The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานกิจกรรมเด่นศูนย์ดำรงธรรม ภาค 4 (พฤศจิกายน 2562)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานกิจกรรมเด่นศูนย์ดำรงธรรม ภาค 4 (พฤศจิกายน 2562)

รายงานกิจกรรมเด่นศูนย์ดำรงธรรม ภาค 4 (พฤศจิกายน 2562)

รายงานกจิ กรรมเด่น

ศูนยด์ ารงธรรม ภาค 4

ประจาเดอื นพฤศจกิ ายน 2562

สานักงานประชาสมั พนั ธจ์ งั หวดั ภาค 4ศูนยด์ ำรงธรรมจังหวดั พิษณโุ ลก

สรุปการใหค้ วามช่วยเหลือผลการคลคี่ ลายปญั หาความเดอื ดรอ้ นกรณี นางสาวนนั ทวนั
ชาบาง ทลู เกลา้ ทูลกระหม่อมถวายฎีกา

๑. ด้วยกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง มีหนังสือ ที่ รล
๐๐๑๐/๕๕๐๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้จังหวัดพิษณุโลก สอบข้อเท็จจริง
และเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อน กรณี
นางสาวนันทวนั ชาบาง อยบู่ า้ นเลขที่ ๑/๕ ถนนพระสุพรรณกัลยา อำเภอเมอื งพษิ ณโุ ลก
จังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เรื่องการ
รักษาโรคกระดูกสันหลงั คด และขอพระราชทานความช่วยเหลอื เรื่องสิทธบิ ัตรสวัสดิการ
แห่งรฐั

๒. ศูนยด์ ำรงธรรมจังหวดั พิษณุโลก ไดด้ ำเนนิ การ ดงั นี้

(๒.๑) แต่งตงั้ คณะทำงานระดบั จังหวดั โดยมีรองผู้วา่ ราชการจงั หวัดพษิ ณโุ ลก
(นายชัชพงศ์ เอมะสวุ รรณ) ผอู้ ำนวยการศูนยด์ ำรงธรรมจงั หวดั พษิ ณโุ ลกเปน็ ประธาน
คณะทำงาน

(๒.๓) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับอำเภอ โดยมอบหมายให้
นายอำเภอเมืองพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาหนทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน สรุปข้อมูลหรือข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและรายงานให้ผู้อำนวยการศนู ย์
ดำรงธรรมจังหวดั พิษณุโลกทราบ ภายในวันท่ี ๑๘ ตลุ าคม ๒๕๖๒

(๒.๔) แจ้งเชิญคณะทำงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และส่วนราชการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายชัช

พงศ์ เอมะสุวรรณ) เป็นประธานในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชมุ ๗๗๒ ศาลากลางจังหวัดพษิ ณโุ ลก อำเภอเมอื งพษิ ณโุ ลก จังหวดั พษิ ณุโลก

๓. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นางสาวนันท
วนั ชาบาง ทูลเกล้าทลู กระหมอ่ มถวายฎกี า สามารถสรุปตามลำดบั ดงั นี้

(๓.๑) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานระดับอำเภอ ได้ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ ณ บ้านพักของนางสาวนันทวัน ชาบาง
บ้านเลขที่ ๑/๕ ถนนพระสุพรรณกัลยา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
สอบถาม รวบรวมข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อมูลและ
รายละเอียด ตามหนังสือและเอกสารประกอบการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของอำเภอเมืองพิษณโุ ลก ที่ พล ๐๑๑๘.๑/๕๓๔๘ ลงวนั ท่ี ๑๘ ตลุ าคม ๒๕๖๒

(๓.๒) วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๗๗๒ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะ
สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อน
กรณี นางสาวนันทวัน ชาบาง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา จากการพิจารณาร่วมกนั
ในที่ประชุมคณะทำงานคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
กรณี นางสาวนันทวัน ชาบาง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องการรักษาโรคกระดกู
สนั หลงั คดมีความเหน็ ร่วมกนั ในการให้ความชว่ ยเหลอื ดงั ตอ่ ไปนี้

(๑) ประเด็นการขอรับเสื้อพยุงหลัง จากการประเมนิ ของแพทยผ์ ู้ตรวจรกั ษา
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พิจารณากรณีการขอรับอปุ กรณ์เสื้อพยุงหลงั
ให้ความเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์เสื้อพยุงหลังในผู้ป่วยรายนี้ การ

รักษาบำบัดที่ถูกต้อง คือ การทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ ให้การรักษา
โดยให้ยาแก้ปวด ยาบำรุงกระดูกไปรับประทาน และรักษาด้วยการกายภาพบำบัดตาม
แผนการรกั ษาอยา่ งต่อเนื่องตอ่ ไป

(๒) ประเด็นขอให้หน่วยงานรับนางสาวนันทวัน ชาบาง ไว้เป็นคนป่วยใน
พระราชานเุ คราะห์ เพอ่ื วา่ อาจจะไดร้ บั การรกั ษาท่ดี ีขึน้ และอาจจะไดร้ บั การตรวจรักษา
รวดเร็วขึ้น สักครึ่งวันก็ยังดี นั้น ตรวจสอบแล้วพบว่า การพิจารณาเข้ารับนางสาวนันท
วัน ชาบาง เปน็ ผปู้ ว่ ยในพระราชานเุ คราะห์ของจงั หวดั (พอ.สว.) ได้ ต้องผา่ นหลักเกณฑ์
และการพิจารณาข้อมูลประกอบอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ พอ.สว.จังหวัด
พิษณุโลก จึงจะสามารถเข้าเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของจังหวัดพิษณุโลก
(พอ.สว.) ได้ ทั้งน้ี จังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและ
โรงพยาบาลพทุ ธชินราช จงั หวดั พษิ ณโุ ลก รว่ มพจิ ารณาอำนวยความสะดวก แก่นางสาว
นันทวัน ชาบาง เป็นกรณีพิเศษในการเข้ารับการรักษาในครั้งต่อไป เนื่องจากผู้ป่วยมี
อาการปวดรนุ แรงหากตอ้ งน่ังรอคิวรับการตรวจรักษาเปน็ เวลานาน ๆ

(๓) ประเด็นขอรับบัตรสวัสดกิ ารแห่งรฐั ตรวจสอบแลว้ พบว่า นางสาวนันท
วัน ชาบาง ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐
มาตรการเฟส ๑ และ ๒ เนื่องจากข้อมูลพ้ืนฐานของผรู้ อ้ งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
คือ ตามข้อ ๔ ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน
สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรตราสารหน้ี รวมทง้ั สิ้น ไมเ่ กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และข้อ ๕ ไม่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิด์ ังกล่าว
ฯ เนื่องจากนางสาวนันทวัน ชาบาง มีพันธบัตรในธนาคารของรัฐ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐
บาท เป็นเจ้าของที่ดิน เลขที่ ๓๑๓๗๑ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก เนื้อที่ดิน

ประมาณ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา และเป็นผ้คู รอบครองที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ สค.๑ ขนาด
๗๐ ตารางวา อีกด้วย

(๔) เทศบาลนครพิษณุโลกให้ความช่วยเหลือการดูแลด้านสุขภาพกาย ใจ
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตในระยะยาว และ
ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาด้านอาชีพเสริม เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้อื่น ๆ
ให้กับนางสาวนันทวัน ชาบาง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ รวมทั้งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพิษณโุ ลกทไ่ี ดร้ บั มอบหมายให้คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ในการจัดรถรับส่งเพื่อพาไปโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ตามที่ได้รับการ
ร้องขอเป็นครั้ง ๆ ไป และมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสาน ติดตามให้ความช่วยเหลือเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป รายละเอียดตามแบบบันทึกข้อมูลที่แนบเสนอมาพร้อมนี้
(เอกสาร ๗)

(๕.) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณี
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาของนางสาวนันทวัน ชาบาง ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏ และข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง
ข้อเท็จจริงจากประวัติการรักษา ความคิดเห็นของนายแพทย์ผู้ตรวจรักษาของ
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่านางสาวนันทวัน ชาบาง ได้เจ็บป่วย
จริง แต่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานราชการ องค์กร และชุมชน ในระดับพื้นที่สามารถดูแลให้
ความช่วยเหลือได้ อีกทั้งแพทย์ผู้ทำการรักษามีดุลยพินิจเห็นสมควรให้การรักษาผู้ป่วย
ดว้ ยวิธีการทำกายภาพบำบัดตามแผนการรักษา โดยแพทยผ์ ้ทู ำการรกั ษาไดน้ ัดผปู้ ว่ ยเข้า
รับการทำกายภาพบำบดั ทุกวันจนอาการเป็นปกติตอ่ ไปศูนย์ดำรงธรรมจงั หวดั สุโขทัย

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัยได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นควันจาก
โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและน้ำปลาร้า ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย ทำการในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเคยร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลในเมืองไปแล้ว ทางโรงงาน
ตอบรับจะดำเนินการปรบั ปรงุ แต่กไ็ ม่ได้ดำเนนิ การแต่อยา่ งใด

ศูนย์ดำรงธรรมได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่ใน
การกำกับดูแล ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
อุตสาหกรรม สำนักงานสาธารณสุข และอำเภอสวรรคโลก ซึ่งได้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยให้ศนู ย์วจิ ยั และเตอื นภัยมลพษิ โรงงานภาคเหนอื กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตรวจสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และให้สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตดิ ตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เพือ่ ดำเนินการแก้ปัญหาตอ่ ไป

ศนู ย์ดำรงธรรมจงั หวดั พจิ ิตร

ศูนยด์ ำรงธรรมจังหวัดพจิ ิตร สำนกั งานคณะอนุกรรมการคมุ้ ครองผู้บริโภคประจำ
จังหวัดพิจิตร บูรณาการความร่วมมือกับที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำรวจภูธร
จังหวัดพิจิตร กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และสำนักงาน
ประชาสมั พันธ์จังหวัดพิจิตรร่วมลงพ้ืนท่อี อกสุ่มตรวจสถานประกอบการจำหน่ายดอกไม้
เพลิง พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดลม
ประทัดไฟ และวัตถุอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ในพื้นที่อำเภอตะพานหิน เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศนู ย์ดำรงธรรมจังหวดั อตุ รดติ ถ์

เรอ่ื ง รอ้ งขอให้ชว่ ยเหลอื ตดิ ตามการขอทำโฉนดท่ีดิน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคำร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๙ ได้ยื่นคำขอออกโฉนดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้มีการรังวัดใน
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการออกโฉนด ผู้
ร้องเรียนได้สอบถามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัด
อุตรดิตถ์แลว้ หลายคร้งั ทัง้ การสอบถามดว้ ยตนเองและลายลักษณ์อักษร แตไ่ ม่ได้รับการ
ตอบกลับแต่อย่างใด จึงได้แจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และดำเนนิ การตามอำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป และรายงานใหจ้ งั หวดั อตุ รดิตถ์ทราบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์รายงานว่า ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ร้องเรียน
ได้นำที่ดนิ ตามหลกั ฐานหนังสอื แสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ออกโดยนคิ มสรา้ งตนเอง
น้ำน่าน เนื้อที่ ๓-๒-๐๙.๗๑ ไร่ มาขอรังวัดออกโฉนดทีด่ ิน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวดั
แล้วพบว่าที่ดินในตำแหน่งที่ผู้ขอนำ น.ค.๓ มาขอออกโฉนดที่ดินสันนิษฐานว่าที่ดิน
บริเวณดังกล่าวเคยมีการออกหลักฐานโฉนดตราจองไว้ ซึ่งได้ตรวจสอบจากหลักฐาน
ระวางแผนที่ของที่ดินแปลงข้างเคียงโดยรอบ ที่ติดกับตำแหน่งที่ดินของผู้ร้อง พบโฉนด
ตราจองอาจทับซ้อนกับตำแหน่งหลักฐาน น.ค.๓ ของผู้ร้องในการออกโฉนดที่ดนิ จึงต้อง
ตรวจสอบขอ้ มลู จากกรมท่ีดนิ ก่อน

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์รายงานเพิ่มเติมว่า กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท
๐๕๑๕.๒/๑๘๖๙๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แล้วไม่พบหลักฐานเอกสารภาพรายการลงทะเบียนไมโครฟิล์ม และข้อมูลทะเบียนที่ดิน
ในระบบคอมพิวเตอร์ของที่ดินแปลงดังกล่าว สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มี

ประกาศเรอื่ งแจกโฉนดทด่ี นิ ของผรู้ อ้ ง ซง่ึ เม่อื ประกาศแจกโฉนดท่ีดินครบกาํ หนดสามสบิ
วันแล้ว จะได้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องต่อไป การดำเนินการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้ร้องได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแลว้

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์รายงานว่า ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้
ร้องเรียนแล้ว ออก ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องมารับโฉนด
ที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งว่า บัดนี้สำนักงานที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการออกโฉนดให้แก่ผู้ร้องและผู้ร้องได้รบั โฉนดแล้ว จึงไม่ติดใจ
ดำเนินการใด ๆ อีกต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และ
เจ้าหน้าท่ที เี่ กย่ี วข้องมา ณ โอกาสนดี้ ว้ ย

ภาพหนงั สอื ขอบคณุ ผวู้ า่ ราชการจงั หวัดอตุ รดิตถ์ของผรู้ อ้ งเรยี น

ศูนยด์ ำรงธรรมจงั หวัดนครสวรรค์

เรื่อง ขอความชว่ ยเหลือในการรกั ษาพยาบาลในตำบลหาดสงู อำเภอโกรกพระ

จังหวดั นครสวรรค์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมกบั สำนักงานพฒั นาสังคม และความมั่นคงของมนษุ ย์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอโกรก
พระ โรงพยาบาลอำเภอโกรกพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสูง กิ่งกาชาด
อำเภอโกรกพระ สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ ธนาคารออมสิน สาขาโกรกพระ ธนาคาร
ธ.ก.ส. สาขาโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง กำนันตำบลหาดสูงและ
ผู้ใหญบ่ ้าน ตำบลหาดสงู อำเภอโกรกพระ จังหวดั นครสวรรค์ ลงพ้ืนทใ่ี หค้ วามช่วยเหลือ
กรณีราษฎรในพื้นที่ตำบลหาดสูงขอความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลให้แก่บิดา
เนื่องจากป่วยด้วยโรคหัวใจและรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
ครอบครวั ไมส่ ามารถรับภาระค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปรับยาและรับการรักษาพยาบาล
จึงมีความประสงค์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นศูนย์
ดำรงธรรมจงั หวดั นครสวรรคไ์ ดป้ ระสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไดใ้ หก้ ารชว่ ยเหลือ ดังน้ี

๑. สาธารณสุขอำเภอฯ ได้ประสานให้ความช่วยเหลือโดยการย้ายผู้ป่วยมารักษา
ตวั ทีโ่ รงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พรอ้ มท้ังคอยติดตามการรบั ยาใหแ้ กผ่ รู้ ้องเรียนทุก ๆ
6 เดือน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางไป
รบั การรกั ษา

๒. พัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้ร้องเรียนเพื่อเสนอขออนุมัติ
เงินช่วยเหลือผูย้ ากไรต้ ่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

จากการสอบถามผรู้ อ้ งเรียนมีความกงั วลเรอ่ื งหนส้ี นิ ทก่ี ยู้ มื มาจากธนาคารออมสิน
และธนาคาร ธ.ก.ส. ในเบื้องต้นธนาคารออมสินและธนาคาร ธ.ก.ส. จะหาแนวทางใน
การช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งในเบื้องต้นทางธนาคารฯ จะกลับไปดู
หลักเกณฑเ์ พ่ือให้ความช่วยเหลอื และบรรเทาความเดอื ดรอ้ นใหแ้ กผ่ ู้ร้องตอ่ ไป

ในการนี้ กิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรยี บรอ้ ย

ศนู ย์ดำรงธรรมจงั หวดั เพชรบูรณ์

เมอื่ วนั ที่ ๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อา่ งเกบ็ นำ้ หว้ ยนา ต.วงั ชมภู
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บนำ้ ห้วยนาไดร้ วมตัวกัน เพื่อคัดค้าน
การปล่อยนำ้ ไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลระวิง อ.เมือง และ ต.ห้วยโป่ง อ.หนอง
ไผ่ นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองฯ ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ หลวงเทพ
ปลัดอำเภอ ไปทำการไกล่เกลี่ยร่วมกบั เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ นายศักดา พิทักประทาน
กำนัน ต.วังชมภู นายทนงศักดิ์ ทองไพร กำนัน ต.ระวิง นายก อบต.วังชมภู ปลัดอำเภอ
หนองไผ่ ร่วมรับฟังการไกล่เกลี่ย

ผลการไกล่เกลี่ย ชลประทานจะปล่อยน้ำไปช่วยเกษตรกร ต.ระวิง จำนวน ๕
แสนควิ คอื ปล่อยถึง วนั ที่ ๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สว่ นพืน้ ท่ี ต.หว้ ยโป่ง
อ.หนองไผ่ ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ คงเหลอื น้ำเพ่ือการเกษตรฤดูแล้งจำนวน ๓.๘
ล้านคิว สำหรับพื้นที่การเกษตรชลประทาน ๔๕๐๐ ไร่ และน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค กลุ่ม
ผใู้ ชน้ ำ้ มคี วามพอใจ จงึ ได้เดนิ ทางกลับ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ศนู ยด์ ำรงธรรมจังหวดั อุทยั ธานี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอทุ ัยธานไี ด้ปฏิบัติหน้าทใ่ี นระดบั พ้ืนท่ี

ประเด็นการรอ้ งเรยี น/รอ้ งทกุ ข์

จากกรณีทนี่ ายวทิ ยา แย้มหงสท์ อง ไดย้ นื่ หนงั สอื ทลู เกล้าทลู กระหม่อมถวายฎีกา
ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล เนื่องจากป่วยด้วย
โรคเบาหวานและต่อมลูกหมากโต มีอาการแพ้ยาต้องใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ ไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ทำให้ได้รับความเดือดร้อน
จึงมีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล ซึ่ง
องคมนตรีได้แจง้ ให้ จงั หวัดอทุ ัยธานพี ิจารณาดำเนินการน้นั แนวทางการปฏิบัติเม่ือวันท่ี
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในกรณดี งั กล่าว เพ่ือนำขอ้ มูลทร่ี บั ทราบมาส่กู ารกำหนดแนวปฏิบตั ใิ นระดับพ้นื ทไี่ ดอ้ ยา่ ง
เหมาะสมและถูกตอ้ งตอ่ ไป สามารถสรุปข้อมลู บคุ คลของนายวทิ ยา แย้มหงสท์ อง ดังน้ี

๑. สถานภาพบุคคล - หย่าร้างกับภรรยา ปัจจุบันอยู่โดยลำพัง มีบุตร ๓ คน โดย
ประกอบอาชีพภาคเอกชน ๒ คน และรับราชการ(ทหาร) ๑ คน/มีรายได้จากเงินท่ี
บุตรชายคนโตส่งให้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จากเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ๖๐๐ บาท และ
เงนิ จากบตั รสวสั ดิการแห่งรฐั ๓๐๐ บาท และในส่วนของรายจ่ายในการเดนิ ทางไปซอื้ ยา
รักษาโรค ซึ่งเป็นยานอกบัญชีหลัก ณ คลินิกที่อยู่ในพืน้ ท่ีจังหวดั นครสวรรค์โดยตอ้ งเสยี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาต่อเดือนเป็นเงิน ๔๕๐ บาท รวมถึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปซ้อื ยาแต่ละครงั้ เป็นเงินจำนวน ๓๐๐ บาท เป็นหลกั

๒. ประวัติด้านการรักษาอาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคต่อมลูกหมากโต
เคยได้รบั การรักษากบั โรงพยาบาลอุทยั ธานีเปน็ ประจำทุกเดือนเพ่ือรับยาตามนัด แตเ่ ม่ือ
ประมาณเดือนสิงหาคมแพทยไ์ ดเ้ ปลยี่ นให้นายวิทยาฯ รับประทานยารักษาโรคเบาหวาน
เป็นตัวยาอีกชนิดหนึ่งแทน เนื่องจากผลการตรวจค่าไตของนายวิทยาฯ มีค่าที่เสื่อมลง
แต่นายวิทยาฯ มีความรู้สึกว่ายาตัวใหม่ที่ได้รับจากแพทย์ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี
จัดให้ไม่สามารถรักษาอาการป่วยของตนเองได้ ผลดำเนนิ การหลงั จากที่ได้มกี ารนำเสนอ
ข้อมลู บคุ คลแล้ว จากนั้นคณะฯ ได้ลงพื้นท่ไี ปยังบ้านพักของนายวิทยาฯ และไดพ้ ูดคุยทำ
ความเขา้ ใจ โดยมีรายละเอียดดงั น้ี

๑. อำเภอเมืองอุทัยธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ชี้แจงให้นายวิทยาฯ ทราบเกี่ยวกับแนวทางในการรักษา
อาการเจ็บป่วย ให้ทราบว่า ปัจจุบันใช้สิทธิบัตรทองในการเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งต่อมาได้ทราบข้อมูลว่าบุตรชายคนที่ ๓ รับราชการทหารจึงทำ
ให้ได้รับสิทธิในการรักษาของราชการด้วย โดยได้อธิบายเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล
ดังกล่าวให้ทราบว่าตัวยาที่นายวิทยาฯ ต้องเดินทางไปซื้อที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นยา
นอกบัญชีหลกั สามารถเบิกได้จากสทิ ธิการรักษาของราชการท่ีจะได้รับสิทธิจากบุตรชาย
กรณีนี้นายวิทยาฯ รับทราบและเข้าใจแล้ว ส่วนกรณีที่นายวิทยาฯ มีความประสงค์ขอ
พระราชทานพระบรมราชานเุ คราะหร์ บั เปน็ คนไข้ในพระองคน์ ้ัน เจ้าหนา้ ทผี่ ู้ร่วมลงพ้ืนท่ี
ได้ชี้แจงให้ได้รับทราบแล้วว่าเนื่องจากได้รับสิทธิการรักษาจากบุตรที่รับราชการแล้ว
จะต้องเขา้ รบั การรกั ษาตามสิทธขิ องราชการนกี้ อ่ น และในกรณนี ี้นายวิทยารับทราบและ
จะดำเนนิ การตามสทิ ธทิ ีไ่ ดร้ ับต่อไป

๒. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ให้คำแนะนำในการเดินทางเข้ารับการตรวจรักษา
อาการป่วยตามระยะเวลาที่แพทย์นัดโดยให้นายวิทยาฯ เดินทางเข้าไปติดต่อได้ที่คลินิก

หมอครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายวิทยาในการ
เขา้ รบั การตรวจรกั ษาตามแพทย์นดั รวมถึงการเข้ารับยารกั ษาอาการป่วยด้วย

๓. สำนักงานพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้พิจารณา
แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ โดยการมอบเงินชว่ ยเหลือผู้ประสบปัญหา
เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้นำรายชื่อของนายวิทยาฯ เข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version