The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Deep-Into-Function 1.0_Book_EP40FullVersion

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kamthorn Saeiew, 2022-07-13 05:41:26

Deep-Into-Function 1.0_Book_EP40FullVersion

Deep-Into-Function 1.0_Book_EP40FullVersion

DEEP รวมบทเรียน Excel จาก
เพจวิศวกรสรา้ งภาพ

INTO FUNCTION 1.0

รวม 40 บทเรยี น

ทจี่ ะเปลี่ยนชวี ิตคณุ ไปตลอดกาล

เจาะลกึ ฟงั ก์ชนั่ สรา้ งสรรค์ขอ้ มลู สู่รายงานอย่างมืออาชีพ

โดย แอดมินบอ๊ บ

นพพร โพธย์ิ ุทธนาสถติ ย์

แอดมินเพจวศิ วกรสร้างภาพ

สรปุ อารก์ ิวเมนตแ์ ละตัวอยา่ งการใชง้ านฟงั ก์ช่ัน Excel ผา่ นบทเรยี นรปู ภาพ
อธิบายแบบละเอยี ดยิบทกุ ขนั้ ตอน เข้าใจและทาตามไดง้ ่ายๆ แม้ไมม่ ีพื้นฐาน
ใช้ไดก้ บั Excel 2007, 2010, 2013 ขึน้ ไป

Intro to Deep…1.0

ทำไมต้อง Deep ? คงเป็นคำถำมแรกท่ีอยู่ในใจของใคร
หลำยๆ คนนะครับ ก่อนอ่ืนเลยต้องขออธิบำยถึงทม่ี ำที่ไปของคำว่ำ
Deep Into Function ก่อน ซ่ึงผมได้นำมำตั้งเป็นชื่อของหนังสือ
เล่มน้ีด้วย

หลังจำกท่ีเปิด Facebook Fanpage ชื่อเพจวิศวกรสร้ำง
ภำพ มำได้สักระยะ ซึ่งหำกท่ำนผู้อ่ำนเป็นแฟนเพจของผมอยู่แลว้ ก็
อำจจะทรำบดีว่ำเป็นเพจท่ีสอนเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม Excel
และ Power BI และบทเรียนที่ผู้เขียนได้เขียนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ
(2019) ซงึ่ ก็เน้นหนักไปทำงโปรแกรม Excel ซะเปน็ สว่ นใหญ่

หำกจะกล่ำวถึงส่ือกำรเรียนกำรสอนโปรแกรม Excel น้ัน
ปัจจุบันนับว่ำมีช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีสะดวกมำกมำยให้ผู้เรียน
สำมำรถเขำ้ ไปศึกษำได้แบบไร้ขีดจำกัด บำงทำ่ นอำจชอบเรียนแบบ
ดูคลิปสอน บำงท่ำนอำจชอบเรียนแบบอ่ำนหนังสือ ผู้เขียนจึง
พยำยำมนำทั้ง 2 แบบมำผสมผสำนกันกลำยเป็นสื่อกำรสอนแบบ
รูปภำพ อธิบำย Step by Step ผ่ำนส่ือที่เป็นรูปภำพและพยำยำม
ใช้ข้อควำมเพียงเล็กน้อย เพ่ือต้องกำรให้ผู้เรียนค่อยๆ ทำควำม

DEEP INTO FUNCTION 1.0 2

เข้ำใจเรื่องยำกๆ ผ่ำนบทเรียนแบบละเอียดยิบทีละข้ันตอน และ
เข้ำใจหลักกำรทำงำนของแต่ละฟังก์ช่ันอย่ำงลึกซ้ึง ซึ่งน่ีแหละครับ
เป็นทมี่ ำของคำวำ่ “Deep Into Function”

ฟังก์ช่ันแต่ละฟังก์ชั่นในโปรแกรม Excel มีรูปแบบ
อำร์กิวเมนต์และหลักกำรใช้งำนเฉพำะตัว ซึ่งสำมำรถนำไป
ประยุกตใ์ ชใ้ นงำนต่ำงๆ ไดอ้ ย่ำงไม่จำกัด ซง่ึ หำกเข้ำใจหลักกำรของ
รูปแบบอำร์กิวเมนต์อย่ำงลึกซ้ึงแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยำกท่ีจะนำไปต่อ
ยอดในกำรเขียนฟังก์ช่ันแบบผสมผสำนกัน และกำรเขียนสูตรแบบ
ผสมผสำนกันน่ีแหละครับจะทำให้เรำสร้ำงงำนบนโปรแกรม Excel
ให้เกิดกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดเวลำกำรทำงำนลง
ได้อย่ำงนำ่ เหลือเชื่อ

หนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดำลใจจำกแฟนเพจหลำยๆ ท่ำนท่ี
ได้แนะนำเข้ำมำว่ำให้ผู้เขียนทำกำรจัดเรียงเนื้อหำและรวมเล่ม
เพ่ือที่ผู้สนใจอยำกเก็บบทเรียนเหล่ำนไ้ี ว้ทบทวนและศึกษำ ซ่ึงท่ำน
สำมำรถอ่ำนบทเรียนเหล่ำน้ีได้ฟรีๆ ที่เพจวิศวกรสร้ำงภำพได้เลย
ครับ เพียงแต่หำกท่ำนไม่อยำกไปไล่เรียงหำบทเรียนในเพจก็
สำมำรถซื้อเล่มหนังสือเล่มน้ีเก็บไว้ดูได้ครับ ถือเป็นกำรสนับสนุน
ผเู้ ขียนให้มกี ำลงั ใจในกำรเขียนบทเรยี นตอ่ ๆ ไป

DEEP INTO FUNCTION 1.0 3

ผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ใหก้ บั ผ้ทู ี่ตอ้ งกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรใชง้ ำนโปรแกรม
Excel และช่วยให้ท่ำนสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในงำนจริงๆ ได้
และสิ่งหนึ่งที่หวังไว้ก็คือ อำจจะเป็นแรงบันดำลใจให้กับหลำยๆ
ท่ำนลุกขึ้นมำเรียนรู้และต่อสู้กับโปรแกรม Excel ท่ีหลำยท่ำนบอก
ว่ำยำกเหลือเกิน ให้กลับกลำยไปเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนโปรแกรม
Excel คนใหมใ่ นอนำคตให้ได้ครบั

แอดมินบ๊อบ
นพพร โพธย์ิ ุทธนำสถติ ย์

วศิ วกรสร้ำงภำพ

DEEP INTO FUNCTION 1.0 4

คาแนะนาก่อนเร่ิม Deep…

ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเป็นไฟล์ Excel ให้ฝึกทำ
ตำมทีละ Step by Step ซงึ่ ทกุ ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ท้งั หมด
ได้ตำมลง้ิ ด์ดำ้ นลำ่ งน้คี รบั

http://bit.ly/2VsgjtU

โดยผู้เขียนจะบอกก่อนเร่ิมเรียนแต่ละบทไว้นะครับว่ำ
บทเรียนไหนมีไฟลแ์ บบฝึกหัดชื่อว่ำอะไร ใหด้ ตู ำมหมำยเลขหรือชื่อ
เอกสำร ขอให้ทุกท่ำนเปิดไฟล์ Excel ข้ึนมำแล้วทำตำมทีละ Step
ในแต่ละบทเรียนไปเรื่อยๆ นะครบั

ห ำ ก ท่ ำ น มี ข้ อ ส ง สั ย ห รื อ ติ ด ขั ด ต ร ง จุ ด ใ ด ใ น ข ณ ะ ท่ี
ทำกำรศึกษำแต่ละบทเรียน ท่ำนสำมำรถ Inbox เข้ำมำสอบถำม
ผมโดยตรงที่เพจวิศวกรสร้ำงภำพได้เลยครับ ผมจะ Standby
พรอ้ มตอบทกุ คำถำม และจะพยำยำมตอบไมเ่ กิน 24 ชัว่ โมงนะครบั
แต่หำกล่วงไปกว่ำน้ันก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้ำ แต่ถ้ำไม่ติดอะไรจะ
รบี ตอบกลับโดยไวที่สุดครับ

DEEP INTO FUNCTION 1.0 5

CONTENTS

EP.01 $ เครอ่ื งหมายมหัศจรรย์……………………………………………………10
EP.02 Drop-down list………………………………………………………………18
EP.03 หาข้อมลู อยา่ งงา่ ยดายสไตล์ VLOOKUP……………………………..22
EP.04 ROUND ถึงคราวตอ้ งปดั เศษ……………………………………………..29
EP.05 Range Name เรยี กชอื่ เล่นก็ได้สบายกว่าเยอะ…………………….33
EP.06 อยากนบั อะไรเรียกใช้ COUNT…………………………………………..44
EP.07 IF ดกี วา่ ถ้า ต้องเลือก……………………………………………………….49
EP.08 ปัดเศษแบบคลู ๆ ลองแลว้ จะรู้ Ceiling and Floor………………54
EP.09 นับจ้านวนวนั แตล่ ะเดอื นและไมน่ บั วนั ท่ซี า้ ………………………….59
EP.10 INDEX ฟงั กช์ ันเลก็ ๆ แตพ่ ลงั มหาศาล…………………………………68
EP.11 MATCH ฟงั กช์ ันผู้ชว่ ยเตมิ เตม็ ……………………………………………79
EP.12 INDEX+MATCH รวมพลงั กา้ จัดจดุ อ่อน VLOOKUP…………….86
EP.13 Dynamic ขอบเขตด้วย OFFSET ฟังกช์ นั เด็ด

ทไี่ ม่ควรพลาด…………………………………………………………………..93

DEEP INTO FUNCTION 1.0 6

CONTENTS

EP.14 ตัดค้าซ้าอยา่ งง่ายดายจา้ ชอื่ เอาไว้ Remove Duplicate..……103
EP.15 มหัศจรรยฟ์ งั ก์ชนั SUBTOTAL…………………………………………107
EP.16 Dynamic Drop-Down จะออกจะเขา้ ก็ไม่เศรา้ อกี แล้ว……….116
EP.17 SUMIFS ฟงั ก์ชนั ธรรมดาทีอ่ าจไมธ่ รรมดา..………………………..125
EP.18 โยกย้ายตัวเลขใหอ้ ยูใ่ นรปู แบบตารางรายงาน...…………………..131
EP.19 TRANSPOSE (array) ฟังกช์ ันเก๋ๆ ทไี่ มเ่ หมอื นใคร………………136
EP.20 SUM Array แหม เท่ห์ไมเ่ บา…………………………………………….144
EP.21 SUMPRODUCT ฟังกช์ ัน Array ทีไ่ มต่ อ้ ง Array…………………155
EP.22 เลอื กบวกคอลัมนไ์ ดต้ ามใจดว้ ยฟังก์ชนั สามสหาย

SUMPRODUCT+INDEX+MATCH..…………………………………166
EP.23 ไมอ่ ยากเขยี นสตู รยาวๆ ลองเรียกใชพ้ วกเรา

Array Formula..……………………………………………………………176
EP.24 AND หรอื OR พอกนั ท…ี …………………………………………………185
EP.25 เดินทางไปท่ไี หน โปรดไว้ใจ เรยี กใช้ INDIRECT………………….206

DEEP INTO FUNCTION 1.0 7

CONTENTS

EP.26 เดนิ ทางไปท่ไี หน โปรดไวใ้ จ เรยี กใช้ INDIRECT ภาค 2 .……..227
EP.27 IFERROR IFNA ซ่อนความผิดพลาดแบบเก๋ๆ ไวข้ ้างใน………..249
EP.28 ROW COLUMN ฝึกใชใ้ หเ้ ปน็ ประจ้าเรยี งเลขลา้ ดับ

ไดต้ ามสบาย…………………………………………………………………..268
EP.29 Multiple Vlookup เจาะลึกสูตรเทพท่ที ุกคนตอ้ งทง่ึ ………….282
EP.30 CHOOSE เพือ่ นที่ดีท่สี ดุ ของ V (lookup)………………………….304
EP.31 อะไรก็เกดิ ขนึ ได้ เม่ือมเี ราและนายสามคน

MATCH + CHOOSE + VLOOKUP…………………………………322
EP.32 MAXIF Array OK นะครับ……………………………………………….331
EP.33 CHAR(10) ฟังก์ชนั จ๊ิบๆ ความสามารถจี๊ดๆ………………………..339
EP.34 YEARFRAC อายเุ ทา่ ไหรค่ า้ นวณไดง้ ่ายนิดเดยี ว………………….345
EP.35 เทคนคิ การหาผลรวมแตล่ ะเดือนโดยใช้ EOMONTH…………..352
EP.36 เทคนิคการสรา้ งกราฟงา่ ย by REPT…………………………………367
EP.37 Sparklines ดูแนวโนม้ กเ็ ข้าใจ มองขาดทุนก้าไรกง็ า่ ยด…ี …….374

DEEP INTO FUNCTION 1.0 8

CONTENTS

EP.38 DATE FORMAT CODE………………………………………………….384
EP.39 TEXT TO COLUMN เครอื่ งมอื สดุ ลา้

ที่หลายคนอาจมองข้ามไป……………………………………………….393
EP.40 ไอเดยี การสรา้ งระบบตรวจสอบสถานะ

สนิ ค้าหมดอายุง่ายๆ ………………………………………………………406

DEEP INTO FUNCTION 1.0 9

EPISODE 01

บทเรียนนีม้ ไี ฟล์แบบฝึกหัดช่อื Ep01_DollarSign.xlsx

คำอธิบำยก่อน DEEP:

$ ถือเป็นพ้ืนฐำนสำคัญเรื่องแรกๆ ท่ีต้องเรียนรู้ในเกี่ยวกบั
กำรใช้งำนโปรแกรม Excel เลยนะครับ หำกเข้ำใจหลักกำรทำงำน
ของ $ แล้วจะช่วยให้เรำสำมำรถเขียนสูตรได้อย่ำง Smart มำกขึ้น
กำรเขียนสูตรแบบ Smart ก็หมำยถึง เขียนสูตรเพียงครั้งเดียวหรือ
เซลล์เดียว ก็สำมำรถลำก Copy สูตรไปยังช่องอื่นๆ ได้เลยโดยที่ไม่
ต้องแก้สูตรในทุกๆ ช่อง ซึ่งส่ิงน้ีจะทำให้เรำสำมำรถทำงำนได้อยำ่ ง
รวดเร็วและมปี ระสิทธิภำพมำกขนึ้ ครับ

DEEP INTO FUNCTION 1.0 10

DEEP INTO FUNCTION 1.0 11

DEEP INTO FUNCTION 1.0 12

DEEP INTO FUNCTION 1.0 13

DEEP INTO FUNCTION 1.0 14

DEEP INTO FUNCTION 1.0 15

DEEP INTO FUNCTION 1.0 16

DEEP INTO FUNCTION 1.0 17

EPISODE 02

บทเรียนนม้ี ไี ฟลแ์ บบฝึกหัดชอ่ื Ep02_Drop-downList.xlsx

คำอธิบำยกอ่ น DEEP:

Drop-down list เป็นเทคนิคขั้นพ้ืนฐำนที่สำคัญมำกๆ ใน
กำรออกแบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลบน Spreadsheet ของ
โปรแกรม Excel เทคนิคนจ้ี ะชว่ ยปอ้ งกันกำรกรอกขอ้ มลู ทผี่ ดิ พลำด
ได้ เพรำะกำรท่ีเรำคีย์ข้อมูลแตกต่ำงไปเพียงแค่ตัวอักษรเดียว
ขอ้ มูลนัน้ กจ็ ะกลำยเปน็ ข้อมูลที่ตำ่ งกนั โดยทนั ที

DEEP INTO FUNCTION 1.0 18

DEEP INTO FUNCTION 1.0 19

DEEP INTO FUNCTION 1.0 20

DEEP INTO FUNCTION 1.0 21

EPISODE 03

บทเรียนนม้ี ไี ฟล์แบบฝกึ หดั ชือ่ Ep03_Vlookup.xlsx

คำอธิบำยก่อน DEEP:

VLOOKUP เป็นฟังก์ชันท่ีอยู่ในกลุ่มของ Lookup and
Reference หรือกำรค้นหำข้อมูลและนำค่ำที่ต้องกำรไปแสดง ถือ
เป็นฟังก์ชันแรกๆ ที่ควรเรียนรู้เพรำะมีประโยชน์มำกๆ อีกท้ัง
อำร์กวิ เมนต์กเ็ รียนร้ไู ดไ้ ม่ไดย้ ำกมำกนัก

DEEP INTO FUNCTION 1.0 22

DEEP INTO FUNCTION 1.0 23

DEEP INTO FUNCTION 1.0 24

DEEP INTO FUNCTION 1.0 25

DEEP INTO FUNCTION 1.0 26

DEEP INTO FUNCTION 1.0 27

DEEP INTO FUNCTION 1.0 28

EPISODE 04

บทเรยี นนมี้ ไี ฟล์แบบฝกึ หดั ชือ่ Ep04_Round.xlsx

คำอธบิ ำยกอ่ น DEEP:

ROUND เป็นอีกหน่ึงฟังก์ชันกำรคำนวณท่ีสำคัญ ซึ่ง
นอกเหนือจำกจะใช้ในกำรปัดเศษแลว้ ในอนำคตเมื่อเรำได้ศกึ ษำไป
เร่ือยๆ จะพบว่ำฟังก์ชันน้ีจะถูกนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ
ฟงั กช์ ันอืน่ ๆ เพอ่ื แก้โจทยป์ ญั หำทีซ่ ับซ้อนมำกขึน้

DEEP INTO FUNCTION 1.0 29

DEEP INTO FUNCTION 1.0 30

DEEP INTO FUNCTION 1.0 31

DEEP INTO FUNCTION 1.0 32

EPISODE 05

บทเรยี นนม้ี ีไฟลแ์ บบฝึกหัดชอ่ื Ep05_RangeName.xlsx

คำอธิบำยก่อน DEEP:

Range Name เป็นหลักกำรพื้นฐำนท่ีสำคัญในโปรแกรม
Excel กำรเขียนสูตรให้มีควำม Dynamic กำรอ้ำงอิงตำแหน่งหรือ
ช่วงเซลล์ หำกเรำรู้หลักกำรของ Range Name จะทำให้งำนของ
เรำง่ำยขน้ึ อยำ่ งมำก

DEEP INTO FUNCTION 1.0 33

DEEP INTO FUNCTION 1.0 34

DEEP INTO FUNCTION 1.0 35

DEEP INTO FUNCTION 1.0 36

DEEP INTO FUNCTION 1.0 37

DEEP INTO FUNCTION 1.0 38

DEEP INTO FUNCTION 1.0 39

DEEP INTO FUNCTION 1.0 40

DEEP INTO FUNCTION 1.0 41

DEEP INTO FUNCTION 1.0 42

DEEP INTO FUNCTION 1.0 43

EPISODE 06

บทเรยี นน้ีมีไฟลแ์ บบฝกึ หดั ช่ือ Ep06_Count.xlsx

คำอธบิ ำยกอ่ น DEEP:

Count เป็นอีกหน่ึงฟังก์ชันท่ีสำคัญมำกในกำรเขียนสูตร
Excel มักจะไปเป็นส่วนหน่ึงของสูตรที่ยำกๆ และซับซ้อน
โดยเฉพำะกับฟงั กช์ นั Offset จะใชค้ ู่กันบอ่ ยมำกๆ

DEEP INTO FUNCTION 1.0 44

DEEP INTO FUNCTION 1.0 45

DEEP INTO FUNCTION 1.0 46

DEEP INTO FUNCTION 1.0 47

DEEP INTO FUNCTION 1.0 48

EPISODE 07

บทเรียนนีม้ ไี ฟลแ์ บบฝกึ หัดช่ือ Ep07_If.xlsx

คำอธิบำยกอ่ น DEEP:

If ถือเป็นฟังก์ชันภำคบังคับท่ีจำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับคน
ที่อยำกพัฒนำ Skill ด้ำน Excel เพรำะฟังก์ชันนี้จะแทรกตัวอยู่ใน
ทุกๆ อณขู องกำรเขียนสตู รในโปรแกรม Excel

DEEP INTO FUNCTION 1.0 49

DEEP INTO FUNCTION 1.0 50


Click to View FlipBook Version