The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kasidet Tiraphat, 2022-05-03 05:01:16

จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565

จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565

ผู้ว่าฯระยอง ลงพนื้ ทสี่ ารวจความเสียหายบา้ นเรือน
ประชาชนในพน้ื ท่ีตาบลทับมา

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกาธร เวหน นายอาเภอเมืองระยอง
นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรี
ตาบลทับมา ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตาบลทับมา พร้อมด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาชุมชน ลงพื้นที่สารวจความ
เสียหายบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนท่ี ตาบลทับมา พร้อมมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือเบ้ืองต้น
หลงั เกดิ เหตพุ ายุฤดูร้อนกระหน่าในพื้นท่ี

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรี
ตาบลทบั มา มอบหมายใหน้ ายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรี
ตาบลทับมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระหว่างเทศบาลตาบลทับมา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง เพ่ือจัดแสดง
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของเด็กนักเรียนและครู
โรงเรียนเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Site) ที่จัดข้ึนระหว่างวันท่ี
4-8 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนประการณ์
และบรู ณาการทางดา้ นวชิ าการรว่ มกัน

เทศบาลตาบลทับมา ออกหน่วยบรกิ ารฉีดวคั ซนี เชงิ รกุ กลุ่ม 608 ในชมุ ชน

วันท่ี 4-5 เมษายน 2565 นายกาธร เวหน นายอาเภอเมืองระยอง นายประเสรฐิ วงษศ์ รี นายกเทศมนตรตี าบลทับมา ผู้ช่วย
ผู้บรหิ าร สมาชกิ สภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลตาบลทับมา กานัน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระยอง ดาเนินการเร่งรัดการฉีดวัคซีน ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นกลุ่มท่ีไม่ได้รับวัคซีนหรือ
วัคซีนเข็มกระตุ้น ในกลุ่ม 608 ที่ตกค้างประจาปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 ณ หมู่ท่ี 1-8
ของตาบลทบั มา มปี ระชาชนกลมุ่ 608 ผู้ป่วยเรอ้ื รังและผูป้ ว่ ยติดเตยี ง มารบั บริการฉีดวคั ซนี ท้ังสิ้น 306 คน แยกเป็น
วคั ซนี AZ จานวน 108 คน
วคั ซีน PZ จานวน 198 คน

วั น ท่ี 5 เ ม ษ า ย น 2 5 6 5 น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ ว ง ษ์ ศ รี
นายกเทศมนตรตี าบลทับมา เปน็ ประธานเปิดโครงการฟ้ืนฟู
และยืดอายุไขผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจาปี 2565
เพ่ือชว่ ยฟื้นฟผู ู้ปว่ ยออ่ นแรง ชว่ ยฝกึ กลา้ มเน้ือเพ่ิมกาลังการ
เคลื่อนไหวของแขน ไหล่ มือ และยังช่วยป้องกันการ
ติดตามข้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วย ณ ห้องประชุม
โรงเรยี นอนุบาลทับมา

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนาหัวหน้าส่วนข้าราชการ ศาล ทหาร
ตารวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีนาถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรม
สาทิศลกั ษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้ จุฬาโลกมหาราช และวนั ทรี่ ะลกึ มหาจกั รีบรมราชวงศ์ ก่อนท่ีจะกล่าวคาถวาย
อศริ วาทราชสดุดี และพระสงฆ์ 10 รูป เจริญชยั มงคลคาถา ณ หอประชมุ ศนู ยร์ าชการจงั หวัดระยอง อ เมือง จ.ระยอง

เทศบาลตาบลทับมา จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และการชว่ ยชีวิตข้นั พ้นื ฐาน (CPR)
แกป่ ระชาชนและกลมุ่ อาสาสมคั รสาธารณสขุ ประจาหมู่บา้ น ในเขตพ้ืนทต่ี าบลทบั มา

วันท่ี 7 เมษายน 2565 นายประเสรฐิ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตาบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สาหรับประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2565
เพื่อใหป้ ระชาชนและกลุม่ อสม. ได้รบั ความรทู้ ี่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชานาญ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือ
ผอู้ ืน่ ไดใ้ นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจัดขน้ึ โดย รพ.สต.ทบั มา และเทศบาลตาบลทบั มา ณ หอ้ งประชุมโรงเรยี นอนุบาลทับมา

เทศบาลตาบลทับมา สง่ เสริมความปลอดภยั ต้ังศนู ยใ์ หบ้ รกิ ารประชาชน

เพือ่ ป้องกันและลดอบุ ัติเหตุ ชว่ งเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2565

วนั ที่ 11 เมษายน 2565 นายกาธร เวหน นายอาเภอเมืองระยอง
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจุดบริการประชาชน
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565 โดยมีนาย
ประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตาบลทับมา เป็นผู้กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือเป็นการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ก า ร จ ร า จ ร ท า ง ถ น น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล
สงกรานต์ ประจาปี 2565 ณ ถนนทับมา - เขาโบสถ์ หมู่ท่ี 4
ตาบลทับมา อาเภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง

วันท่ี 12 เมษายน 2565 นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตาบลทับมา เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) ประจาปี พ.ศ. 2565
โดยมีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการร่วมสัมภาษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนบั สนุนใหน้ กั เรยี นนักศกึ ษา ได้ใชเ้ วลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ ณ หอ้ งประชมุ สภาเทศบาลตาบลทบั มา

วนั ที่ 20 เมษายน 2565 คณะผบู้ รหิ าร หัวหน้าสว่ นราชการ และเจ้าหน้าทกี่ องการศกึ ษา ร่วมตอ้ นรับคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ในโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถ่ินตาบลทับมา ประจาปี 2565 ท่ีจัดข้ึนระหว่างวันที่ 19 - 21
เมษายน 2565 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น ณ วัดทับมา อ.เมอื ง จ.ระยอง

วันท่ี 21 เมษายน 2565 นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตาบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการลานวัฒนธรรม
วิถีถิ่นตาบลทับมา ประจาปีงบประมาณ 2565 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นถึงความสาคัญในการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุและเป็นการบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีถิ่นให้คงอยู่
สืบไป ณ วดั ทับมา ต.ทบั มา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ทต.ทับมา จัดกจิ กรรมบ๊กิ คลีนนิ่งเดย์
เนื่องในวันเทศบาลประจาปี 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายประเสริฐ วงษศ์ รี นายกเทศมนตรีตาบลทบั มา เปน็ ประธาน นาผบู้ ริหาร หวั หน้าสว่ นราชการ
เจา้ หนา้ ท่ี พนักงานเทศบาลตาบลทบั มา ทากจิ กรรมบกิ๊ คลีนนง่ิ เดย์ (Big Cleaning Day) โดยมีวตั ถุประสงค์เพ่อื รกั ษา
ความสะอาด ความเป็นระเบยี บเรยี บร้อยในชุมชน สานกั งาน และปรับปรงุ ภูมิทัศนพ์ ฒั นาตาบลทบั มาให้เปน็ เมืองนา่ อยู่
รวมถงึ เสรมิ สร้างวินยั การรกั ษาความสะอาด โดยยึดหลัก 5 ส. ประกอบกบั เนอ่ื งในโอกาส “วันเทศบาล” ประจาปี 2565
ซึ่งตรงกบั วันท่ี 24 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าท่ที าการเทศบาลตาบล ทบั มา ต.ทบั มา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ทต.ทับมา จดั โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมบู่ า้ น (อสม.)
เพอื่ ดแู ลและจัดการสขุ ภาพของประชาชนในชุมชนโดยใชศ้ าสตร์การแพทย์แผนไทย ประจาปี 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตาบล
ทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หม่บู ้าน (อสม.) เพ่ือดูแลและจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดย
ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจาปี 2565 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้และทักษะใน
การดูแลและจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยใช้ศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ณ หอ้ งประชมุ โรงเรยี นอนุบาลทบั มา

เทศบาลตาบลทบั มา จัดโครงการฟ้ ืนฟสู มรรถภาพ
ผูส้ งู อายุ คนพกิ าร ในชมุ ชน ประจาปี 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายประเสริฐ ว งษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตาบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ในชุมชน ประจาปี
2565 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ การดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการ ความรู้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
คนพิการ ท่ีอยู่ในระยะท่ีจาเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอย่างตอ่ เน่ือง ท้ังทางรา่ งกายและจิตใจ ณ ห้อง
ประชมุ โรงเรียนอนุบาลทับมา

เทศบาลตาบลทับมา ร่วมกับเหลา่ กาชาดจังหวดั ระยอง
รว่ มกจิ กรรมเนื่องในวนั สถาปนาสภากาชาดไทย ประจาปี 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565 นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตาบลทบั มา ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
และผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีอาเภอเมืองระยอง พร้อมมอบถุงยังชีพของเทศบาลตาบลทับมา ทั้งน้ีเหล่ากาชาดได้มอบถุงยังชีพ
และเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว เน่ืองในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ประจาปี 2565 เพ่ือสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ป่วย
และผ้ยู ากไร้ ใหผ้ ปู้ ่วยไดม้ ีคุณภาพชวี ติ ที่ดขี นึ้ ต่อไป

วนั ท่ี 28 เมษายน 2565 นายประเสริฐ วงษศ์ รี นายกเทศมนตรตี าบลทบั มา คณะผบู้ ริหาร สมาชกิ สภาฯ พรอ้ มด้วยหวั หนา้
ส่วนราชการ เจ้าหนา้ ท่ีเทศบาลตาบลทบั มา และผทู้ ี่เก่ียวข้อง รว่ มประชุมผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ZOOM ซง่ึ ได้
นาเสนอประเมินผลงานการบริหารจดั การทดี่ ี โดยทา่ นปลดั เรวีญา ขจติ เนติธรรม และผลงานนวตั กรรม ขยะ ม่นั ค่งั ยงั่ ยนื
Waste to Wealth ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทบั มา

วันท่ี 29 เมษายน 2565 นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตาบลทับมา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์การบรหิ ารส่วนตาบลแซรอ์ อ อ.วฒั นานคร จ.สระแก้ว นาโดย นางพวงรัตน์ สรศักด์ิ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
แซร์ออ คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบลฯ พนักงานจ้างและผู้นาชุมชน
จานวน 50 คน มาศึกษาดูงานเก่ียวกับการบรหิ ารจดั การขยะของชุมชน ณ หอ้ งประชุมโรงเรยี นอนุบาลทบั มา


Click to View FlipBook Version