The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โรงเรียนฉวาง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pattamavadee.rtc57, 2022-07-09 05:51:03

โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โรงเรียนฉวาง

โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โรงเรียนฉวาง

แบบรายงานการดาเนินกิจกรรม

โครงการโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.

ระดับ ๓ ดาว
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

โรงเรยี นฉวาง

สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๒
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการคำนำ

รายงานผลการจดั กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อ ยกระดับ ๓ ดาว โรงเรียนฉวาง
จัดทำขึ้นเพือ่ รายงานผลการดำเนินการจดั กิจกรรมขับเคลอ่ื นโรงเรยี นคุณธรรม และผลการดำเนินงานทีเ่ กิดกับ
ผบู้ รหิ ารครู บุคลาการทางการศกึ ษา และ นักเรยี น โรงเรียนฉวางใหเ้ ป็นองคก์ รคณุ ธรรมตามประกาศเจตนารมณ์
ในการขับเคลอ่ื นงานด้านคณุ ธรรมร่วมกับตน้ สงั กดั มุ่งหวงั ให้ผ้เู รียนเปน็ ผทู้ ม่ี ีความรบั ผดิ ชอบ มีความพอเพยี ง และ
มจี ติ อาสา เป็นพลเมอื งดขี องประเทศในอนาคต ตามคณุ ธรรมอตั ลกั ษณ์ของโรงเรยี น เกิดการสร้างนวัตกรรมทเี่ กดิ
จากโครงงานของนกั เรียนจากโครงงานคุณธรรม ๘ หอ้ งเรียน ๘ โครงงาน การใช้คุณธรรมเป็นฐานในกระบวนการ
ทำงานอย่างเปน็ ขัน้ ตอน เป็นการฝึกและสรา้ งคนดกี อ่ นออกส่สู ังคม

ชชั รินทร์ สุขปาน
ครโู รงเรยี นฉวาง

โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3สารบัญ หนา

เร่ือง ข
คำนำ
สารบญั 1
2
1. ใบสมัครเขา้ รบั การยกระดับคุณภาพโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 3
2. แบบรายงานผลการดำเนนิ งานกิจกรรมโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว 5
3. การดำเนินงานกจิ กรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดบั ๓ ดาว 5
7
- การกำหนดเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 8
- การกำหนดคุณธรรมอัตลกั ษณ์ 11
- การกำหนดวธิ กี ารบรรลุเป้าหมาย 14
- เครื่องมอื ในการขับเคล่อื นสเู่ ป้าหมาย 16
- ผลการดำเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 17
- องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรยี นที่เกิดจากการดำเนนิ งาน 18
- ปัจจัยท่สี ง่ ผลต่อความสำเรจ็
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ค
- การดำเนนิ การของโรงเรียนตามขอ้ เสนอแนะของผู้นเิ ทศ
- ความกา้ วหนา้ ที่เกดิ ข้ึน
ภาคผนวก

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

1

1. ใบสมัครเขา้ รบั การยกระดบั คณุ ภาพโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว
ปีการศึกษา.....๒๕๖๕....

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

ข้อมลู ทวั่ ไป
ชื่อสถานศึกษา……โรงเรยี นฉวาง………สำนกั งานเขตพน้ื ที่….......นครศรีธรรมราชเขต ๒…………….....…….………...
ตำบล/แขวง ........ฉวาง..................... อำเภอ/เขต….....…ฉวาง…………… จังหวดั .....นครศรีธรรมราช..................
รหัสไปรษณีย์ .....๘๐๒๕๐.......โทรศัพท์ ……๐๙๓๗๕๐๗๙๓๔…… E-mail : ..……………....…-………….……………..
โรงเรยี นผ่านการตรวจสอบคณุ ภาพ ระดบั …๒…. ดาว ตามประกาศของ…สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษา
ประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต ๒….. ลงวนั ท่ี ...................... เดือน........................ พ.ศ. ...........................
มคี วามประสงค์ขอรบั การยกระดบั คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบั ๓ ดาว
จำนวนครู/อาจารยท์ ้งั หมด .......๑๐....... คน , จำนวนนกั เรยี น .....1๕๗......... คน , จำนวน .....๘...... หอ้ งเรยี น
ชอ่ื ผบู้ รหิ ารโรงเรียน …….......…..นางสุพร วริ ตั น์…………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ .....................๐๙๓๗๕๐๗๙๓๔...............e-mail :[email protected]....................
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ .................นายชัชรินทร์ สุขปาน.....................
หมายเลขโทรศัพท.์ ................๐๘๗๒๗๗๒๕๔๓...............E-mail : …..……chatcharin2๕๑๗@gmail.com……
ชอ่ื นวัตกรรม สร้างสรรคค์ นดี ของโรงเรียน คือ ………สวดมนตห์ มู่ทำนองสรภัญญะ……………….……………………
รูปถ่าย/รูปวาดโรงเรยี น แผนท่ีของโรงเรยี น

ลงช่ือ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
(..........นางสุพร วริ ตั น์...........)
โรงเรยี น......ฉวาง.........

วนั ท.่ี ....๔....เดือน ....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 3

2

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานกจิ กรรม ยกระดบั คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบั ๓ ดาว ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 256๕

โรงเรียน....ฉวาง.....สำนักงานเขตพนื้ ที่............นครศรีธรรมราช เขต ๒..............................................
จังหวดั ...............นครศรธี รรมราช........................เขต/อำเภอ.......ฉวาง..........ตำบล/แขวง........ฉวาง..............
ประจำปกี ารศกึ ษา........๒๕๖๕.......................... E-Mail : .....................-..........................................................
โทรศพั ท์เคลอื่ นท่ี……………………………๐๙๓-๗๕๐๗๙๓๔………………………………….
ผลการดำเนินงานเชงิ ปรมิ าณ
ข้อมลู ดา้ นบรบิ ทเบอื้ งต้น

1. สภาพแวดลอ้ ม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคยี ง
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมโรงเรียนฉวาง เป็นแหลง่ ชมุ ชนท่ีเจรญิ ภายในตวั อาํ เภอฉวาง บริเวณใกล้เคยี งโดยรอบโรงเรียนเป็น
สถานทีร่ าชการ และร้านค้า อาชีพหลกั ของคนในชุมชน คอื การคา้ ขายและรบั จา้ ง

บรรยากาศของโรงเรียน
โรงเรียนมีบรรยากาศ รม่ ร่ืน สะอาด สวยงามน่าอยู่ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ปลอดภยั ห้องเรียนสะอาดเป็น
ระเบยี บเรียบร้อย ครูและนกั เรียนมปี ฏสิ ัมพนั ธ์ท่ดี ีต่อกัน ครูรักและเมตตานักเรยี น นักเรยี นรักและเคารพครู
บคุ ลากรในโรงเรยี นมีสมั พันธภาพทีด่ ีต่อกนั ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภบิ าลเพ่ือใหค้ รูทาํ งานร่วมกนั อยา่ งมคี วามสุข
โรงเรียนมคี วามสมั พนั ธ์ท่ดี ีกับครอบครัวและชุมชน

ภาพชมุ ชนใกล้เคยี ง
โรงเรียนฉวางตง้ั อย่ใู นเขตเทศบาลตําบลฉวาง ซง่ึ เป็นชมุ ชนขนาดใหญ่ เขตบรกิ ารของโรงเรียน หมู่ ๑,๒ ตำบลฉวาง
หมู่ ๑,๒ ตำบลกะเปียด นอกจากนักเรียนจะเปน็ เดก็ ในเขตรอบ ๆ โรงเรยี นแล้ว ยงั มีนกั เรยี นอีกสว่ นหนึ่งเปน็ เดก็
ทม่ี าจากนอกเขตบรกิ ารและอยู่ในส่ิงแวดลอ้ มทมี่ ีความพร้อมในด้านสถานท่ีท่ีจะอาํ นวยความสะดวกแก่โรงเรยี นใน
การจดั การเรยี นร้จู ากชุมชน เช่น ทีว่ า่ การอาํ เภอฉวาง สถานตี ํารวจอําเภอฉวาง สำนกั งานเทศบาลตำบลฉวาง เปน็
ต้น

สถานการณเ์ สยี่ ง/ปัญหาดา้ นคณุ ธรรมของโรงเรียน
โรงเรียนฉวาง เปน็ โรงเรยี นท่ีมนี กั เรียนจาํ นวนมาก แต่ละคนกม็ าจากหลายครอบครัวหลายพ้นื ที่ทงั้ ตา่ งหมูบ่ ้าน ต่าง
ตําบล ตา่ งอาํ เภอ จึงทําให้นักเรยี นแต่ละคนนนั้ มนี ิสยั และพฤตกิ รรมทแ่ี ตกต่างกนั ออกไป ประกอบกบั นักเรยี น
บางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว เพราะอาศัยอยกู่ ับตา-ยาย หรอื ผู้ปกครองอน่ื ท่ไี ม่ใช่บดิ า-มารดา อีกท้งั
ผ้ปู กครองตอ้ งทํามาหากนิ จึงไม่มีเวลาและไมไ่ ด้ใส่ใจเรือ่ งความประพฤติที่ดขี องนกั เรียนเท่าท่คี วร จึงทาํ ใหน้ กั เรียน
มีพฤตกิ รรมไม่พงึ ประสงค์ ไดแ้ ก่ นักเรยี นทําผดิ ระเบยี บวนิ ัยของโรงเรียนไม่มสี ัมมาคารวะ ไม่ตง้ั ใจเรียนเปน็ ต้น ซ่ึง
ผปู้ กครองมุ่งหวังจะให้โรงเรียนดูแล ช่วยแกไ้ ขปญั หา และปลกู ฝงั พฤตกิ รรมทดี่ ีงามใหแ้ ก่นักเรยี น

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

3

3. การดำเนนิ งานโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ตามเกณฑร์ ะดับ ๓ ดาว

1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำป/ี โครงการ/กิจกรรมดา้ นคุณธรรมท่ีเปน็ ระบบตอ่ เน่อื ง
โรงเรยี นมีการประชมุ ร่วมกนั วางแผนจดั ทําแผนปฏบิ ตั ิการประจาํ ปใี ห้ทุกฝา่ ยจดั ทําโครงการบรู ณาการ
กจิ กรรมด้านคณุ ธรรมเขา้ สโู่ ครงการตา่ ง ๆ ในแผนปฏิบัติการของโรงเรยี นและการทํางานปกติของโรงเรียน
มกี ารประชุมชแ้ี จงให้ครทู กุ คนรับทราบ และมีการมอบหมายผูร้ บั ผดิ ชอบชดั เจน

2. โรงเรยี นดําเนินการคนหาปญหา สาเหตุ กาํ หนดพฤตกิ รรมบงชี้เชงิ บวกและคณุ ธรรมในการแก้ปญั หา
กำหนด กิจกรรมอย่างสรา้ งสรรค์ ผู้บรหิ าร ครู บุคลากร และนกั เรียนปฏิบัตติ ามคณุ ธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนหรอื กรอบแนวคดิ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรยี นมกี ารสาํ รวจปัญหา สาเหตุ และระดมความคิดของกลุม่ บคุ คลแต่ละกลมุ่ ได้แก่ ผบู้ รหิ าร ครูและกล่มุ
นักเรียน เพอื่ คน้ หาคุณธรรมอตั ลักษณ์ ซ่งึ ประกอบดว้ ย คณุ ธรรมเป้าหมายของโรงเรยี นและพฤติกรรมบง่ ช้ีเชิงบวก
ของผ้บู ริหาร ครู และนักเรียน เพ่อื มุง่ แกไ้ ขประเดน็ ปัญหาท่กี ล่มุ ได้ค้นพบ โดยจัดประชมุ ระดมความคิด นํา
คณุ ธรรมเปา้ หมายและพฤติกรรมบ่งชเ้ี ชงิ บวกของท้งั 3 ฝ่ายมาพิจารณาร่วมกัน จดั ทําตารางคุณธรรมอตั ลกั ษณ์
ของโรงเรยี น เพื่อให้แต่ละกลุ่มรบั รู้ว่าตอ้ งปฏิบัตติ นอยา่ งไรบา้ งในแต่ละดา้ น

3. โรงเรียนมกี ารจดั ค่ายยุวชนคนคณุ ธรรม
โรงเรยี นทำกจิ กรรมเข้าวัดทุกวันพระระดบั ชนั้ อนบุ าล2 – ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๖ และ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์
นกั เรียนทุกคนฝกึ สวดมนตใ์ หญท่ งั้ โรงเรียนทำนองสรภญั ญะ และหลงั เลกิ เรียนนกั เรยี นทกระดบั ชน้ั สวดมนต์กอ่ น
เลกิ เรยี นทุกวันเพอื่ ฝกึ จิตใจให้สงบและมีสมาธใิ นการเรียน ปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่ นเองนับถือ มีคณุ ธรรม
จรยิ ธรรมและมคี า่ นยิ มทพ่ี ึงประสงค์ ปฏิบัตติ ามระเบียบของโรงเรยี นและมคี ณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ตามหลกั สูตร
โรงเรยี น โดยได้รบั ความอนเุ คราะห์จากคณะพระวทิ ยากรจากวดั วังม่วงมาให้ความรู้

4. โรงเรียนจัดกจิ กรรมคนื คณุ ธรรมสูห่ ้องเรยี น
โรงเรยี นมกี ารบรู ณาการกจิ กรรมคนื คณุ ธรรมสู่หอ้ งเรยี นร่วมกบั การจัดการเรยี นการสอนในรายวชิ าต่าง ๆ
และการทําโครงงานคณุ ธรรมสวดมนตห์ มูท่ ำนองสรภัญญะ กิจกรรมสวดมนต์ใหญ่ท้ังโรงเรยี นทกุ วนั ศุกร์ สวด
มนต์ทุกวนั หลงั เลิกเรียน นกั เรยี นได้รว่ มกนั คดิ และลงมอื ปฏิบตั ิจริงในการแกป้ ญั หารว่ มกนั เพอ่ื ใหเ้ กดิ คณุ ธรรมอตั
ลักษณข์ องโรงเรียน

5. นกั เรยี นประพฤติปฏิบัตติ นตามคณุ ธรรมอตั ลักษณห์ รือกรอบแนวคิดโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.
นักเรยี นมีการพฒั นาตนเองตามคณุ ธรรมอตั ลักษณ์ของโรงเรียน และลงมือปฏิบัตกิ จิ กรรมต่าง ๆ ทํางาน
เป็นทีมโดยใช้กระบวนการกล่มุ ร้จู ักการเปน็ ผ้นู าํ ผูต้ ามที่ดี มที ักษะการคิดวิเคราะห์ การแกป้ ญั หา ไดแ้ ก่ การ
ประหยัดพลังงานไฟฟา้ โดยการปดิ ไฟ-พดั ลม ปดิ น้ํา เมือ่ ไมใ่ ช้งาน การเดินแถวไปเรียน ไปรบั ประทานอาหารอย่าง

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

4

เปน็ ระเบยี บรักษาความสะอาด ทิง้ ขยะลงถังขยะ เก็บขยะโดยไมร่ อคาํ สั่งจากครู เปน็ ตน้

6. ครูมีแผนการจดั การเรียนรู้ทบี่ ูรณาการคุณธรรมอัตลกั ษณห์ รือตามกรอบแนวคดิ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย
ผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ
ครผู สู้ อนทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรทู้ ม่ี กี ารบรู ณาการคุณธรรม จรยิ ธรรมและ
คณุ ลักษณะท่ีพงึ ประสงค์เชอ่ื มโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีสอน รวมทง้ั การปฏบิ ัตจิ รงิ ผ่านกจิ กรรมตา่ ง ๆ เชน่
การทาํ งานกลุ่ม การทําโครงงาน การศึกษาคน้ ควา้ อสิ ระตามความสนใจ ผสมผสานกับการมีสว่ นรว่ มในการลงมอื
ปฏิบตั จิ รงิ ผ่านโครงการ กิจกรรมเสริมหลกั สูตรตา่ ง ๆ ของโรงเรยี น และกจิ กรรมพเิ ศษอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการฝึก
อปุ นสิ ยั ท่ดี ใี ห้กับนักเรียนตลอดเวลาจนตดิ เป็นนิสัย

7. มผี ลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรยี น
โรงเรยี นมผี ลงานโครงงานคุณธรรมระดบั ห้องเรยี น ต้งั แตร่ ะดบั ชนั้ อนบุ าล 2 ถึงระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ี่6 โดย
ฝา่ ยบริหาร และฝา่ ยบริหารงานวิชาการมกี ารประชมุ คณะครูท้ังโรงเรยี น หัวหนา้ สายชั้น และผเู้ กยี่ วขอ้ ง ชแ้ี จงให้
รบั ทราบนโยบายและรูปแบบการจดั กิจกรรมโครงงานคุณธรรมของหอ้ งเรียน มอบหมายใหห้ ัวหนา้ สายชนั้ ประชุม
คณะครูในสายชั้นรว่ มกันวางแผนการดาํ เนินกิจกรรม โดยใหค้ รูประจาํ ช้ันเป็นทีป่ รกึ ษาโครงงานคณุ ธรรม ท้งั นี้ จะ
บรู ณาการเป็นโครงการของห้องเรียนหรอื ในรายวชิ ากไ็ ด้ แต่ตอ้ งมีการสอดแทรกคุณธรรมจรยิ ธรรมและ
คุณธรรมอตั ลกั ษณ์ลงสู่กระบวนการจดั การเรียนรเู้ พ่มิ เติมด้วย

8. โรงเรยี นสะอาด บรรยากาศรม่ รื่น สวยงาม ปลอดภยั มสี ถานที่ในการปลกู ฝงั ปฏิบตั ิดา้ นคณุ ธรรม
โรงเรยี นมีการปรบั ปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนตง้ั แต่ บริเวณหนา้ ปา้ ยโรงเรียน ประตูทางเข้า จดั สวนหย่อมและ
สรา้ งสภาพแวดล้อมใหส้ ะอาด ปลกู ไมป้ ระดบั ให้ดรู ม่ รื่น สวยงาม มีโตะ๊ ไมห้ นิ อ่อนลายการต์ นู สวยงามให้นักเรียนได้
นั่งพักผ่อนและอ่านหนังสือ มีหอประชุมขนาดใหญ่ไว้จัดกิจกรรมสวดมนต์ใหญ่ทั้งโรงเรียนทุกวันศุกร์ บริเวณ
โรงเรียนมีป้ายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ผู้พบเห็นได้ข้อคิดเตือนใจและ
นาํ ไปใชเ้ ปน็ แนวทางในการดําเนนิ ชีวติ

9. นกั เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคณุ ธรรมอตั ลกั ษณ์หรอื ตามกรอบแนวคดิ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่
นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 80 ของนักเรยี นท้ังหมด (ของปที ่ีขอรับการตรวจสอบ)
นกั เรยี นมีการพฒั นาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยี นและการลงมอื ปฏิบตั ิโครงงานทํางานเปน็ ทีม
โดยใชก้ ระบวนการกล่มุ ร้จู กั การเป็นผู้นาํ ผู้ตามท่ีดี มที ักษะการคิดวิเคราะห์ การแกป้ ญั หา รวมทัง้ การปฏบิ ัติจรงิ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ นักเรียนทกุ คนไหวส้ วย ไหวค้ รูตอนเข้าก่อนเขา้ โรงเรยี นและไหวบ้ ุคคลอ่ืน การประหยดั
พลงั งานไฟฟา้ โดยการปดิ ไฟ-พัดลม ปิดน้ำ เมอ่ื ไมใ่ ชง้ าน การเดนิ แถวไปเรียน ไปรบั ประทานอาหารอย่างเป็น
ระเบยี บ รักษาความสะอาด ท้งิ ขยะลงถังขยะ เก็บขยะโดยไมร่ อคําสง่ั จากครู พบเงินแล้วนำไปมอบใหค้ ุณครู
ประกาศหาเจา้ ของ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 3

5

10. การกำหนดเปา้ หมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ตารางคุณธรรมอตั ลกั ษณ์)

คุณธรรมเปา้ หมาย พฤตกิ รรมบง่ ช้ีเชิงบวก (จำนวนตามกลุ่ม)

ผู้บริหาร ครู นักเรยี น

1. มคี วามพอเพยี ง 1. ปดิ เครือ่ งใชไ้ ฟฟ้าเมื่อไม่ 1. ใชอ้ ปุ กรณ์ในการเรยี น 1. รับประทานอาหาร

ใช้งาน การสอน การทํางานอยา่ ง กลางวันหมดในจาน

2. ใช้วัสดอุ ุปกรณอ์ ยา่ ง ประหยัดตามความจําเป็น 2. ใชอ้ ปุ กรณ์การเรียน

คุ้มค่า 2. ปดิ ไฟ ปดิ พัดลม เมอ่ื ไม่ อยา่ งประหยัด

ใช้งาน 3. ปิดไฟ ปดิ พดั ลม เมอ่ื

ไมใ่ ช้งาน

2. มวี นิ ยั ดี 1. ปฏบิ ัติหนา้ ที่ตรงเวลา ชว่ ยเหลอื งานของโรงเรยี น 1. รักษาความสะอาด

และเตม็ เวลา ด้วยความเต็มใจอทุ ิศเวลา ท้งิ ขยะลงถงั ขยะ เก็บขยะ

2. พดู จาสภุ าพ เพอ่ื พฒั นาโรงเรียน โดยไม่รอคําสัง่ จากครู

2. ชว่ ยเหลืองานโรงเรียน

ดว้ ยความเต็มใจ

3. มจี ติ อาสา ปฏิบตั หิ นา้ ท่ีทง้ั ในและนอก ช่วยเหลอื งานของโรงเรยี น 1. รักษาความสะอาด

เวลาราชการ ด้วยความเตม็ ใจอุทิศเวลา ทงิ้ ขยะลงถังขยะ เก็บขยะ

โดยไม่รอคาํ สง่ั จากครู

2. ช่วยเหลอื งานโรงเรยี น

ด้วยความเตม็ ใจ

วธิ ีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
1. การส่อื สารสร้างความเข้าใจ
โรงเรียนมีการประชมุ รว่ มกันระหวา่ งผู้บรหิ าร ครู คณะกรรมการนกั เรียนและผู้เก่ียวขอ้ ง เพอ่ื สรา้ งความ
ตระหนกั และความเข้าใจเร่อื งโรงเรยี นคุณธรรม ใหท้ ุกคนรับทราบนโยบาย เป้าหมายท่ีโรงเรียนจะดำเนินการ
พฒั นาโรงเรยี นคณุ ธรรมอย่างตอ่ เนือ่ ง ตามแผนปฏบิ ัตกิ ารของโรงเรยี น และผลทีค่ าดวา่ จะเกิดขึ้น เพ่ือใหท้ ุกคน
เกิดความตระหนัก และร่วมมือกนั พฒั นาโรงเรียนคุณธรรมอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง

2. การสรา้ งแกนนำ
โรงเรยี นคดั เลือกครแู กนนาํ ได้แก่ ครูหัวหน้าสายชน้ั ครูผ้สู อนรายวิชาสงั คมศกึ ษา เข้ารบั การอบรมออนไลน์ครู
สอนสวดมนต์รุ่นท่ี ๖ การสวดมนตห์ มู่ทำนองสรภญั ญะ จดั โดยศนู ยส์ ่งเสริมศลี ธรรม วดั ชัยชนะสงคราม รว่ มกับ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒั นธรรม แล้วนํามาถ่ายทอดให้กบั เพื่อนครู และทําหน้าท่ีอบรมเพ่อื นครู และนักเรียน
แกนนาํ เป็นทมี งานของโรงเรยี นท่ชี ่วยให้การดาํ เนินงานพฒั นาโรงเรียนคณุ ธรรม สําเร็จตามเปา้ ประสงค์ของ
โรงเรยี น

โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

6

3. ประชมุ ระดมสมอง
- การกำหนดพฤตกิ รรมบ่งช้ีเชิงบวก

โรงเรยี นให้ทุกกลุ่มที่เกีย่ วข้องมีสว่ นรว่ มในการกาํ หนดพฤติกรรมบง่ ช้ีเชิงบวก เพ่ือใหแ้ ต่ละกล่มุ รบั รู้วา่
ตอ้ งปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้างในแต่ละดา้ นเพือ่ มงุ่ แกไ้ ขประเด็นปญั หาทก่ี ลุ่มไดค้ ้นพบ ดงั น้ี
1. สํารวจและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร กลมุ่ ครู และกล่มุ นักเรยี น
2. รวบรวมปัญหาที่ต้องการแกไ้ ขและสาเหตุจากข้อมูลท่ไี ด้จากการสาํ รวจ
3. จดั ลําดับความสําคญั ของปญั หาทตี่ อ้ งการแกไ้ ขอยา่ งเร่งดว่ น
4. เลือกปญั หาที่ต้องการแกไ้ ขอย่างเรง่ ดว่ น 3 ปญั หา
5. ร่วมกันกาํ หนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกที่ตอ้ งการให้เกดิ ขึ้นและมคี วามสอดคลอ้ งกับปัญหาและสาเหตุ
ทคี่ น้ พบ

- การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
1. โรงเรยี นสํารวจปัญหาและระดมความคดิ ของกล่มุ บคุ คลแตล่ ะกล่มุ ไดแ้ ก่ ผู้บรหิ าร กล่มุ ครู และกลุ่ม
นักเรียน เพอื่ ค้นหาคุณธรรมเปา้ หมายของโรงเรยี น
2. รวบรวมปญั หาทต่ี ้องการแกไ้ ขและสาเหตุ
3. จดั ลําดับความสาํ คัญของปัญหาท่ีต้องการแกไ้ ขอยา่ งเรง่ ดว่ น 3 ปัญหา
4. รว่ มกนั วเิ คราะห์คณุ ธรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่กี ลุ่มได้ค้นพบ
5. รว่ มกนั ระดมความคดิ จัดทําตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่อื ใหแ้ ตล่ ะกลมุ่ รบั ร้วู ่าต้อง
ปฏิบัติตนอยา่ งไรบา้ งในแต่ละด้าน

4. การจัดทำตารางคุณธรรมอตั ลกั ษณ์
โรงเรียนมีการประชุมรว่ มกนั ระดมความคิด พจิ ารณานาํ คณุ ธรรมเป้าหมายมากาํ หนดพฤตกิ รรมบง่ ชเี้ ชิง
บวกของทัง้ 3 ฝา่ ย มาจัดทําเปน็ ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยี นได้ ดังน้ี

คณุ ธรรมเป้าหมาย พฤตกิ รรมบง่ ช้เี ชิงบวก (จำนวนตามกลุ่ม)

ผู้บรหิ าร ครู นกั เรยี น

1. มคี วามพอเพียง 1. ปิดเครอื่ งใชไ้ ฟฟ้าเมอื่ ไม่ 1. ใชอ้ ุปกรณ์ในการเรยี น 1. รบั ประทานอาหาร

ใช้งาน การสอน การทาํ งานอยา่ ง กลางวนั หมดในจาน

2. ใช้วัสดุอุปกรณอ์ ยา่ ง ประหยัดตามความจําเปน็ 2. ใช้อุปกรณ์การเรยี น

คมุ้ คา่ 2. ปิดไฟ ปิดพัดลม เม่ือไม่ อยา่ งประหยัด

ใชง้ าน 3. ปดิ ไฟ ปิดพัดลม เมือ่

ไม่ใชง้ าน

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 3

7

คุณธรรมเปา้ หมาย พฤติกรรมบง่ ชี้เชงิ บวก (จำนวนตามกลุ่ม)

ผบู้ ริหาร ครู นกั เรียน

2. มีวินยั ดี 1. ปฏิบตั หิ น้าที่ตรงเวลา ช่วยเหลืองานของโรงเรยี น 1. รักษาความสะอาด

และเตม็ เวลา ดว้ ยความเต็มใจอุทิศเวลา ท้งิ ขยะลงถังขยะ เกบ็ ขยะ

2. พดู จาสุภาพ เพือ่ พฒั นาโรงเรียน โดยไม่รอคําสง่ั จากครู

2. ช่วยเหลืองานโรงเรยี น

ดว้ ยความเต็มใจ

3. มจี ิตอาสา ปฏิบตั ิหน้าที่ท้ังในและนอก ชว่ ยเหลืองานของโรงเรยี น 1. รักษาความสะอาด

เวลาราชการ ดว้ ยความเตม็ ใจอทุ ิศเวลา ท้ิงขยะลงถงั ขยะ เก็บขยะ

โดยไมร่ อคาํ ส่ังจากครู

2. ชว่ ยเหลอื งานโรงเรยี น

ดว้ ยความเตม็ ใจ

การกำหนดวธิ ีการบรรลุเปา้ หมาย
1. การวางแผน / การจัดทำโครงงานคณุ ธรรม (การจัดทำแผนพฒั นาคณุ ธรรมโรงเรียน หรอื แผนปฏบิ ตั ิการ
ประจำป)ี
มกี ารประชุมวางแผนการดําเนนิ งาน กาํ หนดนโยบายในการพฒั นาคณุ ธรรมของโรงเรียนสกู่ ารทํางาน
ปกติตามกลุ่มงานท่เี กีย่ วข้อง และร่วมกนั จัดทาํ แผนปฏิบัตกิ ารโครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ให้สอดคลอ้ งกับ
มาตรฐานการประเมินคณุ ภาพภายในของโรงเรียน จัดทาํ โครงการและกจิ กรรมเสริมหลักสตู รท่ีเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม บูรณาการในแผนปฏิบตั ิการประจําปีของโรงเรยี น แต่งตั้งคณะกรรมการดาํ เนนิ งานมอบหมายหน้าท่ี
ชดั เจน พัฒนาครูแกนนํา พัฒนานกั เรยี นแกนนําเพ่ือเป็นแกนนาํ ในการดําเนินงาน

2. การเปน็ แบบอย่างท่ดี ี
ผู้บรหิ าร ครู และนักเรยี น มกี ารปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างท่ดี ที งั้ กาย วาจา ใจ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง
ตามบทบาทหนา้ ที่และระเบยี บวนิ ัยของโรงเรยี น เช่น การพูดสภุ าพ การตรงเวลา การแต่งกายเป็นระเบยี บ
เรยี บร้อย มีการสง่ เสรมิ สนบั สนนุ ให้ทุกคนเปน็ แบบอย่างท่ดี มี วี ินัย มีความรับผิดชอบ ด้วยการยกย่องชนื่ ชมหนา้
เสาธง ใหเ้ กียรติบตั รแสดงความช่นื ชมในการเปน็ แบบอย่างทีด่ ี

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือตอ่ การพฒั นาคณุ ธรรม
การพฒั นาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ รม่ รน่ื สะอาด สวยงามนา่ อยู่ ปลอดภัย ปรบั ภูมิทศั น์ใหร้ ม่ รืน่
ปรับปรงุ อาคารเรยี นใหส้ วยงาม เออ้ื ต่อการเรียนรู้ มหี อประชมุ ทีส่ ะอาดพร้อมให้นักเรียนทง้ั โรงเรียนได้ฝึกสวดมนต์
ใหญท่ ุกวันศุกร์ และฝกึ ซอ้ มสวดมนต์หมู่ประเภททมี นกั เรียน 5 คน และประเภททีมโรงเรยี น

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

8

4. การบรู ณาการคุณธรรมในการเรยี นการสอน / ในช้นั เรยี น
โรงเรยี นใหค้ รูผ้สู อนในรายวิชาพ้ืนฐานทง้ั 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน และกิจกรรม
ลดเวลาเรยี นเพิม่ เวลารู้ ให้บูรณาการคณุ ธรรมเช่ือมโยงสู่เน้อื หาสาระในรายวชิ าท่ีสอน ในรปู แบบท่ีหลากหลาย
เชน่ การทํางานกลุ่ม การทําโครงงาน การศกึ ษาค้นควา้ อสิ ระตามความสนใจ ผสมผสานกับการมสี ่วนร่วมในการลง
มือปฏิบตั ิจรงิ ผา่ นโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสตู รตา่ ง ๆ ของโรงเรียน และกจิ กรรมพิเศษอื่น ๆ

5. การบูรณาการคณุ ธรรมในกิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน
โรงเรยี นใหค้ รผู ู้สอนกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน บรู ณาการคณุ ธรรมเช่อื มโยงส่กู จิ กรรมการเรียนรทู้ ้งั กจิ กรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรยี นเพ่ิมเวลารู้ ให้นกั เรยี นไดล้ งมอื ปฏบิ ัติกิจกรรมต่าง ๆ อยา่ งหลากหลาย เชน่
การฝกึ ระเบยี บแถว กจิ กรรมผบู้ ําเพญ็ ประโยชน์ กจิ กรรมจิตอาสา

โครงงานคุณธรรมของโรงเรยี น ชอื่ โครงงาน ผ้รู ับผดิ ชอบ
เปา้ หมายคุณธรรม
หนูนอ้ ยยิ้มงา่ ย ไหวส้ วย นักเรียนชั้น อ.2
คุณธรรมที่ 1 มีความพอเพยี ง
คณุ ธรรมที่ 2 มวี ินยั ดี ครทู ีป่ รกึ ษา : ครปู ระจําชั้น
คณุ ธรรมท่ี 3 มีจิตอาสา
คุณธรรมท่ี 1 มีความพอเพยี ง ชั้นอนุบาล 2
คณุ ธรรมท่ี 2 มวี นิ ยั ดี
คุณธรรมที่ 3 มจี ิตอาสา ห้องสะอาดดว้ ยสองมอื เรา นกั เรียนชัน้ อ.3
คุณธรรมที่ 1 มีความพอเพียง
คุณธรรมท่ี 2 มวี นิ ัยดี ครทู ป่ี รกึ ษา : ครูประจาํ ช้ัน
คุณธรรมท่ี 3 มีจิตอาสา
คุณธรรมที่ 1 มีความพอเพยี ง ชัน้ อนบุ าล
คณุ ธรรมที่ 2 มีวนิ ยั ดี
คุณธรรมที่ 3 มจี ิตอาสา การเดนิ แถวอย่างเปน็ ระเบยี บของ นกั เรียนชั้น ป.1
คุณธรรมท่ี 1 มีความพอเพียง
คณุ ธรรมท่ี 2 มวี ินัยดี นกั เรียน ป.1 ครทู ี่ปรกึ ษา : ครปู ระจาํ ชั้น ป.1
คณุ ธรรมที่ 3 มีจิตอาสา
คณุ ธรรมท่ี 1 มีความพอเพยี ง รองเทา้ เข้าที่ นกั เรยี นชัน้ ป.๒
คณุ ธรรมที่ 2 มีวินัยดี ครทู ่ีปรกึ ษา : ครปู ระจําชน้ั ป.๒
คุณธรรมที่ 3 มจี ิตอาสา
แตง่ กายดีเปน็ ศรีแกต่ น นกั เรียนชั้น ป.๓
ครูทป่ี รกึ ษา : ครูประจาํ ช้นั ป.๓

กจิ กรรมจิตอาสาเพ่ือรักษาความ นักเรียนช้นั ป.๔
สะอาด ครูที่ปรึกษา : ครปู ระจําช้นั ป.๔

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

9

เปา้ หมายคุณธรรม ชอ่ื โครงงาน ผรู้ ับผดิ ชอบ
คณุ ธรรมท่ี 1 มีความพอเพียง กจิ กรรมสวดมนตห์ มทู่ ำนอง นักเรยี นช้นั ป.๕
คุณธรรมท่ี 2 มวี นิ ัยดี สรภญั ญะ ประเภททีม ๕ คน ครทู ีป่ รกึ ษา : ครูประจําชั้น ป.๕
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอาสา
มาชว่ ยประหยดั ไฟ นักเรียนช้นั ป.๖
คณุ ธรรมที่ 1 มีความพอเพียง ครูทีป่ รึกษา : ครปู ระจําช้นั ป.๖
คุณธรรมท่ี 2 มวี ินยั ดี
คณุ ธรรมท่ี 3 มีจิตอาสา

เคร่ืองมอื สำคัญในการขับเคลอ่ื นสเู่ ปา้ หมาย
การสื่อสารสร้างความเขา้ ใจทง้ั โรงเรยี น เพ่อื ใหท้ ราบเป้าหมายและทศิ ทางการดำเนินงาน
โรงเรยี นมกี ารประชุมร่วมกนั ระหว่างผูบ้ รหิ าร ครู และผ้เู ก่ยี วข้อง เพ่อื สร้างความตระหนกั และความ
เขา้ ใจเรอื่ งโรงเรียนคณุ ธรรม ใหท้ ุกคนรับทราบนโยบายและเป้าหมายท่ีโรงเรียนจะดําเนนิ การพัฒนาโรงเรยี น
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบตั กิ ารของโรงเรยี น และผลทคี่ าดวา่ จะเกิดข้ึนเพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนัก
และรว่ มมอื กันพัฒนาโรงเรยี นคุณธรรมอยา่ งตอ่ เนอื่ ง

การสรา้ งแกนนำ (ครู-นักเรยี น) เพอื่ เป็นผ้นู ำในการขบั เคลอ่ื นไปสู่เปา้ หมาย
โรงเรียนคัดเลือกครแู กนนาํ เข้ารบั การอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. แลว้
นํามาถา่ ยทอดใหก้ ับเพ่ือนครู และทาํ หนา้ ทอ่ี บรมเพ่ือนครใู นโรงเรยี น และคดั เลือกนกั เรียนแกนนาํ เขา้ รบั การอบรม
เชิงปฏิบัตกิ ารการทาํ โครงงานคณุ ธรรม เพอื่ นํามาขยายผลให้กับเพ่อื น ๆ ภายในหอ้ งเรียน โดยมคี รูแกนนาํ เป็น
ทมี งานของโรงเรยี นทช่ี ่วยให้การดําเนินงานพัฒนาโรงเรยี นคุณธรรมให้ดําเนินการไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรยี น

การนเิ ทศติดตามภายใน และการนเิ ทศตดิ ตามโดยผูน้ ิเทศ
โรงเรยี นมกี ารนเิ ทศติดตามภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการแตง่ ต้ังคณะกรรมการเปน็ ทางการ ได้แก่ ผบู้ ริหาร
หวั หน้ากล่มุ งานแต่ละฝา่ ย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เปน็ ผนู้ ิเทศให้ขอ้ เสนอแนะในการดาํ เนนิ งานในสว่ นที่
เกย่ี วขอ้ ง และร่วมกันสะทอ้ นผลการปฏบิ ัติงานรว่ มกันแกป้ ัญหา ทาํ ใหไ้ ดอ้ งค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคณุ ธรรมอัต
ลักษณ์ให้บรรลเุ ปา้ หมาย

การส่งเสรมิ สนบั สนุนและการเสริมแรงในรปู แบบตา่ งๆ
การสง่ เสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยี นนนั้ มีความเก่ยี วข้องกับกลุ่มบุคคลทง้ั ในโรงเรียน
ครอบครัว และชุมชนตอ้ งเป็นแบบอย่างท่ีดีใหน้ กั เรียนเหน็ เชงิ ประจักษ์ โรงเรยี นมกี ารส่งเสริมสนบั สนุนและ
เสรมิ แรงดว้ ยการคัดสรรเลอื กนกั เรยี นทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรมฝกึ ซอ้ มสวดมนหมู่สรรเสริญพระรตั นตรยั ประเภททมี
๕ คนฝึกซ้อมส่งเข้าประกวดและไดร้ บั รางวัลเป็นแบบอย่างทดี่ ี มกี ารประกาศยกยอ่ ง ชื่นชม มอบเกียรติบัตรและ
กระตนุ้ ใหเ้ กิดการเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ดี ้วย นอกจากน้ี ได้ส่งเสริมสนบั สนนุ ให้เป็นตวั อย่างให้สาธารณชนรับรูก้ ารทาํ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

10

ความดี และจัดนิทรรศการให้นกั เรียนได้นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ผบู้ ริหารให้ครทู ุกคนมีสว่ นรว่ มในการให้ข้อมูล คําแนะนาํ ให้โอกาสร่วมทาํ ร่วมแกไ้ ขปญั หาและรว่ ม
ช่นื ชมความสําเร็จในการพฒั นาโรงเรยี นคณุ ธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนรว่ มในกระบวนการ ขบั เคลอื่ นกิจกรรม
สง่ เสรมิ ความดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แผนพฒั นาโรงเรยี น และแผนปฏบิ ตั กิ ารเปน็ เครอ่ื งมอื ในการปฏิบัติ เพ่ือ
นาํ ไปสกู่ ารพัฒนาและปรบั เปลี่ยนพฤตกิ รรมทพ่ี ึงประสงคข์ องนักเรยี นอยา่ งยง่ั ยืน รวมทง้ั มอบหมายใหค้ รปู ระจําชน้ั
จดั กิจกรรมการเรียนรู้ใหน้ ักเรยี นร่วมกนั ทาํ โครงงานคณุ ธรรมในชนั้ เรียน ซึง่ เป็นโครงงานที่นกั เรยี นรว่ มกนั คิด
รว่ มกนั เลือก ร่วมกันทํา ทุกคนมีส่วนรว่ มลงมือปฏิบตั ิจริง ใหค้ รบู ูรณาการจดั กระบวนการเรยี นรแู้ ละแผนงาน/
โครงการหรือกจิ กรรมของโรงเรยี นท่ีทาํ อยใู่ หข้ บั เคล่อื นไปส่คู ุณธรรมเป้าหมายทกี่ ําหนด ท่ีสะท้อน คณุ ธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน

การทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน (After Action Review : AAR)
โรงเรียนไดท้ บทวนวเิ คราะหห์ ลงั การปฏิบัตงิ าน (After Action Review) ที่เกิดข้นึ จากการดําเนนิ การ
พฒั นาโรงเรียนคณุ ธรรม โดยใชโ้ ครงงานท่ีนกั เรียนรว่ มกนั คิด รว่ มกนั เลือก รว่ มกนั ทาํ การบูรณาการคุณธรรมสกู่ าร
จดั การเรยี นรู้และแผนงาน/โครงการหรอื กจิ กรรมของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพฒั นาคุณธรรม ทาํ ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิ รรมเชิงบวกในโรงเรียนเพิ่มข้ึน โรงเรยี นไดส้ รุปผลทเ่ี กิดจากการดาํ เนนิ งานโรงเรยี นคณุ ธรรม
สพฐ.เปน็ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติทดี่ ี บทเรยี นทใ่ี ช้ในการพฒั นาคุณธรรมอัตลกั ษณข์ องโรงเรยี น ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
จุดดจี ุดด้อยทตี่ อ้ งพัฒนาหรอื ปรับปรุงเพอื่ ประโยชน์ในการนาํ ไปใช้จริงในครง้ั ต่อไป

การแลกเปลยี่ นเรยี นรู้
จากการดําเนนิ งานพัฒนาคณุ ธรรมจรยิ ธรรมทง้ั โรงเรียน โดยใช้โครงงานคุณธรรม/กจิ กรรมคุณธรรม
การบูรณาการคณุ ธรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนและการทาํ งานของบุคลากรในโรงเรียน ที่ทกุ คนมีสว่ นรว่ ม
ในการลงมอื ปฏบิ ตั เิ พ่ือพฒั นาโรงเรยี นคุณธรรมใหเ้ กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรยี น ทําใหเ้ กิดองค์
ความรู้ แนวปฏิบตั ทิ ่ีดี บทเรียนท่ีใช้ในการพฒั นาคุณธรรมอตั ลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดนทิ รรศการ
แลกเปลย่ี นเรียนร้รู ะหวา่ งผ้ปู ฏิบตั ิงานในโรงเรียน และได้มีการเผยแพรใ่ นรูปแบบตา่ ง ๆ เช่น เอกสาร แผน่ พบั
นอกจากน้ี โรงเรียนได้นําเสนอผลงานโครงงานท่ีเป็นแบบอย่างสูส่ าธารณะ อาทิเช่น การจดั แสดงโครงงานคณุ ธรรม
สวดมนตห์ ม่สู รรเริญพระรตั นตรยั ทำนองสรภญั ญะประเภททมี ระดับโรงเรียน และประเภททมี นกั เรยี น ๕ คน ที่
ไดร้ ับรางวลั ในวันรายงานผลจดั การศึกษา การเข้ารว่ มในการแข่งขนั โครงการสง่ เสรมิ กจิ กรรมพฒั นาเยาวชนเนอื่ ง
ในสัปดาหว์ ันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานศิลปหตั ถกรรมนักเรยี นระดับกลมุ่ โรงเรยี นและระดับเขตพ้ืนที่
การศกึ ษา

โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

11

การประเมนิ ผลและการนำผลการประเมนิ ไปพัฒนาการดำเนนิ งาน
โรงเรียนมกี ารประเมนิ ผลเมือ่ ส้นิ สุดโครงการตามตวั ช้วี ัด โดยใช้การสงั เกต การสอบถาม การทํา AAR
ประเมนิ เชงิ ประจักษ์ และตรวจสอบการดาํ เนนิ งานโครงการพฒั นาโรงเรยี นคุณธรรมพบว่า ผู้บรหิ าร คณะครู มี
พฤตกิ รรมเชิงบวกมากข้นึ ตระหนกั และปฏบิ ัตติ ามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัตงิ านตามภาระหนา้ ทส่ี าํ เรจ็
ลุล่วงอย่างดี เข้าร่วมกจิ กรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชมุ ชน และสังคม เป็นแบบอย่างทีด่ ี แตใ่ นสว่ น ของ
นกั เรยี นพบว่ามีนักเรียนบางสว่ นยงั ไมไ่ ดผ้ ลตามเปา้ หมาย มีนกั เรียนบางคนเดนิ แถวไม่เป็นระเบียบ หยอกลอ้ กนั
ขณะเดนิ แถว ใชน้ าํ้ ใชไ้ ฟฟ้าไมป่ ิดหลงั จากออกนอกห้อง ขาดจิตสาธารณะ ทง้ิ ขยะไม่ลงถงั เปน็ ตน้ ซง่ึ คณะทาํ งาน
จะไดร้ วบรวมขอ้ มลู นํามาวิเคราะหแ์ ละปรบั ปรุงแก้ไขในคร้ังตอ่ ไป

การประชาสมั พันธ์
โรงเรียนมีการประชาสัมพนั ธ์การปฏบิ ตั ิงานพัฒนาโรงเรียนคณุ ธรรมให้ผู้ปกครอง ชมุ ชน ไดท้ ราบเพื่อให้
เกิดความร่วมมอื ในส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาคณุ ธรรมใหก้ ับนักเรียน ดังนี้
1. จดั ประชาสัมพันธแ์ ละเผยแพร่ผลงานทัง้ จดั กจิ กรรมหน้าเสาธง วารสารประชาสัมพันธโ์ รงเรยี น ส่อื ส่ิงพมิ พ์
และเวปไซตโ์ รงเรียน ไลน์กลมุ่ ของนักเรียนและผู้ปกครองทุกชั้น
2. บรู ณาการโดยนําคุณธรรมอัตลักษณ์สอดแทรกไวใ้ นกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยี น
3. นาํ เสนอผลการพฒั นาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการจดั นิทรรศการทง้ั ภายในภายและภายนอก
โรงเรยี น

ผลการดำเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้)
ผลทเี่ กิดขนึ้ กับนกั เรียน
นกั เรยี นมกี ารพฒั นาตนเองตามคุณธรรมอตั ลักษณข์ องโรงเรยี นและมคี วามรู้ในการปฏิบตั ิโครงงาน มีใจรกั
ในความพอเพียง ใชอ้ ุปกรณ์การเรียนอยา่ งประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลม เมอื่ ไมใ่ ช้ มีวินยั ดี ต้งั แตก่ ารแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบยี บของโรงเรยี นการเดนิ แถว การมีจิตอาสา รจู้ ักการแยกขยะ รักษาความสะอาด ทิง้ ขยะลงถงั ขยะ เก็บ
ขยะโดยไมร่ อคาํ สง่ั จากครู มคี ุณลกั ษณะอันพึงประสงค์และพฤตกิ รรมบ่งชี้เชงิ บวกเพิม่ ขนึ้ รจู้ ักการทาํ งานเป็นทีม
โดยใช้กระบวนการกล่มุ เรียนรู้การทาํ งานอย่างเป็นระบบ การใหค้ วามรว่ มมือระหวา่ งเพอ่ื น ๆ ในหอ้ งเรยี น การ
เป็นผูน้ าํ ผูต้ ามท่ีดี มีทกั ษะการคิดวเิ คราะห์ การแกป้ ญั หา และมผี ลสัมฤทธทิ์ างการเรียนระดับประเทศที่สูงขึ้น ดงั นี้

NT. ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3

สาระวิชา จำนวน คะแนน สว่ น เฉลี่ย จำนวน/ร้อยละของนักเรียน
คน เฉลีย่ เบี่ยงเบน ร้อยละ ทีม่ คี ะแนนสูงกว่าขดี จำกดั
มาตรฐาน
ล่าง
1๔.๔๔
คณติ ศาสตร์ ๒๑ ๓๐.8๕ 1๙.๕๒ ๓๐.8๕ ๔๐.๔๑
ภาษาไทย ๒๑ ๓๙.๕๗
๓๙.๕๗ ๔๗.๔๐

โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

12

O-NET ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 6

สาระวชิ า จำนวน คะแนน สว่ น เฉลยี่ จำนวน/รอ้ ยละของนกั เรยี น
คน เฉลยี่ เบยี่ งเบน รอ้ ยละ ทมี่ คี ะแนนสูงกวา่ ขดี จำกดั
มาตรฐาน
๑๐.๓๓ ล่าง
๘.๘๔
คณิตศาสตร์ ๑๕ ๓๐.๐๐ ๑๑.๘๙ ๓๐.๐๐ ๒๙.๙๒
ภาษาไทย ๑๕ ๔๗.๔๒
วทิ ยาศาสตร์ ๑๕ ๓๒.๒๗ ๘.๖๒ ๔๗.๔๒ ๕๖.๑๔
สงั คมฯ
สขุ - พลศึกษา ๑๕ ๓๒.๐๐ ๓๒.๒๗ ๓๘.๗๓
ศลิ ปะ
การงานอาชพี ๓๒.๐๐ ๔๓.๔๗
ภาษาต่างประเทศ

ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

จำนวน จำนวน/ร้อยละของนักเรยี นตามระดบั คณุ ภาพ

ระดับชั้น นกั เรยี น (คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค)์

ทง้ั หมด ดีเยี่ยม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น

ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 1 ๒๑ ๑๕ ๕ ๑ -

ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 2 ๑๔ ๘ ๖ -

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ๒๒ ๑๕ ๗ -

ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ๑๘ ๑๔ ๔ -

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 5 ๒๒ ๑๘ ๓ ๑ -

ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ๑๖ ๑๑ ๕ -

รวม ๑๑๓ ๘๑ ๓๐ ๒ -

เฉลย่ี รอ้ ยละ ๑๐๐ ๙๘.๒๓ -

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

13

ผลการประเมินการอ่าน คดิ วิเคราะห์และ เขยี น

จำนวน จำนวน/รอ้ ยละของนักเรียนตามระดับคณุ ภาพ

ระดับช้ัน นกั เรียน (การอา่ น คดิ วิเคราะห์และ เขียน)

ท้งั หมด ดีเยย่ี ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ๒๑ ๑๕ ๕ ๑ -

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 ๑๔ ๑๑ ๓ ๓ -

ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 3 ๒๒ ๙ ๑๐ ๑ -

ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ๑๘ ๑๑ ๖ ๒ -

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 5 ๒๒ ๑๖ ๔ ๒ -

ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6 ๑๖ ๑ ๑๒ ๙ -

รวม ๑๑๓ ๖๔ ๔๗ -

เฉลีย่ รอ้ ยละ ๑๐๐ ๙๒.๐๓ -

ผลการประเมินกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น

ระดับชัน้ จำนวนนกั เรยี น จำนวน/รอ้ ยละของนกั เรียนตามระดบั คณุ ภาพ
ท้งั หมด (การอา่ น คิด วเิ คราะห์และ เขยี น)
ผา่ น ไมผ่ ่าน
ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 1 ๒๑ ๒๑ -
ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 2 ๑๔ ๑๔ -
ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 3 ๒๒ ๒๒ -
ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 4 ๑๘ ๑๘ -
ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 ๒๒ ๒๒ -
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ๑๖ ๑๖ -
๑๑๓ ๑๑๓ -
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ -
เฉลี่ยรอ้ ยละ

ผลที่เกิดขึน้ กับครู
การพฒั นาตนเองตามคุณธรรมอตั ลกั ษณข์ องโรงเรียนและมสี ่วนร่วมในพฒั นางาน การมาทาํ งานและเขา้
สอนตรงเวลา พดู จาสุภาพ เตรียมสอ่ื วสั ดุ อปุ กรณ์ ประกอบการสอน ส่งงานทไี่ ด้รับมอบหมายตามก าํ หนด
ช่วยเหลืองานของโรงเรยี นดว้ ยความเต็มใจ ใช้อุปกรณใ์ นการเรยี นการสอนและการทาํ งานอยา่ งประหยัดตามความ
จําเป็น ปิดไฟ ปดิ พดั ลมเม่อื ไม่ใชง้ าน ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากบั กจิ กรรมการเรียนรู้ และเปน็
แบบอยา่ งท่ีดแี กน่ กั เรยี น

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 3

14

ผลที่เกิดขน้ึ กบั ผบู้ รหิ าร
ผู้บรหิ ารให้ความสําคญั ตอ่ การพฒั นาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผนู้ ําในการขับเคล่อื นพัฒนาโรงเรยี น
คณุ ธรรม บริหารงานแบบมีสว่ นรว่ ม มคี วามรับผิดชอบ ปฏบิ ัติหน้าท่ตี รงเวลาและเตม็ เวลา ใชว้ ัสดุอุปกรณอ์ ยา่ ง
ค้มุ ค่า พูดจาสภุ าพ เปน็ แบบอยา่ งท่ีดี

ผลทเ่ี กดิ ขน้ึ กบั โรงเรยี น
จากกระบวนการพฒั นาโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. โดยใชแ้ นวคิด หลักการ รปู แบบ และวธิ ีการทหี่ ลากหลายให้ทกุ คน
ได้ลงมอื ปฏบิ ตั ิ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชงิ บวกในโรงเรยี น ทําให้เกดิ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบตั ิที่
ดใี นปีตอ่ ๆ ไป

ผลทเ่ี กดิ ขึ้นกับครอบครวั ของนกั เรยี น
ผ้ปู กครองเหน็ การเปล่ี ยนแปลงพฤตกิ รรมของลกู มีการพัฒนาตนเองด้านระเบยี บวินยั มคี วามรบั ผิดชอบในการ
เรียน การทาํ การบา้ น การเขา้ นอน–ตนื่ นอนตรงเวลา เพือ่ มาให้ทันเขา้ แถวเคารพธงชาติ และมีการชว่ ยเหลอื งาน
บ้าน ทําใหผ้ ูป้ กครองเห็นความสาํ คัญและเป็นแบบอยา่ งทดี่ ี ให้ความรว่ มมือในการดแู ลนกั เรียนและกิจกรรมของ
โรงเรยี นมากขน้ึ

ผลที่เกิดข้ึนกับชุมชน
ชุมชนและหน่วยงานในชมุ ชน ตระหนกั และเหน็ ความสาํ คัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนกั เรียนเพอ่ื
เปน็ เยาวชนท่ดี ีของสังคม เข้ามามสี ว่ นรว่ มสนับสนนุ โรงเรียนในด้านกําลงั ทรัพย์ ส่งิ ของตา่ ง ๆ และการเป็น
วทิ ยากรใหค้ วามรใู้ นด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรยี นที่เกิดจากการดำเนนิ งาน

1. องค์ความร้ทู เ่ี กิดขนึ้ จากการดําเนินการพัฒนาโรงเรยี นคณุ ธรรม

โครงงานคุณธรรมของโรงเรยี น

เป้าหมายคุณธรรม ชือ่ โครงงาน ผู้รับผดิ ชอบ
นกั เรียนชั้น อ.2
คณุ ธรรมท่ี 1 มีความพอเพยี ง หนูนอ้ ยยม้ิ ใส ไหว้สวย ครทู ป่ี รกึ ษา : ครปู ระจําช้นั
ชั้นอนบุ าล 2
คณุ ธรรมที่ 2 มวี นิ ัยดี นกั เรียนช้นั อ.3
ครทู ี่ปรกึ ษา : ครปู ระจาํ ช้ัน
คณุ ธรรมที่ 3 มีจิตอาสา ชั้นอนุบาล

คณุ ธรรมที่ 1 มีความพอเพยี ง ห้องสะอาดดว้ ยสองมอื เรา

คุณธรรมที่ 2 มีวนิ ัยดี

คุณธรรมท่ี 3 มจี ิตอาสา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

15

เป้าหมายคุณธรรม ชอื่ โครงงาน ผรู้ ับผดิ ชอบ
คุณธรรมท่ี 1 มีความพอเพียง
คณุ ธรรมที่ 2 มวี ินยั ดี การเดนิ แถวอย่างเป็นระเบยี บของ นักเรียนชั้น ป.1
คุณธรรมท่ี 3 มจี ิตอาสา
นกั เรียน ป.1 ครทู ป่ี รึกษา : ครปู ระจาํ ชั้น ป.1
คุณธรรมท่ี 1 มีความพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินยั ดี รองเท้าเข้าท่ี นกั เรียนชนั้ ป.๒
คณุ ธรรมท่ี 3 มจี ิตอาสา ครูที่ปรกึ ษา : ครปู ระจาํ ชัน้ ป.๒
คณุ ธรรมที่ 1 มีความพอเพียง
คุณธรรมท่ี 2 มีวนิ ยั ดี แต่งกายดีเป็นศรแี กต่ น นกั เรียนชน้ั ป.๓
คุณธรรมที่ 3 มจี ิตอาสา ครทู ป่ี รึกษา : ครูประจําชนั้ ป.๓
คุณธรรมท่ี 1 มีความพอเพยี ง
คณุ ธรรมท่ี 2 มวี นิ ัยดี กจิ กรรมจติ อาสาเพ่ือรกั ษาความ นักเรียนชน้ั ป.๔
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอาสา สะอาด ครูท่ปี รกึ ษา : ครปู ระจําชน้ั ป.๔
คณุ ธรรมที่ 1 มีความพอเพยี ง
คณุ ธรรมท่ี 2 มีวนิ ัยดี กจิ กรรมสวดมนต์หมูท่ ำนอง นักเรยี นชน้ั ป.๕
คุณธรรมที่ 3 มจี ิตอาสา สรภัญญะ ประเภททมี ๕ คน ครูท่ีปรกึ ษา : ครูประจาํ ชัน้ ป.๕
คณุ ธรรมท่ี 1 มีความพอเพยี ง
คุณธรรมท่ี 2 มีวินยั ดี มาช่วยประหยดั ไฟ นกั เรียนชน้ั ป.๖
คุณธรรมท่ี 3 มจี ิตอาสา ครูที่ปรึกษา : ครปู ระจําชั้น ป.๖

2. แนวปฏิบัติทีด่ ี
1. สรา้ งความตระหนักรู้ ความเข้าใจใหก้ ับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทําให้โครงงานก้าวสู่ความสาํ เรจ็
2. นกั เรียนทุกคนเปน็ เจา้ ของโครงงานคุณธรรม ทุกคนมสี ่วนร่วมในการปฏิบัติกจิ กรรม
3. บูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมการเรยี นรทู้ กุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. มีโครงการ/กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู รตามแผนงานหลักของโรงเรยี นตอบสนองคุณธรรมอัตลกั ษณ์
5. จดั นิทรรศการแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ เพ่อื ให้เกดิ การรับร้แู ละนําไปพฒั นา
6. การพัฒนาการทาํ งานมีความเปน็ ระบบโดยใช้ระบบ PDCA นกั เรียนทาํ งานเปน็ ทีม รว่ มคิดรว่ มทาํ

มีผู้ประสานงานกับทกุ ฝา่ ย
7. มีการนเิ ทศตดิ ตาม มแี ผนปฏบิ ัติการ ตัวบ่งช้ี

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 3

16

3. บทเรยี นท่ไี ด้รับ
จากการดําเนินการพฒั นาโรงเรยี นคุณธรรมดว้ ยการให้ทกุ คนมีส่วนรว่ มคิด รว่ มทํา รว่ มพฒั นาด้วย
การลงมือปฏิบตั ิจรงิ ทําใหเ้ กิดบทเรียน ดงั น้ี
1. การรบั รูแ้ ละการมีส่วนรว่ ม การพัฒนาโรงเรยี นคุณธรรม ตอ้ งสรา้ งความตระหนัก ความเข้าใจให้
ผูเ้ กยี่ วข้องทุกฝา่ ยมีความเขา้ ใจตรงกันและเกิดความรว่ มมอื ในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
2. การบรู ณาการคุณธรรมกับการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ในชั้นเรยี นและกจิ กรรมเสรมิ หลักสูตรใน
โรงเรยี น คณุ ธรรมและจรยิ ธรรมเป็นส่ิงทนี่ กั เรียนปฏิบตั ิในวถิ ีชีวิตประจาํ วัน การนําคุณธรรมบูรณาการเช่ือมโยง
เข้าสกู่ ารเรยี นรู้ในชน้ั เรยี นและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอยา่ งหลากหลาย และสอดคลอ้ งกับคุณธรรมอัตลกั ษณ์
ของโรงเรยี นทําใหน้ ักเรยี นได้เรยี นรู้และนํามาปฏิบตั ิสู่การหล่อหลอมบม่ เพาะด้านคุณธรรมให้เกดิ ขึ้น
3. นกั เรียนทาํ ได้ตามศกั ยภาพ จากการทคี่ รอู อกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้ กั เรียนได้
คน้ หาปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา แลว้ ลงมอื ปฏบิ ตั ดิ ว้ ยตนเอง ทํางานเปน็ ทมี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
รว่ มคดิ รว่ มทํา ฝึกทักษะ การคดิ วิเคราะห์ การแกป้ ัญหา การเปน็ ผ้นู ําผ้ตู ามท่ดี ี การประเมินผล การสรปุ งาน
การนําเสนองาน การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ ทําให้นักเรียนเกดิ ความภาคภมู ใจ
4. การแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ การจดั นทิ รรศการแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ ทําให้เกิดการเรยี นรรู้ ่วมกนั นํามาพฒั นาต่อยอดได้
อยา่ งต่อเนอื ง การมีส่วนรว่ ม การสร้างเครือขา่ ย การไดร้ บั การยกย่องชมเชย ทำให้เกดิ ความภาคภูมิใจ
5. การพฒั นาครแู ละพัฒนานักเรยี นแกนนาํ เพ่อื ใหก้ ารดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมบรรลุ
ตามเปา้ หมาย คอื ให้กลมุ่ บุคคลทุกฝ่ายมีพฤตกิ รรมเชิงบวกเพ่มิ ขน้ึ และมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงคล์ ดลง
การดําเนนิ การต้องทาํ อย่างต่อเน่ือง จึงจําเปน็ ตอ้ งมกี ารพัฒนาครผู ู้สอนใหม้ ีความร้คู วามเขา้ ใจ ปฏิบัตไิ ด้และ
พัฒนานักเรยี นแกนนาํ เปน็ ทีมงานของโรงเรยี นทช่ี ่วยใหก้ ารดาํ เนนิ งานพฒั นาโรงเรียนคณุ ธรรมสาํ เร็จตาม
เป้าประสงค์ของโรงเรยี น
6. การนิเทศติดตาม จากผบู้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึ ษา และผูป้ กครองอย่าง
กลั ยาณมติ ร ได้สรา้ งขวญั และกําลังใจใหก้ ับโรงเรียน มีขอ้ เสนอแนะสนับสนุนการดําเนนิ งานของโรงเรียน แนะนาํ
การจัดทําคณุ ธรรมเปา้ หมาย คุณธรรมอัตลักษณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนรว่ ม การใชโ้ ครงงานคุณธรรมของ
นักเรยี นเปน็ เคร่อื งมอื ขับเคล่อื นคณุ ธรรม ทาํ ให้ครเู กิดความรคู้ วามเข้าใจแนวทางพฒั นาไปสู่โรงเรยี นคณุ ธรรมได้
อยา่ งชดั เจน และจากการนเิ ทศภายในอย่างกัลยาณมติ ร รว่ มกนั คิด รว่ มกันทาํ รว่ มกนั แก้ปัญหาทําใหเ้ กิดการ
ยอมรบั รว่ มกนั ได้องค์ความรู้มาใชใ้ นการพัฒนาคุณธรรมอัตลกั ษณใ์ ห้บรรลเุ ปา้ หมายต่อไป

ปจั จัยที่ส่งผลตอ่ ความสำเรจ็
1. กาํ หนดยทุ ธศาสตรใ์ นการดาํ เนินงาน โรงเรยี นได้กาํ หนดยทุ ธศาสตรใ์ นการดาํ เนินงาน บรรจุไวใ้ น
แผนปฏิบัตกิ ารประจาํ ปี มีการแตง่ ต้ังคณะกรรมการดาํ เนินงานมอบหมายหน้าทคี่ วามรบั ผิดชอบ ทําให้การ
ดาํ เนนิ งานเป็นไปอยา่ งเปน็ ระบบ
2. บทบาทผ้บู รหิ าร ผ้บู รหิ ารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสาํ คัญในการพัฒนาคุณธรรม เปน็ ผนู้ ํา
ในการขบั เคลื่อนกจิ กรรมสง่ เสริมคุณธรรมในรปู แบบตา่ ง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึง่ นาํ ไปสู่การ
พัฒนาและปรับเปลยี่ นเปน็ พฤติกรรมที่พึง

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

17

ประสงค์ สง่ เสรมิ สนับสนนุ สรา้ งขวญั และกําลงั ใจใหค้ ําปรกึ ษากับคณะครูและนักเรียนในการดาํ เนินกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างต่อเนอื่ งสม่ำเสมอ
3. มคี รแู กนนําและนกั เรียนแกนนํา ครแู กนนาํ และนักเรยี นแกนนําทเ่ี ขา้ รับการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ
“โครงงานคณุ ธรรม” ฝกึ ทาํ โครงงานคณุ ธรรม (Moral Project) แลว้ นํามาขยายผลใหก้ ับเพ่อื นในโรงเรียนเข้าใจ
เปน็ กล่มุ ทม่ี ีความสําคัญ และเปน็ ทีมหลกั ในการปฏิบตั งิ านของโรงเรยี นให้ขับเคล่อื นไปสู่เป้าหมาย
4. การนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึ ษา และผู้ปกครอง ได้มานเิ ทศติดตาม
แบบกัลยาณมิตร คอยใหค้ ําปรกึ ษาขอ้ แนะนํา ชแ้ี นะแนวทางท่เี ป็นประโยชนแ์ กโ่ รงเรยี นในการขับเคลือ่ นการ
ดาํ เนนิ งานโครงการพฒั นาโรงเรียนคณุ ธรรมไดช้ ดั เจนมากขน้ึ สรา้ งขวัญและกําลังใจใหก้ บั โรงเรียน คณะครู
ในการสรา้ งสรรค์พัฒนากจิ กรรมที่ส่งเสรมิ คณุ ธรรมจริยธรรม แกผ่ บู้ รหิ าร ครู และนักเรียนให้สามารถบรรลุ
เปา้ หมาย
5. ความร่วมมอื ของกลุม่ บุคคล การพฒั นาพฤตกิ รรมของนกั เรียนต้องเกี่ยวข้องกบั กลุม่ บุคคลหลาย
ฝ่ายทง้ั ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ทีต่ ระหนกั และเห็นความสาํ คญั จึงให้ความรว่ มมอื สง่ เสริมสนับสนนุ และ
เป็นแบบอยา่ งที่ดีใหก้ ับนกั เรยี นเห็นคณุ ค่าและความสาํ คญั ของการมคี ุณธรรม จงึ นาํ ไปส่กู ารปรบั เปลี่ยนเป็น
พฤตกิ รรมทพ่ี งึ ประสงค์มากขนึ้

ปญั หาอปุ สรรคและขอ้ เสนอแนะ

ปญั หา อปุ สรรค ข้อเสนอแนะของผูน้ เิ ทศ

1. โครงการตามนโยบายมีมาก เป้าหมาย คล้ายคลงึ - ให้ครูบรู ณาการจัดกระบวนการเรยี นรู้และ

กนั เชน่ โครงการโรงเรียนวถิ ีพุทธ, โครงการโรงเรยี น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรยี น ท่ีทาํ อยู่

คุณธรรม สพฐ., โครงการโรงเรยี นสจุ ริต, การจัด ปรับเข้ากับงานนโยบายของหนว่ ยงานใหข้ บั เคลื่อน

โครงการ/กิจกรรมสง่ เสรมิ คุณธรรมจรยิ ธรรมตามการ ไปสเู่ ป้าหมายที่กําหนด

ประเมินภายในสถานศึกษา ทาํ ให้ครแู ละบุคลากรมี

ภาระงานมากขน้ึ ทาํ ใหท้ ํางานได้ไมเ่ ต็มที่

2. การทําโครงงานคณุ ธรรมตอ้ งมีการ ดาํ เนินการ - ให้ครูท่ี ปรึกษาชวนคิดตั้ งคาํ ถาม ชวนทําไปตาม

อยา่ งเปน็ กระบวนการ อย่างมีลําดบั ข้ันตอน ขั้นตอน ใหแ้ รงเสรมิ ยกย่องชมเชยและใหก้ าํ ลงั ใจกับ

แก้ปญั หาอย่างมีระบบ และนักเรยี นในระดับชนั้ นกั เรยี นในการดาํ เนนิ กิจกรรม

อนบุ าล 2 ถึงชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ป.2 ยังไมส่ ามารถ

ดําเนนิ การได้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด

โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

18

การดำเนินการของโรงเรียนตามขอ้ เสนอแนะของผนู้ เิ ทศ
1. โรงเรยี นบูรณาการกจิ กรรมในแผนงานหลักของโรงเรียนเขา้ กับกิจกรรมแผนงานจากหนว่ ยงานตน้
สังกดั และการทาํ งานปกตเิ พอ่ื ลดภาระงาน ทําให้การดาํ เนนิ งานเป็นไปดว้ ยความเรยี บร้อย
2. โรงเรยี นมอบหมายใหค้ รทู ีป่ รึกษานกั เรยี นในระดบั ช้นั อนุบาล 2 ถงึ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ป.2 อธบิ าย
ชแี้ จงใหค้ วามรู้ความเข้าใจในการทําโครงงานคุณธรรมในแตล่ ะขั้นตอนชา้ ๆ แล้วใช้เทคนิคชวนคดิ ชวนทาํ ชื่นชมใน
แต่ละขั้นตอน ทาํ ให้นกั เรียนเรียนรู้และรว่ มกนั ดําเนนิ การได้ ในระดบั ชน้ั อนบุ าล 2 และ 3 ครูประจําชัน้ เป็นผู้
กาํ หนดโครงงานข้ึนมาเอง เพ่อื ฝกึ และปลกู ฝังคณุ ธรรมจริยธรรมใหก้ ับนกั เรยี นไปก่อน เพอื่ ใหม้ ีพ้ืนฐานก่อนข้ึน
ระดบั ประถมศกึ ษา

ความกา้ วหนา้ ทเ่ี กดิ ขึ้น
จากการดําเนนิ งานตามโครงการโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. โดยความร่วมมอื จากทุกฝา่ ย ท้งั ผู้บรหิ าร
สถานศกึ ษา ครู นักเรยี น ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ทาํ ใหท้ กุ กลุ่มมีสว่ นรว่ มในการทาํ งาน
ทุกขนั้ ตอน มกี ารวางแผนการดาํ เนนิ งานโครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. อยา่ งเปน็ ระบบ ผบู้ รหิ ารให้ความสําคัญ
และเปน็ ผ้นู าํ ในการขับเคลือ่ นพฒั นาโรงเรียนคุณธรรม ครมู กี ารพัฒนาตนเองตามคณุ ธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยี น
และมสี ่วนรว่ มในพฒั นางาน นกั เรียนมกี ารพฒั นาตนเองตามคุณธรรมอตั ลกั ษณ์ของโรงเรยี นและการลงมือปฏิบัติ
โครงงานทํางานเปน็ ทีมโดยใช้กระบวนการกลุม่ รู้จักการเป็นผู้นาํ ผตู้ ามที่ดี โรงเรยี นมีการปรับปรุงและพัฒนา
บรเิ วณโรงเรยี นให้สะอาดร่มรื่นน่าอยเู่ อื้อตอ่ การเรียนรู้ จากการปฏบิ ัติโดยใช้แนวคิด หลกั การ รูปแบบและวธิ ีการที่
หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏบิ ัติ เพอื่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤตกิ รรมเชงิ บวกในโรงเรียน ทาํ ให้เกดิ องค์ความรู้
แนวปฏบิ ตั ิทดี่ ี บทเรยี นทใ่ี ช้ในการพฒั นาคุณธรรมอตั ลักษณข์ องโรงเรียน

ลงชอื่ ผู้รายงาน
( นายชัชรนิ ทร์ สขุ ปาน )
ครโู รงเรียนฉวาง

ลงชื่อ ผูร้ ับรองขอ้ มูล
( นางสุพร วริ ตั น์ )

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นฉวาง

ลงชอื่ พยาน
( นายอษั ฎา ณ นคร )

ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาโรงเรียนฉวาง

โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง

สำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3ภาคผนวก

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 3โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3นายชัชรินทร์ สุขปาน

ครู คศ.1
087-2772543
06 07 2565

โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3โครงงานหนนู อ้ ยยม้ิ ง่าย ไหวส้ วย
โครงงานห้องสะอาดด้วยสองมอื เรา

โครงงานแตง่ กายดีเปน็ ศรแี กต่ น

โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3โครงงานจิตอาสาเพ่ือรกั ษาความสะอาด

โครงงานสวดมนตห์ มูท่ ำนองสรภัญญะ ประเภททมี ๕ คน
กิจกรรมถุงผ้ามาช่วยลดโลกร้อน

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรยี นฉวาง
สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3รายงานผลนำนกั เรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิ กิจกรรม พฒั นาเยาวชนเนอื่ งในสปั ดาหว์ ันสำคญั ทาง
พระพุทธศาสนา

โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนฉวาง
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 3

โรงเรียนฉวาง อาเภอฉวาง จงั หวดั นครศรีธรรมราช
สานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต ๒


Click to View FlipBook Version