The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การตัดต่อวีดีโอบนมือถือด้วยโปรแกรม KineMaster

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายหนุ่ม หนัง, 2019-12-16 11:12:10

การตัดต่อวีดีโอบนมือถือด้วยโปรแกรม KineMaster

การตัดต่อวีดีโอบนมือถือด้วยโปรแกรม KineMaster

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

คู่มือการตดั ต่อวดี ีโอบนมือถอื ด้วยแอปพลิเคชัน KineMaster โดย อ.สราวุฒิ ทองศรีคา
KineMaster หรือ KineMaster Pro Video Editor เป็นแอปพลเิ คชนั ตดั ตอ่ วิดีโอสาหรับสมาร์ตโฟน

ของบริษัท NexStreaming รองรับทงั้ ระบบ iOS (iPhone) และ Android (Samsung, Huawei, OPPO, VIVO,
Sony เป็นต้น) ซงึ่ จะไมร่ องรับในกรณีท่ีระบบปฏบิ ตั ิการสมาร์ตโฟนนนั้ เป็นรุ่นเกา่ หรือในกรณีที่ผ้ใู ช้ไม่ได้
อพั เดทระบบสมาร์ตโฟนของตนเอง

KineMaster มีความสามารถเทียบเทา่ โปรแกรมตดั ตอ่ วีดโี อทางคอมพิวเตอร์ พซี ี หรือโน้ตบ๊กุ เพราะมี
เคร่ืองมือตา่ งๆ มากมายในการสร้างเทคนคิ พิเศษ ไม่วา่ จะเป็นการซ้อนภาพนิ่ง ภาพเคลอื่ นไหว การซ้อนภาพ
ฉากหลงั เพื่อทาเทคนิคพเิ ศษตา่ งๆ การเปลยี่ นฉากแบบ 2 หรือ 3 มิติ การใสข่ ้อความ การเขยี นด้วยลายนวิ ้ มือ
การใสเ่ สยี งดนตรี เสยี งเอฟเฟคตา่ งๆ ได้หลายแทร็คเสยี ง หรือแม้กระทง่ั บนั ทกึ เสยี งพดู สดๆ ทบั ลงไปบนวีดีโอ
รวมถึงยงั สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตภาพ เสยี ง หรือเทคนิคพิเศษตา่ งๆ เพ่ิมเติมได้อีกด้วย

หากตดั ตอ่ เสร็จแล้วหรือยงั ไมเ่ สร็จ โปรแกรมก็จะบนั ทกึ โครงการหรือโปรเจกต์ในการทางานนนั้ ไว้ให้
ทนั ที โดยไม่ต้องกดบนั ทกึ เอง ซงึ่ สามารถทาให้กลบั มาทางานหรือแก้ไขใหมไ่ ด้ภายหลงั (โดยท่ีต้นฉบบั วดี โี อนนั้
ต้องยงั ไมถ่ กู ลบไปเสยี กอ่ น)

ภายหลงั จากที่ตดั ตอ่ เรียบร้อย ก็ยงั สามารถเลอื กคณุ ภาพของวีดีโอที่จะบนั ทกึ และเลอื กทจ่ี ะบนั ทกึ ไว้
ในสมาร์ตโฟนหรือจะแบง่ ปันขนึ ้ สงั คมออนไลน์เลยก็ได้

โปรแกรมนจี ้ ึงนบั ได้วา่ สอดคล้องกบั ความต้องการของนกั ประชาสมั พนั ธ์ นกั ขา่ ว นกั ทาหนงั สนั้
Youtuber Vlogger หรือ นกั สร้างสอ่ื วดี โี อตา่ งๆ ในยดุ ดิจิทลั เป็นอยา่ งมาก

คุณสมบตั ขิ องแอปพลิเคชัน KineMaster
•สร้างเลเยอร์ได้ทงั้ วดิ ีโอ ภาพ เสยี ง ข้อความและลายมือ

•ดาวน์โหลดเทคนคิ พิเศษ ฟอนต์ ดนตรี เสยี งประกอบตา่ งๆเพ่ิมเตมิ

•ดตู วั อยา่ งได้ทนั ที หลงั จากการแก้ไขทีละนิด

•ควบคมุ ความสวา่ งและความอ่ิมตวั ของสี

•ควบคมุ ระดบั เสยี งในแตล่ ะช่วงเวลา

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

•เบลอภาพโมเสคและอื่น ๆ
•สร้างรูปแบบภาพและข้อความเคลอ่ื นไหว
•ควบคมุ ความเร็ว-ช้าของวีดโี อ
•สร้างการเปลยี่ นภาพหรือฉากได้หลากหลายรูปแบบ
•บนั ทกึ เสยี งและวีดีโอได้ในตวั
•การบนั ทกึ โปรเจกต์การทางานได้แบบตามเวลาจริง
•ตงั้ คา่ ขนาดคณุ ภาพของวีดโี อท่จี ะทาการบนั ทกึ ได้หลายแบบ
•บนั ทกึ ทต่ี วั เคร่ืองหรือแบง่ ปันไปยงั สงั คมออนไลน์ได้งา่ ยดาย

ความเป็ นส่วนตัว
KineMaster จะขอสทิ ธ์ิในการเข้าถงึ ข้อมลู กล้องและไมโครโฟนในสมาร์ตโฟนที่ลงแอปพลเิ คชนั

การเสียค่าบริการ

KineMaster เป็นแอปพลเิ คชนั ตดิ ตงั้ ได้ฟรี ผา่ นทาง Play Store และ App Store โดยจะมีลายนา้ ของ
แอปฯติดอยใู่ นวีดโี อหลงั จากการบนั ทกึ ซงึ่ หากต้องการนาลายนา้ ออก ต้องเสยี คา่ บริการ โดยเลือกได้เป็นแบบ
รายเดอื น (ประมาณ 150 บาท) หรือแบบรายปี (ประมาณ 1,200 บาท) โดยจะสามารถดาวน์โหลดลกู เลน่
ภาพ และเสยี งเพ่ิมเติมได้อีกด้วย

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

วธิ ีการใช้งาน (ภาพประกอบจะนามาจากระบบ Android ซ่ึงจะใกล้เคยี งกับระบบ iOS )
การเปิ ดใช้งาน

เมื่อลงแอปพลเิ คชนั เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดใช้งานได้ทรี่ ูปสญั ลกั ษณ์นี ้

เลอื กท่ีสญั ลกั ษณ์เครื่องหมายสร้างใหม่

จะมีสองเมนใู นเลอื ก คอื
1. Project Assistant และ 2 โครงการวา่ ง
โดยหากเลอื ก 1. Project Assistant จะเป็นการ
สร้างธีมวดี ีโอโดยอตั โนมตั ิ (ตามภาพ)

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

บนั ทกึ ช่ือโปรเจ็กต์ เลอื กมีเดยี (วดี ีโอหรือรูปภาพในเครื่อง)

เลอื กธีม พิมพ์ตวั อกั ษรท่ตี ้องการให้ปรากฏในวดี ีโอ

เลอื กเพลงหรือเสยี งประกอบที่อยใู่ นเครื่อง ได้วดี ีโอทเ่ี ป็นธีมที่เลอื กไว้

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เมนูการทางานในหน้าต่างหลักของแอปพลเิ คชัน

ย้อนกลบั Layer: เพม่ิ วีดีโอ/ภาพ/
ตวั อกั ษร/เทคนคิ พเิ ศษ
แชร์ สาหรับเลมเีเยดอียร:์ 2เพมิ่ วีดีโอ/ภาพ
การตงั้ คา่
สาหรับเลเยอร์ 1
เปิดเลเยอร์
ทงั้ หมด ออกโปรแกรม
ไทมไ์ ลน์ในการตดั ตอ่
หวั อา่ น (เส้นประสีแดง) ออดโิ อ: ค้นหาเพลง/
ดนตรี

เลน่ วีดีโอ

เสียง: บนั ทึกเสียง
ร้ านค้า

เลเยอร์วดี โี อ 1 และ 2

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เมนูท่ี 2 โครงการว่าง
โดยหากเลอื ก 2. โครงการว่าง
จะเป็นการสร้างโปรเจกต์ตดั ตอ่ วดี โี อขนึ ้ ใหม่
ตามขนั้ ตอนตอ่ จากนี ้

หลงั จากเลอื กเมนทู ี่ 2 โครงการวา่ ง จะเข้าสหู่ น้าตา่ งหลกั ของแอปพลเิ คชนั (Love เป็นลงิ ก์ไปโฆษณา)

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เคร่ืองมือมีเดยี
1. กดทีค่ าสง่ั มีเดยี แอปฯจะค้นหาวดี ีโอและรูปภาพในเคร่ือง เราเลอื กโดนการใช้นวิ ้ จิม้ วดี โี อหรือภาพท่ี
ต้องการ วีดโี อหรือภาพนนั้ จะเข้ามาเรียงกนั ในไทม์ไลน์ของการตดั ตอ่ และเราสามารถเรียงลาดบั คลปิ ใหม่ได้ ก็
การเอานวิ ้ จิม้ ค้างไว้ท่ีคลปิ ทต่ี ้องการ จนเคร่ืองสน่ั แล้วจงึ สามารถใช้นวิ ้ ลากคลปิ นนั้ เรียงลาดบั ใหมไ่ ด้ตาม
ต้องการ

เลือกคลปิ ทีต้องการ เรียงลาดบั คลปิ ใหมไ่ ด้

2. แก้ไขคลปิ ทลี ะคลปิ โดนการใช้นวิ ้ จิม้ ท่คี ลปิ นนั้ ให้มีกรอบสเี หลอื งล้อมรอบ (แสดงวา่ คลปิ นนั้ พร้อม
แก้ไข) แล้วจะมีเมนเู ครื่องมือตา่ งๆ ปรากฏขนึ ้ มา โดยหากแก้ไขเสร็จแล้ว ต้องกดเคร่ืองหมายถูก
ด้านบนขวาทุกครั้ง ทกุ การใช้เคร่ืองมอื ในการแก้ไข

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

สามเคร่ืองมอื หลักด้านบน
1. กดเครื่องมือกรรไกร จะสามารถตดั (trim) คลปิ ได้ โดยเลอื กตามคาสง่ั ตา่ งๆ

(หวั อา่ น คือ เส้นประสแี ดง)

2. กดเคร่ืองมือ crop (ภาษาไทยขนึ ้ วา่ การปลกู พชื ) ในกรณีทค่ี ลปิ นนั้ เป็นรูปภาพจะเป็น
การเลอื กให้มีการขยบั รูปภาพหรือไมข่ ยบั ก็ได้

3. กดเครื่องมือเสยี ง จะสามารถปรับระดบั เสยี ง และเทคนิคตา่ งๆที่เกี่ยวกบั เสยี งได้

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เคร่ืองมอื ด้านขวา (ข้างล่าง 3 เคร่ืองมอื หลักข้างบน)

1. คลปิ กราฟิก จะเลอื กธีมตา่ งๆ ให้กบั วดี ีโอ
2. ควบคมุ ความเร็ว ปรับความเร็วหรือช้าให้กบั คลปิ วดี โี อ
3. หมนุ / โหมดกระจก หมนุ คลปิ วดี ีโอใด้ตามต้องการ
4. ตวั กรองสี ปรับแตง่ สอี ตั โนมตั ใิ ห้กบั คลปิ วดี ีโอ
5. การปรับแตง่ สี ปรับแตง่ สไี ด้ด้วยตวั เองให้กบั คลิปวดี โี อ
6. ระดบั ความดงั เสยี ง ปรับเสยี งให้เบาหรือดงั ได้ตามจดุ ตา่ งๆท่ตี ้องการ
7. ตวั กรองเสยี ง ใสเ่ สยี งเอฟเฟคให้กบั คลปิ วีดีโอ
8. Vignette ปรับแตง่ สคี ลปิ วีดโี อให้เป็นลกั ษณะย้อนยคุ

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เคร่ืองมอื Layer

1. มีเดยี เป็นการนาคลปิ วีดีโอ หรือรูปภาพ มาไว้อกี เลเยอร์หนงึ่ ซงึ่ จะทาให้สามารถแสดงผลซ้อนทบั บน
ภาพวีดีโอหลกั ได้ (picture in picture) โดยสามารถตกแตง่ ได้ตามท่ตี ้องการเชน่ ทาเป็นภาพเคลื่อนไหว ตดั ตอ่
หมนุ ฯลฯ โดยการใช้นวิ ้ จิม้ ไปทีค่ ลปิ ให้ขนึ ้ กรอบสเี หลอื ง จะมีเครื่องมือขนึ ้ มาให้เลอื กใช้ และเลอื่ นตาแหนง่ ได้
โดยใช้นวิ ้ จิม้ ค้างไว้และเลอ่ื นได้ตามต้องการ

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

2. ตวั อกั ษร เป็นการพิมพ์ตวั อกั ษรลงไปในคลปิ วีดีโอ โดยจะอยใู่ นอีกเลเยอร์หนง่ึ โดยสามารถตกแตง่ ได้
ตามทต่ี ้องการ เชน่ เปลย่ี นสี เปลย่ี นฟอนต์ ทาให้เคลอ่ื นไหว ฯลฯ โดยการใช้นวิ ้ จิม้ ไปท่คี ลปิ ฟอนต์ในเลเยอร์นนั้
ให้ขนึ ้ กรอบสเี หลอื งจะมีเครื่องมอื ขนึ ้ มาให้เลอื กใช้ และสามารถเลอ่ื นตาแหนง่ ได้โดยใช้นวิ ้ จิม้ ค้างไว้และเลอ่ื น
ได้ตามต้องการ

เคร่ืองมือเสียง
เครื่องมือเสยี งจะเป็นการบนั ทีกเสยี งพดู ลงไปในโปรเจกต์นนั้ โดยแอปพลเิ คชนั่ จะสร้างเป็น
คลปิ เสยี งให้อตั โนมตั ิอยใู่ นอีกหนงึ่ เลเยอร์

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เคร่ืองมือออดิโอ

เคร่ืองมือออดิโอจะเป็นการเลอื กคลปิ เพลงหรือดนตรีประกอบ โดยแอปพลเิ คชนั่ จะสร้างเล
เยอร์ใหม่ขนึ ้ มาอีกหนงึ่ เลเยอร์

เมื่อนานวิ ้ จิม้ ไปท่คี ลปิ เสยี งนนั้ จะปรากฏเครื่องมือในการแก้ไขขนึ ้ มา

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เคร่ืองมอื envelope
การตกแตง่ เสยี งของ KineMaster ถือวา่ เป็นเครื่องมือทีเ่ ป็นไฮไลต์ และทาให้แอปพลเิ คชน่ั นี ้ได้รับการ
ยอมรับวา่ มีความสามารถเทียบเทา่ โปรแกรมพีซี นนั้ คอื สามารถปรับแตง่ เสยี งให้เบาและดงั ตามตาแหนง่ ตา่ งๆ
ได้ในคลปิ เดียวกนั โดยการกดท่ีเคร่ืองมือ envelope และลากหวั อา่ นไปยงั ตาแหนง่ ท่ตี ้องการให้เบาหรือดงั
แล้วปรับระดบั เสยี งท่ปี ่มุ เสยี ง จากนนั้ และคอ่ ยๆ ลากกาหนดจุดตา่ งๆ และปรับระดบั เสยี งตามจดุ นนั้ ๆ ได้
ตามท่ีต้องการ (ดงั ภาพ)

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

เคร่ ืองมือร้ านค้ า
ร้านค้าเมื่อกดเข้าไปแล้ว จะสามารถเข้าไปดาวนโ์ หลดธีม เอฟเฟค ฟอนต์ ดนตรี หรือเสยี งประกอบ
ตา่ งๆ ได้ โดยถ้ามีคาวา่ พรีเมี่ยมจะต้องเสยี คา่ สมาชิกรายเดอื นให้กบั แอปพลเิ คชน่ั แตถ่ ้าไมม่ ีคาวา่ พรีเมีย่ ม จะ
สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี

วิธีดาวน์โหลดเสยี งประกอบ

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

การเปล่ียนฉาก (transition)
การเปลย่ี นฉาก (transition) เป็นการเปลยี่ นภาพหรือวดี ีโอ จากคลปิ หนง่ึ ไปยงั อีกคลปิ หนงึ่ โดยจะเป็น
การตดั ไปเลยเฉยๆ ก็ได้ หรือจะให้มีเทคนิคพเิ ศษตา่ งๆก็ได้ เช่น ภาพซ้อน ภาพเลอื นหาย หรือภาพหมนุ ใน
ลกั ษณะ 3D ตา่ งๆ โดยการใช้นวิ ้ ขยายคลปิ บนไทม์ไลน์ จนเห็นรอยตอ่ ระหวา่ งคลปิ แล้วใช้นวิ ้ จิม้ ไปทีร่ อยตอ่
นนั้ จะปรากฏเอฟเฟคตา่ งๆ ให้เลอื ก

การขยายไทม์ไลน์ให้กดไปทเี่ คร่ืองมือขยาย การเปิดพรีววิ ภาพให้กดไปทีเ่ คร่ืองมือพรีวิว

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

การบนั ทึก และแชร์วดี โี อท่ตี ดั ต่อ
การบนั ทกึ และแชร์วดี ีโอทต่ี ดั ตอ่ ออกไปเพอื่ ใช้งาน ให้กดป่มุ สญั ลกั ษณ์แชร์

 แอปพลเิ คชน่ั จะไปท่ีหน้าตา่ งเอกซ์พอร์ท (export)
 เลอื กขนาดและเฟรมเรทวดี ีโอ (แนะนาให้เลอื กที่ HD 720p และ 30 เฟรมเรท)
 กดป่มุ Export

แอปพลเิ คชนั่ จะถามวา่ ต้องการอปั เกรดหรือไม่ หากไมใ่ ห้กดท่ีคาวา่
ไม่ล่ะ ขอบคณุ บันทึกพร้อมลายนา้

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

หลังจากท่ี export เสร็จเรียบร้อย
 สาหรับ Android คลปิ วดี โี อท่เี สร็จสมบรู ณ์จะถกู บนั ทกึ ในเครื่อง
 สาหรับ iPhone จะต้องกดทีส่ ญั ลกั ษณ์สง่ ออก เพอ่ื บนั ทกึ เข้าตวั เครื่องอีกครัง้

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

การบันทกึ โปรเจกต์
โปรเจกต์จะถกู บนั ทกึ ไว้ในแอปพลเิ คชนั่ โดยอตั โนมตั ิ สามารถกลบั มาแก้ไขใหมเ่ ม่ือไรก็ได้ แตท่ งั้ นคี ้ ลปิ

ต้นฉบบั ตา่ งๆ ในโปรเจกต์ ต้องไมถ่ กู ลบหรือเปลยี่ นตาแหนง่ ที่เก็บไป
ทงั้ นโี ้ ดยเฉพาะ iPhone หากดงึ คลปิ จาก icloud มาใช้ เม่ือกลบั มาเปิดโปรเจกต์ใหม่ จะไม่สามารถ

กลบั มาแก้ไขได้ เพราะแอพพลเิ คชน่ั จะหาคลปิ ต้นฉบบั ไม่เจอ

โปรเจกต์เดมิ ท่เี คยสร้างไว้ จะอยใู่ นหน้าจอหลกั ของแอปพลเิ คชนั่ เม่ือเปิดใช้งาน
โดยสามารถเลอื กโปรเจกต์ท่ีต้องการกลบั ไปแก้ไขใหมไ่ ด้ โดยการกดไปที่รูปของโปรเจกต์นนั้

โปรเจกต์ทต่ี ้องการแก้ไข จะขนึ ้ หน้าตา่ งให้เลอื ก โดยกดไปท่เี คร่ืองหมายแก้ไขได้เลย

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

การซ้อนภาพเทคนิคพเิ ศษ (Chroma Key)
แอปพลเิ คชน่ั KineMaster สามารถซ้อนภาพ Chroma Key ในลกั ษณะของการกดั สพี นื ้ หลงั ออก โดย
ถ่ายต้นแบบกบั พนื ้ หลงั สเี ขยี ว แล้วใช้เครื่องมือ Chroma Key กดั สพี นื ้ หลงั ออก แล้วนาคลปิ มาซ้อนกนั ในอีกเล
เยอร์ (ดงั ภาพ)
1. เลอื กภาพพนื ้ หลงั ไว้เลเยอร์ 1 สว่ นภาพต้นแบบทถ่ี ่ายกบั พนื ้ หลงั สเี ขยี วไว้เลเยอร์ 2

2. ดงึ ภาพแบบสเี ขียวให้เตม็ จอ กดป่มุ เคร่ืองมือ Chroma Key

FB: อ.หน่มุ สราวฒุ ิ Digital Media

3. เลอ่ื นระดบั ของการกดั สที งั้ บนและลา่ งจนสเี ขยี วหายไป

4. เมื่อกดั สเี ขยี วออกจนสมบรู ณ์แล้ว สามารถบนั ทกึ และนาไปใช้งานได้ตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version