The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานครูเสด507

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

โครงงานครูเสด507

โครงงานครูเสด507

โครงงาน ก
สงครามครเู สด
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม กิตติกรรมประกาศ

จัดทาโดย ในการทาโครงงานสงครามครูเสดกลุ่มข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณครู
อัญชลี เรืองไพศาล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ คอยให้คาปรึกษาให้ความสะดวกใน
นายจิรภัทร วงค์ธง เลขที่ 2 การทาโครงงาน และข้อเสนอแนะเกย่ี วกับ แนวทางในการทาโครงงาน
เลขที่ 23
นายกติ ติศร วธิ ุระ เลขที่ 33 ขอบคุณเพื่อนในกลุ่มทุกคนท่ใี หค้ วามช่วยเหลือ ตลอดจนคาแนะนาที่เป็น
เลขที่ 37 ประโยชน์ในการทาโครงงาน ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่
นางสาวนนั ทชิ า ไผล่ ้อม เลขที่ 38 เปน็ ผูใ้ ห้กาลังใจและใหโ้ อกาสการศกึ ษาอนั มคี า่ ยิง่

นางสาวจันทรช์ วรา ด่านสกลุ คณะผู้จัดทาโครงงานสงครามครเู สด ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสงู ท่ีให้
การสนับสนุน เอื้อเฟ้ือและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จนกระทั่งโครงงาน
นางสาวจันทร์วลัย แซ่ลี ครเู สดสาเรจ็ ลุล่วงไดด้ ้วยดี

คณะผู้จดั ทา

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 5/7

โครงงานน้เี ป็นสว่ นหนึ่งของรายวิชาประวตั ิศาสตรส์ ากล ( ส32104 )
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562

โรงเรียนพริ ิยาลยั จงั หวดั แพร่ จังหวัดแพร่บทคัดย่อ สารบญั

สงครามครูเสด มกี ารทาสงครามกนั 10 คร้งั สดุ ท้ายดินแดนศักดส์ิ ทิ ธ์ติ ก เร่อื ง หนา้
เปน็ ของมสุ ลมิ บทสรุปการทาสงครามแต่ละครงั้ มดี งั น้ี
กติ ตกิ รรมประกาศ ก
ครง้ั ท่ี 1 เป็นครงั้ ทค่ี รึกครืน้ ทสี่ ดุ พระเจ้าแผน่ ดนิ หลายพระองค์ไดไ้ ปใน บทคดั ยอ่ ข
ครัง้ นี้ และเป็นครง้ั เดียวท่เี อาชนะพวกเติร์ก บทท่ี 1 บทนา 1
บทท่ี 2 เอกสารและโครงงานท่ี 2-27
ครัง้ ที่ 2 พระเจ้าหลยุ สท์ ี่ 7 ของฝรั่งเศส กบั พระเจา้ คอนราดท่ี 3 ของ เก่ียวข้อง
เยอรมนั ไดไ้ ปในคร้งั น้ี แตต่ อ้ งแพย้ อ่ ยยบั กลบั มา บทที่ 3 วธิ กี ารจดั ทาโครงงาน 28
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 29
ครง้ั ท่ี 3 พระเจา้ เฟรเดริกท่ี 1 (เยอรมนั ) ฟิลิปปอ์ อกสุ ต์ (ฝรั่งเศส) และริ บทที่ 5 สรปุ ผล และขอ้ เสนอแนะ 30
ชารด์ ไลออนอารท์ (อังกฤษ) ไดไ้ ปในครงั้ นี้ พากนั แพก้ ลับมา อ้างองิ
ภาคผนวก
ครง้ั ที่ 4 ไมไ่ ด้ผลอะไรเลย พวกเติร์กไปรบพวกคริสเตยี นด้วยกนั เอง
ครั้งที่ เซนเญอรข์ องฝรั่งเศสคนหนงึ่ ชอื่ ยองเลอเบรียน กับพระเจ้า
แผ่นดินฮงั การี ไปรบพวกเติร์กในประเทศอยี ปิ ต์ และไมไ่ ดผ้ ลทางชยั ชนะ
คร้งั ท่ี 6 พระเจ้าเฟรเดรกิ ท่ี 2 (เยอรมัน) เป็นหัวหน้าไปทาไมตรกี ับพวก
อาหรบั ซึ่งมผี ลดกี วา่ ไปรบ เพราะทาให้พวกอาหรบั ยอมให้พวกครสิ เตียนเดนิ
ทางเขา้ เมืองเยรซู าเล็มได้อกี
ครงั้ ที่ 8 สงครามครูเสดไดท้ ากนั ในประเทศอียิปต์ เพราะพวกหัวหน้า
เตริ ์กมีถนิ่ สาคญั ตง้ั อยทู่ ี่นัน่ และแซงต์หลุยส์ (ฝร่ังเศส) เปน็ ตัวตงั้ ในสงครามครู
เสดทั้งสองคร้งั นี้ จนแซงหลยุ ส์สน้ิ พระชนมเ์ มอ่ื ค.ศ. 1270 และสงครามครูเสดก็
สดุ สน้ิ ลงในครง้ั นี้

1 2

บทท่ี 1 บทที่ 2
บทนา เอกสารท่ีเกยี่ วขอ้ ง

ท่มี าและความสาคัญของโครงงาน ความหมายของสงครามครูเสด
ปัจจุบันการเรียนประวัติศาสตร์มีผู้คนจานวนมากให้ความสาคัญรวมถึง สงครามครูเสด มคี วามหมายว่า เป็นการต่อสเู้ พื่อความถูกต้องชอบธรรม

ภายในโรงเรียนดว้ ย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สากลที่ปัจจุบันเข้ามามีอทิ ธิมากใน เป็นความถูกตอ้ งชอบธรรมตามหลกั ศรทั ธาทางศาสนา เป็นสงครามท่ตี ่อสู้เพ่ือ
ประเทศไทย ดังน้ันการศึกษาประวัติศาสตร์ในนักเรียน ครูจึงให้ความสาคัญเป็น ความถูกตอ้ งตามพระประสงคข์ องพระผ้เู ปน็ เจ้า ซ่งึ ชาวมุสลมิ ใช้คาวา่ จฮิ ัด ใน
อยา่ งมากและในหนง่ึ ประวตั ศิ าสตร์สากลท่ีนา่ สนใจคอื การทาสงครามครูเสด ภายหลงั คาว่า สงครามครูเสดถกู นาไปใชใ้ นทานองการรณรงค์ต่อสเู้ พอ่ื ความชอบ
ธรรมด้านตา่ ง ๆ เป็นสงครามศักด์สิ ิทธติ์ ามพระประสงคข์ องพระผู้เปน็ เจา้ ฆา่ คน
สงครามครูเสดเป็นประวัติศาสตร์สากลท่ีมีความเป็นมายาวนานและบาง นอกรตี -คนตา่ งศาสนา ไม่บาป แลว้ ยงั ได้ข้ึนสวรรค์
คนท่ีศึกษาประวัติศาสตร์สากลอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนทั้งหมด สงครามครูเสดในมมุ มองศาสนาคริสต์
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นมาและเรื่องราวต่าง ๆ ในการทา
สงครามครเู สด คือ สงครามไม้กางเขน เดมิ มาจากคาวา่ "ครอส" (Cross) และเดิมที
วตั ถุประสงค์ ดินแดนศกั ดส์ิ ทิ ธิ์ เยรูซาเลม็ (Jerusalem) นน้ั เปน็ ของชาวครสิ ตอ์ ยแู่ ลว้ แตถ่ กู
ชาวมสุ ลิมรกุ ราน ฝ่ายครสิ ตม์ ีการประกาศความชอบธรรมในการทาสงคราม และ
1. เพอ่ื ศกึ ษาประวัติทว่ั ไปของการทาสงครามครเู สด ยังยกหนีส้ นิ ให้กับคนท่ีเขา้ รว่ มสงคราม และผู้นาศาสนายังประกาศวา่ ผู้ใดท่รี ว่ ม
2. เพอ่ื ให้เปน็ ประโยชน์ต่อผู้อน่ื รบจะไดข้ ้ึนสวรรค์
ขอบเขตของการศึกษาคน้ คว้า สงครามครูเสดในมุมมองศาสนาอิสลาม
หนังสือประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 คอื การรกุ รานของชาวครสิ ตท์ กี่ ระทาตอ่ มุสลมิ สาเหตุสงครามเกดิ
ประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ ับ จากการท่ีชาวคริสตไ์ ม่พอใจชาวมสุ ลิมทไ่ี ม่ต้อนรบั พวกตนในการเขา้ ไปแสวงบุญ
1. ทราบประวัตทิ ัว่ ไปของการทาสงครามครเู สด
2. สามารถเปน็ ประโยชน์แก่ผ้อู ่ืน ทเ่ี ยรูซาเลม็ เปน็ ต้นสาเหตุหลักที่กอ่ ให้เกดิ สงครามครเู สด

3 4

1. สงครามครูเสดเป็นผลของความขัดแย้งกนั เปน็ เวลาช้านาน ระหว่าง ทาสงครามกับมุสลิมเพ่อื หยุดย้ังความเจรญิ ก้าวหน้าของมุสลมิ
ครสิ ตจักรทางภาคตะวนั ตกกบั ทางภาคตะวนั ออก ต่างฝ่ายต่างก็พยายามท่จี ะมี 5. สนั ตะปาปา เออร์แบนท่ี 2 ประสงคจ์ ะรวมครสิ ตจักรของกรกี มาไว้ใต้
อานาจเหนืออกี ฝา่ ยหนึ่ง โดยนาเสนอความเปน็ ผนู้ าในการรบเพ่อื ทวงคนื ดนิ แดน
ศกั ดิส์ ิทธ์ิ และหยุดยั้งการแพร่ขยายของศาสนาอิสลามท่ีเปน็ ไปอย่างรวดเรว็ จน อิทธิพลของท่านด้วย จึงไดเ้ รียกประชมุ ชาวคริสเตยี นที่เมอื งเลอมองสใ์ นภาค
ก่อให้เกิดความหวาดกลัวข้ึนทวั่ ไปในหมูช่ าวคริสเตยี นในยโุ รป ดว้ ยเหตุดังกล่าว ตะวนั ออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เมื่อวนั ท่ี 26 พฤศจกิ ายน ค.ศ. 1095 และรบเรา้
ในศตวรรษท่ี 11 ชาวครสิ เตยี นจึงได้สง่ กองกาลงั มาปะทะกับมุสลิม ให้ชาวครสิ เตยี น ทาสงครามกับชาวมสุ ลิม ท่านได้สัญญาวา่ ผ้ทู ีเ่ ข้าร่วมในการต่อสู้
จะไดร้ บั การยกเว้นจากบาปท่ีเคยทามา และผูท้ ี่ตายในสงครามกจ็ ะไดข้ ึ้น
2. ความกระตอื รือรน้ ในการแสวงบญุ ของชาวคริสเตียนยังนครเยรซู าเล็ม สวรรค์ ภายในเวลาไม่นานกร็ วบรวมคนไดถ้ งึ 150,000 คน ส่วนมากเปน็ ชาวแฟ
มมี ากกว่าท่เี คยเป็นมา ในช่วงนน้ั เยรูซาเลม็ ตกอย่ภู ายใต้การปกครองของมุสลมิ รงค์ (Frank) และนอร์แมน (Norman) คนเหล่านไ้ี ด้มาชุมนุมกันท่ีเมอื งเยรซู าเล็ม
ผแู้ สวงบญุ ชาวคริสเตยี นจงึ มีความตอ้ งการดนิ แดนเยรซู าเล็มเป็นของตนเอง เพื่อ ประวตั สิ งครามครเู สดโดยยอ่
ความสะดวกในการแสวงบุญมากยง่ิ ขึ้น
จุดเริ่มตน้ ของสงครามครูเสด หลงั จากทพ่ี ระเยซูคริสต์เสียชีวิตแล้ว
3. ชว่ งเวลาระหว่างนนั้ เป็นระยะเวลาทีร่ ะส่าระสายอยทู่ วั่ ไปในยโุ รป แผน่ ดินท่ีพระเยซคู ริสตม์ ชี วี ิตอยู่ กค็ อื เมืองเบธเลเฮม เมืองนาซาเร็ธ และเมือง
พวกเจา้ เมืองต่าง ๆ ต่างก็ตอ่ สู้ทาสงครามซ่งึ กันและกนั พระสนั ตะปาปามี เยรูซาเลม็ ถกู เรียกวา่ แผน่ ดินศักด์สิ ิทธ์ิ ชาวครสิ เตียนจะเดนิ ทางไปแสวงบญุ ที่
ความเหน็ วา่ ถา้ ปล่อยใหอ้ ยใู่ นสภาพเชน่ น้ี จะทาให้ชาวคริสเตียนในยุโรปตอ้ ง เมอื งเหล่าน้ี อย่างไรกต็ าม เมืองเหล่านบ้ี างเมืองกเ็ ปน็ สถานทีส่ าคัญทางศาสนา
ออ่ นแอลง เขาจึงยุยง ปลกุ ระดมให้ประชาชนหันมาต่อสู้กบั ชาวมสุ ลมิ แทนโดย ของชาวมสุ ลิมดว้ ยเช่นกนั เม่อื พวกซัลจคู๊ (มสุ ลิม) เข้ามามีอานาจ ได้ครอบครอง
อ้างวา่ จะไดร้ บั กศุ ลผลบญุ และเพอ่ื เอานครอนั ศกั ดิ์สิทธ์ิ "เยรูซาเลม็ " กลบั คืนมา ซเี รยี และเอเชยี ไมเนอร์ของไบแซนไทน์ ชัยชนะของซัลจ๊คู ในการยทุ ธทีม่ านซิ
เคอรท์ ในปี ค.ศ. 1071 น้ัน เป็นการขับไล่อานาจของไบแซนไทนอ์ อกจากเอเชยี
4. มสุ ลมิ ได้กลายเป็นมหาอานาจทางการคา้ แถบชายฝัง่ ทะเลเมดเิ ตอรเ์ ร ไมเนอร์ และอกี ไมก่ ่ปี ตี ่อมาคือ ในปี ค.ศ. 1092 ซัลจคู๊ กต็ เี มอื งนคิ าเอจากไบแซน
เนยี นต้งั แต่ศตวรรษที่ 10 เปน็ ตน้ มา การคา้ พาณชิ ย์ในทะเลเมดเิ ตอร์เรเนยี นจึง ไทนไ์ ด้อกี ซง่ึ ทาให้จักรพรรดแิ หง่ ไบแซนไทน์ตื่นตระหนัก เพราะอสิ ลามกาลงั เข้า
ตกอยู่ในความควบคุมของมุสลมิ อย่างเตม็ ที่ ดังนน้ั ชาวคริสเตียนในยโุ รปจงึ ต้อง ใกลก้ รงุ คอนสแตนตโิ นเป้ลิ เข้าไปทุกทีเมอ่ื เหน็ ดังน้นั จักรพรรดอิ เล็กซิอุส คอนเน
นุส แหง่ ไบแซนไทน์ ได้ขอความชว่ ยเหลือไปยงั โป๊ปเกรกอรีที่ 7 แห่งกรงุ โรม ให้

5 6

ชาวคริสเตียนปราบเติรก์ ซ่งึ สันตะปาปากต็ อบรับการขอความชว่ ยเหลือ เพราะ แตกแยกภายใน คือ ภายหลงั ทซี่ ัลจูค๊ เสื่อมอานาจลง โลกอิสลามได้ถกู แบ่งแยก
น่ันเท่ากับวา่ จกั รพรรดแิ หง่ ไบแซนไทนเ์ ป็นผ้นู าของศาสนาคริสต์นกิ ายออโธด ออกเป็นแคว้นเลก็ แควน้ น้อย ปราศจากศนู ย์กลางอกี คร้ัง คอลีฟะฮฺแหง่ ฟาฏมี ี
อกซ์ยอมรับอานาจของสนั ตะปาปา ซ่งึ เปน็ ผู้นาของนิกายโรมันคาทอลกิ โดย ยะฮฺเองกต็ กอยใู่ นสภาพทอ่ี อ่ นแอและพยายามจากัดอานาจของตนอยู่เฉพาะใน
สิ้นเชิง พระสันตะปาปาไดด้ าเนินการเรือ่ งน้ีอยา่ งเรง่ ด่วน อยี ิปต์เท่านน้ั พระสนั ตะปาปาไดท้ าการเรียกรอ้ งใหท้ าสงครามครเู สด กลา่ วถงึ
ความจาเปน็ ท่จี ะตอ้ งทาเพราะเปน็ คาสงั่ ของพระเจ้า แตท่ ว่าเกรกกอรีที่ 7 ได้
หากเราพจิ ารณาในวงแคบลงมาแล้ว ในความรู้สึกของชาวยุโรปน้ัน ถกู เสียชวี ิตลงเสยี ก่อนที่จะปฏบิ ตั ติ ามสญั ญาในปี ค.ศ. 1095 จักรพรรดิแหง่ ไบแซน
รุกรานจากพวกตะวนั ออก คือ โลกมุสลมิ มาโดยตลอด นับตัง้ แต่ ค.ศ. 632 เป็น ไทน์ไดข้ อร้องทานองเดียวไปยังพระสนั ตะปาปาคนใหม่ คือ เออร์บานที่ 2 ซง่ึ
ต้นมา อิสลามไดข้ ยายอานาจเข้าไปในเขตแดนทตี่ ะวนั ตกเคยมอี านาจ เช่น ซเี รีย พระสันตะปาปาคนนีก้ ไ็ ดต้ อบรบั การเรียกรอ้ งทันที พระสนั ตะปาปาได้จัดประชมุ
อียิปต์ แอฟริกาเหนือ ตลอดจนคาบสมทุ รไอบีเรยี (สเปนและโปรตเุ กส) ซา้ ยงั กันที่เคลมองต์ (Clermont) ในประเทศฝรง่ั เศส เรียกร้องใหป้ ระชาชนทา
คุกคามจกั รวรรดินยิ มทย่ี ิ่งใหญ่ในโลกตะวันตกคอื ไบแซนไทน์ และสร้างความ สงครามครเู สดเพือ่ กอบกสู้ ถานที่อันศกั ด์สิ ทิ ธิ์ คือ กรงุ เยรูซาเล็มคืนจากอิสลาม..
สั่นสะเทอื นใหแ้ กส่ ถาบันทเ่ี ปน็ หัวใจของวัฒนธรรมตะวันตกและครสิ ต์ศาสนา น่นั คาปราศรัยของพระสันตะปาปามใี จความว่า
กค็ ือกรงุ โรม โดยมุสลมิ สามารถยึดครอบครองบางสว่ นของอติ าลี ตลอดสมัยน้ี
การค้ากบั ตะวันออก ตกอย่ใู นมอื ของอสิ ลาม สงครามครูเสดจึงเป็นความ "ดว้ ยบัญชาของพระเจา้ ใหเ้ จ้าหยุดยง้ั การทาสงครามกันเอง และให้เขา
พยายามของชาวตะวนั ตกทจ่ี ะลม้ อานาจของตะวนั ออกที่เปน็ มสุ ลมิ หลังจากที่แพ้ เหล่าน้ันหันมาถอื อาวธุ มงุ่ หนา้ ไปทาลายผปู้ ฏเิ สธ (มสุ ลิม)"
มาโดยตลอด
ปรากฏวา่ พระสนั ตะปาปารวบรวมคนไดถ้ ึง 150,000 คน ซึ่งสว่ นใหญ่
แรงจงู ใจสาคัญที่ทาใหช้ าวยุโรปเดนิ ทางฝา่ อนั ตรายไปยงั โลกอสิ ลาม คือ เป็นชาวฝร่ังเศสไปร่วมทาสงครามครูเสด จะเหน็ ว่าในบรรดาชายชาวยโุ รปที่
กษตั ริยฝ์ รั่งเศสและเยอรมันตอ้ งการดนิ แดนเพมิ่ บรรดาอศั วินและขนุ นาง ต้องการทาสงครามครูเสดมากทีส่ ดุ ก็เห็นจะได้แก่ ชาวฝรง่ั เศส ดังนั้น การจัดต้งั
ตอ้ งการผจญภัยแสดงความกล้าหาญตามอดุ มคติของอัศวินทดี่ ี พวกทาสต้องการ รฐั ตา่ ง ๆ ในตะวันออกกลางภายหลงั ทีพ่ วกครเู สดสามารถปกครองดนิ แดนนี้จงึ
เป็นอิสระ เสรีชนต้องการความร่ารวยและแสดงความศรัทธาตอ่ ศาสนารวมทัง้ เป็นรัฐของฝรัง่ เศส บาทหลวง บรรดาเจ้าชาย อศั วิน และนกั รบลว้ นแต่เปน็ ชาว
ความพยายามของ พระสนั ตะปาปาในอนั ทีจ่ ะรวมครสิ ต์ศาสนานกิ ายออรโ์ ธ ฝร่งั เศสเสยี สว่ นใหญ่
ดอกซใ์ หเ้ ข้ากบั นิกายโรมนั คาทอลิก ภายใตก้ ารบงั คับบัญชาของตนแตเ่ พียงผู้
เดยี ว ประกอบกับสมยั นนั้ อานาจของอิสลามเองก็ไดอ้ อ่ นแอลงเนื่องจากความ ในขณะทที่ พั ครูเสดกาลังจะยกมารบกบั อิสลาม กไ็ ดม้ กี องทพั ของ
ประชาชนผ้มู ีศรัทธาแรงกลา้ เดินทพั มาก่อนแล้วในปี ค.ศ. 1094 ตามคาชกั ชวน

7 8

ของ ปเี ตอร์ นักพรต (Peter of Amines) เขาผู้น้ีได้เดินทางทอ่ งเทย่ี วไปท่ัวยุโรป สองเกดิ ข้ึนเพราะพวกยโุ รปต้องการทีจ่ ะยดึ เยรูซาเล็มกลับคนื มา แตต่ ้องประสบ
เพอื่ ปา่ วประกาศเร่อื งราวการกดขี่ของชาวเตริ ก์ ต่อชาวคริสเตยี นในปาเลสไตน์ ซง่ึ ความล้มเหลว ต่อมาใน ค.ศ.1187 ผนู้ ามสุ ลิมคนใหมค่ อื เศาะลาฮุดดีน (ซาลา
หาไดเ้ ปน็ ความจริงไม่ กล่าวไดว้ า่ กองทพั นเ้ี ปน็ กองทพั ของประชาชนมากกวา่ ดนิ ) ไดโ้ จมตีอาณาจักรของคริสเตียนโดยเรม่ิ จากสงครามฮิตตนิ ก่อน หลังจากนน้ั
กองทัพของทหารท่จี ะไปทาสงคราม เพราะมผี ู้นาท่เี ปน็ บาทหลวงและสามัญชน กเ็ ข้าไปยึดเมืองเยรซู าเล็มกลบั คืนมาได้ ทหารมสุ ลมิ ตอ้ งการทจ่ี ะประหารชาว
ธรรมดาปราศจากความรใู้ นการรบ และมิได้มีอาวธุ ท่คี รบครนั ปรากฏว่ากองทัพ ครสิ เตียนท้งั หมดทอ่ี ย่ใู นเมอื ง แต่ซาลาดินไมอ่ นุญาต สงครามครเู สดครั้งท่สี าม
น้ีส่วนใหญ่มาถงึ เพียงฮังการี เพราะเม่ือขาดอาหารลงกจ็ ะทาการปล้นสะดม จงึ เกดิ ข้นึ เพราะครสิ ตจักรมคี วามตอ้ งการที่จะขับไล่ซาลาดนิ ออกจากแผ่นดนิ
ถกู ประชาชนแถบน้นั ต่อตา้ น และส่วนใหญจ่ ะตายเสยี ตามทาง ที่เหลือรอดมาซึง่ ศกั ดิ์สิทธ์ิ
มีจานวนเล็กนอ้ ย เมอ่ื เผชิญกับพวกซลั จู๊คจึงถูกตแี ตกพา่ ยกลับไป สงครามครั้งน้ี
มิได้ก่อใหเ้ กดิ ผลสะทอ้ นใด ๆ นอกจากจะกระตนุ้ ให้ชาวยโุ รปมีความเกลียดชัง หนง่ึ ในบรรดาแมท่ ัพทนี่ าทหารครเู สดมาในครงั้ นนั้ คอื กษตั รยิ ์รชิ ารด์ ท่ี 1
มุสลมิ มากขนึ้ ไปอกี แหง่ องั กฤษหรือท่รี ู้จักกันดีว่า "รชิ าร์ดใจสงิ ห"์ (Richard the Lionheart) ไดท้ า
สงครามกับซาลาดินสงครามนองเลือดจึงเกดิ ขึ้นหลายครั้ง แตท่ หารของซาลาดิน
สงครามครูเสดเพอ่ื ยึดครองแผน่ ดนิ ศกั ดิส์ ิทธ์ิ เกิดข้นึ ครั้งแรกใน ค.ศ. เข้มแขง็ กวา่ ดังน้ัน สง่ิ ท่กี ษัตรยิ ์ริชาร์ดทาได้ ก็คือการทาสญั ญากบั ซาลาดินใน
1096 โดยมีอศั วินประมาณ 50,000 คนเขา้ รว่ ม ส่วนใหญม่ าจากฝร่งั เศส เส้นทาง ค.ศ.1192 สัญญาน้ีระบุว่าทาพวกครสิ เตยี นอาศยั อยู่ในเมอื งตา่ ง ๆ ได้ เช่น
ทีท่ หารครเู สดจะตอ้ งเดินทางมานน้ั มรี ะยะทาง 2,000 ไมล์ ทหารครเู สดท่ีมาใน เมืองอัครา บนฝั่งทะเลเมดเิ ตอร์เรเนยี น และไปเยย่ี มแผ่นดนิ ศักด์ิสิทธไิ์ ด้
คร้ังน้ันอยภู่ ายใต้การนาของ โรเบิรต์ แห่งนอรม์ ังดี ทหารบางคนเข้ารว่ มสงคราม หลงั จากนนั้ อีกหนึง่ ศตวรรษ มุสลิมกส็ ามารถยดึ เมืองครสิ เตยี นต่าง ๆ กลบั คืนมา
คร้ังน้ดี ว้ ยเหตุผลทางศาสนา บางคนเข้าร่วมเพราะต้องการผจญภัยหรือแสวงโชค ได้ กองทหารครูเสดได้ถูกสง่ มาชว่ ยเมอื งเหล่านห้ี ลายคร้งั แต่ไมป่ ระสบผลสาเรจ็
ใน ค.ศ.1099 ทหารครเู สดได้มาถึงด้านนอกกาแพงเมอื งเยรูซาเล็ม ฝ่ายมุสลมิ
(ซง่ึ พวกทหารครเู สดเรยี กว่า ซาราเซ็น) ไดต้ อ่ สู้ป้องกนั อย่างเข้มแขง็ ทหารครูเสด สงครามครเู สด (Crusades แปลว่า "สงครามไม้กางเขน")
ปิดล้อมเมืองอยู่เดือนกว่าจึงฝา่ กาแพงเขา้ ไปได้และเม่ือเขา้ เมืองได้ ทหารครสิ เป็นชุดสงครามรบนอกประเทศทางศาสนา ท่ีถูกทาให้ศักด์ิสิทธิ์โดยสมเด็จพระ
เตียนก็ฆา่ มุสลมิ ทุกคนท่ีพวกเขาพบ เพราะทหารครสิ เตียนถือวา่ ชาวมสุ ลิมทุก สันตะปาปาเออร์บันท่ี 2 และศาสนจักรคาทอลิก มีเป้าหมายที่แถลงไว้เพ่ือฟ้ืนฟู
คนคอื ผไู้ มศ่ รทั ธาในเมืองศักดิส์ ทิ ธิ์ของพระเจา้ การเข้าถึงท่ีศักดิ์สิทธิ์ในและใกล้เยรูซาเล็มของคริสเตียน เยรูซาเล็มเป็นนคร
ศักด์ิสิทธิ์และสัญลักษณ์ของศาสนาเอบราฮัมหลักท้ังสาม (ศาสนายูดาย ศาสนา
ใน ค.ศ. 1144 มสุ ลมิ ยดึ เมืองอีเดสซากลบั คนื มาได้ สงครามครเู สดคร้ังที่ คริสต์และศาสนาอิสลาม) ภูมิหลังสงครามครูเสดเกิดเมื่อเซลจุคเติร์กมีชัยชนะ

9 10

อย่างเด็ดขาดเหนือกองทัพไบแซนไทน์เมื่อ ค.ศ. 1071 และตัดการเข้าถึง บัพพาชนยี กรรม (excommunication) ดว้ ยเหตุผลดา้ นศาสนา เศรษฐกิจและ
เยรูซาเล็มของคริสเตียน จักรพรรดิไบแซนไทน์ อเล็กซิสที่ 1 ทรงเกรงว่าเอเชยี ไม การเมืองผสมกนั การแข่งขนั กันระหว่างครสิ เตียนและมสุ ลิมยงั นาไปสู่พันธมิตร
เนอร์ทั้งหมดจะถูกบุกรุก พระองค์จึงทรงเรียกร้องผู้นาคริสเตียนตะวันตกและ ระหวา่ งกลมุ่ แยกศาสนาตอ่ คู่แขง่ ของตน เช่นคริสเตียนเป็นพันธมติ รกับรัฐ
สันตะปาปาให้มาช่วยเหลือโดยไปจาริกแสวงบุญหรือสงครามศาสนาเพ่ืปลด สุลต่านรูมที่นบั ถืออสิ ลามระหว่างสงครามครเู สดครัง้ ทีห่ า้
ปล่อยเยรูซาเล็มจากการปกครองของมุสลิม อีกสาเหตุหนึ่งเปน็ เพราะการทาลาย สงครามครูเสดส่งผลกระทบใหญ่หลวงทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมตอ่ ยโุ รป
ล้างสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตียนเป็นจานวนมากและ การเบียดเบียน ตะวันตก มนั ส่งผลใหจ้ ักรวรรดไิ บแซนไทน์ทนี่ บั ถือครสิ ต์อ่อนแอลงมาก และเสยี
คริสตศ์ าสนกิ ชนภายใต้อัล-ฮาคิม กาหลิปราชวงศฟ์ าตมิ ียะห์ ใหแ้ ก่เตริ ก์ มุสลิมในอีกหลายศตวรรษตอ่ มา เรกองกสิ ตา สงครามอนั ยาวนานใน
นักรบครูเสดประกอบด้วยหน่วยทหารแห่งโรมันคาทอลิกจากทั่วยุโรปตะวันตก คาบสมทุ รไอบเี รยี ซ่ึงกาลังคริสเตยี นพิชติ คาบสมทุ รคืนจากมสุ ลิม มี
และไม่อยภู่ ายใตอ้ านาจบังคบั บญั ชารวม สงครามครูเสดชุดหลกั โดยเฉพาะอย่าง ความสมั พันธใ์ กลช้ ดิ กบั สงครามครเู สด
ยิ่งที่พุ่งเป้าต่อมุสลิมในเลแวนต์ (Levant) เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1095 ถึง 1291 สงครามครเู สดครง้ั ที่ 1 ค.ศ. 1095-1101
นักประวัติศาสตร์ให้ตัวเลขสงครามครูเสดก่อนหน้านั้นอีกมาก หลังมีความสาเร็จ
ในช่วงแรกอยู่บ้าง สงครามครูเสดช่วงหลังกลับล้มเหลว และนักรบครูเสดถูก สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บนั ที่ 2 ในสภาแหง่ เคลียมอนทป์ ระกาศให้
บังคับให้กลับบ้าน ทหารหลายแสนคนกลายเป็นนักรบครูเสดโดยการกล่าว แยง่ ชงิ แดนศกั ดสิ ทิ ธิ์คืนเร่มิ ตน้ เม่ือปี 1095 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่
ปฏิญาณ สมเด็จพระสันตะปาปาให้การไถ่บาปบริบูรณ์ (plenary indulgence) 2 (Urban II) แหง่ กรงุ โรม รวบรวมกองทัพชาวครสิ ต์ไปยังกรงุ เยรูซาเลม ช่วงแรก
แก่ทหารเหล่านั้น สัญลักษณ์ของนักรบเหล่าน้ี คือ กางเขน คาว่า "ครูเสด" มา กองทพั ของปีเตอร์ นกั พรต (Peter the Hermit) นาล่วงหน้ากองทัพใหญ่ไปก่อน
จากภาษาฝร่ังเศส หมายถึง การยกกางเขนขึ้น ทหารจานวนมากมาจากฝรั่งเศส สว่ นกองทัพหลกั มปี ระมาณ 50,000 คนซ่งึ ส่วนใหญม่ าจากประเทศฝรง่ั เศส นา
และเรยี กตนเองวา่ "แฟรงก์" ซ่งึ กลายเป็นคาสามญั ทีม่ ุสลมิ ใช้ โดย โรเบิรต์ เคอรโ์ ทส ดยกุ แหง่ นอร์มงั ดโี อรสของสมเด็จพระเจา้ วลิ เลยี มที่ 1
คาว่า "ครูเสด" ยังใชอ้ ธบิ ายการทัพที่มีเหตจุ งู ใจทางศาสนาทีด่ าเนนิ ระหว่าง ค.ศ. แห่งองั กฤษในทส่ี ดุ เมื่อปี 1099 กองทัพก็เดนิ ทางจากแอนติออคมาถึงกาแพง
1100 และ 1600 ในดินแดนนอกเหนือไปจากเลแวนต์ โดยมกั เป็นสงครามกับ เมอื ง และยดึ ฐานท่ีม่ันใกล้กาแพงเข้าปดิ ล้อมเยรซู าเลมไว้ กองกาลงั มสุ ลมิ ทไี่ ด้รับ
พวกนอกศาสนา นอกรตี และประชาชนภายใต การขนานนามว่า ซาระเซน็ ไดต้ ่อสู้ด้วยความเขม้ แขง็ ทว่าท้ายทีส่ ุดนกั รบครูเสด
กบ็ กุ ฝา่ เขา้ ไป และฆา่ ลา้ งทกุ คนทีไ่ มใ่ ช่ชาวคริสตก์ ระทง่ั ชาวมสุ ลมิ ในเมืองหรือ
ชาวยิวในสถานทท่ี างศาสนาก็ล้วนถูกฆา่ จนหมด เหลือเพยี งผปู้ กครองเดิมใน

11 12

ขณะนั้นซึ่งไดร้ บั อนุญาตให้ออกไปได้ แต่ทวา่ ขา่ วการรบน้ันไม่อาจไปถงึ พระ ผลของสงครามครูเสดนี้ฆ่าคนไปจานวนมากมายนับจากยิวในยุโรบไปจนถึงยิวใน
สันตะปาปา เน่ืองจากพระองคส์ น้ิ พระชนมใ์ นอกี ไม่กว่ี ันถดั มาผู้นาเหลา่ นักรบ เยรูซาเร็ม และทาให้ชาวมุสลิมและคริสเตียนบาดหมางกันท้ัง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ทั้ง
ศกั ด์สิ ิทธิ์ท่ีได้รบั เลอื กคือ กอดฟรยี แ์ ห่งบูยง ซ่ึงอย่ใู นตาแหน่งนานหน่ึงปีจึง สองศาสนา แม้ท้ังสองจะมีความต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในดินแดนแถบ
เสียชีวติ เดอื นกรกฎาคมปี 1100 บอลดว์ ินจากเอเดสซาจึงขน้ึ สืบเป็นกษัตริย์ นั้น และสงครามครูเสดทาให้ความขัดแย้งเหล่านั้นยังคงหลงเหลือมาจนถึง
พระองค์อภิเษกกับเจา้ หญงิ อารเ์ มเนยี แต่ไรร้ ัชทายาท พระองคส์ วรรคตในปี ปัจจบุ ัน
1118 ผ้เู ป็นราชนดั ดานามบอลดว์ ินจึงครองราชย์เป็นกษัตรยิ บ์ อลดว์ ินท่ี 2 แหง่ สงครามครเู สดครัง้ ท่ี 2 (1147–1149)
อาณาจกั รศักด์ิสทิ ธ์ิ มีราชธดิ า 3 พระองค์ และท่ีน่าสนใจคอื ครัง้ น้บี ลั ลงั กส์ บื ทอด
ทางธิดาองคโ์ ตหรอื มเหสี และพระสวามีจะครองราชยแ์ ทนกษัตริย์องค์ก่อน ลัทธิศักดินา (Feudalism) ที่พวกครูเสดนามาใช้ในเอเชียน้อย (Asia
สงครามครูเสดมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างทางความเชื่อในศาสนาแต่ละ Minor) น้ีได้ระบาดในหมู่พวกมุสลิมเช่นกัน พวกมุสลิมชนชาติต่าง ๆ ใน
ศาสนา จนทาให้ไม่เข้าใจซ่ึงกันและกัน ซึ่งผู้เริ่มต้นคือชาวมุสลิมต้องการ ตะวันออกกลางต่างก็แกง่ แย่งถอื อานาจกนั แตกออกเปน็ หลายนคร
ครอบครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คือ กรุงเยรูซาเลม นอกจากน้ันเหตุผลทางการเมือง อิมาดุดดีน ซงั กี (Imaduddin Zangi) ผู้เป็นบตุ รคนหนงึ่ ของ อัก สุนกูร อลั ฮาญิบ
ก็เป็นอีกสาเหตุของสงครามด้วย เพราะในสมัยนั้นเศรษฐกิจในยุโรบตกต่า ผู้นา ซ่ึงเป็นเจ้าเมืองฮะลับ หรืองอเลปโป (ภาษาละติน: Aleppo) ภายใต้อาณาจักร
ศาสนาในโรมันคาทอลิกเรืองอานาจมาก และมีอานาจเหนือกษัตริย์ และ ของ มะลิกซาห์ ใน ค.ศ. 1127 ได้เป็นอะตาเบก (เจ้านคร) แห่งโมสุล และต่อมา
ครอบครองทรัพย์สินมหาศาล ขนาดมีความเช่ือในตอนน้ันว่า ถ้าเป็นไปได้พ่อแม่ 1128 ก็ไดร้ วบรวมอเลปโปเข้าอยใู่ ต้อานาจของตน โดยเข้าข้างกษัตริยแ์ ห่งสัลญูก
ทุกคนอยากใหบ้ ตุ รชายของตนเป็นนกั บวชเพอื่ จะเปน็ ผูน้ าศาสนา ซ่ึงกาลังแย่งชิงเขตแดนต่าง ๆ ของจักรวรรดิอับบาซียะฮ์ ในปี ค.ศ. 1135 เขา
สงครามครูเสดได้คร่าชีวิตและทรัพย์สินของมนุษยชาติอย่างมากมายมหาศาล พยายามตนี ครดามัสคัส เม่ือรวบรวมให้อยใู่ ตอ้ านาจ แตก่ ็ไม่สาเร็จ ระหว่างทางที่
เพราะพระสันตะปาปาอ้างว่าเขาสามารถล้างบาปให้กับนักรบครูเสดได้ และ ถอยทัพกลับไปอเลปโป ก็ได้เข้าตีนครฮิมสฺ เพ่ือยึดมาเป็นของตน แต่ตีไม่สาเร็จ
อนุญาตให้ปล้น ฆ่า ยึดทรัพย์พวกนอกศาสนาได้ ซ่ึงหลักการน้ีไม่มีในพระคาภีร์ สองปีต่อมา ซังกีย้อนกลับมาตีนครฮิมสฺอีกครั้ง แตก่ ็ไม่สาเร็จอกี เช่นกัน ทางนคร
ไบเบ้ิล อีกทั้งขุนนางในสมัยน้ันต้องการยึดทรัพย์สินของพวกยิวท่ีร่ารวย และ ดามัสคัสเมื่อกลัวว่าซังกีจะยกทัพมาประชิตเมืองอีกคร้ัง ก็ได้ผูกสัมพันธไมตรีกับ
ต้องการมีอิทธิพลในยุโรบไปจนถึงตะวันออกกลางจึงใช้ข้ออ้างของศาสนามาอ้าง อาณาจักรเยรูซาเลมของพวกครูเสด ซังกียกทัพไปตีพวกครูเสด จนเกิดปะทะกัน
ในการทาสงครามคร้งั น้ี ท่ีบารีน ฟูล์ก เจ้าราชอาณาจักรเยรูซาเลมพ่ายแพ้ พากองทัพที่รอดตายหนีออก
จากนครเยรซู าเลม ซังกีไดผ้ กู สมั พันธไมตรกี บั นครดามัสคสั เมื่อเห็นว่าตนไมม่ ี

13 14

ความสามารถท่ีจะเอาชนะได้ ประกอบกับได้ข่าวว่า จักรพรรดิยอห์น คอมเนนุส นูรุดดีน มะฮฺมูด (ฝรั่งเรียก Noradius) ตีเมืองเอเดสสากลับคืนมาได้ พวกท่ีก่อ
(John Comnenus) ได้ยึดเอานครอันติออก ท่ีพวกครูเสดปกครองอยู่นั้น เข้ามา กบฏและทหารแฟรงกถ์ กู ฆ่า พวกอาร์มิเนียนทีเ่ ปน็ ต้นคดิ กบฏถกู เนรเทศ และนู
อยู่ในอาณาจักรไบแซนไทน์ และได้ส่งกองทัพมาประชิตเมืองอเลปโปของตน รุดดีนสั่งให้ร้ือกาแพงเมือง ผู้คนต่างหนีออกจากเมืองจนเมืองเอเดสสากลายเปน็
พวกครูเสดท่สี ่งมาโดยจักรพรรดยิ อหน์ คอมเนนุส (John Comnenus) พวกน้ยี ดึ เมืองร้าง การสูญเสียเมืองเอเดสสาเป็นคร้ังท่ี 2 นี้ ได้ก่อให้เกิดการโฆษณาขนาน
เมืองบุซาอะ (Buzaa) ได้ฆ่าพวกผู้ชายทั้งหมดแล้วกวาดต้อนผู้หญิงและเด็กไป ใหญ่ในยุโรป แบร์นาร์แห่งแกลร์โว (Bernard Clairvaux) ซึ่งฉลาดในการพดู และ
เป็นทาส ได้ฉายาว่า ปีเตอร์นักพรตคนที่สอง ได้เท่ียวเทศนาปลุกใจนักรบ ให้ร่วมกัน
แม้ซังกีจะวางแผนการเพื่อยึดนครดามัสคัสอีกในเวลาต่อมา ถึงข้ันกับสมรสกับ ป้องกันสถานกาเนิดแห่งศาสนาคริสต์ เหตุนี้ทาให้พวกคริสเตียนตกใจกลัวยิ่งนัก
นางซุมรุ รดุ มารดาเจา้ นคร ด้วยการยกเมืองฮมิ สฺเป็นสนิ สอด และตอ่ มาเจ้านครก็ ว่า พวกสัลญูกตุรกีจะยกทัพมาตียุโรป และตนจะไม่ได้เปน็ เจ้าของศาสนสถานใน
ถูกลอบสังหาร ซงั กกี ไ็ มอ่ าจจะยดึ เอานครดามสั คสั เป็นของตนได้ เวลาต่อมา นคร ปาเลสไตน์อีก การปลุกใจคร้ังนี้ไม่เร้าใจแต่เพียงขุนนาง อัศวินและสามัญชน ซ่ึง
ดามัสคัสก็กลับไปร้ือฟื้นความสัมพันธ์กับพวกครูเสดอีกครั้ง และได้ร่วมกันโจมตี เป็นสว่ นในสงครามครูเสดครงั้ แรกเท่านั้น พวกกษตั ริยต์ ่าง ๆ กพ็ ลอยนยิ มไปด้วย
กองทัพของซังกีที่บานิยาส ซังกีได้ยกทัพเข้าตีนครเอเดสสาท่ีอยู่ภายใต้พวกครู พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศสได้ถือเอาสงครามครูเสดเป็นเคร่ืองเบี่ยงบ่ายการ
เสดแตกเม่ือวันท่ี 24 ธนั วาคม ค.ศ. 1114 จุดน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครูเสด กระทาอันโหดร้าย ตอ่ พลเมืองบางพวกที่เป็นกบฏตอ่ พระองค์ กษัตริย์คอนราดที่
ครัง้ ที่ 2 3 แห่งเยอรมันเข้าร่วมทัพด้วย เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนใน ค.ศ. 1147 ข้างพระเจ้า
ซังงีถูกทาสรับใช้ของตน ซึ่งเป็นชาวแฟรงก์ ลอบสังหารเม่ือวันท่ี 5 เราะบี หลุยส์ที่ 7 แห่งฝร่ังเศส มีพระมเหสีร่วมไปในกองทัพด้วย ช่ืออิเลนอร์ (เอลินอร์
อุษษานีย์ 541 ตรงกับวันที่ 14 กันยายน 1146 ซังงีมีบุตร 4 คน ล้วนเป็นคนมี แห่งอากีแตน มเหสีคนนี้ต่อมาไปสมรสกับพระเจ้าเฮนร่ีท่ี 2 แห่งอังกฤษ) การที่
ความสามารถทั้งส้ิน ในระหว่างความยุ่งยากน้ีพวกคริสต์ในเมืองเอเดสสา คิด ราชินีเข้าร่วมกองทัพด้วยทาให้ผู้หญิงฝรั่งเศสอีกจานวนมากอาสาเข้ากองทัพครู
กบฏฆา่ ทหารมสุ ลิมท่รี กั ษาเมืองและไดร้ บั ความช่วยเหลือจากพวกแฟรงก์ ภายใต้ เสด ซ่ึงคราวนั้นมีพลประมาณ 900,000 คน พวกฝร่ังเศสได้กระทาชู้กับหญิงใน
การนาของโยสเซลิน (Joscellin) ยดึ เมืองเอเดสสาได้ แตบ่ ตุ รสองคนของซงั งี ช่ือ กองทัพอย่างเปิดเผย กองทัพของสองกษัตริย์ได้รับการต่อต้านและเสียหายอย่าง
หนัก สว่ นหนึ่งกองทพั ของกษัตรยิ ค์ อนราดถูกทาลายที่เมอื งลาซิกียะ
สว่ นกองทัพของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 ท่ยี กมาทางทะเลกถ็ กู โจมตียบั เยนิ โดย

เฉพาะทเี่ มอื งก็อดมูส (Babadagh ปจั จบุ ันในตุรกี ภาษาละตนิ : Cadmus)

15 16

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากพวกครูเสดมีกาลังพลมาก จึงเหลือรอดมาถึงเมืองอันติ โจมตีพวกน้ีขณะเดินทาง ก็คงไม่ประสบสถาณะคับขันเช่นน้ี พวกตุรกีจากเมือง
ออก ซ่ึงเวลานั้นพวกขุนนางและอัศวินจานวนมากพักอยู่ในเมืองอันติออก ซ่ึง ใกล้ ๆ ก็ยกทัพมาช่วย และในวันที่ 1 ชะอฺบาน 585 (14 กันยายน 1189) ศอลา
เวลานั้นเรย์มอง ผู้เป็นลุงของราชินีอีเลนอร์ เป็นผู้ปกครองเวลาน้ันพวกขุนนาง ฮุดดีนได้เริ่มโจมตีพวกครูเสด หลานชายของท่านคนหนึ่งช่ือ ตะกียุดดีน ได้แสดง
และอัศวนิ จานวนมากพักอยู่ในเมืองอันติออกเชน่ เคาน์เตสแห่งบัวส์ (Countess ความกล้าหาญมากในการรบ ตอนนี้ทหารศอลาฮุดดนี มีกาลงั น้อยกว่าพวกครเุ สด
of Blois) เคาน์เตสแห่งรูสสี ( Countess of Roussi) ดัชเชสแห่งบุยยอง มาก เพราะต้องกระจายกาลังป้องกันเมืองหน้าด่านต่าง ๆ เช่นที่ยืนยันเขตแดน
(Duchess of Bouillon) Sybille แห่งแฟลนเดอร์ส และสตรีของผู้สูงศักด์ิอื่น ๆ ติดเมืองตริโปลี เอเดสสา อันติออก อเล็กซานเดรีย ฯลฯ ในรอบนอกเมืองอักกา
อีก แต่จอมราชินีของพวกเขา คือมเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 7 เมื่อพักผ่อนและ น้ัน พวกครูเสดถูกฆ่าราว 10,000 คน ได้เกิดโรคระบาดข้ึนเพราะด้วยศพทหาร
สนุกสนานกับพวกผู้หญิงเพียงพอแล้ว พวกครูเสดก็ยกทัพเข้าล้อมเมืองดามัสคัส เหล่าน้ี เน่ืองจากติดพันอยู่การสงคราม ไม่สามารถรักษาท่ีรบให้สะอาดได้ ศอลา
แตไ่ ม่สาเร็จ เพราะนูรุดดีน และสัยฟุดดนี อลั ฆอซี บุตรทั้งสองของซังกี ได้ยกทัพ ฮุดดีนเองได้รับโรคระบาดน้ีด้วย แพทย์แนะนาให้ถอนทหารและได้ยกทัพไปต้ัง
มาชว่ ย ทั้งกษตั รยิ ค์ อนราดแห่งเยอรมนีและพระเจา้ หลุยส์ท่ี 7 แหง่ ฝรง่ั เศสได้เลกิ มั่นอยู่ที่ อัลคอรรูบะหฺ พวกครูเสดจึงยกทัพเข้าเมืองอักกาและเริ่มขุดคูรอบตัว
ทัพกลับยุโรป พวกครูเสดต้องล่าทัพกลับบ้านเมืองด้วยความผิดหวังและสูญเสีย เมือง ศอลาฮุดดีนได้มีหนังสือไปยังสุลฎอนของมอร็อคโคให้ยกทัพมาสมทบช่วย
อย่างหนกั สว่ นพวกครเู สดทมี่ าจากพวกยโุ รปเหนือ ก็ไดเ้ คลือ่ นทพั จนถึงโปรตุเกส แต่พวกน้ีได้ปฏิเสธ ในฤดูใบไม้ผลิศอลาฮุดดีนได้ยกทัพมาโจมตีเมืองอักกาอีก
แล้วได้ร่วมมือกับกษัตริย์อัลฟอนโซ เพ่ือโจมตีนครลิสบอน และขับไล่พวกมุสลิม พวกครูเสดไดเ้ สริมกาลังม่ันและสร้างหอคอยหลายแห่ง แต่ท้ังหมดถูกกองทัพศอ
ออกจากนครน้ีในปี 1147 กองทัพครูเสดจากเยอรมันได้เข้าไปโจมตีพวกสลาฟที่ ลาฮุดดีนยิงด้วยด้วยลูกไฟ เกิดไฟไหม้ทาลายหมด ตอนนี้กาลังสมทบจากอียิปต์
อย่รู อบอาณาเขตอาณาจักรเยอรมัน มาถึงทางเรือและกาลังการรบจากที่อื่นมาด้วย พวกแฟรงก์เสียกาลังการรบทาง
สงครามครูเสดคร้ังที่ 3 (1187–1192) แก่อียิปต์อย่างยับเยิน พวกครูเสดถูกฆ่าและเสียกาลังทัพมาก แต่ในปลายเดือน
กรกฎาคม 1190 เคานต์เฮนร่ีแห่งแชมเปญ ผู้มีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าแผ่นดิน
ศอลาฮุดดีน อัลอัยยูบีย์ ได้ตีเอานครเยรูซาเลมกลับคืนมาเป็นของพวก ฝร่ังเศสไดย้ กทัพหนุนมาถึง ศอลาฮุดดีนได้ถอยทัพไปต้ังม่ันท่ีอลั คอรรูบะหฺอกี ได้
มุสลิมอีกครั้งในปี 1187 เม่ือศอลาฮุดดีนได้ข่าวพวกแฟรงก์ยกทัพมา จึงประชุม ทิ้งกองทหารย่อย ๆ ไว้ ซึ่งไดต้ ่อสู้พวกครูเสดอย่างกล้าหาญ ตอนนี้พวกครูเสดไม่
นายทัพโดยให้ความเห็นว่าจะโจมตีพวกนี้ขณะเดินทัพอยู่ แต่พวกนายพลว่าให้ตี สามารถคืบหน้าได้ จึงจดหมายไปยังพระสันตะปาปาขอให้จัดทัพหนุนมาช่วย
เมื่อมาถึงชานเมืองอักกะ (Acre) พวกครูเสดได้ต้ังทัพล้อมเมืองนี้ไว้ และปีกข้าง พวกครสิ เตียนได้หลั่งไหลกลบั มาสมทบพวกครเู สดอีกครง้ั เพราะถอื วา่ การรบ
หนึ่งจดทะเล ทาให้สามารถรับเสบียงจากยุโรปได้สะดวก ถ้าศอลาฮุดดีนได้เร่ิม

17 18

"พวกนอกศาสนา" ครั้งน้ีทาให้ตนถูกเว้นบาปกรรมท้ังหมดและได้ข้ึนสวรรค์ ศอ ลาเลียงเสบยี งมาชว่ ย แตเ่ กือบถูกครเู สดยดึ ได้ นายเรือจึงสั่งให้จมเรอื พรอ้ มทัง้ คน
ลาฮุดดีนจัดทัพรับมือพวกน้ีอย่างเต็มท่ี ให้ลูกชายของตนช่ือ อะลีย์ อุษมาน ในเรือท้ังหมด กองทัพครูเสดภายใต้การนาของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ได้บุกไป
และฆอซี อยู่กลางทัพ ส่วนปีกทางขวาให้น้องชายช่ือสัยฟุดดีนเป็นแม่ทัพ ยังอัสก็อลาน (ภาษาละติน: Ascolon) ศอลาฮุดดีนได้ยกกองทัพไปยันไว้ได้มีการ
ทางซ้ายให้เจ้านครตา่ ง ๆ คุม แตใ่ นวนั ประจัญบานกันนั้นตัวศอลาฮุดดีนเองป่วย รบกันอย่างกล้าหาญถึง 11 คร้ัง ในการรบที่อัรสูฟ ศอลาฮุดดีนเสียทหารราว
จึงไดเ้ ฝ้าดูการสู้รบจากยอดเขาแห่งหน่ึง พวกครูเสดถูกตีพ่ายตกทะเลได้รับความ 8,000 คน ซึ่งเป็นทหารชั้นดีและพวกกล้าตาย เม่ือเห็นว่าอ่อนกาลังป้องกัน
เสียหายอย่างหนัก พวกน้ีเริ่มขาดแคลนอาหารและโดยท่ีฤดูหนาวย่างเข้ามา จึง ปาเลสไตน์ไมไ่ ด้ จึงยกทัพไปยงั อสั กอ็ อลาน อพยพผคู้ นออกหมดแลว้ รื้ออาคารท้ิง
พักการรบ เมื่อถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ คือเดือนเมษายน 1191 พวกครูเสดได้รับทัพ เม่ือพระเจ้าริชาร์ดมาถึง ก็เห็นแต่เมืองร้าง จึงทาสัญญาสงบศึกด้วย โดยได้ส่ง
หนุนเพิ่มขึ้นอีก โดยพระเจ้าแผ่นดินฝร่ังเศสได้ยกทัพมา พร้อมกันนั้นพระเจ้าริ ทหารไปพบน้องชายศอลาฮดุ ดีนชือ่ สัยฟดุ ดีน (ภาษาละติน: Saphadin) ท้ังสอง
ชาร์ดใจสิงห์แห่งอังกฤษก็ยกทัพมาอีกด้วย มีเรือรบมา 20 ลา เต็มไปด้วยทหาร ได้พบกัน ลูกของเจ้านครครูเสดคนหน่ึงเป็นล่าม พระเจ้าริชาร์ดจึงให้บอกความ
และกระสุนกาลังหนุนของศอลาฮุดดีนมาไม่พร้อม ทหารมุสลิมในเมืองอักกามี ประสงค์ท่ีอยากให้ทาสัญญาสงบศึก พร้อมท้ังบอกเงื่อนไขด้วย ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่
กาลังน้อยกว่าจึงขอยอมแพ้พวกครูเสด โดยแม่ทัพมุสลิมมีนคนหน่ึงช่ือ มัชตูบ ผู้ ฝ่ายมสุ ลิมยอมรับไม่ได้ การพบกนั ครั้งน้ันไมไ่ ดผ้ ล ฝา่ ยมาร์ควสิ แห่งมองเฟอรร์ ดั ผู้
คุมกาลังป้องกันอกั กาได้อุทรตอ่ พระเจ้าแผ่นดินฝร่ังเศสแตถ่ ูกปฏิเสธเวน้ แต่ พวก ร่วมมาในกองทัพด้วยเห็นว่าการทาสัญญาโอ้เอ้ จึงส่งสารถึงศอลาฮุดดีน โดยระบุ
มุสลมิ จะยอมยกเมืองเยรูซาเลมให้ พวกมสุ ลิมจงึ กลบั สูร้ บอีกจนสดุ ชีวติ ขณะการ เงื่อนไขบางอย่าง แต่สัญญานี้ไม่เป็นผลเช่นกัน ต่อมาพระเจ้าริชาร์ดขอพบศอลา
ล้อมเมืองและการสู้รบอยู่เป็นเช่นนี้ได้เกิดโรคระบาดเกิดข้ึน ในท่ีสุดมีเง่ือนไขว่า ฮุดดีนและเจรจาเรื่องสัญญาสงบศึกอีก โดยเสนอเง่ือนไขว่า พวกครูเสดต้องมี
พวกมุสลมิ จะต้องคืนไม้กางเขน(ด้ังเดิมสมยั พระเยซ)ู และต้องเสียค่าปรับเป็นทอง สิทธิครอบครองเมืองต่าง ๆ ท่ีได้ตีไว้ และฝ่ายมุสลิมต้องคืนเยรูซาเลมให้พวกครู
200,000 แท่ง แต่เน่ืองจากต้องเสียเวลาหาทองจานวนเท่านี้ กษัตริย์ริชาร์ดใจ เสด พร้อมกับไม้กางเขนท่ีทาดว้ ยไม้ ซ่ึงพวกเขาเชื่อว่าเป็นไม้ที่พระเยซูถกู พวกยิว
สิงห์แห่งอังกฤษ ผู้ที่นักประวัติศาสตร์เคยยกย่องและชื่นชมกันน้ันได้จับทหาร ตรึงทรมานดว้ ย ศอลาฮุดดีนปฏิเสธที่จะยกเมืองเยรูซาเลมให้พวกครูเสด แตย่ อม
มุสลิมจานวน 27,000 คน ออกจากเมืองและสับต่อหน้าต่อตาคนท้ังหลาย เมือง ในเร่ืองให้เอาไม้กางเขนท่ีกล่าวในเง่ือนไขที่ว่า พวกครูเสดต้องปฏิบัติตามสัญญา
อกั กาตกอยู่ในมือพวกครูเสดที่บ้าศาสนาเหล่านี้ ส่วนทัพศอลาฮุดดีนต้องถอยทัพ ของตนอย่างเคร่งครัด การเจรจานี้ก็ไม่เป็นผลอีกเช่นกัน พระเจ้าริชาร์ดจึงหันไป
ไปตง้ั ท่อี น่ื เพราะกาลังน้อยกวา่ และกาลังหนนุ ไมม่ พี อ ตอนหนง่ึ มเี รือจากอยี ปิ ต์ เจรจากับสัยฟดุ ดนี ใหม่โดยให้ความเห็นว่าการเจรจาน้ี จะเปน็ ผลบงั คับเมื่อศอลา
ฮุดดีนยินยอมด้วยในปั้นปลาย เง่ือนไขมีว่า กษัตริย์ริชาร์ดยินดียกน้องสาวของ

19 20

เขาผู้เป็นแม่หม้าย (แต่เดิมเป็นมเหสีของกษัตริย์ครองเกาะซิซิลี) ให้แก่สัยฟุดดีน ยโุ รปโดยปลอมตัว แตก่ ลบั ถกู พวกเป็นครสิ เตยี นจับไวไ้ ด้คุมขังไว้ ทางอังกฤษต้อง
(น้องชายศอลาฮุดดีน) ของหม้ันในการสมรสน้ีคือ กษัตริย์ริชาร์ดจะยกเมืองที่ ส่งเงินจานวนมากเพื่อไถ่ตัวเขา สงครามครูเสดครั้งที่ 3 ก็ยุติลงเพียงน้ี ด้วยการ
พระองค์ตีได้ ตามชายทะเลให้น้องสาวของตน และศอลาฮุดดีนกต็ ้องยกเมืองตา่ ง สูญเสียชีวิตมนุษย์นับแสน ผู้คนนับล้านไร้ที่อยู่ บ้านเมืองถูกทาลาย หลังจากนั้น
ๆ ที่ยดึ ได้ให้ นอ้ งชายเปน็ การทาขวญั เชน่ กัน ให้ถอื เมืองเยรซู าเลมเป็นเมืองกลาง ศอลาฮุดดีนได้ยกทหารกองเล็ก ๆ ไปตรวจตามเมืองชายฝั่ง และซ่อมแซมสถานที่
ยกให้แก่คู่บ่าวสาวนี้ และศาสนิกของท้ังสองฝ่ายมีสิทธิ์ท่ีจะไปมาพานัก อยู่ใน ตา่ ง ๆ และไดก้ ลบั มาพักทีด่ ามสั คัสพร้อมครอบครัว จนกระทง่ั ท่านไดถ้ งึ แก่กรรม
เมืองนี้อย่างเสรี บ้านเมืองและอาคารทางศาสนาท่ีปรักหักพัง ต่างช่วยกัน เมอื่ วันที่ 27 ศอฟัร 589 (4 มีนาคม 1193) มอี ายเุ พียง 55 ปี
ซอ่ มแซม ศอลาฮดุ ดนี ยอมตามเง่อื นไขน้ี แต่สัญญาก็ไม่เป็นผลอกี เพราะพวกพระ สงครามครูเสดครั้งท่ี 4 (1202-1204)
ในศาสนาคริสต์ไม่ยอมให้พวกคริสเตยี นยกลูกสาว น้องสาว หรือผู้หญิงฝา่ ยตนไป
แต่งงานกับมุสลิมผู้ที่พวกเขาถือว่าเป็น “พวกนอกศาสนา” พวกบาทหลวงได้ เป็นสงครามครูเสด ครั้งที่สี่ที่เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 1202 และสิ้นสุดลงใน
ชุมนุมกันท่ีจะขับพระเจ้าริชาร์ดออกจากศาสนาคริสต์ให้ตกเป็นคน นอกศาสนา ปี ค.ศ. 1204 จดุ ประสงคแ์ รกของสงครามก็เพ่ือยดึ เยรูซาเลมคนื จากมุสลิม แตใ่ น
ไปด้วย และได้ขู่เข็ญน้องสาวของพระองค์ต่าง ๆ นานา กษัตริย์ริชาร์ดจึงได้เข้า เดือนเมษายน ค.ศ. 1204 นักรบครูเสดจากยุโรปตะวันตกก็เข้ารุกรานและยึด
พบสัยฟุดดีนอีก ขอให้เปลี่ยนจากการนับถืออิสลามมาเป็นคริสเตียน แต่สัยฟุด เมืองคอนสแตนติโนเปิลท่ีเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ของอีสเติร์
ดีนปฏิเสธ ในขณะเดยี วกันกษัตริย์ริชาร์ดเกิดการราคาญการแทรกแซงของมาร์ค นออร์โธด็อกซ์แทนท่ี ซ่ึงถือกันว่าเป็นวิกฤติการณ์สุดท้ายท่ีทาให้เกิดความ
วิสแห่งมองเฟอร์รัด จึงจ้างให้ชาวพ้ืนเมืองลอบฆ่า เมื่อเรื่องมาถึงเช่นน้ี กษัตริย์ริ แตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก (East-West Schism)
ชาร์ดก็ท้อใจอยากยกทัพกลับบ้าน เพราะตีเอาเยรูซาเลมไม่ได้ ได้เสนอเงื่อนไขที่ ระหว่างอสี เตริ น์ ออร์โธด็อกซ์ และ โรมันคาทอลกิ
จะทาสัญญาสงบศึกกับศอลาฮุดดีนไม่ยอมต่อเง่ือนไขบางข้อ เพราะบางเมืองท่ี สงครามครูเสดคร้ังที่ 5 (1217- 1221)
กล่าวน้ันมีความสาคัญต่อการป้องกันอาณาจักรอย่างยิ่ง ไม่สามารถปล่อยใหห้ ลุด
มือไปได้ แต่ความพยายามของนักรบทั้งสองน้ียังคงมีต่อไป จนในท่ีสุดเมื่อวันที่ เป็นสงครามครูเสด ท่ีพยายามยึดเยรูซาเลมและดินแดนศักด์ิสิทธิ์ท้ังหมด
22 ชะอฺบาน 588 (2 กันยายน 1192) ทั้งสองฝ่ายได้ทาสัญญาสงบศึกเป็นการ คืนโดยเร่ิมด้วยการโจมตีรัฐมหาอานาจของอัยยูบิดในอียิปต์ สมเด็จพระ
ถาวรและกษัตรยิ ร์ ชิ ารด์ ได้ยกทพั กลบั บา้ นเมอื ง เขายกทพั ผา่ นทางตะวันออกของ สันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 3 ทรงรวบรวมกองทัพครูเสดโดยการนาของเลโอโปลดท์ ่ี
4 ดยุคแห่งออสเตรีย (Leopold VI, Duke of Austria) และ สมเด็จพระเจ้า
แอนดรวู ์ที่ 2 แห่งฮงั การี ตอ่ มาในปี ค.ศ. 1218 กองทัพเยอรมนที ่ีนาโดยโอลิเวอร์
แหง่ โคโลญและกองกาลังหลายชาตทิ ี่ประกอบดว้ ยกองทพั ชาวเนเธอร์แลนด,์

21 22

เฟลมมิช และฟรีเชียนท่ีนาโดยวิลเลียมที่ 1 เคานท์แห่งฮอลแลนด์ (William I, รกอรีที่ 9 ก็ตาม เพราะทรงต้องจัดการปัญหาภายในในเยอรมนี และ อิตาลีให้
Count of Holland) ก็มาร่วม ในการท่ีจะโจมตีดามิยัตตาในอียิปต์ฝ่ายครูเสดก็ เรียบร้อย เสียก่อนที่จะเข้าร่วมในสงครามครูเสด และทรงให้คาสัญญาว่าจะเข้า
ไปเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรสุลตา่ นแห่งรมั ในอานาโตเลียผ้โู จมตีอัยยูบิดในซเี รีย ร่วมในสงครามหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิโดยพระ
เพื่อที่ป้องกันไม่ให้นักรบครูเสดต้องเผชิญกับการต่อสู้กับศัตรูพร้อมกันสองด้าน สันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 3 ในปี ค.ศ. 1220 เสียก่อน ในปี ค.ศ. 1225 พระ
หลังจากยึดเมืองท่าดามิเอตตาได้แล้วนักรบครูเสดก็เดินทัพลงใต้ต่อไปยังไคโรใน จักรพรรดิฟรีดริชก็ทรงเสกสมรสกับโยลันเดอแห่งเยรูซาเลม (หรืออิสซาเบลลา)
เดือนกรกฎาคมในปี ค.ศ. 1221 แตต่ ้องหันทัพกลับเพราะเสบียงร่อยหรอลง การ พระธิดาของจอหน์ แหง่ บรแิ อนน์ (John of Brienne) กษัตริยแ์ ตเ่ พียงในนามของ
จู่โจมยามกลางคืนของสุลต่านอัล-คามิลทาใหฝ้ ่าย ครูเสดเสียทหารไปเป็นจานวน ราชอาณาจักรเยรูซาเลม และ มาเรียแห่งมอนต์เฟอร์รัต จักรพรรดฟิ รีดริชจึงทรง
มาก อลั -คามลิ ตกลงในสัญญาสงบศึกแปดปีกับยุโรป ในปี ค.ศ. 1213 สมเดจ็ พระ มีสิทธิในการอ้างสิทธิในราชบัลลังก์เยรูซาเลมที่ยังเหลืออยู่ซ่ึงเป็นเหตุผลในการ
สันตะปาปาอินโนเซนต์ท่ี 3 ทรงออกพระบัญญัติ “Quia maior” เรียกร้องให้ พยายามกู้เยรูซาเลมคืน ในปี ค.ศ. 1227 หลังจากเกรกอรีที่ 9ได้เป็นพระ
ผู้คนในคริสต์ศาสนจักรเข้าร่วมในสงครามครูเสด แต่ก็ไม่มีพระมหากษัตริย์และ สันตะปาปา จักรพรรดิฟรีดริชและกองทัพของพระองค์ก็เดินทางโดยเรือจากบ
พระจักรพรรดขิ องยุโรปใด้ท่ีสนพระทัยเพราะมัวแตย่ ุ่งอยู่กับการต่อสู้กันเอง พระ รินดิซิไปยังอัคโคแต่โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนทาให้พระองค์จาต้องเดินทางกลับ
สันตะปาปาอินโนเซนต์เองก็ไม่ทรงต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มน้ีเพราะเมื่อ อิตาลี พระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 9 จึงทรงประกาศคว่าบาตรเพราะจักรพรรดิ
พระมหากษัตริย์นาการต่อสู้ในสงครามครูเสดครั้งที่ 2 ก็ประสบความล้มเหลว ฟรีดริชทรงบิดพร้ิวสัญญาในการเข้าร่วมสงครามครูเสด ซ่ึงก็เป็นเพียงข้ออ้าง
พระองค์จึงทรงสั่งให้มีขบวนแห่, การสวดมนต์ และการเทศนาเพื่อเป็นการ เพราะจักรพรรดิฟรีดริชทรงพยายามรวบรวมอานาจของพระองค์ในอิตาลีโดย
ชักชวนให้คนท่ัวไป ขนุ นางระดบั รอง และอศั วนิ เข้ารว่ ม การลดิ รอนอานาจของพระสนั ตะปาปามาเปน็ เวลาหลายปกี ่อนหน้านั้นแลว้
สงครามครเู สดครงั้ ที่ 6 (1228-1229) พระสันตะปาปาเกรกอรีทรงกล่าวว่าเหตุผลในการทาการคว่าบาตรเป็นเพราะ

สงครามครูเสด คร้ังนี้เร่ิมขึ้นเพียงเจ็ดปีหลังจากความล้มเหลวของ จักรพรรดิฟรีดริชไม่ทรงเต็มพระทัยในการเข้าร่วมสงครามครูเสดมาตั้งแต่
สงครามครูเสดครั้งที่ 5 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ
ทรงมีส่วนบทบาทเก่ียวข้องเป็นอันมากใน โดยการทรงส่งกองทัพจากเยอรมนีแต่ สงครามครูเสดคร้ังท่ี 5แล้ว พระสันตะปาปาเกรกอรีการคว่าบาตรเป็นเพียง
พระองค์มิได้ทรงเข้าร่วมในการยุทธการโดยตรงแม้ว่าจะทรงได้รับการหว่านล้อม
จากสมเด็จพระสนั ตะปาปาโฮโนริอสุ ที่ 3 และตอ่ มาสมเดจ็ พระสนั ตะปาปาเก ข้ออ้างเพราะความกลัวในความทะเยอทะยานของจักรพรรดิฟรีดริชในการขยาย

อานาจของพระองคใ์ นคาบสมุทรอิตาลี จกั รพรรดิฟรีดรชิ ทรงพยายามเจรจา

23 24

ต่อรองกับพระสันตะปาปาเกรกอรีแต่ในท่ีสุดก็ทรงหันหลังให้ และทรงนาทัพไป พระองค์ถูกดักจับและนาไปควบคุมไว้ที่ไคโรในฐานะตัวประกันโดยฝ่ายมุสลิมได้
ยังซีเรีย ในปี ค.ศ. 1228 แม้ว่าจะยังทรงถูกคว่าบาตรก็ตามและเสด็จถึงอัคโคใน ติดต่อไปยงั ฝรั่งเศส เพ่ือขอเงินคา่ ไถ่เพือ่ แลกกับการปลอ่ ยพระองคก์ ลบั บ้าน
เดอื นกันยายน หลังจากความพ่ายแพ้ กองทัพครูเสดก็แตกกระสานซ่านเซ็นหนีเอาตัวรอด
สงครามครเู สดคร้ังท่ี 7 (1248 – 1254) หลังจากฝร่ังเศสยินยอมจ่ายค่าประกันเป็นจานวน 800,000 เหรียญทอง ฝ่าย
มุสลิมจึงยอมปล่อยหลุยส์ ที่ 9 เป็นอิสระ แต่พระองค์ก็ไม่ยอมกลับบ้าน ยังคง
เป็นการทัพครูเสด ท่ีฝ่ายคริสต์ นาทัพโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่ง ทอ่ งเท่ียวอยใู่ นดินแดนศักดิ์สทิ ธติ์ อ่ ไป อยใู่ นซเี รียนานถึง 4 ปี ชว่ งเวลานั้น หลยุ ส์
ฝรั่งเศส รบกับสุลต่านแห่งราชวงศ์อัยยูบีย์ อัสซาลิห์ อัยยูบ์ ภายหลังการ ท่ี 9 พยายามสร้างปราการตา่ ง ๆ ในซเี รยี ใหแ้ ขง็ แกรง่ กว่าเดมิ และจดั เตรียมอาวธุ
สนธิสัญญาระหว่างจักรพรรดิเฟรดเดอริคท่ี 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน จัดเตรียมกาลังพลโดยรับสมัครผู้อาสามาเป็นทหารนามาฝึกรบให้เข้มแข็งขึ้น
ศักดิ์สิทธิ์ กับอัล-คามิล สุลต่านแห่งอัยยูบีย์ในคร้ังนั้น เยรูซาเล็มก็ถูกชาวมุสลิม เพราะพระองค์หวงั ว่าจะเข้าทาศึกกอบกู้เยรูซาเล็มอกี ครั้งให้สาเร็จจนได้ จนกระ
ยดึ กลบั ไปอกี ในเวลาน้นั เปน็ สมัยของสมเดจ็ พระสนั ตะปาปาอินโนเซนตท์ ี่ 4 ทรง ทง้ั ปี ค.ศ. 1254 พระองค์จงึ ได้คดิ เดนิ ทางกลับฝรง่ั เศส
เรียกร้องให้จัดตั้งกองทัพครูเสด เพื่อยึดเยรูซาเล็มกลับคืนอกี คร้ัง มีเพียงพระเจ้า สงครามครเู สดครั้งที่ 8 (1270)
หลุยส์ท่ี 9 แห่งฝร่ังเศส พระองค์เดียวเท่านั้นที่อาสาออกรบ ทั้งที่เพิ่งจะเสร็จสิ้น
สงครามที่ยืดเย้ือกับอังกฤษมายาวนาน และยังติดภารกิจออกปราบปรามเขต สงครามครเู สด ครัง้ นี้เริม่ ขึน้ โดยพระเจา้ หลุยสท์ ี่ 9 แห่งฝรัง่ เศส ในปี ค.ศ.
แดนท่ีกระด้างกระเด่ืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศส พระองค์จึงขอยืดเวลาออกไปอีก 1270 บางครั้ง “สงครามครูเสดครั้งที่ 8” ก็นับเป็นคร้ังที่เจ็ด ถ้ารวมสงครามครู
ระยะหนึ่งจนกระท่ังปี ค.ศ. 1249 พระองค์เลือกนาทพั ออกจากเมืองทา่ ทเ่ี พงิ่ เปดิ เสดคร้ังที่ 5 และ คร้ังที่ 6 ของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมันอัน
ข้ึนใหม่ทางใต้ฝร่ังเศส แทนท่ีจะเป็นเจนัวหรือเวนิส แต่ก็วางเป้าหมายไว้ท่ีอียิปต์ ศักดิ์สิทธ์ิเข้าเป็นคร้ังเดียวกัน และสงครามครูเสดครั้งท่ี 9 ก็นับเป็นครั้งเดียวกับ
และยึดเมืองท่าดาเมียตตา หลังจากที่ยึดดาเมียตตาได้แล้ว หลุยส์ที่ 9 ก็นาทัพมุ่ง คร้ังที่ 8 พระเจ้าหลุยส์ทรงพระราชวติ กถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียเม่ือสุลต่าน
หน้าสู่ไคโร ช่วงน้ันอียิปต์ ปกครองโดยสุลต่านตุรันชา กองทัพครูเสด ออก มามลุคไบบาร์เข้าโจมตีอาณาจักรครูเสดท่ียังเหลืออยู่ ไบบาร์ฉวยโอกาสหลังจาก
เดินทางสู่ไคโรในปี ค.ศ. 1250 แต่ยังไม่ทันถึงไคโร ก็ถูกโจมตีโดยทัพมุสลิมนา ที่สาธารณรัฐเวนิส และ สาธารณรฐั เจนัวตอ่ สกู้ นั ในสงครามระหวา่ งปี ค.ศ. 1256
โดยไบบาร์ส ขุนพลชาวมุสลิมท่ีมันซูระ กองทัพของหลุยส์ที่ 9 พ่ายแพ้ สูญเสีย ถึงปี ค.ศ. 1260 ในการโจมตีเมืองท่าในซีเรียท่ีทั้งสองสาธารณรัฐควบคุม เมื่อ
นกั รบเกอื บทง้ั หมด ระหวา่ งทางทห่ี ลยุ ส์ ท่ี 9 กาลงั ลา่ ถอยทพั กลบั ดาเมยี ตตา มาถึงปี ค.ศ. 1265 ไบบาร์ก็ยึดนาซาเร็ธ, ไฮฟา, โตรอน และ อาร์ซุฟ ได้ พระเจ้า
ฮวิ จ์ท่ี 3 แหง่ ไซปรสั พระมหากษตั รยิ ใ์ นนามแห่งราชอาณาจกั รเยรูซาเลมขน้ึ ฝง่ั

25 26

ท่ีอัคโคเพ่ือรักษาเมืองขณะที่ไบเบอร์เดินทัพข้ึนไปทางเหนือถึง อาร์มีเนีย ซึ่ง โดยการตกลงกับสุลต่าน ในข้อตกลงนี้ฝ่ายคริสเตียนสามารถทาการค้าขายอย่าง
ขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของมองโกล เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีทาให้ เสรีกับตูนิสได้ และท่ีพานักสาหรับนักบวชในเมืองก็ได้รับการการันตี ฉะนั้น
พระเจ้าหลุยส์ทร่ี วบรวมกองกาลังเพอื่ เข้าร่วมในสงครามครูเสดครั้งใหม่ในปี ค.ศ. สงครามครูเสดคร้ังนี้จงึ ถอื วา่ ได้รับความสาเร็จอยู่บา้ ง หลังจากได้รบั ข่าวการเสด็จ
1267 แม้ว่าจะไม่มีผู้สนับสนุนเท่าใดนัก นักพงศาวดารฌอนเดอฌวนวิลล์ (Jean สวรรคตของพระเจ้าหลุยส์แลว้ สุลตา่ นมามลุคไบบาร์แหง่ อียิปต์ก็ยกเลิกแผนที่จะ
de Joinville) ผูต้ ดิ ตามพระเจ้าหลยุ ส์ไปในสงครามครเู สดครง้ั ท่ี 7 ไมย่ อมติดตาม ส่งกองทัพอียิปต์ไปต่อสู้กับพระเจ้าหลุยส์ในตูนิสขณะเดียวกันชาร์ลส์ก็ไปเป็น
ไปดว้ ย พระอนชุ าชาร์ลส์แหง่ อองชทู รงหว่านล้อมใหพ้ ระเจา้ หลยุ สโ์ จมตตี นู ิสก่อน พันธมิตรกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษผู้เพ่ิงเสด็จมาถึง เมื่อชาร์ลส์ยกเลิกการ
เพื่อจะใช้เป็นฐานท่ีมั่นในการเข้าโจมตีอียิปต์ จุดประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ใน โจมตีตูนิส เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปยังอัคโคที่เป็นท่ีมั่นครูเสด
การทาสงครามครั้งก่อนหน้านั้น (ครั้งท่ี 6) และในคร้ังท่ี 5ก่อนรัชสมัยของ สุดท้ายในซีเรียด้วยพระองค์เอง ช่วงระยะเวลาจากน้ันถือว่าเป็นช่วงเวลาของ
พระองค์ต่างก็พ่ายแพ้ท่ีน่ัน ชาร์ลส์ในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งซิซิลีมีพระ สงครามครเู สดคร้งั ท่ี 9
ประสงค์ส่วนพระองค์ในการขยายอานาจในเมดิเตอเรเนียน กาหลิปแห่ง สงครามครูเสดคร้งั ที่ 9
ตูนสิ Muhammad I al-Mustansirเองก็ทรงมคี วามสมั พนั ธก์ บั คริสเตียนในสเปน
และถือว่าเป็นผู้ท่ีจะง่ายต่อการชักชวนให้มานับถือคริสต์ศาสนา ในเดือน เป็นหนึ่งในสงครามครูเสด และเป็นสงครามครูเสดคร้ังสุดท้าย ที่เกิดขึ้น
กรกฎาคมปี ค.ศ. 1270 พระเจ้าหลุยส์ก็ทรงข้ึนฝ่ังแอฟริกา แต่กองทัพก็ล้มเจ็บ ระหว่างปี ค.ศ. 1271 – ค.ศ. 1272 เป็นสงครามท่ีต่อสู้กันในตะวันออกใกล้
กันเป็นแถวเพราะน้าดื่มท่ีไม่สะอาด จอห์น ซอร์โรว์พระราชโอรสที่เกิดที่ดามิเอต ระหว่างฝ่ายผู้นับถือคริสต์ศาสนาและฝ่ายผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในสงครามคร้ัง
ตาก็มาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม และเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม พระเจ้า นี้ฝ่ายมุสลิมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ ที่เป็นผลทาให้สงครามครูเสดยุติลงในท่ีสุด
หลุยส์เองก็เสด็จสวรรคตด้วย “flux in the stomach” หนึ่งวันหลังจากที่พระ และอาณาจักรครูเสดต่างๆ ในบริเวณลว้านก็สลายตัวไป ทางฝ่ายคริสเตียนมี
อนุชาเสด็จมาถึง พระวจนะสุดท้ายคือ “เยรูซาเลม” ชาร์ลส์จึงประกาศให้ฟิลิ กาลังคนท้ังสิ้นประมาณ 60,000 คน โดยมีผู้นาท่ีรวมทั้ง สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่
ปพระราชโอรสของพระเจ้าหลุยส์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของฝร่ังเศส แต่ฟิ 1 แห่งเนเปิลส์, สมเด็จพระเจ้าฮิวจ์ที่ 3 แห่งไซปรัส, เจ้าชายเอ็ดเวริ ์ดแห่งอังกฤษ
ลิปยังทรงพระเยาวช์ าร์ลส์จึงกลายเป็นผู้นาของสงครามครูเสด แตก่ องทหารก็ยัง , โบฮีมอนด์ที่ 6 แห่งอันติโอค, อบาคา ข่านแห่งมองโกล และ สมเด็จพระเจ้า
ถกู บน่ั ทอนด้วยโรคร้ายซ่งึ ทาใหก้ ารลอ้ มเมอื งตูนิสต้องยุติลงเม่อื วนั ท่ี 30 ตลุ าคม ชาร์ลส์ท่ี 2 แห่งอาร์มีเนีย ทางฝ่ายมุสลิมมีกาลังคนที่ไม่ทราบจานวน โดยมีไบ
บารส์ เป็นผู้นา

27 28

สงครามครูเสดคร้ังท่ี 9 บางคร้ังก็รวมกับสงครามครูเสดคร้ังที่ 8 ถือกันว่าเป็น บทที่ 3
สงครามครูเสดครั้งสุดท้าย และเป็นสงครามใหญ่สงครามสุดท้ายของยุคกลางใน วธิ กี ารดาเนนิ การ
การท่ีฝ่ายครสิ เตียนพยายามยึดครองดินแดนศกั ด์ิสทิ ธ์ิ
เม่ือพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝร่ังเศสไม่ทรงสามารถยึดตูนิสได้ในสงครามครูเสด 1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ครั้งที่ 8 เจ้าชายเอ็ดเวริ ์ดแห่งอังกฤษก็เสด็จไปเอเคอร์ เพ่ือเข้าร่วมในสงครามครู - วางแผนการดาเนินงาน โดยการมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบงาน
เสดครั้งท่ี 9 แต่เป็นสงครามท่ีทางฝ่ายคริสเตียนพ่ายแพ้ ซ่ึงส่วนหนึ่งอาจจะเป็น
เพราะพลังใจในการที่จะดาเนินการสงครามเหือดหายไป และเพราะอานาจของ (ตามความเหมาะสม)
มามลุค ในอียิปต์ขยายตัวมากขึ้น นอกจากน้ันผลของสงครามก็นามาซึ่งการล่ม - ทาการศึกษาข้อมูลพร้อมท้ัง แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม เพื่อทา
สลายของที่มน่ั ต่างๆ ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอเรเนยี นไปดว้ ยในขณะเดียวกัน
ความเขา้ ใจเกีย่ วกับการทาสงครามครเู สด
- เก็บขอ้ มูลทีเ่ ปน็ ประโยชน์
- วิเคราะห์ขอ้ มลู อยา่ งละเอียด
- รวบรวมเปน็ รปู เล่ม
- ขึ้นรูปเลม่ และโครงงาน

2. การรวบรวมเก็บขอ้ มูล
เม่ือกาหนดขอบเขตของโครงงานเสร็จแล้ว จากน้ันทาการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ในเว็บไซต์
3. การวิเคราะหข์ อ้ มูล

ศึกษาข้อมูลที่รวบรวมมาได้ นามาวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ได้
ทราบโดยทวั่ กนั

29 30

บทท่ี 4 บทที่ 5
ผลการศกึ ษา สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการทาสงครามครูเสดนีท้ าใหท้ ราบวา่ การทาสงครามครเู สด จากการทาโครงงานพบวา่ สาเหตหุ ลกั ทกี่ ่อให้เกิดสงครามครเู สด คอื เป็น
เป็นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม เป็นความถูกต้องชอบธรรมตามหลัก ผลของความขัดแย้งกันเป็นเวลาชา้ นาน ระหวา่ งคริสตจักรทางภาคตะวันตกกับ
ศรัทธาทางศาสนา เป็นสงครามที่ตอ่ สู้เพ่ือความถกู ตอ้ งตามพระประสงค์ของพระ ทางภาคตะวนั ออก ต่างฝ่ายตา่ งก็พยายามทจี่ ะมีอานาจเหนอื อกี ฝ่ายหนึ่ง โดย
ผู้เป็นเจ้า ซึ่งชาวมุสลิมใชค้ าว่า จิฮัด ในภายหลังคาว่า สงครามครูเสดถูกนาไปใช้ นาเสนอความเปน็ ผู้นาในการรบเพอื่ ทวงคืนดินแดนศกั ด์ิสทิ ธ์ิ และหยุดยง้ั การ
ในทานองการรณรงค์ต่อสู้เพ่ือความชอบธรรมด้านต่าง ๆ เป็นสงครามศักด์ิสิทธ์ิ แพรข่ ยายของศาสนาอิสลามทเ่ี ป็นไปอย่างรวดเร็วจนกอ่ ให้เกดิ ความหวาดกลัว
ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ฆ่าคนนอกรีต-คนต่างศาสนา ไม่บาป แล้วยัง ข้นึ ทวั่ ไปในหมชู่ าวคริสเตยี นในยุโรป ดว้ ยเหตดุ ังกล่าว ในศตวรรษท่ี 11 ชาวครสิ
ได้ขึ้นสวรรค์ โดยการทาสงคราครูเสดมีข้ึนท้ังหมด 9 ครั้ง แต่ข้อมูลในส่วนนี้ก็ยัง เตยี นจงึ ไดส้ ง่ กองกาลังมาปะทะกับมสุ ลมิ
ไมส่ ามารถยืนยนั ไดช้ ัดเจน บางตาราบอกเอาไวเวา่ มเี พยี งแค่ 8 ครัง้ เทา่ นัน้ ประโยชนท์ ี่ไดร้ บั

1. ทราบประวตั ิทัว่ ไปของการทาสงครามครูเสด
2. โครงงานเป็นประโยชนต์ ่อผ้อู ื่น

อ้างองิ ภาคผนวก

สงครามครูเสด สงครามศาสนาแห่งมวลมนุษยชาติ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : ภาพกรงุ เยรซู าเลมในสงครามครเู สดคร้ังแรก
https://hilight.kapook.com/view/76761

สงครามครูเสด. (ออนไลน์). แหล่งทม่ี า :
https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามครเู สด

สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บนั ที่ 2
ประกาศใหแ้ ย่งชงิ แดนศักดสิ ทิ ธิ์คืน

ภาคผนวก

การพชิ ติ คอนสแตนติโนเปิลโดยนักรบครเู สดในปี ค.ศ. 1204 THANKYOU

พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ในสงครามครเู สดครัง้ ที่ 7


Click to View FlipBook Version