The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Square eBook Mockup for Coaches Instagram Post_2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nur Qifaah, 2022-07-12 04:22:15

E-BOOK SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

Square eBook Mockup for Coaches Instagram Post_2

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

PENGENALAN

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Negeri Sabah (SPANS) atau pada
awalnya dikenali dengan nama The
North Borneo (Public Service
Commission) Order in Council 1963
telah ditubuhkan dan diwartakan
pada 1 Mac 1963 dalam Warta
Kerajaan Bil. S43/63. Selepas Negeri
Sabah mencapai kemerdekaan
melalui penubuhan Malaysia pada
16 September 1963, pewujudan
SPANS diperuntukkan di bawah
Perkara 36(1) Perlembagaan Negeri
Sabah SPANS.

1

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

KEDUDUKAN SPANS DALAM
STRUKTUR KERAJAAN NEGERI SABAH

2

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

PELANTIKAN AHLI SPANS

PERKARA 36 (1)36. (1) Maka hendaklah ada suatu
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
bagi Negeri yang hendaklah terdiri
daripada seorang Pengerusi dan
tidak kurang daripada tiga tetapi
tidak lebih daripada lapan orang
Ahli lain, yang tiap-tiap seorang
hendaklah dilantik oleh Yang di-
Pertua Negeri Selepas berunding
dengan Ketua Menteri.

3

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

SYARAT LANTIKAN AHLI SPANS

PERKARA 36(3)36. (3) Seseorang tidaklah
boleh dilantik sebagai
seorang Ahli Suruhanjaya
jika dia adalah, dan
hendaklah terhenti daripada
menjadi Ahli sedemikian
jika dia menjadi:-

4

SYARAT LANTIKAN AHLI SPANS
(...sambungan)

PERKAR
A 36(3)p) seorang pegawai awam

Dengan syarat bahawa seseorang boleh
dilantik menjadi seorang ahli Suruhanjaya jika
dia sedang bercuti sebelum bersara;

b) seorang ahli mana-mana Majlis Parlimen
atau ahli Dewan Undangan;

c) seorang ahli, pegawai atau pekerja mana-
mana pihak berkuasa tempatan;

d) seorang ahli mana-mana kesatuan sekerja ,
atau ahli mana-mana badan atau persatuan
yang bergabung dengan sesuatu kesatuan
sekerja; atau

e) pemegang apa-apa jawatan dalam mana-
mana persatuan politik.

5

TEMPOH MEMEGANG JAWATAN

PERKAR

A 36(4)

36. (4) Tertakluk kepada fasal (3) dan

(5), tiap-tiap ahli Suruhanjaya

hendaklah, melainkan jika dia

meletakkan jawatannya terlebih

dahulu melalui surat di bawah

tandatangannya yang ditujukan

kepada Yang di-Pertua Negeri,

memegang jawatan selama tempoh

lima tahun dari tarikh

perlantikannya atau bagi apa-apa

tempoh yang lebih pendek

sebagaimana yang ditetapkan dalam

suratcara yang menurutnya dia

dilantik.
6

PENAMATAN LANTIKAN

PERKAR

A 36(5)

36. (5) Jika Ketua Menteri atau Pengerusi
Suruhanjaya selepas berunding dengan
Ketua Menteri, membuat representasi
kepada Yang di-Pertua Negeri menyatakan
bahawa seseorang ahli Suruhanjaya patut
dipecat daripada jawatannya kerana tidak
berupaya melaksanakan fungsi-fungsi
jawatannya (sama ada oleh sebab
kelemahan tubuh atau akal atau apa-apa
sebab lain) atau oleh sebab berperangai
buruk, Yang di-Pertua Negeri hendaklah
melantik suatu tribunal mengikut fasal (6)
dan hendaklah merujukkan representasi itu
kepadanya; dan Yang di-Pertua Negeri
hendaklah memecat ahli itu daripada
jawatannya melalui surat di bawah
tandatangannya jika disyorkan sedemikian
oleh tribunal itu

7

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

SUMPAH MEMEGANG JAWATAN
AHLI SPANS

PERKARA 36(10)
36. (10) Sebelum melaksanakan fungsi-

fungsi jawatannya, tiap-tiap ahli

Suruhanjaya hendaklah mengangkat

dan menandatangani di hadapan

Hakim Besar atau mana-mana Hakim

Mahkamah Tinggi yang lain, suatu

sumpah dalam bentuk yang

dinyatakan dalam Bahagian IV Jadual

Pertama.

8

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

KORUM

PERKARA 38 (1)38. (1) Di mana-mana mesyuarat
Suruhanjaya, tiga orang ahlinya, yang
termasuk Pengerusi atau Timbalan
Pengerusi hendaklah membentuk
suatu korum.

9

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

FUNGSI SPANS

PERKARA 37 (1)
37. (1) Tertakluk kepada peruntukan-

peruntukan Perlembagaan

Persekutuan dan peruntukan-

peruntukan Perlembagaan ini,

adalah menjadi tugas Suruhanjaya

untuk melantik, mengesahkan,

memasukkan ke dalam perjawatan

tetap atau perjawatan berpencen,

menaikkan pangkat, menukarkan

dan menjalankan kawalan tatatertib

ke atas anggota-anggota

perkhidmatan awam.

10

PERINCIAN FUNGSI SPANS

11

PUNCA KUASA SPANS

1.Perlembagaan Negeri Sabah
2.Perlembagaan Persekutuan
3.Peraturan-peraturan Pegawai Awam Negeri

Sabah
4.Akta Acara Kewangan
5.Arahan Perbendaharaan
6.Pekeliling- pekeliling Perkhidmatan yang

dikeluarkan dari masa ke semasa

12

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

SARAAN & KEMUDAHAN AHLI SPANS

PERKARA 36 (11)
36. (11) Ahli-ahli Suruhanjaya

hendaklah dibayar apa-apa

saraan sebagaimana yang

diperuntukkan melalui undang-

undang* oleh Badan

Perundangan, dan saraan itu

hendaklah dipertanggungkan

kepada dan dibayar daripada

Kumpulan Wang Disatukan.

*Lihat Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan
Awam (Saraan) 1963 (No.32 Tahun 1963)

13

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

SARAAN & KEMUDAHAN AHLI SPANS

Saraan Ahli-ahli dibayar berdasarkan
Enakmen 1963 yang disemak dari semasa ke
semasa.

(Lampiran 1)

14

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

SARAAN & KEMUDAHAN PENGERUSI SPANS

KERTAS KABINET KK51/2012 MULAI 1 JANUARI 2012

15

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

SARAAN & KEMUDAHAN
TIMBALAN PENGERUSI SPANS
KERTAS KABINET KK51/2012 MULAI 1 JANUARI 2012

16

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

SARAAN & KEMUDAHAN AHLI SPANS
KERTAS KABINET KK51/2012 MULAI 1 JANUARI 2012

17

LAMPIRAN

18

19

SAMK / DSB / NH


Click to View FlipBook Version