The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เฉลยข้อสอบพนักงานเกษตร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patchaniyac, 2019-11-27 04:50:36

เฉลยข้อสอบพนักงานเกษตร

เฉลยข้อสอบพนักงานเกษตร

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยรี ะนอง

ประเมินสมรรถนะคร้งั ที่ 1 สว่ นท่ี 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ตาแหน่ง พนักงานราชการทว่ั ไป (คร)ู

วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.

คาชี้แจง 1. ขอ้ สอบชุดน้ีมีจำนวน 100 ข้อ จำนวน 17 หนำ้
2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนยั ชนดิ เลอื กตอบ 4 ตวั เลือก ในแตล่ ะข้อให้เลือกคำตอบทถี่ ูกทส่ี ุด

เพยี งคำตอบเดียว
3. ให้ทำเครอื่ งหมำย x ลงในกระดำษคำตอบใหต้ รงกับชอ่ งตวั เลอื กที่ต้องกำร
4. ถ้ำต้องกำรเปลย่ี นตวั เลือกใหม่ ใหท้ ำเคร่ืองหมำย = ทบั ตวั เลือกที่ไมต่ ้องกำรก่อน

แลว้ ทำเคร่อื งหมำย x ในชอ่ งตัวเลือกท่ีต้องกำรใหม่อีกคร้ัง
5. หำ้ มขดี เขยี นสัญลักษณ์หรือข้อควำมใด ๆ ลงในข้อสอบ
6. สง่ กระดำษคำตอบและข้อสอบคืนกรรมกำร
7. ไม่อนุญำตใหน้ ำขอ้ สอบออกนอกหอ้ งสอบไมว่ ่ำกรณีใด ๆ

-1-

1. ข้อใดคือควำมหมำยของกำรอำชีวศกึ ษำ
ก. กำรเพ่ิมพูนควำมรู้และกำรฝึกทักษะอำชีพระยะสั้นหรือระยะยำว ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ

อำชีวศกึ ษำหรอื สถำบันกำรอำชวี ศกึ ษำ
ข. กระบวนกำรศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำกำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี
ค. สถำบันกำรอำชีวศึกษำของรัฐที่จัดต้ังข้ึนเพื่อดำเนินกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ

ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำชวี ศกึ ษำ พ.ศ. 2551
ง. สถำนประกอบกำรท่ีร่วมมือกับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันกำรอำชีวศึกษำในสังกัดสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชวี ศึกษำ

2. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนรำชกำรในสถำบนั กำรอำชวี ศกึ ษำ
ก. สำนกั งำนผู้อำนวยกำรสถำบัน
ข. สถำบัน
ค. วิทยำลัย
ง. ศูนย์

3. กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้นกำรศึกษำในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันเป็นหลัก โดยมีกำรกำหนด
จุดมุ่งหมำย วิธีกำรศึกษำ หลักสูตร ระยะเวลำกำรวัดและกำรประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของกำรสำเร็จกำรศึกษำท่ี
แนน่ อน คอื ขอ้ ใด

ก. กำรศกึ ษำตลอดชีวิต
ข. กำรศกึ ษำระบบทวิภำคี
ค. กำรศกึ ษำในระบบ
ง. กำรศกึ ษำนอกระบบ

4. ข้อใด ไมใ่ ช่ รปู แบบกำรจดั กำรศกึ ษำอำชีวะ
ก. กำรศึกษำในระบบ
ข. กำรศกึ ษำนอกระบบ
ค. กำรศกึ ษำระบบทวิภำคี
ง. กำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัย

5. กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เกิดจำกข้อตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันกับสถำนประกอบกำร
รฐั วสิ ำหกจิ หรอื หนว่ ยงำนของรัฐในเรื่องกำรจัดหลักสตู รกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล โดยผู้เรียน
ใช้เวลำสว่ นหน่งึ ในสถำนศึกษำอำชีวศกึ ษำหรอื สถำบัน และเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนของรัฐ คอื ขอ้ ใด

ก. กำรศึกษำในระบบ
ข. กำรศกึ ษำตลอดชีวติ
ค. กำรศึกษำนอกระบบ
ง. กำรศกึ ษำระบบทวภิ ำคี

-2-

6. ตำมพระรำชบญั ญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจำ้ หน้ำที่ พ.ศ.2539 กำหนดเวลำรอ้ งทุกข์ต่อคณะกรรมกำร
วินจิ ฉยั ร้องทกุ ข์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ ยคณะกรรมกำรกฤษฎกี ำ ในกรณีท่ผี เู้ สียหำยไม่พอใจผลกำรวนิ จิ ฉัยของรัฐ
จะต้องร้องทกุ ข์ภำยในกี่วัน ข้อใดกลำ่ วถูกต้อง

ก. 15 วนั นับแตว่ ันทต่ี นได้รบั แจง้ ผลกำรวนิ จิ ฉยั
ข. 30 วนั นบั แตว่ นั ที่ตนได้รับแจ้งผลกำรวินจิ ฉัย
ค. 60 วนั นบั แต่วนั ทตี่ นได้รับแจ้งผลกำรวินจิ ฉัย
ง. 90 วนั นับแตว่ นั ทีต่ นไดร้ ับแจง้ ผลกำรวินิจฉยั

7. หนว่ ยงำนของรฐั ตำมพระรำชบญั ญัตคิ วำมรับผดิ ทำงละเมิดของเจำ้ หนำ้ ที่ พ.ศ. 2539 ไมไ่ ดห้ มำยถึงหน่วยงำน
ใด

ก. องค์กำรบริหำรสว่ นตำบล
ข. อำเภอ
ค. มลู นิธิ
ง. รฐั วิสำหกจิ

8. ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 กรณีพิสูจน์ไม่ได้จะฟ้องละเมิดหน่วยงำน
ใดให้ฟ้องที่ใคร

ก. กระทรวงมหำดไทย
ข. กระทรวงกำรคลัง
ค. สำนักนำยกรฐั มนตรี
ง. กรมบญั ชีกลำง

9. ขอ้ ใด ไม่ใช่ เจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบญั ญัติควำมรบั ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. 2539
ก. พนักงำนเทศบำล
ข. พนักงำนบริษัท
ค. ขำ้ รำชกำรองคก์ ำรบริหำรสว่ นจังหวัด
ง. ลูกจ้ำงท่วั ไปขององค์กำรบริหำรสว่ นตำบล

10. วัตถปุ ระสงค์หลกั ของพระรำชบญั ญัติควำมรับผดิ ทำงละเมดิ ของเจำ้ หน้ำท่ี พ.ศ. 2539 ขอ้ ใดกล่ำวถกู ตอ้ ง
ก. ต้องกำรคุ้มครองหน่วยงำนรฐั
ข. ต้องกำรคุ้มครองหนว่ ยงำนเอกชน
ค. ต้องกำรคมุ้ ครองเจำ้ หน้ำที่รฐั ท่ปี ฏิบตั ิหนำ้ ท่ีโดยสุจรติ และรอบคอบ
ง. ตอ้ งกำรคุ้มครองหน่วยงำนของรฐั ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรฟ้องร้องของเอกชน

11. ระเบยี บสำนกั นำยกรฐั มนตรวี ำ่ ด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ใครเปน็ ผลู้ งนำม
ก. พ.ต.ท.ทกั ษณิ ชนิ วตั ร
ข. พลเอกสรุ ยทุ ธ์ จุลำนนท์
ค. นำยบรรหำร ศลิ ปอำชำ
ง. พลเอกชวลิต ยงใจยทุ ธ

-3-

12. กำรจำ้ งพนักงำนรำชกำรให้กระทำเป็นสญั ญำจ้ำงไดต้ ำมขอ้ ใด
ก. ไม่เกินครำวละสองปี
ข. ไมเ่ กินครำวละสำมปี
ค. ไมเ่ กินครำวละสี่ปี
ง. ไมเ่ กินครำวละห้ำปี

13. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงำนรำชกำร
ก. พนกั งำนรำชกำรพเิ ศษ
ข. พนักงำนรำชกำรประจำ
ค. พนกั งำนรำชกำรท่ัวไป
ง. พนกั งำนรำชกำรเช่ียวชำญ

14. ให้ส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรภำยในเดอื นใด

ก. เมษำยน
ข. พฤษภำคม
ค. ตุลำคม
ง. ธนั วำคม

15. ข้อใด ไม่ใช่ คณุ สมบัตขิ องผ้ทู ีจ่ ะเขำ้ เป็นพนักงำนรำชกำร
ง. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหนง่ ทำงกำรเมือง
ข. ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำ

ค. มีสัญชำติไทย
ง. อำยุไม่ต่ำกวำ่ 20 ปบี ริบรู ณ์

16. กำรละทิ้งหรือทอดทิ้งกำรทำงำนรำชกำรเป็นเวลำเท่ำไรถือวำ่ เปน็ ควำมผิดวินัยร้ำยแรงของพนักงำนรำชกำร
ก. ติดต่อกนั เกินกว่ำหำ้ วัน
ข. ติดต่อกนั เกินกวำ่ เจ็ดวัน
ค. ติดตอ่ กันเกนิ กว่ำสิบห้ำวัน
ง. ติดตอ่ กันเกนิ กว่ำสำมสบิ วัน

17. ในกระทรวงหน่ึงใครมีหน้ำทร่ี ับผิดชอบจะต้องจดั ใหส้ ว่ นรำชกำรภำยในกระทรวงทีร่ ับผิดชอบปฏบิ ัติงำน
เก่ียวกบั กำรบริกำรประชำชนร่วมกนั

ก. รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวง
ข. รัฐมนตรีชว่ ยวำ่ กำรกระทรวง
ค. ปลดั กระทรวง
ง. ผ้อู ำนวยกำรประจำกระทรวง

-4-

18. เม่อื นำยกรฐั มนตรีพ้นจำกตำแหน่งผใู้ ดมหี นำ้ ทส่ี รุปผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรและให้ข้อมูลต่อนำยกรฐั มนตรคี นใหม่
ก. ปลดั กระทรวง
ข. อธบิ ดีกรมกำรปกครอง
ค. หวั หนำ้ ส่วนรำชกำร
ง. ผู้บญั ชำกำรตำรวจแหง่ ชำติ

19. ข้อใดเปน็ กำรบรหิ ำรเพ่ือบรรลเุ ปำ้ หมำยของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทดี่ ี
ก. เกดิ ประโยชนส์ ุขของประชำชน
ข. เกดิ ผลสัมฤทธติ์ ่อภำรกิจของรัฐ
ค. มีประสทิ ธิภำพและเกดิ ควำมคุ้มคำ่ ในเชงิ ภำรกิจของรัฐ
ง. ถูกหมดถูกข้อ

20. ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ ยหลักเกณฑ์และวธิ กี ำรบริหำรกิจกำรบำ้ นเมอื งที่ดี พ.ศ. 2546 น้ี คำวำ่ “ส่วน
รำชกำร” ไม่รวมถงึ ข้อใด

ก. กำรปกครองส่วนภมู ภิ ำค
ข. กำรปกครองส่วนกลำง

ค. องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น
ง. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

21. ข้อใด ไมใ่ ช่ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ก. ประวตั ิกำรสมรสของนำยมี
ข. ประวัติพนกั งำนบรษิ ัท
ค. ประวตั ิสถิตสิ ำมะโนครวั ของประชำกร
ง. ข้อมูลทะเบยี นรำษฎรของอำเภอ

22. ขอ้ ใดกล่ำวถกู ต้องเกย่ี วกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ก. ข่ำว ควำมรู้ต่ำงๆที่คนอ่ำนได้
ข. ข้อมลู ขำ่ วสำรเกย่ี วกับสง่ิ เฉพำะบคุ คล เชน่ กำรศกึ ษำ ประวัตสิ ุขภำพ
ค. ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชนและรฐั รว่ มกัน
ง. ข้อมลู ข่ำวสำรที่อยใู่ นควำมครอบครองหรือควบคุมดแู ลของหนว่ ยงำนของรัฐ

23. ขอ้ ใดคือควำมหมำยของคนตำ่ งด้ำว
ก. บคุ คลธรรมดำทม่ี ีสัญชำติไทย และมีถิน่ ที่อยใู่ นประเทศไทย
ข. บคุ คลธรรมดำทม่ี สี ัญชำติไทย แต่ไม่มีถน่ิ ที่อยู่ในประเทศไทย
ค. บคุ คลธรรมดำที่ไมม่ ีสญั ชำติไทย แต่มถี น่ิ ที่อยูใ่ นประเทศไทย
ง. บคุ คลธรรมดำทไ่ี มม่ สี ัญชำติไทย และไม่มถี ิน่ ที่อยู่ในประเทศไทย

-5-

24. “เด็ก” ควำมหมำยตำมข้อใดถูกต้องทีส่ ดุ
ก. บคุ คลซ่ึงมีอำยตุ ำ่ กวำ่ 13 ปีบรบิ รู ณ์ แต่ไม่รวมถงึ ผทู้ บี่ รรลนุ ิติภำวะดว้ ยกำรสมรส
ข. บุคคลซง่ึ มีอำยตุ ำ่ กว่ำ 15 ปีบริบูรณ์ แตไ่ ม่รวมถงึ ผูท้ ่บี รรลนุ ติ ิภำวะด้วยกำรสมรส
ค. บุคคลซง่ึ มีอำยุตำ่ กวำ่ 18 ปีบรบิ ูรณ์ แตไ่ มร่ วมถึงผทู้ ่ีบรรลุนิติภำวะดว้ ยกำรสมรส
ง. บุคคลซง่ึ มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปีบรบิ รู ณ์ แต่ไม่รวมถงึ ผทู้ ี่บรรลนุ ิติภำวะดว้ ยกำรสมรส

25. ผใู้ ดบงั คบั ข่เู ขญ็ ชกั จงู ส่งเสรมิ ยนิ ยอม หรือกระทำดว้ ยประกำรใดให้เด็กไปเป็นขอทำน มีโทษตำมข้อใด
ก. ตอ้ งระวำงโทษจำคุกไมเ่ กิน 1 เดอื น หรอื ปรบั ไม่เกนิ 10,000 บำท หรอื ทง้ั จำทัง้ ปรบั
ข. ตอ้ งระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรบั ไมเ่ กิน 30,000 บำท หรอื ท้งั จำท้ังปรบั

ค. ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเ่ กนิ 60,000 บำท หรอื ทงั้ จำทั้งปรบั
ง. ตอ้ งระวำงโทษจำคุกไมเ่ กิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรอื ท้งั จำท้งั ปรบั

26. คำทข่ี ดี เสน้ ใต้ในข้อใดเขยี นไมถ่ ูกต้อง
ก. วนั น้ีอำกำศดี
ข. วันนี้ โอกำศดที ี่ได้พบกัน
ค. วันนี้บรรยำกำศดีมำก
ง. วนั นีม้ ีประกำศของ คสช.เร่อื งแรงงำนต่ำงด้ำว

27. คำทข่ี ีดเสน้ ใตใ้ นข้อใดเขยี นไม่ถูกตอ้ ง
ก. ลำใยหวำนอรอ่ ย
ข. ด้วยรกั และหว่ งใย
ค. แมงมมุ ชกั ใย
ง. ผวิ ขำวเป็นยองใย

28. คำทข่ี ดี เสน้ ใตใ้ นข้อใดเขียนไมถ่ ูกต้อง
ก. ทกุ คนมีควำมสขุ
ข. รถบรรทุกคนั ใหญ่
ค. ทกุ หนแหง่ ก็มืดมน
ง. ทกุ ยำกลำบำกเหลอื เกนิ

29. คำทข่ี ดี เส้นใต้ในข้อใดเขียนไมถ่ ูกต้อง
ก. สขุ สนั ต์วนั เกดิ นะจ๊ะ
ข. ครอบครวั เรำมีควำมสขุ มำก
ค. ขอใหค้ วำมผำสขุ เกดิ ขึ้นในสังคม
ง. ขอให้ สำมจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้เกดิ สนั ตสิ ขุ โดยเร็ว

30. คำท่ีขดี เสน้ ใตใ้ นข้อใดเขยี นไมถ่ ูกต้อง
ก. เธอเปน็ คนหน้ำตำดี
ข. เธอเปน็ คนหน้ำรัก
ค. เธอเป็นผหู้ ญิงแถวหน้ำ
ง. เธอมีหน้ำทต่ี อ้ งรับผดิ ชอบครอบครวั

-6-

31. คำในขอ้ ใด มีควำมหมำยตรงกันข้ำมกบั คำวำ่ “ดงึ ”
ก. จงู
ข. ชกั

ค. ผลัก
ง. ลำก

32. คำในข้อใดอ่ำนออกเสยี งไดถ้ ูกต้อง
ก. กรณี อำ่ นวำ่ กอ-ระ-นี
ข. ครหำ อำ่ นว่ำ คอ-ระ-หำ
ค. ปรนยั อำ่ นว่ำ ปะ-ระ-นยั
ง. มรณะ อำ่ นวำ่ มะ-ระ-นะ

33. คำในข้อใดอำ่ นออกเสียงตวั "ฑ" ต่ำงไปจำก ข้ออนื่
ก. มณฑก
ข. มณฑป
ค. มณฑล
ง. มณฑำ

34. คำในข้อใดท่ีอำ่ นออกเสยี งตัว "รร "ต่ำงไปจำกข้ออน่ื
ก. ขรรค์
ข. จรรยำ
ค. มรรค
ง. สวรรค์

35. ขอ้ ใดเปน็ วจั นภำษำ
ก. ตำรวจจรำจรโบกมือหำ้ มรถ
ข. ภำณพุ งษร์ ้องเพลงประกวดในวันแม่
ค. เอ๋มอบดอกกุหลำบให้อ๋อมในวนั วำเลนไทน์
ง. กรรมกำรเปำ่ นกหวีดเมื่อหมดเวลำกำรแข่งขนั

36. ประโยคในข้อใดไม่ไดส้ ื่อถงึ ควำมหมำยโดยตรงตำมถ้อยคำท่ีปรำกฏ
ก. เนอื้ หมูมีไขมนั มำก
ข. น้องปว่ ยเปน็ โรคตำแดง
ค. กลว้ ยนำ้ ว้ำมีคณุ ค่ำทำงอำหำร
ง. เรำอยำ่ ไปสนใจพวกปำกหอย

37. ประโยคในข้อใด ใชค้ ำที่ มีควำมหมำย เปรียบเทยี บ
ก. เขำเปน็ คนปำกหวำน
ข. เธอกินส้มน้ซี ิรสชำติหวำนอร่อยมำก
ค. แกงเขียวหวำนไกด่ นู ำ่ รบั ประทำนมำก

ง. กำรรับประทำนขนมหวำนมำกจะทำให้อว้ น
-7-

38. ข้อใดเปน็ คำที่มคี วำมหมำยแคบ
ก. เคร่อื งครวั
ข. เครอื่ งสำอำง
ค. เครือ่ งตีไข่
ง. เครื่องจกั ร

39. คำในข้อใด มีควำมหมำยเหมอื นกนั
ก. วจี วำจำ
ข. นำรี โนรี
ค. ไพรี พงไพร
ง. อำรญั ธำนี

40. “หมูบะฉ่อ ทำไดโ้ ดยกำรนำเน้อื หมูไปหน่ั แลว้ .........”จำกประโยคนี้ ควรเติมคำใดมำลงในชอ่ งว่ำงจึงจะถกู ต้อง
เหมำะสม

ก. เฉือน
ข. เชอื ด
ค. แล่
ง. สับ

41. สำนวนในขอ้ ใด มีควำมหมำย ท่แี สดงถึงควำมยำกลำบำก
ก. ตำน้ำพรกิ ละลำยแม่น้ำ
ข. งมเขม็ ในมหำสมุทร
ค. ขีช่ ำ้ งจับต๊กั แตน
ง. เหน็ ชำ้ งขข้ี ้ตี ำมช้ำง

42. เม่อื โอกำสมำถึง ก็ต้องรบี คว้ำเอำไว้ตรงกับ สำนวน ในขอ้ ใด
ก. น้ำขน้ึ ให้รบี ตกั
ข. ยงิ ปืนนัดเดียวไดน้ กสองตัว
ค. ชำ้ ๆได้พรำ้ เล่มงำม
ง. อดเปรี้ยวไวก้ ินหวำน

43. สำนวนในข้อใดทแี่ สดงถึงกำรจำยอมเป็นรองเขำ
ก. กินแกลบกนิ รำ
ข. กินนำ้ ใต้ศอก

ค. กนิ บญุ เกำ่
ง. กนิ รงั แตน

-8-

44. สำนวนในข้อใดท่ีมคี วำมหมำยตำ่ งไปจำกข้ออน่ื
ก. กิง้ ก่ำไดท้ อง
ข. ไกไ่ ด้พลอย
ค. ตำบอดได้แว่น
ง. หวั ล้ำนไดห้ วี

45. ข้อใดใชภ้ ำษำระดับเดยี วกนั ท้ังขอ้
ก. ผมมีท้ังบตุ รชำยและบตุ รหญงิ
ข. ถำ้ นักศกึ ษำขำดเรียนเป็นประจำอำจหมดสิทธิ์สอบได้
ค. แม่อยำกใหผ้ มเป็นสถำปนิกแต่บดิ ำอยำกใหเ้ ป็นวิศวกร
ง. กระผมขอเรยี นว่ำไมไ่ ด้เบีย้ วงำนกระผมหยุดงำนเพรำะป่วย

46. ข้อใดไม่จำเปน็ ตอ้ งใช้คำภำษำต่ำงประเทศ
ก. เม่ือไฟฟำ้ ดบั ควรตรวจดูว่ำเปน็ เพรำะฟวิ สข์ ำดหรือปล๊กั หลุด
ข. เดก็ ๆ ชอบรับประทำนไอศครมี ช็อกโกแลตมำกกวำ่ ไอศครีมกะทสิ ด
ค. ก่อนเข้ำแบงก์ ผ้ขู ับขร่ี ถจกั รยำนยนต์ตอ้ งถอดหมวกกันน็อกและแวน่ ตำดำออก
ง. นกั กอล์ฟหลำยคนอยำกเปล่ยี นวงสวิงใหค้ ลำ้ ยกบั ไทรเกอร์ วดู ส์ เพื่อให้ตีลกู ไดไ้ กล และแม่นยำ

47. “กำรจรำจรในกรุงเทพติดขัดมำก ผมคิดว่ำ ปัญหำกำรจรำจรแก้ยำกแต่ถ้ำจะแก้ก็ง่ำยนิดเดียว” สำรน้ีมี
ข้อบกพร่องตำมขอ้ ใด

ก. ผูส้ ่งสำรขำดทักษะในเร่อื งทีส่ ่ง
ข. เนื้อหำสำระทส่ี ่งไปขัดแยง้ กันเอง
ค. ผู้สง่ สำรขำดควำมเขำ้ ใจตอ่ สำรท่ีสง่
ง. ใช้ภำษำไมเ่ หมำะสมกบั ควำมพร้อมของผู้รบั สำร

48. “ ตอนอุ้มท้องแม่อยู่อยำ่ งผู้สร้ำง พอเกดิ รำ่ งแม่อยูอ่ ย่ำงผ้ใู ห้
เมอ่ื เติบโตแม่อยอู่ ย่ำงผู้อภยั ไม่มีใครรักลกู เท่ำแม่รัก ” ผูน้ ำเสนอตอ้ งกำรให้ผอู้ ่ำนทรำบถงึ ข้อใด
ก. เสนอบทบำทของแม่
ข. ชใ้ี หเ้ หน็ ถึงควำมรักของแม่

ค. บอกควำมสำคญั ของแม่
ง. สอ่ื ให้เหน็ ถึงสัญลกั ษณ์ของแม่

อ่านขอ้ ความแลว้ ตอบคาถาม 49–50
“สำหรบั ผทู้ เี่ กบ็ เงินไว้ในรูปของสิ่งทีซ่ ้อื หำมำแต่ไมไ่ ด้ใชน้ ัน้ เท่ำกบั ผลำญเงนิ อยำ่ งเปลำ่ เปลอื ง
เน่ืองจำกวัตถขุ ำ้ วของนน้ั ก็จะตกอย่ใู นภำวะชะงักงนั และสญู เสยี ไปเปลำ่ ๆ”

49. แนวคดิ สำคัญของขอ้ ควำมนค้ี อื ข้อใด
ก. ซื้อของเกบ็ ไวท้ ำให้สูญเงนิ
ข. มขี องเก็บไวแ้ ต่ไม่ใชเ้ ปน็ กำรสะสมเงิน
ค. สะสมสิง่ ของต่ำง ๆ ไวเ้ ปน็ ควำมสญู เปล่ำ
ง. มีของเก็บไวแ้ ตไ่ มไ่ ดใ้ ช้เปน็ ควำมสนิ้ เปลอื ง
-9-

50. เจตนำของผเู้ ขยี นคอื ขอ้ ใด
ก. ขอใหห้ ยุดซือ้ ส่ิงของเครือ่ งใช้ทไี่ มจ่ ำเป็น
ข. ขอใหน้ ำส่ิงของตำ่ ง ๆ ทไ่ี มใ่ ช้บริจำคให้ผู้อ่ืน
ค. ขอให้หยุดสะสมของเครอื่ งใชภ้ ำยในบำ้ น
ง. ขอให้นำส่งิ ของต่ำง ๆ ออกใช้ให้เกิดประโยชนส์ งู สดุ

51. ระบบกำรทำงำนของคอมพวิ เตอร์ แบ่งเป็น 4 ส่วน ขอ้ ใดทไ่ี ม่ใชอ่ งค์ประกอบดงั กลำ่ ว
ก. หน่วยรบั ขอ้ มลู
ข. หน่วยประมวลผลกลำง
ค. หน่วยควำมจำสำรอง
ง. หน่วยแสดงผลลัพธ์

52. ข้อใดเปน็ อุปกรณร์ ับข้อมลู เบือ้ งตน้
ก. จอภำพ
ข. เคส
ค. เคร่อื งพิมพ์
ง. คีย์บอรด์

53. ขอ้ มูล 8 บิต มีกี่ไบต์
ก. 1 ไบต์
ข. 4 ไบต์
ค. 8 ไบต์
ง. 16 ไบต์

54. ถ้ำตอ้ งกำรพิมพ์เอกสำรใน WINDOWS จะตอ้ งคลิกที่ START MENU ใด
ก. My Document
ข. My Computer
ค. Program
ง. Control Panel

55. ข้อใดเปน็ คำสั่งคดั ลอกข้อมูล
ก. Alt + P
ข. Ctrl + C
ค. Ctrl + V
ง. Alt + O

56. ข้อใดเปน็ อุปกรณท์ ี่ใช้เชื่อมเครือข่ำยสองระบบเข้ำด้วยกัน
ก. Router
ข. Switch
ค. HUB
ง. Connector
-10-

57. สญั ญำณในคอมพวิ เตอรเ์ ป็นสญั ญำณชนิดใด
ก. Analog
ข. Digital
ค. Numercial
ง. Calcutate

58. 1 MB เท่ำกบั ข้อใด
ก. 1,000 ไบต์
ข. 1,024 ไบต์
ค. 1,024 กโิ ลไบต์
ง. 1,000,000 ไบต์

59. โปรแกรมใดเหมำะสมกับกำรนำเสนอเร่ืองรำวโดยมภี ำพประกอบ
ก. Word
ข. Excel
ค. Access

ง. PowerPoint

60. Printer เปน็ อุปกรณ์ประเภทเดยี วกับสิ่งใด
ก. Mouse
ข. Keyboard
ค. Moniter
ง. Hard Disk

61. ข้อใดเป็นกำรเชอ่ื มตอ่ คอมพวิ เตอรภ์ ำยในองค์กรแบบไรส้ ำย
ก. LAN
ข. Wireless
ค. WAN
ง. STAR

62. ถำ้ ต้องกำรอ่ำนเอกสำร .PDF จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด
ก. Microsoft Word
ข. Access
ค. Windows Media
ง. Acrobat Reader

63. CD – ROM หนึง่ แผ่นสำมำรถบรรจขุ ้อมูลได้กี่ MB
ก. 400
ข. 500
ค. 600
ง. 700
-11-

64. ถำ้ หำกมีคอมพิวเตอรอ์ ยู่แลว้ อุปกรณใ์ ดจำเป็นต้องใช้ติดตง้ั อนิ เตอรเ์ นต็
ก. CD-ROM , คู่สำยโทรศัพท์
ข. Modem , คสู่ ำยโทรศัพท์
ค. CD-ROM , Scanner
ง. Modem , Scanner

65. ข้อใดกล่ำวถึง Application Software
ก. โปรแกรมประยุกต์ทมี่ ผี ้ทู ำไว้เพื่อใชใ้ นกำรทำงำนประเภทตำ่ ง ๆ
ข. ชุดของคำสงั่ ที่เขียนไว้เปน็ คำสั่งสำเร็จรปู
ค. เขียนขนึ้ เพ่ือกำรทำงำนเฉพำะอย่ำงทีเ่ รำต้องกำร

ง. กำรจดั กำรข้อมลู ทม่ี ีอยู่ในหมวดหมู่

66. ซอฟตแ์ วร์คอมพวิ เตอร์ คือข้อใด
ก. โปรแกรมชุดของคำสั่งทค่ี วบคมุ กำรทำงำนของคอมพวิ เตอร์
ข. อปุ กรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
ค. โปรแกรมแก้ปญั หำทุกอย่ำงของมนุษย์
ง. อุปกรณ์ท่ีทำหน้ำเสมือนสมองกล

67. ขอ้ ใด ไม่ใช่ ระบบปฏิบัติกำร
ก. ระบบปฏิบตั ิกำรดอส
ข. ระบบปฏบิ ตั ิกำรไมโครซอฟท์เวิร์ด
ค. ระบบปฏิบัตกิ ำรไมโครซอฟตว์ นิ โดวส์
ง. ระบบปฏบิ ัตกิ ำร แอนดรอยด์

68. ชนดิ ของซอฟต์แวร์ (software) มที ้ังหมดกี่ชนดิ
ก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. มี 2 ชนดิ 1.ซอฟตแ์ วรร์ ะบบ 2.ซอฟตแ์ วร์ประยุกต์
ค. มี 3 ชนดิ 1.ซอฟตแ์ วร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บคุ คล
ง. มี 4 ชนดิ 1.ซอฟต์แวรร์ ะบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3.ซอฟตแ์ วร์บุคคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหำร

69. ซอฟต์แวรป์ ระมวลคำ คอื ข้อใด
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

-12-

70. ข้อใดคือซอฟตแ์ วร์ตำรำงทำงำน
ก. word processing software
ข. spreadsheet software

ค. database management software
ง. presentation software

71. ขอ้ ใดคอื ซอฟต์แวรจ์ ดั กำรฐำนขอ้ มลู
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

72. ข้อใดคอื ซอฟตแ์ วรน์ ำเสนอ
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

73. Recycle Bin ทำหนำ้ ที่อะไร
ก. กไู้ ฟล์ขอ้ มลู
ข. ซ่อมแซมไฟล์
ค. จัดเรยี งไฟล์
ง. เปน็ โฟลเดอรส์ ำหรับเกบ็ ไฟลท์ ถี่ ูกทง้ิ

74. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟตแ์ วรป์ ระยุกต์
ค. ซอฟตแ์ วร์สำเรจ็ รปู
ง. ซอฟต์แวรท์ ี่พัฒนำขน้ึ ใชง้ ำนเฉพำะ

75. อเี มลล์ (E-mail) คืออะไร
ก. โปรแกรมดูภำพ
ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์
ค. โปรแกรมกำรทำงำนควบคมุ อนิ เตอร์เน็ต
ง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิ ส์ สำหรับส่อื สำรระหว่ำงกนั ทำงอินเตอร์เนต็

-13-

76. รฐั ธรรมนญู แหง่ รำชอำณำจกั รไทย พ.ศ.2560 เป็นฉบับท่เี ท่ำไร และบงั คับใชเ้ มื่อใด
ก. ฉบับท่ี 19 / 2 เมษำยน พ.ศ.2560
ข. ฉบับท่ี 20 / 6 เมษำยน พ.ศ.2560
ค. ฉบับท่ี 21 / 8 เมษำยน พ.ศ.2560
ง. ฉบับท่ี 22 / 23 เมษำยน พ.ศ.2560

77. ข้อใด ไมถ่ ูกต้อง เกยี่ วกบั หลกั ทว่ั ไปที่บัญญัติในกฎหมำยรัฐธรรมนญู
ก. ประเทศไทยเป็นรำชอำณำจักรหน่งึ เดยี วจะแบง่ แยกมไิ ด้
ข. ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ ์ทรงเป็นประมขุ
ค. อำนำจอธิปไตยมำจำกปวงชนชำวไทยพระมหำกษัตรยิ ์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใชอ้ ำนำจนนั่ จำกรัฐสภำ

คณะรัฐมนตรี และศำลตำมบทบัญญตั แิ หง่ รฐั ธรรมนูญ
ง. ศักดิ์ศรีควำมเปน็ ประมขุ สิทธิ เสรีภำพ และควำมสำมำรถของบคุ คลย่อมได้รับควำมคุ้มครอง

78. พระมหำกษตั รยิ ์ทรงเลือกและทรงแต่งต้ังผทู้ รงคุณวุฒิเปน็ ประธำนองคมนตรี คนหนงึ่ และองคมนตรีอน่ื อกี ไม่
เกินกคี่ นประกอบเป็นคณะองคมนตรี

ก. 18 คน
ข. 20 คน
ค. 19 คน
ง. 20 คน

79. ในกรณที รี่ ำชบัลลงั กห์ ำกว่ำงลงและเปน็ กรณีที่พระมหำกษตั ริย์ได้ทรงแต่งตั้ง พระรัชทำยำทไว้ตำมกฎมณเฑียร
บำลวำ่ ดว้ ยกำรสืบรำชสันตตวิ งศ์ พระพทุ ธศักรำช 2467 แล้ว บุคคลในข้อใดที่มีหน้ำที่อัญเชิญองค์พระรัช
ทำยำทขน้ึ ทรงรำชย์เปน็ พระมหำกษัตริยส์ บื ไป

ก. ประธำนองคมนตรี
ข. ประธำนวุฒิสภำ
ค. นำยกรัฐมนตรี
ง. ประธำนรัฐสภำ

80. บุคคลผู้เป็นทหำร ตำรวจ ข้ำรำชกำร เจำ้ หน้ำที่อ่นื ของรัฐ และพนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรของรฐั ย่อม
มีสทิ ธิและเสรภี ำพเชน่ เดียวกับบุคคลทัว่ ไป เวน้ แตท่ จ่ี ำกดั ไว้ในกฎหมำยเฉพำะในส่วนท่ีเก่ยี วกับข้อใด

ก. กำรเมอื ง สมรรถภำพ คุณธรรมหรอื จริยธรรม
ข. กำรเมอื ง สมรรถภำพ วินัยหรือจรยิ ธรรม
ค. กำรเมอื ง สมรรถภำพ วนิ ยั หรอื คุณธรรม
ง. กำรเมือง สมรรถภำพ วนิ ัยหรือศีลธรรม

-14-

81. ข้อใดกลำ่ วถกู ต้องเกยี่ วกับสิทธิและเสรภี ำพในชวี ิตและร่ำงกำยตำมกฎหมำยรฐั ธรรมนญู
ก. บุคคลย่อมมีเสรีภำพในเคหสถำน
ข. บคุ คลยอ่ มมเี สรีภำพบริบรู ณ์ในกำรถอื ศำสนำ
ค. บุคคลย่อมมเี สรีภำพในกำรแสดงควำมคดิ เห็น กำรพดู กำรเขยี น
ง. บุคคลยอ่ มมีเสรภี ำพในควำมเปน็ อยสู่ ่วนตวั เกยี รตยิ ศ ชอ่ื เสยี ง และครอบครัว

82. รฐั ต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึง่ สถำบันพระมหำกษัตริย์ เอกรำช อธิปไตย บรู ณภำพ แห่งอำณำเขตและเขตที่
ประเทศไทยมีสทิ ธอิ ธปิ ไตย เกยี รติภมู ิและผลประโยชนข์ องชำติ ควำมมนั่ คงของรัฐ และควำมสงบเรยี บร้อยของ
ประชำชน เพอื่ ประโยชน์แหง่ กำรนี้ รัฐต้องจดั ให้มีข้อใด

ก. กำรทหำร กำรทูต และกำรแพทย์ที่มีประสิทธิภำพ
ข. กำรเงิน กำรทตู และกำรแพทยท์ ่ีมปี ระสิทธภิ ำพ
ค. กำรทหำร กำรทตู และกำรขำ่ วกรองท่ีมปี ระสิทธิภำพ
ง. กำรแพทย์ กำรทูต และกำรข่ำวกรองท่ีมีประสิทธิภำพ

83. เป้ำประสงค์ของอำเซยี นขอ้ ใดตอ่ ไปน้กี ล่ำวถูกต้อง
ก. ให้เป็นเขตกำรคำ้ เสรีในแถบบริเวณภูมิภำคใกลเ้ คียง
ข. สง่ เสรมิ ควำมสัมพนั ธ์ระหว่ำงอำเซียนกบั ประเทศคู่เจรจำ
ค. ให้อำเซียนมีควำมม่ันคงมีทำงกำรเมอื งกำรปกครองทมี่ ีประสทิ ธิภำพ
ง. ใหอ้ ำเซยี นเปน็ เขตเศรษฐกิจที่มั่นคง มงั่ คงั่ และสำมำรถแขง่ ขนั ในตลำดโลกในทกุ ๆ ด้ำน

84. ประกำศขนึ้ บัญชมี รดกภูมปิ ญั ญำทำงวัฒนธรรมของชำติ ประจำปี 2561 สำขำควำมรู้ และกำรปฏิบตั ิเก่ยี วกบั
ธรรมชำติและจกั รวำลตรงกับขอ้ ใด

ก. ขนมกุฎีจีน / กรุงเทพฯ

ข. ปลำดกุ รำ้ / นครศรธี รรมรำช
ค. กำรอยูไ่ ฟ / เชยี งใหม่
ง. ถกู ทุกข้อ

85. รฐั บำลเฉลมิ พระเกยี รติ "ในหลวง ร.9" คือข้อใด (รฐั บำล พลเอกประยทุ ธ์ จันทรโ์ อชำ)
ก. พระบดิ ำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย
ข. พระบดิ ำแห่งกำรทดลองไทย
ค. พระบิดำแหง่ ปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ง. พระบิดำแหง่ กำรวิจัยและพัฒนำข้ำวไทย

-15-

86. กำรสร้ำงควำมสมดุลของแนวคิดเศรษฐกจิ พอเพียงเนน้ ใหเ้ กดิ กบั สง่ิ ใดมำกที่สดุ
ก. ควำมสมดุลระหวำ่ งมนุษย์กบั ส่ิงแวดลอ้ ม
ข. ควำมสมดลุ ระหวำ่ งสนิ ค้ำต่ำงประเทศกบั สนิ คำ้ ไทย
ค. ควำมสมดุลระหว่ำงอุตสำหกรรมกบั เกษตรกรรม
ง. ควำมสมดลุ ของควำมเจรญิ ทำงเทคโนโลยีกับภมู ิปัญญำไทย

87. คนไทย “ยิ้มงำ่ ย” แสดงให้เหน็ สภำพทีแ่ ท้จรงิ ของจิตใจคนไทยอย่ำงไร
ก. ควำมสุภำพอ่อนโยน
ข. ควำมเอ้ือเฟื้อเผอ่ื แผ่
ค. ควำมเปน็ มติ รแกท่ ุกคน
ง. ควำมเมตตำกรุณำ

88. พระมหำกษตั รยิ ์พระองค์ใด ไม่มี พระบรมรำชำนสุ รณ์ที่อทุ ธยำนรำชภักด์ิ
ก. พ่อขุนรำมคำแหง
ข. สมเดจ็ พระนเรศวร
ค. สมเดจ็ พระนำรำยณ์
ง. สมเดจ็ พระเจ้ำปรำสำททอง

89.“หลักธรรมำภบิ ำล”ข้อใดไมถ่ ูกตอ้ ง
ก. หลักนติ ธิ รรม
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักนติ ริ ัฐ
ง. หลกั ควำมคุ้มค่ำ

90. ข้อใดเปน็ ลักษณะของ “กำรฉ้อรำษฎร์”
ก. สมใจรบั ผลประโยชน์ทีม่ ชิ อบจำกแดง
ข. สมศรเี บียดบงั เงนิ งบประมำณเป็นของตน
ค. สมชำยทจุ ริตตอ่ หน้ำท่ีทำใหร้ ัฐเสยี หำย
ง. สมทรงนำเงนิ รัฐไปใช้ส่วนตวั

91. ขอ้ ใดไม่ใช่ปัจจัยเสยี่ งทีท่ ำใหเ้ กิดกำรทุจรติ ในลักษณะท่ีเรยี กว่ำ “บังหลวง”
ก. กำรขำดจติ สำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ข. กำรขำดควำมรับผิดชอบในกำรทำงำนตำมมำตรฐำนวชิ ำชพี รำชกำร
ค. ควำมตอ้ งกำรแสวงหำผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรจำกงำนทร่ี ับผดิ ชอบ
ง. มมี ำตรกำรลงโทษทช่ี ัดเจน รวดเรว็ เหมำะสมตำมควำมผิด

-16-

92. แผนพฒั นำเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชำติปัจจบุ นั ฉบับที่เทำ่ ไร
ก. ฉบับที่ 11
ข. ฉบบั ท่ี 12
ค. ฉบับท่ี 13
ง. ฉบับท่ี 14

93. เม่ือวันที่ 23 มถิ นุ ำยน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรฐั มนตรกี ล่ำวเปดิ กำรประชุมสดุ ยอดอำเซียน
ครงั้ ท่ี 34 (34th ASEAN Summit) ผลักดนั เรอ่ื งกำรสรำ้ งประชำคมอำเซยี นท่มี ีประชำชนเป็นศนู ย์กลำง ไมท่ ้งิ ใคร
ไว้ข้ำงหลงั ตำมแนวคิดในข้อใด

ก. ควำมรว่ มมอื เป็นแรงผลักดันใหเ้ กิดควำมเจริญ
ข. ร่วมมอื รว่ มใจ กำ้ วไกล ยั่งยนื
ค. ใสใ่ จ ร่วมมือ ผลกั ดันเทคโนโลยี

ง. เทคโนโลยีกำ้ วหน้ำ ประชำชนร่วมใจ

94. นำย ทรัมป์ ( Donald John Trump ) เป็นประธำนำธบิ ดี สหรัฐอเมรกิ ำคนทเี่ ท่ำไหร่
ก. 43
ข. 44
ค. 45
ง. 46

95. เช้อื โรค ซิก้ำ ( Zika : Zika virus disease หรอื Zika fever ) มำจำกทวีปใด
ก. ทวปี แอฟริกำ
ข. ทวีปอเมริกำเหนือ
ค. ทวปี อเมริกำใต้
ง. ทวีปออสเตรเลยี

96. แมน่ ้ำเจำ้ พระยำ เกิดจำกแมน่ ้ำปงิ วงั ยม นำ่ น ไหลมำบรรจบกันที่ปำกน้ำโพธิ์ จ.นครสวรรค์ ซึง่ แม่นำ้
เจำ้ พระยำจะไหลผ่ำนภำคกลำงของประเทศไทย แลว้ ไหลลงอำ่ วไทยที่จงั หวัดใด

ก. กรงุ เทพฯ
ข. สมทุ รปรำกำร
ค. สมุทรสงครำม
ง. สมุทรสำคร

-17-

97. ในกำรเลอื กตงั้ 62 ทผี่ ่ำนมำ จงั หวัดทมี่ ผี ู้สมัคร ส.ส. มำกทสี่ ุดคือข้อใด
ก. อุดรธำนี
ข. นครศรธี รรมรำช
ค. นครรำชสีมำ
ง. ขอนแกน่

98. ในกำรเลือกตงั้ 62 สดั สว่ นของ ส.ส. 2 ระบบคือข้อใด

ก. แบง่ เขต 400 คน / บัญชีรำยชอื่ 100 คน
ข. แบง่ เขต 400 คน / บญั ชีรำยชอ่ื 150 คน
ค. แบ่งเขต 350 คน / บัญชีรำยช่อื 150 คน
ง. แบ่งเขต 375 คน / บญั ชีรำยช่อื 125 คน

99. ในหลวงพระรำชทำนลขิ สิทธกิ์ ำรพฒั นำฝนหลวงนำไปใช้อยำ่ งเปน็ ทำงกำรเปน็ ประเทศแรกของโลก คือ
ประเทศใด

ก. ประเทศเนเธอร์แลนด์
ข. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ค. ประเทศออสเตรเลีย
ง. ประเทศฝรัง่ เศส

100. พระนำม "วชริ ำลงกรณ" มีควำมหมำยวำ่ อย่ำงไร
ก. ควำมเปน็ ใหญ่ในแผน่ ดิน
ข. ผูม้ คี วำมรคู้ วำมสำมำรถ
ค. ทรงเครือ่ งเพชรหรอื อสนบี ำต
ง. ผ้ทู ฟี่ ้ำประทำนมำให้ประชำชน

***********************************************


Click to View FlipBook Version