The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานกิจกรรมเด่นศูนย์ดำรงธรรม ภาค 4 (ธันวาคม 2562)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานกิจกรรมเด่นศูนย์ดำรงธรรม ภาค 4 (ธันวาคม 2562)

รายงานกิจกรรมเด่นศูนย์ดำรงธรรม ภาค 4 (ธันวาคม 2562)

รายงานกจิ กรรมเด่น

ศนู ย์ดำรงธรรม ภาค 4

ประจำเดือนธันวาคม 2562

สำนักงานประชาสมั พนั ธจ์ งั หวัด ภาค 4ศนู ยด์ ำรงธรรมจงั หวัดนครสวรรค์

เร่ืองขอให้แก้ไขเหตเุ ดือดร้อนรำคาญจากเสยี งและกลิน่ จากมูลสนุ ขั

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ศูนยด์ ำรงธรรมอำเภอเก้าเล้ียว จังหวดั นครสวรรค์ รว่ มกับปศสุ ตั ว์
อำเภอเก้าเล้ยี ว,สสั ดีอำเภอเก้าเล้ียว,ผแู้ ทนองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำบลเขาดินและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเขาดนิ
ลงพ้นื ทีต่ รวจสอบขอ้ เท็จจริงรอ้ งเรียน/ร้องทุกขจ์ ากชาวบา้ นบริเวณหมู่ 1 ตำบลเขาดิน ขอใหแ้ ก้ไขเหตเุ ดือดร้อน
รำคาญจากเสียงและกลิน่ จากมลู ของสนุ ัข จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบวา่ บา้ นหลังดงั กลา่ วมกี ารเลย้ี งสนุ ัขและ
แมวประมาณ 300 ตวั โดยเลี้ยงในกรงเปน็ ระเบียบ พน้ื ที่เลี้ยงอยูห่ ่างจากบา้ นของประชาชน ในการนี้ ทางคณะฯ
ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ทีเ่ บื้องต้น โดยการฉีดพน่ EM
แล้วนำผ้าใบคลุม เพื่อลดการเกดิ กลนิ่ รบกวน อกี ท้ัง ปศุสัตว์อำเภอเกา้ เลย้ี วจะเข้าทำหมันสนุ ขั เพ่มิ เติม เพื่อไม่ให้
มกี ารเพม่ิ จำนวนของสนุ ขั

ศนู ย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบรู ณ์

9 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น.
นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคง นำโดยนายสมศักด์ิ
หลวงเทพ ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานฯ นายวนศาสตร์ อ่อนสุรทุม ปลัดอำเภอ นายฐิติวุฒิ ดี
ธรรมมา จนท.ปค.นำ อส. ผรส. ร่วมกับฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ.พช. ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ศป.ปส.อ.เมืองเพชรบูรณ์ ศูนย์เพื่อการคัดกรอง รพ.พช. ดำเนินการรณรงค์โครงการสถาน
ประกอบการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ให้ความรู้และตรวจปัสสาวะพนักงานบริษัทบิ๊กซี
เพชรบูรณ์ จำกัด จำนวน 75 คน พบสารเสพติดในปัสสาวะประเภท METH (ยาบ้า) จำนวน 2 คน นำส่งศูนย์
เพอ่ื การคัดกรองโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพ่ือเขา้ สู่กระบวนการบำบัดต่อไป

ศนู ย์ดำรงธรรมจงั หวดั พิจิตร

วนั ท่ี 16 ธนั วาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะอนกุ รรมการคมุ้ ครองผบู้ ริโภคประจำจังหวดั พิจิตร
และศนู ย์ดำรงธรรมจังหวดั พิจิตร ลงพ้ืนทีอ่ อกตรวจสถานท่ีประกอบธุรกิจในเขตอำเภอเมืองพิจิตร เพ่ือติดตาม
สอดส่องพฤติการณ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย ธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว
จำนวน 1 ราย และธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 1 ราย และผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
จำนวน 3 ราย

ศูนย์ดำรงธรรมจงั หวัดอุทัยธานี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานไี ดป้ ฏบิ ตั ิหน้าท่ีในระดับพืน้ ท่ี

ประเดน็ การร้องเรยี น/ร้องทุกข์ นางสาวภาวดี เทยี นแอน้ อยบู่ า้ นเลขที่ 280/4 หมู่ที่ 11 ตำบลระบำ อำเภอ

ลานสกั จังหวดั อทุ ยั ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเข่ือน ซึง่ อยูใ่ นท่ดี ินของนายบญุ มา เทยี นแอน้

บิดาของผู้รอ้ ง (เสยี ชวี ิต) จากเดิมบดิ าของผ้รู อ้ งมีที่ดินทำกิน 50 ไร่ ตอ่ มาได้มกี ารกอ่ สร้างเขือ่ น เจ้าหนา้ ท่ี (ไม่

ทราบหน่วยงาน) ใหบ้ ดิ าของผูร้ อ้ งเซน็ ยนิ ยอมออกจากที่ดินดงั กล่าว โดยมขี ้อตกลงรว่ มกันว่าจะมอบทด่ี นิ ใหแ้ ก่

ผรู้ ้อง จำนวน 15 ไร่ แตห่ นว่ ยงานทีร่ ับผิดชอบก็ไม่ไดม้ อบที่ดนิ จำนวน 15 ไร่ ให้แกบ่ ิดาของผรู้ ้องแต่อย่างใด

โดยอา้ งว่า ชอื่ ของบิดาผู้รอ้ งตกหลน่ และใหร้ อไปก่อน โดยจะจัดสรรท่ดี ินให้ตามลำดับจนถึงปจั จบุ ันยงั ไมไ่ ดร้ บั

การจดั สรรท่ดี ินดังกล่าวแตอ่ ยา่ งใด

ผลดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวดั อทุ ัยธานี รว่ มกบั โครงการสง่ นำ้ และบำรงุ รักษา ทบั เสลา สำนกั งานการ

ปฏริ ูปทดี่ ินจังหวัดอุทยั ธานี และอำเภอลานสัก เขา้ ตรวจสอบข้อเทจ็ จริงในพ้นื ทโี่ ดยปรากฏขอ้ เทจ็ จรงิ ดงั น้ี

1.การก่อสร้างโครงการฯ เขื่อนทบั เสลา ดำเนินการในปี พ.ศ.2529 - 2531 โดยมกี ารจัดสรรท่ีดนิ

ทดแทนแก่ผู้ทถี่ ูกผลักดนั ออกจากพืน้ ทีช่ ลประทาน โดยจะจะสรรให้จำนวน 12 ไร่ ซ่งึ ไม่ตรงกบั ข้อร้องเรียนทผี่ ู้

ร้องกล่าวอ้าง รวมถงึ ผ้รู ้องอาศัยอยใู่ นพืน้ ทห่ี ม่บู า้ นบึงเจรญิ ซง่ึ เป็นพน้ื ที่ทที่ างราชการจดั สรรท่ีดนิ ทดแทน

ใหแ้ ก่ราษฎรท่ีอพยพมาจากการกอ่ สรา้ งโครงการฯ อ่างเก็บนำ้ หว้ ยดง

2. จากการตรวจสอบข้อมลู ของโครงการส่งน้ำและบำรงุ รักษาทับเสลา ปรากฏว่า การจดั สรรท่ดี ิน

แปลงอพยพให้แก่ราษฎรท่ไี ด้รับผลกระทบจากการโครงการกอ่ สรา้ งเข่อื นทับเสลา ซง่ึ มีทอ่ี ยู่อาศัยและท่ีดินใน

บริเวณอ่างเกบ็ นำ้ และบริเวณหัวงาน โดยจะต้องอยู่อาศยั ก่อนวนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2524 จึงจะมีสิทธิไดร้ ับการ

จัดสรรฯ แต่จากการตรวจสอบรายช่อื ปรากฏวา่ ไม่พบช่อื นายบญุ มาฯ แต่อย่างใด อีกทง้ั ผูร้ อ้ งไม่มีเอกสาร

หลกั ฐานใดทีส่ ามารถยืนยันได้ว่า นายบุญมาฯ ไดอ้ ยู่อาศยั มาก่อน 24 พฤษภาคม 2524 โดย

โครงการสง่ น้ำฯ ได้ตงั้ ข้อสังเกตว่า อาจเปน็ ไปไดว้ ่า นายบุญมาฯ จะมีรายชื่อเป็นผู้อพยพมาจากการกอ่ สรา้ ง

อา่ งเก็บนำ้ หว้ ยดง และระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยใู่ นช่วงเดียวกนั ซึง่ โครงการส่งน้ำฯ จะรบั ไป

ดำเนนิ การตรวจสอบต่อไป

3. ส.ป.ก.อทุ ยั ธานี ไดต้ รวจสอบความเป็นมาของเอกสารสิทธใิ นท่ดี ิน ส.ป.ก.4-01 ช เลขที่ 13400 ท่ผี ู้

รอ้ งกลา่ วอ้างวา่ นายบุญมาฯ ได้รบั การจดั สรรเป็นทอ่ี ยู่อาศยั ช่วั คราวของผูอ้ พยพ ปรากฏวา่ ที่ดินแปลง

ดังกลา่ วเกดิ จากการท่ี เมอื่ ปี พ.ศ.2544 ส.ป.ก.อทุ ยั ธานี ได้ออกสำรวจและออกเอกสารสิทธใิ ห้ แกร่ าษฎรที่

ครอบครองทำประโยชนใ์ นพื้นที่ดังกลา่ วอยู่กอ่ นแลว้ โดยไม่ปรากฏวา่ มีความเก่ียวข้องกับการจัดสรรท่ีดิน

ทดแทนให้แก่ผ้ทู ่ีถูกผลกั ดนั ออกจากพน้ื ทช่ี ลประทานตามทผ่ี ้รู ้องเข้าใจแต่อย่างใดศนู ยด์ ำรงธรรมจังหวัดอุตรดติ ถ์

เรือ่ ง ไกลเ่ กลีย่ ข้อพิพาท กรณโี พสข้อความทางเฟสบ๊คุ เกีย่ วกับการซอื้ หมอนข้างและพบกล่นิ เหม็น
ตามทีไ่ ด้ปรากฏขา่ วเม่อื วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ว่าสาวร้องซ้ือหมอนขา้ งเจอกลิ่นเหม็นเนา่ มีดกรดี

ดพู บซากคางคก โดยสาวได้โพสตเ์ ฟสบุ๊ค ซือ้ หมอนข้างจากร้านค้าห้างดังเมืองอุตรดิตถ์ เมอ่ื แกะถงุ ออกมา
พบว่ามกี ลนิ่ เหม็นเน่าออกมา

เมื่อวันที่ 2 ธนั วาคม 2562 เวลา 11.00 น. ศูนยด์ ำรงธรรมจงั หวดั อตุ รดิตถ์ได้รบั การประสานงานจาก
คู่กรณีทัง้ สองฝา่ ย ว่าขอใหศ้ ูนย์ดำรงธรรมจังหวดั อุตรดติ ถ์เปน็ หนว่ ยงานทชี่ ว่ ยไกลเ่ กลยี่ ข้อพิพาทกรณี โพสต์
ข้อความทางเฟสบุค๊ เกี่ยวกบั การซ้ือหมอนข้างและพบกลนิ่ เหม็น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวดั อตุ รดิตถ์ไดป้ ระสาน
ค่กู รณีทง้ั สองฝ่ายใหม้ าพบเจ้าหนา้ ที่ เพ่อื ทำการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทดังกล่าวในวันองั คารท่ี 3 ธนั วาคม 2562
เวลา 10.00 น. ณ หอ้ งประชุมตรอนตรสี ินธุ์ ช้นั 5 ศาลากลางจังหวดั อตุ รดติ ถ์ เมือ่ วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เวลา
10.00 น. พนั ตรีรงั สรรค์ รังษิรุจิ รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศนู ย์ดำรงธรรมจงั หวัดอุตรดติ ถ์
ประธานการไกลเ่ กลี่ยขอ้ พพิ าทฯ พร้อมด้วยนายผดงุ ภกั ดี นติ กิ รชำนาญการ และว่าท่ีรอ้ ยตรีวัชรภพ สุขใส
เจา้ หนา้ ที่สบื สวนสอบสวน ไดไ้ กลเ่ กลีย่ ขอ้ พพิ าทดังกลา่ วแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

1.ฝา่ ยผโู้ พสต์ฯ ได้ดำเนนิ การโพสต์ขอ้ ความขอโทษทางร้านคู่กรณลี งในเฟสบคุ๊ ของตนที่โพสต์ ลงใน
กรณดี ังกล่าวก่อนหนา้ น้ี

2.รา้ นคู่กรณีพอใจในการโพสตข์ อโทษและจะไมด่ ำเนนิ การทางกฎหมายทัง้ คดีแพง่ และอาญากับผู้
โพสต์ฯ

3.คู่กรณที ั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ และไม่ติดใจเอาความกนั แต่อยา่ งใด ทัง้ นี้ ไดท้ ำบันทกึ
ประนปี ระนอมยอมความจำนวน 3 ฉบับ มขี อ้ ความถูกต้องตรงกนั และคกู่ รณีท้งั สองฝ่าย ไดอ้ า่ นและเขา้ ใจ
ขอ้ ความดีแล้ว จึงลงลายมอื ชื่อไว้เป็นหลกั ฐานเรยี บร้อยแล้ว

ศนู ย์ดำรงธรรมจงั หวัดสุโขทยั

เรอื่ ง การแก้ไขปญั หาฟาร์มเล้ียงหมูทำน้ำเสียไหลลงสู่นาข้าวเกษตรกร

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัยได้รับเรื่องร้องเรียน จากเกษตรตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเสียลงสู่ที่นาของเกษตรกร ทำให้นาข้าวเกิดความเสียหาย

ในเบื้องต้นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าของฟาร์มดำเนินการแก้ไขปัญหา โดย 1) ให้นำวัชพืชที่ขึ้นในบริเวณบ่อ
แก๊สและสูบน้ำฝนที่ขังบริเวณบ่อแกส๊ ออกให้แล้วเสรจ็ ภายใน 15 วัน นบั ตงั้ แตว่ นั ทเ่ี ข้าตรวจ 2) ตรวจสอบ
ท่อ PVC ที่ใช้ระบายน้ำทิ้งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งอื่นๆ ไม่ให้มีน้ำซึมหรือน้ำรั่วไหลรวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจตรา
ระหว่างสูบนำ้ ทกุ คร้งั ทำสญั ลักษณห์ มายแนวท่อเพ่ือใหส้ งั เกตได้ง่ายและไม่ให้ 3) รถทุกชนดิ มีการสัญจรผ่าน
แนวท่อยกเว้นมีการป้องกนั การแตกหักอยา่ งรัดกุมแล้ว 4) ให้ทำการลอกบ่อพักนำ้ บ่อท่ี 1 เพื่อเพิ่มความจุบอ่
และเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บน้ำทิ้ง ทั้งนี้ไม่ควรขุดลึกเกิน 4 เมตร ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดอื นพฤษภาคม 2563 5) ให้ทำการกลบบ่อพักนำ้ ทงิ้ บ่อท่ี 2 ทอ่ี ยูต่ ิดกบั ทีน่ าของผู้ร้องเรียนเพ่ือยุติปัญหา
น้ำล้นไปยังพื้นที่เกษตรข้างเคียง ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการให้
ผรู้ ้องทราบ


Click to View FlipBook Version