The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานสงครามครูเสด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

โครงงานสงครามครูเสด

โครงงานสงครามครูเสด

โครงงาน
สงครามครเู สด
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จัดทาโดย

นายจิรภัทร วงค์ธง เลขท่ี 2
เลขที่ 23
นายกติ ติศร วิธุระ เลขที่ 33
เลขท่ี 37
นางสาวนนั ทิชา ไผ่ล้อม เลขท่ี 38

นางสาวจนั ทรช์ วรา ดา่ นสกุล

นางสาวจันทรว์ ลัย แซล่ ี

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5/7

โดยนักเรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 5/7 โครงงานนเ้ี ปน็ ส่วนหนงึ่ ของรายวิชาประวตั ศิ าสตรส์ ากล ( ส32104 )
โรงเรียนพิริยาลยั จงั หวดั แพร่ ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562

โรงเรยี นพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

ก ข

กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ่

ในการทาโครงงานสงครามครูเสดกลุ่มข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณครู สงครามครเู สด มกี ารทาสงครามกนั 10 ครั้ง สุดทา้ ยดนิ แดนศกั ดส์ิ ทิ ธต์ิ ก
อัญชลี เรืองไพศาล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ คอยให้คาปรึกษาให้ความสะดวกใน เปน็ ของมสุ ลมิ บทสรุปการทาสงครามแต่ละครัง้ มีดังน้ี
การทาโครงงาน และขอ้ เสนอแนะเกยี่ วกบั แนวทางในการทาโครงงาน
ครัง้ ที่ 1 เป็นครง้ั ที่ครึกครื้นทีส่ ุด พระเจา้ แผ่นดินหลายพระองค์ได้ไปใน
ขอบคุณเพอ่ื นในกลุ่มทกุ คนทใี่ หค้ วามช่วยเหลือ ตลอดจนคาแนะนาท่ีเป็น ครงั้ น้ี และเป็นครั้งเดียวทเ่ี อาชนะพวกเตริ ์ก
ประโยชน์ในการทาโครงงาน ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่
เป็นผใู้ หก้ าลงั ใจและใหโ้ อกาสการศึกษาอันมีค่ายงิ่ ครง้ั ท่ี 2 พระเจา้ หลุยสท์ ่ี 7 ของฝร่ังเศส กับ พระเจา้ คอนราดที่ 3 ของ
เยอรมนั ไดไ้ ปในคร้งั นี้ แตต่ อ้ งแพ้ยอ่ ยยับกลบั มา
คณะผู้จัดทาโครงงานสงครามครเู สด ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงท่ีให้
การสนับสนุน เอ้ือเฟอื้ และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จนกระทั่งโครงงาน ครั้งท่ี 3 พระเจา้ เฟรเดรกิ ท่ี 1 (เยอรมัน) ฟิลิปป์ออกสุ ต์ (ฝรง่ั เศส) และริ
ครเู สดสาเร็จลลุ ่วงไดด้ ว้ ยดี ชาร์ด ไลออนอาร์ท (อังกฤษ) ได้ไปในครัง้ นี้ พากันแพ้กลับมา

คณะผู้จัดทา ครั้งที่ 4 ไม่ได้ผลอะไรเลย พวกเตริ ์กไปรบพวกครสิ เตียนดว้ ยกันเอง
ครั้งท่ี เซนเญอรข์ องฝรง่ั เศสคนหน่ึงชื่อ ยองเลอเบรียน กบั พระเจา้
แผ่นดนิ ฮังการี ไปรบพวกเติรก์ ในประเทศอยี ปิ ต์ และไมไ่ ดผ้ ลทางชยั ชนะ
ครงั้ ที่ 6 พระเจ้าเฟรเดรกิ ที่ 2 (เยอรมนั ) เป็นหวั หน้าไปทาไมตรกี บั พวก
อาหรบั ซึง่ มผี ลดกี วา่ ไปรบ เพราะทาให้พวกอาหรบั ยอมใหพ้ วกคริสเตยี นเดนิ
ทางเข้าเมอื งเยรซู าเล็มไดอ้ กี
ครงั้ ที่ 8 สงครามครเู สดไดท้ ากนั ในประเทศอยี ิปต์ เพราะพวกหวั หนา้
เติร์กมีถ่นิ สาคญั ตง้ั อยู่ท่ีนัน่ และแซงต์หลยุ ส์ (ฝร่งั เศส) เปน็ ตัวตง้ั ในสงครามครู
เสดทัง้ สองคร้งั น้ี จนแซงหลุยสส์ ิน้ พระชนม์เมอ่ื ค.ศ. 1270 และสงครามครเู สดก็
สุดส้ินลงในครง้ั นี้

สารบญั 1

เรื่อง บทที่ 1
บทนา
กติ ติกรรมประกาศ หน้า
บทคดั ยอ่
บทท่ี 1 บทนา ก ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
บทท่ี 2 เอกสารและโครงงานที่ ข ปัจจุบันการเรียนประวัติศาสตร์มีผู้คนจานวนมากให้ความสาคัญรวมถึง
เกยี่ วขอ้ ง 1 ภายในโรงเรียนดว้ ย โดยเฉพาะประวัตศิ าสตร์สากลที่ปัจจุบนั เข้ามามีอทิ ธิมากใน
บทที่ 3 วิธกี ารจดั ทาโครงงาน 2-27 ประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ในนักเรียน ครูจึงให้ความสาคัญเป็น
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ อยา่ งมากและในหนงึ่ ประวัตศิ าสตรส์ ากลทนี่ ่าสนใจคือการทาสงครามครเู สด
อา้ งองิ 28 สงครามครูเสดเป็นประวัติศาสตร์สากลที่มีความเป็นมายาวนานและบาง
ภาคผนวก 29 คนที่ศึกษาประวัติศาสตร์สากลอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนท้ังหมด
30 ดังน้ันผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นมาและเรื่องราวต่าง ๆ ในการทา

สงครามครูเสด
วตั ถปุ ระสงค์

1. เพือ่ ศึกษาประวตั ทิ ว่ั ไปของการทาสงครามครูเสด
2. เพอ่ื ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
หนังสือประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน – 20 ธนั วาคม 2562
ประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ บั
1. ทราบประวัตทิ ว่ั ไปของการทาสงครามครเู สด
2. สามารถเป็นประโยชนแ์ ก่ผอู้ ืน่

2 3

บทที่ 2 1. สงครามครูเสดเปน็ ผลของความขัดแย้งกนั เป็นเวลาชา้ นาน ระหวา่ ง
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง คริสตจักรทางภาคตะวันตกกบั ทางภาคตะวันออก ต่างฝา่ ยต่างก็พยายามทจี่ ะมี
อานาจเหนืออีกฝา่ ยหน่ึง โดยนาเสนอความเป็นผนู้ าในการรบเพื่อทวงคนื ดินแดน
ความหมายของสงครามครูเสด ศกั ด์ิสทิ ธ์ิ และหยุดยัง้ การแพรข่ ยายของศาสนาอิสลามท่ีเปน็ ไปอยา่ งรวดเรว็ จน
สงครามครูเสด มคี วามหมายวา่ เป็นการตอ่ สเู้ พื่อความถกู ตอ้ งชอบธรรม กอ่ ใหเ้ กิดความหวาดกลวั ข้นึ ทว่ั ไปในหม่ชู าวครสิ เตยี นในยโุ รป ดว้ ยเหตุดังกล่าว
ในศตวรรษที่ 11 ชาวคริสเตยี นจงึ ได้สง่ กองกาลังมาปะทะกับมสุ ลมิ
เป็นความถูกต้องชอบธรรมตามหลักศรทั ธาทางศาสนา เปน็ สงครามทีต่ ่อสเู้ พ่อื
ความถูกต้องตามพระประสงค์ของพระผูเ้ ปน็ เจา้ ซึ่งชาวมุสลิมใชค้ าวา่ จิฮัด ใน 2. ความกระตือรอื รน้ ในการแสวงบญุ ของชาวคริสเตยี นยังนครเยรูซาเล็ม
ภายหลังคาวา่ สงครามครเู สดถูกนาไปใชใ้ นทานองการรณรงค์ตอ่ สเู้ พื่อความชอบ มมี ากกวา่ ที่เคยเป็นมา ในชว่ งน้นั เยรูซาเลม็ ตกอย่ภู ายใต้การปกครองของมุสลมิ
ธรรมด้านตา่ ง ๆ เป็นสงครามศักดิ์สิทธ์ิตามพระประสงคข์ องพระผูเ้ ปน็ เจ้า ฆ่าคน ผ้แู สวงบุญชาวครสิ เตียนจึงมีความตอ้ งการดนิ แดนเยรูซาเล็มเปน็ ของตนเอง เพอ่ื
นอกรีต-คนตา่ งศาสนา ไมบ่ าป แล้วยงั ไดข้ ้ึนสวรรค์ ความสะดวกในการแสวงบุญมากยิง่ ข้ึน
สงครามครูเสดในมมุ มองศาสนาครสิ ต์
3. ชว่ งเวลาระหวา่ งน้ัน เป็นระยะเวลาที่ระสา่ ระสายอยูท่ ั่วไปในยโุ รป
คือ สงครามไม้กางเขน เดมิ มาจากคาวา่ "ครอส" (Cross) และเดิมที พวกเจา้ เมอื งต่าง ๆ ตา่ งก็ตอ่ สู้ทาสงครามซ่งึ กันและกนั พระสนั ตะปาปามี
ดนิ แดนศกั ด์สิ ิทธิ์ เยรซู าเล็ม (Jerusalem) นน้ั เปน็ ของชาวครสิ ตอ์ ยแู่ ลว้ แตถ่ กู ความเห็นวา่ ถา้ ปล่อยให้อยใู่ นสภาพเช่นน้ี จะทาใหช้ าวคริสเตยี นในยุโรปตอ้ ง
ชาวมสุ ลมิ รุกราน ฝ่ายครสิ ตม์ ีการประกาศความชอบธรรมในการทาสงคราม และ ออ่ นแอลง เขาจงึ ยุยง ปลุกระดมใหป้ ระชาชนหนั มาต่อสู้กับชาวมสุ ลิมแทนโดย
ยงั ยกหน้สี นิ ให้กับคนทเ่ี ขา้ ร่วมสงคราม และผนู้ าศาสนายงั ประกาศวา่ ผูใ้ ดทีร่ ่วม อา้ งว่าจะได้รับกุศลผลบญุ และเพอ่ื เอานครอันศักดิส์ ทิ ธ์ิ "เยรูซาเล็ม" กลบั คนื มา
รบจะได้ขึ้นสวรรค์
สงครามครูเสดในมุมมองศาสนาอิสลาม 4. มสุ ลมิ ไดก้ ลายเปน็ มหาอานาจทางการคา้ แถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์ ร
เนียนตัง้ แต่ศตวรรษที่ 10 เปน็ ตน้ มา การคา้ พาณิชยใ์ นทะเลเมดเิ ตอร์เรเนยี นจึง
คอื การรุกรานของชาวคริสต์ทีก่ ระทาตอ่ มสุ ลิม สาเหตุสงครามเกิด ตกอยใู่ นความควบคุมของมสุ ลิมอย่างเตม็ ที่ ดังน้นั ชาวคริสเตียนในยุโรปจงึ ต้อง
จากการที่ชาวครสิ ตไ์ ม่พอใจชาวมุสลมิ ที่ไม่ต้อนรับพวกตนในการเขา้ ไปแสวงบญุ

ท่ีเยรซู าเล็ม เป็นตน้ สาเหตุหลักท่ีก่อใหเ้ กดิ สงครามครูเสด

4 5

ทาสงครามกับมุสลิมเพ่ือหยุดยงั้ ความเจริญกา้ วหน้าของมุสลิม ชาวครสิ เตยี นปราบเตริ ก์ ซึ่งสันตะปาปากต็ อบรับการขอความช่วยเหลอื เพราะ
5. สนั ตะปาปา เออรแ์ บนที่ 2 ประสงค์จะรวมคริสตจกั รของกรกี มาไว้ใต้ นั่นเท่ากบั วา่ จักรพรรดแิ ห่งไบแซนไทน์เปน็ ผู้นาของศาสนาคริสตน์ กิ ายออโธด
อกซ์ยอมรบั อานาจของสนั ตะปาปา ซึง่ เป็นผนู้ าของนกิ ายโรมันคาทอลิกโดย
อทิ ธพิ ลของทา่ นดว้ ย จงึ ไดเ้ รียกประชมุ ชาวคริสเตียนทเ่ี มอื งเลอมองสใ์ นภาค สน้ิ เชงิ พระสันตะปาปาไดด้ าเนินการเรอื่ งนี้อยา่ งเร่งดว่ น
ตะวันออกเฉยี งใตข้ องฝร่งั เศส เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1095 และรบเรา้
ให้ชาวครสิ เตียน ทาสงครามกับชาวมสุ ลมิ ทา่ นไดส้ ญั ญาว่าผทู้ ีเ่ ขา้ รว่ มในการตอ่ สู้ หากเราพิจารณาในวงแคบลงมาแล้ว ในความรู้สึกของชาวยโุ รปนั้น ถกู
จะได้รบั การยกเวน้ จากบาปทเ่ี คยทามา และผูท้ ่ตี ายในสงครามกจ็ ะได้ขึ้น รกุ รานจากพวกตะวันออก คือ โลกมุสลมิ มาโดยตลอด นับตั้งแต่ ค.ศ. 632 เปน็
สวรรค์ ภายในเวลาไม่นานก็รวบรวมคนไดถ้ ึง 150,000 คน สว่ นมากเปน็ ชาวแฟ ต้นมา อิสลามไดข้ ยายอานาจเขา้ ไปในเขตแดนท่ีตะวนั ตกเคยมอี านาจ เชน่ ซีเรีย
รงค์ (Frank) และนอร์แมน (Norman) คนเหล่าน้ีไดม้ าชมุ นมุ กันทเ่ี มืองเยรซู าเล็ม อยี ิปต์ แอฟริกาเหนือ ตลอดจนคาบสมุทรไอบเี รยี (สเปนและโปรตุเกส) ซ้ายัง
ประวตั ิสงครามครูเสดโดยยอ่ คุกคามจกั รวรรดินิยมท่ีย่ิงใหญ่ในโลกตะวนั ตกคอื ไบแซนไทน์ และสร้างความ
สน่ั สะเทอื นใหแ้ กส่ ถาบนั ท่ีเปน็ หวั ใจของวฒั นธรรมตะวนั ตกและครสิ ต์ศาสนา นั่น
จดุ เริ่มตน้ ของสงครามครเู สด หลงั จากทพี่ ระเยซูคริสตเ์ สยี ชวี ิตแล้ว ก็คือกรุงโรม โดยมสุ ลมิ สามารถยึดครอบครองบางสว่ นของอติ าลี ตลอดสมัยน้ี
แผ่นดนิ ท่พี ระเยซูคริสต์มชี วี ติ อยู่ กค็ ือเมืองเบธเลเฮม เมอื งนาซาเร็ธ และเมอื ง การคา้ กับตะวนั ออก ตกอย่ใู นมือของอสิ ลาม สงครามครเู สดจึงเปน็ ความ
เยรซู าเล็ม ถกู เรียกว่าแผน่ ดินศักด์สิ ิทธ์ิ ชาวครสิ เตยี นจะเดินทางไปแสวงบุญท่ี พยายามของชาวตะวันตกทจ่ี ะล้มอานาจของตะวันออกท่เี ปน็ มสุ ลิมหลงั จากท่แี พ้
เมืองเหลา่ น้ี อย่างไรกต็ าม เมอื งเหลา่ นี้บางเมอื งก็เปน็ สถานท่ีสาคญั ทางศาสนา มาโดยตลอด
ของชาวมุสลิมด้วยเชน่ กัน เม่อื พวกซลั จคู๊ (มสุ ลิม) เข้ามามอี านาจ ไดค้ รอบครอง
ซีเรยี และเอเชยี ไมเนอร์ของไบแซนไทน์ ชัยชนะของซลั จ๊คู ในการยทุ ธทีม่ านซิ แรงจงู ใจสาคญั ทท่ี าใหช้ าวยโุ รปเดนิ ทางฝ่าอันตรายไปยังโลกอิสลาม คือ
เคอร์ท ในปี ค.ศ. 1071 นั้น เป็นการขับไล่อานาจของไบแซนไทนอ์ อกจากเอเชยี กษตั รยิ ์ฝรั่งเศสและเยอรมนั ต้องการดนิ แดนเพ่ิม บรรดาอศั วินและขนุ นาง
ไมเนอร์ และอกี ไม่ก่ีปีต่อมาคอื ในปี ค.ศ. 1092 ซลั จู๊คก็ตเี มอื งนิคาเอจากไบแซน ตอ้ งการผจญภัยแสดงความกลา้ หาญตามอดุ มคติของอศั วนิ ที่ดี พวกทาสต้องการ
ไทนไ์ ดอ้ ีก ซึ่งทาใหจ้ กั รพรรดแิ ห่งไบแซนไทนต์ น่ื ตระหนัก เพราะอสิ ลามกาลงั เขา้ เปน็ อิสระ เสรชี นตอ้ งการความร่ารวยและแสดงความศรัทธาตอ่ ศาสนารวมท้งั
ใกลก้ รงุ คอนสแตนตโิ นเป้ิลเขา้ ไปทกุ ทเี มอ่ื เห็นดงั นัน้ จกั รพรรดิอเลก็ ซอิ ุส คอนเน ความพยายามของ พระสันตะปาปาในอนั ทจี่ ะรวมครสิ ตศ์ าสนานกิ ายออรโ์ ธ
นสุ แห่งไบแซนไทน์ ได้ขอความช่วยเหลอื ไปยงั โป๊ปเกรกอรที ี่ 7 แห่งกรงุ โรม ให้ ดอกซ์ให้เขา้ กบั นิกายโรมนั คาทอลกิ ภายใต้การบงั คบั บัญชาของตนแตเ่ พยี งผู้
เดยี ว ประกอบกบั สมัยน้ันอานาจของอสิ ลามเองก็ได้ออ่ นแอลงเนอื่ งจากความ

6 7

แตกแยกภายใน คือ ภายหลงั ทซ่ี ลั จคู๊ เสอื่ มอานาจลง โลกอสิ ลามได้ถูกแบ่งแยก ของ ปีเตอร์ นกั พรต (Peter of Amines) เขาผู้นไี้ ดเ้ ดินทางทอ่ งเท่ียวไปท่ัวยุโรป
ออกเป็นแควน้ เล็กแคว้นน้อย ปราศจากศูนยก์ ลางอกี ครัง้ คอลีฟะฮแฺ หง่ ฟาฏมี ี เพือ่ ป่าวประกาศเรอ่ื งราวการกดข่ีของชาวเตริ ก์ ต่อชาวครสิ เตียนในปาเลสไตน์ ซึง่
ยะฮเฺ องกต็ กอยูใ่ นสภาพท่ีอ่อนแอและพยายามจากัดอานาจของตนอยเู่ ฉพาะใน หาไดเ้ ปน็ ความจริงไม่ กลา่ วไดว้ ่ากองทพั นีเ้ ป็นกองทพั ของประชาชนมากกว่า
อยี ิปต์เท่านนั้ พระสันตะปาปาได้ทาการเรยี กร้องให้ทาสงครามครเู สด กล่าวถงึ กองทพั ของทหารที่จะไปทาสงคราม เพราะมผี ู้นาทเ่ี ปน็ บาทหลวงและสามัญชน
ความจาเป็นท่ีจะต้องทาเพราะเปน็ คาส่งั ของพระเจา้ แตท่ วา่ เกรกกอรที ่ี 7 ได้ ธรรมดาปราศจากความร้ใู นการรบ และมไิ ด้มีอาวุธทค่ี รบครนั ปรากฏว่ากองทพั
เสยี ชวี ิตลงเสยี ก่อนท่ีจะปฏบิ ตั ติ ามสญั ญาในปี ค.ศ. 1095 จักรพรรดแิ หง่ ไบแซน น้สี ่วนใหญม่ าถงึ เพยี งฮังการี เพราะเม่ือขาดอาหารลงก็จะทาการปลน้ สะดม จึง
ไทนไ์ ด้ขอร้องทานองเดยี วไปยงั พระสนั ตะปาปาคนใหม่ คือ เออร์บานที่ 2 ซง่ึ ถกู ประชาชนแถบนน้ั ตอ่ ตา้ น และส่วนใหญจ่ ะตายเสียตามทาง ท่เี หลือรอดมาซงึ่
พระสันตะปาปาคนนีก้ ็ไดต้ อบรับการเรยี กร้องทนั ที พระสนั ตะปาปาไดจ้ ดั ประชมุ มีจานวนเล็กนอ้ ย เม่ือเผชญิ กบั พวกซลั จคู๊ จงึ ถกู ตีแตกพา่ ยกลบั ไป สงครามครั้งน้ี
กันท่เี คลมองต์ (Clermont) ในประเทศฝร่งั เศส เรยี กร้องใหป้ ระชาชนทา มิไดก้ ่อให้เกดิ ผลสะท้อนใด ๆ นอกจากจะกระตุ้นให้ชาวยโุ รปมคี วามเกลียดชัง
สงครามครเู สดเพือ่ กอบกูส้ ถานที่อันศกั ดิ์สทิ ธิ์ คือ กรงุ เยรูซาเลม็ คนื จากอสิ ลาม.. มุสลมิ มากข้นึ ไปอีก
คาปราศรัยของพระสันตะปาปามีใจความว่า
สงครามครเู สดเพ่ือยึดครองแผ่นดนิ ศักดิส์ ิทธิ์ เกดิ ข้นึ ครง้ั แรกใน ค.ศ.
"ดว้ ยบญั ชาของพระเจา้ ใหเ้ จา้ หยดุ ยงั้ การทาสงครามกันเอง และให้เขา 1096 โดยมอี ศั วนิ ประมาณ 50,000 คนเขา้ ร่วม ส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเศส เสน้ ทาง
เหล่านัน้ หนั มาถอื อาวธุ มุ่งหนา้ ไปทาลายผปู้ ฏิเสธ (มสุ ลิม)" ทที่ หารครเู สดจะต้องเดนิ ทางมาน้ันมีระยะทาง 2,000 ไมล์ ทหารครเู สดท่ีมาใน
ครัง้ นั้นอยูภ่ ายใต้การนาของ โรเบริ ์ต แห่งนอร์มังดี ทหารบางคนเข้ารว่ มสงคราม
ปรากฏวา่ พระสนั ตะปาปารวบรวมคนได้ถึง 150,000 คน ซึง่ ส่วนใหญ่ ครั้งนดี้ ว้ ยเหตุผลทางศาสนา บางคนเข้ารว่ มเพราะต้องการผจญภยั หรอื แสวงโชค
เปน็ ชาวฝรัง่ เศสไปรว่ มทาสงครามครูเสด จะเหน็ ว่าในบรรดาชายชาวยุโรปที่ ใน ค.ศ.1099 ทหารครูเสดได้มาถงึ ดา้ นนอกกาแพงเมอื งเยรซู าเล็ม ฝา่ ยมสุ ลิม
ต้องการทาสงครามครเู สดมากทส่ี ดุ ก็เห็นจะได้แก่ ชาวฝร่ังเศส ดงั นัน้ การจัดตงั้ (ซึ่งพวกทหารครูเสดเรยี กวา่ ซาราเซน็ ) ไดต้ อ่ สปู้ อ้ งกันอย่างเข้มแขง็ ทหารครูเสด
รฐั ตา่ ง ๆ ในตะวันออกกลางภายหลงั ทพี่ วกครเู สดสามารถปกครองดินแดนน้จี ึง ปิดลอ้ มเมืองอย่เู ดอื นกว่าจงึ ฝ่ากาแพงเข้าไปไดแ้ ละเม่อื เข้าเมอื งได้ ทหารครสิ
เปน็ รฐั ของฝรัง่ เศส บาทหลวง บรรดาเจา้ ชาย อศั วนิ และนกั รบลว้ นแตเ่ ปน็ ชาว เตียนก็ฆา่ มสุ ลมิ ทุกคนที่พวกเขาพบ เพราะทหารคริสเตยี นถือวา่ ชาวมสุ ลมิ ทุก
ฝรง่ั เศสเสียสว่ นใหญ่ คนคือผไู้ มศ่ รทั ธาในเมอื งศักดิ์สทิ ธ์ขิ องพระเจ้า

ในขณะท่ีทพั ครเู สดกาลังจะยกมารบกบั อสิ ลาม กไ็ ดม้ กี องทัพของ ใน ค.ศ. 1144 มุสลมิ ยดึ เมอื งอีเดสซากลับคืนมาได้ สงครามครเู สดคร้ังท่ี
ประชาชนผมู้ ศี รทั ธาแรงกลา้ เดนิ ทัพมาก่อนแล้วในปี ค.ศ. 1094 ตามคาชักชวน

8 9

สองเกดิ ข้นึ เพราะพวกยุโรปตอ้ งการที่จะยึดเยรซู าเล็มกลับคนื มา แตต่ อ้ งประสบ อย่างเด็ดขาดเหนือกองทัพไบแซนไทน์เมื่อ ค.ศ. 1071 และตัดการเข้าถึง
ความล้มเหลว ต่อมาใน ค.ศ.1187 ผูน้ ามุสลมิ คนใหม่คอื เศาะลาฮดุ ดีน (ซาลา เยรูซาเล็มของคริสเตียน จักรพรรดิไบแซนไทน์ อเล็กซิสท่ี 1 ทรงเกรงว่าเอเชียไม
ดิน) ได้โจมตีอาณาจักรของครสิ เตียนโดยเริ่มจากสงครามฮิตตนิ กอ่ น หลังจากนน้ั เนอร์ทั้งหมดจะถูกบุกรุก พระองค์จึงทรงเรียกร้องผู้นาคริสเตียนตะวันตกและ
ก็เขา้ ไปยดึ เมอื งเยรูซาเลม็ กลบั คนื มาได้ ทหารมสุ ลิมตอ้ งการที่จะประหารชาว สันตะปาปาให้มาช่วยเหลือโดยไปจาริกแสวงบุญหรือสงครามศาสนาเพ่ืปลด
คริสเตียนทัง้ หมดท่อี ยูใ่ นเมือง แต่ซาลาดนิ ไม่อนญุ าต สงครามครูเสดคร้งั ที่สาม ปล่อยเยรูซาเล็มจากการปกครองของมุสลิม อีกสาเหตุหน่ึงเป็นเพราะการทาลาย
เกดิ ข้นึ เพราะครสิ ตจักรมีความตอ้ งการทีจ่ ะขบั ไลซ่ าลาดินออกจากแผ่นดิน ล้ า ง ส ถ า น ท่ี ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ิ ข อ ง ค ริ ส เ ตี ย น เ ป็ น จ า น ว น ม า ก แ ล ะ ก า ร เ บี ย ด เ บี ย น
ศักดส์ิ ิทธิ์ ครสิ ตศ์ าสนิกชนภายใตอ้ ลั -ฮาคิม กาหลิปราชวงศฟ์ าตมิ ยี ะห์
นักรบครูเสดประกอบด้วยหน่วยทหารแห่งโรมันคาทอลิกจากทั่วยุโรปตะวันตก
หนง่ึ ในบรรดาแม่ทพั ท่ีนาทหารครเู สดมาในคร้ังนน้ั คอื กษัตรยิ ร์ ชิ ารด์ ท่ี 1 และไม่อยูภ่ ายใตอ้ านาจบังคบั บญั ชารวม สงครามครูเสดชุดหลกั โดยเฉพาะอย่าง
แห่งองั กฤษหรอื ทร่ี ้จู ักกันดีวา่ "ริชารด์ ใจสงิ ห์" (Richard the Lionheart) ไดท้ า ยิ่งท่ีพุ่งเป้าต่อมุสลิมในเลแวนต์ (Levant) เกิดข้ึนระหว่าง ค.ศ. 1095 ถึง 1291
สงครามกับซาลาดินสงครามนองเลือดจงึ เกดิ ขึน้ หลายคร้งั แต่ทหารของซาลาดิน นักประวัตศิ าสตร์ให้ตัวเลขสงครามครูเสดก่อนหน้านั้นอีกมาก หลังมีความสาเร็จ
เข้มแขง็ กวา่ ดงั น้ัน สงิ่ ทก่ี ษัตริย์รชิ าร์ดทาได้ กค็ อื การทาสญั ญากับ ซาลาดนิ ใน ในช่วงแรกอยู่บ้าง สงครามครูเสดช่วงหลังกลับล้มเหลว และนักรบครูเสดถูก
ค.ศ.1192 สัญญาน้ีระบุว่าทาพวกคริสเตยี นอาศัยอยใู่ นเมืองตา่ ง ๆ ได้ เช่น บังคับให้กลับบ้าน ทหารหลายแสนคนกลายเป็นนักรบครูเสดโดยการกล่าว
เมอื งอัครา บนฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์ รเนียน และไปเยีย่ มแผน่ ดนิ ศักดิ์สิทธ์ิได้ ปฏิญาณ สมเด็จพระสันตะปาปาให้การไถ่บาปบริบูรณ์ (plenary indulgence)
หลงั จากน้นั อกี หน่งึ ศตวรรษ มุสลมิ ก็สามารถยดึ เมอื งครสิ เตียนต่าง ๆ กลับคืนมา แก่ทหารเหล่านั้น สัญลักษณ์ของนักรบเหล่าน้ี คือ กางเขน คาว่า "ครูเสด" มา
ได้ กองทหารครูเสดไดถ้ ูกสง่ มาช่วยเมอื งเหลา่ นหี้ ลายครั้ง แตไ่ มป่ ระสบผลสาเรจ็ จากภาษาฝร่ังเศส หมายถึง การยกกางเขนขึ้น ทหารจานวนมากมาจากฝรั่งเศส
และเรยี กตนเองว่า "แฟรงก์" ซ่ึงกลายเปน็ คาสามัญท่ีมุสลิมใช้
สงครามครเู สด (Crusades แปลว่า "สงครามไมก้ างเขน") คาว่า "ครูเสด" ยงั ใชอ้ ธิบายการทัพทีม่ เี หตจุ งู ใจทางศาสนาที่ดาเนินระหว่าง ค.ศ.
เป็นชุดสงครามรบนอกประเทศทางศาสนา ท่ีถูกทาให้ศักด์ิสิทธ์ิโดยสมเด็จพระ 1100 และ 1600 ในดนิ แดนนอกเหนือไปจากเลแวนต์ โดยมกั เปน็ สงครามกับ
สันตะปาปาเออร์บันท่ี 2 และศาสนจักรคาทอลิก มีเป้าหมายที่แถลงไว้เพื่อฟ้ืนฟู พวกนอกศาสนา นอกรตี และประชาชนภายใต
การเข้าถึงที่ศักด์ิสิทธิ์ในและใกล้เยรูซาเล็มของคริสเตียน เยรูซาเล็มเป็นนคร
ศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของศาสนาเอบราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลาม) ภูมิหลังสงครามครูเสดเกิดเม่ือเซลจุคเติร์กมีชัยชนะ

10 11

บพั พาชนียกรรม (excommunication) ดว้ ยเหตผุ ลดา้ นศาสนา เศรษฐกิจและ ขณะน้นั ซงึ่ ได้รบั อนญุ าตใหอ้ อกไปได้ แต่ทวา่ ขา่ วการรบน้ันไม่อาจไปถึงพระ
การเมอื งผสมกนั การแขง่ ขนั กนั ระหว่างคริสเตยี นและมสุ ลมิ ยงั นาไปส่พู นั ธมติ ร สนั ตะปาปา เน่อื งจากพระองคส์ ิ้นพระชนม์ในอีกไมก่ ่วี ันถดั มาผนู้ าเหลา่ นกั รบ
ระหว่างกลุ่มแยกศาสนาตอ่ ค่แู ขง่ ของตน เชน่ ครสิ เตยี นเป็นพนั ธมิตรกับรัฐ ศักด์สิ ิทธท์ิ ่ไี ดร้ บั เลอื กคือ กอดฟรีย์แหง่ บยู ง ซ่ึงอยใู่ นตาแหนง่ นานหน่ึงปจี ึง
สุลต่านรมู ที่นบั ถืออสิ ลามระหวา่ งสงครามครเู สดครัง้ ทหี่ า้ เสยี ชวี ติ เดือนกรกฎาคมปี 1100 บอลดว์ นิ จากเอเดสซาจึงขึน้ สบื เป็นกษตั ริย์
สงครามครเู สดส่งผลกระทบใหญห่ ลวงทางการเมือง เศรษฐกจิ และสงั คมตอ่ ยโุ รป พระองคอ์ ภิเษกกบั เจ้าหญิงอาร์เมเนีย แต่ไรร้ ัชทายาท พระองค์สวรรคตในปี
ตะวนั ตก มันส่งผลให้จักรวรรดิไบแซนไทน์ทนี่ ับถือคริสต์ออ่ นแอลงมาก และเสีย 1118 ผเู้ ป็นราชนดั ดานามบอลดว์ ินจึงครองราชย์เปน็ กษัตริย์บอลด์วินที่ 2 แห่ง
ใหแ้ ก่เตริ ก์ มุสลิมในอีกหลายศตวรรษต่อมา เรกองกสิ ตา สงครามอนั ยาวนานใน อาณาจักรศกั ดิส์ ิทธ์ิ มรี าชธิดา 3 พระองค์ และท่นี า่ สนใจคอื ครงั้ น้บี ลั ลังกส์ ืบทอด
คาบสมุทรไอบเี รีย ซง่ึ กาลงั คริสเตียนพชิ ิตคาบสมทุ รคนื จากมสุ ลิม มี ทางธดิ าองค์โตหรือมเหสี และพระสวามจี ะครองราชยแ์ ทนกษัตรยิ ์องค์กอ่ น
ความสัมพนั ธ์ใกล้ชดิ กบั สงครามครูเสด สงครามครูเสดมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างทางความเช่ือในศาสนาแต่ละ
สงครามครูเสดคร้งั ท่ี 1 ค.ศ. 1095-1101 ศาสนา จนทาให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ซ่ึงผู้เร่ิมต้นคือชาวมุสลิมต้องการ
ครอบครองดินแดนศักดิส์ ิทธ์ิ คือ กรุงเยรูซาเลม นอกจากนั้นเหตผุ ลทางการเมือง
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บนั ท่ี 2 ในสภาแหง่ เคลยี มอนท์ประกาศให้ ก็เป็นอีกสาเหตุของสงครามด้วย เพราะในสมัยนั้นเศรษฐกิจในยุโรบตกต่า ผู้นา
แย่งชิงแดนศักดสิ ิทธ์ิคนื เร่ิมต้นเม่ือปี 1095 โดยสมเดจ็ พระสันตะปาปาเออรบ์ นั ท่ี ศาสนาในโรมันคาทอลิกเรืองอานาจมาก และมีอานาจเหนือกษัตริย์ และ
2 (Urban II) แห่งกรุงโรม รวบรวมกองทพั ชาวคริสต์ไปยังกรงุ เยรซู าเลม ชว่ งแรก ครอบครองทรัพย์สินมหาศาล ขนาดมีความเชื่อในตอนนั้นว่า ถ้าเป็นไปได้พ่อแม่
กองทัพของปเี ตอร์ นกั พรต (Peter the Hermit) นาล่วงหน้ากองทพั ใหญไ่ ปก่อน ทุกคนอยากให้บุตรชายของตนเปน็ นกั บวชเพื่อจะเป็นผู้นาศาสนา
สว่ นกองทัพหลกั มีประมาณ 50,000 คนซง่ึ สว่ นใหญ่มาจากประเทศฝรัง่ เศส นา สงครามครูเสดได้คร่าชีวิตและทรัพย์สินของมนุษยชาติอย่างมากมายมหาศาล
โดย โรเบิรต์ เคอร์โทส ดยกุ แห่งนอรม์ ังดโี อรสของสมเดจ็ พระเจา้ วิลเลียมที่ 1 เพราะพระสันตะปาปาอ้างว่าเขาสามารถล้างบาปให้กับนักรบครูเสดได้ และ
แห่งอังกฤษในทส่ี ุดเม่ือปี 1099 กองทัพกเ็ ดินทางจากแอนติออคมาถงึ กาแพง อนุญาตให้ปล้น ฆ่า ยึดทรัพย์พวกนอกศาสนาได้ ซ่ึงหลักการนี้ไม่มีในพระคาภีร์
เมือง และยึดฐานที่มั่นใกล้กาแพงเข้าปดิ ล้อมเยรูซาเลมไว้ กองกาลังมสุ ลิมท่ีไดร้ บั ไบเบิ้ล อีกทั้งขุนนางในสมัยนั้นต้องการยึดทรัพย์สินของพวกยิวที่ร่ารวย และ
การขนานนามว่า ซาระเซ็น ไดต้ ่อสดู้ ้วยความเขม้ แขง็ ทว่าท้ายทส่ี ดุ นักรบครเู สด ต้องการมีอิทธิพลในยุโรบไปจนถึงตะวันออกกลางจึงใช้ข้ออ้างของศาสนามาอ้าง
กบ็ กุ ฝา่ เข้าไป และฆ่าล้างทุกคนที่ไม่ใชช่ าวครสิ ตก์ ระท่ังชาวมสุ ลมิ ในเมืองหรอื ในการทาสงครามครงั้ น้ี
ชาวยิวในสถานทท่ี างศาสนากล็ ว้ นถูกฆ่าจนหมด เหลือเพยี งผูป้ กครองเดิมใน

12 13

ผลของสงครามครูเสดนี้ฆ่าคนไปจานวนมากมายนับจากยิวในยุโรบไปจนถึงยิวใน ความสามารถที่จะเอาชนะได้ ประกอบกับได้ข่าวว่า จักรพรรดิยอห์น คอมเนนุส
เยรูซาเร็ม และทาให้ชาวมุสลิมและคริสเตียนบาดหมางกันทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าน้ีทั้ง (John Comnenus) ได้ยึดเอานครอันติออก ที่พวกครูเสดปกครองอยู่น้ัน เข้ามา
สองศาสนา แม้ท้ังสองจะมีความต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในดินแดนแถบ อยู่ในอาณาจักรไบแซนไทน์ และได้ส่งกองทัพมาประชิตเมืองอเลปโปของตน
นั้น และสงครามครูเสดทาให้ความขัดแย้งเหล่านั้นยังคงหลงเหลือมาจนถึง พวกครเู สดทีส่ ่งมาโดยจกั รพรรดิยอห์น คอมเนนุส (John Comnenus) พวกนีย้ ึด
ปัจจุบัน เมืองบุซาอะ (Buzaa) ได้ฆ่าพวกผู้ชายทั้งหมดแล้วกวาดต้อนผู้หญิงและเด็กไป
สงครามครูเสดครัง้ ที่ 2 (1147–1149) เปน็ ทาส
แม้ซังกีจะวางแผนการเพ่ือยึดนครดามัสคัสอีกในเวลาต่อมา ถึงข้ันกับสมรสกับ
ลัทธิศักดินา (Feudalism) ที่พวกครูเสดนามาใช้ในเอเชียน้อย (Asia นางซมุ ุรรดุ มารดาเจ้านคร ดว้ ยการยกเมอื งฮิมสฺเปน็ สนิ สอด และตอ่ มาเจา้ นครก็
Minor) น้ีได้ระบาดในหมู่พวกมุสลิมเช่นกัน พวกมุสลิมชนชาติต่าง ๆ ใน ถกู ลอบสงั หาร ซงั กกี ไ็ มอ่ าจจะยึดเอานครดามัสคสั เปน็ ของตนได้ เวลาต่อมา นคร
ตะวันออกกลางตา่ งกแ็ ก่งแย่งถืออานาจกัน แตกออกเปน็ หลายนคร ดามัสคัสก็กลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพวกครูเสดอีกครั้ง และได้ร่วมกันโจมตี
อิมาดดุ ดนี ซงั กี (Imaduddin Zangi) ผเู้ ปน็ บตุ รคนหน่งึ ของ อกั สุนกูร อัลฮาญบิ กองทัพของซังกีที่บานิยาส ซังกีได้ยกทัพเข้าตีนครเอเดสสาที่อยู่ภายใต้พวกครู
ซ่ึงเป็นเจ้าเมืองฮะลับ หรืองอเลปโป (ภาษาละติน: Aleppo) ภายใต้อาณาจักร เสดแตกเม่ือวันท่ี 24 ธนั วาคม ค.ศ. 1114 จุดน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครูเสด
ของ มะลิกซาห์ ใน ค.ศ. 1127 ได้เป็นอะตาเบก (เจ้านคร) แห่งโมสุล และต่อมา ครัง้ ท่ี 2
1128 กไ็ ด้รวบรวมอเลปโปเข้าอย่ใู ต้อานาจของตน โดยเขา้ ขา้ งกษัตรยิ แ์ หง่ สัลญูก ซังงีถูกทาสรับใช้ของตน ซึ่งเป็นชาวแฟรงก์ ลอบสังหารเม่ือวันท่ี 5 เราะบี
ซ่ึงกาลังแย่งชิงเขตแดนต่าง ๆ ของจักรวรรดิอับบาซียะฮ์ ในปี ค.ศ. 1135 เขา อุษษานีย์ 541 ตรงกับวันท่ี 14 กันยายน 1146 ซังงีมีบุตร 4 คน ล้วนเป็นคนมี
พยายามตีนครดามัสคัส เมื่อรวบรวมให้อยใู่ ต้อานาจ แต่ก็ไม่สาเร็จ ระหวา่ งทางท่ี ความสามารถท้ังส้ิน ในระหว่างความยุ่งยากนี้พวกคริสต์ในเมืองเอเดสสา คิด
ถอยทัพกลับไปอเลปโป ก็ได้เข้าตีนครฮิมสฺ เพ่ือยึดมาเป็นของตน แต่ตีไม่สาเร็จ กบฏฆ่าทหารมสุ ลมิ ทรี่ ักษาเมอื งและได้รบั ความช่วยเหลือจากพวกแฟรงก์ ภายใต้
สองปตี ่อมา ซังกีย้อนกลับมาตีนครฮิมสฺอีกครั้ง แต่ก็ไม่สาเร็จอีกเช่นกัน ทางนคร การนาของโยสเซลนิ (Joscellin) ยดึ เมอื งเอเดสสาได้ แต่บตุ รสองคนของซงั งี ช่อื
ดามัสคัสเม่ือกลัวว่าซังกีจะยกทัพมาประชิตเมืองอีกคร้ัง ก็ได้ผูกสัมพันธไมตรีกับ
อาณาจักรเยรูซาเลมของพวกครูเสด ซังกียกทัพไปตีพวกครูเสด จนเกิดปะทะกัน
ที่บารีน ฟูล์ก เจ้าราชอาณาจักรเยรูซาเลมพ่ายแพ้ พากองทัพท่ีรอดตายหนีออก
จากนครเยรซู าเลม ซงั กไี ด้ผูกสมั พันธไมตรกี ับนครดามัสคสั เม่อื เห็นวา่ ตนไม่มี

14 15

นูรุดดีน มะฮฺมูด (ฝร่ังเรียก Noradius) ตีเมืองเอเดสสากลับคืนมาได้ พวกที่ก่อ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกครูเสดมีกาลังพลมาก จึงเหลือรอดมาถึงเมืองอันติ
กบฏและทหารแฟรงกถ์ ูกฆา่ พวกอารม์ เิ นียนที่เปน็ ตน้ คิดกบฏถกู เนรเทศ และนู ออก ซ่ึงเวลานั้นพวกขุนนางและอัศวินจานวนมากพักอยู่ในเมืองอันติออก ซ่ึง
รุดดีนส่ังให้ร้ือกาแพงเมือง ผู้คนต่างหนีออกจากเมืองจนเมืองเอเดสสากลายเปน็ เวลาน้ันเรย์มอง ผู้เป็นลุงของราชินีอีเลนอร์ เป็นผู้ปกครองเวลานั้นพวกขุนนาง
เมืองร้าง การสูญเสียเมืองเอเดสสาเป็นครั้งท่ี 2 นี้ ได้ก่อให้เกิดการโฆษณาขนาน และอัศวินจานวนมากพักอยู่ในเมืองอันติออกเชน่ เคาน์เตสแห่งบัวส์ (Countess
ใหญ่ในยุโรป แบร์นาร์แห่งแกลร์โว (Bernard Clairvaux) ซ่ึงฉลาดในการพูดและ of Blois) เคาน์เตสแห่งรูสสี ( Countess of Roussi) ดัชเชสแห่งบุยยอง
ได้ฉายาว่า ปีเตอร์นักพรตคนที่สอง ได้เที่ยวเทศนาปลุกใจนักรบ ให้ร่วมกัน (Duchess of Bouillon) Sybille แห่งแฟลนเดอร์ส และสตรีของผู้สูงศักด์ิอื่น ๆ
ป้องกันสถานกาเนิดแห่งศาสนาคริสต์ เหตุน้ีทาให้พวกคริสเตียนตกใจกลัวย่ิงนัก อีก แต่จอมราชินีของพวกเขา คือมเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 7 เม่ือพักผ่อนและ
ว่า พวกสัลญูกตุรกีจะยกทัพมาตียุโรป และตนจะไม่ได้เปน็ เจ้าของศาสนสถานใน สนุกสนานกับพวกผู้หญิงเพียงพอแล้ว พวกครูเสดก็ยกทัพเข้าล้อมเมืองดามัสคัส
ปาเลสไตน์อีก การปลุกใจครั้งนี้ไม่เร้าใจแต่เพียงขุนนาง อัศวินและสามัญชน ซึ่ง แตไ่ ม่สาเร็จ เพราะนูรุดดีน และสัยฟุดดนี อลั ฆอซี บุตรทั้งสองของซังกี ได้ยกทัพ
เปน็ ส่วนในสงครามครูเสดครง้ั แรกเท่าน้ัน พวกกษตั รยิ ต์ า่ ง ๆ ก็พลอยนิยมไปด้วย มาช่วย ทง้ั กษตั ริย์คอนราดแห่งเยอรมนีและพระเจา้ หลยุ สท์ ่ี 7 แหง่ ฝรัง่ เศสไดเ้ ลกิ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศสได้ถือเอาสงครามครูเสดเป็นเครื่องเบ่ียงบ่ายการ ทัพกลับยุโรป พวกครูเสดต้องล่าทัพกลับบ้านเมืองด้วยความผิดหวังและสูญเสีย
กระทาอันโหดร้าย ต่อพลเมืองบางพวกท่ีเป็นกบฏต่อพระองค์ กษัตริย์คอนราดที่ อยา่ งหนัก ส่วนพวกครูเสดที่มาจากพวกยโุ รปเหนือ ก็ไดเ้ คล่ือนทัพจนถึงโปรตเุ กส
3 แห่งเยอรมันเข้าร่วมทัพด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1147 ข้างพระเจ้า แล้วได้ร่วมมือกับกษัตริย์อัลฟอนโซ เพ่ือโจมตีนครลิสบอน และขับไล่พวกมุสลิม
หลุยส์ท่ี 7 แห่งฝร่ังเศส มีพระมเหสีร่วมไปในกองทัพด้วย ช่ืออิเลนอร์ (เอลินอร์ ออกจากนครนี้ในปี 1147 กองทัพครูเสดจากเยอรมันได้เข้าไปโจมตีพวกสลาฟท่ี
แห่งอากีแตน มเหสีคนน้ีต่อมาไปสมรสกับพระเจ้าเฮนร่ีท่ี 2 แห่งอังกฤษ) การท่ี อยู่รอบอาณาเขตอาณาจักรเยอรมนั
ราชินีเข้าร่วมกองทัพด้วยทาให้ผู้หญิงฝร่ังเศสอีกจานวนมากอาสาเข้ากองทัพครู สงครามครเู สดคร้ังที่ 3 (1187–1192)
เสด ซ่ึงคราวนั้นมีพลประมาณ 900,000 คน พวกฝร่ังเศสได้กระทาชู้กับหญิงใน
กองทัพอย่างเปิดเผย กองทัพของสองกษัตริย์ได้รับการต่อต้านและเสียหายอย่าง ศอลาฮุดดีน อัลอัยยูบีย์ ได้ตีเอานครเยรูซาเลมกลับคืนมาเป็นของพวก
หนกั สว่ นหนึง่ กองทัพของกษตั ริย์คอนราดถกู ทาลายท่เี มืองลาซกิ ยี ะ มุสลิมอีกคร้ังในปี 1187 เม่ือศอลาฮุดดีนได้ข่าวพวกแฟรงก์ยกทัพมา จึงประชุม
ส่วนกองทัพของพระเจา้ หลุยสท์ ่ี 7 ทย่ี กมาทางทะเลกถ็ กู โจมตยี บั เยนิ โดย นายทัพโดยให้ความเห็นว่าจะโจมตีพวกน้ีขณะเดินทัพอยู่ แต่พวกนายพลว่าให้ตี
เมื่อมาถึงชานเมืองอักกะ (Acre) พวกครูเสดได้ตั้งทัพล้อมเมืองนี้ไว้ และปีกข้าง
เฉพาะท่เี มืองก็อดมูส (Babadagh ปจั จุบนั ในตุรกี ภาษาละตนิ : Cadmus) หนึ่งจดทะเล ทาให้สามารถรับเสบียงจากยุโรปได้สะดวก ถ้าศอลาฮุดดีนได้เริ่ม

16 17

โจมตีพวกน้ีขณะเดินทาง ก็คงไม่ประสบสถาณะคับขันเช่นนี้ พวกตุรกีจากเมือง "พวกนอกศาสนา" ครั้งน้ีทาให้ตนถูกเว้นบาปกรรมทั้งหมดและได้ข้ึนสวรรค์ ศอ
ใกล้ ๆ ก็ยกทัพมาช่วย และในวันที่ 1 ชะอฺบาน 585 (14 กันยายน 1189) ศอลา ลาฮุดดีนจัดทัพรับมือพวกน้ีอย่างเต็มท่ี ให้ลูกชายของตนช่ือ อะลีย์ อุษมาน
ฮุดดีนได้เริ่มโจมตีพวกครูเสด หลานชายของท่านคนหนึ่งช่ือ ตะกียุดดีน ได้แสดง และฆอซี อยู่กลางทัพ ส่วนปีกทางขวาให้น้องชายช่ือสัยฟุดดีนเป็นแม่ทัพ
ความกล้าหาญมากในการรบ ตอนนี้ทหารศอลาฮุดดนี มกี าลังน้อยกว่าพวกครเุ สด ทางซ้ายให้เจ้านครต่าง ๆ คุม แตใ่ นวันประจัญบานกันนั้นตัวศอลาฮุดดีนเองป่วย
มาก เพราะต้องกระจายกาลังป้องกันเมืองหน้าด่านต่าง ๆ เช่นท่ียืนยันเขตแดน จึงไดเ้ ฝ้าดูการสู้รบจากยอดเขาแห่งหนึ่ง พวกครูเสดถูกตพี ่ายตกทะเลไดร้ ับความ
ติดเมืองตริโปลี เอเดสสา อันติออก อเล็กซานเดรีย ฯลฯ ในรอบนอกเมืองอักกา เสียหายอย่างหนัก พวกนี้เร่ิมขาดแคลนอาหารและโดยที่ฤดูหนาวย่างเข้ามา จึง
น้ัน พวกครูเสดถูกฆ่าราว 10,000 คน ได้เกิดโรคระบาดข้ึนเพราะด้วยศพทหาร พักการรบ เมื่อถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ คือเดือนเมษายน 1191 พวกครูเสดได้รับทัพ
เหล่านี้ เนื่องจากติดพันอยู่การสงคราม ไม่สามารถรักษาท่ีรบให้สะอาดได้ ศอลา หนุนเพ่ิมข้ึนอีก โดยพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสได้ยกทัพมา พร้อมกันนั้นพระเจ้าริ
ฮุดดีนเองได้รับโรคระบาดนี้ด้วย แพทย์แนะนาให้ถอนทหารและได้ยกทัพไปตั้ง ชาร์ดใจสิงห์แห่งอังกฤษก็ยกทัพมาอีกด้วย มีเรือรบมา 20 ลา เต็มไปด้วยทหาร
มั่นอยู่ท่ี อัลคอรรูบะหฺ พวกครูเสดจึงยกทัพเข้าเมืองอักกาและเร่ิมขุดคูรอบตัว และกระสุนกาลังหนุนของศอลาฮุดดีนมาไม่พร้อม ทหารมุสลิมในเมืองอักกามี
เมือง ศอลาฮุดดีนได้มีหนังสือไปยังสุลฎอนของมอร็อคโคให้ยกทัพมาสมทบช่วย กาลังน้อยกว่าจึงขอยอมแพ้พวกครูเสด โดยแม่ทัพมุสลิมมีนคนหนึ่งช่ือ มัชตูบ ผู้
แต่พวกน้ีได้ปฏิเสธ ในฤดูใบไม้ผลิศอลาฮุดดีนได้ยกทัพมาโจมตีเมืองอักกาอีก คุมกาลังป้องกันอกั กาไดอ้ ุทรต่อพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสแตถ่ ูกปฏิเสธเวน้ แต่ พวก
พวกครูเสดได้เสริมกาลังมั่นและสร้างหอคอยหลายแห่ง แต่ท้ังหมดถูกกองทัพศอ มสุ ลมิ จะยอมยกเมอื งเยรูซาเลมให้ พวกมสุ ลิมจึงกลับสู้รบอกี จนสดุ ชีวติ ขณะการ
ลาฮุดดีนยิงด้วยด้วยลูกไฟ เกิดไฟไหม้ทาลายหมด ตอนน้ีกาลังสมทบจากอียิปต์ ล้อมเมืองและการสู้รบอยู่เป็นเช่นน้ีได้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้น ในที่สุดมีเงื่อนไขว่า
มาถึงทางเรือและกาลังการรบจากที่อ่ืนมาด้วย พวกแฟรงก์เสียกาลังการรบทาง พวกมุสลมิ จะตอ้ งคืนไม้กางเขน(ดัง้ เดิมสมยั พระเยซู) และต้องเสียคา่ ปรบั เป็นทอง
แก่อียิปต์อย่างยับเยิน พวกครูเสดถูกฆ่าและเสียกาลังทัพมาก แต่ในปลายเดือน 200,000 แท่ง แต่เน่ืองจากต้องเสียเวลาหาทองจานวนเท่าน้ี กษัตริย์ริชาร์ดใจ
กรกฎาคม 1190 เคานต์เฮนรี่แห่งแชมเปญ ผู้มีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าแผ่นดิน สิงห์แห่งอังกฤษ ผู้ที่นักประวัติศาสตร์เคยยกย่องและชื่นชมกันน้ันได้จับทหาร
ฝร่ังเศสไดย้ กทัพหนุนมาถึง ศอลาฮุดดีนไดถ้ อยทัพไปต้ังม่ันท่ีอัลคอรรูบะหฺอีก ได้ มุสลิมจานวน 27,000 คน ออกจากเมืองและสับต่อหน้าต่อตาคนท้ังหลาย เมือง
ทิ้งกองทหารย่อย ๆ ไว้ ซึ่งไดต้ ่อสู้พวกครูเสดอย่างกล้าหาญ ตอนน้ีพวกครูเสดไม่ อกั กาตกอยู่ในมือพวกครูเสดท่ีบา้ ศาสนาเหล่าน้ี ส่วนทัพศอลาฮุดดนี ต้องถอยทัพ
สามารถคืบหน้าได้ จึงจดหมายไปยังพระสันตะปาปาขอให้จัดทัพหนุนมาช่วย ไปตง้ั ที่อืน่ เพราะกาลงั นอ้ ยกวา่ และกาลังหนนุ ไม่มีพอ ตอนหนึง่ มเี รอื จากอียปิ ต์
พวกครสิ เตียนไดห้ ลั่งไหลกลบั มาสมทบพวกครูเสดอกี ครั้ง เพราะถอื ว่าการรบ

18 19

ลาเลียงเสบยี งมาชว่ ย แตเ่ กอื บถกู ครูเสดยดึ ได้ นายเรือจงึ สง่ั ใหจ้ มเรือพร้อมท้งั คน เขาผู้เป็นแม่หม้าย (แต่เดิมเป็นมเหสีของกษัตริย์ครองเกาะซิซิลี) ให้แก่สัยฟุดดีน
ในเรือท้ังหมด กองทัพครูเสดภายใต้การนาของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ได้บุกไป (น้องชายศอลาฮุดดีน) ของหมั้นในการสมรสน้ีคือ กษัตริย์ริชาร์ดจะยกเมืองท่ี
ยังอัสก็อลาน (ภาษาละติน: Ascolon) ศอลาฮุดดีนได้ยกกองทัพไปยันไว้ได้มีการ พระองค์ตีได้ ตามชายทะเลใหน้ ้องสาวของตน และศอลาฮุดดีนกต็ ้องยกเมืองต่าง
รบกันอย่างกล้าหาญถึง 11 คร้ัง ในการรบที่อัรสูฟ ศอลาฮุดดีนเสียทหารราว ๆ ทยี่ ึดไดใ้ ห้ น้องชายเป็นการทาขวญั เชน่ กัน ให้ถอื เมอื งเยรซู าเลมเปน็ เมืองกลาง
8,000 คน ซ่ึงเป็นทหารชั้นดีและพวกกล้าตาย เม่ือเห็นว่าอ่อนกาลังป้องกัน ยกให้แก่คู่บ่าวสาวนี้ และศาสนิกของทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ท่ีจะไปมาพานัก อยู่ใน
ปาเลสไตนไ์ ม่ได้ จึงยกทัพไปยงั อสั ก็ออลาน อพยพผู้คนออกหมดแลว้ ร้อื อาคารท้ิง เมืองน้ีอย่างเสรี บ้านเมืองและอาคารทางศาสนาที่ปรักหักพัง ต่างช่วยกัน
เม่ือพระเจ้าริชาร์ดมาถึง ก็เห็นแต่เมืองร้าง จึงทาสัญญาสงบศึกด้วย โดยได้ส่ง ซอ่ มแซม ศอลาฮุดดีนยอมตามเง่ือนไขน้ี แตส่ ญั ญาก็ไมเ่ ปน็ ผลอกี เพราะพวกพระ
ทหารไปพบน้องชายศอลาฮดุ ดีนช่อื สัยฟุดดนี (ภาษาละติน: Saphadin) ทั้งสอง ในศาสนาคริสต์ไม่ยอมให้พวกคริสเตยี นยกลูกสาว น้องสาว หรือผู้หญิงฝ่ายตนไป
ได้พบกัน ลูกของเจ้านครครูเสดคนหน่ึงเป็นล่าม พระเจ้าริชาร์ดจึงให้บอกความ แต่งงานกับมุสลิมผู้ที่พวกเขาถือว่าเป็น “พวกนอกศาสนา” พวกบาทหลวงได้
ประสงค์ที่อยากให้ทาสัญญาสงบศึก พร้อมท้ังบอกเงื่อนไขด้วย ซ่ึงเป็นเงื่อนไขท่ี ชุมนุมกันท่ีจะขับพระเจ้าริชาร์ดออกจากศาสนาคริสต์ให้ตกเป็นคน นอกศาสนา
ฝา่ ยมสุ ลิมยอมรับไม่ได้ การพบกนั ครัง้ นัน้ ไม่ไดผ้ ล ฝา่ ยมารค์ วิสแหง่ มองเฟอรร์ ัดผู้ ไปด้วย และได้ขู่เข็ญน้องสาวของพระองค์ต่าง ๆ นานา กษัตริย์ริชาร์ดจึงได้เข้า
ร่วมมาในกองทัพด้วยเห็นว่าการทาสัญญาโอ้เอ้ จึงส่งสารถึงศอลาฮุดดีน โดยระบุ พบสัยฟุดดีนอีก ขอให้เปล่ียนจากการนับถืออิสลามมาเป็นคริสเตียน แต่สัยฟุด
เงื่อนไขบางอย่าง แต่สัญญานี้ไม่เป็นผลเช่นกัน ต่อมาพระเจ้าริชาร์ดขอพบศอลา ดีนปฏิเสธ ในขณะเดยี วกันกษัตริย์ริชาร์ดเกิดการราคาญการแทรกแซงของมาร์ค
ฮุดดีนและเจรจาเร่ืองสัญญาสงบศึกอีก โดยเสนอเง่ือนไขว่า พวกครูเสดต้องมี วิสแห่งมองเฟอร์รัด จึงจ้างให้ชาวพื้นเมืองลอบฆ่า เมื่อเร่ืองมาถึงเช่นนี้ กษัตริย์ริ
สิทธิครอบครองเมืองต่าง ๆ ที่ได้ตีไว้ และฝ่ายมุสลิมต้องคืนเยรูซาเลมให้พวกครู ชาร์ดก็ท้อใจอยากยกทัพกลับบ้าน เพราะตีเอาเยรูซาเลมไม่ได้ ได้เสนอเง่ือนไขท่ี
เสด พร้อมกับไม้กางเขนทีท่ าด้วยไม้ ซ่ึงพวกเขาเชื่อวา่ เป็นไม้ท่ีพระเยซูถูกพวกยวิ จะทาสัญญาสงบศึกกับศอลาฮุดดีนไม่ยอมต่อเงื่อนไขบางข้อ เพราะบางเมืองท่ี
ตรึงทรมานดว้ ย ศอลาฮุดดีนปฏิเสธที่จะยกเมืองเยรูซาเลมให้พวกครูเสด แต่ยอม กล่าวนั้นมีความสาคัญตอ่ การป้องกันอาณาจักรอย่างย่ิง ไม่สามารถปล่อยให้หลุด
ในเรื่องให้เอาไม้กางเขนท่ีกล่าวในเงื่อนไขที่ว่า พวกครูเสดต้องปฏิบัติตามสัญญา มือไปได้ แต่ความพยายามของนักรบทั้งสองนี้ยังคงมีต่อไป จนในที่สุดเมื่อวันที่
ของตนอย่างเคร่งครัด การเจรจานี้ก็ไม่เป็นผลอีกเช่นกัน พระเจ้าริชาร์ดจึงหันไป 22 ชะอฺบาน 588 (2 กันยายน 1192) ทั้งสองฝ่ายได้ทาสัญญาสงบศึกเป็นการ
เจรจากับสัยฟุดดนี ใหม่โดยให้ความเห็นวา่ การเจรจาน้ี จะเปน็ ผลบังคับเม่ือศอลา ถาวรและกษตั ริยร์ ชิ าร์ดไดย้ กทพั กลับบา้ นเมือง เขายกทัพผ่านทางตะวันออกของ
ฮุดดีนยินยอมด้วยในปั้นปลาย เง่ือนไขมีว่า กษัตริย์ริชาร์ดยินดียกน้องสาวของ

20 21

ยโุ รปโดยปลอมตัว แตก่ ลบั ถกู พวกเป็นคริสเตียนจับไว้ได้คุมขังไว้ ทางองั กฤษต้อง เฟลมมิช และฟรีเชียนที่นาโดยวิลเลียมที่ 1 เคานท์แห่งฮอลแลนด์ (William I,
ส่งเงินจานวนมากเพื่อไถ่ตัวเขา สงครามครูเสดคร้ังท่ี 3 ก็ยุติลงเพียงน้ี ด้วยการ Count of Holland) ก็มาร่วม ในการท่ีจะโจมตีดามิยัตตาในอียิปต์ฝ่ายครูเสดก็
สูญเสียชีวิตมนุษย์นับแสน ผู้คนนับล้านไร้ท่ีอยู่ บ้านเมืองถูกทาลาย หลังจากนั้น ไปเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรสุลตา่ นแห่งรมั ในอานาโตเลียผโู้ จมตีอยั ยูบดิ ในซเี รีย
ศอลาฮดุ ดีนไดย้ กทหารกองเลก็ ๆ ไปตรวจตามเมืองชายฝ่ัง และซ่อมแซมสถานที่ เพื่อท่ีป้องกันไม่ให้นักรบครูเสดต้องเผชิญกับการต่อสู้กับศัตรูพร้อมกันสองด้าน
ตา่ ง ๆ และไดก้ ลบั มาพักท่ดี ามสั คัสพร้อมครอบครัว จนกระทั่งทา่ นได้ถงึ แก่กรรม หลังจากยึดเมืองท่าดามิเอตตาได้แล้วนักรบครูเสดก็เดินทัพลงใต้ต่อไปยังไคโรใน
เมอ่ื วนั ที่ 27 ศอฟรั 589 (4 มนี าคม 1193) มีอายเุ พยี ง 55 ปี เดือนกรกฎาคมในปี ค.ศ. 1221 แตต่ ้องหันทัพกลับเพราะเสบยี งรอ่ ยหรอลง การ
สงครามครูเสดคร้ังที่ 4 (1202-1204) จู่โจมยามกลางคืนของสุลตา่ นอลั -คามิลทาใหฝ้ ่าย ครูเสดเสียทหารไปเป็นจานวน
มาก อลั -คามลิ ตกลงในสัญญาสงบศกึ แปดปกี ับยโุ รป ในปี ค.ศ. 1213 สมเดจ็ พระ
เป็นสงครามครูเสด คร้ังท่ีส่ีท่ีเร่ิมขึ้นในปี ค.ศ. 1202 และสิ้นสุดลงใน สันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ทรงออกพระบัญญัติ “Quia maior” เรียกร้องให้
ปี ค.ศ. 1204 จุดประสงคแ์ รกของสงครามกเ็ พื่อยดึ เยรซู าเลมคนื จากมุสลมิ แต่ใน ผู้คนในคริสต์ศาสนจักรเข้าร่วมในสงครามครูเสด แต่ก็ไม่มีพระมหากษัตริย์และ
เดือนเมษายน ค.ศ. 1204 นักรบครูเสดจากยุโรปตะวันตกก็เข้ารุกรานและยึด พระจักรพรรดขิ องยุโรปใดท้ ี่สนพระทัยเพราะมัวแตย่ ุ่งอยู่กับการตอ่ สู้กันเอง พระ
เมืองคอนสแตนติโนเปิลที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ของอีสเติร์ สันตะปาปาอินโนเซนต์เองก็ไม่ทรงต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มนี้เพราะเมื่อ
นออร์โธด็อกซ์แทนที่ ซ่ึงถือกันว่าเป็นวิกฤติการณ์สุดท้ายท่ีทาให้เกิดความ พระมหากษัตริย์นาการต่อสู้ในสงครามครูเสดคร้ังที่ 2 ก็ประสบความล้มเหลว
แตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก (East-West Schism) พระองค์จึงทรงส่ังให้มีขบวนแห่, การสวดมนต์ และการเทศนาเพื่อเป็นการ
ระหว่างอสี เตริ น์ ออรโ์ ธดอ็ กซ์ และ โรมันคาทอลิก ชักชวนให้คนทว่ั ไป ขนุ นางระดับรอง และอศั วนิ เข้าร่วม
สงครามครูเสดครั้งท่ี 5 (1217- 1221) สงครามครเู สดครั้งที่ 6 (1228-1229)

เป็นสงครามครูเสด ที่พยายามยึดเยรูซาเลมและดินแดนศักด์ิสิทธิ์ทั้งหมด สงครามครูเสด ครั้งนี้เริ่มข้ึนเพียงเจ็ดปีหลังจากความล้มเหลวของ
คืนโดยเริ่มด้วยการโจมตีรัฐมหาอานาจของอัยยูบิดในอียิปต์ สมเด็จพระ สงครามครูเสดคร้ังท่ี 5 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชท่ี 2 แห่งโรมันอันศักด์ิสิทธิ์
สันตะปาปาโฮโนริอุสท่ี 3 ทรงรวบรวมกองทัพครูเสดโดยการนาของเลโอโปลด์ที่ ทรงมีส่วนบทบาทเกี่ยวข้องเป็นอันมากใน โดยการทรงส่งกองทัพจากเยอรมนีแต่
4 ดยุคแห่งออสเตรีย (Leopold VI, Duke of Austria) และ สมเด็จพระเจ้า พระองค์มิได้ทรงเข้าร่วมในการยุทธการโดยตรงแม้ว่าจะทรงได้รับการหว่านล้อม
แอนดรวู ์ที่ 2 แหง่ ฮังการี ตอ่ มาในปี ค.ศ. 1218 กองทพั เยอรมนีท่ีนาโดยโอลเิ วอร์ จากสมเดจ็ พระสันตะปาปาโฮโนริอสุ ท่ี 3 และตอ่ มาสมเด็จพระสันตะปาปาเก
แห่งโคโลญและกองกาลังหลายชาตทิ ่ีประกอบด้วยกองทัพชาวเนเธอร์แลนด,์

22 23

รกอรีที่ 9 ก็ตาม เพราะทรงต้องจัดการปัญหาภายในในเยอรมนี และ อิตาลีให้ ต่อรองกับพระสันตะปาปาเกรกอรีแต่ในท่ีสุดก็ทรงหันหลังให้ และทรงนาทัพไป
เรียบร้อย เสียก่อนท่ีจะเข้าร่วมในสงครามครูเสด และทรงให้คาสัญญาว่าจะเข้า ยังซีเรีย ในปี ค.ศ. 1228 แม้ว่าจะยังทรงถูกคว่าบาตรก็ตามและเสด็จถึงอัคโคใน
ร่วมในสงครามหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิโดยพระ เดอื นกันยายน
สันตะปาปาโฮโนริอุสท่ี 3 ในปี ค.ศ. 1220 เสียก่อน ในปี ค.ศ. 1225 พระ สงครามครูเสดครั้งท่ี 7 (1248 – 1254)
จักรพรรดิฟรีดริชก็ทรงเสกสมรสกับโยลันเดอแห่งเยรูซาเลม (หรืออิสซาเบลลา)
พระธิดาของจอห์นแห่งบรแิ อนน์ (John of Brienne) กษัตริยแ์ ตเ่ พียงในนามของ เป็นการทัพครูเสด ที่ฝ่ายคริสต์ นาทัพโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่ง
ราชอาณาจักรเยรูซาเลม และ มาเรียแห่งมอนตเ์ ฟอร์รัต จักรพรรดิฟรีดริชจึงทรง ฝรั่งเศส รบกับสุลต่านแห่งราชวงศ์อัยยูบีย์ อัสซาลิห์ อัยยูบ์ ภายหลังการ
มีสิทธิในการอ้างสิทธิในราชบัลลังก์เยรูซาเลมท่ียังเหลืออยู่ซึ่งเป็นเหตุผลในการ สนธิสัญญาระหว่างจักรพรรดิเฟรดเดอริคที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน
พยายามกู้เยรูซาเลมคืน ในปี ค.ศ. 1227 หลังจากเกรกอรีท่ี 9ได้เป็นพระ ศักด์ิสิทธ์ิ กับอัล-คามิล สุลต่านแห่งอัยยูบีย์ในคร้ังน้ัน เยรูซาเล็มก็ถูกชาวมุสลิม
สันตะปาปา จักรพรรดิฟรีดริชและกองทัพของพระองค์ก็เดินทางโดยเรือจากบ ยึดกลบั ไปอกี ในเวลานนั้ เป็นสมัยของสมเดจ็ พระสนั ตะปาปาอินโนเซนตท์ ี่ 4 ทรง
รินดิซิไปยังอัคโคแต่โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนทาให้พระองค์จาต้องเดินทางกลับ เรียกร้องให้จัดต้ังกองทัพครูเสด เพื่อยึดเยรูซาเล็มกลับคืนอีกคร้ัง มีเพียงพระเจ้า
อิตาลี พระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 9 จึงทรงประกาศคว่าบาตรเพราะจักรพรรดิ หลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส พระองค์เดียวเท่านั้นท่ีอาสาออกรบ ท้ังที่เพ่ิงจะเสร็จส้ิน
ฟรีดริชทรงบิดพริ้วสัญญาในการเข้าร่วมสงครามครูเสด ซึ่งก็เป็นเพียงข้ออ้าง สงครามท่ียืดเยื้อกับอังกฤษมายาวนาน และยังติดภารกิจออกปราบปรามเขต
เพราะจักรพรรดิฟรีดริชทรงพยายามรวบรวมอานาจของพระองค์ในอิตาลีโดย แดนท่ีกระด้างกระเดื่องทางตอนใต้ของฝรั่งเศส พระองค์จึงขอยืดเวลาออกไปอีก
การลิดรอนอานาจของพระสันตะปาปามาเป็นเวลาหลายปีกอ่ นหน้าน้ันแลว้ ระยะหนึ่งจนกระทั่งปี ค.ศ. 1249 พระองค์เลือกนาทพั ออกจากเมอื งทา่ ที่เพิ่งเปิด
พระสันตะปาปาเกรกอรีทรงกล่าวว่าเหตุผลในการทาการคว่าบาตรเป็นเพราะ ขึ้นใหม่ทางใต้ฝร่ังเศส แทนท่ีจะเป็นเจนัวหรือเวนิส แต่ก็วางเป้าหมายไว้ท่ีอียิปต์
และยึดเมืองท่าดาเมียตตา หลังจากท่ียึดดาเมียตตาไดแ้ ล้ว หลุยส์ท่ี 9 ก็นาทัพมุ่ง
จักรพรรดิฟรีดริชไม่ทรงเต็มพระทัยในการเข้าร่วมสงครามครูเสดมาต้ังแต่ หน้าสู่ไคโร ช่วงนั้นอียิปต์ ปกครองโดยสุลต่านตุรันชา กองทัพครูเสด ออก
เดินทางสู่ไคโรในปี ค.ศ. 1250 แต่ยังไม่ทันถึงไคโร ก็ถูกโจมตีโดยทัพมุสลิมนา
สงครามครูเสดคร้ังท่ี 5แล้ว พระสันตะปาปาเกรกอรีการคว่าบาตรเป็นเพียง โดยไบบาร์ส ขุนพลชาวมุสลิมที่มันซูระ กองทัพของหลุยส์ท่ี 9 พ่ายแพ้ สูญเสีย
นกั รบเกอื บทง้ั หมด ระหวา่ งทางทห่ี ลยุ ส์ ท่ี 9 กาลงั ลา่ ถอยทพั กลบั ดาเมยี ตตา
ข้ออ้างเพราะความกลัวในความทะเยอทะยานของจักรพรรดิฟรีดริชในการขยาย

อานาจของพระองคใ์ นคาบสมทุ รอติ าลี จกั รพรรดฟิ รีดริชทรงพยายามเจรจา

24 25

พระองค์ถูกดักจับและนาไปควบคุมไว้ท่ีไคโรในฐานะตัวประกันโดยฝ่ายมุสลิมได้ ที่อัคโคเพื่อรักษาเมืองขณะที่ไบเบอร์เดินทัพข้ึนไปทางเหนือถึง อาร์มีเนีย ซ่ึง
ตดิ ต่อไปยังฝร่ังเศส เพื่อขอเงินคา่ ไถเ่ พือ่ แลกกับการปล่อยพระองค์กลับบา้ น ขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของมองโกล เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นสาเหตุที่ทาให้
หลังจากความพ่ายแพ้ กองทัพครูเสดก็แตกกระสานซ่านเซ็นหนีเอาตัวรอด พระเจ้าหลุยส์ท่รี วบรวมกองกาลังเพ่อื เข้าร่วมในสงครามครูเสดคร้ังใหม่ในปี ค.ศ.
หลังจากฝร่ังเศสยินยอมจ่ายค่าประกันเป็นจานวน 800,000 เหรียญทอง ฝ่าย 1267 แม้ว่าจะไม่มีผู้สนับสนุนเท่าใดนัก นักพงศาวดารฌอนเดอฌวนวิลล์ (Jean
มุสลิมจึงยอมปล่อยหลุยส์ ที่ 9 เป็นอิสระ แต่พระองค์ก็ไม่ยอมกลับบ้าน ยังคง de Joinville) ผูต้ ิดตามพระเจา้ หลยุ สไ์ ปในสงครามครเู สดครัง้ ท่ี 7 ไมย่ อมติดตาม
ทอ่ งเทย่ี วอยูใ่ นดนิ แดนศักดส์ิ ิทธิ์ต่อไป อย่ใู นซีเรยี นานถงึ 4 ปี ช่วงเวลาน้ัน หลุยส์ ไปดว้ ย พระอนุชาชาร์ลสแ์ ห่งอองชทู รงหวา่ นลอ้ มใหพ้ ระเจ้าหลุยสโ์ จมตีตนู ิสก่อน
ท่ี 9 พยายามสรา้ งปราการต่าง ๆ ในซีเรยี ใหแ้ ขง็ แกรง่ กวา่ เดมิ และจดั เตรียมอาวธุ เพ่ือจะใช้เป็นฐานท่ีม่ันในการเข้าโจมตีอียิปต์ จุดประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ใน
จัดเตรียมกาลังพลโดยรับสมัครผู้อาสามาเป็นทหารนามาฝึกรบให้เข้มแข็งข้ึน การทาสงครามครั้งก่อนหน้าน้ัน (คร้ังท่ี 6) และในครั้งที่ 5ก่อนรัชสมัยของ
เพราะพระองค์หวังว่าจะเข้าทาศึกกอบกู้เยรูซาเล็มอีกคร้ังให้สาเร็จจนได้ จนกระ พระองค์ต่างก็พ่ายแพ้ที่นั่น ชาร์ลส์ในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งซิซิลีมีพระ
ท้งั ปี ค.ศ. 1254 พระองค์จึงได้คดิ เดินทางกลบั ฝรง่ั เศส ประสงค์ส่วนพระองค์ในการขยายอานาจในเมดิเตอเรเนียน กาหลิปแห่ง
สงครามครเู สดครั้งท่ี 8 (1270) ตนู สิ Muhammad I al-Mustansirเองก็ทรงมีความสัมพันธก์ ับครสิ เตยี นในสเปน
และถือว่าเป็นผู้ที่จะง่ายต่อการชักชวนให้มานับถือคริสต์ศาสนา ในเดือน
สงครามครเู สด ครง้ั น้ีเริ่มขน้ึ โดยพระเจ้าหลุยสท์ ี่ 9 แห่งฝร่งั เศส ในปี ค.ศ. กรกฎาคมปี ค.ศ. 1270 พระเจ้าหลุยส์ก็ทรงขึ้นฝ่ังแอฟริกา แต่กองทัพก็ล้มเจ็บ
1270 บางครั้ง “สงครามครูเสดคร้ังท่ี 8” ก็นับเป็นคร้ังท่ีเจ็ด ถ้ารวมสงครามครู กันเป็นแถวเพราะน้าดื่มที่ไม่สะอาด จอห์น ซอร์โรว์พระราชโอรสที่เกิดท่ีดามิเอต
เสดครั้งที่ 5 และ คร้ังท่ี 6 ของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมันอัน ตาก็มาสิ้นพระชนม์เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม และเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม พระเจ้า
ศักด์ิสิทธ์ิเข้าเป็นคร้ังเดียวกัน และสงครามครูเสดคร้ังท่ี 9 ก็นับเป็นคร้ังเดียวกับ หลุยส์เองก็เสด็จสวรรคตด้วย “flux in the stomach” หนึ่งวันหลังจากที่พระ
ครั้งท่ี 8 พระเจ้าหลุยส์ทรงพระราชวิตกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียเมื่อสุลต่าน อนุชาเสด็จมาถึง พระวจนะสุดท้ายคือ “เยรูซาเลม” ชาร์ลส์จึงประกาศให้ฟิลิ
มามลุคไบบาร์เข้าโจมตีอาณาจักรครูเสดที่ยังเหลืออยู่ ไบบาร์ฉวยโอกาสหลังจาก ปพระราชโอรสของพระเจ้าหลุยส์เปน็ พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของฝร่ังเศส แต่ฟิ
ท่ีสาธารณรัฐเวนิส และ สาธารณรฐั เจนัวตอ่ สู้กนั ในสงครามระหวา่ งปี ค.ศ. 1256 ลิปยังทรงพระเยาวช์ าร์ลส์จึงกลายเปน็ ผู้นาของสงครามครูเสด แต่กองทหารก็ยัง
ถึงปี ค.ศ. 1260 ในการโจมตีเมืองท่าในซีเรียท่ีทั้งสองสาธารณรัฐควบคุม เม่ือ ถูกบัน่ ทอนดว้ ยโรครา้ ยซงึ่ ทาใหก้ ารล้อมเมอื งตูนสิ ตอ้ งยตุ ิลงเมอื่ วนั ที่ 30 ตลุ าคม
มาถึงปี ค.ศ. 1265 ไบบาร์ก็ยึดนาซาเร็ธ, ไฮฟา, โตรอน และ อาร์ซุฟ ได้ พระเจ้า
ฮวิ จท์ ่ี 3 แหง่ ไซปรัสพระมหากษตั ริย์ในนามแห่งราชอาณาจักรเยรซู าเลมขึ้นฝงั่

26 27

โดยการตกลงกับสุลต่าน ในข้อตกลงนี้ฝ่ายคริสเตียนสามารถทาการค้าขายอย่าง สงครามครูเสดคร้ังที่ 9 บางครั้งก็รวมกับสงครามครูเสดครั้งท่ี 8 ถือกันว่าเป็น
เสรีกับตูนิสได้ และท่ีพานักสาหรับนักบวชในเมืองก็ได้รับการการันตี ฉะน้ัน สงครามครูเสดครั้งสุดท้าย และเป็นสงครามใหญ่สงครามสุดท้ายของยุคกลางใน
สงครามครเู สดครัง้ นีจ้ ึงถอื วา่ ไดร้ บั ความสาเร็จอยบู่ า้ ง หลังจากไดร้ ับข่าวการเสด็จ การที่ฝา่ ยครสิ เตียนพยายามยดึ ครองดินแดนศกั ด์ิสิทธ์ิ
สวรรคตของพระเจ้าหลุยส์แล้วสุลตา่ นมามลุคไบบาร์แหง่ อียิปต์ก็ยกเลิกแผนท่จี ะ เมื่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 9 แห่งฝรั่งเศสไม่ทรงสามารถยึดตูนิสได้ในสงครามครูเสด
ส่งกองทัพอียิปต์ไปต่อสู้กับพระเจ้าหลุยส์ในตูนิสขณะเดียวกันชาร์ลส์ก็ไปเป็น ครั้งท่ี 8 เจ้าชายเอ็ดเวริ ์ดแห่งอังกฤษก็เสด็จไปเอเคอร์ เพ่ือเข้าร่วมในสงครามครู
พันธมิตรกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษผู้เพิ่งเสด็จมาถึง เม่ือชาร์ลส์ยกเลิกการ เสดครั้งท่ี 9 แต่เป็นสงครามท่ีทางฝ่ายคริสเตียนพ่ายแพ้ ซึ่งส่วนหน่ึงอาจจะเป็น
โจมตีตูนิส เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปยังอัคโคที่เป็นที่มั่นครูเสด เพราะพลังใจในการที่จะดาเนินการสงครามเหือดหายไป และเพราะอานาจของ
สุดท้ายในซีเรียด้วยพระองค์เอง ช่วงระยะเวลาจากนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาของ มามลุค ในอียิปต์ขยายตัวมากข้ึน นอกจากน้ันผลของสงครามก็นามาซ่ึงการล่ม
สงครามครเู สดคร้งั ที่ 9 สลายของท่มี ั่นตา่ งๆ ริมฝง่ั ทะเลเมดเิ ตอเรเนยี นไปดว้ ยในขณะเดยี วกนั
สงครามครูเสดครั้งท่ี 9

เป็นหน่ึงในสงครามครูเสด และเป็นสงครามครูเสดครั้งสุดท้าย ที่เกิดข้ึน
ระหว่างปี ค.ศ. 1271 – ค.ศ. 1272 เป็นสงครามที่ต่อสู้กันในตะวันออกใกล้
ระหว่างฝ่ายผู้นับถือคริสต์ศาสนาและฝ่ายผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในสงครามครั้ง
น้ีฝ่ายมุสลิมเป็นฝ่ายท่ีได้รับชัยชนะ ที่เป็นผลทาให้สงครามครูเสดยุติลงในที่สุด
และอาณาจักรครูเสดต่างๆ ในบริเวณลว้านก็สลายตัวไป ทางฝ่ายคริสเตียนมี
กาลังคนท้ังสิ้นประมาณ 60,000 คน โดยมีผู้นาท่ีรวมท้ัง สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่
1 แห่งเนเปิลส์, สมเด็จพระเจ้าฮิวจ์ที่ 3 แห่งไซปรัส, เจ้าชายเอ็ดเวริ ์ดแห่งอังกฤษ
, โบฮีมอนด์ที่ 6 แห่งอันติโอค, อบาคา ข่านแห่งมองโกล และ สมเด็จพระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 2 แห่งอาร์มีเนีย ทางฝ่ายมุสลิมมีกาลังคนท่ีไม่ทราบจานวน โดยมีไบ
บารส์ เปน็ ผนู้ า

28 29

บทท่ี 3 บทที่ 4
วิธกี ารดาเนนิ การ ผลการศกึ ษา

1. ขั้นตอนการดาเนนิ งาน จากการศึกษาการทาสงครามครเู สดนท้ี าให้ทราบว่า การทาสงครามครเู สด
- วางแผนการดาเนินงาน โดยการมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบงาน เป็นการต่อสู้เพ่ือความถูกต้องชอบธรรม เป็นความถูกต้องชอบธรรมตามหลัก
ศรัทธาทางศาสนา เป็นสงครามที่ตอ่ สู้เพื่อความถูกต้องตามพระประสงคข์ องพระ
(ตามความเหมาะสม) ผู้เป็นเจ้า ซึ่งชาวมุสลิมใช้คาว่า จิฮดั ในภายหลังคาว่า สงครามครูเสดถูกนาไปใช้
- ทาการศึกษาข้อมูลพร้อมทั้ง แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม เพ่ือทา ในทานองการรณรงค์ต่อสู้เพ่ือความชอบธรรมด้านต่าง ๆ เป็นสงครามศักด์ิสิทธ์ิ
ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ฆ่าคนนอกรีต-คนต่างศาสนา ไม่บาป แล้วยัง
ความเข้าใจเก่ียวกับการทาสงครามครเู สด ได้ข้ึนสวรรค์ โดยการทาสงคราครูเสดมีข้ึนทั้งหมด 9 คร้ัง แต่ข้อมูลในส่วนน้ีก็ยัง
- เก็บข้อมลู ทเ่ี ป็นประโยชน์ ไมส่ ามารถยนื ยันได้ชัดเจน บางตาราบอกเอาไวเวา่ มีเพยี งแค่ 8 คร้ังเทา่ นัน้
- วเิ คราะหข์ ้อมลู อย่างละเอียด
- รวบรวมเปน็ รูปเลม่
- ข้ึนรปู เล่มและโครงงาน

2. การรวบรวมเก็บข้อมลู
เม่ือกาหนดขอบเขตของโครงงานเสร็จแล้ว จากน้ันทาการเก็บรวบรวม

ขอ้ มูล ในเวบ็ ไซต์
3. การวเิ คราะห์ข้อมูล

ศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ นามาวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ได้
ทราบโดยทว่ั กัน

30 อ้างองิ

บทท่ี 5 สงครามครูเสด สงครามศาสนาแหง่ มวลมนษุ ยชาติ. (ออนไลน)์ . แหลง่ ท่มี า :
สรุปและข้อเสนอแนะ https://hilight.kapook.com/view/76761

จากการทาโครงงานพบวา่ สาเหตหุ ลกั ท่กี อ่ ให้เกิดสงครามครเู สด คอื เป็น สงครามครูเสด. (ออนไลน์). แหลง่ ท่มี า :
ผลของความขัดแยง้ กันเป็นเวลาช้านาน ระหว่างคริสตจกั รทางภาคตะวันตกกบั https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามครเู สด
ทางภาคตะวนั ออก ตา่ งฝา่ ยตา่ งกพ็ ยายามทีจ่ ะมอี านาจเหนอื อกี ฝ่ายหนงึ่ โดย
นาเสนอความเปน็ ผนู้ าในการรบเพอ่ื ทวงคนื ดนิ แดนศักดส์ิ ิทธิ์ และหยดุ ยงั้ การ
แพรข่ ยายของศาสนาอสิ ลามท่เี ปน็ ไปอยา่ งรวดเร็วจนก่อให้เกดิ ความหวาดกลวั
ขึ้นทัว่ ไปในหมชู่ าวคริสเตียนในยุโรป ดว้ ยเหตุดังกลา่ ว ในศตวรรษท่ี 11 ชาวครสิ
เตียนจงึ ไดส้ ง่ กองกาลังมาปะทะกับมุสลมิ
ประโยชน์ท่ีได้รับ

1. ทราบประวตั ิทวั่ ไปของการทาสงครามครูเสด
2. โครงงานเปน็ ประโยชน์ต่อผอู้ นื่

ภาคผนวก ภาคผนวก

การพิชติ คอนสแตนติโนเปิลโดยนกั รบครเู สดในปี ค.ศ. 1204

ภาพกรุงเยรซู าเลมในสงครามครเู สดคร้งั แรก

สมเดจ็ พระสันตะปาปาเออร์บนั ที่ 2 พระเจา้ หลุยส์ที่ 9 ในสงครามครเู สดครัง้ ท่ี 7
ประกาศใหแ้ ยง่ ชิงแดนศกั ดสิ ิทธิค์ นื

THANKYOU


Click to View FlipBook Version