The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

final 7wonders 1590802813 prin choowong_compressed (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by prin.choo, 2021-04-27 21:06:06

final 7wonders 1590802813 prin choowong_compressed (1)

final 7wonders 1590802813 prin choowong_compressed (1)

7WONDERSที่มาเเละความสำคญั

ดว ยรปู แบบการรับรขู อมูลขาวสารของผูค นในยุคปจจุบันมีการรับขอมูลหรอื
สารสนเทศที่หลากหลายในรูปแบบสื่อตางๆ ทำใหร ปู แบบของส่ือมีหลากหลายชองทาง
มากข้ึน การสอื่ สารจำเปน ตอ งอาศยั รปู แบบขอ มลู ท่ีเขาใจงายและดึงดดู ผรู ับสาร
ไดอ ยางมปี ระสิทธภิ าพ ซ่ึงปจ จบุ ันการสอ่ื สารดวยขอความส้ันๆ และภาพทด่ี ูนา สนใจ
ทำใหเ กดิ การรบั รขู อ มูลตอ ผรู ับสารไดดกี วา เน่ืองจากมนุษยส ามารถจดจำภาพ ได
มากกวาการอา น จงึ ทำใหเกิดการใชส่อื ในอกี ลกั ษณะหนึง่ น่นั คือ ภาพประกอบ (Illustration)
ส่งิ ท่จี ะเรยี กวา เปนส่ิงมหัศจรรยข องโลกไดน น้ั จะตอ งเปน สิ่งกอ สรางซงึ่ มนษุ ยสรางขึ้น
และมีความยง่ิ ใหญ ทรงคุณคา ในทางประตมิ ากรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและเปน สง่ิ
เหลอื เช่อื หรอื ไมน า ท่ีมนษุ ยจ ะสามารถสรางสรรคข้นึ มาไดใหญโ ตหรอื วิจิตรพสิ ดารมากขนาดน้ี
การจะนำเสนอเรอื่ งราวเเละท่มี าของ“ส่งิ มหศั จรรยของโลก”ใหม ีความนา สนใจ จำเปนตองมี
การออกแบบสถานท่ีตา งๆมาเปน ตวั ละครใหเ ปน ทจ่ี ดจำ มลี กั ษณะตรงกับเร่อื งราวใน
ประวัตศิ าสตร และสามารถนำไปใชใ นสอ่ื ตา งๆไดอยางนาสนใจ

สารบญั 6-7
8-11
ส่ิงมหศั จรรยข องโลกยุคเกา 12-15
The Great Pyramid of Giza 16-19
Hanging Gardens of Babylon 20-23
The Temple of Artemis at Ephesus 24-27
The Statue of Zeus at Olympia 28-31
Colossus of Rhodes 32-35
Mausoleum at Halicarnassus
Lighthouse of Alexandria 36-37
38-41
สง่ิ มหัศจรรยข องโลกยุคกลาง 42-45
Stonehenge 46-49
The Catacombs of Kom el Shoqafa 50-53
Colosseum 54-57
The Great Wall of China 58-61
Leaning Tower of Pisa 62-65
Porcelain Tower of Nanjing
Hagia Sophia

สงิ่ มหศั จรรยของโลกยุคใหม 66-67
Petra 68-71
Taj Mahal 72-75
Chichen Itza 76-79
Colosseum 80-83
The Great Wall of China 84-87
Christ Redeemer 88-91
Machu Picchu 92-95

ส่งิ มหศั จรรยของโลก
ยุคเกา

Concept : God

เนื่องจากยุคเเรก ส่งิ มหัศจรรยจะมี
ความลึกลบั ความนาสงสยั

The Great
Pyramid of GizaCONCEPT : ผปู กปกเเหงมหาพรี ะมดิ

หัว
ดึงมาจากเครื่องประดับศรี ษะของฟาโรห

ลำตัว
นำมาจากเคร่อื งเเตงกายของชาวอียปิ ตโบราณ

สว นขา ปก เเละหาง
ดึงมาจากสฟงคผ เู ปรียบเสมือนผปู กปอ งพีระมิด

อาวุธ
อังค คอื สัญลักษณแหง ความเปนอมตะ นำมาสือ่ ถึงการเกิดใหม

มหาพรี ะมดิ ของกษัตรยิ ค ูฟู มอี ายุราว 2,690 ปกอนคริสตกาล หรอื เกา แกก วานั้น
เปนสิง่ มหัศจรรยเ พยี งอยา งเดยี วที่เกาแกทสี่ ุด และยังคงตั้งอยจู นยืนยงจนปจจบุ นั ใชส ำหรับ
เปนท่ีเกบ็ รักษาพระศพฟาโรหคฟู ู สรางขึน้ ดวยกอนหนิ ทรายทรงสเ่ี หล่ยี มประกอบกนั กวา
2.3 ลานกอ น สรางยาวนานกวา 20 ป ใชแรงงานไมตำ่ กวา 100,000 ชีวติ

Hanging
Gardens
of BabylonCONCEPT : สิ่งกอ สรา งแหง ธรรมชาติ

หัวและไหล
ดงึ มาตวั อาคาร มีลกั ษณะคลายซิกกูเเรต

ลำตัว
นำมาจากระบบชลประทานของเมอื ง

สวนเเขนเเละขา
ดงึ มาจากทีส่ วนลอยมีความอดุ มสมบรู ณเต็มไปดวยตนไม

สวนลอยแหงนส้ี รา งโดยพระเจา เนบูคาดเนสซารท่ี 2 ประมาณ 605-562 ปกอน
คริสตกาล ปจ จบุ นั ไมป รากฏหลกั ฐานหรอื แมแ ตซากปรกั ใหเ หน็ แตคาดวา นาจะ
อยบู ริเวณเดียวกบั กรุงบาบโิ ลน เมอื งมาฮาวลี (Mahaweel) ประเทศอริ กั มีการ
บรรยายถงึ สวนแหง นีไ้ ววา มพี น้ื ทีก่ วา 400 ตารางฟตุ สรางสูงข้นึ ไปเปนชนั้ ๆ อดุ มไป
ดวยตน ไมด อกไมน านาพันธุ มรี ะบบชกั รอกเพือ่ รถน้ำตนไมจ ากชนั้ บน แลวปลอยให
ไหลตามช้นั ตางๆ

The Temple
of Artemis
at Ephesus

CONCEPT : เทพแี หง สงครามและการลาสตั ว

หวั และไหล
นอกจากจะเปน เทพีเเหง การลาสัตว อาเธนา ยงั
เปน เทพีเเหงปญ ญาเเละสงครามอกี ดว ย

ลำตัว
นำมาจากการเเตงกายของชาวโรมนั

สว นเครือ่ งประดับ
ทำมาจากทองเพราะวหิ ารอาเธนานั่นเคยถูกใชเ ปน ธนาคารดวย

อาวุธ
ธนเู ปนอาวุธประจำตัวของอาเธนา

ต้งั อยทู ี่เมอื งเอฟซ สุ ประเทศตุรกีในปจจุบนั สรางข้ึนเมือ่ ประมาณ 550 ปกอน
คริสตกาล สรางขน้ึ เพอ่ื ถวายเทพอี ารทมิ ิส ซง่ึ เปน เทพท่พี วกนายพรานเคารพบชู า
วากันวาวิหารแหง น้ีมสี ถาปต ยกรรมท่ีงดงามหาทเี่ ปรียบมไิ ดทีส่ ดุ ในยคุ นน้ั

The Statue
of Zeus
at OlympiaCONCEPT : เทพเจาสายฟา เเละชยั ชนะ

อาวธุ
มือซา ยถือคทาแหง อำนาจ มอื ขวามีเทพไี นกี้

ลำตวั
นำมาจากการเเตง กายของชาวโรมัน

สวนเคร่อื งประดับ
ทำมาจากทองเพราะวิหารอาเธนา นนั่ เคยถกู ใชเปน ธนาคารดวย

พลงั
ซุสเปนเทพเจา เเหง สายฟาจึงมพี ลงั สายฟาอยรู อบกาย

เทวรูปซูสตงั้ อยูในประเทศกรซี สรางเมื่อประมาณ 462 ปกอนคริสตกาล โดย
ชา งแกะสลักชาวกรีกทมี่ ชี ่ือที่สดุ แหง ยุคโบราณ นามฟดิแอส (Phidias) มีความสูง
12 เมตรประทบั น่งั อยูบนบลั ลังค ประดบั ประดาดว ยงาชา ง ทองคำ ผาไหม ฯลฯ
สรางไวในวิหารซุส

Colossus
of Rhodes

CONCEPT : เทวรปู ผรู บั ชยั ชนะ

อาวธุ
คบเพลิงท่เี เสดงถงึ ชัยชนะ

ลำตวั
นำมาจากการเเตง กายของชาวโรมัน

พลงั
ซุสเปน เทพเจา เเหง ดวงอาทติ ยจ งึ มสี ัญลักษณแสงอาทิตยบ นศีรษะ

ต้ังอยูใ นทะเลเอเจยี น ประเทศกรซี เปน รูปสำรดิ ขนาดใหญของสรุ ิยเทพ
หรือเฮลอิ อส (Apollo) สูงประมาณ 33 เมตร กอสรา งระหวา ง 292-280
ปกอนคริสตกาล ตัง้ ตระหงานบรเิ วณปากอาวของเกาะโรดส ถกู ทำลาย
โดยแผน ดนิ ไหวหลังการสรา งเพยี ง 56 ป ถึงกระนั้นซากของเทวรปู น้ีกย็ ัง
เปน จุดแลนดม ารค ของผูคนในแถบนตี้ อมาถึง 800 ป ในประวตั ศิ าสตร
มบี นั ทึกวาแคสว นนิ้วของรปู ปน นก้ี ็มขี นาดใหญกวา ไซสรูปปน ปกตขิ องยุคนั้นแลวMausoleum
at HalicarnassusCONCEPT : สุสานกษตั ยิ ท่ียิ่งใหญ

สีผวิ
เปน สขี าวดำ แสดงถงึ วิญญาณ

ลำตวั
นำมาจากการเเตงกายของชาวโรมัน

อาวุธ
อาวุธคอื เสาไอออนิคของโรมนั

ตงั้ อยทู เ่ี มอื งเอฟซ ุส ประเทศตุรกีในปจ จบุ นั สรา งข้ึนเม่ือประมาณ 550 ปก อ น
คริสตกาล สรางขึ้นเพอื่ ถวายเทพอี ารท ิมิส ซงึ่ เปน เทพทพ่ี วกนายพรานเคารพบชู า
วา กันวาวิหารแหง นมี้ สี ถาปต ยกรรมทง่ี ดงามหาที่เปรียบมไิ ดทีส่ ุดในยคุ น้นัLighthouse
of AlexandriaCONCEPT : ประภาคารผูโ ออ า

สวนหัว
เปนสวนทนี่ ำมาจากประภาคาร

ลำตัว
นำมาจากการเเตง กายของกษตั รยิ 

เครือ่ งประดับ
เพราะประภาคารใชเพอื่ แสดงอำนาจ ความรำ่ รวยจงึ ใชเปนทอง

ประภาคารยักษท ีเ่ มืองอเล็กซานเดรยี ประเทศอยี ปิ ต สมัยพระเจา ปโตเลมี ประมาณ 280 ป
กอนคริสตกาล วา กันวามันสงู มากจนสามารถมองเหน็ ไดไกล 35 ไมล ถกู ทำลายโดยส้นิ เชงิ
จากเหตแุ ผนดนิ ไหวในชวงครสิ ตศตวรรษท่ี 14ส่งิ มหศั จรรยของโลก
ยุคกลาง

Concept : Demi - Human

ส่งิ มหศั จรรยย คุ ท่สี องเเมจ ะมคี วามลึกลบั
เเตจ ะมีสถานท่เี กิดจากฝมอื มนุษยม ากข้ึน

Stonehenge

CONCEPT : กอ นหินเเหงดวงดาว

หวั เเละลำตัว
ทำจากหนิ จงึ สรางเปนโกเลม

วงแหวนรอบตัว
นำมาจากขอสนั นิษฐาน

กอนหนิ รอบตวั
สโตนเฮนจมีสามวงลอ มรอบกัน

สันนิษฐานวาสรางข้ึนในชว ง 2,000 – 3,000 ปก อนครศิ ตกาล ต้ังอยูกลางทงุ
ราบซัลลสิ เบอรรี (Salisbury Plain) หา งจากลอนดอนไปเพยี ง 10 ไมล กองหินสโตนเฮนจ
ประกอบไปดวยกอ นหนิ ทรงสูงขนาดใหญจำนวน 112 กอ นวางตัง้ เรยี งเปน รูปวงกลมซอ นกนั
สามวง บางกอนลม นอน บางกอ นวางทับซอนอยูบ นยอด วงหนิ รอบนอกมีเสนผา ศูนยกลาง
ถงึ 100 ฟุต มีนำ้ หนักกวา 30 ตนั สันนษิ ฐานกันวามันถูกสรา งขึน้ เพอ่ื ประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนา หรือเพ่อื ใชดูตำแหนง ดวงดาว และฤดกู าล

The Catacombs
of Kom
el ShoqafaCONCEPT : วิญญาณกษัตริยใ ตพื้นดนิ

หวั
เปน ทรงผมเเละเคร่อื งประดบั ของฟาโรห

ลำตัว
นำมาจากการเเตง กายของชาวอยี ปิ ต

สวนเครือ่ งประดับ
มีความหรูหราเนอ่ื งจากเปน วญิ ญาณกษัตรยิ 

อาวธุ
อเี ตอรแสดงถึงสุสานทถี่ กู ขุดลงมาใตดนิ

สถานท่ฝี งพระศพของกษัตรยิ อียปิ ตอ ีกรปู แบบหน่งึ ท่ไี มใชพรี ะมดิ แตจะอยู
ใตดิน ลึกเขา ไปในภูเขาหินทรายเปนชั้นๆ ที่บรรจุดพระศพจะอยูบนผนังอโุ มงค
ที่เจาะเปน ชองลึกเขาไป มีแทน บชู าและตะเกยี งดวงเล็ก ๆ แขวนไว และมีการตก
แตงสสุ านอยางวจิ ติ รงดงาม แตท ้ังนย้ี ังไมป รากฏวาสสุ านแหง นี้ใครเปนผูส ราง
สรางไวใหผ ใู ด และสรางไวต งั้ แตเ มอ่ื ไหร สนั นิษฐานกนั วาสรางขนึ้ ในชว ง
ประมาณครสิ ตศตวรรษท่ี 2ColosseumCONCEPT : กลาดิเอเตอร สิงโตนกั สู

หัว
เปนสิงโตนำมาจากการทีก่ ลาดิเอเตอรตอ งสกู บั สงิ โตในสนาม

ลำตัว
นำมาจากการเเตง กายของกลาดิเอเตอร

สว นเคร่อื งประดับ
มตี รวนเเสดงถงึ การเปน นกั โทษเเละมีชุดเกราะ

อาวธุ
ดาบขนาดใหญเ ปนอาวธุ เเสดงถงึ การสูร บ

สนามกีฬากลางแจงขนาดมหมึ า ตง้ั ตระหงา นกลางกรงุ โรม ประเทศอติ าลมี าตงั้
แตช ว งครสิ ตศักราชที่ 72 สรางเสร็จในสมัยของจกั รพรรดไิ ททสั และกลายมาเปน ตนแบบ
ของสนามกีฬาในยุคปจ จุบนั สามารถจุผชู มไดประมาณ 50,000 คน ใตอัฒจรรยมหี องใตด ิน
ทสี่ รา งขึ้นเพอ่ื ขงั สงิ โต และนกั โทษกอนปลอยใหอ อกมาตอสกู ันในสนาม นอกจากนย้ี ังใชเ ปน
สถานที่ประลองฝม อื ของเหลา อศั วนิ และนกั รบแกลดเิ อเตอร (Gladiator) ในยคุ นัน้ ดว ยThe Great
Wall of China

The Great
Wall of China


Click to View FlipBook Version