The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PhakPhum Sueanonmuang, 2022-07-11 06:00:08

อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

อปุ กรณ์ภายใน
ห้องนำ้

อปุ กรณ์ภายในหอ้ งนำ้

ช่อื กอ๊ กนำ้ อ่างลา้ งมอื

ย่หี ่อ

รนุ่

สเปค - ขนาดเกลียว 4 หน

อปุ กรณภ์ ายในห้องน้ำ

ชือ่ สะดอื อ่างล้างหน้า
ยห่ี อ่
รุน่
สเปค - แบบกดกระเด้ง ไมม่ รี ูนำ้ ล้น

อปุ กรณ์ภายในห้องน้ำ

ชือ่ ท่อนำ้ ท้งิ อ่างลา้ งหนา้
ยห่ี อ่
รุน่
สเปค - ทอ่ น้ำทง้ิ อา่ งลา้ งหนา้ แบบ P-TRAP

อปุ กรณภ์ ายในห้องนำ้

ชอ่ื สายฉีดชำระ
ยห่ี ่อ
รนุ่
สเปค - ขนาด ½ นิว้

อปุ กรณ์ภายในห้องน้ำ

ชอื่ ฝกั บัวอาบนำ้
ยี่หอ่
รุ่น
สเปค - ขนาด ½ น้ิว

อุปกรณภ์ ายในห้องน้ำ

ชือ่ ราวปรบั ระดับหัวฝกั บัว
ยห่ี ่อ AMERICAN STANDARD
รุ่น A-6110-978-792
สเปค ราวปรบั ระดบั พรอ้ มหัวฝกั บัวรนุ่ มูนชาโดว์ เงนิ

อุปกรณภ์ ายในห้องน้ำ

ชอื่ วาลว์ เปดิ -ปิดน้ำ ฝักบวั อาบน้ำ
ยีห่ อ่
รนุ่
สเปค - ขนาด ½ นว้ิ

อุปกรณภ์ ายในห้องนำ้

ชอื่ วาล์วเปดิ -ปดิ นำ้ สายฉีดชำระ

และชักโครก

ยหี่ อ่

รนุ่

สเปค - ขนาด ½ น้วิ
- เข้า 1 ทาง ออก 2 ทาง
- เกลียวนอก

อปุ กรณ์ภายในหอ้ งน้ำ

ชือ่ สายนำ้ ดอี ่างล้างหนา้
ย่หี ่อ
รนุ่
สเปค - ขนาด ½ น้วิ

- ยาว 14 น้ิว


Click to View FlipBook Version