The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ใบงานสังคมป.3-เทอม1และ2-พร้อมเฉลยละเอียด-revised-1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cherry_2524, 2021-10-25 01:06:59

ใบงานสังคมป.3-เทอม1และ2-พร้อมเฉลยละเอียด-revised-1

ใบงานสังคมป.3-เทอม1และ2-พร้อมเฉลยละเอียด-revised-1

ใบงานเสริมความรู้

สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม

ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ ๓

สอดคลอ้ งตามหลกั สูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ช่ือ ........................................................................
ช้นั ............................................ เลขท่ี ...................
ครูผสู้ อน .................................................................
โรงเรียน .................................................................

สอ่ื ของครชู บาแกว้ แสนสวย
หา้ มนาไปจาหน่ายต่อ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
(ตรงตามมาตรฐาน ส 1.1 ตวั ช้ีวัดข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
และ ส 1.2 ตวั ช้ีวัดข้อ 1, 2, 3)

1. ความสาคญั ของพระพุทธศาสนา
2. พทุ ธประวัติ
3. พทุ ธประวัติ
4. พทุ ธสาวกและชาดกท่คี วรรู้
5. พระไตรปิ ฎก
6. พระรัตนตรัย
7. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
8. วิถีชาวพุทธ
9. ศาสนพิธี
10. ศาสนาต่าง ๆ

สาระที่ 2 หนา้ ทีพ่ ลเมอื ง วฒั นธรรม และการดาเนนิ ชีวิตในสงั คม
(ตรงตามมาตรฐาน ส 2.1 ตัวช้ีวัดข้อ 1, 2, 3, 4 และ
ส 2.2 ตวั ช้ีวัดข้อ 1, 2, 3)

1. ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถ่ิน
2. การดาเนนิ ชีวิตในกระแสวัฒนธรรมท่หี ลากหลาย
3. วันหยุดราชการท่สี าคัญ
4. บุคคลตวั อย่างในชุมชน
5. การมสี ่วนร่วมตามกระบวนการประชาธปิ ไตย

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
(ตรงตามมาตรฐาน ส 3.1 ตวั ช้ีวัดข้อ 1, 2, 3,
และ ส 3.2 ตัวช้ีวัดข้อ 1, 2, 3)

1. สนิ ค้าและบริการในการดารงชีวิต
2. การวางแผนการใช้จ่าย
3. ทรัพยากรกบั การผลิตและการบริโภค
4. ภาษีทเ่ี ก่ยี วข้องกบั ชีวิตประจาวัน
5. การแข่งขันทางการค้า

สาระที่ 4 ประวตั ิศาสตร์
(ตรงตามมาตรฐาน ส 4.1 ตัวช้ีวัดข้อ 1, 2 ส 4.2 ตัวช้ีวัดข้อ 1, 2, 3
และ 4.3 ตัวช้ีวัดข้อ 1, 2, 3)

1. การใช้ศักราชในชีวิตประจาวัน
2. เหตุการณส์ าคญั ในโรงเรียนและชุมชน
3. การต้งั ถ่นิ ฐานและพัฒนาการของชุมชน
4. ขนบธรรมเนยี ม ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน
5. บุคคลสาคญั ของชาติไทย

สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์
(ตรงตามมาตรฐาน ส 5.1 ตวั ช้ีวัดข้อ 1, 2, และ ส 5.2 ตวั ช้ีวัดข้อ 1, 2, 3)

1. แผนผงั แผนท่ี และรปู ถ่าย
2. ความสมั พันธข์ องตาแหน่ง ระยะ ทศิ ทาง
3. ความสมั พันธข์ องลักษณะทางกายภาพกบั การดาเนินชีวิตของคนในสงั คม
4. ส่งิ แวดล้อมในชุมชน
5. การพ่ึงพาส่งิ แวดล้อมและทรัพยากรในการดารงชีวิต
6. การก่อมลพิษและผลของมลพิษ
7. การเปล่ียนแปลงส่งิ แวดล้อมและการจัดการส่งิ แวดล้อมในชุมชน

สอ่ื ของครชู บาแกว้ แสนสวย
หา้ มนาไปจาหน่ายต่อ

กิจกรรมที่ 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จงเขยี นพยัญชนะลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. พุ ___ ___ ศา ___ ___ า ศาสนาท่คี นไทยส่วนใหญ่ให้การนับถอื

2. ทาบุ ___ ___ ___ ___ าตร ประเพณที ่ชี าวพทุ ธมักปฏบิ ตั ใิ นช่วงเช้า

3. สว ___ ม ___ ___  ส่งิ ท่ขี าวพุทธควรจะทาก่อนนอน

4. พ ___ ะพุ ___ ___ รู ___  ส่งิ ท่สี มมุตแิ ทนพระพทุ ธเจ้า

5. ___ ด  ศาสนสถานของพระพทุ ธศาสนา

6. ___ า ___ ไ ___ ___  เอกลักษณข์ องคนไทยในการแสดง
ความเคารพ

7. กา ___ ก ___ า ___  การแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์
หรือพระพทุ ธรปู

8. เ ___ ___ ___  สถานท่บี รรจุพระบรมสารีริกธาตุ

กิจกรรมที่ 1.2
--------------------------------------------------------
จงเลือกเขยี นพยัญชนะ ก - ซ หน้าข้อความทางด้านขวามือลงในช่องว่าง
หน้าข้อความทางด้านซ้ายมอื ท่สี มั พันธก์ นั ให้ถูกต้อง

.............. 1. ภาพจติ รกรรมฝาผนัง ก. นิสยั ท่เี ป็นเอกลกั ษณข์ องคนไทย

.............. 2. พระพุทธรปู ข. การบูชาพระพทุ ธ พระธรรม พระสงฆ์

.............. 3. ความอ่อนน้อม ค. บนั ทกึ เร่ืองราวเก่ยี วกบั พุทธประวตั ิ

............... 4. การสวดมนต์ ง. สญั ลกั ษณแ์ ทนพระพุทธเจ้า

................. 5. ทาบุญตักบาตร จ. กจิ กรรมท่ชี าวพุทธนิยมทากนั ในช่วงเช้า

................. 6. วันวสิ าขบูชา ฉ. วันเข้าพรรษา

………........... 7. ประเพณแี ห่เทยี นพรรษา ช. สถานท่ใี นการไหว้พระสวดมนต์
……............ 8. โบสถ์ ของพระภกิ ษุ

ซ. วันประสตู ิ ตรัสรู้ ปรินิพาน
ของพระพุทธเจ้า

กจิ กรรมที่ 2.1

----------------------------------------------------------------------

จงเลือกคาท่กี าหนดให้เตมิ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

พุทธประวัติ บาเพญ็ เพียร ผจญมาร
ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน

1. เร่ืองราวของพระพทุ ธเจ้าต้งั แต่ประสตู จิ นกระทง่ั ดับขนั ธปรินิพพาน

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. พระพทุ ธเจ้าเสดจ็ ไปโปรดปัจวคั คยี ใ์ นวนั ข้นึ 15 ค่า เดอื น 8 โดยแสดงธมั มจักรกปั ปวัตตนสตู ร

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. เจ้าชายสทิ ธตั ถะแสวงหาทางพ้นทกุ ข์ โดยทรงบาเพญ็ ทกุ รกริ ิยา

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. วันข้นึ 15 ค่า เดือน 6 เจ้าชายสทิ ธตั ถะทรงบรรลธุ รรมเป็นสมเดจ็ พระสมั มาสมั พทุ ธเจ้า

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. พญามารเข้ามาขดั ขวางเจ้าชายสทิ ธตั ถะไม่ให้ได้ตรัสร้เู ป็นพระพทุ ธเจ้า

……………………………………………………………………………………………………………………………

6. พระพุทธเจ้าเสดจ็ ดบั ขนั ปรนิ ิพพาน เม่อื พระชนมายุ 80 พรรษา

……………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ 2.2
--------------------------------------------------------
จงเติมพยัญชนะลงในตารางให้สมบูรณ์

1) 2) 3)
1)
2) ะ
ะ า
พุ เ

เ 3) า
จ้ า


แนวต้งั
1. ศาสดาของพระพุทธศาสนา คอื
2. แสดงธมั มจักกปั ปวัตนสตู ร คือ
3. ผู้ท่ขี ัดขวางพระพุทธเจ้า คือ

แนวนอน
1. พระพุทธเจ้าดบั ขนั ธพ์ ระชมมายุ 80 พรรษา คือ
2. อายุของพระพุทธเจ้า คือ
3. ศาสนาท่คี นไทยส่วนใหญ่นับถอื คือ

กิจกรรมที่ 3.1

----------------------------------------------------------------------

จงเขยี นเคร่ืองหมาย  ลงใน หน้าข้อความท่ถี ูกต้องและเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน

หน้าข้อความท่ผี ดิ

1. สามเณรสงั กจิ จะเป็นบุตรของเศรษฐี
2. สามเณรสงั กจิ จะบวชเรียนอยู่ในสานักของพระอานนท์
3. “ผู้มศี ลี แม้มชี ีวิตเพียงวันเดยี ว ยังประเสริฐกว่าผู้ทาโจรกรรมไม่มี
ศลี ท่มี ีชีวิตอยู่นานถึง 100 ปี ” เป็นคากล่าวของพระพุทธเจ้า
4. สตั ว์ร้ายต่าง ๆ ในป่ าพยายามท่จี ะทาร้ายเหล่าภกิ ษุและสามเณรสงั
กจิ จะ
5. ชาดก คอื เร่ืองราวเก่ยี วกบั อดตี ชาติของพระพุทธเจ้า
6. อารามทูสกชาดก เป็นเร่ืองของลิงรดนา้ ต้นไม้
7. “ผู้ฉลาดในส่งิ ทไ่ี ม่มีประโยชน์” คอื พวกฝงู ลิง
8. มหาวาณชิ ชาดก เป็นเร่ืองของพญาช้างเผือก
9. เหล่าพ่อค้าเกวยี นถูกฆ่าตายโดยช้างป่ า
10. นายกองเกวียน เป็นผู้ท่มี ีความกตญั ญูจึงสามารถรอดชีวติ ได้

กิจกรรมที่ 3.2
---------------------------------------------------
จงเลอื กคาท่กี าหนดให้เตมิ ลงในตารางให้สมั พันธก์ บั หัวเร่ืองท่กี าหนด

ถูกโจรป่ าจบั ตวั คนดแู ลสวน พ่อค้าเกวียน
ฝงู ลงิ บุตรของเศรษฐี ต้นไทร
พญานาค สานักพระสารีบุตร ถอนต้นไม้เพ่ือดูราก
ความโลภ บณั ฑติ กล่าวตาหนิ ชายเขญ็ ใจ

สามเณรสงั กจิ จะ อารามทูสกชาดก มหาวาณิชชาดก

กิจกรรมที่ 4.1

----------------------------------------------------------------------

จงเขยี นเคร่ืองหมาย  ลงใน หน้าข้อความท่ถี ูกต้องและเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน

หน้าข้อความท่ผี ิด

1. สมเดจ็ พระพฒุ าจารย์ (โต) บรรพชาเป็นสามเณรท่วี ัดอนิ ทรวิหาร
2. อุปัชฌาย์ของสมเดจ็ พฒุ าจารย์ (โต) อยู่ท่วี ัดมหาธาตุ
3. สมเดจ็ พระพฒุ าจารย์ (โต) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4. สมเดจ็ พระพฒุ าจารย์ (โต) เคยดารงตาแหน่งสมเดจ็ พระสงั ฆราช
5. สมเดจ็ พระพุฒาจารย์ (โต) มรณภาพสริ ิอายุได้ 85 ปี
6. สมเดจ็ พระเจ้าตากสนิ มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา
7. ภารกจิ สาคญั ของสมเดจ็ พระเจ้าตากสนิ มหาราช คือ การกอบกู้เอกราช
ของไทย
8. มีการอญั เชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มาไว้ท่วี ัดอรณุ ราชวราราม

ในสมยั สมเดจ็ พระเจ้าตากสนิ มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์
9. สมเดจ็ พระเจ้าตากสนิ มหาราชทรงสนพระทยั ในการปฏบิ ตั ธิ รรม
10. สมเดจ็ พระเจ้าตากสนิ มหาราชทรงกู้เอกราชไทยจากมลายู

กิจกรรมที่ 4.2
--------------------------------------------------------------
จงเลือกคาท่กี าหนดให้เติมลงในตารางให้สมั พันธก์ บั ภาพท่กี าหนด

พรหมรังสี มหาราช
สมเดจ็ พระพุฒาจารย์ สมเดจ็ พระเจ้าตากสนิ มหาราช
วัดระฆงั กอบกู้เอกราช
พระแก้วมรกต วัดอนิ ทรวิหาร
เจ้าเมืองตาก ชาระพระไตรีปิ ฎก
พระธรรมกติ ิ สมเดจ็ พระสงั ฆราช (สกุ ) วัดมหาธาตุ

1. สมเดจ็ พระพฒุ าจารย์ (โต พรหมรังส)ี
1) ..............................................................
2) ..............................................................
3) ..............................................................
4) ..............................................................
5) ..............................................................
6) ..............................................................

2. สมเดจ็ พระเจ้าตากสนิ มหาราช
1) .............................................................
2) ..............................................................
3) ..............................................................
4) ..............................................................
5) ..............................................................
6) .............................................................

กิจกรรมที่ 5.1
--------------------------------------------------------
จงเขยี นพยัญชนะลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. พ ___ ะ ไ ___ ___ ปิ ___ ___
 คมั ภีร์บันทกึ คาสอนของพระพุทธเจ้า

2. ศ า ___ ___ วั ___ ___  วตั ถุท่เี ก่ยี วข้องกบั ศาสนา

3. พ ___ ะ ___ ___ ___ ___ ฎ ___
 คาสอนท่เี ป็นข้อห้ามต่าง ๆ ของพระสงฆ์

4. พ ___ ะ ___ ___ ___ รร ___ ___ ___ ___
 ธรรมช้ันสงู ในพระไตรปิ ฎก

5. พ ___ ะ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ก
 เป็นเร่ืองคาสอนเร่ืองเล่าธรรมะต่าง ๆ ในพระไตรปิ ฎก

6. ___ า ___ ___ ___ ___ า น  สถานท่เี ก่ยี วกบั ศาสนา

7. ___ ___ ก  ตะกร้า

8. ___ ___ ะ ___ ร ร ___  ส่งิ ท่พี ระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

กิจกรรมที่ 5.2

--------------------------------------------------------
จงเขียน  วงกลมล้อมรอบคาท่เี ก่ยี วข้องกบั พระพุทธศาสนา

พระสตุ ันตปิ ฎก พระไตรปิ ฎก พระเวท

อหิ ม่าม ไบเบิล พระวินัยปิ ฎก

บาทหลวง ชาดก อลั กุรอาน

พระพุทธเจ้า พระเยซู อสิ ลาม

สเุ หร่า ศลี อด พระธรรม

พระอภิธรรมปิ ฎก พราหมณ์ - ฮนิ ดู พระสงฆ์

ศาสนาคริสต์ พระศวิ ะ

กิจกรรมที่ 6.1
--------------------------------------------------------
จงเลือกคาทก่ี าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สมั พันธก์ นั

พระรัตนตรัย พระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ์

.................................. 1. แก้วอนั ประเสริฐ 3 ประการ

.................................. 2. ศาสดาของพระพทุ ธศาสนา

.................................. 3. สาวกของพระพุทธเจ้า

.................................. 4. ส่งิ เคารพสงู สดุ 3 ประการ ในพระพุทธศาสนา

.................................. 5. หลกั ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า

.................................. 6. พระสารีบุตร

.................................. 7. อริยสจั 4

.................................. 8. พระพุทธรปู

.................................. 9. เจ้าชายสทิ ธตั ถะ

.................................. 10. โอวาท 3

กจิ กรรมที่ 6.2
--------------------------------------------------------------
จงเลือกคาท่กี าหนดให้เตมิ ลงในกลุ่มท่กี าหนดให้ถูกต้อง

พระพทุ ธเจ้า หลักธรรม สาวก สงั ฆคุณ
คาสอน เจ้าชายสทิ ธตั ถะ พระอานนท์ พระไตรปิ ฎก
ผู้สบื ทอดศาสนา ศาสดา พุทธคุณ พรหมวิหาร 4

พระพุทธ

พระรตั นตรยั

พระธรรม พระสงฆ์

กจิ กรรมที่ 7.1
--------------------------------------------------------------

จงโยงเส้นจับคู่ข้อความท่สี มั พันธก์ นั ให้ถูกต้อง

1. เบญจศลี   ก. ปิ ยวาจา

2. เบญจธรรม   ข. ขันติ

3. สงั คหวัตถุ 4   ค. ไม่ลักขโมย

4. ฆราวาสธรรม 4   ง. เมตตากรณุ า

5. อตั ถะ   จ. เว้นจากการทาช่ัวท้งั ปวง

6. โอวาท 3   ฉ. ปรัตถะ

7. มงคล 38   ช. เปล่งวาจายงั ประโยชนใ์ ห้
สาเรจ็

8. พุทธศาสนสภุ าษิต   ซ. การอยู่ในส่งิ แวดล้อมท่ดี ี

9. ททมาโน ปิ โย โหติ   ฌ. คติสอนใจ

10. โมกโฺ ข กลยฺ าณยิ า สาธุ   ญ. ผู้ให้ย่อมเป็นท่รี ัก

กิจกรรมที่ 7.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จงเตมิ พยญั ชนะลงในตารางให้สมบูรณ์

1) 2)
1) เ ฆ
ร รม
2) า 3

ศี 3) ฆ4) ร ร 85) 4

แนวต้งั
1. ศลี 5
2. สจั จะ ทมะ ขนั ติ จาคะ
แนวนอน
1. ส่งิ ท่คี ่กู บั เบญจศีล
2. หัวใจพระพุทธศาสนา
3. ผู้สบื ทอดพระพุทธศาสนา
4. หนทางอนั ประเสริฐ
5. ทาน ปิ ยวาจา อตั ถจริยา สมานัตตตา

กิจกรรมที่ 8.1

----------------------------------------------------------------------

จงโยงเส้นจับคู่แสดงความสมั พันธข์ องรูปภาพกบั ข้อความให้ถูกต้อง

1.   ก. ข้ามถนนด้วยความระมดั ระวัง
และมีสติ

2.   ข. มสี มาธติ ้ังใจเวลาท่ี
อยู่ในห้องเรียน

3.   ค. น่ังสมาธิ ต้งั กายตรง ดารงม่นั
กาหนดลมหายใจเข้าออก

4.   ง. ไหว้พระสวดมนตก์ อ่ นนอน เพ่ือท่ี
จะทาให้จิตใจสงบ และนอนหลับ
สบาย

5.   จ. เม่อื เจอผู้ใหญ่ให้ไหว้ โดยประนม
มือระหว่างอกก้มศีรษะ หัวแม่มอื
จรดปลายจมูก ก้มตวั เลก็ น้อย

6.   ฉ. การถวายของแด่พระสงฆ์
หรือท่เี รียกว่าการประเคน

กจิ กรรมที่ 8.2

--------------------------------------------------------------
จงหาและ  ล้อมรอบคาท่เี ก่ยี วกบั วิถีชาวพทุ ธท่กี าหนดให้

พระสงฆ์ สติ สวดมนต์
มารยาท ไหว้พระ ประเคน
สมาธิ สมั ปชัญญะ แผ่เมตตา

พกณข ไ ด ส ฃ
ร ส ติ ค ห ฅ ม ค
ะ ว ถ ท ว้ ธ า บ
ส ด ป ท พ ง ธิ จ
งมม า ร ย าท
ฆ์ น ป ร ะ เ ค น
ฉ ต์ ฐ ช ฒ ซ ฌ ญ
ฑ สั ม ป ชั ญ ญ ะ
แ ผ่ เ ม ต ต า ผ

กิจกรรมที่ 9.1
--------------------------------------------------------------
จงเลือกคาท่กี าหนดให้เตมิ ลงในช่องว่างให้สมั พันธก์ บั คาสมาทานศลี

กาเมสมุ ฉิ าจารา มุสาวาทา
ปาณาติปาตา อทนิ นาทานา
สรุ าเมระยะมัชชะ ปะมาทฎั ฐานา

1. ศีลข้อ 1 ................................................................ เวระมะณี สกิ ขาปะทงั สะมาทยิ ามิ

เว้นจากการรังแกและฆ่าสตั ว์ตดั ชีวิต

2. ศีลข้อ 2 ................................................................ เวระมะณี สกิ ขาปะทงั สะมาทยิ ามิ

เว้นจากการลักทรัพย์

3. ศีลข้อ 3 ................................................................ เวระมะณี สกิ ขาปะทงั สะมาทยิ ามิ

เว้นจากการประพฤตผิ ดิ ในกาม

4. ศีลข้อ 4 ................................................................ เวระมะณี สกิ ขาปะทงั สะมาทยิ ามิ

เว้นจากการพูดปด คาหยาบ และเพ้อเจ้อ

5. ศีลข้อ 5 ................................................................ เวระมะณี สกิ ขาปะทงั สะมาทยิ ามิ

เว้นจากการด่มื สรุ าและเสพยาเสพตดิ

กิจกรรมที่ 10.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จงเขยี นเคร่อื งหมาย  ลงใน หน้าข้อความทถ่ี ูกต้อง และเขยี นเคร่อื งหมาย  ลงใน

หน้าข้อความทผ่ี ดิ

1. ศาสดาของศาสนาคริสต์ คอื พระเยซู
2. พระวษิ ณุ เป็นศาสดาของศาสนาพราหมณ์ - ฮนิ ดู
3. การประกอบพิธฮี จั ญ์ เป็นพิธใี นศาสนาอสิ ลาม
4. ไม้กางเขน เป็นสญั ลักษณใ์ นพระพุทธศาสนา
5. เทวสถาน เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ - ฮนิ ดู
6. บาทหลวง เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมในศาสนาอสิ ลาม
7. คัมภีร์อลั กุรอาน เป็นคมั ภีร์ของศาสนาอสิ ลาม
8. พระไตรปิ ฎก เป็นคัมภีร์ในศาสนาคริสต์
9. การถอื ศลี อด เป็นประเพณใี นศาสนาพราหมณ์ - ฮนิ ดู
10. วันคริสต์มาส เป็นวันสาคญั ของศาสนาคริสต์

กิจกรรมที่ 1.1

--------------------------------------------------------------

จงเขยี นเคร่ืองหมาย  ลงใน หน้าข้อท่เี หน็ ว่าเป็นการปฏบิ ตั ติ ามวัฒนธรรมใน

ครอบครัวและชุมชน

1. นุ้กไหว้คุณพ่อ คุณแม่ และญาตผิ ู้ใหญ่ทกุ เช้าก่อนไปโรงเรียน

2. ตกุ๊ ตาเคาะประตูขออนุญาตทกุ คร้ังก่อนเข้าห้องนอนของพ่ี

3. หน่อยไม่ยอมถูบ้าน เพราะกลัวชุดท่ใี ส่จะสกปรก

4. แป้ งไม่ฟังความคดิ เหน็ ของน้อง เพราะเหน็ ว่าน้องยังเดก็

5. แม่ขอให้เอช๋ ่วยรดนา้ ต้นไม้ เอไ๋ ม่ยอมทาและให้เหตผุ ลว่าต้องรีบไปหา
เพ่ือน

6. หน่องเหน็ มะม่วงเพ่ือนบ้านออกผล หน่องอยากรับประทานแต่ไม่กล้า
ขอจงึ แอบขโมยของเพ่ือนบ้าน

7. เม่ือมีงานประเพณตี ่าง ๆ ในชุมชน ครอบครัวของมะปรางมักจะไป
ช่วยงานอยู่บ่อย ๆ

8. ป๋ องไม่เหน็ ด้วยกบั มติเสยี งข้างมากในการลงความเหน็ เก่ยี วกบั การ
สร้างสวนสาธารณะในชุมชนจงึ เดนิ ออกนอกห้องประชุม

กจิ กรรมที่ 1.2 ภาพท่เี ป็นการปฏบิ ัติตามวัฒนธรรมในชุมชนท่เี หมาะสม
ภาพท่ไี ม่เป็นการปฏบิ ัติตามวัฒนธรรมในชุมชน
จงเขยี นเคร่ืองหมาย  ลงใน
และเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.
9. 10.

กิจกรรมที่ 2.1
--------------------------------------------------------
จงเลือกตัวอกั ษรหน้าคาท่กี าหนดให้เติมลงหน้าข้อความท่สี มั พันธก์ นั

ก. ศาสนาอสิ ลาม ข. วฒั นธรรมไทย
ค. ศาสนาคริสต์ ง. วัฒนธรรมจีน
จ. พระพุทธศาสนา ฉ. ภาษาไทย
ช. วฒั นธรรมตะวนั ตก

...................................... 1. ใช้ตดิ ต่อส่อื สารกนั เพ่ือให้เกดิ ความเข้าใจท่ี
ตรงกนั

...................................... 2. แสดงความเคารพด้วยการกราบหรือการไหว้
...................................... 3. เวยี นเทยี นในวนั สาคญั ทางศาสนา
...................................... 4. ไปโบสถ์คริสต์ทุกวนั อาทติ ย์
...................................... 5. รับประทานอาหารโดยใช้ตะเกยี บ
...................................... 6. ทาพิธลี ะหมาดวันละ 5 คร้ัง
...................................... 7. สวมเส้อื สทู ไปงานเล้ียง

กิจกรรมที่ 2.2
--------------------------------------------------------
จงเลือกคาทก่ี าหนดให้จัดกลุ่มให้ถูกต้องเก่ยี วกบั สาเหตทุ ่ที าให้พฤตกิ รรมการดาเนิน
ชีวิตมีความหลากหลายโดยเขยี นลงในตาราง

ลักษณะภมู ปิ ระเทศ ภาษา การหาอาหาร
ลักษณะภมู อิ ากาศ ศาสนา ความเช่ือ
การสร้างท่อี ยู่อาศัย

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางวฒั นธรรม ความจาเป็นในการดารงชีวิต

………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

กิจกรรมที่ 3.1
--------------------------------------------------------
จงเลือกคาท่กี าหนดให้เติมลงในตารางประเภทวันสาคญั ของไทยให้ถูกต้อง

วันลอยกระทง วันพืชมงคล วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบชู า วนั วิสาขบชู า วันมาฆบูชา วันปิ ยมหาราช

วันรัฐธรรมนูญ วนั จกั รี วนั ฉัตรมงคล

วนั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็ พระนางเจ้าสริ ิกติ ์พิ ระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

วนั เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธบิ ดีศรีสนิ ทรมหาวชิรา

ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วนั สำคญั เกยี่ วกบั ชำติ วนั สำคญั วนั สำคญั เกยี่ วกบั ประเพณี
และพระมหำกษตั ริย์ ทำงพระพุทธศำสนำ และวฒั นธรรม

………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

กิจกรรมที่ 3.2
--------------------------------------------------------
จงโยงเส้นจับคู่ข้อความทางขวามอื กบั ทางซ้ายมอื ท่มี คี วามสมั พันธก์ นั

 ก. สปั ดาห์ท่สี องของเดอื น
มกราคม

1. วันแม่ 

2. วันเข้าพรรษา   ข. วันระลึกถงึ ปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศจ์ กั รี

3. วันจกั รี   ค. เทศกาลวันปี ใหม่ของไทย

4. วันปิ ยมหาราช   ง. พระสงฆจ์ าวัดใดวัดหน่งึ
เป็นประจา 3 เดอื น
5. วันสงกรานต์ 
 จ. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
6. วันเดก็  สมเดจ็ พระนางเจ้าสริ ิกติ ์ิพระบรม
ราชินนี าถ ในรัชกาลท่ี 9

 ฉ. วันระลึกถึงวันสวรรคต
ของรัชกาลท่ี 5

กิจกรรมที่ 4.1

--------------------------------------------------------------
จงศึกษาประวัติบุคคลตัวอย่างในชุมชนแล้วเขียน  ล้อมรอบคาตอบท่ถี ูกต้องในวงเลบ็

ท้ายข้อ

 “ปลูกต้นไม้ไปเร่ือย ๆ
ปลูกไปจนกว่าจะตายน้นั แหละ. . .”

ร้อยตารวจตรี วิชัย สรุ ิยุทธิ

ร้อยตารวจตรี วิชัย สรุ ิยุทธิ
ผู้ปลูกต้นไม้ 2 ล้านต้น อาเภอปรางภู่ จงั หวัดศรีสะเกษ

วิชัย สรุ ิยุทธิ เกดิ วันท่ี 3 สงิ หาคม พ.ศ. 2489 ท่อี าเภออทุ มิ พรพิสยั จงั หวัดศรี
สะเกษ เป็นบุตรคนท่สี าม ในจานวนท้งั หมดหกคน บดิ ามารดามอี าชีพชาวนา ฐานะทาง
บ้านจึงยากจน ขณะเรียนช้ันมธั ยมศึกษาปี ท่ี 2 มารดากเ็ สยี ชีวิต บดิ าเขาจงึ ต้องทานาคน
เดยี วและเขาจงึ ต้องรับจ้างทางานสารพัด ไม่ว่าจะเป็นกรรมกรก่อสร้าง, จับกงั กระทง่ั ได้
ศึกษาต่อท่โี รงเรียนอทุ ุมพรพิสยั ศรีสะเกษวิทยาลัย

พ.ศ. 2520 จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ปรางกู่ เป็นอาเภอท่ยี ากจนท่สี ดุ ใน
จงั หวัดศรีสะเกษ และจงั หวัดศรีสะเกษเป็นจงั หวัดท่ยี ากจนท่สี ดุ ในประเทศไทย

พ.ศ. 2530 เม่อื คร้ังท่ยี งั มียศเป็นนายดาบตารวจ ทา่ นได้รับแรงบันดาลใจจากการ
เข้าอบรมโครงการแผ่นดนิ ธรรมแผ่นดินทอง จงึ เกดิ แง่คดิ ท่จี ะทาประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ินของ
ตนประกอบกบั ได้รับทราบข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยว่า อาเภอปรางกู่ยากจนท่สี ดุ

พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ทุกเช้าและหลังเลิกงานดาบวิชัยจะขับรถจกั รยานยนต์ตระเวน
ปลูกต้นไม้ไปตามพ้ืนท่ตี ่าง ๆ เช่น ต้นคูน ต้นตาล ต้นยางนา ต้นข้ีเหลก็ ต้นสะเดา ต้น
กระถนิ เพราะเป็นต้นไม้ท่โี ตเรว็ และนาไปใช้ประโยชน์สร้างบ้านเรือนและนาไปรับประทานได้
โดยในระยะแรก ในสายตาชาวบ้านเขาถูกมองว่าเป็นคนบ้า แม้ว่าจะถูกสงั คมมองไปในทาง
เช่นน้นั เขากย็ งั คงปลูกต้นไม้อยู่เร่ือยไป

พ.ศ. 2541 สงั คมเร่ิมเหน็ ผลจากการปลูกต้นไม้ของเขา เกดิ โครงการปลูกต้นไม้ในท่ี
สาธารณะเพ่ือส่วนรวมเกดิ ข้นึ อาเภอปรางค์กู่กลายเป็นอาเภอท่อี ุดมสมบูรณอ์ กี ท้งั ต้นไม้ท่เี ขา
ปลูกน้ันสามารถสร้างอาชีพให้กบั ชาวบ้านในอาเภอได้

พ.ศ. 2543 ประชาคมอาเภอปรางค์กู่ท้งั 10 ตาบล ได้พร้อมใจกนั ลงมติให้ใช้ 4
โครงการรณรงคด์ งั กล่าวเป็นคาขวัญของอาเภอปรางค์กู่ ท่วี ่า “ปรางคก์ ู่อยู่ในป่ ายางกลางดง
ตาล บานสะพร่ังดอกคูณ บริบูรณ์ไร่นาสวนผสม”

ดาบตารวจวิชัย ได้รับเล่ือนยศเป็น ร้อยตารวจตรี วิชัย สรุ ิยุทธิ ในฐานะท่ที า
ประโยชน์ให้แก่ท้องถ่นิ และประชาชน พร้อมท้งั ได้รับรางวัลประกาศเกยี รตคิ ุณอกี หลาย
ประการ ควรค่าแก่การนาไปเป็นแบบอย่าง

---------------------------------------------------------

 พระช่วงเกษตรศลิ ปการ
บดิ าแห่งแม่โจ้

หน่งึ ในผู้ร่วมก่อต้งั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระช่วงเกษตรศลิ ปการได้ช่ือว่า 1 ใน 3 เสอื วงการเกษตรไทย (อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)

พระช่วงเกษตรศลิ ปการ นามเดิม ช่วง โลจายะ (20 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 - 1
มกราคม
พ.ศ. 2531) บิดาแห่งแม่โจ้ ผู้ร่วมก่อต้งั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดตี รัฐมนตรีกระทรวง
เกษตราธกิ าร พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2494 และอดตี ผู้ก่อต้งั พรรคสมั มาชีพ - ช่วยชาวนา
ผลงำน

1. เป็นแรงสาคัญท่ตี ่อส้ใู ห้การศกึ ษาทางเกษตรของไทยคงอยู่
2. ร่วมก่อต้งั มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์
3. ออกพระราชบญั ญัติควบคุมต้นสกั
4. สร้างป่ าสงวน
5. ส่งเสริมให้มกี ารปลูกปอกระเจาะ
6. นาปลาหมอเทศจากอนิ โดนเี ซียมาเผยแพร่
7. ส่งเสริมให้ชาวเชียงใหม่ ปลูกพืชไร่ เช่น ยาสบู ถ่วั เหลือง หอมหัวใหญ่ ขยาย
พันธล์ าไยพันธุด์ ี
8. ก่อต้งั บริษัทฝ้ ายไทยเพ่ือตรึงราคาฝ้ ายให้เกษตรกร

คำถำม

1. แบบอย่างของร้อยตารวจตรีวิชัย สรุ ิยุทธิ เป็นผู้สร้างประโยชนแ์ ก่ชุมชนในเร่ืองใด

( ปลูกต้นไม้ในชุมชน  รักษาความสงบสขุ ในชุมชน )

2. ชุมชนท่รี ้อยตารวจตรีวิชัย สรุ ิยุทธิ อาศยั อยู่ท่จี ังหวัดใด

( จงั หวัดศรีสะเกษ  จังหวัดนครราชสมี า )

3. ส่ิงใดคือแรงบันดาลใจท่ีทาให้ร้อยตารวจตรีวิชัย สุริยุทธิ จึงได้คิดทาประโยชน์ให้กับ
ท้องถ่ินของตน
( - การเข้าอบรมสมั มนาของสานกั งานตารวจแห่งชาติ
- การเข้าอบรมโครงการแผ่นดนิ ธรรม แผ่นดินทอง )

4. บุคลิกลักษณะใดของร้อยตารวจตรีวิชัย สรุ ิยุทธิ ท่คี วรยกย่อง

( ความกล้าหาญ  ความเสยี สละทุม่ เท )

5. ผลงานของพระช่วงเกษตรศลิ ปการ โดดเด่นในเร่ืองใด
( ส่งเสริมการเพาะปลูกในจงั หวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการวิจัยทางการเกษตร )

6. พระช่วงเกษตรศิลปการ ได้รับการขนานนามว่า

( บิดาแห่งการเกษตรไทย  บดิ าแห่งแม่โจ้ )

7. พระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นหน่ึงในผู้ก่อต้ังสถานท่ใี ด

( กรมป่ าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

8. ผู้ใดท่ไี ด้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่าง ควรมีคุณสมบตั ใิ ด

( เสยี สละเพ่ือส่วนรวม  มีฐานะและการศึกษาดี )

กิจกรรมที่ 5.1
----------------------------------------------------------------------

จงเลือกตวั อกั ษรหน้าคาท่กี าหนดให้เตมิ ลงหน้าข้อความให้ถูกต้องสมั พันธก์ นั

ก. หัวหน้าห้อง ข. คณะกรรมการห้องเรียน ค. ประธานนักเรียน
ง. คณะกรรมการนกั เรยี น จ. ผู้ใหญ่บ้าน ฉ. กานัน
ช. สมาชกิ สภา อบต. ซ. นายก อบต. ฌ. สมาชกิ สภา อบจ.
ญ. นายก อบจ.

......................... 1. ทาหน้าท่ฝี ่ ายบริหาร เพ่ือพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญ

......................... 2. ทาหน้าท่เี ป็นฝ่ ายนิตบิ ัญญัติในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือนามาใช้ใน
จังหวัด

......................... 3. ทาหน้าท่บี ริหารและพัฒนาตาบล

......................... 4. ทาหน้าท่ใี นการออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในเขตตาบล

......................... 5. ทาหน้าท่ดี ูแลความสงบสขุ และอานวยความสะดวกให้แกป่ ระชาชนในตาบล

......................... 6. ทาหน้าท่ใี นการบริหารงานในห้องเรียน

......................... 7. เป็นผู้นาในห้องเรียน มีหน้าท่ปี ระสานงานกบั ครูแทนเพ่ือนในช้ัน

......................... 8. ทาหน้าท่ดี ูแลความเรียบร้อยและอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนใน
หมู่บ้าน

......................... 9. ทาหน้าท่ใี นการประสานงานระหว่างครูกบั นักเรียน

......................... 10. ทาหน้าท่รี ่วมกบั ประธานนักเรียน และช่วยกนั พัฒนาโรงเรียน
ให้มีความเจริญก้าวหน้า

กจิ กรรมที่ 5.2
--------------------------------------------------------------

จงเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน หน้าคาตอบท่ถี ูกต้องท่สี ดุ

1. เป็นการตัดสนิ ใจบนพ้ืนฐานความต้องการของตนเอง
การออกเสยี งโดยตรง
การเลือกตวั แทนออกเสยี ง

2. ตวั แทนเป็นผู้ตัดสนิ ใจในเร่ืองต่าง ๆ แทนเรา
การออกเสยี งโดยตรง
การเลือกตัวแทนออกเสยี ง

3. ใช้ได้กบั สงั คมและชุมชนขนาดเลก็
การออกเสยี งโดยตรง
การเลือกตัวแทนออกเสยี ง

4. เหมาะแก่การแก้ปัญหาทว่ั ไปในภาพรวม ซ่ึงไม่ตรงกบั ปัญหาท่เี กดิ ข้ึนจริงในท้องถ่นิ
การออกเสยี งโดยตรง
การเลือกตัวแทนออกเสยี ง

5. ใช้ได้ดกี บั สงั คมและชุมชนขนาดใหญ่
การออกเสยี งโดยตรง
การเลือกตวั แทนออกเสยี ง

6. การตดั สนิ ใจอยู่ท่ตี ัวเรา สามารถรับผดิ ชอบ และรักษาผลประโยชน์ท่เี กดิ ข้นึ ได้ด้วย
ตนเอง

การออกเสยี งโดยตรง
การเลือกตวั แทนออกเสยี ง

กิจกรรมที่ 1.1
--------------------------------------------------------------
จงดูภาพและตอบคาถามว่าเป็น “สนิ ค้า” หรือ “การบริการ”
1.

.

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


กิจกรรมที่ 1.2

----------------------------------------------------------------------
จงพิจารณาข้อความและเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่มี ีความสมั พันธก์ นั ระหว่างสนิ ค้าและ

บริการท่จี าเป็น สนิ ค้าและบริการท่ฟี ่ ุมเฟื อย

1. ซ้ือปากกาแทง่ ใหม่ เพราะแทง่ เก่าหมด สินคา้ และ สินคา้ และ
บริการจาเป็ น บริการฟ่ ุมเฟื อย
2. คุณพ่อซ้ือรถยนต์คันใหม่ เพ่ือจะขบั
ไปอวดเพ่ือนท่ที างาน  
 
3. ซ้ือโทรศัพทม์ ือถือรุ่นใหม่ล่าสดุ
 
4. ซ้ือบ้านท่อี ยู่อาศัยเพ่ือสมาชิก  
ในครอบครัวท่เี พ่ิมข้ึน
 
5. ซ้ือเส้อื เช้ิตตวั ใหม่ท่มี ีย่ีห้อและราคาแพง  
 
6. ซ้ือนาฬกิ าข้อมอื รุ่นใหม่ล่าสดุ  
 
7. คุณแม่พาน้องไปทาฟัน เพราะฟันผุ
 
8. คุณแม่ไปทาเลบ็ และเปล่ียนสผี มทุกเดือน

9. คุณแม่ไปซ้ือข้าวสาร อาหารแห้ง
ทุกเดอื นท่ซี เู ปอร์มาร์เกต็ ใกล้บ้าน

10. คุณแม่พาไปซ้ือชุดเนตรนารี
เพราะชุดเกา่ คับแล้ว

กิจกรรมที่ 2.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จงศึกษาบันทกึ รายรับ - รายจ่าย ของเดก็ ชายตะวัน แล้วเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน
 หน้าข้อความท่ถี ูกต้อง และเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ผี ดิ

เดก็ ชายตะวัน มีเงนิ รายได้จากท่พี ่อแม่ให้วันละ 50 บาท

เดก็ ชายตะวัน มีรายจ่ายในแต่ละวัน ดงั น้ี

1. ค่าอาหาร 20 บาท 2. ค่าขนม 5 บาท

3. ค่านา้ อดั ลม 10 บาท 4. ค่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 15 บาท

จากข้อมูลของเดก็ ชายตะวัน สามารถนามาทาเป็นบัญชีรายรับ - รายจ่าย ได้ดงั น้ี

รายรบั รายจ่าย เหลือเก็บ

1. ได้จากพ่อแม่ให้ 50 บาท 1. ค่าอาหาร 20 บาท

2. ค่าขนม 5 บาท

3. ค่านา้ อดั ลม 10 บาท

4. ค่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 15 บาท

รวม 50 บาท 50 บาท 0 บาท

 1. จากข้อมลู บัญชีรายรับ - รายจ่ายของเดก็ ชายตะวนั แสดงให้เหน็ ว่า

เดก็ ชายตะวนั มีรายจ่ายเทา่ กบั รายรับ
 2. เดก็ ชายตะวันมีเงนิ เหลือเกบ็
 3. เดก็ ชายตะวนั ควรวางแผนลดค่าใช้จ่ายท่ไี ม่จาเป็น เพราะได้มีเงนิ เหลือ

เกบ็ ออมไว้ใช้ในยามจาเป็นต่อไป
 4. จากข้อมูลบัญชีรายรับ - รายจ่ายของเดก็ ชายตะวนั มคี ่าใช้จ่ายท่จี าเป็น

2 อย่าง คอื ค่านา้ อดั ลมและค่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์
 5. หากลดค่านา้ อดั ลมและค่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เดก็ ชายตะวันกจ็ ะมเี งิน

เกบ็ ออมวนั ละ 25 บาท

กิจกรรมที่ 2.2
--------------------------------------------------------------

จงเลือกคาทก่ี าหนดให้เตมิ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ธนาคาร อาหาร ประโยชน์
เคร่ืองเขียน เส้อื ผ้า โรงพยาบาล
วัด โรงเรียน ยารักษาโรค

เม่อื เรามีเงินเหลือจากการใช้จ่าย เราควรวางแผนนาเงินท่เี หลือมาใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม ดังน้ี
1. นาเงนิ สว่ นหน่ึงไปฝาก ................................................... เพ่ือเป็นการเกบ็
ออมเงนิ สาหรับไว้ใช้จ่ายในคราวจาเป็น
2. ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เงินท่เี หลอื จากการใช้จ่าย เราสามารถนามาใช้ในยาม
จาเป็น เช่น นามาซ้ือ................................................... ท่ชี อบและมี
................................................... ซ้ืออปุ กรณ.์ ................................... ท่ี
ต้องการซ้อื .................................... ใหม่แทนของเดมิ ท่ชี ารุดไป
3. ช่วยเหลือการกุศล เงินท่เี หลือจากการใช้จ่ายน้นั ส่วนหน่ึงเราควรนามช่วยเหลือ
การกุศล ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือสงั คม เช่น บริจาคเงินเพ่ือสร้าง ..........................
เพ่ือเป็นสถานท่รี ักษาผ้ปู ่ วย สร้าง ................................................... เพ่ือเป็น
การทานุบารงุ พระพุทธศาสนา สร้าง......................................... เพ่ือสง่ เสริม
การศกึ ษา ซ้อื ส่งิ ของ เช่น อาหาร ....................................เส้อื ผ้า เพ่ือบริจาค
ให้แก่คนยากจนหรือผู้ท่ปี ระสบภยั ต่าง ๆ

กิจกรรมที่ 3.1
--------------------------------------------------------------
จงเลือกคาท่กี าหนดให้เติมลงในแผนผงั ความคิดให้ถูกต้อง เร่ือง ปัจจยั การผลิตและ
ผลตอบแทนของปัจจยั การผลิต

ท่ดี นิ ผู้ประกอบการ แรงงาน ทุน

ค่าจ้าง ดอกเบ้ยี ค่าเช่า กาไร

ปัจจยั การผลิต ผลตอบแทน









กิจกรรมที่ 3.2
--------------------------------------------------------------
จงเลือกเขียนพยญั ชนะ ก - ฉ หน้าข้อความทางด้านขวามือลงในช่องว่างหน้าข้อความ
ทางด้านซ้ายมอื ท่สี มั พันธก์ นั ให้ถูกต้อง

ก. สนิ ค้า ข. ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ ค. ผู้ผลิต
ง. ผู้บริโภค
จ. ปัจจยั การผลิต ฉ. การบริการ

1. ผู้ท่นี าปัจจยั การผลิตมาแปรรูปให้เกดิ เป็นสนิ ค้าและบริการ

2. ผู้ท่ซี ้ือสนิ ค้าหรือบริการไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ

3. ส่งิ ท่ซี ้ือขายแลกเปล่ียนกนั เพ่ือตอบสนองความต้องการ

4. การอานวยความสะดวก ความรู้ ความบันเทงิ

5. ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพ่ือใคร

6. ท่ดี ิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 4.1
--------------------------------------------------------------
จงเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าคาตอบท่ถี ูกต้อง และเขียนเคร่ืองหมาย 
ลงใน  หน้าข้อความท่ผี ดิ

 1. ภาษี คอื เงินท่รี ัฐเรียกเกบ็ จากประชาชนผู้มเี งนิ ได้

 2. การเสยี ภาษีเป็นหน้าท่พี ลเมืองดี ถือเป็นรายจ่ายท่ปี ระชาชนต้องเสยี สละ

 3. การเสยี ภาษีอากรเป็นหน้าท่ขี องประชาชนชาวไทยทุกคนท่ถี ูกกาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

 4. กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต มีหน้าท่ใี นการจดั เกบ็ ภาษีอากร

 5. เงินท่ไี ด้จากการเกบ็ ภาษีอากร รัฐบาลนาไปพัฒนาประเทศเท่าน้นั

 6. ภาษีมี 2 ประเภท คอื ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล และภาษีเงนิ ได้นติ ิบุคคล

 7. ภาษีท่ผี ู้มรี ายได้ไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้อ่นื ได้ คือ ภาษีทางตรง

 8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม คือ ภาษีท่ผี ู้มีรายได้เสยี ให้แกร่ ัฐ

 9. การย่ืนแบบเสยี ภาษเี งินได้ส่วนบุคคล ต้องย่ืนภายในวันท่ี 31 มนี าคม ของทุกปี

 10. ธุรกจิ ท่ปี ระกอบการและได้กาไรมีหน้าท่ตี ้องเสยี ภาษีรายได้นิติบุคคล

กิจกรรมที่ 4.2
--------------------------------------------------------------
จงนาหมายเลขหน้าคาท่กี าหนดให้เติมลงในกรอบหน่วยงานท่จี ัดเกบ็ ภาษีให้ถูกต้องสมั พันธก์ นั

1. ภาษีเงนิ ได้บุคคลธรรมดา 2. สนิ ค้าขาเข้า - สนิ ค้าขาออก
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 4. ภาษีรถยนต์
5. ภาษีบุหร่ี 6. ภาษีเบียร์
7. ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล 8. อากรแสตมป์
9. อากร 10. ภาษีสรุ า

กรมสรรพากร กรมสรรพาสามิต

 
 

กรมศุลกากร
กิจกรรมที่ 5.1
--------------------------------------------------------------

จงเลือกเขียนพยัญชนะ ก - ค หน้าข้อความท่กี าหนดให้เติมลงในช่องว่าง
หน้าข้อความท่สี มั พันธก์ นั

ก. ราคาสนิ ค้าและบริการถูกลง และได้รับการบริการท่ดี ีข้นึ

ข. เน่อื งจากการท่มี ผี ู้ผลิตสนิ ค้าและบริการประเภทเดียวกนั ต่างผลิตสนิ ค้าและ
บริการ ออกมาจาหน่ายเป็นจานวนมาก จึงทาให้ผู้ผลิตต้องแข่งขันผลิตสนิ ค้าและบริการ
ท่ตี อบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากท่สี ดุ เพ่ือผู้บริโภคจะตดั สนิ ใจ
เลือกซ้ือสนิ ค้าและบริการท่ตี นผลิตมากกว่าผู้ผลิตรายอ่นื

ค. การใช้กลยุทธด์ ้านราคา คุณภาพและมาตรฐานของสนิ ค้า การให้สนิ เช่ือ
และอ่นื ๆ เช่น การทารปู ลักษณ์ให้สวยงาม

……………….. 1. เหตผุ ลท่ผี ู้ผลิตต้องแข่งขนั กนั เพ่ือผลิตสนิ ค้าและบริการ

……………….. 2. ผ้ผู ลิตมวี ธิ กี ารผลิตเช่นใด เพ่ือให้แข่งขนั กบั คู่แข่งได้

……………….. 3. ผลดที ่ผี ู้บริโภคจะได้รับจากการท่ผี ู้ผลติ แข่งขนั ในการผลิตสนิ ค้า
และบริการ

กิจกรรมที่ 5.2
--------------------------------------------------------------

จงเลือกพยัญชนะ ก - ง หน้าข้อความท่กี าหนดให้เตมิ ลงในช่องว่างหน้าข้อความท่ี
สมั พันธก์ นั

ก. การแข่งขนั กนั ด้านราคา
ข. การแข่งขันด้านคุณภาพมาตรฐานสนิ ค้า
ค. การแข่งขนั ด้านการโฆษณา
ง. การแข่งขนั ด้านบริการ

……………….. 1. แต๋ว ณฐพร เป็นพรีเซนเตอร์ให้ Sumsung Galaxy Note 9
เบลล่า ราณี กเ็ ป็นพรีเซนเตอร์ให้ Huawei nova 3

……………….. 2. ปี ใหม่น้ี ได้ออกรถโตโยต้า ดาวนต์ ่า ผ่อนนาน ดอกเบ้ยี ถูก

……………….. 3. ศูนย์รถยนต์ Honda มีห้องพักลูกค้า เพ่ือพักผ่อน มีเคร่ืองด่มื
นา้ อดั ลมกาแฟ และทวี ไี ว้บริการครบครัน

……………….. 4. แอร์ Daikin ตดิ ป้ ายท่เี คร่ืองปรับอากาศว่า ประหยัดไฟเบอร์ 5
ส่วนแอร์ Sharp กม็ ีเคร่ืองหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 เช่นกนั

……………….. 5. บริษทั ขายเคร่ืองกรองนา้ ของธนากรจะเข้ามาดูแลลูกค้า ด้วยการ
ล้างเคร่ือง กรองนา้ ให้เสมอ และเม่ือถงึ ระยะเวลาท่จี ะต้องเปล่ียนไส้
กรองนา้ กจ็ ะรีบทาให้ทนั ที

กิจกรรมที่ 1.1
----------------------------------------------
จงเทยี บศกั ราชแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. มหาศกั ราช (ม.ศ.) + 621  

………………………………………………………………
2. คริสตศ์ กั ราช (ค.ศ.) + 543  

………………………………………………………………
3. พทุ ธศักราช (พ.ศ.) - 621  

………………………………………………………………

4. พุทธศักราช (พ.ศ.) - 2534 

………………………………………………………………

5. จุลศกั ราช (จ.ศ.) + 1181  

………………………………………………………………
6. พทุ ธศักราช (พ.ศ.) - 1181  

………………………………………………………………
7. พทุ ธศกั ราช (พ.ศ.) - 543  

………………………………………………………………
8. ฮจิ เราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) + 1121  

………………………………………………………………
9. รัตนโกสนิ ทร์ศก (ร.ศ.) + 2324  

………………………………………………………………

10. พทุ ธศักราช (พ.ศ.) - 1121 

………………………………………………………………


Click to View FlipBook Version
Previous Book
READ [PDF]> Rising Tide: The Great Mississippi Flood of 1927 and How It Changed
Next Book
hugs-bunnies-weird-and-dark-tales-obooko