The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shrasani07, 2021-05-06 11:48:39

PERADABAN SAHIRA 2021

PERADABAN SAHIRA 2021

01

PENGENALAN PERPADUAN

02 18

DASAR PERPADUAN DASAR SOSIAL
NEGARA
03 – 04

DASAR – DASAR 19
KERAJAAN
DALAM MEMBENTUK KESIMPULAN
PERPADUAN

05 - 11 20

DASAR KEBUDAYAAN HARAPAN
KEBANGSAAN
21

12 – 14 PANTUN

DASAR EKONOMI BARU 22

SUMBER RUJUKAN

15

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

16 – 17

DASAR WAWASAN NEGARA

BY SAHIRA

PENGENALAN Perpaduan memainkan
PERPADUAN peranan penting dalam
memacu kestabilan &
Perpaduan ialah kemajuan negara. Sejak
merdeka lagi, kerajaan telah
satu proses yang memupuk semangat
perpaduan dalam
menyatupadukan memakmurkan negara kita.
Pelbagai dasar telah
anggota masyarakat dijalankan untuk mencapai
proses perpaduan ini. Tanpa
dan negara perpaduan, kemajuan negara
yang ingin dicapai untuk
keseluruhannya melalui Wawasan 2020 tidak mungkin
akan menjadi kenyataan
ideologi negara supaya kerana kerjasama diperlukan
untuk menjana kemajuan.
tiap-tiap anggota

masyarakat dapat

membentuk satu identiti

dan nilai bersama serta

satu perasaan

1 kebangsaan bersama di
kalangan mereka.

BY SAHIRA

Dalam membentuk perpaduan kaum , kerajaan perlu
menjalankan dasar perpaduan supay rakyat Malaysia
menjadikan dasar ini sebagai pegangan mereka dalam

mencapai perpaduan kaum yang harmoni . Dasar
perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu :

1 ) INTEGRASI 2 ) ASIMILASI

Integrasi merupakan satu Manakala asimilasi pula
proses bagi mewujudkan ialah satu proses bagaimana
satu identiti nasional di kumpulan – kumpulan
kalangan kumpulan – minoriti diasimilasikan
kumpulan yang terpisah dari melalui perkhawinan
segi kebudayaan , social dan campur dan sebagainya ke
lokasi dalam sebuah unit dalam kumpulan etnik yang
politik lebih besar

2

BY SAHIRA

DASAR PENDIDIKAN

Dasar pendidikan kerajaan yang mentadbir penting dalam
membentuk perpaduan kaum di negara kita. Bermula dengan
Laporan Barnes ketika zaman penjajahan British dahulu
sehinggalah ke Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang
dijalankan kini. Berikut telah saya sediakan kronologi dasar-
dasar pendidikan kerajaan sejak dahulu:

1) Pada peringkat permulaan, kerajaan British telah memperkenalkan
Laporan Barnes pada 1950 sebelum negara ini ingin mencapai
kemerdekaan. Tujuannya ialah supaya Tanah Melayu boleh
berkerajaan sendiri dengan perpaduan kaum yang berlaku.
Tambahan pula, tentangan kuat komunis pada masa itu
menyebabkan British khuatir kaum-kaum di negara ini akan

terpengaruh dengan komunis sekali gus menyebabkan huru-hara. Laporan
Barnes mencadangkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa
pengantar pada peringkat sekolah rendah serta bahasa Inggeris pada
peringkat sekolah menengah & peringkat yang lebih tinggi. Cadangan ini
diharapkan dapat merapatkan jurang komunikasi antara kaum serta
merapatkan hubungan mereka.

2) Masyarakat Cina menentang cadangan ini kerana dikatakan
menggugat bahasa ibunda mereka. Masyarakat Cina mencadangkan
Laporan Fenn-Wu supaya sekolah vernakular Cina dikekalkan walaupun
mereka bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan.

3) Ordinan Pelajaran 1952 kemudiannya diperkenalkan dengan
mengambil kira kedua-dua laporan di atas. Walau bagaimanapun,
ordinan ini tak dapat dijalankan kerana tentangan masyarakat Cina &
India, kekurangan kewangan & ancaman komunis.

03

BY SAHIRA

4) Selepas itu, kerajaan yang dipelopori penduduk Tanah Melayu,
Parti Perikatan telah memperkenalkan Penyata Razak 1956 dengan
mengemukakan sistem persekolahan yang sama & penyeragaman
kurikulum yang bercorak kebangsaan . Penyata ini bertujuan
menyuburkan semangat perpaduan kaum .

5) kemudian, Laporan Rahman Talib diperkenalkan yang menekankan penggunaan bahasa
Melayu sebagai bahasa kebangsaan & ia menjadi Akta Pelajaran 1961. Jawatankuasa Kabinet
telah mengkaji keberkesanan sistem pendidikan serta mempertingkatkan kualitinya dengan
pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) & Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM).

6) Jika kita lihat pada sistem pendidikan kini, kerajaan telah melaksanakan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang menjadi pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan.
Dasar ini penting dalam memupuk perpaduan kaum & integrasi nasional.
Sebagai intiha, dasar pendidikan yang kerajaan jalankan menitikberatkan dasar dalam
membentuk perpaduan. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini & kajian sejarah yang
diperoleh, DASAR PENDIDIKAN MEMBENTUK PERPADUAN KAUM.

04

BY SAHIRA

05

LATAR BEKANG “Bersatu teguh,bercerai
roboh”
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
(DKK) merupakan satu dasar
kebangsaan yang disusun dengan
persetujuan semua pemimpin
mewakili kaum utama di Malaysia,
bertujuan mengikat rakyat Malaysia
kepada satu dasar yang sama. Dasar
Kebudayaan Kebangsaan ini telah
dirangka pada 1971. Apa yang dilihat
oleh DKK mengenai kebudayaan
ialah merupakan keseluruhan cara
hidup manusia. Ia berperanan penting
dalam proses pembangunan negara
di Malaysia di mana keperibadian
Malaysia harus dipupuk dalam usaha-
usaha yang dijalankan ke arah
meningkatkan pembangunan
sosioekonomi dan politik. Ini sudah
tentunya memerlukan
penggembelengan tenaga dan
penglibatan semua lapisan
masyarakat dalam satu proses yang
berterusan. Bagi sebuah negara yang
mempunyai masyarakat berbilang
kaum seperti di Malaysia, proses
pembentukan kebudayaan nasional
memerlukan perancangan yang teliti
dan rapi supaya dapat melahirkan
cara hidup yang bersifat
keMalaysiaan. Perancangan
kebudayaan ini harus menentukan
sifat-sifat yang baik, mulia dan utama
bagi pembinaan bangsa dan
ketahanan negara.

06

BY EZRI

PERADABAN

SELASA 4/5/2021

CONTOH PERBEZAAN
INDENTITI .

▪ Dari segi agama

1.MELAYU
-AGAMA ISLAM

2.INDIA
-AGAMA HINDU

3.CINA
-AGAMA BUDDHA

07
BY EZRI

SEBAB DASAR KEBUDAYAAN
KEBANGSAAN DI WUJUDKAN

kebudayaan kebangsaan ini diwujudkan untuk pembangunan
kebudayaan bagi negara yang baru merdeka.hal ini,keranana ianya
amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil,aman
dan Bersatu padu.Dalam masa yang sama ia penting untuk
mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan
nasional.sebagai contoh dengan menggunakan Bahasa melayu
sebagai Bahasa utama di Malaysia.Seterusnya dasar ini menjadi
pamduan pembentukan dan pengekalan identiti
rakyat Malaysia,maksud identity rakyat Malaysia
ialah seperti bangsa mereka.Contohnya
bangsa Melayu,Cina,India dan lain.

08

BY EZRI

PRINSIP UTAMA

1. Berteraskan 2.Unsur-unsur
kebudayaan rakyat kebudayaan lain yang
asal rantau ini. sesuai

3.Islam menjadi unsur
penting di dalam
pembentukan kebudayaan
kebangsaan

09

BY EZRI

OBJEKTIF DASAR PERLAKSANAAN DASAR
KEBUDAYAAN KEBANGSAAN KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

Untuk Mengukuhkan perpaduan Usaha-usaha itu dicapai melalui aktiviti-
negara menerusi satu corak aktiviti pembangunan, persembahan seni
kebudayaan nasional. Iaitu dengan oleh Kompleks Budaya Negara
cara Memupuk dan memelihara sebagai pengelola dan urusetia
keperibadian kebangsaan yang perhubungan kebudayaan antarabangsa,
tumbuh dari satu kebudayaan Majlis Kebudayaan Negeri, khidmat
kebangsaan.Seterusnya, nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-
Memperkaya dan meningkatkan pertubuhan kebudayaan dan kerjasama
nilai-nilai kehidupan kemanusiaan dengan badan-badan antarabangsa.Di
dan kerohanian yang seimbang samping Kementerian Kebudayaan
dengan pembangunan Kesenian dan Pelancongan, penglibatan
sosioekonomi. pihak lain juga adalah penting dalam
pelaksanaan dasar ini.Mereka termasuklah
10 Kementerian-kementerian dan Jabatan-
jabatan Kerajaan Pusat, Kerajaan-kerajaan
BY EZRI Negeri, badan-badan berkanun dan pihak
swasta serta pertubuhan-pertubuhan
kebudayaan.Hal ini kerana peranan
Kementerian/Jabatan, Kerajaan-kerajaan
Negeri dan badan-badan berkanun yang
lain adalah sama penting dalam
melaksanakan strategi dasar ini di dalam
pengurusan harian dan pelaksanaan
dasar-dasar semasa.Selain itu,Peranan
pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan
kebudayaan kian diperlukan di mana
badan-badan ini boleh memainkan
peranan menjalankan usaha pembinaan
dan kemajuan kebudayaan di peringkat
organisasi masing-masing dan seterusnya
membiayai penajaan program atau

projek-projek kebudayaan.

TOKOH PERPADUAN NEGARA
MALAYSIA

TUN Hussein bin Dato' Onn (12 Februari 1922 – 29 Mei 1990)
merupakan Perdana Menteri Malaysia ketiga yang berkhidmat dari tahun
1976 sehingga 1981. Beliau dilihat sebagai seorang yang amat ikhlas dalam
perjuangan untuk mencapai perpaduan kaum dan mempunyai reputasi
untuk bertindak keras kepada sesiapa yang mencuba membangkitkan
kekacauan perkauman di dalam negara. Oleh sebab usahanya dalam
pemupukan perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia, Tun Hussein Onn
telah dikenang sebagai "Bapa Perpaduan".

BY EZRI
11

DASAR EKONOMI BARU

Apa itu dasar ekonomi baru ?

Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu
program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam Rancangan
Malaysia Kedua (1971-1990) oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak . Matlamat
tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional
dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk:
• mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan

pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat
Malaysia tanpa mengira kaum; danmempercepatkan proses penyusunan
semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidak seimbangan
ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan
pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.
• Dasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan
oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua.
Matlamat utamanya ialah perpaduan negara selain itu juga bertujuan untuk
menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara
ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting
demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu, serta mengambil kira
kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan
kaum yang lain maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini.

12
BY IKHWAN

• Bagi mencapai matlamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan
dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air
dan elektrik. Di samping itu, keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin
untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja, biasiswa
pelajaran dan buku teks, makanan tambahan kepada kanak-kanak serta
program rumah murah. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB, matlamat
untuk membasmi kemiskinan telah tercapai

• Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam DEB turut tercapai, kerajaan telah
cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama, menghapuskan
pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada
ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program
seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, perlombongan, pembinaan,
pengangkutan dan pertanian. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam DEB
ini juga, beberapa strategi telah dirancang, antaranya:Mengurangkan keadaan
yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai
kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh
mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990

13
BY IKHWAN

CABARAN DALAM DEB

DAP dan Dasar Ekonomi Baru merupakan pandangan dan perspektif
parti DAP terhadap Dasar Ekonomi Baru yang dilancarkan dari 1970-1990. Sungguhpun
Dasar Ekonomi Baru 20 tahun telah berlalu dan pencapaiannya ternyata gagal mencapai
matlamat Bumiputera 30 % dalam bidang ekonomi , tetapi semangatya masih
diteruskan scara tidak rasmi oleh kerajaan Barisan Nasional.

SEJARAH PENENTANGAN
DAP

DAP yang berakar dari PAP di Singapura dan dibentuk pada 1966 mengamalkan prinsip 'Malaysian
Malaysia'. Selepas Peristiwa 13 Mei yang dikatakan berpunca dari ketidakpuashatian orang Melayu
kerana merempat di tanah air sendiri, maka Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri Malaysia ke-
2 bersama-sama dengan 'think tank' telah merangka dan melancarkan Dasar Ekonomi
Baru.Sebagai sebuah parti politik yang baru ditubuhkan, tentulah DAP mahu merebut blok politik
yang selama ini dimonopoli oleh MCA dan Gerakan.Tentangan terhadap Dasar Ekonomi Baru ini
bukanlah daripada DAP semata-mata tetapi juga daripada MCA dan Gerakan. Namun begitu
penentangan MCA dan Gerakan masih lagi dalam kerangka semangat kerjasama dalam Barisan
Nasional. Lagipun Dasar Ekonomi Baru dilasanakan dalam tempoh 30 tahun sahaja untuk
mendapatkan 30 % kek ekonomi di Malaysia. Sasaran utama 30 % ini boleh dioperolehi daripada
saki-baki syarikat Barat yang melabur di Malaysia dan ekonomi di perkembangkan. Tidak ada ada
hasrat sama sekali untuk merampas sama sekali perniagaan dan harta benda yang telah dimiliki
oleh penduduk Cina dan India.

14
BY IKHWAN

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
diumumkan oleh Datuk Seri Dr.Mathahir
Mohammad pada 17 Jun 1991 di Palimen.DPN
dilaksanakan bagi menggantikan Dasar Ekonomi
Baru (DEB) dan ia terkandung dalam Rangka
Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) bagi
tempoh tahun 1991-2000.Melalui dasar ini ia
masih lagi mengekalkan tujuan asas DEB dan
mematlamatkan untuk mencapai pembangunan
yang seimbang bagi mewujudkan masyarakat
yang bersatu padu dan adil.Matlamat akhir dasar
ini ialah untuk membentuk perpaduan kaum

15

BY SAHIRA

PENGENALAN

Dasar Wawasan Negara menggabungkan teras kritikal dasar
pembangunan yang lepas, iaitu Dasar Ekonomi Baru dan Dasar
Pembangunan Nasional.

Dasar ini terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang
Ketiga (RRJP3), 2001-2010
Objektif utama mencapai perpaduan nasional
Strategi utamanya ialah
*Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum
*Penyusunan semula masyarakat
*Pembangunan yang seimbang

16

BY DIVYAA

OJEKTIF PEMBANGUNAN
DWN

Membina bangsa yang berdaya tahan dengan
memupuk perpaduan, menyemarakkan semangat
patriotik, membentuk kematangan politik, membina
masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan
penyayang yang tersemat dengan nilai positif serta
meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi

Menggalakkan pewujudan masyarakat yang
saksama melalui pembasmian kemiskinan dan
pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan di
dalam kumpulan etnik serta wilayah

Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan,
institusi kewangan dan korporat serta pengurusan
ekonomi makro

Membangunkan ekonomi berasaskan
pengetahuan sebagai satu Langkah strategik untuk
meningkatkan nilai ditambah bagi semua sector
ekonomi dan mengoptimumkan daya pemikiran
rakyat

Mengukuhkan pembangunan sumber manusia
untuk menghasilkan tenaga kerja yang cekap,
produktif dan berpengetahuan

17

BY DIVYAA

Satu dasar pembangunan
soalan yang berteraskan nilai-
nilai murni dan peningkatan
keupayaan insan bagi mencapai
kesepaduan dan kestabilan
sosial, ketahanan nasional dan
kesejahteraan hidup
masyarakat Malaysia yang maju.

Objektif menjamin setiap individu,
keluarga, komuniti tanpa mengira
kumpulan etnik, agama, budaya,
gender dan fahaman politik serta
wilayah dapat menyertai dan memberi
sumbangan kepada arus
pembangunan negara serta menikmati
kesejahteraan hidup secara
berterusan.

18 Strategi pelaksanaan:
(i) memastikan keperluan asas
BY SAHIRA
individu, keluarga dan masyarakat
dipenuhi.

(ii) membangun dan
memperkasakan insan sepanjang
hayat.

KESIMPULAN

Kesimpulannhya,dasar-dasar yang telah dijalankan
oleh keajaan amatlah memberikan impak yang baik
untuk membina dan memupuk perpaduan di negara

kita.Hal ini kerana dengan usaha kerajaan dalam
melakukan pelbagai cara dan kaedah untuk
mewujudkan perpaduan di negara kita,untuk

dijadikan yang terbaik dan lebih lebih baik pada
masa yang akan datang.Serta menjadikan sebuah

negara yang dapat memupuk dan membina
masyarakat yang Makmur tak kira

bangsa,agama,dan warna kulit.Oleh itu kita sebagai
rakyat Malaysia hendaklah sentiasa Bersatu hati

dan saling menghormati antara satu sama lain agar
negara kita sentiasa aman dan damai serta menjadi

sebuah negara yang maju dalam pelbagai bidang
dan dipandang tinggi oleh negara-negara lain.

19
BY EZRI

MUHAMMAD NUREZRI BIN ASLAIZI

Harapan saya ialah,saya berharap perpaduan di negara Malaysia
akan terus berkekalan sampai bila-bila agar Malaysia terus maju

dan aman untuk masa yang akan datang,Bak kata
perpatah”Bersatu kita teguh bercerai kita roboh”

SITI SAHIRA BINTI SANI

Harapan saya ialah saya berharap pelaksanaan dasar yang telah
dilaksanakan akan menjadikan negara menjadi bersatu padu ,

aman damai dan tanpa mengira apa jenis dasar sekalipun ,
kehidupan rakyat menjadi semakin maju pada masa akan datang

DIVYAA GOBI

Harapan saya ialah dasar – dasar yang telah digubal menjadi
sebuah negara yang makmur dan bersatu padu

BY EZRI

PANTUN

PENUTUP

“Pergi ke kedai membeli buah berangan,
Selepas membeli tunggu si pak amai,
Lain-lain bangsa bukanlah halangan,

Untuk membina rakyat yang aman dan damai”

“Lagi sekali kena PKP,
Bermula lah esok kita cuti,
Janganlah kau duduk sendiri,
Marilah kita Bersatu hati”
20

https://www.slideshare.net/lala1502/ppt-dasar1
http://pamk1.blogspot.com/2011/12/dasar-
dasar-kerajaan-dalam-membentuk.html
Dasar Dasar Kerajaan Ke Arah Perpaduan Negara
(dasarkerajaanperpaduan.blogspot.com)

21
BY EZRI


Click to View FlipBook Version