The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ajarnpentoh, 2019-09-16 03:11:57

แฟ้มสะสมผลงาน 1-2562 อาจารย์ ณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง วันเดือนปีเกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 อายุ 27 ปี
ที่อยู่ภูมิล าเนา 207 ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160
ที่อยู่ปัจจุบัน 37/57 คอนโดดิอัลทิเมท ห้อง B409 ถนนบางนา-ตราด ต าบลเชิงเนิน

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ที่อยู่ที่ท างาน 086/13 ถนนตากสินมหาราช ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

ประวัติการศึกษา


ล าดับที่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา

1 ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2559


2 ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2557ประวัติการท างานที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ล าดับที่ ต าแหน่ง สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา ระยะเวลาท างาน


1 ครูอัตราจ้าง การตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง 15 พ.ค. 2561 – ถึงปัจจุบัน


รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 1/2562 มีจ านวน 6 รายวิชา ดังนี้

1. รหัสวิชา 3202-2105 การน าเข้าและการส่งออก
2. รหัสวิชา 3200-0002 หลักการขาย
3. รหัสวิชา 3200-1002 หลักการจัดการ
4. รหัสวิชา 3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

5. รหัสวิชา 3202-9005 เทคนิคการน าเสนอ
6. รหัสวิชา 3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ภาพตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อาจารย์ณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)

งานหน้าที่พิเศษ
1. ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง

- ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- ให้ค าแนะน าส าหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ในคาบกิจกรรมของวันพุธ
- ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนช่วยด าเนินโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยรับผิดชอบร่วมกับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2

ปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาการตลาด ให้ส าเร็จและลุล่วงผ่านไปด้วยดี

2. งานครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาการตลาด

- ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและควบคุมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
วินัยในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

- อบรม แนะแนว แนะน า เฝ้าระวัง รวมไปถึงคอยดูแลความประพฤติของนักเรียนทุกคน
ในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด
- เยี่ยมบ้านนักเรียนและสอบถามความเป็นอยู่ร่วมกับผู้ปกครอง

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ด้านเวลาการปฎิบัติงาน


1.1 การลา

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง
๑ ข้าพเจ้ามาปฏิบัติงาน ได้ลาป่วย จ านวน 1 วัน - ใบสรุปวันลา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2 – 9 กันยายน ๒๕๖2 )


1.2 การมาสาย


ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง
๑ มาสายจ านวน 1 วัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 - ใบสรุปวันลา

( ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2 – 9 กันยายน ๒๕๖2 )(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)

ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)
2.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร


ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง
๑ ได้รับนิเทศก์การสอน โดยอาจารย์ รศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์ - ภาพประกอบ
จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 25622 ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายอบรมความรู้ในรายวิชา เทคนิคการน าเสนอ - ภาพประกอบ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 523 อาคาร 5 คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง3 ได้รับนิเทศก์การสอน โดยอาจารย์ รศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์ - ภาพประกอบ
จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการตลาด

รูปภาพการนิเทศก์การสอนของอาจารย์ รศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รูปภาพ เชิญวิทยากรมาบรรยายอบรมความรู้ในรายวิชา เทคนิคการน าเสนอ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 523 อาคาร 5 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รูปภาพการนิเทศก์การสอนของอาจารย์ รศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)
2.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (โครงการสอน)


ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง
๑ - ได้จัดส่งโครงการสอนครบตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1/๒๕๖2 เอกสารการส่งโครงการสอน
ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖2

1. รหัสวิชา 3202-2105 การน าเข้าและการส่งออก
2. รหัสวิชา 3200-0002 หลักการขาย หรือทางออนไลน์ได้ที่
3. รหัสวิชา 3200-1003 หลักการจัดการ

4. รหัสวิชา 3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
5. รหัสวิชา 3200-1003 เทคนิคการน าเสนอ

(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการตลาด

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)

2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน)

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง
๑ - ได้จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1/๒๕๖2 - เอกสารการส่งแผนการ

จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/
1. รหัสวิชา 3202-2105 การน าเข้าและการส่งออก ๒๕๖2
2. รหัสวิชา 3200-0002 หลักการขาย

3. รหัสวิชา 3200-1003 หลักการจัดการ หรือทางออนไลน์ได้ที่
4. รหัสวิชา 3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
5. รหัสวิชา 3200-1003 เทคนิคการน าเสนอ
(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการตลาด

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ด้านการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)

2.4 เทคนิคการสอน (กลยุทธ์)

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

1. เชิญวิทยากรมาอบรมบรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมให้ความรู้การ - ภาพประกอบ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ภายในสถานศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖22 ได้น านักเรียน นักศึกษา เข้าดูงานดูงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” - ภาพประกอบ
ณ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาระยอง
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2562
3 น าหนังสือเล่มเขียว หรือ เครื่องช่วยคิด ผลิตไอเดีย สู่สุดยอดแผนงาน - ภาพประกอบ

ของ ดร. ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชา
การน าเข้าและการส่งออก4 น าหนังสือ 38 เส้นทาง ความสุข โครงการหลวงตามรอยพ่อ เป็นส่วนหนึ่ง - ภาพประกอบ
ในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชา
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

รูปภาพ โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ภายในสถานศึกษา

ของแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้อง 523 อาคาร 5 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รูปภาพโครงการศึกษาดูงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ณ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาระยอง

รูปภาพหนังสือเพิ่มเติมที่ใช้ในการประกอบการสอน

รูปภาพหนังสือเพิ่มเติมที่ใช้ในการประกอบการสอน

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การส่งผลการเรียน)

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ ได้ส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 - เอกสารการส่งผล
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 9 ครบทุกรายวิชา การเรียน

หรือทางออนไลน์ได้ที่


(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)

ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)

2.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ สมุดบันทึกเวลาเรียน มีครบทุกวิชา - ใบรายชื่อเช็คชื่อเข้า
เรียนหรือทางออนไลน์ได้ที่

- เอกสารการส่งบันทึก
2 ได้ส่งบันทึกหลังสอนในภาคเรียนที่ 1/2562 ครบทุกรายวิชา หลังสอน
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม

หรือทางออนไลน์ได้ที่

(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)

2.7 การสร้างพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ ให้นักศึกษาส่งงานทางโปรแกรม Google Classroom แทนการปริ้นมาส่ง - ภาพประกอบ
เป็นประหยัดเงินของนักศึกษา และช่วยประหยัดทรัพยากร
อีกทั้งยังเป็นช่วยหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน2 ให้นักศึกษาสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ผ่านโปรแกรม Google From - สามารถเข้าตรวจสอบ
ในวิชาหลักการจัดการ ได้ออนไลน์ได้ที่(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

รูปภาพ การส่งงานของนักศึกษาในแต่ละห้อง ผ่านโปรแกรม Google Classroom

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)

2.8 การวัดผล และประเมินผล

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ ข้าพเจ้าได้จัดให้มีการสอบ การเก็บคะแนนระหว่างภาค สามารถเข้าตรวจสอบได้
และการสอบคะแนนปลายภาค ในทุกรายวิชา ออนไลน์ได้ที่


(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ด้านการเรียนการสอน (๔5 คะแนน)

2.9 การวิจัยในชั้นเรียนและการแก้ปัญหาการเรียน การสอน

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในการศึกษาต่อ - เล่มงานวิจัย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 - หลักฐานการส่งงานวิจัย
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
(ภาคเรียนที่1/2561) หรือทางออนไลน์ได้ที่


2 ความพึงพอใจของการเข้าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
(ภาคเรียนที่ 2/2561)(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2


นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (๑๐ คะแนน)
3.๑ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน (5คะแนน)

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ มีการสื่อการเรียนการสอน เป็น Power Point - สามารถเข้าได้ทาง
ออนไลน์ได้ที่
๒ บรรยากาศจัดห้องเรียนหลังจากเรียนเสร็จ ตามนโยบายของผู้บริหาร - รูปภาพประกอบ
ห้องเรียนสะอาด3 ให้นักศึกษานั่งสมาธิก่อนที่จะเริ่มเรียน เป็นการฝึกฝน สมาธิ สติ ปัญญา - รูปภาพประกอบ
4 ได้น านักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. - รูปภาพประกอบ
2562 ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคระยอง ก่อนที่จะเริ่มเรียน เป็นสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษา


5 มีการจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถน ามาใช้เป็นแบบอย่างได้
ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและผลงาน

ท าแฟ้มสะสมผลงาน ในรูปแบบ E-BOOK


(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

รูปภาพบรรยากาศจัดห้องเรียนหลังจากเรียนเสร็จ ตามนโยบายของผู้บริหาร ห้องเรียนสะอาด

รูปภาพให้นักศึกษานั่งสมาธิ ก่อนที่จะเริ่มเรียน เป็นการฝึกฝน สมาธิ สติ ปัญญา

รูปภาพ น านักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (๑๐ คะแนน)

3.2 การจัดระบบพัฒนาดูแลผู้เรียน (5คะแนน)

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ สร้างกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อคอยตอบค าถาม ช่วยแก้ปัญหา - รูปภาพประกอบ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในความดูแลได้อย่างทันถ่วงที หรือทางออนไลน์ได้ที่
๒ เป็นดูแลทางเพจ FaceBook ในนาม - รูปภาพประกอบ
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง หรือทางออนไลน์ได้ที่
เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ของทางแผนกฯ
และตอบปัญหาของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละวัน


3 ปฎิบัติหน้าที่ตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ -รูปภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคระยอง4 ใช้ระบบ Student Care ใช้ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาในความดูแล - รูปภาพกิจกรรม

(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

รูปภาพกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ นักศึกษา ปวส. 1/1 การตลาด #ลูกอาจารย์ต่อ

รูปภาพ เพจ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง


สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ที่

รูปภาพบรรยากาศ เยี่ยมบ้านนักศึกษา ปวส1/1 แผนกวิชาการตลาด

รูปภาพโปรแกรมระบบ Student Care ใช้ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาในความดูแล

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔. ด้านการพัฒนา (๑๐ คะแนน)

๔.1 ด้านการพัฒนาตนเอง (๕ คะแนน)

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

๑ ได้เข้าอบรมเพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษาในการใช้ระบบดูแลผู้เรียน (Student - ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิค
Care) ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Smart ระยอง
Classroom วิทยาลัยเทคนิคระยอง - เกียรติบัตร
- ภาพประกอบ


๒ ได้เข้าร่วมท ากิจกรรม ปลูกต้นไม้ต้นร่วงผึ้ง - ภาพประกอบ
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


๓ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โดม - ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง
- ภาพกิจกรรม


๔ ได้เข้าร่วมฉลองวันครบรอบวันเกิดพี่ๆน้องๆในคณะบริหารธุรกิจ - ภาพกิจกรรม๕ ได้เข้าอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ภายใน - ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิค
สถานศึกษา ของแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันพุธที่ 3 ระยอง
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ห้อง 523 อาคาร 5 คณะบริหารธุรกิจ - ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคระยอง


๖ ได้เข้าถือศีลปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ภาพกิจกรรม
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี - เกียรติบัตร

(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔. ด้านการพัฒนา (๑๐ คะแนน)

๔.1 ด้านการพัฒนาตนเอง (๕ คะแนน)

ล าดับที่ ผลงาน/รายงานการปฏิบัติงาน หลักฐานอ้างอิง

6 ได้เข้าท ากิจกรรมอาสา ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม - ภาพประกอบ
พ.ศ. 2562 ณ. บ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร7 ได้เข้า อบรมเชิงปฎิบัติการ ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศ - ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิค
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ศธ.02) วันที่ 11 กันยายน ระยอง
พ.ศ. 2562 - ภาพประกอบ8 ได้ชวนเพื่อนร่วมงาน พี่ๆในคณะบริหารธุรกิจ เข้าวัดท าบุญอย่างสม่ าเสมอ - ภาพประกอบ

สามารถเข้าไปตรวจสอบ

ค าสั่งต่างทางออนไลน์ได้
ที่(นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

รูปภาพการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษาในการใช้ระบบดูแลผู้เรียน (Student Care)
ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม S mart Classroom วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รูปภาพเกียรติบัตรการเข้าอบรม เพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษาในการใช้ระบบดูแลผู้เรียน (Student Care)

รูปภาพเข้าร่วมท ากิจกรรม ปลูกต้นไม้ต้นร่วงผึ้ง ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

รูปภาพเข้าร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โดม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รูปภาพบรรยากาศร่วมฉลองวันครบรอบวันเกิดพี่ๆน้องๆในคณะบริหารธุรกิจ

รูปภาพ โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ภายในสถานศึกษา
ของแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

ณ ห้อง 523 อาคาร 5 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รูปภาพ บรรยากาศ ระหว่างปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
นางสาวนิชาวิตา วาสนาม QR กย 62
Next Book
Binder3