The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jeab Jeab, 2022-09-06 06:11:09

รายงานโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน

รายงานโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน

รายงานผลการดาเนินงาน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน

โรงเรียนหลวงสนิ ธุ์ราษฎรร์ งั สฤษฏ์
สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาสมทุ รสาคร

สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดาเนนิ งานตามโครงการ ปกี ารศกึ ษา 2564
โรงเรียนหลวงสนิ ธ์ุราษฎรร์ งั สฤษฏ์ สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสมทุ รสาคร

*************************************

๑. ชอ่ื โครงการ โครงการระบบดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน

๒. เปน็ โครงการ

(  ) กำหนดไว้ในแผนปฏบิ ัติกำรประจำปี
( ) ไม่ได้กำหนดไวใ้ นแผนปฏบิ ตั ิกำรประจำปี

3. แผนงาน (  ) กลุม่ งำนบรหิ ำรทว่ั ไป
( ) กลุม่ งำนวิชำกำร ( ) กลุม่ งำนงบประมำณ
( ) กลมุ่ งำนบุคคล

4. สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2 พฒั นำคุณภำพผเู้ รียน

สนองกลยทุ ธ์ สพป. ท่ี 2 กำรพัฒนำคณุ ภำพนักเรยี นและส่งเสริมกำรจัดกำรศกึ ษำ

เพือ่ สรำ้ งขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

สนองกลยทุ ธโ์ รงเรียน ท่ี 1 จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

สนองมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรยี น

5. ผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ นำงสำวละอองดำว หวลถึง

6. ลกั ษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเน่ือง

7. ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภำคม ๒๕๖4 - มนี ำคม ๒๕๖5

8. วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

1. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกระบวนกำรวิธีกำรและเครื่องมือท่ีมีคุณภำพ
บุคลำกรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชมุ ชนและหนว่ ยงำนภำยนอกมสี ว่ นร่วมในกำรดำเนนิ งำน

2. เพ่ือใหน้ กั เรยี นได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมอย่ำงทั่วถึง เต็มตำมศักยภำพมีควำมสมบูรณ์ ท้ังด้ำน
รำ่ งกำย อำรมณ์ สังคมและสตปิ ัญญำ

3. เพื่อเสรมิ สรำ้ งควำมสัมพันธ์ ควำมเข้ำใจ อนั ดรี ะหว่ำงครู นกั เรยี นและผู้ปกครอง

9.๑ เป้าหมายเชงิ ปรมิ าณ
1. นักเรียนโรงเรียนหลวงสินธุ์รำษฎร์รังสฤษฏ์ ร้อยละ 85 ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำและได้รับกำรดูแล

ช่วยเหลอื อย่ำงทวั่ ถึง เหมำะสมตำมควำมเป็นจริง

10. การดาเนนิ งานและผลการดาเนนิ งาน ผลการดาเนินงาน หมายเหตุ
ดาเนนิ การได้ ดาเนนิ การไม่ได้
ท่ี ขน้ั ตอน/กิจกรรมการดาเนนิ งาน

ขน้ั เตรียมการ (P)
1.1 แตง่ ตั้งคณะทำงำน 
1 1.2 ประชุมวำงแผนกำหนดกิจกรรม
ในปฏทิ นิ กำรปฏบิ ตั ิงำน
1.3 จดั ประชุมคณะครู
ข้ันดาเนินการ (D)

2.1 กจิ กรรมรจู้ ักนักเรยี นเปน็
รำยบคุ คล
-แบบบันทึกขอ้ มูลนกั เรียนเป็น
รำยบุคคล
-แบบประเมนิ พฤตกิ รรมนกั เรยี น
(MI’SDQ’EQ)
2 -เครอื ข่ำยผปู้ กครองนักเรียน
-ประชุมผ้ปู กครอง
-คดั เลือกเครอื ข่ำยผปู้ กครอง
-แบบบนั ทึกข้อมูลคัดกรองนกั เรยี น
-แบบบนั ทกึ เยี่ยมบ้ำนนกั เรยี น
-แบบรำยงำนคัดกรองนกั เรียน 4
กลุม่

2.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ 

นกั เรียน
-แบบบันทกึ กจิ กรรมแนะแนว
-แบบบันทกึ กิจกรรมโฮมรูม

-แบบบันทึกกจิ กรรมสง่ เสริมสุขภำพ
-แบบบันทกึ แนะแนวเรยี นตอ่

2.3 กจิ กรรมปอ้ งกนั และแกไ้ ข 
ปญั หำ
-กจิ กรรมสอนเสรมิ สำหรับนกั เรยี นท่ี

ท่ี ข้ันตอน/กจิ กรรมการดาเนนิ งาน ผลการดาเนินงาน หมายเหตุ
ดาเนนิ การได้ ดาเนินการไม่ได้
มีปญั หำ
-จดั หำทุนกำรศึกษำ
-งำนควำมปลอดภัย
-กจิ กรรมป้องกันยำเสพตดิ
-งำนระเบียบวินัย
-กิจกรรมซ้อมหนไี ฟ

2.4 กจิ กรรมสง่ ต่อนักเรยี น 

-กจิ กรรมส่งต่อภำยในโรงเรียน 

-กจิ กรรมสง่ ตอ่ ภำยนอกโรงเรยี น

-กิจกรรมชว่ ยเหลอื นกั เรียนดอ้ ย

โอกำส (พเิ ศษเรยี นรว่ ม)

นิเทศตดิ ตามผล (C)

3 ประเมนิ ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่

มตี ่อกำรดำเนินโครงกำร

สรุปผลและประเมนิ (A)

4 - สรปุ ผลกำรดำเนิน
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอ

ผอู้ ำนวยกำรสถำนศกึ ษำ

11. งบประมาณการดาเนนิ งาน จำนวน 4,500 บำท
งบประมำณตำมแผน จำนวน 4,500 บำท
งบประมำณที่ใช้
( ) สูงกวำ่ แผน...................บำท
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
( √ ) ตำมแผน ( ) ตำ่ กวำ่ แผน...................บำท

( ) ไมไ่ ด้ใช้งบประมำณ

12. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเรจ็ ของโครงการ

ท่ี ตัวชี้วัดความสาเร็จ สภาพความสาเร็จ ผลการการดาเนินงาน/
บรรลุ ไม่บรรลุ รอ้ ยละความสาเรจ็

๑. โรงเรยี นมีระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรยี นทม่ี ี  โรงเรยี นมรี ะบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียนท่ีมี

ประสิทธิภำพเป็นระบบ ประสิทธภิ ำพเป็นระบบ รอ้ ยละ85

๒. นกั เรียนไดร้ ับกำรส่งเสรมิ พัฒนำและได้รบั  รอ้ ยละ85ของนกั เรยี นได้รบั กำรสง่ เสรมิ พัฒนำ

กำรดูแลช่วยเหลอื ตำมศกั ยภำพเปน็ คนที่ และไดร้ ับกำรดูแลช่วยเหลอื ตำมศกั ยภำพเปน็

สมบรู ณท์ งั้ ด้ำนร่ำงกำร อำรมณ์ สังคม คนทีส่ มบรู ณ์ทัง้ ด้ำนร่ำงกำร อำรมณ์ สังคมและ

และสตปิ ัญญำ มีค่ำนยิ มทด่ี ีงำม มี สตปิ ญั ญำ มีค่ำนยิ มท่ีดงี ำม มีคุณลักษณะทพี่ ึง

คุณลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ ประสงค์

3. เพ่อื เสริมสร้ำงควำมสมั พันธ์ควำมเขำ้ ใจ  เพอ่ื เสริมสร้ำงควำมสัมพนั ธ์ควำมเขำ้ ใจ อนั ดี

อนั ดรี ะหวำ่ งครู นักเรียนและผู้ปกครอง ระหว่ำงครู นกั เรียนและผปู้ กครองร้อยละ85

๑3. การประเมินโครงการ

๑3.๑ ดา้ นปัจจัย (Input)

- ระยะเวลำดำเนนิ กำร

( ) เวลำมำกเกินไป (  ) เวลำเหมำะสม ( ) เวลำน้อยเกนิ ไป

- สถำนที่ท่ีใชด้ ำเนนิ กำรมีควำมเหมำะสม

( ) เหมำะสม

( ) ไมเ่ หมำะสม เพรำะ...............................................................................................

- ควำมเหมำะสมของโครงกำรกบั สภำพกำรดำเนินกำรจริง

( ) เหมำะสม

( ) ไม่เหมำะสม เพรำะ...............................................................................................

- จำนวนเคร่อื งมือและอุปกรณท์ ่ีใช้ในกำรดำเนินกำร

( ) มเี พียงพอ

( ) ไมเ่ พยี งพอ อปุ กรณ์ / เครอ่ื งมอื ท่ขี ำด คอื .............................................

- คณุ ภำพของเคร่อื งมือและอปุ กรณ์ท่ใี ช้ในกำรดำเนินกำร

( ) ดีมำก ( ) พอใช้ ( ) ตอ้ งปรบั ปรงุ

- จำนวนของบคุ ลำกรหรือผู้ดำเนนิ งำน

( ) มำกเกินไป ( ) เพียงพอ ( ) น้อยเกินไป

๑3.๒ ด้านกระบวนการ (Process)
- ควำมสอดคล้องกบั ปญั หำและแนวทำงกำรพฒั นำของโรงเรียน
( ) สอดคลอ้ ง
( ) ไมส่ อดคลอ้ ง เพรำะ....................................
- กระบวนกำรทำงำน
( ) เป็นระบบครบตำมวงจร PDCA

( ) ยังไม่เปน็ ระบบตำมวงจร PDCA เพรำะ........................................................

- ควำมร่วมมอื ในกำรดำเนินกำรของผูร้ ่วมงำน / ผ้เู กีย่ วขอ้ ง
(  ) ไดร้ ับควำมรว่ มมอื ดี
( ) ได้รบั ควำมรว่ มมือพอสมควร
( ) ไดร้ ับควำมรว่ มมอื นอ้ ย
( ) ไม่ได้รับควำมร่วมมอื

๑3.๓ ดา้ นผลการดาเนินงาน (Output)
- ผลสมั ฤทธขิ์ องงำน / โครงกำร เปรยี บเทยี บกับวัตถปุ ระสงค์ที่กำหนดไว้
(  ) สมั ฤทธิ์ผลตำมวัตถปุ ระสงคท์ กุ ขอ้
( ) สมั ฤทธิ์ผลตำมวัตถปุ ระสงคบ์ ำงข้อ
( ) ไมไ่ ดผ้ ลตำมวตั ถุประสงค์ เพรำะ.................................................................................
- เปำ้ หมำยกบั ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
( ) ดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด
( ) ไม่เป็นไปตำมกำหนด คอื ...............................................................................
- ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ งตอ่ ผลกำรดำเนนิ งำน ( สรปุ มำจำกแบบประเมิน )
(  ) ผู้มีสว่ นเกยี่ วข้องมคี วำมพึงพอใจรอ้ ยละ 75 ขน้ึ ไป
( ) ผมู้ ีส่วนเก่ยี วขอ้ งมีควำมพงึ พอใจรอ้ ยละ ๕๐ – ๗4
( ) ผู้มสี ว่ นเกยี่ วข้องมีควำมพึงพอใจต่ำกวำ่ ร้อยละ ๕๐

๑4. ปญั หาและอปุ สรรคในการดาเนินการ (ตอบไดม้ ำกกวำ่ 1 ขอ้ )
( ) โครงกำร/กจิ กรรมไม่สอดคล้องกบั ควำมต้องกำรหรือปญั หำของโรงเรียน
( ) โครงกำร/กิจกรรม ไมส่ ำมำรถตอบสนองนโยบำย / มำตรฐำนกำรศึกษำทร่ี ะบไุ ว้ใน
แผน
( ) ขำดกำรประสำนงำนระหวำ่ งคณะดำเนนิ งำนหรอื ผเู้ กย่ี วข้อง
( ) ขัน้ ตอนกำรปฏบิ ัติงำนของงำน / โครงกำรไมเ่ ป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในแผน
( ) กจิ กรรมของงำน / โครงกำรบำงกจิ กรรมไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้
ไดแ้ ก่ ..............................................................................................................
สำเหตุ เพรำะ ...............................................................................................

( ) ขนั้ ตอนกำรใชเ้ งินงบประมำณ เงนิ บำรงุ กำรศกึ ษำและเงนิ อ่ืนๆ ลำ่ ชำ้ หรอื ไม่ไดต้ รง
ตำมแผน
ล่ำชำ้ หรือไม่ได้ตำมแผน สำเหตุเพรำะ................................................................

( ) เกิดผลกระทบหรอื ผลข้ำงเคยี งจำกกำรดำเนนิ งำน / โครงกำร
( ถำ้ มโี ปรดระบุ ).................................................................................................

(  ) ไมพ่ บปญั หำและอุปสรรคในกำรดำเนนิ กำร

๑5. ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปรบั ปรงุ แกไ้ ข สาหรับการดาเนินงาน / โครงการตอ่ ไป
-

ลงชื่อ ................................................................... ผูร้ ำยงำน
(นำงสำวละอองดำว หวลถงึ )
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ .........................................................................
(นำงสำวชมพูนชุ ฉิมมณี)

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหลวงสินธรุ์ ำษฎร์รังสฤษฏ์กจิ กรรมแนะแนวการศึกษาตอ่

กจิ กรรมมอบทนุ การศกึ ษา

กจิ กรรมเย่ยี มบา้ นนักเรยี น

กจิ กรรมสง่ เสรมิ สุขภาพ


Click to View FlipBook Version