The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชีทสรุปเคมี ม.4 บท 1+2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kamthorn Saeiew, 2022-07-13 01:52:43

ชีทสรุปเคมี ม.4 บท 1+2

ชีทสรุปเคมี ม.4 บท 1+2

ชีทสรุปเคมี

ม.4

• ความปลอดภัยในหอ้ งปฏบิ ตั ิการ

• อะตอมและตารางธาตุ

• พันธะเคมี Page : Kru Chem

Ca

#องิ จากหนงั สือเรียน สสวท
เรียบเรียงโดย page : Kru Chem

Page : Kru Chem

บทท่ี 1

ความปลอดภัยและทกั ษะใน
หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารเคมี

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภัยและทกั ษะในหอ้ งปฏิบัตกิ ารเคมี

ระบบ GH 5 เห ยมใ กรอบ แดง

นห ง ขาว

ญ กษ

เแสง ความ น นตราย

ระบบ NFPA ใ เแทน ความ น นตราย

ไวไฟแดง - ความ ใ วเลข 0 ง 4 ระ ระ บ

ไปความ นตรายจาก อย มากเความ น นตราย - าเ น • อน ในเห อง - ความ การ
อ ขภาพ .

เ ดป ยา เค

ญ กษ เศษ - ขาว •

ไของ เหลว าไนตราย ละลาย p H เ น กลาง

ไ ไ าางเ น 1 ตร → เท ลง
เ ด ๆ+ ตาม มาก

ไ งกรด Hแ
การ ด สาร เค , Na0A ควร ลง าง ห อ อ น

า ใเควร อจาง อน เท ลง าง
า มาก อง เ น กลาง อน

ไ อ งใของ แ ง เ น า กก เท ภาชนะ ด พ อม ด. อน

สารไวไฟ / ว ไละลาย ละลาย า /สปกโลหะ เ น ษ
.
สาร ป ยา บ า าม ! เท ลง าง

่อ้ห้ํนักิริกิฏำท่ีทิพ็ป้ํน่มํทัต้ิท่ก่ืชิต้ริป่สิก่ม็ข่ก็ป้หำท้ตีม้ถ้ํน่อ่กืจีมัจำกีทัท่ทืร่อ้ิท่ม้ํนิป้ด่อิลิก่ม็ป้ด้ํนัอ่มีสิพ์ณัลัสีมิริกิฏิกุส่ต่วืลีสิง้ํนีสัอ็ปีส้นัอัดุบึถัต้ชัอ็ปีส้ชัอ็ป์ณัลัสีสัล้ืพีส่ีล่ีส้ช

Page : Kru Chem

{ 1ความปลอดภัยและทกั ษะในหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารเคมี

ในกษา ตอ เ าใจ

อน วาง แผน การ ทดลอง

ขณะ อ ลกษา สาร เค ใ

หง ใแ ง กาย เหมาะสม

สวม แ นตา ร ย / ปกร อง น

ไ บประทาน อาหาร และ เค อง ม

ปอ ควร ใน การ ไ เการ ทดลอง ยง ง

ป เคการ ไเ นไ และ รบกวน น

ป ตาม นตอน อ าง เค งค ด
ไ ใ ไอมห อ ดม สารเค ใควร อโบก
ของ สาร

า ใน ใ าเ า จ ก แทน
าม 7 เท ลง but เขา กรด ลง

กรด

ไ เห อเทสาร กจากการ ทดลอง บ เ า ขวด เ ดขาด

ปกรความ สะอาด เค อง แ ว
ปอน ออก จาก อง
ใการ กอด
ปกร อง น อน

่กัก้ป์ณุอ้หิตับิฏ้ห่กำทัล้ก่ืร์ณุอำท็ด้ขัลืล่ีท่ม้ํน้ห้ํน้หูม้ข้หืม้ชีมืริฬ่มัร่ร่ย้ัขิตับิฎ่ือู้ผ่ม่ล่มำทีมิตับิฏัพำลีพ์ท่มำทิตับิฏ้ข่ืด่ืรัร่มัก้ป์ณุอัภิน่ว้ห่ตำท่ก้ช่ีทีมูม้ขึศ้ข้ห้ัขึศ

Page : Kru Chem

ไ::÷÷:ะป: :-.?เอเด
ะ% ?การปฐมพยาบาล
ความปลอดภยั และทักษะในหอ้ งปฏบิ ตั ิการเคมี

เห จาก สาร เค เ อโดน ความ อน

าา บ จน หาย ปวดแสบปวด อน

. ...

03 เ อ ด ดม แ ส ษ ๐2 เ อ างกาย ม ส สาร เค

บ น• บ. ... .. เวณ น!! ร!!!! ป"• "" ° "" " °" "

โไปอ ใน aem ายmenโไสหากหมด องบเคอนาย ใ ไ ดบและ
ปลด เ อ า เ อใ หายใจสะดวก ออก มาก

ใ เ ด าไหล าน มากๆ

ใ าง วย า ส

๐ เ อ สาร เค เ า ตา
เอา า ไหลศ ษะ.
.
.COi.. ... ..... แกง เ ด ๆเบา าน

..

. .. ..

.

่ผ้ํนิปีร้ขีม่ืมู่บ้ํน้ด้ล้ห๊ํก๊ืฐฺร้ห่ืพ้ผ้ืส่ผ้ํนิป้ห้ย่ืลีร้ติตฺรุส่ีท้ด้หัซ่ณ่ีทู่ย้ึป๊ืส้ันิรีรีมัผัส่ร่ืมิพ๊กูส่ืม้ร้ํนุช้ผีมุติตับุอิก่ืมู๊ญู๊ญู๊ง้ร่ืม

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภัยและทักษะในห้องปฏิบตั ิการเคมี

เ อ อ อ ลการ ดป มาณ สาร จารณา ความ า
ของ

1. แความ น าใกความ
เฉ ยนของ า ดจาก การ เ ยบ าจ ง
เ ยง2. ความ
ใก เ ยง ไความ
น ของ า ดจาก การ

าจ ง าจ ง

เ ยง าความ เความ ยง
แ นและ ความ แความ น ง

าจ ง าจ ง

าเ ยงความ เความ ยง ง แความ น ง
ง แความ น

ูส่มูส่ีท่ํต่มูส่ีทิร่คิร่คูส่มำ่ต่ีท่ํต่ม่ีทิร่คิร่คัว้ด่ีท่คักีค้ล่ีทิร่คีท้ํซัว่ีล่คัก้ล่มูม้ขืถ่ืช่นิพิรัว

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภัยและทกั ษะในหอ้ งปฏบิ ตั ิการเคมี

ปกร ดป มาตร

• ก แอ การ าน ป มาตร

ป ชม• ขวด - ใ าน ด ง ด ของ

• : วนโ ง ( อง )

กระบอก ตวง ในระ บ สายตา

เป• . . ...

.
.
.
.

÷

• วเร ๓ ↓# §

• ขวด หนด ป มาตร

ป มาณ ห วย ระบบ SI ญ กษ หของ วย

มวล อ ห วย kg
ความ ยาว
โลก ม lkibgraml m
เวลา 5
เมตร ( meterl
ณห K
นา lsecondl
ป มาณของสาร เคล น lkl mol
A
กระแสไฟ า โม ล Cmolel
cd
ความ เ ม แ ง การ อง ส าง แอม แป lampere)

แ คน เดลลา ( candelal

่ว่ส่ห้ข์ร้ฟิริวิมูภุอีทิวัริก่น์ณัลัส่น่ืชิร่นิรำกู่ป๋ืย์ติบัดุ๋ร์ติปำ้น้ท้ค่สุสูสุจ่ีท่อ้หู่ฉ๊ิงุ๋ฟุ๋ฟูพูริร่อ์รีปิรัว์ณุอ

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภยั และทักษะในหอ้ งปฏิบัตกิ ารเคมี

ยเลข ญ lsignifioant numberl

ไ1. ว เลข o งหมด บ เ น เลข ย ญ

๓ย 1.25 เลข ย ญ3 ว
.

ญ23
เลข ย 2ว

อ น2. เลข 0 บ เ น เลข ย
ระห าง เลข ญ .

๓ย 5.06 เลข ย ญ3 ว
.

86.02 เลข ย ญ4 ว

อ น3. เลข 0
ห า ว เลข ไ บ เ น เลข ย ญ

๓ย 0.38 เลข ย ญ2 ว
.

0.016 เลข ย ญ2 ว

อ อน4. เลข 0 ห งทศ ยม บ เ น เลข ย ญ
ห ง ว เลข

๓ย 0.0250 เลข ย ญ3 ว
.

0.6020 เลข ย ญ4 ว

อ น ไ5. เลข 0
ห ง เลข ไ ทศ ยม อาจ บ ห อ บ เ น เลข ย ญไ

๓ย. 200 อาจ เลข ย ญ ไวเ 23

ใน ป ญ6. ว เลข "
ไงยก บ เ น เลข ย


๓ย เ1.68 ✗ เลข ย ญ3 ว
.

2. 47 ✗ 1 เลข ย ญ3 ว

ัตัคำสันีมึวัตัคำสันีม้วัคำสัน็ปัน่มัลำกูรัต้ด็กัตัคำสันีม้ด็กัคำสัน็ปัน่มืรันินีม่ม่ีท่ือัลู่ยัตัคำสันีมัตัคำสันีมัคำสัน็ปันินัลู่ย่ีท่ือัตัลู่ยัตัคำสันีมัตัคำสันีมัคำสัน็ปัน่ม่ือัต้นู่ยัตัคำสันีมัตัคำสันีมัคำสัน็ปัน่ือ่วู่ยัตัคำสันีมัตัคำสันีมัคำสัน็ปัน้ัทีม่ม่ีทัตัคำสัน

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภัยและทกั ษะในหอ้ งปฏบิ ตั ิการเคมี

[ Iการ บวก และ การ ลบ

ผล พการ บวก และ การ ลบ จะ ว เลข ทศ ยม เ า บ

อ ล ดนวนทศ ยม อย

๓ย 1.2 + 2.34 + 5.678 = 9.218
.

ทผล อง ทศ ยม า แห ง ตามโจท ดทศ ยม อย อ 1.2

๓ 9.2

๓ย 40.32 - 12.641 + 4.6 = 32.279
.

ทผล อง ทศ ยม า แห ง ตามโจท ดทศ ยม อย อ 4.6

๓ 32.3

๓ย 17.62 + 10.18 - 0.002 = 27.798
.

ทผล อง ทศ ยม 2 แห ง ตามโจท ดทศ ยม อย อ 17.62

๓ 27.80

ืคุส่ีท้นินีม่ีท์ย่นำตินีม้ต์ธัลืคุส่ีท้นินีม่ีท์ย่นำตินีม้ต์ธัลืคุส่ีท้นินีม่ีท์ย่นำตินีม้ต์ธัลุส่ีท้นินำจีม่ีทูม้ขัก่ทินัตีม์ธัล

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภัยและทักษะในหอ้ งปฏิบตั ิการเคมี

[ Iการ ณ และ การ หา ร

ผล พณการ ยวจะ เลข ญ เ า บ
และ การ หาร
ดอ ล นวน เลข ย ญ อย

เลย บ ญ2 ว

|

๓ย 0.025 ✗ 131.1 = 3. 27 75
.

ทผล อง ยเลข ญ 2 ว ตามโจท ยเลข ดญ อย อ ด 025

๓ อบ 3.3

-
_

๓ย 2.138 × 8.96 = 19.15648
.

ทผล อง ยเลข ญ 3 ว ตามโจท ดญยเลขอย อ 8.96

ตอบ 19.2

-
_

๓ย 7.44 × 4.3 ÷ 2.48 = 12.9
.

ทผล อง เลข ย ญ 2 ว ตามโจท ดญยเลขอย อ 4.3

๓ 13

ืคุส่ีท้นัคำสันีม่ีท์ยัตัคำสันีม้ต์ธัลืคุส่ีท้นัคำสันีม่ีท์ยัตัคำสันีม้ต์ธัลืคุส่ีท้นัคำสันีม่ีท์ยัตัคำสันีม้ต์ธัลัตัคำสันุส่ีท้นัคำสันำจีม่ีทูม้ขัก่ทัคำสันัตีม์ธัลูคูค

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภยั และทักษะในห้องปฏบิ ัติการเคมี

แปก เ ตอ เป ยนห วย lconversionfactors)

เ น ตรา วน ระห าง ห วย แตก าง น 2 ห วย ป มาณ เ า น

ตาย . ม นจาก ความ ความ ยาว 100 cm s 1m

เ อใ งเอง cm หาร 2 าง ไจะ

100 cm = 1m
100 Cm 100 cm

1 = 1m

100 cm

เ อใ ง ไเ m หาร
2 าง จะ

100 CM = 1m

1m 1m

100 cm = 1
1m

ง น แทรกเตอ เป ยนห วย อ เอง cm หอ 1m
1M 100 cm

เการ ยบ ห วย

ป มาณ และห วย องการ = ป มาณและห วย เ ม น × ห วย องการ
ห วย เ ม น

้ต่ิร่น้ต่ีท่น้ต่ิร่นิร้ต่ีท่นิร่นีทีธิวืรืค่น่ีล์ร้ันัด้ด้ข้ัท้ช่ืม้ด้ข้ัท้ช่ืม์ธัพัสัก่ทิรีม่ีท่นัก่ต่ีท่น่ว่สัอ็ป่น่ีล์ร

Page : Kru Chem

{ EEความปลอดภยั และทักษะในหอ้ งปฏบิ ัติการเคมี

เปต ย การ ยน ห วยโดยใ แทรกเตอ
.

ไ ไ① เ นยาว า 48cm km
.

ป มาณ และห วย องการ = ป มาณและห วย เ ม น × ห วย องการ
ห วย เ ม น

= 148 CIM ✗ 1e tkmre = 0.00148 km
×

100 Cfm 1000 ✗

② เวลา 500 เ น นา

"

500 ของ รอง2kt× เอ tes = 1.5 ✗ 10 5
30
×× × ×

, 1 เ อน 1 /น 1 /ชม. 1 น/า

③ ป มาณ สาร 4.5g / ml เ น kg /d

#4 xtkge × 1e × 14mn = 4.ง kgld
เd
1 mt ง§

④ ความ เ ว 108 km / hr เ น mls

10 × ม1000า × 1☒ × 1h = /30 m 5

1☒ _

1 km 60 ☒ 605

่ีก็ป็รึท์ทุ๋ฅำท่ีก็ปิรีทัว้ือู๊ฐ์ิปีทิว่ีก็ปีป้ท้ต่ิร่น้ต่ีท่น้ต่ิร่นิร้ต่ีท่นิร่ีก็ป่ผ้ม์ร้ช่น่ีล

Page : Kru Chem

บทที่ 2

อะตอมและสมบตั ิของธาตุ

Page : Kru Chem

{ EEอะตอมและสมบตั ขิ องธาตุ

เ ยวแนว ด บ อ ภาค เ ก มาก

ไจน อ ง เ น แ วมา นาน มาก

เ อ อน eoo อน ค ส กราช

โมก ส 10emooritus)
เ อเสนอ า :
แ ง สารใ ขนาด เ กลง จอ น คอล น

เ อย ๆ จนไ สามารถ แ งไ ก 1 ค.ศ. แรง 3
ยก ห า" "
จะ เ วย อย น
อะตอม

atom มา จาก า นทอม ค ศ 1 897
.
atom 05ใน ภาษา ก ก

แปล า " แ งแยก ก

ไไ "

ฟอ ดก เขาอ ค.ศ. 1 9 11

โบ ศ๊

yf eetepodseopotests ^ศ 1 9 14
.

ก ม หมอก

ค.ศ. 1 9 26

ุ่ล์ร์ร์รัร๋ืศ้ด่มีอ่บ่วัสีร่วำค๋ืศ่ว้ัน่ย่นีรีอ้ด่ข่ม่ืร้ต์ห็ลีม้ห่ข่ืม่วุติริดัศ์ติร่กีป่ก่ืม้ลีม็ห่มุม็ล่ีทุนัก่ีกิค

-T า๓ออมและกกต Page : Kru Chem

อะตอม ( Atom) มาจาก

ภาษา ก ก า atomos

แบบ ลองอะตอม แปล า

.

" แ งแยก กไ ไ "

จอ น คอล น
( John Oalton )

เ ก ไอะตอม ขนาด ไ
{ 11gนทรงกลม// 1. แ งแยก
สม
2. อะตอม เ นทรงกลม น
3.
4. ธาอะตอม ของ ช ดเ ยว น เห อน น

ส างให ห อ ลายไ ไทอม น 1. ประ ลบ = ประ บวก
( Thomgon )
เ ไฟน กลางทาง า
ไอออนบวก } ประ + เ า บ 2◦
+- + ประ - ประ เบวก ยก า โปร" "
ไอออนลบ 3. ตอน
+- -
4. ประ ลบ เ ยก า " เ กตรอน"
+- +

|-- - ประ บวก เ น เ อ อะตอม

5.

ก เขาอ ฟอ ด

1 Rutherfordl

ประ อ1. บวกรวม น เตรงกลาง น วเค ยส
เ กตรอน อเ กตรอน ง รอบ ๆ วเค ยส
2◦

" 3. อะตอม อง าง ตรงกลาง วเค ยส

+ + 4. งอ ภาค แอลฟา บ แ นทอง
วเค ยส

atom

ลโบ 1. อ งรอบ ๆ วเค ยสตามวโคจร
2 o พ งงาน า อ ใก วเค ยส
(Niels Bohrl
อ3. พ งงาน ง างจาก วเค ยส
ระ บพ งงาน
อ4. อ สามารถ ามไป ระ บ พ ง งาน นไ
EI 5. แ ละ วงโจร พ งงาน เฉพาะ

|\
วงโคจร
วเค ยส

ีลินัลีม่ตัอ้ด่ือัลัดู่ย้ขีลิน่หู่ยูสัลีลิน้ล่ย่ํตัลีลิน่ิวัลัด์วีนีลินำค่ผักุนิยีลิน่ว่ชีมีลินู่ย่ิว็ลิอีม็ลิอีลิน็ปู่ยักุจ์ร์รัร้ืน็ปุจ็ลิอ่วีรุจุจ่วีรุจัก่ทุจ้ฟ็ปุจุจัส้ด่มำทืร่ม้รักืมิตับีมักีดินุต้ต็ป้ต้ด่ม่บ็ลีม้ต์ห้ด่มีอ่บำจ่ว่วีร้ดุตุต

Page : Kru Chem

≥ ญ กษ วเค ย ≤

นวนโปรตอน + วตรอน Fl GHTING

ๆ L ก + ท)

ำ✗ เลข มวล ญ กษ ของธา
เลขอะตอม
z

le บอก นนโปรตอน cp)
ง จะ เ า บ เ กตรอน l E)

๓ ย.

เลยมวล เลยอะตอม โปรตอน วตรอน เ กตรอน

40 Ca 40 20 20 20 20

20

40 2+ 40 20 20 20 1 8

20 Ca

uew

Note : ๓ ย.

ไอออน 2 ช ด อ feww เ ย เ กตรอน า

1.ไอออนบวก - Cation "๋ 80 3→
t แคทไอออน ne p- เ9 p- 5
✗ _ Y _
2. ไอออนลบ - Anion
19 35
- แอนไอออน
ท s 20 ท ะ 45
es 35
es 18

ไอออน ลบ → บ เ กตรอน เ า มา
ไอออนบาล การ เ ย เ กตรอน ออกไป

็ลิอีส้ข็ลิอัรืคินีม็ลิอีส็ลิอิน็ลิอัก่ท่ึซำจุต์ณัลัสินำจ์รีลิน์ณัลัส

Page : Kru Chem

วอ างโจท ""

การ หา ญ กษ วเค ย

๓ย. หนด ธา × 12 เ กตรอน ธา๓ ย Y 20 วตรอน
.

ลฐานอ ภาคเลข มวล 24 จง หา เ ยนเลขอะตอม เ 9 จง

จง เ ยน ญ กษ วเค ย

p s 12 A → A = n+p
ns 24-12 = 12
es 12 ✗

z

3919

หนด๓ " เ กตรอน๓ "
ราคา ✗ เลข อะตอม 70 หนครา ๓ A 9 และ

วตรอน 35 จง หา เลข มวล ' บ

วตรอน a เอ และ แ ตาม
,
พ อม เ ยน ญ กษ วเค ย
จง เ ยน ญ กษ วเค ย ของไอโซโก
ปาง5
เลข อะตอม 7° 18 19 20

วตรอน + A A qA
|ao 35
q q

เลข มวล 105

*

n

ิน์รีลิน์ณัลัสีข์รีลิน์ณัลัสีข้รัดำลินีมินีม็ลิอีม็กีมำก์รีลิน์ณัลัสีขีขีมูมุนินีมุต็ลิอีมุตำก์รีลิน์ณัลัส์ย่ยัต

Page : Kru Chem

- - - - - - - - -- - --
- - -- - - -- :-
µ
นวน เรตอน า
' ธาอะตอม ของ ช ด เ ยว นจะ น,
|

ไ" แ นวน วตรอน อาจ หลาย '
'
t

ใ' ง ธาอะตอมของ เ ยว น เลขมวล าง น i

,

|l

| กวาง snr e- Te r ne การ 7N การ 1 N tnre see e- e- rne r tn re การ TTN 1

การ 7N กอง

w

÷ ไอโซโทป ≤

sotopไงนวนธา ตอน เ า นแ เลขมาก าง น เ ยก า
ไป CS e)

๓ย IH % H
.

ww

◦ โปรตอนเ า น อ 1

o เลข มวล าง น อ า , 2,3 ตาม บ

◦ำ ง นธา ง 3 ช ด เ นไอไป น

๓ย % %c
.
ww เ

◦ โปรตอนเ า น อ 6

o เลข มวล าง น อ 12,1 3,14 บตาม

◦ำ ง นธา ง 3 ช ด เ นไอไป น

ัก็ป้ีนิน้ัทุต้ันัดัดำลืคัก่ตืคัก่ทู๋ญัก็ป้ีนิน้ัทุต้ันัดัดำลืคัก่ตืคัก่ทุง่วีรัก่ตีม่ตัก่ทำจีม่ีทุต้ดัก่ตีมักีดุต้หำทึจำค้ดินำจ่ตัก่ทำจีมักีดินุต

Page : Kru Chem

÷ ไอโซโทน ≤

ธา นวน วตรอน เ า น เ ยก า ไงทน CSsot.nl

% 16

. ๒

เ 8

%- ns 8 fi

s6 - s8

-

ธา◦ 0 และ 0 นวน วตรอน (ขาว อ 8 เ า น

น% ง 0 และ 0 เ นไอโทน น

๓ย 14

.mu N 6C

[ P= 7 [ Ps 6
8- 8
nะ - ns

- es 7 6-
e--

◦ ธา N และ C นวน วตรอน (ขาว อ 8 เ า น

% ง น N และ C เ นไอโทน น

ัก็ป้ันัดัก่ทืคินำจีมุต๋ํงัก็ป้ันัดัก่ทืคินำจีมุตัยัยูยูต่วีรัก่ทินำจีม่ีทุต

÷ ไอโซบาร์ ≤ Page : Kru Chem

ไงธา นวน เลขและเ า น เ ยก า บา l [sobar ) Fl GHTING

ญw "

% ☐

19 20

ธา0 C และ ง เ าเลขมวล น อ 40

% นง 0 แลขวา เ นไอโซน น

๓ย 30 %i
.
p 14
uw
is

0 ธา P และ si เเลขมวล า น อ 30

%ง น วง แลบ si เ นไอโซน น

0นะ. . =๓ ..

* ...

เลข มวล

1J 1J

ํณัก็ร็ป้ันัดืคัก่ทีมุตัก็ร็ป้ันัดืคัก่ทีมุต์ร่วีรัก่ทำจีม่ีทุต

Page : Kru Chem

÷ ไอโซอิเล็กทรอนิก ≤

ไงธา นวน เ กตรอน ะเ า น เ ยก า เ กทรอ ก C [ soelectronic)

40 40 Cw2 +

ยน 20
-
การ | P- = 20

| P- = 18 - ท = 20

- ท = 22 _ ei 18
_ i = 18

0 ธแ Ar และ dw นวน เ กตรอน อ 18 เ า น

%ง น ธา น และ Oa เ นไง เ กตรอน น

๓ย 88 2 + 64
.
55 kr
ww
38 16

| P- ะ 38 | p_ ะ 36

- ท = 5° - ท = 28
- 36
- 36

0 ธแ Ar และ dw นวน เ กตรอน อ 18 เ า น

%ง น ธา น และ Oa เ นไง เ กตรอน น

ัก็ลิอ็ปุต้ันัดัก่ทืค็ลิอำจีมุตัก็ลิอ็ปุต้ันัดัก่ทืค็ลิอำจีมุติกูติน็ลิอ่วีรัก่ท็ลิอำจีม่ีทุต

Page : Kru Chem

เตรวจสอบ ความ าใจ

Na แ โปร ตอน และ 12 วตรอน

Nar ใดเเลข อะตอม และ เลข มวล า น เ า

จาก ญ กษ A

z Na

โปรเลข อะตอม = ตอน = เ กตรอน

เลข มวล = โปร ตอน + วตรอน

i. เลข อะตอม อ แ

อเลข มวล 11 + 12 = 23

s สป

ไอโซโท ป [ไอโซโทน
ธา างช ด ^ เ า น
☐. เ า น มแ ง น

b. ☐ไอโซ เ ก ทร◦ ก
ธา าง ช ด น i เ า น
าDโอโซบา
ภื๊
. . .. . . .

ัก่ทักิน่ตุต๊ืณ๋ืณ๊ืณิน็ลิอ์รัก่ทิน่ตุตัก่ตัก่ทุรืคืคิน็ลิอ์ณัลัส่ทัก่ทีมินีมีม้ข

Page : Kru Chem

การจัดอเิ ล็กตรอนในอะตอม

การ ด เ กตรอน แ ง ออก เ น 3 ระ บ

พ ง งาน ห ก ออ ล

110i. orbital
พ งงาน อย

subshetl

นวน i สามารถ บรร ไ นแ ละ = แ

n= 1 Is: 211 2

n= 2 2

ns 3 : 2121 s 8
ns 4
N M L K ☆ ns 1 2 34 56 ns 5 12: 2 13 = 18

2

: 2 (4) = 32

%: 215 50

shell : k LMN
. ..

subshell ะ s p d P 5 dP
f
orbital ะ

้ท้ัช่ต้ดุจ่ีทำจัทิบ์ร่ยัลัลัลัด็ป่บ็ลิอัจ

Page : Kru Chem

" การจดั อเิ ลก็ ตรอนในระดับพลังงานหลกั "

อNTᵈww

การ ด เ กตรอน ของ Na ระ บ พ งงาน 1 อ 2ว
ระ บ พ งงาน อ8 ว
• ระ บ พ งงาน 2 อ1 ว

3• Na 2 • 8 1 1 23 ← บ 0ราคา ป

• " เ ยน เ น ห← บอก


• 2,8 1

,

ห 1 คาบ 3

๓ย. ระ บ พ งงาน 1 อ 2ว
ระ บ พ งงาน อ8 ว
ww ระ บ พ งงาน 2 อ1 ว

การ ด เ กตรอน ของ 3
• •

• Na 2 • 8 1 1 23 ← บ 0ราคา ป

" เ ยน เ น ห← บอก
• •

• 2,8 1

,

ห า คาบ 3

ู่ม่ม็ปีขัตีม่ีทัลัดัตีม่ีทัลัดัตีม่ีทัลัด็ลิอัจู่ม่ม็ปีขัตีม่ีทัลัดัตีม่ีทัลัดัตีม่ีทัลัดุ๋ท็ลิอัจ

Page : Kru Chem

" การจดั อเิ ล็กตรอนในระดบั พลงั งานหลัก "
-

... Na ระ บ พ งงาน 1 อ 2ว
..
ww . .
.
การ ด เ กตรอน ของ 3 . ..
i
.. . 1ว

.
... .. . ...

• ระ บ พ งงาน


• •

• Na 2 • 8 1 1 23 ← บ 0ราคา ป

" เ ยน เ น ห← บอก
• •

• 2,8 1

,

ห 1 คาบ 3

๓ย.

ww

%การ ด เ กตรอน ของ เ ระ บ พ งงาน 1 อ 2ว
µ ระ บ พ งงาน อ8 ว
ระ บ พ งงาน 2 อ7ว
3
3
• •2
4• • • ๓ 1 23 ← บอก คาบ
• 7
Na 2 • 8 เ ยน เ น ห← บอก
• 2,8 7
แ ข
• ,

g• •

• แ7 3

7 เ

เ คาบ

่ม่ม็ปีขัตีม่ีทัลัดัตีม่ีทัลัดัตีม่ีทัลัด็ลิอัจู่ม่ม็ปีขัตีม่ีทัลัดัตีม่ีทัลัดุ๋ท็ลิอัจ

Page : Kru Chem

แญmµ๓
J:้ฐในระ บพ งงาน อยเ น ว กษร

5 ตาม
\\ การจดั อิเลก็ ตรอนในระดับพลังงานย่อย

☆•

ns 2 ระ บพ ง งาน อย อ 5 p

.. . ..... .

ns. . . .

นตอนการ บรร เ กตรอน

โดยใ1. บรร เ กตรอน พมาร จาก งงาน → พ งงาน ง

2. บรร 1 กตรอนใน subs1 hell พ งงาน ใ เ ม อน แ ว อยบรร เ กตรอน เห อใน subshell พ งงาน ง น

shell subshell ห กการ ของ "ฟอาา_nว "

1 1525 เ ยงไ เ น ง
P2 2

a

35 3d


P3 3

4 45 4p 4 d ef → 1 5 25 2 p 35 3 p 45

. 5f 3 d tp 55 dd 5p 65

5 55 5p Sd6 65 6 p 6 d of sd 6 p 75 5P bd
a .. .

7 75 7 P

:

้ีนัด็ป้ดีรัล้ึขูสัลีม่ีทืล่ีท็ลิอุจ่ค้ล่ก็ต้ห่ํตัลีม่ีท็ลิอุจูสัลำ่ตัล็ลิอุจ้ห็ลิอุจ้ัขัดัอัต็ป่ยัลัดู้ธุนันืค่ยัลัดีม

Page : Kru Chem

" การจัดอเิ ลก็ ตรอนในระดบั พลงั งานยอ่ ย "
-

๓ย
.

%ww ในระ บ พ ง งาน อย

ด เ กตรอน ของ

i เ ว ดไ ง

แนวนอ ในออ ล

12 2

-

อ อระ บพ งงาน 1
ระ บพ งงาน 2

ห ในในการ ด อ ระ บพ ง งาน อย สามารถ บอก ไและ คาบ โดย จารณา นวน อ อ0

↓E าเองงEry" 3
b.
24 t.tn

28 1

ห 4 คาม 2 ห า คาบ 3

v

ญ กษความหมายของ การ ด เ กตรอน

ระ บ พ ง หงาน ก 152 นวน iในออ ล

ระ บ พ ง งาน อย

่ยัลัดัลัลัดัทิบ์รำจ็ลิอัจ์ณัลัส่มู่ม้ก้ัฐ่รำทิบ์รำจิพ้ดู่ม่ยัลัดัจ่ีทัลัด่ีทัลัด้ก้ร้รัทิบ์รู้ร้ีนัด้ดัจัตีม่ยัลัด็ลิอัจ

Page : Kru Chem

" การจดั อิเลก็ ตรอนในระดับพลังงานยอ่ ย "
-

ตย การ ด i ใน ระ บ พ งงาน อ
.

ยาง
Ne

อย ง1 2 2
หก
_

28

← อ ดi
นอก
เ ยก า แ เลน เ กตรอน
12 Mg อย ง1 2
หก 3
28
2

20 Ca อย ง1 2 3 ง 3 pb 452
หก
28 82

23 V อย 1ง 3 ไ4 3
หก
2 8 า/ 2

33 As อย 1ง มา 3 pt 4 "3
หก 5
2 18 3d ep

8

ัล้ร์ุห้ห่ยัล้ร์ุท้ร์ุห้ห่ยัล์ุห้ร่ยัล็ลิอ์ซ่วีร้ร์ุห้ร่ยุสู่ย่ีทัล่ัก้ร่ย่ยัลัดัจ

Page : Kru Chem

" การจัดอเิ ล็กตรอนในระดบั พลังงานยอ่ ย "
-

☆ อ ควร ระ งในการ ด เ กตรอน ฒู๊ note :

น 2 ว อ /"Cr transition อง ลง าย วย
ธา นะแกรน
เ า1 และ 2 น ( วนให จะ เ น 2)

.

* ยกเ น r บ € ลง าย 1

ไ เ ไปน ห กตาม ฟของ อา บาง µ

1. 24C r 12 ง" " ✗

152 2 3 3p 4 3d /
านไʰ
ง°
4 3d5
3 3p

หก : 2 8 13 1

4งง 4 3 d5
1 1 11 1
ll 1 1 1 1 •1
\•
- ค งการ บรร แบบ

เ อ ออ ลวง i4 วงง วของ 4 มา 1

เ อใ ความ เส ยร เ นการบรร คแบบ ง

นกฎตาม ของ
ค งการ บรร อ เแบบ ม เส ยร ก า การ บรร แบบ
บรรและ การ แบบ น ๆ

1 1 1 11 ค งการ บรร แบบ

1 11 11 l 1 1 11 การ บรร แบบ เ ม

็ตุจ่ึรุจ่ือุจ่ึรุจ่วีถ็ตุจ์ดุฮ่ึรุจ็ปีถีม้ห่ืพัต้รัยึดึจัตีมัทิบ์ร่ืม่ึรุจ่รัล่ร์ุห้ร้ร์ุห้ร้รัล็ป่ม้ทัก๋ัห้วืคัตัซิซุต็ป่ญ่ส้ัน่ท้ด้ท้ต็ลิอัจัว้ข

Page : Kru Chem

\\ การจัดอิเลก็ ตรอนในระดบั พลงั งานย่อย "
_

2. 29C u 12 ง" 9 ✗

152 2 3 3p 4 3d /

ง° านไʰ

3 3p "

4 3d

หก : 2 8 18 1

งโ9 4 10

4 ☆" 3d

n แก llll ไ (" " "

-

การ บรร แบบ เ ม

เ อ ออ " i9 ว ง ง วของ 4 มา 1

ล 3d

เ อใ ความ เส ยร เ นการบรร แบบ เ ม

note :

* ใน เออ ล บรร i ไ า

* ตาม เ ม 1 ว / ทวน เ ม 1 ว

* .. . . . ..

.. ..

* ↑↑ ↓ ↓ แบบ ด ✗

ิผ้ีนัต็ขัต้ขู่ค้ดุจัทิบ์ร็ตุจ็ปีถีม้ห่ืพัต้รัยึดึจัตีมัทิบ์ร่ืม็ตุจืง่รัล่ร์ุห้ร้ร์ุห้ร้ร

Page : Kru Chem

" การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลงั งานยอ่ ย "
-

การจดั อิเลก็ ตรอน กรณีมกี ารใหห้ รือรับอเิ ลก็ ตรอนสามารถจัดได้ดงั น้ี

กรณที ี่ 1 การเสยี อเิ ลก็ ตรอน

๓ย 1 "
.
22Ti
vw

1. ใ บรรจง ตาม ปก อน •เ 2 3ง ง4 3& 2

2 3ง ง ว ออก 2

อ2. ง i นนอก ด อน t' 1 2s 3 2

3d

ᵗ ง ว ออก 1

3. แ วง อจาก 2 หมด อย ง ว อไป * เ 2

µ

4. เ ยน ตอบ เหา 2 งง 3

๓ย 2 13
.

wm

AI →เ 2 3

3+ → 1 2ง ' l เย ง ว1

Al 2p

๓ย 3 2+
.
26Fe

Fe เr 2ง ง" "

แ 3 3p 3d

F r 22 ง3 3

26

่ํหึกืก้ร้ห๋ํย้ห์ุท้รัตัยีส้รุ่ท้ร์ุห้ร้ร๋ึต่ห์ุท์ุท้ร้รำคีข้ีนัตึด์ุท้ร์ุห้ห้ร่ตัตึด่ค้ล้ขึด้ํห์ุท์ุห้ร่กุส้ัชู่ย่ีทึด้ีนัตึด์ุท์ุน้ร้ร่กิต้ห

Page : Kru Chem

" การจดั อเิ ลก็ ตรอนในระดบั พลังงานยอ่ ย "
-

การจัดอเิ ล็กตรอน กรณีมกี ารให้หรอื รับอิเล็กตรอนสามารถจดั ได้ดังนี้

กรณีท่ี 2 การรบั อิเลก็ ตรอน

๓wย 1n.CI
.

p5n.CIง# จแ 1 2 ง" 3

2p 3

งจะ 2 " " l บ อา ว 1

2p 3 3p

๓ย 2 3-
.
7N
ww
7N
3
"
1 2 2p
ๆN
2 " ง ว1

2p ( บ

๓ ย. 3 2-

mn 0

g

0 1 22

8

g 1 2 2 l บ อ 2 ว)

ัตัร์ก้ร้ร้ํอัก้ร้รัตัยัร้ร้ห้ร้รัตัร้ร้หุ้ร

Page : Kru Chem

\\ การจดั อเิ ลก็ ตรอนในระดบั ออร์บทิ ลั ..
-

ระ บ พ ง งาน อย s า ออ ล
ระ บ พ ง งาน อย
ระ บ พ ง งาน อย p 3 00 ล
ระ บ พ ง งาน อย
d s ออ ล
f
7 00 บน

หก อย ออ ล

1 5 s es 2
2
3 5p sp e= 8

4 5 pd sP d e = 18
5 pd f
f sp d es 32

๓ย เ 3 Al
.

หก 28 3

อย 1ง 2ง " 3ง 3

2p

ล00 1 l 1 l 111 lll 11 1

20 Ca

หก 2 88 2
1
อย " 4

ออ 2 2p 3ัทิบ์ร้ร์ุท้ร้ร้ร่ยัลัทิบ์ร่ก่ยัลัทิบ์ร่ยัล์รีม่ยัลัดัทิบ์รีม่ยัลัดัทิบ์รีม่ยัลัดัทิบ์รีม่ยัลัด

Page : Kru Chem

การ ด เ กตรอน สามารถ เ ยนระ บ พ ง งาน อย

หใ นลไง โดยใ " " วยในการ เ ยน อเ น Ne เ 18 Ar
เ๐

12M g 12 3 20C a 1 ง2 2 392
3
แ Mg [ Ne] 3 น Ca
[ Ar] 4

หใ 8 วย อใ เ ยน นลง

นเการ ยน แบบ อ ของธา ๆ

๐ [ He] 2 2 4
5 [ Ne ] 3 "

Ge [ Ar ] 4 3p

p [ Ne ] 3 3

9 c [ kr ] 5 3้รุ้ก้ร้กือ้ร้ร้ก้ร่ือุต่ยีข้ัสีข้ห่ย่ชู่ม้ช้ร้ร้หํกํกุ้ร้ร์ุห้ร้ร์ุท้ัต์ุห้ห้ห์ุห้ห้ร่ช่ยีข่ชู่ม้ช้ด้ัส้ห่ยัลัดีข็ลิอัจ

"ววิ ัฒนาการของตารางธาตุ " Page : Kru Chem

าน แฉ ย'ขอJEวธา ตรงกลางจะ มวลอะตอมธามวลอะตอม ก 2

โย น เดอแอโร แอ ด สาม < เน 4 6. 9

wuw wunnrw

Na 23.0 * าเฉ ย

k 39.1

จอ น ว แลน เ ยง ตาม มวล อะตอม ธา 8 สม เห อน

wuv wuuw อย e มาก ธา 1 1* ใ ไ ง Ca เ า น)

18 ด แ ว บ วนให ) ง ยกเ ก

เ ม เค เจ เอฟ ฎพ ออ ก เ ยงตาม มวล อะตอม

wummw ธา สม ค าย นเ น วงๆ

อสม ค าย น วย น

เฮน โมส เ ยง ตาม เลข อะตอม ""

ww www ลากอง ใ ใน จ น

อย → มาก

มวล อะตอมมวล อะตอม มวล อะตอม เลข อะตอม

เดอ เบ อไร แอจอ น วแลน เม เค เอ เอฟ เฮน โมส

☐☐าเฉ ยมวลอะตอม บ 1- 8 เ ยงให ดธา เ นก ม ๆ ตาม เลขอะตอม

ตาม สม ค าย น

ัก้ลิตับุ่ล็ปุตัจ่มีรัน่ีล์ยีลีร์ดิน์ห์ร้นับุจัป้ชีร์ยีลีรัก้ดู่ยัก้ลิตับ่ช็ปัก้ลิตับีมุติดิริกีริลึจ่มัน้ลุช้ัน่ทึถ้ด้ช่ีทุต์ดิน์หืมิตับีม่ีทุต้นีร่ีล่ค่ชุช์ร์นัฮุตีอ่ีล่คีมุต

Page : Kru Chem

"

กล่มุ ธาตใุ นตารางธาตุ

fi ttjgg เ ยง ตาม : เลข อะตอมจาก อย → มาก

e แอก งแนว ห

§ นuะแนวนอน คาบ โลหะ

แ ง ตาม ความ เ นโลหะ

งโลหะ

ธา < หห หตาราง ห ก1 s บ P
ธาA เรพ เซนเขา ฟ (

ก แการ น น d บ f

หA 5A - V5 55A ;FiiD.EIกม กมแทน น
53 - V5553
หB

3

0÷ห 7A : ธา ฮาโล เจน %:ะฑื๋
| ย- 6 เลนทาน0
ห อธา ห ก บ เฉพาะ น- แ อด อย

ห 1A : โลหะ ล คาไล

.. . .แนะ
.

ห 8A : แ สเ อย แ ส สล

, || | | |

i.

อโลหะ

งโลหะ

่ึกุกีม๊ก่ืฉ๊กู่มุตู่ม์นัอ่ม์ดิก่ืชักัลู่มุต์ดุ่ลัชิซุ่ลีมู่มีมู่มักัชิซู่มุตักัลู่มุตีทีรู่ม่ิก็ป่บู่ม้ัต้นีร

Page : Kru Chem

"สมบตั ิของธาตใุ นตารางธาตุ "
or -

ให 1. ขนาดอะตอม

หตาม •เก

ให
เก ก1 1 า11 ร11 1 11

ให

Dwr

ให เ ก * เ อ นวน น อ เ ม น

ตาม คาบ • ใ อ นอ าง จากโปร ตอนมาก
"
ขนาด อะตอม ลดลง นเ อ เ มเลขอะตอม " ใหง อย ลง ขนาด น

แรง

* คาบ เ ยว น แ p ใน วเค ยส าง น p อย

ธา p มากจะ ง i ไ กมาก า ธา

2. ขนาดไอออน

ไอออน + : าย ei [ ประ น วเ ก เ กาขนาด ลง ลง มาก]
+ มาก ขนาด

ไอออน : น[ า น มาก]
- ให ประ งใหขนาด
บอ น- มาก ขนาด

เ อเป ยบเ ยบขนาดไอออน ายมากการ บ-

าย i เ ก ลง บ อ ←ใ น

Na nt N cl nt Ci

ไอออนศ เบวก จะ กก า ศ อะตอม ใหไอออนศ ก า ศ อะตอม
ลบ จะ

ีมัร่ว่ญีมัรีมัร่ว็ลีมัร๋ผ้ึขุ่หัร็ล่จัอัร่จ่ืมีทีร้ึข่ญ่ิย้ึขุจ้ถ้ึขูฌัร็ล่ืย้ึขุจ้ถ็ล่ว้นีม่ีทุต่ว้ดึดีม่ีทุตัก่ตีลิน่ตักีด้ึข่ญืจ้นึด้ึข่ิพ่ืม้ึข่หู่ย้ห์ท็ล่ญ้ึข่ิพ้ัชำจ่ืม่ญ็ลู่ม่ญ็ล๋ํฬ่ญ

Page : Kru Chem

"สมบตั ิของธาตใุ นตารางธาตุ "
or -

• . พ งงานไอ ออในเ น. [E

fN-T1n111n11 j.gsIE า ดพ งงาน อย ใ i ห ดจาก

ในอะตอม สภาวะ แ ส

sme ใน ใ ในายงอ แสดง อ
ความ ยาก การ

ใน แอะตอม สถานะ ส กลาย เ นไอออนบวก

ธา ง ใเ ก* ขนาด
( IE อมาก1 เพราะ ◦ IE อย → เกลาย นไอออนบวก าย
◦ SE มา ราย เกลาย นไอออนบวก ยาก
พ งงาน งในการ ง E

แตาม •ง ง

U ๓ฒฅบ ☆

4. เ กโทร เนกา - EN

ง ด ใใน0 ความ สามารถ การ fl1ptelhibhgµg
i วม น

โมเล ลใน ของ สาร
ไเ กขนาด
ใหะ ธา วย
จะ ก า ธา ขนาด EN

ง ดเพราะ แรง ระห าง วเค ยส บ อ มาก

ใหธา° ขนาด แรง งระห าง วเค ยส บ ei อย

•. .. • แทน วเค ยส
• แทน เ กตรอน
ให → แรง ง อย เ ก → แรง ง มาก

ึด็ล้นึด่ญ็ลิอีลิน้นักีลิน่วึดีม่ญุตักีลิน่วูดึดีม่ํต่ญุต่วีด้ด้ด็ลีม่ีทุตุกัก่ร้ช่ีทู่คูดึดุ๋วีติวิต็ลิอ่ํตูส่ํตูส่ม็ปึดูสัล่ง็ป้น้ช่ตูส็ลุต็ป๊ก้หำท่งึถ๊ก่ํตุล้หำท่ีทุส่ีท้นัลัซัล

Page : Kru Chem

"สมบัตขิ องธาตุในตารางธาตุ "
or -

flmI frijg111g1 u11 d• 5. ม พรรค ภาพ เ กตรอน - EA

าEA เ อ ธา° พ งงาน คาย ออกมา
อะตอมของ

ในสถานะ แ ส บ เ กตรอน เ าไป ใน อะตอม

sme 0 ธา EA มาก* จารณา ตาม คาบ EA ของ อโลหะ > โลหะ [ ]

แสดง า อโลหะ บ อ ไ ก าโลหะ

ห* จารณา ตาม 1


v.

rฺ_ำg111

ให่ญุ๋ฏุ๊ยุ่ห๊ํตืท๊ืกู่มิพ่วีด้ดัร่ว้ึธ่ํติพีม่ีทุต้ข็ลิอัร๊ก่ํตุต่ืม่ีทัล็ลิอัส

Page : Kru Chem

" สมบตั ขิ องธาตุตามหมู่ "
- -

สาร ประกอบ คลอไร ของธา ว20 แรก ออกไซสาร ประกอบ วของรา ต 20 แรก

0 คลอไร + โลหะ กลาง 0 ออกไซ + โลหะ ำ= เบส
กรด
0 คลอไร + อโลหะ 0 ออกไซ + ◦โลหะ กรด
cclo Ncb
° สปก คลอไร ไ ละลาย , ° สปก ออกไซ ไ าละลาย Be0 B 203
. .

A120g Si 02

ส ปตาราง ณสม สปก คลอไร + ออกไซ ของ ธา 20 ว แรก
.

สปก คลอไร | |โลหะ 0โลหะ
. กลาง
กรด
สปก ออกไซ
. เบส กรด

ห า โลหะ ดกาไว แ 2 โลหะ ลคาไล เ ท

• ± นแรง บ ไ าง + H ะ • ± นแรง บ ไ าง + H ะ

/ iอ• เว เลน =1 / iอ• เว เลน =2
=1 เลย 0✗ =2 เลย 0✗

ป ยาไ• ป ยาไ•
มาก มาก

หไ• พบโลหะ เ ในธรรมชา ป• พบใน ธรรมชา ในและ พบ สปก

ปbut พบใน สปก • เ ด นธะไอออ ก ยกเ น Be
.
ห า• สปก. ขอโลหะ าไ• ละลาย
า ละลาย กว

• เ บใน า น จะไ ไ = บ าในอากาศ • สปก c s ตน ไ ละลาย
.
_

โลแ เอา เจน ยกเ น Mg504

6 าละลาย 1 สเ อย 1

Fez - ยกเ น หม 81 แ

C 12 - ป ยาเ อย"
-
ญก - Agสปก บ Hg Pb อ การ
.
,,

ไ- ± บสารใดในธรรมชา

5. - ธา- SE ง ดใน ตาราง

ห- เ น ธา เ ยว ไ EN

ีม่ม่ีทีดู่มุต็ปุตุสูสีมิตักิท่มิริกิฏ็ท่ต่ืฉักืน๊ก้วีด้ํน่ม้ว่ม่ีทุ๋ต้ํนักํท่ม้ดัม้ํน็กีด้ด้ํนัตุท้ํนู่ม้วินัพิกูรูริติตู่ม่มีด้ดิริกิฏำทีด้ดิริกิฏำท์ซ์ซ่ด้ดำนักุรำน่ด้ดำ้นักุรำท์ริว์นัอ่ม์นัอู่ม์ด์ดัตุต์ด์ดิตับุคุร้ํน่ม์ดำ้น่ม์ด์ด์ด์ด์ดัต์ดัตุต์ด

Page : Kru Chem

" สมบัติของธาตุแทรนซิชนั "
- -

ห0 สม เห อน น เ น เคาบ มากก า น
ห° ด เ อด ดหลอมเหลว ง ก า โลหะ ห ก

ง° ความ หนาแ น มาก

ใก เ ยง เ ยง0 ขนาด
นมาก ขนาด เ กตาม คาบ จะ ลง

ใหธาข แทน น จะ แ เลน เ กตรอน วน เ น2

ยกเ น 24Cr บ 29C U เว เลน = 1

ก11 า1 ร1 1 11ก ม Bsแทน น -

ก มธา แทน น . 11

ใหสวน เลข 0 ×i. หลาย

อนางนก mอ p* .

h

า เ ยว

[ E EN EA ของ แทน น

ัชิซูณ่ตีด่คีมำคีม่ญัชิซุตุ่ล้ชิซุ่ล่ซัก้ว็ป่ญ่ส็ลิอ่ซีมัซิซุต็ลีรักีค้ลูส่นัลู่ม่วูสุจืดุจู่ม็ป่ว็ปักืมิตับีม

Page : Kru Chem

" ธาุตกัมมันตรังสี "
- -

ธา ม น ง : ธา สม ในการแ ง

ม นตภาพ ง : ปรากฏการ ธา แ ง ไ อ าง อเ อง

ไรโทป ม นต ง ๋ ๋ iii. ง ตา (B)
?า ง แกมมา ( ข)
• ง แอลฟา (a)

- - •

* ธา ไปเลขอะตอม 83 น เจะ น สาร ม นต ง

* การ ธา แ ง เพราะ วเค ยสของ ธา ไ เส ยร
พ งงาน วน เ น อง าย พ งงาน ออกไป
"

: เ นอ ภาค 1 ::::นาจทะ ลทะลวง ""
: เ น วเค ยสของ เ ยม "
ง แอลฟา ...
ะ ทะ ทะลวง ามาก
{ He . ...
i เ ยงเบนในสนามไฟ า หา วลบ
'

p p- ตา e

,

ง ตา :ยเ สนมอ ภเหาคอน เ กตรอน อ ะภาค -- p โโปพร ต๓อรนอน า H .

p ำe ะ ทะ แ นโลหะ บางๆ n- วตรอน วท
,
' ทะ ทะลวง มาก า แอลฟา เน เ า " T แกม มา เ น พ งงาน

ใกi ความ เ ว แสง

ะ เ ยงเบนในสนามไฟ า หา ว บวก แอลฟา → ก าเลข อะตอม มาก 83

เ อลด วค ออน ใ เส บ

ตาย เ ด บ วเค ยส
ระเ นพ งงาน l เ นค นแ เห กไฟ า1

แกมมา : ความ เ ว s แสง วตรอนมาก ก า โปรตอน
r
ะ ไ เ ยงเบนใน สนาม แ เห ก

i นาจ ทะ ทะลวง ง

ูสุลำอ็ล่ม่ีบ่ม่วิน็รีมีม่ีทีลินักิกีบ้ฟ็ล่ม่ืล็ปัล็ปีก้ห่ืพีลิน่ว้ัข้ฟ่ีบ้ล็รัล็ป่ท่วุล่ผุลิน็ลิอืมิตับีมีบีสัรุน็ปุงิซุ๋กุนุงีบ้ัข้ฟ่ีบ่ํตุลีลีฮีลิน็ปีสัรุน็ปำอัล่ถ้ตำจิก่สัลีมีถ่มุตีลินีสัร่ผุต่ีทีสัรัมัก็ป้ึขีม่ีทุตีสัรีสัรีสัรัมักีบีสัร่ืน่ต่ย้ดีสัร่ผุต่ีท์ณีสัรัมักีสัร่ผิตับีม่ีทุตีสัรัตักุต

Page : Kru Chem

""

ประโยชนข์ องธาตกุ ัมมันตรงั สี

-

การ แพท ่

าน ตสาหกรรม ☐ไทรอย5- 131

• ตรวจหารอย

อ" ""
ห ใน อ งของ เหลว ตรวจ อม

i.

% µ. . co - แ กษามะเ ง

Ra -226 กษา มะเ ง

ประโยช

การ เกษตร ยานธร ทยา
☐ii.
ใ• p . ทะ ย ตใ• โบราณ
อาย . µ หา

โทษของ ธา ม นต ง โมเล ลบ → ในภาย เซล เป ยนแปลง เ าเห า / กลาย น 1

• า างกายไ

• สะสมใน างกาย → อ ภาค ✗ ลาย เซล ผ ต เ ด เ อด แดง

• ไ บ เ ยง เ ก อย → ค นไ อาเ ยน ปวดศ ษะ

ญ กษ ง ญ กษ ใหง แบบ

่มีสัร์ณัลัสีสัร์ณัลัสีรีจ้ส่ืล้น็ลีพัร้ดืล็มิล่ีท์ลำทุน่ร์ธัพ่ล่ผ่ีล์ลุกัร้ด่ร้ถีสัรัมักุตุถัวุย้ชุ๋ปำท้ชิวีณ้ด์น็รัร็รัร๊ิฅ์ด่ต่ส่ทินำต์ยุอ้ด

Page : Kru Chem

""

ครึง่ ชวี ิตของธาตุ

re n

โอโซโทป ม นต ง วใ งหลาย ออก มา ตลอด เวลา

น ณหไ บ นและ ความ

0 ม นต ง แ ละช ด สลาย ว เ ว / า าง น

ธา→ ตรา การ สลาย วของ ม นต ง

ค งเ นจะบอก " ต " ( half lifel

t 112 e ระยะ เวลา e ค ง ต ใ ญ กษ t 112

วเค ยส ม นต ง สลาย ว เห อ ค ง ห ง ของ ป มาณ เ ม

ตร Nos มวลไซโทป เ ม น

Nt s E. Nt s ไปมวล เห อ

" ns

2

งหมดเวลา (T)

ค งใน ค งนวน ต
วการ สลาย ของ ค ง→ n = ต lt แ2)

ค ง ไต 6 hr นวน 10 g
.
๓ ย. 9 c- 99 เมอ วาง 9C -99 นาน 24hr า Tc -99
.

ป มาณ Tc- aa เห อ

1. ส ๓ร Nt s Nt Nt = I. s tno = 0.625 g หมายเห เวลา งหมด

V n ᵈ 16 คา ต
↓r
2 2
ns 1 24 16 s 4)

6 hr 6hr 6hr

9 c- 9 9 Tc - 5 9C -2.5 TC -1.25
g gg2. tl
10 g ne ne

46hr

เ อ ไปแสดง า gเห อ24 hr จะ Tc - aa TC -0.625 g
านเวลา 0.625

ืลีม่ผ่ืม่วุติวีช่ร้ัทืล่ีทิรำจีม้ถ้วิวีช่ึรีม่ริวีช่ึริวีช่ึรัต้ัรำจ้ัทืล่ีท้ต่ิรูสิดิร่ึน่ึรืลัตีสัรัมักีลิน่ีท์ณัลัส้ชิวีช่ึริวีช่ึร็ปีสัรัมักุตัตัอัก่ต้ช็รัติน่ตีสัรัมักัดิมูภุอัก้ึข่มีสัร้หัตีสัรัมัก

Page : Kru Chem

""

ครง่ึ ชวี ติ ของธาตุ

re n

ป มาณ เ ม น๓ ย 5- 131 เ อ ไนวน ห ง เ นวาง เวลา 40.5 น ปรากำฏ
.
จะ หา ของ

uu ค งมวล เห อ 0.125 g โดย

ต นของ 5- เงา อ 8.1

¥1. ตร Nt s 0.125 = E. No = 0.125 ✗ 32 g= 4
,
25

หมายเห nsl 40.5 /8.1s 5)

8.1 น 8.1 น 8.1 น 8.1 น

g2. 0.125 → 0.25 g -0 0.5 gno 1 gno 2g

↓ 8.1 น

4g

รวม 40.5 น

ไอโซโป ห ง อญ ไอ1.2s ก ม ค ง ต ของ โทป
ชด นวน 2 og ไ เ น าเวลา มวล เห อ
2hr พบ
>

อ เ าใด

1. ตร Nts ญ ำก20 s 2 " n m=4

n น2 = 1 5 2 s 16

2 , าn e ,

2

2 hr / 4 ค ง i. ค ง ต s 30 นา

30 นา 30 นา 30 นา 30 นา

g g g g2. 20
ne 10 ro 5 ra 2.5 g te 1.25

1 23 4

ีทีทีทีทีทิวีช่ึร้ัรำรูส่ทืค้ีนิวีช่ึรัรู่ยืลีม่ว็ป้ว้ืทำจ่ึนินัวุวัวัวัวัวัวุตูสัวืคิวีช่ึรืลีมัว็ป้ว่ืม่ึนำจ้ต่ิริร

เพจ Kru Chem
อนุญาตให้ใชป้ ระกอบการเรียน การสอน การติว การสอนพเิ ศษได้
แตไ่ มอ่ นญุ าตให้นําสว่ นใดสว่ นหนง่ึ หรือเนื้อหาทงั้ หมดไปแก้ไข ดัดแปลง

หรือคัดลอก เพือ่ เกบ็ ไว้หรอื เผยแพรแ่ ก่ที่สาธารณชน
ดว้ ยกระบวนการท่วี า่ ด้วยเชงิ พานิชย์ ทง้ั ในรูปแบบไฟล์งานและรปู เล่ม

หาก Kru Chem พบเห็นจะขออนญุ าตดาํ เนินคดีตามกฏหมายวา่ ด้วยลขิ สทิ ธ์ิ
ทางปัญญาอยา่ งถึงทส่ี ุด


Click to View FlipBook Version