecesso ผู้รับผดิ ชอ

n rs บ

1 Project ประเมนิ ระบบปจั จุบนั 9/11/19 9/11/19 1 day - K
Planning

2 สารวจความต้องการ 9/12/19 9/12/19 1 day 1 K

3 กาหนดวตั ถปุ ระสงคแ์ ละขอบเขตของ 9/13/19 9/13/19 1 day 2 Ar

ระบบ

4 กาหนดฟังกช์ ันการทางาน 9/16/19 9/16/19 1 day 3 Ar

5 พจิ ารณาความเสยี่ งทอ่ี าจเกดิ ข้นึ และ 9/17/19 9/18/19 2 days 4 A

วิธีการรบั มือ

6 วางแผนและพฒั นาโครงงาน 9/19/19 9/19/19 1 day 5 A

7 จดั เตรยี มบุคลากรในการพัฒนาระบบ 9/20/19 9/20/19 1 day 6 K

8 กาหนดเครอ่ื งมอื ทเี่ ก่ียวข้องกบั การใช้ 9/23/19 9/24/19 2 days 7 A

และการพฒั นาระบบ

9 จดั ทางบประมาณที่ใชใ้ นการพฒั นา 9/25/19 9/25/19 1 day 8 Ar, K

ระบบ

10 หาข้อมูลสรปุ การทางานของระบบ 9/26/19 9/27/19 2 days 9 A,K

11 Analysis วเิ คราะห์ข้อมูล 10/7/19 10/8/19 2 days 10 L,Ar,A

12 วเิ คราะหก์ ารทางานของระบบ 10/9/19 10/10/19 2 days 11 L,Ar,A

13 จัดทาเอกสารเกีย่ วกบั การวเิ คราะห์ 10/11/19 10/14/19 2 days 12 K,Ar

14 Design การออกแบบสถาปตั ยกรรมระบบ 10/15/19 10/16/19 2 days 13 Ar,A,L
10/17/19 10/18/19 2 days 14 L,A
15 การออกแบบฐานขอ้ มูล 10/21/19 10/22/19 2 days 15 A,L,Ar
10/23/19 10/29/19 5 days 16 Ar,A
16 การออกแบบส่วนตดิ ตอ่ กับผูใ้ ช้งาน 10/30/19 10/31/19 2 days 17 L,Ar,A

17 การออกแบบโปรแกรม 11/1/19 11/8/19 1 day 18 K,A,L

18 จัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอผู้ใช้เพ่ือ 11/4/19 11/8/19 5 days 19 L,A
สารวจความตอ้ งการเพ่ิมเตมิ 11/11/19 11/22/19 10 days 20 A,L
11/25/19 11/25/19 1 day 21 K,L,Ar,A
19 Implementatio การจัดทาต้นแบบ 11/26/19 11/27/19 2 days 22 K,L
n 11/27/19 11/28/19 2 days 23 Ar,A

20 การพัฒนาฐานระบบ 11/26/19 11/28/19 3 days 24 K,Ar
11/22/19 11/28/19 7 day 25 K,Ar,A,L
21 จดั พัฒนาโปรแกรม 11/28/19 11/28/19 1day 26 K,Ar

22 Testing การวางแผนการทดลอง

23 การทดสอบ

24 Document จัดทาเอกสารประกอบการพฒั นา
ระบบ

25 จดั ทาเอกสารประกอบการใชง้ าน

26 Maintenance การบารุงรกั ษาระบบ

27 Send Work ส่งงาน

ตารางท่ี1.2 ขัน้ ตอนการดาเนินงานย่อย ๆ และระยะเวลาดาเนินการ (Gantt chart)

1.5 สถานทดี่ าเนนิ การ
เสมศรี อพาร์ทเมน้ ท์

1.6 ระยะเวลาการดาเนนิ งาน
เริ่มตน้ โครงการ 11 กนั ยายน 2562
สิน้ สดุ โครงการ 28 พฤศจกิ ายน 2562

รวมระยะเวลาการดาเนนิ งาน 2 เดอื น 17 วัน

1.7 ทมี งานรบั ผิดชอบ(Staff)

ตารางท่ี 1.2 รหัส รายชือ่ และตาแหนง่ ของทีมพฒั นาซอฟต์แวร์

รหสั ชือ่ ทมี พัฒนา ตาแหน่ง

K นางสาว กันธิชา เสมศรี Project manager, Documenter

Ar นางสาว เบญจมาาภรณ์ แพงคาอ้วน System Analyst,Tester

A นายอภิสทิ ธ์ิ ไทยสมบูรณ์ System design, Developer

L นาย อภิวฒั น์ ลี System design, Developer

1.8 ประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะได้รบั
1. สามารถให้ความสะดวกสบายให้กับลูกคา้ ไดอ้ ย่างรวดเรว็
2. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการจองห้องพกั ไดอ้ ย่างรวดเร็ว
3. สามารถคานวณค่าใช้จา่ ยในการจองไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งสมบรู ณ์

บทท่ี 2
การวเิ คราะหร์ ะบบงานปจั จุบัน
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยเี ป็นเรอื่ งท่ีเราพบเจอไดใ้ นชวี ิตประจาวนั โดยผู้คนมากมายทง้ั ในการทางาน การใชช้ ีวิตใน

แต่ละวนั
2.1 การวเิ คราะหร์ ะบบปจั จบุ ัน
การพัฒนาระบบการจัดการห้องพกั ผพู้ ฒั นาได้ทาการสารวจความตอ้ งการโดยการสมั ภาษณ์ผใู้ ชง้ านจรงิ โดยศึกษา
เอกสารและระบบงานปจั จบุ นั ดังน้ี
1.) สว่ นของการจองห้องพัก

การจองในปัจจบุ นั น้ันเปน็ ในรูปแบบทีผ่ ู้ท่ตี อ้ งการเช่าต้องเดินข้ึนไปตรวจสอบห้อง
2.)สว่ นของการแจง้ ยอดชาระของคา่ นา้ ค่าไฟ

การแจง้ ในปัจจุบันน้นั เป็นการที่ต้องทาการพิมพใ์ บแจง้ ชาระแล้วนาไปใส่ไว้ท่ีกล่องแลว้ ใหผ้ เู้ ชา่ ห้องนั้นทา
การหยบิ ไปตรวจสอบเอง
3.)สว่ นของการแจง้ ใบเสร็จ

ในปจั จุบันการแจ้งใบเสร็จน้นั ใช้ในรูปแบบการให้ผูเ้ ชา่ หอ้ งนน้ั มาทหี่ ้องกลางของหอพกั แล้วจ่ายคา่ ใชจ้ ่าย
ทั้งหมดแลว้ จงึ จะได้รับใบเสร็จ
2.2 ปัญหาของระบบงาน

1.) ความสะดวกสบาย
เน่ืองจากบางเวลาผูเ้ ช่าห้องและเจ้าของห้องพักนน้ั เวลาไมต่ รงกัน เช่นผ้เู ชา่ ห้องนน้ั กลบั มาเวลาที่

เจา้ ของหอ้ งพกั ไมส่ ะดวกหรือไมอ่ ยู่
2.) ความส้ินเปลอื งทรพั ยากร
เนือ่ งจากมีการใชก้ ระดาษในการทาการแจง้ ใบชาระเงนิ และใบเสร็จให้แกผ่ ู้เชา่ ห้อง

2.3 แนวทางการแกป้ ัญหา
ระบบการจัดการห้องพัก

จากปญั หาที่เกิดขน้ึ ในระบบการทางานปัจจุบันเพ่ือแก้ไขปญั หาดงั กล่าวโดยแบง่ การทางานตามหวั ข้อ
1) มใี หช้ าระเงินผ่านทางออนไลน์ หรือที่เรยี กว่า INTERNET BANKING
2) ลดด้วยการทาการแจง้ ผ่านทางเว็บในบางสว่ นและมกี ารคงไว้ในการทาการพิมพ์เนอื่ งจากผู้เชา่ บางคน

อาจจะไมไ่ ด้ใช้โทรศพั ทพ์ กพา

บทท่ี 3
ทฤษฎี เครื่องมอื และงานวจิ ยั
3.1 ทฤษฎี
3.1.1 Web application
Web application คือ การพฒั นาระบบงานบนเวบ็ ในแบบออนไลน์ทงั้ แบบ Localภายในวง LAN และ Global
ออกไปยงั เครอื ขา่ ยอินเตอรเ์ นต็ การทางานของ Web Application โปรแกรมสว่ นหน่ึงจะวางตัวอยบู่ น Rendering
Engine ซึ่งตวั Rendering Engine จะทาหนา้ ทหี่ ลกั ๆคอื นาเอาชดุ คาสง่ั หรือรูปแบบโครงสร้างขอ้ มูลท่ใี ช้ในการ
แสดงผลนามาแสดงผลบนพ้ืนท่สี ่วนหนึ่งในจอภาพ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผลจดั การตรวจสอบข้อมูลที่
รับเขา้ มาเบ้ืองตน้ และการประมวลบางส่วน แตส่ ว่ นการทางานหลกั จะวางตวั อยบู่ นเครอื่ งแม่ขา่ ย ในลักษณะ Web
Application แบบเบ้ืองต้นจะประกอบไปด้วยเวบ็ เซริ ฟ์ เวอร์ซง่ึ ทาหนา้ ทเ่ี ช่อื มต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล
HTTP/ HTTPSWeb application คือ Application ท่ีถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browserสาหรบั การใช้งาน
Webpage ตา่ ง ๆ ซงึ่ ถกู ปรับแต่งใหแ้ สดงผลแต่ส่วนท่ีจาเป็นเพอื่ เป็นการลดทรัพยากร ในการประมวลผล ของ
ตวั เคร่ืองสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทาใหโ้ หลดหน้าเวบ็ ไซต์ไดเ้ รว็ ขน้ึ อีกท้งั ผใู้ ชง้ านยงั สามารถใชง้ านผ่านอินเทอร์เน็ต
และอนิ ทราเนต็ ในความเร็วต่าได้

ภาพที่ 3.1 Web application structure
ที่มา: Robert Holmer. The basic structure of the web application [อินเทอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 22
พฤศจิกายน 2561]. เข้าถึงได้จาก: https://www.researchgate.net/figure/The-basic-structure-of-the-
web-application_fig2_277962718.

3.1.2 การจัดการห้องพัก

ในการทาห้องพกั นั้นส่วนใหญแ่ ล้วจะมีปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะเร่ืองการทาสัญญา และ
การบญั ชีตา่ ง ๆ รวมท้ังการทต่ี ้องการให้ผู้เชา่ สะดวกสบาย ดา้ นความปลอดภยั ตา่ ง ๆ

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้
3.2.1 ภาษาคอมพวิ เตอร์ (Computer Language)
1) HTML (Hypertext Markup Language)

HTML คอื ภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีมโี ครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตวั กากับ (Tag) ควบคุม
การแสดงผลข้อความ รปู ภาพ หรอื วตั ถอุ ่นื ๆ ผ่านโปรแกรมเบราวเ์ ซอร์ แตล่ ะ Tag อาจจะมีส่วน
ขยาย เรียกว่า Attribute สาหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผลของเว็บ เป็นภาษาที่ถูกพัฒนา
โดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard
Generalized Markup Language)

2) SQL (Structured Query Language)

SQL คือ ภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล คือ การทาการดึงข้อมูล (Retrieve
Data) จากฐานขอ้ มูล และมนั เป็นมาตรฐานกลางทใ่ี ชใ้ นระบบฐานขอ้ มูลต่าง ๆ โดยเปน็ มาตรฐาน
ของ ANSI (American National Standard Institute)

3) PHP

PHP เปน็ ภาษาสครปิ ต์เซริ ฟ์ เวอร์และเปน็ เครือ่ งมือทท่ี รงพลงั สาหรบั การสรา้ งเวบ็ เพจ
แบบ

ไดนามกิ และแบบโตต้ อบ

3.2.2 เครื่องมือและเทคโนโลยที ใี่ ช้

1) Visual Studio Code

Visual Studio Code เปน็ ตวั แกไ้ ขซอร์สโค้ด และมีประสิทธิภาพซ่งึ รนั บนหนา้ จอของ
คณุ และพร้อมใช้งานสาหรบั Windows, macOS และ Linux สนับสนุนในตัวสาหรับ
JavaScript, TypeScript และ Node.js แลtมรี ะบบนิเวศท่ีหลากหลายของสว่ นขยายสาหรับ

ภาษาอ่นื ๆ (เชน่ C ++, C #, Java, Python, PHP, Go) และ runtimes (เช่น. NET และ
Unity)

บทท่ี 4

บทที่ 5
สรุปและขอ้ เสนอแนะ
หลงั จากการไดท้ าการพัฒนาระบบการจดั การหอ้ งพักสิน้ สุดลง แลว้ ผู้พัฒนาสามารถสรปุ ผลการทางานของ
โครงงานนไี้ ด้ดังนี้
5.1 ผลการดาเนนิ งาน

การพัฒนาระบบจัดการหอ้ งพักไดม้ ีการทางานดงั น้ี
1. การจดั การหอ้ งพัก

1.1 การจองหอ้ งพัก
1.2 การดขู อ้ มลู ของผู้เชา่
1.3 การแจง้ ใบชาระเงิน
1.4 การแจง้ ใบเสร็จ
5.2 สรปุ ผลการทางาน
จากการไดท้ ดลองใชง้ านระบบการจองห้องพกั โดยทมี ผู้พฒั นาระบบเองทาใหส้ ามารถสรปุ ผลการ
ดาเนนิ งานได้โดยพบว่า ระบบการจัดการห้องพกั นน้ั ยงั คงไม่สมบูรณแ์ ละตอ้ งการการพฒั นาในเชิงลกึ อีกมากมาย
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการทดลองใชง้ านระบบการจองหอ้ งพักโดยทีมผ้พู ัฒนาระบบเอง ทาให้สรุปปัญหาและขอ้ เสนอแนะ
ไดด้ งั น้ี
5.3.1 ปญั หาทีพ่ บ

1) ในส่วนของการเขา้ สรู่ ะบบ ไม่ไดม้ กี ารกาหนดเวลาในการเขา้ ใชง้ านกเ็ ลยทาให้ระบบมีความไม่
มน่ั คง

3) ในสว่ นของอุปกรณท์ น่ี ามาใชย้ งั ไม่มคี วามครอบคลุมมากเพียงพอ

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการพฒั นาตอ่
1) ควรมกี ารจัดการหน้า UI ใหด้ ีข้นึ

ภาคผนวก

คู่มอื การใชง้ าน
ระบบจองหอ้ งพกั มีผู้ใช้งาน 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ จึงได้จัดทาคู่มือการใชง้ าน
สาหรบั ผใู้ ช้งานท่ัวไปและผ้ดู ูแลระบบ โดยมีรายละเอยี ดดงั ต่อไปนี้
คู่มอื การใช้งานสาหรบั ผู้ใช้ทั่วไป

หนา้ นจ้ี ะเป็นหนา้ แรกหลงั จากท่ีกดเข้ามาในเว็บ

หลังจากที่กดคา More จะเข้ามาหน้าหลัก จะเป็นหน้าที่ผู้ใช้งานท่ัวไปและผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถงึ ได้
และจะสามารถดู Home Review Contact และยอดชาระได้ แตผ่ ูใ้ ช้งานทัว่ ไปม่ามรถ Login ได้

หนา้ Home

หน้า Review จะมรี ูปภายนอกของตกึ ให้ดู
หนา้ Contact จะเปน็ หนา้ แผนท่ี สาหรับตดิ ต่อเช่าหอ้ งพกั

หนา้ ดูยอดชาระ ผ้ใู ชง้ านท่วั ไปและผู้ดแู ลระบบสามารถดไู ด้

ค่มู ือการใชง้ านสาหรับผูด้ ูแลระบบ
หนา้ นี้จะเปน็ หน้าแรกหลงั จากที่กดเขา้ มาในเวบ็

หลังจากที่กดคา More จะเข้ามาหน้าหลัก จะเป็นหน้าที่ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงได้ และจะ
สามารถดู Home Review Contact และยอดชาระได้ แต่ผใู้ ชง้ านท่วั ไปมา่ มรถ Login ได้

หนา้ Home

หน้า Review จะมีรปู ภายนอกของตกึ ให้ดู

หนา้ Contact จะเป็นหนา้ แผนที่ สาหรับติดตอ่ เชา่ ห้องพัก
หน้า ดยู อดชาระ ผูใ้ ช้งานท่ัวไปและผู้ดูแลระบบสามารถดไู ด้

หน้า Login สาหรับผู้ดแู ลระบบ User : apstx Password : 1234
เมื่อ Login เขา้ มาจะมีเมนูเพ่ิมมา 1 อัน กค็ ือเมนู Book สาหรบั จองหอ้ ง

หน้า book จะเปน็ หน้าจองห้อง

หน้าสาหรับการจองห้องว่าต้องการจองห้องอะไร เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กด Submit และสามารถดูข้อมูล
และแกไ้ ขได้

น่เี ป็นขอ้ มูลที่ได้ทาการกรอกลงไป
หนา้ ดูขอ้ มูล

หน้าแก้ไข้อมลู เพยี งแค่ใส่รหัสบัตรประชาชนคนที่จะแก้
นี่คือขอ้ มูลคนท่เี ราจะแก้

หน้าเพิ่มบิล
ดบู ิล

เชค็ บลิ

ภาคผนวก

นางสาว กนั ธิชา เสมศรี 601085
Email : [email protected]

นางสาว เบญจมาภรณ์ แพงคาอ้วน 601160
Email : [email protected]

นาย อภิสทิ ธิ์ ไทยสมบรู ณ์ 601934

Email : [email protected]

นาย อภิวฒั น์ ลี 602133
Email: [email protected]


Click to View FlipBook Version