The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผลงานภาวะความเป็นผู้นำ และจิตอาสา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bg.teerawat, 2021-05-20 11:17:12

ผลงานภาวะความเป็นผู้นำ และจิตอาสา

ผลงานภาวะความเป็นผู้นำ และจิตอาสา

ประเภท บุคคลผ้ทู าํ คุณประโยชน์ต่อเดก็ และเยาวชน ๑

แบบเสนอผลงาน รูปถา่ ยขนาด
กจิ กรรมสรรหาและเชิดชูเดก็ และเยาวชนดเี ด่นแห่งชาติ และ ๒ นิว

ผู้ทาํ คุณประโยชน์ต่อเดก็ และเยาวชน ประจําปี ๒๕๖๔ (ถา่ ยไวไ้ ม่เกิน
สาขา พฒั นาเยาวชน บาํ เพญ็ ประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ๖ เดือน)

๑. ข้อมูลเบืองต้น / ประวตั ิ

๑.๑ ชือ..........น...า..ย..ธ..ีร..ะ..ว...ฒั...น...์ ............................................... นามสกุล .......ส...ุท...ธ..ิน...น...ท..์.............................................................
วนั เดือนปี เกิด ............พ...ฤ..ษ...ภ..า..ค..ม..................... อาย.ุ .....2..9.........ปี เลขประจาํ ตวั ประชาชน.....1..9..2..9..9..0..0..3..1..8..4..2..1.....................
สถานทีติดต่อ เลขที .....2../.6................................................. หมู่ที……- ….......……… ซอย........2........................................
ถนน...เ.ว..ยี...น..ก...ะ..พ...งั ................................................ ตาํ บล/แขวง....ท...บั ..เ.ท...ีย..ง.............. เขต/อาํ เภอ......เ.ม..ือ..ง................................
จงั หวดั ......ต...ร..ัง........................ รหัสไปรษณีย์ ...9..2..0..0..0................. โทรศพั ท์ .....0..9.1...-.8..4..9..6..3..4..4....... มือถือ...0..9..1..-..8..4..9..6..3.4..4.....
โทรสาร .....-.............................................. E-mail [email protected].m.............................................................
Facebook……Te…e S…to…ry…………..................................... ID Line ……09…1-…84…96…34…4 ……............................................

๑.๒ ชือ-นามสกลุ บิดา /มารดา
 บิดาชือ ......น...า..ย..ช..ีว...ติ ........................................................ นามสกลุ ....ส..ุท...ธ..ิน...น...ท...์ ..........................................................
โทรศพั ท์/มอื ถอื ....0..8..2..-.2..7..6..6..7..0..6...............................................
 มารดาชือ......น...า..ง..ท..ศ.ั ..น..ี................................................... นามสกุล .......ส..ุ.ท..ธ..ิน...น...ท...์ .......................................................
โทรศพั ท/์ มือถือ .....0..6..3..-.7..2..7..6..2..4..0..............................................

๑.๓ บุคคลอา้ งอิง (ไมใ่ ช่บุคคลในครอบครวั )
ชือ .....พ...ร..ะ..ม...ห...า.ธ...ีร..ะ..ย..ุท...ธ.....จ..ิต...ฺต..ป...ุ ...ฺโ..ญ................................ นามสกุล .......แ...บ..น...เ.ส...ม..อ..........................................................
โทรศพั ท/์ มอื ถือ ....0..9..8..-.0..7..4..4..3..3..9...............................................โทรสาร………….….............................…….…...........

E-mail......................................................................................
๑.๔ ประวตั ิการศึกษา

จบการศึกษาระดบั ......ป..ร..ิญ....ญ...า..ต..ร..ี .................................. ชือสถานศึกษา.....ม..ห...า..ว..ิท...ย..า..ล..ยั..เ.ท...ค..โ..น...โ..ล...ย..ีร..า.ช...ม..ง..ค...ล..ศ..ร..ีว...ชิ ..ยั......
๑.๕ กาํ ลงั ประกอบอาชีพ .......ค..ร..ู................................................................ สถานทีประกอบอาชีพ ......................................

.......โ..ร..ง..เ.ร.ี.ย..น...เ.ท..ศ...บ..า..ล...๒.....(.ว..ด.ั ..ก..ะ..พ...งั..ส...ุร..ิน...ท..ร..์.)....อ..า.ํ .เ.ภ...อ..เ.ม..ือ...ง..ต..ร..ัง.....จ..งั..ห...ว..ด.ั ..ต..ร..ัง.......................................................................

๑.๖ ตาํ แหน่งหนา้ ทีในอดีต - ปัจจุบนั .....................................................................................................................................
..........-......ค...ร..ูธ..ุร..ก...า.ร....ป...ี .พ.....ศ.....2..5..5..7...–...2..5..5..8........-...ผ...ชู้..่ว..ย..ค...ร..ู ..ป…ี พ….ศ…. ………จน…ถ…ึง ป…ัจ…จุบ…นั ………………….......……..….
………- …ป…ร…ะธ…าน…ช…มร…มจ…ิตอ…า…สา…ศา…ส…นา…นาํ…สุข…จ…งั ห..…วดั …ตร…งั …ตงั …แต…่ปี …พ.…ศ.………จ…นถ…ึงป…ัจ…จุบ…นั …………………..........

๑.๗ คติธรรมประจาํ ใจ
........ก..า..ร..ก...ร..ะ..ท...าํ...ส...าํ..ค..ญั...ก...ว..า่..ค..าํ..พ...ดู ...เ.พ...ร..า..ะ..ต..วั..อ...ย..า่..ง..ท..ีด...ีน...นั ..ม...ีค..่า..ม...า.ก...ก..ว..า่..ค..า.ํ .ส...อ..น.....................................................................

๑.๘ แนวทางในการดาํ รงชีวติ อนั เป็ นแบบอยา่ งทีดีงาม
..-......ข...า้..พ..เ.จ..า.้ .ด...าํ.ร..ง..ต...น...เ.อ..ง...ใ..ห...เ้ .ป..็น...แ..บ...บ...อ..ย..า่..ง..ท...ีด..ีต...่อ..เ.ย..า..ว..ช...น...ท...งั..ท...า.ง..ด...า้ .น...ก...า.ย...ว..า..จ..า...ใ..จ...แ...ล..ะ..เ.ป..็.น...ผ..คู้..อ...ย..ส...น..บั...ส...น..ุ.น..เ.ย..า..ว..ช...น...ใ.ห...้.
........ท...าํ..ก..ิจ..ก...ร..ร..ม..ด...า้..น...จ..ิต..อ...า.ส...า..ช..่ว..ย..เ.ห...ล..ื.อ..ส...ัง.ค...ม..ต...ล..อ...ด..เ.ว..ล...า.เ.ว...ล..า...เ.พ...ร..า.ะ..ข...า้..พ...เ.จ..า้ .ถ...อื ..ว..า่..ต...วั ..อ..ย..า่..ง..ท..ีด...ีน...นั ...ม..ีค..่า..ม...า..ก..ก..ว..า่..ค...าํ .ส...อ..น.......

/๒. สรุปขอ้ มูลผลงานดีเด่น... ๒

-๒-

๒. สรุปข้อมูลผลงานดีเด่น ทไี ด้รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและอืน ๆ ทงั นี ขอให้กรอกรายละเอยี ด
โดยจัดลาํ ดับผลงานฯ ดงั นี
๒.๑ ผลงานดีเด่นทีได้รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
(เป็ นผลงานต่อเนืองไม่น้อยกว่า ๓ ปี และยงั ดาํ เนนิ การจนถงึ ปัจจบุ นั )
ผลงานดีเด่นเกยี วข้องตามกรอบหลกั เกณฑ์
ปี ทดี าํ เนนิ การ และอธบิ ายถงึ ผลงานทที าํ ให้เกดิ ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม (แนบหลกั ฐานประกอบการพจิ ารณา)

2553 – 2564 - การพฒั นาผนู้ าํ เยาวชนตน้ แบบจิตอาสาในจงั หวดั ตรงั อธิเช่น กิจกรรมเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ใน
รูปแบบของค่ายอาสา เพอื พฒั นาชุมชน โรงเรียน
2553 - 2564 - การสรา้ งเยาวชนจิตอาสานกั รณรงค์ ลดปัจจยั เสียง การไมส่ ูบ ไม่เสพ ไมด่ ืม

๒.๒ ผลงานทีผ่านการประกวดแข่งขนั หรือสร้างชือเสียง
๒.๒.๑ ผลงานระดบั ชาติ

(๑) ชือผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วนั เดือน ปี สถานที และจาํ นวนผูเ้ ขา้ ประกวด/แข่งขนั ..............................................................................
(๓) รางวลั ทีไดร้ ับ/หน่วยงานผจู้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนือหาของกิจกรรมทีมีความสาํ คญั (อธิบายของความยากลาํ บาก ความวริ ิยะ อุตสาหะ)........................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานทีเกิดจากการไดร้ ับรางวลั แลว้ นาํ ไปทาํ ใหเ้ กิดประโยชนต์ ่อชุมชน สงั คมส่วนรวม (แนบหลกั ฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๒.๒.๒ ผลงานระดับนานาชาติ

(๑) ชือผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วนั เดือน ปี สถานที และจาํ นวนผูเ้ ขา้ ประกวด/แข่งขนั ..............................................................................
(๓) รางวลั ทีไดร้ ับ/หน่วยงานผจู้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนือหาของกิจกรรมทีมีความสาํ คญั (อธิบายของความยากลาํ บาก ความวริ ิยะ อุตสาหะ)........................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานทีเกิดจากการไดร้ ับรางวลั แลว้ นาํ ไปทาํ ใหเ้ กิดประโยชนต์ ่อชุมชน สงั คมส่วนรวม (แนบหลกั ฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๓. ให้คดั เลือกผลงานดเี ด่นทีเป็ นรูปธรรมสามารถนําไปพฒั นาคณุ ภาพของงาน หรือนําไปขยายผลให้เกดิ ประโยชน์ต่อสังคม
(อธบิ ายถึงกระบวนการ/วธิ ีการ)

..............ใ..น..ฐ...า.น...ะ..ข...า้..พ..เ.จ..า.้ ..ป...ร..ะ..ธ...า.น...ช...ม..ร..ม...จ..ิต..อ...า.ส...า..ศ..า..ส...น...า.น...าํ..ส..ุ.ข...ไ..ด...ม้ ..ีส...่ว..น...ส..าํ..ค...ญั ...ใ..น..ก...า..ร..เ.ป..็น...ห...น...ึง..ใ..น..ค...ณ...ะ..ท...าํ..ง..า.น...แ..ล...ะ..ว..ทิ...ย..า..ก..ร..
บ..ร..ร..ย..า..ย..ใ..น...ค..่า..ย..อ..บ...ร..ม...พ...ฒั ...น...า.ผ...นู้ ..า.ํ .เ.ย..า..ว..ช...น..จ..ิต...อ..า..ส...า.ต...น้...แ..บ...บ..ส...ัน...ต..ิภ...า..พ....ซ..ึง..เ.ป..็.น...ส..่ว..น...ห...น...ึง..ข..อ..ง..ง..า..น...ว..ิจ..ยั..ร..ะ..ด...บั ..ป...ร..ิญ...ญ....า.เ.อ...ก...............-๓-

.ส...า.ข...า..ส..ัน...ต...ิศ..ึก...ษ...า..ช...ือ...ง.า..น...ว..ิจ..ย.ั ...ร..ูป...ภ..า..พ...ก..า..ร..พ...ฒั....น...า.ผ...ูน้...าํ .เ..ย..า.ว...ช..น...จ..ิต...อ..า..ส...า..ต..น้...แ..บ...บ...ต...า.ม...แ..น...ว..พ...ุท...ธ...ส..นั...ต...ิว..ิธ..ี.:...ก..ร..ณ...ีศ...ึก..ษ...า...อ...าํ .เ.ภ...อ...
.เ.ม..ือ...ง..ต..ร..งั...จ..ง.ั .ห...ว..ด.ั ..ต..ร..ัง...ผ...ูว้ ..ิจ..ยั..ค..ื.อ...พ...ร..ะ..ม...ห...า.ธ..ี.ร..ะ..ย..ทุ...ธ...จ..ิต..ฺ.ต..ป...ุ...ฺโ..ญ....ผ...ูก้..่อ...ต..งั..ช...ม..ร..ม...จ..ิต...อ..า..ส...า.ศ...า.ส...น...า..น..า.ํ .ส...ุข....น..ิส...ิต...ป..ร..ิญ....ญ...า..เ.อ..ก...ค...ณ...ะ...
.พ...ุท...ธ..ศ...า..ส...ต..ร...ด..ุษ...ฎ...ีบ...ัณ....ฑ...ิต....ส...า..ข..า..ว...ิช..า..ส...ัน...ต...ิศ..ึ.ก..ษ...า...ม...ห...า..ว..ิท...ย..า..ล...ัย..ม...ห...า..จ..ุฬ...า..ล...ง..ก...ร..ณ....ร..า..ช..ว...ิท...ย..า..ล..ั.ย...โ..ด...ย..ไ..ด...้ม...ีก..า..ร...อ..ธ..ิ.บ...า..ย..ถ..ึ.ง..
.ก..ร..ะ...บ..ว...น..ก...า..ร..แ..ล...ะ..ว..ิธ..ีก...า.ร...ไ..ว..อ้..ย..า่..ง..ช...ดั..เ.จ..น....เ.ร..ิ.ม..จ..า..ก...ก..ร..ะ..บ...ว..น...ก...า.ร..ส...ร..ร..ห...า...เ.พ...ือ...ก..า..ร..พ...ฒั...น...า...แ..ล...ะ..ก..า..ร..ร..ัก...ษ...า.ไ..ว...ซ้ ..ึง..อ...ุด..ม...ก..า..ร..ณ...์..ต..า..ม...
.ร..ูป...แ..บ...บ....M....-.V...-.P..-..U...-.T..-..C...m....o..d..e.l...ท...าํ .ใ..ห...้ผ...ม..ไ...ด..ม้...อ...ง..เ.ห..็.น...อ..ะ..ไ...ร..ห...ล..า..ย..ๆ...อ...ย..่า..ง..เ.ก..ีย...ว..ก..บั...ก...า..ร..เ.ป..็.น...เ.ย..า..ว..ช...น...จ..ิต...อ..า..ส...า..ม..า..ก...ย..ิง..ข..ึ.น....ท...ัง..
.ไ..ด..ร้..บั...ป...ร..ะ..โ..ย..ช..น...์ใ..น...ก..า..ร..ด...าํ .เ.น...ิน...ช..ีว..ิ.ต..โ..ด..ย..ย...ดึ ..ต..า..ม...ร..ูป..แ...บ..บ....M....-.V...-.P...-.U...-.T...-.C....M...O...D...E...L...เ.พ...อื ..พ...ฒั...น...า..ต..น...เ.อ..ง..ใ..ห...ด้ ..ีม...า..ก..ย..ิง..ข..ึน....โ..ด...ย..ย..ดึ......
..............๑......M.....(.M....i.n..d..f.u..l.n..e..s..s.)..ด...้า..น...ก..า..ร..ส...ร..้า..ง..ส...ัน...ต..ิ.ภ..า..ย..ใ..น....ไ..ม...่ว..่า..จ..ะ...ท..า.ํ .อ...า..ช..ีพ...ใ..ด....ก..า..ร..ง..า..น...ใ..ด...ก..็ต...อ้ ..ง..ม...ีส...ัน...ต..ิภ...า..ย..ใ..น...ใ..จ..เ.ก..ิ.ด..ข..ึ.น...
.ต..อ้...ง.ด...าํ..เ.น..ิน...ช..ี.ว..ิต..อ...ย..า่ .ง..ม...ีส..ต...ิ .ร..อ..บ...ร..ู้.ร..อ...บ..ค...ิด..ใ..ห...ม้..า..ก...ท..ีส...ุด....เ.พ..อื...ล..ด..ป...ัญ...ห...า..ต..่า..ง..ๆ...ท..ีจ..ะ...เ.ก..ิด..ข...ึน...ใ.น...ก...า.ร..ด...าํ..เ.น..ิ.น..ช...ีว..ติ ..ไ..ด...้..........................
..............๒.......V....(.V...o..l.u..n..t.e..e..r.)...ด..า้..น...จ..ิต...อ..า..ส...า.ต...น้ ...แ..บ...บ....จ..า.ก...ก...า.ร..ท...ีไ..ด...ไ้ ..ป...ร..่ว..ม...ก..ิจ..ก...ร..ร..ม...ค..่า..ย..ต...า.ม...ร..ู ป...แ..บ...บ....M...-..V...-.P..-..U..-..T..-.C....M....O...D...E..L...
.แ..ล...ว้ ..น...นั ...ก...า..ร..เ.ป..็.น...จ..ิต..อ...า.ส...า..ต..น.้ ..แ...บ..บ...ท...ีด..ี.น..นั...ต...อ้ ..ง..เ.ร..ิม...จ..า..ก..ก...า..ร..พ...ฒั ...น...า.ต...วั..เ.อ...ง..ใ.ห...้เ.ป...็น...แ..บ...บ...อ..ย...่า.ง..ท...ีด..ีก...่อ..น...เ.พ...ือ...ท..า.ํ .ใ..ห...้ค..น...ร..อ...บ...ข..า้..ง..ไ..ด...้
.เ.ห...น็ ..ว..า่..เ.ร..า..เ.ป..็.น..แ...บ...บ..อ...ย..า่ .ง..ท...ีด..ี.ท..ีค...ว..ร..ท...าํ .ต...า.ม...ใ..น...ด..า้..น...จ..ิต..อ...า.ส...า..ห...ร.ื.อ..ด..า.้ .น...อ..ืน...ๆ...ท..ีเ..ป..็น...ป...ร..ะ..โ..ย..ช...น..ต์...่อ..ส...ัง..ค..ม...ไ..ด..้.....................................
..............๓.......P...(.P..e..a..c..e..f.u..l.m...e..a..n..s.)..ด...า้ ..น..เ..ค..ร..ื อ..ง..ม...ือ..พ...ุท...ธ..ส...นั ...ต..ิว..ิธ..ี..โ..ด..ย..ก...า.ร..ด...าํ ..เ.น..ิ.น..ช...ีว..ิต..น...นั...จ..าํ..เ.ป..็ .น..ต...อ้ ..ง..ย..ึด...ห...ล..กั ..พ...ุท...ธ..ส...นั ...ต..ิว..ธิ...ีเ.พ..ือ...ท...าํ ..
.ใ..ห...เ้ .ร..า.ส...า..ม..า..ร..ถ...ด..าํ..เ.น...ิน...ช..ีว..ิต...ไ..ด...อ้ ..ย..่า..ง..ม..ีค...ว..า..ม..ส...ุข....อ..ย..ู่ก...บั ..ส...ัง..ค..ม...ไ..ด...อ้ ..ย..า่..ง..ม..ีค...ว..า..ม..ส...ุข...ไ..ด..โ้..ด...ย..ใ..ช..ห้...ล...กั...“..ส...ต..ิ.ส...ัน...ต..ิ.ข...นั ...ต..ิ”...ค..ว..ร...ด..าํ..เ.น...ิน...
.ช..ีว..ติ...อ..ย..า่..ง..ม...ีส..ต...ิ .ม..ีส...นั...ต..ิภ...า..ย..ใ..น..ใ..จ...เ.ม...ือ...ม..ีส...ต..ิ.ม...ีส..ั.น..ต...ิใ..น..ใ..จ..แ...ล..ว้..ไ..ซ...ร..้.ส...งั..ค..ม...ย..่อ..ม...อ..ย..ู่ด...ว้..ย..ค...ว..า..ม..ข...นั ..ต...ิ .โ..ด..ย...ไ..ม..่ม...ีป...า.ก...เ.ส..ีย...ง..ไ...ม..่ข...ดั ..แ..ย..ง.้ ..
.ไ..ม..ท่...ะ..เ.ล...า.ะ..ก...นั....อ..ย..รู่..่ว..ม...ก..นั...อ..ย..า.่ .ง..ม...ีค..ว..า..ม...ส..ุข...ไ..ด..้...........................................................................................................................
..............๔.......U....(.U...n..d..e..r.s..t.a..n..d..i.n..g...M....u..l.t.i.c..u..l.t.u..r.a..l.)..ด...้า..น...ค...ว..า..ม...เ.ข..้า..ใ..จ...ค..ว...า.ม...ต...่า..ง..แ..บ...บ...พ...ห...ุว...ฒั ...น...ธ..ร...ร..ม....ก..า..ร...อ..ย..ู่ร..่.ว..ม...ก..นั...ใ..น...ส...ัง..ค...ม...
.จ..ะ..ต...อ้ ..ง..พ...บ...เ.จ..อ..ก...บั ..ผ...คู้..น...ม...า..ก..ม...า.ก....ห...ล..า..ย..เ.ช..ื.อ..ช...า.ต...ิห...ล..า..ย..ว..ฒั...น...ธ..ร...ร..ม...เ.ร...า.จ...าํ .เ.ป..็.น...ต..อ้...ง..ป...ร..ับ..ต...วั..ใ..ห...เ้ .ข..า้..ก..บ.ั ..ผ...ูอ้..ืน...ใ..ห...ไ้ ..ด..้.แ...ล..ะ..ต...อ้ ..ง..เ.ข...า้ .ใ..จ...
.ผ..อู้...ืน..โ..ด...ย..ป..ร..า..ศ...จ..า.ก...ค..ว..า..ม...ข..ดั...แ..ย..ง้..ส...งั ..ค..ม..ถ...ึง..จ..ะ..ม..ีค...ว..า..ม..ส...ง..บ...ส..ุข...อ..ย..า่..ง..แ..ท...จ้..ร..ิง...................................................................................
..............๕.......T...(..T..e..a..m...w...o..r.k...a..n..d...L..e..a..d..e..r.s.h..i..p..)..ด..้า..น...ก...า.ร...ท..าํ..ง..า..น...เ.ป..็ .น...ท..ีม...แ..ล...ะ..ภ...า..ว..ะ..ค..ว...า.ม...เ.ป..็.น...ผ..ูน้...าํ ...ก..า..ร..จ...ะ..อ..ย..่ใู..น...ส...ัง..ค..ม...แ..น...่น...อ...น...
.ต..อ้...ง.ม...ีก...า.ร..ท...าํ..ง..า..น..ร..่ว...ม..ก...บั ..ผ...ูอ้..ืน....เ.ร..า..จ..ะ..ต..อ.้ ..ง..ป...ร..ับ..ต...วั..ใ..ห...เ้ .ข..า้..ก..บั...ผ..อู.้ ..ืน...ใ..ห..ไ้..ด...้.ถ..า้..เ.ร..า..เ.ป..็.น...ท..ีม...ท..ี.ด..ี .เ.ร..า..จ..ะ..บ...ร..ร..ล...ุเ.ป..้า..ห...ม..า..ย..ท...ีเ.ร..า..ว..า..ง..ไ..ว..ไ้..ด...้
.เ.ป..็น...อ...ย..า่ .ง..ด...ีห..า..ก...ร.่.ว..ม..ม...ือ..ก...นั....แ..ล..ะ..เ.ร...า.จ..ะ..ต...อ้..ง..เ.ป...็น...ผ..นู้...าํ..แ..ล..ะ...ผ..ตู้..า..ม...ท..ีด...ีใ..ห...้ไ.ด...ด้..ว.้ ..ย..เ.ช..่น...ก..นั....................................................................
..............๖......C....(.C...o..m...m...u..n..i.c..a..t.i.o..n..,.I.n..f..o..r.m...a..t.i.o..n...a..n..d...M...e..d..i.a...L..i..t.e.r..a.c..y..)...ด..า้..น...ก..า..ร..ส...ือ...ส..า..ร..ส...า..ร..ส...น..เ.ท...ศ....แ..ล...ะ...ก..า..ร..ร..ู้เ..ท..่า..ท...นั...ส..ื.อ...ก...า.ร...
.ใ..ช..ส้...ือ..เ..ท..ค...โ..น...โ..ล..ย..ี.น..นั...เ.ป..็.น...ด..า..บ...ส...อ..ง..ค...ม...ม...ีท...งั ..ด..า้..น...ด..ีแ...ล..ะ..ไ..ม...่ด..ี.เ..ร..า.จ...าํ .เ.ป...็ น...จ..ะ...ต..อ้...ง.ใ..ช...้.ว..ิจ..า..ร..ณ....ญ...า..ณ...ไ..ต...ร.่.ต..ร..อ...ง..ใ..ห...้ด..ีก..่.อ..น...จ..ะ..โ..พ...ส...ต...์
.ห...ร.ื.อ..แ...ช..ร..์ใ..ด..ๆ...ล...ง..ไ..ป..ใ..น...โ..ซ...เ.ช..ี.ย..ล..ต..่.า.ง..ๆ....อ..ย...า่ .ต...ก..เ.ป..็.น...ท...า.ส...ข...อ..ง..ส..ื.อ...ค...ว..ร..ใ..ช..ใ้..น...ท...า..ง..ส..ร..้า..ง..ส...ร..ร..ค...ท์ ..ีเ.ป...็น...ป...ร..ะ..โ..ย..ช...น...อ์ ..า..จ..จ..ะ..เ..พ..ือ...ต..น...เ.อ...ง..
.ห...ร.ื.อ..ผ..อู.้ ..ืน..ก...็ไ..ด...้ .........................................................................................................................................................................
..............จ...า.ก...ก..า..ร..ท...ีไ..ด...ม้ ..ีโ..อ...ก..า..ส...เ.ป..็.น...ส..่ว..น...ห...น...ึง..ใ..น...ค..่า..ย..พ...ฒั...น...า..เ.ย..า..ว..ช...น..ต...น้...แ..บ...บ...จ..ิต..อ...า..ส..า..ต...า.ม...ร..ูป...แ..บ...บ....M...-..V...-.P..-..U..-..T..-.C....M....O...D...E..L...
.แ..ล...ว้ ..น...นั ..ท...าํ..ใ..ห...ไ้ ..ด..้ร..ับ...ป...ร..ะ..โ..ย..ช...น..์อ...ะ..ไ..ร..ห...ล...า.ย..ๆ...อ..ย...่า.ง..ใ..น...ก..า..ร..ด...าํ .เ.น...ิน...ช..ี.ว..ติ ...แ...ล..ะ..ค..ิ.ด..ว..า่..จ..ะ..เ.ป...็น...ร..ูป...แ..บ...บ...ท..ีด...ีใ..น...ก..า..ร..พ...ฒั...น...า..เ.ย..า.ว...ช..น....จ..ิต...
.อ..า..ส...า...เ.พ...ือ...เ.ป..็ .น..แ...บ...บ...อ..ย..่า..ง..ข...อ..ง..เ.ย...า..ว..ช..น...ท...ีด..ี.แ..ล...ะ..เ.ป..็.น...ต..ว.ั ..อ..ย..่.า.ง..ใ..ห...้เ.ย...า.ว...ช..น...ค...น...อ..ืน...ๆ...ไ..ด...ป้ ...ฏ..ิบ...ัต...ิต..า..ม....เ.พ...ือ...ด..าํ..เ.น...ิน...ช..ี.ว..ิต..ไ...ด..้อ...ย..่า..ง..ม..ี.
.ค..ุณ...ภ...า..พ..แ...ล..ะ..น...าํ..ค..ว..า..ม..ร..ู.้ท..ีไ..ด...ร้..ับ...น..ีส...า..ม..า..ร..ถ...ช..่ว..ย..เ.ห...ล..ือ...เ.พ...ือ..น...ม..น...ุษ...ย..ค์..น...อ...ืน..ๆ...ไ..ด..อ.้ ..ีก..ด...ว้ ..ย...................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................-๔-

๔. แนวคดิ ของข้าพเจ้าในการทาํ คณุ ประโยชน์ หรือการเสียสละต่อสังคม

..............แ..น...ว..ค..ิด...ข..อ...ง..ข..า้..พ...เ.จ..า้..ใ..น..ก...า..ร..ท..า.ํ .ค...ุณ...ป...ร..ะ..โ..ย..ช...น..์.ห...ร..ือ...ก..า..ร..เ.ส...ีย..ส...ล..ะ..ต...อ่ ..ส...ัง..ค..ม....ค..ือ....ก..า..ร..ม...อ..ง..เ.ห...็น...ส..งั..ค...ม..ร..อ...บ...ต..วั..อ...ย..า่ .ง..แ...ท..จ.้ ..ร.ิ.ง.
แ..ล...ว้..ต..งั..ค...าํ..ถ..า..ม..ว..่า...“..เ.ร..า..ส...า.ม...า..ร..ถ..ท...ีจ..ะ..ช...่ว..ย..อ...ะ..ไ..ร..เ.ข..า..ไ..ด...บ้ ..า.้ .ง..”...เ.ข...า.จ..ึง..จ..ะ...ม..ีค...ว..า.ม...ร..ู้ส...ึก..ว..่า..ท...าํ..ไ..ม..ต...อ้..ง..ท...าํ..จ..ิต..อ...า..ส..า..แ..ล...ะ..ต..อ้...ง..เ.ป..็น...จ..ิต...อ..า..ส...า.
ด...ว้ ..ย..จ..ิต...ว..ิญ...ญ....า.ณ.....ต..อ.้ ..ง..ม...อ..ง..เ.ห...็น...ส...ัง..ค..ม...อ..ย...่า.ง..ท...ีไ..ม...่ใ..ช..่.ต..วั..เ.อ...ง..เ.ล..ือ...ก..ม...อ...ง..ค..ือ...ใ..ห...้เ.ห..็.น..ไ...ม..่ใ..ช...่เ.ฉ..พ...า..ะ...ท..ีต...ัว..เ.อ...ง..เ.ล..ือ...ก..จ...ะ..ด..ูเ.พ...ร..า..ะ...บ..า..ง..ค...น..
เ.ล..ือ...ก..ด...ูส..ิง..ท...ีส...ว..ย..ง..า..ม..ส...บ...า.ย..ต...า..ไ..ม..่เ.ล...ือ..ก..ท...ีจ..ะ..ม...อ..ง..จ..ุด...ด..า่..ง..ห...ร..ือ..จ..ุด...ด..า.ํ .แ..ต...่ผ..ูน.้ ..าํ..เ.ย..า.ว...ช..น...จ..ิต...อ..า..ส..า..ต...อ้ ..ง..ม..า..จ..า..ก...ค..น...ท..ี.ม..อ..ง..ส...ภ...า.พ...ค...ว..า.ม...เ.ป..็.น..
จ..ร..ิง..ร..อ...บ...ต..ว.ั ..ไ..ด..อ้...ย..่า..ง..ร..อ..บ...ด...า้..น...ม..อ...ง..เ.ห..็.น...ว..่า..ค..น...ม..ี.ค..ว..า..ม...แ..ต...ก..ต...่า..ง..ก..นั...แ..ล...ะ..จ..ะ...ม..ีจ..ิต...เ.ม...ต..ต...า..ต..่อ...ค..น...ท...ีต..า.ํ .ก...ว..่า..ล..า.ํ .บ...า..ก..ก...ว..่า..ผ..นู้...าํ..ท...ีค..ิด...ไ..ด..้
แ..บ...บ...น..ี.จ..ะ..ม...ีค..ว..า..ม..ต...อ้..ง..ก...า.ร...ท..ีจ..ะ...ไ..ป...ท..าํ..ง..า..น..จ...ิต..อ..า..ส...า..เ.พ...ือ..จ..ะ..ช...่ว..ย..ท...าํ..ใ.ห...ส้...งั..ค..ม...ม..น.ั ..น...่า..อ..ย..ขู่...ึน....ใ.น...โ..ล...ก..ข...อ..ง..ส...ัง..ค..ม...ย..ุค..โ..ซ...เ.ช..ี.ย..ล..ม...นั ..จ..ะ...ถ..ูก..
ห...ล..่อ...ห...ล..อ..ม...ด..ว.้ ..ย..ร..ะ..บ...บ...ท..ุน...น...ิย..ม...ค...ือ...จ...ะ..ถ..ูก...ฉ..า..บ...ด..ว้..ย...ค..ว..า..ม..ส...ว..ย..ง..า..ม....ค..ว..า..ม...ส..น...ุก...ส..น...า..น....ส..ิง..ท...ีต...อ..บ...ส..น...อ...ง..ด..า้..น...อ..า..ร..ม...ณ...์ .ใ..ค..ร..ท...ีต..ิ.ด..อ..ย..ู่
ก...บั ..ส...ิง..เ.ห...ล..่.า.น...ีก..็.จ..ะ..ไ..ม...่ส...า.ม...า..ร..ถ..ท...ีจ..ะ...ม..อ...ง.เ..ห..็.น..ค...ว..า..ม..ล...าํ..บ..า..ก...ข..อ...ง..ค..น...ร..อ...บ..ข...า้..ง..แ..ต...่ผ..ูท้...ีม..อ...ง..เ.ห...็น...ส...งั .ค...ม...อ..ย..่า..ง..ท..ี.เ.ข..า..เ.ค...ย..เ.ห...็น...ต..า..ม..ค...ว..า..ม..
เ.ป..็.น...จ..ร.ิ.ง..แ..ล..ะ..ไ...ม..่ถ..ู.ก..ส..ิ.ง..ล..ว..ง..ต..า..ม...า.บ...งั..ต...า..เ.ข...า..จ..ะ..ม..อ...ง..เ.ห..็น...โ..ล...ก..แ..บ...บ...ท..ี.เ.ข..า..เ.ห...็น....เ.ข..า..จ..ะ..เ.ร..ิม...เ.ก..ิด...ก..า..ร..ต..งั..ค...าํ .ถ...า.ม...ว..่า...“..เ.ร..า..ส..า..ม...า.ร..ถ...ท..ีจ...ะ..ช..่ว...ย.
อ...ะ..ไ..ร..เ.ข...า.ไ...ด..บ้...า้..ง..”...บ...า..ง.ค...น...ถ..ึง..จ..ุ.ด..ท...ีแ..ค...่ร..ู้ส...ึก..ว...่า..ส..ง..ส...า..ร...แ...ต..่ไ..ม...่ถ..า..ม...ต..วั...เ.อ..ง..ว..่า..เ.ร..า..จ..ะ...ช..่ว...ย..อ..ะ...ไ..ร..เ.ข..า..ไ..ด...บ้...า้ ..ง...จ..น...บ...า..ง.ค...น...น...ึก..ว..่า..ไ...ม..่ใ..ช..่
ห...น...า้ ..ท..ีข...อ..ง..เ.ร..า...ใ..ค...ร..ม..ีห...น...้า..ท..ี.ค..น...น...ัน....ก..็ต...อ้ ..ง..ท...าํ...ด..งั..น...นั....ต..อ้...ง..บ..อ...ก..ก...บั ...ต..วั..เ.อ...ง..แ..ล...ะ..ผ..อู้..ื.น..เ.ส...ม...อ..ว..า่...ม...นั...ไ..ม..่ใ..ช...่ห...น...า้ .ท...ีข...อ..ง..ใ..ค..ร...ค..น...ใ..ด..ค...น..
ห...น...ึง..แ..ต...่ม...นั ....ค..ือ....ห...น...้า..ท..ีข...อ...ง..เ.พ..ื.อ..น...ร..่ว..ม...โ..ล...ก..ม...น...ุษ...ย..ท์...ีจ..ะ..ต...อ้...ง..ช..่ว..ย...เ.ห...ล..ือ...ซ..ึ.ง..ก..ัน...แ..ล...ะ..ก...นั ....เ.ป..็.น...ห...ล..กั...ข..อ...ง..จ..ิต...อ..า..ส...า...“..เ.พ...ร..า..ะ..ม...น..ุ.ษ...ย.์
แ..ท...จ้..ร..ิง..แ..ล...ว้ ...จ..ิต...อ..า..ส..า...ค...ือ...ห...น..า.้ .ท...ี .”..............................................................................................................................................

๕. หากข้าพเจ้าได้รับการคดั เลอื กเข้ารับพระราชทานรางวลั ยนิ ดใี ห้การสนบั สนุนกจิ กรรมของกรมกจิ การเดก็ และเยาวชน
ขอรับรองว่าผลงานและเอกสารทีเสนอข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ................................................................(เจ้าของผลงาน)
(............น...า..ย..ธ..ีร...ะ..ว..ฒ.ั ...น...์ ....ส...ุท...ธ..ิน...น...ท...์.......)

๖. ความเหน็ สนับสนุนด้านศีลธรรม จริยธรรม และคณุ ธรรม ของผ้รู ับรอง ทมี ตี ่อเจ้าของผลงานฯ

..............อ...า.ต...ม...า..ไ..ด...เ้ .ห..็.น...ก..า..ร..ป...ฏ...ิบ...ัต..ิต...น...ข..อ...ง..น...า..ย..ธ..ี.ร..ะ..ว..ฒ.ั ...น...์ .ส..ุ.ท...ธ..ิน...น...ท...์ .เ.ป..็.น...เ.ว..ล...า..เ.ก..ือ...บ....๑...๐...ป..ี..ซ...ึง..ต...ล..อ...ด...เ.ว..ล..า..ท...ีผ...่า..น...ม..า..จ...น..ถ...ึง..
ป...ัจ..จ..ุบ...นั....จ..ะ..เ.ห...็น...ไ..ด..ว.้ .่.า.น...า..ย..ธ..ีร..ะ...ว..ฒั...น...์.ส..ุ.ท..ธ...ิน...น..ท...์.เ.ป..็.น...บ...ุค..ค..ล...ท...ีม..ีค...ร..บ...ท..ง.ั .ค...ุณ...ธ...ร..ร..ม...จ...ร.ิ.ย..ธ..ร..ร..ม...แ..ล...ะ..ศ..ีล...ธ..ร..ร..ม....ท...งั ..ก..า..ร..เ.ป..็.น...ผ..มู้..ีค...ว..า..ม..
ก..ต...ญั......ู.ก..ต..เ..ว..ท..ีต...่อ..บ...ุพ...ก..า..ร..ี..ท..งั..ก...า.ร...ท..าํ..ห...น...า้ ..ท..ีข...อ..ง..ค...ว..า..ม..เ.ป...็ น...ค...ร.ู.อ..ย..า่..ง..ส...ม..เ.ก...ีย..ร..ต..ิข...อ..ง..ค...ว..า..ม..เ.ป...็ น...ค...ร.ู..แ..ล..ะ...ย..งั..ท..า.ํ .ห...น...า้..ท..ี.ข..อ...ง..ป..ร..ะ...ธ..า..น..
ช...ม...ร..ม..จ..ิ.ต..อ...า..ส..า..ศ...า..ส..น...า..น...าํ..ส..ุข...ไ..ด...อ้ ..ย..่า..ง..ส...ม...บ..ู.ร..ณ...์แ...บ..บ....เ.ป...็ น...ผ...ูท้ ..ี.ค..อ...ย..ส...น..ับ...ส...น...ุน...ก..ิจ...ก..ร..ร..ม...จ..ิต...อ..า..ส...า..ข..อ...ง..เ.ย..า..ว..ช...น...ท..ีม...ีต..่.อ..ส...ัง..ค..ม....ท...งั..
ก..ิ.จ..ก..ร..ร..ม...ท...ีเ.ก..ีย..ว...ข..อ้ ...ง.ก...บั ...พ...ร..ะ..พ...ุท...ธ..ศ..า..ส...น...า...ท..งั..ก...ิจ..ก..ร...ร..ม..ท...ีเ.ก..ี.ย..ว..ข..อ้...ง..ก..บั...ห...น...่ว..ย..ง..า..น...ร..า..ช..ก...า.ร...แ...ล..ะ...ย..งั ..ส..า..ม...า..ร..ถ..ท...าํ ..ก..ิจ..ก...ร..ร..ม...ด..า้..น...พ...ห..ุ
ว..ฒั....น..ธ...ร..ร..ม...ไ..ด...้อ..ย..่า..ง..ส...ัน...ต..ิ..ด..ัง..น...ัน....อ..า..ต...ม...า.ข...อ..ร..ั.บ..ร...อ..ง..ว..่า...น...า..ย..ธ..ี.ร..ะ..ว..ฒั....น..์.ส...ุท...ธ..ิ.น...น..ท...์.เ.ป...็ น...บ...ุค...ค..ล...ผ..ูท้...าํ..ค..ุณ....ป...ร..ะ..โ..ย...ช..น...์ต...่อ..เ.ด...็ก..แ...ล..ะ..
เ.ย..า..ว..ช...น....ท..ีป...ร..ะ..ก...อ..บ...ด..ว้..ย..ค...ุณ...ธ..ร..ร..ม....จ..ร..ิย..ธ...ร..ร..ม...แ...ล..ะ..ศ...ีล..ธ..ร..ร..ม....อ..ย..า.่ .ง..ส...ม..บ...รู..ณ...ท์...ีส...ุด...........................................................................

ลงชือ......……………………...……….............(ผู้รับรอง)
ตโอทํางแรคหศ์กนัพร่…งท2…์2.ช…..ผ…ม..….(กู้ร.…….0่อม.….9.ต.จ…..พ.8……ิต.งั .-ร…ช.อ0.……ะ.ม7.า….ม4ส.ร…….4ห.มา…..3เ.ศ…า.จ.ม.3.…ธ.า.ิต.9ษ….สี.ร..อ.….าะ.น.….าย..ย.ส.า….น..ทุ.น..า..โ………ธศทาํ สาร………สุขสจน.……ิตา.จ.รฺา.ตงั.…….น..ปห....า.ํ…..ุว..…ส...ด.ัฺโ.….ุข..…ต.ญ....จ..ร..….…….งงัั ..ห..)......ว......ดั......2...ต...5...ร.….6..ั.ง.4.......................

คาํ สง่ั ชมรมจิตอาสาศาสนานําสุข

ท่ี ๑ / ๒๕๖๓

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการชมรมจิตอาสาศาสนานําสขุ

เพ่ือใหการปฏบิ ัติงานชมรมจติ อาสาศาสนานาํ สขุ ใหดาํ เนินการไปดว ยความเรียบรอ ย มีประสทิ ธิภาพ

และสอดคลอ งกบั วัตถปุ ระสงคของชมรม จงึ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ ดงั น้ี

๑. พระมหาธีระยุทธ จติ ตฺ ปุญโญ ประธานกรรมการฝา ยสงฆ

๒. นายธีระวฒั น สุทธินนท ประธานกรรมการฆราวาส

๓. นายกานตช ัย ทองรา หมาน รองประธานชมรมจิตอาสาศาสนานําสุข

๔. นายนวัช สรราย รองประธานชมรมจติ อาสาศาสนานาํ สุข

๕. นายภาณพุ งษ ขุนจนั ทร รองประธานชมรมจติ อาสาศาสนานาํ สขุ

๖. นายธรี ภัทร อินคง กรรมการ

๗. นายสธุ นิ ันท เพชรสดุ กรรมการ

๘. นายนลธวัช ปานนลิ กรรมการ

๙. นางสาววรรณนภา รอดสัน้ กรรมการ

๑๐. นายภูธเนศ เรืองรตั น กรรมการ

๑๑. นายธนากร ไกรเทพ กรรมการ

๑๒. นางสาวเมษนี อรณุ รัตน กรรมการ

๑๓. นายเสกขศกั ย ไชยชาญ กรรมการ

๑๔. นางสาวหัสยา นพคณุ กรรมการ

๑๕. นายอภริ กั ษ อุน ใจแรม กรรมการ

๑๖. นางสาววชิ ญาพร สงสัยเกตุ กรรมการ

๑๗. นางสาวปวนั รตั น เพชรรกั ษ กรรมการ

๑๘. นายภาณพุ งศ สมจติ ร กรรมการ

๑๙. นางสาวหนึง่ ราตรี คงสง กรรมการ

๒๐. นางสาวทิพยธิดา นพคณุ กรรมการ

๒๑. นายนายณัฐกมล สังขวิเชยี ร กรรมการ

๒๒. นายสหชาติ คงนคร กรรมการ

๒๓. นางสาวชัญญา วงศสาคร กรรมการ

๒๔. นายพีรดนย ชลศลิ านนั ท กรรมการ

๒๕. นายฉัตรดนัย จินดามณีวรรณ กรรมการ

๒๖. นายชาครติ หมดั อะดมั กรรมการ

๒๗. นายอริญชย บุญจันทร กรรมการ
๒๘. นายพงศภ ัค รักราวี กรรมการ
๒๙. นายศุภกิตต์ิ ชแู กว กรรมการ

๓๐. นางสาวภชิ ดา สีดํา กรรมการ
๓๑. นายชยั พัฒน ศรสี ขุ กรรมการ
๓๒. นายปฐมพงษ ลุนเซีย กรรมการ
๓๓. นายจีรภัทร ทองดยี ิง่ กรรมการ
๓๔. นางสาปนอนงค ชูแสง กรรมการ

ทง้ั น้ีใหผทู ี่รบั การแตงต้งั มอบหมายใหปฏบิ ัติหนาท่ีรว มมือรวมใจกนั ปฏิบัติหนา ที่ใหเต็มกําลงั
ความสามารถ เพ่ือใหการดาํ เนินงานบรรลุตามวัตถปุ ระสงคท ุกประการ

ส่งั ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระมหาธีระยุทธ จติ ฺตปุญโญ )
ผกู อ ตง้ั ชมรมจิตอาสาศาสนานาํ สุข

คาํ สั่งชมรมจิตอาสาศาสนานาํ สขุ
ที่ ๒ / ๒๕๖๓

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการชมรมจิตอาสาศาสนานําสขุ อําเภอกนั ตัง จังหวัดตรัง

เพื่อใหการปฏิบตั ิหนาท่ีและกจิ กรรมดานจิตอาสาตาง ๆ ของชมรมดาํ เนินการไปดวยความเรยี บรอยมี

ประสทิ ธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคข องชมรมจึงพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการชมรมจิตอาสาศาสนา

นําสขุ อําเภอกันตัง จังหวดั ตรัง เพือ่ ดาํ เนนิ งานกิจกรรมดานจติ อาสาในตัวของอาํ เภอกนั ตัง ดงั น้ี

๑. พระมหาธีระยทุ ธ จิตตฺ ปญุ โญ ประธานทีป่ รึกษาฝายสงฆ

๒. นายธรี ะวฒั น สุทธนิ นท ประธานทป่ี รึกษาจงั หวดั ตรงั

๓. นายสุภัทร อุเส็น ประธานกรรมการ อําเภอกนั ตงั

๔. นายธรี ภัทร ลน่ั ซาย รองประธานกรรมการ

๕. นายณัฐพงศ โดะโอย กรรมการ

๖. นางสาวพัชราภา ลาวตุม กรรมการ

๗. นางสาวหทัยชนก เอียดจยุ กรรมการ

๘. นางสาวอรณุ ทิพย ไพรสณฑ กรรมการ

๙. นายจตุพล ชนิ ะวงศ กรรมการ

๑๐.นายชษิ ณชุ า เชาวเอนก กรรมการ

๑๑.นางสาวณฐั ธดิ า ชกู ระชนั้ กรรมการและเลขานุการ

๑๒.นายเจรญิ แซฮัง่ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ท้ังนี้ ใหผูท่ีรับการแตงต้ังมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีของชมรมจิตอาสาศาสนานําสุข อําเภอกันตัง
รว มมือรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ใหเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคในดา น
ของจิตอาสาทุกประการ

สั่ง ณ วนั ท่ี ๑ เดอื น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระมหาธีระยทุ ธ จิตฺตปุญโญ )
ผกู อ ตัง้ ชมรมจิตอาสาศาสนานาํ สุข

คําสง่ั ชมรมจติ อาสาศาสนานาํ สุข
ท่ี ๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการชมรมจิตอาสาศาสนานําสขุ อําเภอหวยยอด จงั หวดั ตรัง

********************************************************

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่และกิจกรรมดานจิตอาสาตาง ๆ ของชมรมดําเนินการไปดวยความเรียบรอย

มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคของชมรม จึงพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการชมรมจิตอาสา

ศาสนา นําสุข อําเภอหวยยอด จงั หวัดตรงั เพ่ือดําเนนิ งานกิจกรรมดานจติ อาสาในตัวของอาํ เภอหวยยอด ดังนี้

๑. พระมหาธีระยทุ ธ จติ ฺตปุญโญ ประธานทปี่ รึกษาฝายสงฆ

๒. นายธรี ะวฒั น สทุ ธนิ นท ประธานทปี่ รึกษาจังหวดั ตรงั

๓. นายสรศักด์ิ แกว เกอ้ื ประธานกรรมการ อําเภอหว ยยอด

๔. นายคริสตมาส หนูหวาน รองประธานกรรมการ

๕. นางสาวกชพร บุญชิต รองประธานกรรมการ

๖. นายสุทธนิ ยั ทองประดับ กรรมการ

๗. นายอภสิ ิทธ์ิ พลการ กรรมการ

๘. นางสาวปท มาวดี คงดว ง กรรมการ

๙. นางสาวตรสี รา วีระสุข กรรมการ

๑๐.นางสาวเมธาพร จนั ทรสวาง กรรมการ

๑๑.นางสาวพิชญสนิ ี คีรีรักษ กรรมการ

๑๒.นางสาวทวิ าพร ยอดยิง่ กรรมการ

๑๓.นางสาวภทั รวดี เเกววมิ ล กรรมการและเลขานกุ าร

๑๔.นายเอกอนันต ดาํ เลศิ กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

ทั้งนีใ้ หผูท่ีรับการแตงตั้งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ของชมรมจิตอาสาศาสนานําสุขอําเภอหวยยอด

รวมมือรวมใจกันปฏิบัติหนาทใี่ หเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคในดาน

ของจติ อาสาทุกประการ

ส่งั ณ วันท่ี ๑๓ เดือน ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระมหาธีระยุทธ จิตตฺ ปุญโญ )
ผกู อต้งั ชมรมจิตอาสาศาสนานาํ สขุ

คําสัง่ ชมรมจติ อาสาศาสนานาํ สขุ
ท่ี ๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แตง ตัง้ คณะกรรมการชมรมจิตอาสาศาสนานาํ สขุ อาํ เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

********************************************************

เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีและกิจกรรมดานจติ อาสาตาง ๆ ของชมรมดําเนนิ การไปดวยความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคของชมรม จึงพิจารณาแตง ต้ังคณะกรรมการชมรมจิตอาสาศาสนา

นําสุข อาํ เภอเมืองตรงั จังหวัดตรัง เพื่อดาํ เนนิ งานกิจกรรมดา นจติ อาสาในตวั ของอําเภอเมืองตรงั ดังน้ี

๑. พระมหาธีระยทุ ธ จติ ตฺ ปุญโญ ประธานทป่ี รกึ ษาฝา ยสงฆ

๒. นายธรี ะวัฒน สทุ ธินนท ประธานทป่ี รกึ ษาจังหวัดตรงั

๓. นางสาวทพิ ยธิดา นพคุณ ประธานกรรมการ อาํ เภอเมืองตรงั

๔. นางสาวหนง่ึ ราตรี คงสง รองประธานกรรมการ

๕. นายธนบูรณ ศรีประสทิ ธ์ิ รองประธานกรรมการ

๖. นางสาวอลชิ า ชวงแกว กรรมการ

๗. นางสาวกญั ญาณัฐ หนูโมระ กรรมการ

๘. นางสาวศภุ าพิชญ ก้ิมเฉีย้ ง กรรมการ

๙. นางสาวธัญชนติ เมฆประสทิ ธ์ิ กรรมการ

๑๐.นางสาววศนิ ี จิ้วฮวด กรรมการ

๑๑.นายณฐั ภัทร ฆารเจริญ กรรมการ

๑๒.นางสาวกุลนดิ า ชศู รี กรรมการและเลขานกุ าร

๑๓.นางสาววรนิ ทร หมนั่ กสิกรรม กรรมการและผชู ว ยเลขานุการ

ท้ังน้ีใหผูท่ีรับการแตงต้ังมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีของชมรมจิตอาสาศาสนานําสุข อําเภอเมืองตรัง
รว มมือรวมใจกันปฏิบัติหนาทใ่ี หเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคในดาน

ของจิตอาสาทกุ ประการ

ส่ัง ณ วนั ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญโญ )
ผกู อ ตัง้ ชมรมจติ อาสาศาสนานําสุข

คาํ สั่งชมรมจิตอาสาศาสนานําสุข

ที่ ๕ / ๒๕๖๓
เร่ือง แตงตัง้ คณะกรรมการชมรมจติ อาสาศาสนานําสขุ จงั หวดั นครศรีธรรมราช

********************************************************

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีและกิจกรรมดานจิตอาสาตาง ๆ ของชมรมดําเนินการไปดวยความเรียบรอย

มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคของชมรม จึงพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชมรมจิตอาสา

ศาสนา นําสุข จังหวัดนครศรธี รรมราช เพ่ือดําเนินงานกิจกรรมดานจิตอาสาในตัวของจงั หวัดนครศรธี รรมราช

ดังน้ี

๑. พระมหาธีระยทุ ธ จิตฺตปุญโญ ประธานทีป่ รกึ ษาฝายสงฆ

๒. นายธีระวัฒน สทุ ธนิ นท ประธานทีป่ รกึ ษาจังหวัดตรังและนครศรธี รรมราช

๓. นางสาวพีรดา หนูเนตร ประธานกรรมการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. นายอภิสิทธิ์ ศริ ิสุนทร รองประธานกรรมการ

๕. นางสาวเจนจิรา เวยี งธรรม รองประธานกรรมการ

๖. นางสาวสฑุ ามาศ บญุ รอด กรรมการ

๗. นายคณาพงศ ราชมณี กรรมการ

๘. นางสาวอันนา ลขิ ติ กาญจน กรรมการ

๙. นายชยานนท ย้มิ หยู กรรมการ

๑๐.นางสาวปยากร เต็มลักษมี กรรมการ

๑๑.นายชษิ ณพุ งศ ราชมณี กรรมการและเลขานุการ

๑๒.นายสธุ รี ัฐ ศริ ิ กรรมการและผชู วยเลขานุการ

ทง้ั นใ้ี หผ ูที่รับการแตง ตง้ั มอบหมายใหป ฏบิ ตั ิหนา ทข่ี องชมรมจิตอาสาศาสนานําสขุ จังหวัF

นครศรีธรรมราช รว มมือรวมใจกันปฏิบตั ิหนาที่ใหเ ตม็ กาํ ลังความสามารถเพือ่ ใหการดาํ เนินงานบรรลตุ าม

วัตถปุ ระสงคในดา นของจติ อาสาทกุ ประการ

ส่งั ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระมหาธีระยุทธ จติ ตฺ ปญุ โญ )
ผกู อ ต้ังชมรมจิตอาสาศาสนานาํ สขุรับโล่และประกาศนียบัตร เยาวชนต้นแบบจิตอาสาจงั หวดั ตรัง
จากนายลือชัย เจริญทรัพทย์ ผ้วู ่าราชการจงั หวัดตรัง

ในค่ายต้นแบบการพฒั นาเยาวชนจิตอาสาต้นแบบ จงั หวดั ตรัง ตามแนวพทุ ธสันตวิ ธิ ี

ค่ายพฒั นาผ้นู าํ เยาวชนจติ อาสาต้นแบบสันตภิ าพ ตามรูปแบบ M-V-P-U-T-C MODEL
งานวจิ ัยเรือง "รูปแบบการพฒั นาผ้นู าํ เยาวชนจิตอาสาต้นแบบตามแนวพุทธสันตวิ ธิ ี

จัดโดย พระมหาธีรยุทธ จติ ฺตปุ ฺโญ นิสิตปริญญาเอก พทุ ธศาสตรดุษฎบี ัณฑิต สาขาวชิ าสันติศึกษา
ชมรมจติ อาสา ศาสนานําสุข หลกั สูตรสันติศึกษา มหาวทิ ยาลยั จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
ระหว่างวนั ที - กันยายน พ.ศ.

ณ ศาลาพทุ ธโสภณ ชัน วดั พระงาม ตําบลบ้านโพธิ อาํ เภอเมอื งตรัง จังหวดั ตรัง

ค่ายอาสาเตมิ สี จากพสี ู่น้อง สร้างสนามเดก็ เล่นและวาดาภาพ BBL
ระหว่าวนั ที 26 – 28 กมุ ภาพนั ธ์
ณ โรงเรียนบ้านห้วยไทร อ.เมือง จ.ตรัง

ค่ายอาสาร้อยรัก(ษ์) ดวงใจ เชือมสายใยจิตอาสา สร้างสนามเดก็ เล่นและวาดาภาพ BBL

ระหว่างวนั ที - กุมภาพันธ์
ณ ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ ตําบลบางดี อาํ เภอห้วยยอด จังหวดั ตรัง

ค่ายชวนน้องเติมสี ฝี มือคนกล้า สร้างสนามเดก็ เล่นและวาดาภาพ BBL
ระหว่างวนั ที – 14 กมุ ภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง อาํ เภอกนั ตัง

กจิ กรรม เยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ กับการเรียนรู้วถิ ีชีวติ ดังเดิม
“ ลงแขก-ถอนกล้า-ดํานา-พากนิ เหนียวไก่คัว ”

วนั ที กนั ยายน ณ บ้านทุ่งนานายขํา ตาํ บลนาวง อาํ เภอห้วยยอด จังหวดั ตรัง

ค่ายจติ อาสา “ ชวนน้องเตมิ ฝัน แบ่งปันรอยยมิ ครังที ”

ระหว่างวนั ที 4 – 6 ธันวาคม 2563
ณ โรงเรียนแสงธรรมวทิ ยาตรังมลู นิธิ อําเภอเมืองตรัง จังหวดั ตรัง

ค่ายจติ อาสา “ ชวนน้องเตมิ ฝัน แบ่งปันรอยยมิ ครังที ”
ระหว่างวันที 9 - 11 ตลุ าคม 2563

ณ โรงเรียนบ้านซา ตาํ บลบางดี อาํ เภอห้วยยอด จงั หวดั ตรัง

กจิ กรรมชวนน้องดันโล อนุโมธนา กจิ กรรม
เมือวนั ที 3 ตุลาคม 2563 เดก็ และเยาวชนจิตอาสาต้นแบบจังหวัดตรัง

ร่วมทาํ กจิ กรรมเพือสังคมให้กาํ ลังใจแก่ผู้ทีช่วยเหลือสังคม
และทํากจิ กรรมจิตอาสาขัดกําแพงวดั ตันยาภิรม พระอารามหลวง เนืองในวันสําคญั วนั ออกพรรษา

กจิ กรรมชวนน้องเล่าผ่านสือ กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านให้เยาวชนผ้สู นใจ
และใช้เวลาว่างให้เกดิ ประโยชน์สร้างสรรค์สังคม และอ่านหนังสือเพือคนตาบอด

18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดั กะพังสุรินทร์)

สร้างสนามเดก็ เล่น BBL ณ โรงเรียนบ้านลาํ แพะ ตาํ บลปากแจ่ม อาํ เภอห้วยยอด จังหวดั ตรัง
ระหว่างวนั ที 31 สิงหาคมม ถงึ 1 กนั ยายน 2562

กจิ กรรมค่าย สนามเด็กเล่น BBL บ้านท่าข้าม ค่ายพฒั นาเยาวชนต้นแบบจติ อาสาจงั หวัดตรัง
เพือสังคมสันติสุขตอนสนามเดก็ เล่น BBL Walk Learning

ระหว่างวนั ที – 24 พฤศจกิ ายน ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อาํ เภอปะเหลียน จังหวดั ตรัง

ค่ายสร้างสนามเดก็ เล่น BBL กิจกรรมเสริมสร้างการมีจติ สาธารณะของเดก็ และเยาวชน จังหวดั ตรัง

ระหว่างวันที 4 - 5 พฤษภาคม
ณ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ตําบลบากหมาก อาํ เภอกันตงั จงั หวดั ตรัง

ค่ายเยาวชนรักษ์นํา รักษ์ป่ า ครังที ประจําปี ระหว่างวนั ที – 27 เมษายน

ณ อาคารอเนกประสงค์ ตาํ บลปากแจ่ม อําเภอห้วยยอด จงั หวัดตรัง
เพือส่งเสริมให้เดก็ และเยาวชนได้รู้ถงึ พษิ ภยั ของยาเสพตดิ เรียนรู้การอนุรักษ์ต้นนําลําธาร การบวชป่ า สร้างฝ่ าย และกจิ กรรม

เทิดทลู สถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตั ริย์

โครงการ ชวนน้องทาํ ดีวันอาทติ ย์ ทํากจิ กรรมดาํ นา ปลกู ข้าว เพือสืบสานประเพณกี ารดํานา เรียนรู้และปฏบิ ัตจิ ากสถานทีจริง
กบั คาํ ว่า "หลงั สู้ฟ้า หนังสู้ดิน" เยาวชนจิตอาสา กว่า 50 คน จาํ นวน 6 โรงเรียน
วนั ที 23 กนั ยายน ณ ตาํ บลนาพระ อําเภอนาโยง จังหวดั ตรัง

ค่ายชวนน้องพทิ ักษ์อนุรักษ์ป่ าถําเงาะ ปลูกฝังเดก็ และเยาวชนในด้านของจิตอาสา
สร้างสนามเดก็ เล่น BBL การอนุรักษ์ป่ าไม้ด้วยการบวชป่ า และสร้างฝ่ ายชะลอนําล้น

ระหว่างวนั ที – 8 เมษายน
ณ บ้านเขาหลกั ตําบลนําผุด อาํ เภอเมือง จังหวดั ตรัง

เข้ารับเกยี รตบิ ัตร เยาวชนจติ อาสาต้นแบบ จากนายสายนั อนิ ทรภกั ดิ รองผู้ว่าราชการจงั หวดั ตรัง
ค่ายเยาวชนจติ อาสาสร้างฝายชะลอนําล้น “สร้างฝายไม่สร้างภาพ ครังที 1”
ระหว่างวนั ทวี นั ที - เมษายน

ณ สํานกั วิจัยการอนุรักษ์ป่ าไม้และพนั ธ์ุพืช นําตกกระช่องตรัง อาํ เภอนาโยง จงั หวัดตรัง

วทิ ยาการจติ อาสา กระบวนการความคิดเชิงบวก
กจิ กรรมชวนเพือนต่อยมิ กบั การสร้างแรงจูงใจและการสร้างสัมพนั ธภาพ ทีดใี ห้กบั ผู้ต้องขงั ชายและหญิง เรือนจาํ จังหวดั ตรัง

วทิ ยากรนนั ทนาการและให้ความคดิ เชิงบวก นกั โทษชายแดน ๒
ณ เรือนจาํ จงั หวดั ตรัง

วทิ ยาการอบรมกระบวนการสร้างแกนนาํ เยาวชนจติ อาสาให้แก่เยาวชนในพืนทีจังหวดั ตรัง
เพือต่อยอดเยาวชนต้นแบบจิตอาสาให้เกิดในพืนที พัฒนาและต่อยอดกิจกรรมให้เกดิ ความหลากหลาย

กจิ กรรมลานพืนทีสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้แกนนําเยาวชนจติ อาสาและเยาวชน
ร่วมทํากจิ กรรมเฝ้าระวงั ภัยในช่วงเทศกาลและวันสําคญั ต่าง ๆ
จดั กิจกรรมพืนทลี านสร้างสรรค์ให้กบั เยาวชน ในจังหวดั ตรัง
Click to View FlipBook Version
Previous Book
BROSUR PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (BAINUN TS25)
Next Book
ปกดีแล้วมั้ง