The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อรทัย สุระเสน, 2021-02-13 05:40:44

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ใบความรู้ ข้อเทจ็ จริงและขอ้ คดิ เหน็

ความหมายของข้อเท็จจริง

ข้อเทจ็ จรงิ คือ ข้อความหรอื เหตกุ ารณ์ที่มคี วามเป็นไปได้ มีความสมจรงิ มีหลกั ฐาน

เชือ่ ถือได้ มีความสมเหตสุ มผล เช่น วนั ขน้ึ ๑๕ คา่ จะมองเหน็ พระจันทร์เต็มดวง ข้อความนี้

เป็นขอ้ เท็จจรงิ เพราะมคี วามสมจริง เปน็ ไปได้ พิสูจน์ได้

ลักษณะของขอ้ เทจ็ จริง

๑. มคี วามเป็นไปได้เสมอ

๒. มีความเป็นจริง

๓. มหี ลกั ฐานอ้างองิ พิสูจนไ์ ด้

๔. มคี วามสมเหตุสมผล

ความหมายของขอ้ คดิ เห็น

ขอ้ คิดเห็น เปน็ ข้อความท่ีแสดงความร้สู กึ แสดงความคาดคะเน หรอื ข้อความท่แี สดง

ทศั นะของผพู้ ดู ที่สอดแทรกเข้าไปในข้อความที่พดู เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตวั เชน่ ชาย

ชราคนนน้ั นา่ สงสารมากเขาต้องท่างานเหนื่อยตลอด ท้งั ขอ้ ความนเี้ ปน็ ข้อคิดเห็น เพราะเป็น

ความรูส้ กึ หรอื ความคิดเห็นส่วนตวั

ลักษณะของข้อคดิ เหน็

๑. เป็นการแสดงความรู้สกึ

๒. แสดงการคาดคะเน

๓. เป็นขอ้ เสนอแนะ

๔. เป็นการแสดงความคดิ เหน็

๕. เป็นความเชือ่ ท่ไี มส่ มเหตสุ มผล

ความแตกต่างระหวา่ งข้อเท็จจริงและขอ้ คดิ เห็น

ข้อเท็จจรงิ ขอ้ คดิ เห็น

๑. มคี วามเป็นไปได้เสมอ ๑. แสดงความร้สู กึ

๒. มีความเปน็ จรงิ ๒. แสดงการคาดคะเน

๓. มหี ลกั ฐานอา้ งองิ พิสูจนไ์ ด้ ๓. เปน็ ข้อเสนอแนะ

๔. มคี วามสมเหตุสมผล ๔. เป็นการแสดงความคดิ เห็น

๕. เปน็ ความเช่อื ที่ไม่สมเหตสุ มผล

การอ่านเพอื่ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเหน็
การอ่านเพ่ือแยกขอ้ เทจ็ จริงและข้อคดิ เหน็ เป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณา

เหตผุ ลแล้วตคี วามหมายของข้อความหรือเร่อื งเพื่อแยกใหไ้ ด้ว่าส่วนใดเปน็ ขอ้ เทจ็ จริง ส่วนใด
เปน็ ข้อคดิ เหน็ อะไรถกู อะไรผิด ถา้ ผิดตอ้ งทราบวา่ ผิดอย่างไร

การอ่านเพ่ือแยกข้อเท็จจริงและขอ้ คดิ เหน็ หมายถงึ การอ่านอย่างละเอียดทกุ ตัวอกั ษร และ
เมอ่ื อา่ นจบแล้ว ตอ้ งแยกแยะไดว้ ่าอะไรคอื ขอ้ เท็จจริง อะไรคือข้อคิดเห็น อะไรถูก อะไรผิด ถ้าผดิ ก็
ตอ้ งทราบว่าผดิ อย่างไร
ตวั อยา่ ง การแยกข้อเท็จจรงิ และขอ้ คิดเหน็

พ่อแมห่ ลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเกง่ มีอัจฉริยภาพ ความสามารถเฉพาะด้าน บา้ งก็ให้
เรยี นพิเศษเสริมความรู้ความสามารถตา่ งๆ ขณะทเ่ี จา้ ลกู น้อยไม่มีความสนใจในส่ิงนี้ สรา้ งความปวดหัว
ใหก้ ับพ่อแม่ กระนัน้ กย็ ังไม่วายตอ้ งการให้ลูกเปน็ ท่ีหน่ึง เป็นเด็กอัจฉริยะ สร้างชอ่ื เสียงใหก้ ับทางโรงเรยี น
เปน็ ทย่ี อมรบั ของสงั คม เม่อื ลูกไม่มีความสามารถ ขาดอัจฉริยภาพ พ่อแมบ่ างคนรับไม่ได้ พยายามยดั เยยี ด
ให้ลกู เป็นในส่ิงทตี่ นตอ้ งการ ส่งิ เหล่าน้ีถูกต้องแล้วหรอื

ขอ้ เทจ็ จริง : พ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่ง มอี ัจฉริยภาพ ความสามารถเฉพาะด้าน
ขอ้ คิดเหน็ : เมอื่ ลกู ไม่มีความสามารถ ขาดอจั ฉริยภาพ พอ่ แมบ่ างคนรับไม่ได้ พยายามยัดเยยี ดให้
ลูกเป็นในสิ่งทตี่ นต้องการ สิง่ เหลา่ น้ีถูกต้องแล้วหรอื

ที่มา http://www.ahph๙thi.gotoknow.org/assets/media/files/๐๐๐/.../original_งานแก้
ไทย.doc?...-

ใบงานที่ ๒.๓
การพจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเหน็
คาชแ้ี จง ใหน้ ักเรยี นอา่ นบทความต่อไปน้ี แลว้ ตอบค่าถาม

เดก็ หญงิ ๕ ขวบถูกหามส่งรพ.เหตโุ รคคลง่ั ผอม
เวบ็ ไซต์แท็บลอยดเ์ ดลี่ เมล รายงานว่า มีเด็กผู้หญิงวยั เพียงแค่ ๕ ขวบ ถกู น่าตวั ส่ง
โรงพยาบาล หลังจากป่วยเป็นโรคอะนอเรก็ เซีย หรือโรคคลง่ั ผอมอย่างรนุ แรง ซง่ึ สร้างความตื่นตกใจ
ไปทั่วประเทศ พร้อมกบั การตั้งค่าถามวา่ ความคิดหว่ งสวยไดเ้ ข้าไปครอบง่าจิตใจของเด็กต้งั แต่อายุ
เทา่ ใด
จากสถติ ทิ ี่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษระบุว่า มเี ดก็ จา่ นวนไม่นอ้ ยโดยเฉพาะ
เด็กผู้หญิงก่าลังคลั่งไคลค้ วามผอมกันอยา่ งรุนแรง บางคนเลยี นแบบนางแบบท่ผี อมจนเกินเหตุ หรอื ไม่
กพ็ วกคนที่มชี ื่อเสียงท่ีพวกเขาเห็นในนิตยสารหรอื โทรทัศน์ และพยายามจะผอมเลยี นแบบคนเหลา่ นี้
แพทยแ์ ละผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโภชนาการหลายคนเตอื นว่า มเี ดก็ ที่อายุน้อยก่าลงั พัฒนาไปสู่
ความสมั พันธ์กับอาหารในแบบท่ผี ิดหลักอนามยั เพราะน่าตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อน และบางครั้ง
ยังแข่งกันด้วยว่า ใครลดนา้่ หนักไดม้ ากกวา่ กัน
โรคนีม้ คี วามเกยี่ วข้องกบั ปัญหาทางด้านจติ ใจดว้ ย ส่วนใหญ่จะพบในกลมุ่ ทขี่ าดความมั่นใจ
ในตัวเองอยา่ งมาก หรอื กล่มุ ที่แสวงหาความสมบรู ณ์แบบ บางคนเคยถูกทารณุ กรรมทางร่างกายหรอื
ทางจติ ใจ หรือมักรู้สึกว่าตวั เองขาดความรักอยู่ตลอดเวลา
การรักษานอกจากรักษาทางการแพทย์แล้ว วธิ คี รอบครัวบ่าบดั ก็มีความจ่าเปน็ อย่าง
ยิง่ โดยคนในครอบครัวต้องเป็นผู้เยยี วยาสา่ คญั ที่สดุ ตอ้ งให้ความรกั ความเขา้ ใจ เพื่อสรา้ ง
ความมนั่ ใจให้แกผ่ ปู้ ่วย อย่าใชว้ ิธีบงั คับให้กินตามม้ืออาหาร แตเ่ ปลย่ี นเปน็ การสร้างบรรยากาศ
การกนิ เปลย่ี นสถานที่กิน หรือชกั ชวนใหร้ ่วมกันท่าอาหาร ในขณะเดียวกันพอ่ แม่อาจชวนลูก
ไปออกก่าลงั กายรว่ มกนั เพ่อื ใหล้ ูกลดความวิตกกังวลเกยี่ วกับเร่อื งนา้่ หนกั และต้องเอาตัวเอง
เขา้ ไปปรบั แก้พฤติกรรมของลูกดว้ ยจึงจะได้ผล
ท่มี า http://www.mumuu.com/news-show-เดก็ หญิง-๕-ขวบถูกหามส่งรพ-เหตุ
โรคคลง่ั ผอม-๑๒-๕๕๒๔๑-

คาถาม
๑. บอกสาเหตทุ ่ที ่าให้เกิดเร่ืองน้ี

๒. บอกผลที่เกดิ ขึน้ จากเร่ืองน้ี

๓. สรุปขอ้ เท็จจริงและข้อคิดเหน็ ท่ไี ด้จากการอ่านเรือ่ งนี้


Click to View FlipBook Version