The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ศึกษาดูงานเชียงของ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by LANNA RAKNGAM, 2020-02-20 00:15:26

ศึกษาดูงานเชียงของ

ศึกษาดูงานเชียงของ

รายงาน
การศกึ ษาดูงานตามโครงการศกึ ษาดงู าน
เพ่อื พฒั นาการบรหิ ารจดั การองคก์ รและการปฏบิ ัติหน้าที่

หัวหน้างานและหวั หน้าสายชนั้

ณ โรงเรยี นอนบุ าลเชียงของ
สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ระหวา่ งวันที่ 13-14 เดือนกมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. 2563

ผ้จู ัดทา
วา่ ท่ี ร.ต.หญิงลานนา รักงาม

ตาแหนง่ ครู คศ.1

โรงเรยี นบา้ นปา่ เหมือด
อาเภอแมส่ าย จังหวดั เชยี งราย
สังกัดสานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาเชยี งรายเขต 3

กิจกรรม รายงานผลการปฏบิ ัติงาน

การศกึ ษาดูงานโครงการศกึ ษาดูงานเพือ่ พัฒนาการบรหิ ารจดั การองค์กรและการปฏบิ ัตหิ น้าทห่ี ัวหน้างานและ
หวั หนา้ สายชน้ั

ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม
วา่ ท่ี ร.ต.หญงิ ลานนา รักงาม และคณะครูหวั หนา้ งานและหัวหนา้ สายชน้ั

วนั / เดือน / ปี สถานท่ีดาเนินการ
วนั ที่ 13-14 เดือนกมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ โรงเรยี นอนุบาลเชียงของ

วตั ถปุ ระสงค์
1) เพอ่ื ให้ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาท่ีเปน็ หัวหน้างาน 4 ฝา่ ย หัวหนา้ สายชัน้ และหัวหนา้ วชิ าการสายช้นั ได้

แลกเปลีย่ นเรียนร้ดู า้ นการบริหารจัดการและการปฏบิ ัตหิ นา้ ทไ่ี ดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพอ่ื พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองคก์ ารแห่งการเรยี นร้ใู นอนาคต
3) เพือ่ ใหเ้ กิดการแลกเปล่ียนเรยี นรู้ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศกึ ษา

ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการเข้ารว่ มกจิ กรรม
ตอ่ ตนเอง
- ไดร้ ับความร้ใู นการจดั การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
- ไดค้ วามรแู้ ละแนวทางการจดั การเรียนรู้ของไฮสโคปแบบบูรณา
- ได้แนวทางการประเมินผลหลังการสอนที่สอดคลอ้ งกับมาตรฐานและตัวบง่ ช้ีของหลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั 2560
ตลอดจนการดาเนินกจิ กรรมใหส้ อดคล้องกับการขบั เคล่อื นงานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษาอยา่ งเปน็
รูปธรรม
ต่อหนว่ ยงาน
- ได้รบั ความรู้การจดั การองคก์ รอย่างมีประสทิ ธิภาพ
- ได้รับความรู้ในเร่ืองของการสรา้ งวฒั นธรรมองคก์ ร

เอกสารแนบท้าย
- รปู ภาพการเขา้ รว่ มกิจกรรม
-

ลงชื่อ ผูร้ ายงาน
(วา่ ที่ ร.ต.หญงิ ลานนา รกั งาม)
ครู

ความเหน็ ผู้บรหิ าร ความเหน็ ผ้บู ริหาร
............................................................ ..................................................................
............................................................ ..................................................................
........................................................... ...................................................................
ลงช่ือ ผ้บู รหิ าร
ลงชอ่ื ผ้บู ริหาร
(นายกรี ตกิ า แสนมา) (นายโยธนิ สทิ ธปิ ระเสริฐ)
รองผู้อานวยการโรงเรยี นบ้านป่าเหมอื ด
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นบ้านป่าเหมือด

ภาคผนวก
ประมวลภาพ

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒั นาการบริหารจดั การองค์กร

และการปฎบิ ตั หิ นา้ ทห่ี วั หนา้ งานและหัวหนา้ สายช้ัน
วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒั นาการบริหารจดั การองค์กร

และการปฎบิ ตั หิ นา้ ทห่ี วั หนา้ งานและหัวหนา้ สายช้ัน
วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒั นาการบริหารจดั การองค์กร

และการปฎบิ ตั หิ นา้ ทห่ี วั หนา้ งานและหัวหนา้ สายช้ัน
วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการศึกษาดงู านเพื่อพัฒนาการบริหารจดั การองค์กร

และการปฎบิ ตั หิ นา้ ทห่ี วั หนา้ งานและหัวหนา้ สายช้ัน
วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒั นาการบริหารจดั การองค์กร

และการปฎบิ ตั หิ นา้ ทห่ี วั หนา้ งานและหัวหนา้ สายช้ัน
วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒั นาการบริหารจดั การองค์กร

และการปฎบิ ตั หิ นา้ ทห่ี วั หนา้ งานและหัวหนา้ สายช้ัน
วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2563


Click to View FlipBook Version