The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by toommeng, 2019-12-11 02:13:34

ThaiJogging Issue 162 / November 2019

Keywords: run jogging

+
VOLUME

17
ISSUE

162

NOVEMBER

2019#162 NOVEMBER 2019

IN THIS
ISSUE

08 EVENTS 14 ว่งิ ด้วยกัน 1 8 M#ตY่อMสู้ ARATHON 29 สCOร้าOงจLงั DหOวWะเปN็นก…ับครูดนิ
กว็ ิ่งดีได้
10 เRจUสNันAแRมOค็ UเอNลDเวน LปOณุ VยEนBชุ IRปDรRัชUญNาNนEิพRนSธ์
และ ปริญญา

11 EDITOR'S ใช้ โอฬารรกิ สภุ คั 24 ชวนดหู นังดี 30 วกิง่ดจไปุดบน่ ไป

แINกEะOเกSร1็ด:เ5ค9ลCด็ hวaิง่ llenge

12 วศงิุ่ภกนบัารอี ส้วนทุ ธิวจิ ติ รวงษ์ 16 CปHาฏAิหNาGรEยิ ์ 28 ควงิ่วาใหม้ดลิงีตโ้อลงดแมลีโคะ้ชความหงอยซึม


NOVEMBER 2019 3

#162

NOVEMBER 2019

อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จวนจะส้ินปีแล้ว
ปีนี้เป็นปีที่ผมไม่ได้มีความตั้งใจไว้ เพราะทุกปีที่ต้ัง New Year's Resolution ไว้ ก็ท�ำไม่ได้อย่างตั้งใจสักปี
เวลาเจอเพื่อนสนิทครบรอบวันเกิด ก็จะอวยพรว่า ‘ขอให้แก่ตาย’
เพื่อนจะถามว่าแช่งท�ำไม อันน้ีไม่ได้แช่ง แต่ถ้าเราได้แก่ตาย แสดงว่าเราจะไม่ป่วย จะอยู่จนวันที่อายุขัย
ของเราหมดแล้วจริงๆ เพื่อนได้ยินอย่างนั้นจึงบอกว่า ขอยืมไปใช้หน่อย ‘ขอให้แก่ตาย’
เคยคิดไว้ว่าจะต้ังใจออกก�ำลัง ตั้งใจวิ่งให้ได้เวลาดี ดีขึ้นกว่าเม่ือก่อน เม่ือยังท�ำไม่ได้ก็พยายามตั้งใจท�ำต่อไป
แต่กลับไม่เป็นอย่างท่ีคิดไว้ ผมวิ่งได้ช้าลง โอกาสออกก�ำลังเหมือนจะมี แต่ยากข้ึนด้วยเวลาที่พอจะมีได้
ผ่านมา 11 เดือน ปีนี้ถือเป็นอีกปีที่ออกก�ำลังน้อยลง ผมต้ังใจใหม่ว่า อย่างน้อยว่ิงให้ได้วันละ 5 กิโลเมตร
ก็ยังดี หรือระหว่างรอการน�ำงานวีดิโอออกจากคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองช้า ใช้เวลาระดับ 10 นาทีข้ึนไป)
ก็ท�ำ Body Weight ไปพร้อมกัน ระหว่างเวลาพอจะมี ท�ำได้เท่าที่มี
ข้างๆ ตัวจะมี Kettlebell เส่ือยาง เชือกกระโดด วางไว้พร้อม ระหว่างรอ เลือกกิจกรรมท�ำได้ทันที
ช่วงหนึ่งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ที่ไม่ได้ออกไปวิ่งเลย แต่ยังพอได้ดันข้อ เหวี่ยงตุ้ม กระโดดอยู่กับที่บ้างสลับไป
ให้หัวใจได้เคล่ือนไหวแรงข้ึนบ้าง
เมื่องานจบลงชุดแรก พอจะได้ออกไปวิ่ง ผมไม่เลือกเวลาวิ่งแล้ว ว่างเมื่อไหร่ก็ออกไปว่ิงเลย จะเป็นช่วงบ่าย เย็น
หรือบางครั้งก็มืด เส้นทางเดิม ว่ิงทุกวัน ในซอยบรรยากาศต่างเวลาก็ต่างกันจริงๆ เม่ือว่ิงผ่านต้นไม้จะรู้สึกถึง
ความเย็น ว่ิงตอนกลางวันผ่านต้นไม้ มีทั้งร้อน ทั้งชื้น
2 ปีแล้วท่ีได้สมัครงานวิ่งที่ตั้งใจไว้ แต่…ไม่ได้ไปงานวิ่งไหนเลย จนเพื่อนๆ ถามว่าสมัครแล้วจะไปเหรอ
จนเพื่อนๆ แอบเบื่อ ใจคิดว่าสมัครแล้วก็อยากไปสิ ปีหน้าอาจจะไม่สมัครวิ่งงานไหนเลยก็ได้ ไม่ได้เบื่อ
การออกก�ำลัง ยังออกก�ำลังอยู่ แต่รู้ตัวเองแล้วว่าควรท�ำอะไร
พร้อมเม่ือไรก็ไป วันนี้ท�ำส่ิงที่ต้องท�ำก่อน!
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตน คือที่พ่ึ งแห่งตน

4 THAI JOGGING MAGAZINENOVEMBER 2019 #162

ครูดิน THE TEAM ทปี่ รกึ ษากิตตมิ ศกั ด์ิ
อาจารยส์ ถาวร จนั ทรผ์ อ่ งศรี อดตี นกั วง่ิ ศ.นพ. อดุ มศลิ ป์ ศรแี สงนาม
มาราธอนทีมชาติไทย ท่ีท�ำให้ทุกคนว่ิง บรรณาธิการบริหาร พจน์ เพม่ิ พรพิพัฒน์
ได้อย่างถูกวิธี ครูดินเดินทางทั่วไทย อภิชาญ ศิรโิ ชติ วีรพงศ์ เกศด�ำรงพาณชิ ย์
เพ่ือส่งต่อความรู้เรื่องว่ิงให้นักวิ่งและ บรรณาธิการฝา่ ยดจิ ิทัล พล.อ.ธงชัย ตระสนิ ธุ์
คนท่ีอยากว่ิงทุกคน ธวชั ชัย ดพี ฒั นา สดุ จติ ร ลอื เกยี รตอิ นนั ต์
กองบรรณาธกิ าร สภุ าพ ศรโี ยธา
สาวกิ า ขุนราม วรเทพ มากโภคา
จติ รกัญญา อมรนพกลุ ณรงค์ เทียมเมฆ
ชนศิ า การศรีทอง ธรรมชาติ สงั ขว์ งศ์
ศิลปกรรม ทนงศกั ดิ์ ศุภทรัพย์
ชาลนิ ี เมเศรษฐี ประธานมลู นธิ ิ สมาพันธ์
สนุ ันทา ไหมดี ชมรมเดิน-วง่ิ
เพื่อสุขภาพไทย
ฝา่ ยสมาชกิ สมั พนั ธ์ ธัชพล จโิ รจน์วีรภัทร
นภาพร เด่นดอนทราย บรรณาธิการท่ปี รกึ ษา
สถาวร จนั ทรผ์ ่องศรี
ผลิตและสรา้ งสรรค์ ฝา่ ยต่างประเทศ
บรษิ ทั ไนนท์ นี บางกอก จำ� กดั สมภพ แจ่มจนั ทร์
084 165 1616 ธารวี รรณ เทยี มเมฆ
สายชล คล้อยเอี่ยม
แยกสีและพมิ พ์ท่ี
บรษิ ทั กรนี ไลฟ์ พรนิ้ ตง้ิ จำ� กดั
จดั พมิ พ์ด้วยหมกึ ถ่วั เหลอื ง
ทีไ่ มเ่ ป็นพษิ ต่อสงิ่ แวดล้อม

เจน กฤตย์ ทองคง เจ้าของ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
เคยเลา่ เรอื่ ง Runner's Diary ชวี ติ นกั วงิ่ นักเขียน นักวิ่งมากประสบการณ์ นักสร้าง 795 สเตเดียม วัน ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 ถนนบรรทัดทอง
ในชคิ าโก ใหเ้ ราไดอ้ า่ นเมอื่ หลายปกี อ่ น แรงบันดาลใจ ชายสมถะผู้มีวิธีคิด และ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เธอยังเป็นนักถ่ายภาพฝีมือดีอีกด้วย ค�ำแนะน�ำให้กับนักว่ิงรุ่นใหม่ สอนใจ
โดยเฉพาะภาพเด็กแรกเกิด เป็นส่ิงที่ นักวิ่งให้ประมาณตน FOLLOW US
เจนถนัดท่ีสุด เจนฝากเร่ืองมาให้อ่าน
ใน Change และ Run Around Thaijogging Thaijogging x
Thaijogging x

ว่ิงที่ชอบที่ชอบ ไปว่ิงสนุกที่ไหนกันมาบ้าง แชร์เรื่องราวความสุขบนสนามวิ่งของคุณสู่เพื่ อนๆ ได้ท่ี #thaijoggingx

koongphi tozworat jackgang
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง ดูคิปโชเก้เมื่อวานแล้วคึกแต่เช้าเลยวุ้ย แววตาของเธอเปลี่ยน...ดูแล้วมันชา

วัดสระเกศ#thaijoggingx อากาศดี หมอกหนามากก #thaijoggingx

#thaijoggingxEVENTS
WORDS สาวสดุ เซอร์

PHOTOS Thai health day run

THAIHEALTH DAY RUN 2019

กรงุ เทพมหานคร

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินว่ิง
เพื่อสุขภาพไทย และภาคีพันธมิตร จัดงานว่ิง
คุณภาพ ‘ว่ิงสู่ชีวิตใหม่ Thaihealth Day Run
2019’ ครั้งท่ี 8 ชวนทุกคนมาออกก�ำลังกาย
และสนับสนุนให้นักว่ิงหน้าใหม่วิ่งเป็น…
ในชีวิตประจ�ำวัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี มรี ะยะวง่ิ 3 ระยะ
คือ 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร
งานนี้มีนักว่ิงหน้าเก่าและหน้าใหม่มาร่วมวิ่ง
กันเพียบ ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่เกียรติยศ
8 บุคคลต้นแบบ โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run
For New Life Story อีกด้วยงาน จัดข้ึนบริเวณ
สะพานพระราม8เมอื่ วนั อาทติ ยท์ ่ี10พฤศจกิ ายน
ที่ผ่านมา

8 THAI JOGGING MAGAZINE

CCPH Half Marathon CHOMBUENG CROWN PRINCE HOSPITAL
HALF MARATHON 2019

ราชบรุ ี

เป็นงานว่ิงที่ได้รับเสียงชื่นชมทีมจัดงานต้ังแต่
งานยังไม่เร่ิมจนแล้วเสร็จไปด้วยดี กับชื่องาน
‘CCPH Half Marathon 2019’ หรอื โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจอมบึง ฮาล์ฟมาราธอน
2019 งานว่ิงชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ท่ีมีเหรียญท่ีระลึกด้านหน้า
เป็นตราโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
และดอกของตน้ รวงผงึ้ ตน้ ไมป้ ระจำ� รชั กาลที่ 10
ส่วนด้านหลังเป็นโลโก้ CCPH 2019 Run for
the one we love ระยะวง่ิ มตี ง้ั แต่ 21.1 กโิ ลเมตร
10 กิโลเมตร และ 5.8 กิโลเมตร เป็นงานวิ่งที่
บรรยากาศดี และผรู้ ว่ มวง่ิ สนกุ สนานเปน็ กนั เอง
เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

BIGBLUE MAE SALONG TRAIL 2019

เชยี งราย

‘บิ๊กบลูแม่สลองเทรล 2019’ งานวิ่งอินด้ีที่บรรยากาศ
ดีท่ีสุดอีกงานในเครือ BigBlue Series จัดขึ้นเม่ือวันท่ี
9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ Pudtan Tea Farm ดอย
แม่สลอง จังหวัดเชียงราย งานน้ีมีภาพสวยๆ ถ่ายโดย
น้องๆ นักเรียนจากมูลนิธิมีเดียไลท์ ที่มาช่วยสร้างสีสัน
ทั้งถ่ายรูปและวีดิโอกันแบบฟรีๆ มีการวอร์มร�ำวง
รอบกองไฟกับชาวบ้าน ท่ีใส่ชุดชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ
มาต้อนรับอย่างสนุกสนาน ก่อนจะปล่อยตัวนักว่ิง
ระยะ 60 กิโลเมตร 30 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร
ตามลำ� ดบั ดว้ ยเสน้ ทางแสนโหดทห่ี ลายคนเกอื บถอดใจ
แตเ่ มอื่ ไดเ้ หน็ ววิ สวยๆ กเ็ รยี กรอยยมิ้ และแวะถา่ ยรปู ได้
ตลอดทาง มีบริการน�้ำดื่ม อาหาร แตงโม ข้าวต้มมัด
เมล่อน อุดมสมบูรณ์สุดๆ ปิดท้ายการเข้าเส้นชัย
ดว้ ยการตะเกยี กตะกายขนึ้ บนั ไดไปลน่ั ระฆงั รบั เหรยี ญ
ที่ถือว่าพีคมาก สะใจสายซาดิสม์หลายคนทีเดียว

Mae salong Trail

NOVEMBER 2019 9

RUN AROUND

WORDS GI JANE

เแจมสค็ ันเอลเวน

เจสัน แม็คเอลเวน หรือ เจ-แม็ค สมาชิกทีมบาสเกตบอล กรีซ อาเธอร์นา
เด็กพิ เศษผู้ไม่ยอมแพ้ ต่อขีดจ�ำกัดทางร่างกาย ที่พิ สูจน์ให้เห็นว่า
ความพยายามไม่เคยท�ำร้ายคนท่ีตั้งใจ

‘เจ-แม็ค’ และครอบครัว อาศัยอยู่ในเมือง อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนได้ต้ังต�ำแหน่งใหม่ เจ-แม็คยังคงใช้ชีวิต
กรีซ ใช้ชีวิตเหมือนกับครอบครัวชาวอเมริกัน ชอ่ื ว่า ‘ผูจ้ ัดการชมรม’ (Student-Manager) ขึ้น กับกีฬาอยู่เสมอ
ทั่วไป ทว่าจริงๆ แล้วกลับไม่ใช่ เพราะหลัง และคนที่ไดร้ ับต�ำแหน่งน้กี ็คอื เจ-แมค็ นัน่ เอง และมันก็ได้ต่อยอด
จาก 6 เดือน ที่เจสันเกิดมา เด็บบี้ สังเกตเห็น แม้ว่ามันอาจจะเป็นเร่ืองยากส�ำหรับเขา ที่ ไปถึงอีกกีฬา
อะไรบางอย่างท่ีไม่ปกติ จน 3 ขวบ เด็บบี้จึง เด็กพิเศษจะได้รับโอกาสลงสนาม แต่ ‘โอกาส ท่ีเขาสนใจ น่ันคือ
ได้รู้ว่าลกู ชายคนเลก็ ของเธอมีอาการออทิสติก มักจะเป็นของคนท่ีพร้อมอยู่เสมอ’ เจสันรู้ดีใน การวิ่ง เขาตั้งเป้า
ชนดิ รุนแรง จุดน้ี เขาจึงเตรียมร่างกายของตัวเองให้พร้อม ที่จะลงแข่ง
เจ-แม็ค มีพัฒนาการท่ีเชื่องช้ากว่าเด็กในวัย เพื่อรอวา่ วันหน่ึงโอกาสจะเดนิ ทางมาถงึ เขาบ้าง ในบอสตันมาราธอน
เดียวกันอย่างชัดเจน แต่โชคดีที่เจสันมีจอช จิม จอห์นสัน ผู้เป็นโค้ชในทีมบาสเกตบอลของ
พี่ชายของเขาอยู่เคียงข้างตลอด และนั่นก็ กรีซ อาเธอร์นา ในขณะน้ันเห็นถึงความไม่ยอม สแกน QR code
ท�ำให้ เจ-แมค็ ได้เจอกับความหมายของชีวิต แพ้ของเจ-แม็ค จึงสัญญาไว้ว่าเขาอาจจะส่ง 10 ปีต่อมาของ
การที่จอชอยู่กับเจสันตลอดเวลา เป็นอิทธิพล เจ-แมค็ ลงสนามสกั ครง้ั และในทสี่ ดุ วนั นนั้ กม็ าถงึ เจสัน แม็คเอลเวน
ท�ำให้เขาเล่นกีฬาทุกชนิดท่ีพี่เขาเล่น ก่อนจะ 15 กุมภาพันธ์ 2006 กรีซ อาเธอร์นา เปิดบ้าน
ได้รู้ว่า บาสเกตบอล เป็นกีฬาที่เขาคล่ังไคล้ รับการมาเยือนของโรงเรียนมัธยมปลายสเปน
มากท่ีสุด เซอร์พอร์ท ด้วยความที่เป็นเกมสุดท้ายในบ้าน
และเมื่อวันที่เขาได้เข้าเรียนในกรีซ อาเธอร์นา ของฤดูกาล 2005-2006 เหล่านักเรียนจึงเข้า
ไฮสคูล ความฝันที่จะได้เล่นบาสเกตบอล มาให้ก�ำลังใจจนแน่นไปทั้งอัฒจันทร์ รวมไปถึง
เป็นทีมเหมือนกับคนอื่นก็เกิดข้ึนมา เขาจึง ป้ายเชียร์เจ-แมค็ จากเพื่อนรว่ มห้อง
เข้าไปคัดตัวเพ่ือเป็นนักกีฬาของโรงเรียน แต่ จอห์นสันรอเวลาที่เหมาะสม จนเมื่อนาฬิกา
นา่ เสยี ดายทเ่ี ขาไม่ผา่ นการคัดตวั

10 THAI JOGGING MAGAZINE

EDITOR’S ใช้

WORDS อภชิ าญ

ของควอเตอร์สดุ ทา้ ยมาอยู่ท่ี 4:19 นาที ซงึ่ ขณะนนั้ ทีมนำ� ดว้ ยสกอร์ BEATS-
สองหลกั ท่ีตามหลกั ของอเมรกิ นั เกมถอื วา่ คอ่ นขา้ งปลอดภยั ส�ำหรับ POWERBEATS
การได้รับชัยชนะ เขาก็กวักมือเรียก เจ-แม็ค ท่ีโค้ชใส่ช่ือเป็นหน่ึงใน PRO
ผู้เลน่ ของเกมดงั กลา่ วไว้ดว้ ย
เจ-แม็ค เร่ิมต้นได้ไม่ดีนัก เม่ือลูกแรกของเขาเป็นแอร์บอล ไม่โดน Powerbeats Pro เป็นหูฟังแบบ
แม้กระท่ังขอบห่วง ส่วนลูกต่อมาก็พลาดอีก แต่นั่นเป็นแค่การปรับ In-Ear ใส่คล้องใบหู ออกแบบมา
จูนเทา่ นน้ั เมื่อเขามโี อกาสเป็นครัง้ ท่ี 3 เขากท็ ำ� ให้สนามแทบแตก! ส�ำหรับการออกก�ำลังกายใส่ได้
ลูกที่ปล่อยออกมาจากมือเจ-แม็ค จากจุด 3 คะแนน ลูกแล้วลูก กระชับ ไม่หลุด แม้จะเคลื่อนไหว
เล่า ทะยานพุ่งลงห่วงอยา่ งไม่ขาดสาย 3 แตม้ 3 แต้ม และ 3 แต้ม แบบหนักหน่วง หูฟังข้างซ้ายมีปุ่ม
เจ-แมค็ หยดุ ไม่อย่อู กี แล้วในคืนนนั้ เม่อื ส้ินเสยี งนกหวีดสดุ ท้ายจาก ปรับเสียงที่ด้านบน ส่วนด้านนอก
กรรมการ เขาทำ� ไปถึง 20 คะแนน ในช่วงเวลาไม่กีน่ าที โดยเปน็ การ บริเวณโลโก้ Beats จะเป็นปุ่ม
ชตู้ 3 คะแนน ลงถึง 6 ครัง้ สำ� หรบั ควบคมุ การเลน่ เพลง ดา้ นใน
และชัยชนะในนัดนั้นยังท�ำให้กรีซ อาเธอร์นา คว้าแชมป์เขตได้เป็น จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่
คร้ังแรก ภายใต้การคุมทมี ของจอหน์ สัน ในขณะท่เี จ-แมค็ ไดร้ บั การ เมื่อถอดหูฟังออกจะหยุดเล่นเพลง
ขนานนามว่า ‘เปรี้ยงปร้างเหมอื นปนื พก’ อตั โนมตั ิ หฟู งั นใี้ ชง้ านไดย้ าวนานถงึ
หลังค�่ำคืนวันน้ัน เจ-แม็คยังคงใช้ชีวิตกับกีฬาอยู่เสมอ และมันก็ได้ 9 ชวั่ โมง และใช้เวลาชารจ์ น้อยกวา่
ตอ่ ยอดไปถงึ อีกกฬี าทเ่ี ขาสนใจ นัน่ คอื การวง่ิ เขาต้งั เป้าทจี่ ะลงแขง่ 2 ชว่ั โมง munkonggadget.com
ในบอสตันมาราธอน หน่ึงในรายการระดับเมเจอร์ แม้จะเป็นเร่ือง
ยาก เพราะรายการนี้นักวิ่งต้องท�ำเวลาให้ผ่านเกณฑ์ และเวลาที่ รองเท้า เส้ือผ้าส�ำหรับวิ่งใช้อย่างประหยัดได้
เจ-แมค็ ตอ้ งทำ� ให้ไดใ้ นคราวน้ันคอื 3:05:00 ชัว่ โมง ระยะการวิ่งก็ควรเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่แข่งกัน
แต่ความพยายามก็ตอบแทนเขาอีกครั้ง เมื่อการมุ่งม่ันฝึกซ้อม ว่าฉันวิ่งได้ก่ีนาที ระยะทางเท่าไร ว่ิงดีกว่าเดิมแค่ไหน
ทำ� ใหเ้ ขาท�ำเวลาได้ 3:01:39 ช่ัวโมง ในรายการ MVP Health Care
Rochester Marathon ผ่านเข้าไปวิ่งได้ส�ำเร็จ และท�ำเวลาใน หรือสะสมระยะว่าว่ิงกันก่ีร้อยมาราธอน บางคน
ก็สมัครว่ิงล่วงหน้าเป็นปี สมัครหลายรายการ
บอสตันมาราธอน 2014 ด้วยสถิติ 2:57:05 ช่ัวโมง แล้วยังต้องเสียค่าท่ีพั ก ค่าอาหารอีก ซ่ึงทุกอย่าง
เร่ืองราวสุดมหัศจรรย์ของเขา ได้ถูกโคลัมเบีย ควรท�ำอย่างพอดี ให้เหมาะกับสภาพร่างกาย
พิคเจอร์ส ซื้อลิขสิทธ์ิไว้ตั้งแต่ปี 2006 ที่
สุขภาพ และเศรษฐกิจของตัวเอง
เกิดค�่ำคืนสุดมหัศจรรย์ใหม่ๆ เพื่อสร้าง
ออกมาเป็นภาพยนตร์ โดยมีซูเปอร์
สตาร์อดีตนักบาสเกตบอล NBA อย่าง
เมจิก จอห์นสัน ร่วมโครงการน้ี
ในฐานะโปรดิวเซอร์ ซ่ึงแม้จะยัง
ไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ
มากนักจนถึงทุกวันน้ี หลายฝ่าย
เชื่อว่าน่าจะก�ำลังพัฒนาบทให้
สุกงอมเสียก่อน

อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ

ผู้ทรงคุณวุฒิ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

NOVEMBER 2019 11

ว่ิงกับอ้วน

WORDS วงิ่ กบั อว้ น

เห็นเธอคร้ังแรก
ในมิวสิกวีดิโอ
เพลง ‘จม’ ของ ลุลา
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา
เธอตัดผมส้ันเสมอหู
เราก็นึกไปเองว่า
น้องคงจะเป็น
นักเรียนมัธยมปลาย

ว่ิงกับอ้วน+เฟนิ
ท�ำให้รู้ว่าเธอ
เป็นคนนิสัย
สบายๆ คุยสนุก
ชื่อจริง ‘ศุภนารี’
พระต้ังให้ต้ังแต่เกิด

WORDS/PHOTOS

วงิ่ กบั อว้ น

FERN
ศุภนารี สุทธิวิจิตรวงษ์

12 THAI JOGGING MAGAZINE

ร้านตัดผม “เฟนิ ชอบเดนิ ปา่ งาน
“เมอ่ื กอ่ นสมยั เรยี นมธั ยม เราไวผ้ มยาวปกติ ชอบว่งิ ขึน้ ภูเขา “ไดท้ ำ� งานตง้ั แต่ ม.4 จากการทไ่ี ปเดนิ สยาม
เพ่ิงจะตัดผมสั้นเม่ือ 3-4 ปีน้ีเอง ไปตัดท่ี แตเ่ ฟนิ จะมีปญั หา มีแมวมอง งานแรกที่ได้เป็นงานโฆษณา
ร้านบาร์เบอร์ในตลาดแถวบ้าน ท่ีชอบร้าน ตอนว่งิ ลง downhill คอนแทคเลนส์ ตอนเป็นนักเรียนมัธยม
บาร์เบอร์เพราะว่าอยากแคะหู ร้านผู้หญิง สมคั ร hk 100 พอมงี านมาบา้ ง พอเขา้ มหาวทิ ยาลยั กไ็ ดไ้ ป
ไมม่ แี คะให้ มแี ตร่ า้ นผชู้ าย กไ็ ปกบั พอ่ ทกุ ครง้ั ปี 2020 ไดด้ ้วยนะ แคสงานบ้าง ตัดผมตอนเรียนมหาวิทยาลัย
ร้านนั้นปิดไปแล้ว แต่เราก็ยังตัดผมร้าน แตส่ ถานการณ์ไม่ดี เพราะว่ามันร้อน เคยตัดส้ันสุดคร่ึงหู
บารเ์ บอรแ์ บบนอ้ี ยู่รา้ นทป่ี ดิ เปน็ รา้ นลงุ เนอื่ งจาก ทรี่ า้ นลงุ ในตลาดโชคชยั 4 ลงุ คนเดมิ กลบั บา้ น
พนื้ ทตี่ รงนน้ั จะทำ� คอนโด” คิดวา่ จะไมไ่ ป ตา่ งจังหวัดไปแล้วเพราะปดิ รา้ น”
“เป็นนักเรียนไว้ผมยาวเพิ่งมาตัดผมส้ัน เพื่ อนสมคั รมา 5 ปีไม่ได้ “ตอนน้ีมีลุงคนใหม่ เฟินติดลุงร้านตัดผม
เม่อื 3-4 ปีทแ่ี ลว้ ปนี ้อี ายุ 26 ป”ี เพราะชอบแคะหหู ลงั ตดั ผม ปน่ั หจู กั จด้ี ”ี
เราสมัครไปปีแรก “ชว่ งนท้ี ำ� งานสปั ดาหล์ ะ 7 วนั ทำ� ทกุ วนั โชคดี
ว่งิ ได้ไปซะง้นั ” ไดเ้ ปน็ Influencer ของ Nike ไมไ่ ดเ้ ปน็ ในสว่ น
“ช่วงน้ีงานเยอะ สัปดาห์หนึ่งได้ว่ิงไม่ก่ีวัน ของนักกีฬาวิ่ง แต่เราเป็นในส่วนของแฟช่ัน
ล่าสุดเพ่ิงไปวิ่งเทรลระยะฟูลมาราธอน ใจก็ และไลฟส์ ไตล”์
อยากวิ่งระยะ 100 กิโลเมตรบ้าง แต่ช่วงนี้
มอี าการเจบ็ ITB บา้ ง แตไ่ ปหาหมอกห็ าย” ความสุข...ของเฟนิ
“ชอบเดินป่า ชอบวิ่งข้ึนภูเขา แต่เฟินจะมี “ชีวิตตอนนี้มีความสุขดี
ปญั หาตอนวง่ิ ลง downhill สมคั ร hk 100 ปี ในอายุ 26 ปี อยากไป
2020 ไดด้ ว้ ยนะ แตส่ ถานการณไ์ มด่ ี คดิ วา่ เที่ยวไหนก็ไป ได้ท�ำงาน
จะไมไ่ ป เพอ่ื นสมคั รมา 5 ปไี มไ่ ด้ เราสมคั ร ที่เรารัก ได้เที่ยวป่า มีเวลา
ไปปแี รกไดไ้ ปซะงนั้ แตค่ ดิ วา่ ไมไ่ ปแลว้ ” พั กผ่อนเยอะ ถึงเราไม่ได้
มีเงินเยอะ แต่ก็พอมีเงินเก็บ
การว่ิง…ของเฟนิ เป็นของตัวเอง เรื่องสนุก
“ว่ิงมาได้ 2 ปี ของเราท�ำให้เราได้สนิท
แต่ว่ิงมาเรื่อยๆ ว่ิงเอง กับแม่ น้อง เราท้ัง 3 คน
และว่ิงตามงานก็เยอะ ตัดผมทรงเดียวกัน
มินิมาราธอนเร็วสุด มาท�ำเพจด้วยกัน”
ที่เคยท�ำได้คือ 54 นาที
ระยะหลังจริงจังมากขึ้น สแกน QR code
เพราะอยากฝึกความอดทน เพื่ อว่ิงกับเฟนิ
ของตัวเอง อยู่ในกรุงเทพฯ
ไม่มีภูเขาสูงให้เราฝึก
เราจะเวท ไม่ชอบว่ิงบนลู่
ไฟฟา้ ให้ว่ิง 10 กิโลเมตร
บนลู่ เรายอมเสียเวลา
ไปว่ิงสวนลุมพิ นีดีกว่า
ระยะเท่ากัน”

@supanareee

NOVEMBER 2019 13

ว่ิงด้วยกัน

WORDS JJ

LOVEBIRD
RUNNERS

แม้จะไม่ได้เรม่ิ ตน้ วง่ิ ดว้ ยกนั
แม้ต่างคนจะตา่ งว่งิ แบบทางใคร
ทางมัน แตก่ าร ‘ว่ิง’ ทำ� ใหท้ ง้ั คู่
ไดพ้ บกนั คบกนั และรกั กัน

“อุ้งวิ่งตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ม.6 จนตอนน้ีอายุ ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสุดท้ายแล้ว
37 ปแี ล้ว เรียกได้วา่ วง่ิ มานานนับ 20 ปี เคย ท่ีตั้งใจซ้อมวิ่ง 10 กิโลเมตรมาน้ัน เม่ือถึง
ลองไปท�ำอย่างอ่ืน ปน่ั จกั รยาน วา่ ยน�้ำ แต่ก็ วันจริงมี BIB ระยะ 21 กิโลเมตร ความที่
ไม่มีอะไรท่ีชอบและใช่เหมือนกับการว่ิง” คดิ วา่ งานวง่ิ ไมน่ า่ จะมบี อ่ ยครง้ั เขาจงึ ตดั สนิ ใจ
ปณุ ยนชุ ปรชั ญานพิ นธ์ หรอื องุ้ นกั วง่ิ สาวสวย ว่ิงระยะฮาล์ฟมาราธอน และเข้าเส้นชัยได้ใน
หน่งึ ในสมาชิกกลุ่มนักว่งิ หญิง HYB Team ท่ี เวลา 2.30 ช่ัวโมง
เหล่าคนชอบวิ่งมักจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี “ใครๆ ชอบคดิ วา่ เขาวง่ิ เพราะองุ้ วงิ่ เหน็ ไหมคะ
อุ้งเล่าถึงจุดเร่ิมต้นการว่ิงของตัวเอง ก่อนท่ี ว่าเราต่างกันมาก เพราะ 20 ปีกับการวิ่งของ
ปริญญา โอฬารรกิ สุภคั หรือ ปรญิ ผู้เป็นสามี อุ้งกว่าจะขยับระยะเพ่ิมข้ึนได้ อุ้งต้องซ้อม
จะเอย่ ปากถงึ การกา้ วเขา้ สสู่ นามวงิ่ ของตวั เอง หนักมาก ในขณะที่พ่ีเขาชิลล์มาก และขอย�้ำ
“ผมเพ่ิงเร่ิมว่ิงประมาณ 2 ปีคร่ึง ก่อนหน้านั้น อีกคร้ังว่าไม่ควรให้เขาเป็นแบบอย่าง เพราะ
เรียกได้ว่าแทบจะห่างหายการออกก�ำลังกาย อาจท�ำให้บาดเจ็บได้ เราสองคนเจอกัน
เลยก็ว่าได้ และที่มาวิ่ง เพราะน้องๆ ที่ท�ำงาน เพราะว่ิง เพราะเพ่ือนท่ีวิ่งด้วยกันกับอุ้งเขา
ชวนให้ลงงานว่ิง 10 กิโลเมตรด้วยกัน รจู้ กั พปี่ รญิ เลยนดั ใหม้ าทำ� ความรจู้ กั กนั เจอกนั
ท่ีจันทบุรี ความท่ีปฏิเสธไปหลายคร้ังแล้ว ที่แรก ออกเดตกันครั้งแรกก็สวนลุมพินี
คราวนี้เลยรับปาก ซ่ึงคิดแล้วว่าพอจะมีเวลา น่ีแหละค่ะ”
ซ้อม 1 เดือน โดยท่ีเราอยากว่ิง 10 กิโลเมตร อุ้งเล่าด้วยน้�ำเสียงสดใส และวันนี้ท้ังคู่ก็
ให้จบภายใน 1 ช่ัวโมง น่าจะเป็นไปได้ ก็เลย ก�ำลังนั่งถ่ายทอดเรื่องราวของการวิ่งด้วยกัน
ตั้งใจซ้อมเรื่อยมา” เสียงหัวเราะของอุ้งดังขึ้น อยู่ที่สวนลุมพินีเช่นกัน คู่รักนักว่ิงช่วยกัน
ขณะที่ฟังสามีเล่าถึงเรื่องราวที่เธอบอกว่า

14 THAI JOGGING MAGAZINE

เล่าต่อว่า ความที่ว่ิงคนละเพซ เพราะฝ่ายหญิง กโิ ลเมตรเทา่ นน้ั นอกจากจะไมท่ ง้ิ วงิ่ เขา้ เสน้ ชยั
แม้จะไม่ใช่นักว่ิงอาชีพ แต่เธอเพิ่งจบเบอร์ลิน คนเดียวแลว้ อุ้งยงั ชว่ ยดูแลปริญเปน็ อย่างดี
มาราธอน ด้วยเวลา 3.22 ชั่วโมง แน่นอนว่า “ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นแฟนกนั 1 ปี หลายคน
ฝีเท้าของนักว่ิงสายชิลล์ ผู้ต้องการว่ิงเพื่อ อาจรู้สึกว่าเร็วไปไหมกับการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่
สขุ ภาพอยา่ งปรญิ ยอ่ มเปน็ รองภรรยา เวลาซอ้ ม รว่ มกนั ดว้ ยการแตง่ งาน สำ� หรบั เราองุ้ วา่ ไมน่ อ้ ย
จึงมาด้วยกัน แต่แยกกันซ้อม และเพราะ เลย เพราะเราอยูด่ ว้ ยกนั ไปวิ่งด้วยกัน ซ้อมวิ่ง
ความเร็วในการว่ิงต่างกัน แรกๆ อุ้งจึงมีความ ด้วยกันตลอด วันธรรมดาพ่ีเขาอยู่บางแสน
กังวลอยู่ไม่น้อยว่า ปริญจะรู้สึกกดดัน หรือ เพราะท�ำงานอยู่ย่านนั้น แต่พอถึงวันเสาร์-
เสยี หนา้ ในกลมุ่ เพอื่ นฝงู บา้ งหรอื ไม่ แตแ่ ลว้ เธอ อาทิตย์ หรือวันหยุดพิเศษ เขาจะขับรถจาก
กไ็ ดค้ �ำตอบจากปากของฝ่ายชายว่า บางแสนมารับเราท่ีบ้านพระราม 2 เพ่ือมาว่ิง
“ไม่กดดันครับ คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่ ที่สวนลุมพินีเป็นประจ�ำ ไปงานว่ิงต่างจังหวัด
แลว้ เรม่ิ ตน้ กไ็ มเ่ หมอื นกนั เขาวง่ิ มาตง้ั นานแลว้ เขาคอยรับส่งดูแลเราตลอด ท�ำให้เราได้เรียนรู้
เราเองไมไ่ ดอ้ ยากวงิ่ ใหเ้ ลอเลศิ แคต่ ง้ั เปา้ แตล่ ะปี กนั และกันได้ในระยะเวลาไม่นาน เขาท�ำใหเ้ รา
ว่าอยากวิ่งแค่ไหน ก็ท�ำแค่นั้น ขณะเดียวกัน เหน็ ถึงความเสมอต้นเสมอปลายของเขา”
ความวง่ิ เกง่ ของเขาตา่ งหากทที่ ำ� ใหเ้ ราประทบั ใจ “สิ่งท่ีพี่ปริญท�ำให้อุ้งประทับใจในตัวเขามาก
ในตวั เขา ไมใ่ ชเ่ พราะเขาวง่ิ เรว็ แตเ่ พราะเขาตอ้ ง คือ เขามีความเข้าใจและสนับสนุนในส่ิงที่เรา
มาว่ิงช้าลง ต้องลดเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเอง ชอบ นั่นคือการวิ่ง ใหท้ งั้ กำ� ลังใจ ทงั้ ดูแลรับ-ส่ง
เพื่อมาวิ่งกับเราในงาน ที่เขาจะช่วยลากเรา ทั้งช่วงแข่งและซ้อมทุกสนามท้ังในไทยและ
เพ่ือท�ำนิวพีบี ท�ำให้เห็นว่าเขาไม่ยึดติดกับอีโก้ ต่างประเทศ งานไหนไม่ได้วิ่งเขาก็คอยรับส่ง
ของตัวเองเพือ่ เรา” ดูแลเป็นซัพพอร์เตอร์ท่ีดี นอกจากสนับสนุน
ความประทบั ใจในตวั ภรรยายงั ไมห่ มดเพยี งเทา่ น้ี แล้วเขายังเข้าใจเราในมุมของนักว่ิงได้ดี เรียก
เมื่อคร้ังยังอยู่ในช่วงคบหาดูใจในสถานะแฟน ไดว้ า่ มเี ขาอยใู่ นทกุ ชว่ งชวี ติ ทสี่ ำ� คญั ของเราจรงิ ๆ”
อุ้งชวนแฟนหนุ่มให้รู้จักกับสนามวิ่งเทรล องุ้ กลา่ วถงึ ความประทบั ใจในตวั สามกี อ่ นท่ี
งานแรก ในงานโคลมั เบยี เทรล ระยะ 50 กโิ ลเมตร ทั้งคู่จะจูงมือกันไปเดินเล่นรอบสวนลุมพินี
ซึ่งท�ำให้ทั้งคู่รู้จักกับคำ� ว่า DNF หรือ Did Not สนามวิ่งท่ีเป็นจดุ นดั พบ ท�ำความรจู้ ัก และ
Finish เปน็ ครงั้ แรก เพราะปรญิ ตะครวิ ขนึ้ ขาทง้ั รกั กัน
สองขา้ งอยา่ งหนกั ตัง้ แตว่ ิ่งไปไดเ้ พียง 10 กวา่

NOVEMBER 2019 15

CHANGE

ปาฏหิ าริย์
RNLUeiwfNFeOR
แคว่ นั หนงึ่ คณุ ออกมาเดนิ แลว้ วนั หนงึ่ กจ็ ะไดเ้ จอปาฏหิ ารยิ ์
WORDS / PHOTOS GI JANE กับร่างกายของคุณเอง! เวลาพู ดใครก็พู ดได้ แต่ถ้าเรา
ไมล่ งมอื ทำ� เรากไ็ มม่ วี นั รู้ แตส่ ำ� หรบั ยวุ ดี พันธน์ คิ ม หรอื ออย
หญิงสาวอายุ 34 ปี เธอคอื 1 ใน 8 บคุ คลตน้ แบบ ของ
โครงการ ‘วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life Story’ ผู้ซึ่ง
เคยผ่านการเป็นมะเร็งกระดูกตั้งแต่อายุเพี ยง 14 ปี
ได้เล่าถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดกับตัวเธอว่า

“แล้วมะเร็งก็ลามข้ึนปอด หมอบอกกับออยว่า ทางรอดทางเดียวของ
เราคือ ตัดขาทิ้ง! โอ้โห...ตอนนั้นโลกทั้งใบของเราเหมือนมันถล่ม
ลงมาต่อหน้าต่อตา ยังเด็กอยู่เลย อายุเพ่ิงแค่น้ี จะต้องมาเป็นคนพิการ
แล้วเหรอ…”

“พอใสข่ าเทยี ม เราเรม่ิ ตน้ ใหมห่ มด ตอ้ งมาฝกึ เดนิ ใหม่ เพราะการใสข่ าเทยี ม
มันไม่ได้ง่าย ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ แล้วใส่ออกเดินได้เลย ตอนใส่ขาเทียมใหม่ๆ
เราเดินไม่เป็นเลย ยิ่งตอนใส่แรกๆ จะเจ็บมาก เพราะตัวขาเทียมมัน
เสียดสีกับขาของเรา เดินนานๆ ก็จะเป็นแผลพอง บางทีขาเทียมก็
เสียดสีกับขาจนหนังลอก ทรมานมาก เจ็บมาก ท้อ ไม่อยากเดินแล้ว”

แต่ออยมีก�ำลังใจที่ดี เธอมีเพื่อนท่ีคอยบอกไม่ให้เธอท้อ…

“ไม่ได้นะ ออยจะยอมแพ้ง่ายๆ แบบน้ีไม่ได้!! เพ่ือนคนหน่ึงบอกกับ
ออย เขาให้ก�ำลังใจออย พาไปเที่ยวท่ีนั่น ที่นี่ด้วยกันตลอด แต่ส�ำหรับ
ตัวออยเอง ตอนนั้นก็ยังท้ออยู่ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเลือกที่จะไม่เดิน
ไปไหน พยายามใช้ชีวิตอยู่แบบใส่ขาเทียมให้น้อยที่สุด”

16 THAI JOGGING MAGAZINE

คร้ังแรกท่ีไปเดินคือ ก่อนที่จะเล่าเรื่องคุณออยต่อ เราอยากจะอธิบายให้คนท่ัวไปได้เข้าใจ
ระยะส้ันๆ 500 เมตร จ�ำได้ว่า ก่อนว่า คนท่ีถูกตัดขาจะมีอยู่ 2 แบบ คือถูกตัดเหนือเข่า และถูกตัด
เหนื่อยมากๆ แต่เราได้หยุด ใต้เข่า คนท่ีถูกตัดล่างเข่าส่วนใหญ่เขาจะวิ่งได้ แต่ส�ำหรับคุณออย
นั่งพั ก จากน้ันก็ออกเดินต่อ เธอถูกตัดขาบริเวณเหนือเข่า
สรุปวันน้ันจบที่ 1 กิโลเมตร “สิ่งนี้อยู่ในใจเราตลอดนะ ออยคิดว่าวิ่งไม่ได้ แล้วแค่เดินมันจะท�ำให้
เราแข็งแรงเหรอ? คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาเดิน
ความรู้สึกคือ ดีใจมาก ออกก�ำลังกาย”
จุดเปล่ียนท่ีท�ำให้คุณออยมาเริ่มเดิน ก็คงไม่ต่างจากผู้หญิงอีกหลายๆ
คนที่ไม่เคยออกก�ำลังกาย แล้วหันมาออกก�ำลังกาย นั่นก็คือ ต้องการ
ลดความอ้วน อยากสวย และอยากสุขภาพดี
“แต่ตอนน้ันก็ไม่ใช่ว่าอยากลดความอ้วน แล้วออกไปเดินเลยนะ ถ้า
มีเร่ืองของการเดินมาเก่ียว ออยก็ยังชั่งใจอยู่บ้าง คือยังไม่พุ่งไปท�ำ
ในทันที เพราะฉะน้ัน อย่างแรกท่ีออยท�ำเพื่อลดความอ้วนคือ เร่ิมปรับ
เร่ืองการรับประทานอาหารของเรา คือเริ่มกินคลีนก่อน ถามว่าการกิน
คลนี ช่วยได้ไหม ลดน�้ำหนักได้ไหม มันก็ได้นะ กินคลีนก็ท�ำให้น�้ำหนัก
ลดลงเหมือนกัน แต่มันจะลงแบบย้วยๆ พอน�้ำหนักลดลงไปแล้ว
เน้ือของเราจะหย่อนๆ ก็เริ่มคิดว่า น�้ำหนักลงไปแล้ว เราก็คงต้อง
ออกก�ำลังกายช่วยด้วย เพื่อให้ร่างกายของเรากระชับข้ึน ประจวบกับ
มีเพ่ือนมาชวนเดินออกก�ำลัง เราก็เลยลองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน
ของตัวเอง และออกไปเดินกับเพ่ือน”
“คร้ังแรกท่ีไปเดินคือระยะสั้นๆ ประมาณ 500 เมตร จ�ำได้ว่าเหนื่อย
มากๆ แต่วันน้ันก็ไม่ได้จบแค่ 500 เมตรนะ พอได้ 500 เมตร เราได้หยุด
น่ังพัก จากน้ันก็ออกเดินต่อ สรุปวันนั้นจบที่ 1 กิโลเมตร ความรู้สึกคือ
ดีใจมาก ดีมากๆ ไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถเดินได้เป็นกิโลฯ”
จากวันน้ันก็เริ่มเดินเร่ือยมา จาก 1 กิโลเมตร เป็น 2 กิโลเมตร 3
กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร จนมีความม่ันใจมากพอที่จะลองลงงานวิ่งดู
เอาจริงๆ คือเราเห็นคนอ่ืนเขาได้เหรียญกัน เราอยากได้บ้าง (หัวเราะ)
อยากได้แรงบันดาลใจ อยากมีก�ำลังใจที่จะไปต่อให้ได้ไกลกว่านี้”

NOVEMBER 2019 17

MY MARATHON

WORDS OUN SIRICHOTE

18 THAI JOGGING MAGAZINE

หลายคน คงพอคนุ้ หนา้ คุ้นตา หรอื คุ้นกบั เสียงของ ‘ตอ่ -หทยั ทิพย์ จริ ะธนั ห’์
กันมาบา้ ง ในฐานะนกั วิ่ง พิธกี ร 2 ภาษา ท้งั ไทยและองั กฤษ ตอ่ เคยท�ำ

รา้ นอาหาร EDM ดว้ ย ส�ำคญั ที่สุด เม่อื ได้คุยกนั เธอมีรอยย้มิ สดใสเสมอ

มะเร็งครั้งแรก print มาระดับไหน สูตรยาแต่ละสูตรก็ ตงั้ แตว่ นั ท่ี 8 สงิ หาคม เธอเลา่ วา่ วนั นนั้ ไปเปน็
ปีก่อน ‘ต่อ' ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม ไม่เหมือนกนั ” พิธีกรงานว่ิงงานหน่ึงในจังหวัดทางภาคใต้
ระยะ 2B เธอไม่ตีโพยตีพาย หรือบ่นน้อยใจ “การรักษามะเร็งเต้านมครั้งนั้น เรามีภาวะ เธอรู้สึกตัวว่าควบคุมร่างกายด้านหนึ่งของ
ในโชคชะตา แต่เธอยังคงท�ำงานเป็นพิธีกร หัวใจล้มเหลวร่วมด้วย บอกหมอว่ากินยานี้ ตวั เองแลว้ รสู้ กึ แปลกๆ เดนิ เซตอ่ ไปพบคณุ หมอ
ในงานวิ่ง เขียน เล่า แบ่งปันข้อมูลข้ันตอน แล้วอึดอัด หายใจไม่ออก หมอถามกลับว่า เพอ่ื ตรวจอาการ สแกนสมอง เวลาไมก่ ชี่ ว่ั โมง
การรักษา สร้างพลังบวกให้ผู้อ่ืนผ่านเฟซบุ๊ก เปล่ียนยาไหม โดยใช้ยาที่ประกันสังคม หมอบอกวา่ ต่อเป็นมะเรง็ !!
ของเธอด้วย ใช้ชีวิต ท�ำงานควบคู่ไปกับ ไม่ใช้ ถ้าอยู่ในภาวะที่เรารับได้ ก็จะเลือก “เป็นมะเร็งต่อมน้�ำเหลืองท่ีสมอง แปลกใจ
ก า ร ท� ำ คี โ ม รั ก ษ า ตั ว ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ตอนรักษามะเร็งเต้านม เราฉายแสง 6 ครั้ง ว่าท่ีสมองไม่มีต่อมน�้ำเหลืองน่ีนา ท�ำไมมี
อย่างใจแข็งแรง จนมะเร็งเต้านมต้องพ่าย แต่พ่ีมะเรง็ ก็ยงั ไมจ่ บ ต้องฉายแสงหลายครงั้ มะเร็งต่อมน้�ำเหลืองที่สมองได้นะ ในเวลาท่ี
ให้กับก�ำลังใจที่ดีของเธอ และตอ้ งให้ยาตา้ นอกี 8 ครัง้ ” หมอบอก เราไม่ได้โวยวาย ใจตก หรืออะไร
“เม่ือเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเต้านม เพ่ือให้ “เราเป็นมะเร็งเต้านมด้านขวา เลาะต่อม ทั้งสิ้น เพียงถามว่าต้องท�ำตัวอย่างไรต่อไป
มั่นใจในการรักษา เราส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ น้�ำเหลืองด้านขวา คุณหมอสั่งว่าแขนขวา เพอ่ื การรักษา แต่ไมก่ ี่ชว่ั โมงจากนัน้ หมอนัด
mamma print ที่ต่างประเทศ เพราะว่าใน ห้ามท�ำหัตถการต่างๆ ดังนั้น เราจะถูกเจาะ ผา่ ตัดทนั ท”ี
ต่างประเทศ จะมีการตรวจโดยละเอียด เลือด วัดความดันที่แขนข้างซ้ายทั้งหมด ให้ คราวแรกภาพท่ีต่อให้ดูนั้น คือก้อนกลม
ท�ำให้เรารู้ว่าการรักษาแบบน้ีจ�ำเป็นท่ีเรา ยาผ่านเส้นเลือดทุกเส้น การรักษามะเร็ง ในสมอง เห็นชัดว่าไม่ปกติแน่นอน หลัง
จะต้องท�ำคีโมหรือไม่ เราส่งไปโดยออก ครั้งแรก เส้นเลือดของเราเปราะมาก เราท�ำ จากการผา่ ตดั ก็คือขั้นตอนของการรักษา เธอ
ค่าใช้จ่ายของเราเอง เมื่อเรารู้ว่าเราเป็น ตามคุณหมอบอกทุกอย่าง การรักษาเป็นไป บอกอย่างอารมณ์ดีว่า ตอนนี้เหมือนเป็น
มะเร็งประเภทไหนน้ันคือเรื่องดี เพราะต้อง อยา่ งดี” ironman เพราะเธอมีพอร์ตเอาไว้ส�ำหรับ
มีปัจจัยในการรักษาด้วย จะใช้ยาถูกหรือ มะเรง็ คร้งั ท่สี อง ให้คีโมผ่านเส้นเลือด จะน�ำเลือดไปตรวจ
ยาแพง คุณภาพของยาก็ต่างกัน ประกัน ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ต่อเร่ิมเข้ารับการ ให้ยา ติดอยู่ท่ีหน้าอก ชีวิตรู้สึกดีข้ึน
สังคมก็มีระดับขั้น ยาราคาแพงอาจจะให้ รักษา Brain Lymphoma หรือมะเร็งต่อม “มะเร็งต่อมน้�ำเหลืองท่ีสมอง ต้องให้คีโม
จ�ำนวนคร้ังน้อยกว่า ส่วนยาราคาถูกกว่า น�้ำเหลืองที่สมอง ณ โรงพยาบาลต�ำรวจ ผ่านไขสันหลัง เพราะต้องส่งยาไปถึงสมอง
อาจจะต้องให้หลายคร้ัง ขั้นตอนการรักษา
ข้ึนอยู่กับเรา ดูจากผลการตรวจ mamma

NOVEMBER 2019 19

20 THAI JOGGING MAGAZINE

ต้องโก่งหลังเพื่อให้ยาผ่านทางไขสันหลัง เจ็บ #ต่อสู้ ตอบวา่ จรงิ ๆ ก็มีแกวง่ เราเป็นมะเร็งแลว้ เหรอ
นะ แตเ่ ราตอ้ งผา่ นไปใหไ้ ด้ หมอบอกวา่ ต้องทำ� “คร้ังแรกที่ทราบว่าเป็นมะเร็ง เราค่อนข้างปิด พอแกว่งจะรู้สึกว่า คิดอย่างนี้เพ่ืออะไร ทุกคน
6 คร้งั หลังจากการฉายแสงกต็ อ้ งใหค้ ีโมอกี ” เป็นความลับ คร้ังแรกนั้นใช้ชีวิตปกติ ท�ำงาน ท�ำหน้าท่ีของตัวเองหมดแล้ว หมอบอกให้เรา
“การรักษามะเร็งของเราเหมือนแซนด์วิช มี 2 ดว้ ย แต่คราวน้ีเปน็ เยอะ ต้องงดรับงาน เพราะ ท�ำสิ่งที่ควรท�ำหมดแล้ว หมอรักษา ปรับยา มี
เซ็ต ให้ยาผ่านไขสันหลัง 5 ครั้ง ทุกวันจันทร์ เป็นเรอ่ื งใหญ่ (เสยี งแซวจากโอบบอกว่า ใหญ่ เพ่ือนมาดูแล มาหา มาคุย ครอบครัวเข้าใจ
และวันศุกร์ เจาะเอาน้�ำในไขสันหลังออกมา สิ เปน็ ท่สี มอง) ตอนน้ีมีการ recovery กลบั มา ทุกคนท�ำหน้าที่ของตัวเองหมดแล้ว เราต้อง
และฉีดยาเข้าไป นอนน่ิง 2 ช่ัวโมง ให้ยาผ่าน เรว็ ถกู ผา่ ตดั สมอง ใหย้ า ทำ� คโี ม เหมอื นโชครา้ ย ท�ำอะไรต่อ เราก็ต้องท�ำหน้าที่ของเรา พ่ีนง
ทางเส้นเลือด 2 ครั้ง เราถูกให้ยาสเตียรอยด์ 2 ปตี ิด” (หัวเราะ) บอกเสมอวา่ ทุกอยา่ งท่เี กิดข้ึน มนั ดีเสมอ”
ทกุ 6 ช่ัวโมง หนา้ เราตอนน้ีก็จะบวม ฉายแสง “เรามีทีม BEYOND เป็นทีมวิ่งเดียวที่เรา “พอรกั ษาตัว มาอยทู่ ่นี ี่โลกหมุนชา้ ลง ทกุ อย่าง
ทงั้ หมด 13 ครง้ั ฉายแสงเสรจ็ รอเมด็ เลือดขาว อยู่ด้วย มีพ่ีชายที่เคารพ ให้ค�ำปรึกษาเสมอ ช้าลง เราอยู่ในห้องพัก พักได้เท่านี้ก็แค่น้ี เรา
ขน้ึ แลว้ ให้คีโม 2 วนั ตดิ ครงั้ ละ 3 ชวั่ โมง” มีวิธีมองโลกท่ีดี ชีวิตตอนน้ีช้าลง เม่ือก่อน ก็ร่ืนรมย์กับส่ิงที่เกิดขึ้น ชีวิตข้างนอกเราไม่มี
“เวลาฉายแสงจะฉายทง้ั หัว หมอบอกว่ามะเรง็ เป็นคนใจร้อน คิดดูแล้วอาจเพราะเราเป็นครู โอกาสได้คุยตลอดแบบน้ี บางครั้งเพ่ือนแวะ
ต่อมน�้ำเหลืองเป็นแล้วกลับมาได้เร็ว อาจจะ ทุกอย่างต้องเป๊ะ! เมื่อก่อนเป็นอาจารย์สอน มาหา เป็นเพ่ือนทไ่ี ม่ได้เจอมานาน บอกเลยว่า
กลับมาได้ใหม่ เราถามหมอว่า เราควรจะใช้ ที่คณะนิเทศศาสตร์ สอนเกี่ยวกับการส่ือสาร มานอนห้องพักน้กี ถ็ อื วา่ โชคดี มองผา่ นกระจก
ชีวิตอย่างไร ใจเราไม่ได้กลัว หมอบอกว่าหมอ พ่ีนง-ทนงศักด์ิ ก็จะเตือนเสมอว่า ต่อ…(เตือน ก็ได้ดูม้าแข่งมา 3 ครั้งแล้ว เกิดมาก็ไม่เคยดู
ตอบไม่ได้ ต้อง follow up อย่างเดียว เพราะ ให้ใจเยน็ ๆ)” เหมอื นกนั ” (ย้ิม)
มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองไม่ตอบสนองกับการ “พอมะเร็งเกิดขึ้นกับเรา ใช้เวลานานแค่ไหน “เรารักสวยรักงาม แต่สเตียรอยด์ท�ำให้เกิด
ผ่าตดั ทำ� ได้เพยี งให้ยา กบั ฉายแสงเท่านัน้ สิง่ จะดีขึ้น พี่นงรู้ว่าเราพยายามจะแข็งแรง แต่ อาการบวม แรกๆ ส่องกระจกแล้วรับไม่
ท่ดี ตี อนน้ีคอื ถ้าทกุ อย่างเคลยี ร์ ก็ได้กลับบา้ น” พ่ีนงจะถามว่าเอาจริงๆ เรารู้สึกอย่างไร เราก็ ได้ ตอนนี้ท่ีเป็นอยู่ มีอาการบวม หมอเคย

NOVEMBER 2019 21

“ชีวิตตอนน้ีเป็นเรื่อง

ตกตะกอน ไม่ต้อง
เพอร์เฟก็ ต์ก็ได้ เมื่อก่อน

ทุกอย่างต้องดี
ท�ำร้านอาหารคนต้องเยอะ

ว่ิงก็ต้องว่ิงให้ดี
แต่ตอนน้ีไม่ต้องก็ได้

เราลดขนาด
ความต้องการลง
คือความธรรมดา
เราท�ำเท่าที่เราต้ังใจดีที่สุด
เราก็แฮปป้ ีแล้ว22 THAI JOGGING MAGAZINE

บอกว่าการให้ยาน้ีอาจจะมีมวลกล้ามเน้ือ ถ้ามีแล้วก็อยากได้อีก อยู่ในที่ปัจจุบันให้มี “กบั มะเรง็ เราสมู้ าขนาดนี้ กต็ อ้ งทำ� ใหค้ มุ้ กบั ท่ี
ถูกท�ำลาย พอเราได้ฟังก็ท้ิงตัว หรือรอหยุด ความสุขก็พอ” ทกุ คนสเู้ พอื่ เราดว้ ย อยา่ งเชน่ หมอ ครอบครวั
สเตยี รอยด์แลว้ ค่อยออกก�ำลงั กาย” “บางคนอาจจะหาความสุขมาปรนเปรอใจ ไหนๆ มีโอกาสนี้มาสู่เรา ได้ป่วย เราจะท�ำ
“กลบั มาทต่ี วั เองบอกกบั ตวั เองวา่ ถา้ ฉนั ไมท่ ำ� ก่อน ไม่ใช่เลย กลับไปท่ีว่าความสุขอยู่ที่ใจ อะไรได้ เราก็ต้องส่งต่อพลังบวกของเราสู่
ไม่หัดเดินใหม่ เราต้องสู้กับมันสิ ถ้าขามัน พอน่ิงแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลย คนอนื่ ดว้ ย หมอสง่ั อะไรเราทำ� หมด ทำ� มากดว้ ย
จะลีบก็ลีบ แต่ต้องกลับไปให้ได้ ดีกว่าไม่ท�ำ สบายใจ ไมข่ วนขวาย” อาหารโรงพยาบาลพี่โอบกิน ส่วนเราจะกิน
เราอุตส่าห์เดินวันละนิด เดินวนในห้องน่ีล่ะ Every day is a good day อาหารท่ีชอบ สั่งอาหารแบบที่ชอบมา หมอ
โอบชอบแซววา่ อยากขาเลก็ ใชไ่ หม (หวั เราะ) “ในห้องพักนี้ไม่ได้ฟังเพลง เลือกอ่านหนังสือ ไมว่ า่ นะ เพราะหมอดผู ลเลอื ดอยา่ งเดยี ว”
เกิดมาขาไม่เคยเล็กแบบน้ีมาก่อน แรงก็พอ ดูโทรทัศน์ (พ่ีโอบบอกว่ามีช้อบปิ้งออนไลน์ “ในวันท่ีฉายแสงต้องใส่หน้ากาก ฉายแสง
มีแต่ไม่มาก พอจะไปฉายแสงท่ีโรงพยาบาล ด้วย) ในเมื่อชีวิต หมอบอกว่าให้เราอยู่ในน้ี แล้วเพลยี สมองกจ็ ะบวม ตอ้ งนอนพกั เยอะๆ
จุฬาฯ ตอ้ งใหโ้ อบอ้มุ ขึน้ รถตู้ไม่ไหว ปลายปีน้ี เราก็อยู่ในนี้ เมื่อหมอบอกให้เราต้องจัดการ เราก็ถือว่าโชคดี ไม่ไหม้ ไม่อาเจียน เดาว่า
มีคนชวนไปท�ำงานแล้วนะ ปากท�ำงานได้ ชีวิตให้แฮปปี้ เราก็ไมไ่ ดร้ ูส้ ึกเบื่ออะไร” เร่ืองการออกก�ำลังกาย ร่างกายน่าจะพอมี
ดูคา่ เม็ดเลือดขาวโอเค ก็ไปนะ” ต้นทุนในการฟน้ื ตวั ดอี ยู”่

ชวี ิตในปัจจบุ นั การว่งิ เอือ้ อะไรกบั เราบ้าง ต่อไป
“ชีวิตตอนนี้เป็นเร่ืองตกตะกอน ไม่ต้อง “การทคี่ นเราไดม้ าอยรู่ วมกนั ไมใ่ ชเ่ พยี งเพอื่ น ผมชอบถามวา่ ชอื่ ของแตล่ ะคนมาจากไหน ผม
เพอร์เฟ็กต์ก็ได้ เมื่อก่อนทุกอย่างต้องดี ท�ำ แต่มาช่วยเหลือกันโดยไม่ได้คิดอะไรเลย เรา นกึ ไปวา่ ‘ตอ่ ’ มาจากตวั ตอ่ แตเ่ ธอเลา่ วา่ ชอ่ื
รา้ นอาหารคนจะตอ้ งเยอะ วงิ่ กต็ อ้ งวง่ิ ใหด้ ี แต่ ไม่ได้ท�ำธุรกิจด้วยกัน ไม่ได้เรียนด้วยกัน ได้ ‘ตอ่ ’ มาจากคำ� วา่ ‘ตอ่ ไป’ ชอื่ นมี้ าจากครอบครวั
ตอนนี้ไม่ต้องก็ได้ เวลานี้ท�ำอะไรได้ก็ท�ำ ออกกำ� ลงั วง่ิ ดว้ ยกนั เหมอื นการเชอื่ มสมั พนั ธ์ มลี กู ชาย และพขี่ องเธอจากไปในวยั เดก็ เวลา
เราลดขนาดความตอ้ งการลง คอื ความธรรมดา ที่ดี มีแค่เร่ืองเดียวที่มาทับกันคือเรื่องว่ิง เรา นนั้ เธอยงั ไมเ่ กดิ และเวลาอกี นานมาก คณุ แม่
เราทำ� เทา่ ทเ่ี ราตง้ั ใจดที สี่ ดุ เมอื่ เราตงั้ ใจเทา่ ไหร่ ไม่ได้คาดหวังอะไร มีแต่เรื่องดี ทุกอย่าง เธอกต็ งั้ ครรภ์ และพอ่ กต็ งั้ ชอื่ ลกู วา่ ‘ตอ่ ไป’
เราท�ำหรือยัง เมื่อก่อนเราตั้งใจท�ำเท่าน้ี มหาศาล” พลัง และกำ� ลังใจเกิดจากจดุ เล็กๆ เม่ือจดุ อยู่
เรากแ็ ฮปปแ้ี ลว้ ” “เราเปน็ อาจารยม์ า 22 ปี เมอ่ื กอ่ นเปน็ พธิ กี ร ใกล้กัน เราจะสามารถมองเห็นเส้นข้ึนมาได้
พอใจในสิ่งทเ่ี ราทำ� ลงไป ภาคภาษาอังกฤษ เราจะแปลไทยให้นักวิ่ง ในช่วงเวลาท่ีได้คุยกับต่อ ผมต่างหากได้รับ
“เรื่องบางเรื่องมนุษย์ทุกคนยังไม่เห็น ไม่มี แต่เราไม่ว่ิง เมื่อก่อนเราชอบแข่งกับคนอื่น พลังงานดีจากเธอ รอยยิ้มสดใส ต้อนรับ
ประสบการณ์เหมือนเรา แต่เขาก็ไม่จ�ำเป็น คนนั้นว่ิงได้อย่างนั้น เราควรวิ่งได้ดีกว่าเขา ในหอ้ งพกั โรงพยาบาลตำ� รวจ วนั นเ้ี ธออาการ
ต้องมาอยู่ในแบบเราก็ได้ ลองคิด ลองฟัง เม่ือได้วิ่งจริงๆ คิดได้ว่า เราควรว่ิงให้ดี ดีข้ึนและกลับบ้านแล้ว
ความตงั้ ใจของเรา ถา้ เรายงั ไมเ่ จอ ไมเ่ หน็ ทกุ ข์ กว่าเม่ือวาน เมื่อก่อนต้องฟังเพลง ได้ยิน ขอความดี และความสดใสเป็นพลังงาน
ไม่เห็นธรรม บางคนเป็นกบ็ อกว่าทรมาน พร่�ำ เสียงลมหายใจตัวเองแล้วเหน่ือย แต่ตอนนี้ ให้ ‘พตี่ ่อ’ สขุ ภาพดีข้นึ ดว้ ยครับ
บน่ ใหค้ วามธรรมดาเปน็ ความพเิ ศษ เราอยาก ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแล้วมีความสุข #ต่อสู้
เป็นคนพิเศษ ความธรรมดาคือความพิเศษ สบายใจ เหมือนการว่ิงท�ำให้เรามีสติ ไม่ชิงดี
เราจะอยู่กับความพิเศษแล้วมีความสุขไหม กบั ใคร อยกู่ บั ตวั เอง มสี มาธ”ิ

NOVEMBER 2019 23

ชวนดูหนังดี แกะเกร็ดเคล็ดวิ่ง

WORDS พี่เสอื

INEOS
CHALLENGE
ยอดเขาทสี่ งู เสยี ดฟา้ กวา่ 8,000 เมตร

อยา่ งเอเวอเรสต์ ในปีหน่งึ ๆ มผี ู้ฟนั ฝ่า

พิชติ ยอดเขาสำ� เรจ็ กวา่ 500-800 คน

ตอ่ ปี รอ่ งสมทุ รทลี่ กึ ทสี่ ดุ ในมหาสมทุ ร ซงึ่

อยทู่ างดา้ นฝ่ งั ตะวนั ตกของมหาสมทุ ร

แปซฟิ กิ เปน็ รอ่ งสมทุ รรปู พระจนั ทรเ์ สย้ี ว

ยาวประมาณ 2,550 เมตร อยูบ่ ริเวณ

หมู่เกาะมาเรียนา จึงมีช่ือขนานนามว่า

รอ่ งสมทุ รมาเรยี นา จดุ ทล่ี กึ ทสี่ ดุ อยสู่ ว่ น

ใต้ของร่องสมุทรรูปพระจันทร์เสี้ยว

มีชื่อเรียกว่า ชาเลนเจอร์ดีป ลึกกว่า ไมว่ า่ อปุ สรรคทข่ี วางกน้ั มนษุ ย์
จะสงู จะลกึ จะยากสกั เพยี งใด
10,000 เมตร หากเอาเอเวอเรสตไ์ ปตงั้ ความท้าทายเหล่าน้ันจะถูก
ยอดของเอเวอเรสตย์ งั จมอยใู่ ตน้ ำ�้ กวา่ เปลยี่ นกลบั เปน็ ความพยายาม

2 กโิ ลเมตร แมจ้ ะลกึ เพียงใด มนษุ ยต์ วั

กระจอ้ ยรอ่ ยกห็ าไดย้ อ่ ทอ้ ยงั ดำ� ดงิ่ ลงไป
สำ� รวจจดุ ทลี่ กึ ทสี่ ดุ นมี้ ากนั แลว้ ถงึ 5 ครัง้ ท่ีทวีคูณมากขึ้น การเรียนรู้
จากความล้มเหลวของผู้ที่
พยายามก่อนหน้า น�ำกลับมาพัฒนาจนไร้อุปสรรค
ใดๆ ความส�ำเร็จจึงเกิดข้ึนได้ และเมื่อมีผู้ท�ำส�ำเร็จ
เป็นคร้ังแรกแล้ว ก็ยิ่งท�ำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม
ขน้ึ เปน็ พฒั นาการสจู่ ดุ สำ� เรจ็ เหลา่ นนั้ ไดง้ า่ ยขนึ้ จน
ด่านอุปสรรคเหล่านั้นเสมือนสูญหายไป ก�ำแพง
ท่ีเคยขวางกั้นมนุษย์อยู่นั้นจึงเสมือนถูกท�ำลาย
จนหมดสน้ิ

ในวงการกรีฑาก็เคยมีก�ำแพงเหล่าน้ีอยู่ 3 ก�ำแพง
คือ ก�ำแพง 100 เมตร 10 วินาที ก�ำแพง 4 นาที
ต่อไมล์ และก�ำแพงมาราธอนต่�ำกว่า 2 ช่ัวโมง ซึ่ง
คอลัมน์นี้เคยกล่าวถึงมาแล้วหลายครั้ง แต่ในคร้ัง
ก่อน ก�ำแพงมาราธอนต�่ำกว่า 2 ช่ัวโมง เม่ือ 2 ปี

24 THAI JOGGING MAGAZINE

ท่ีแล้วกับโครงการ Breaking 2 ก�ำแพง บรรยายถ่ายทอดสด ได้แก่ แกบบ้ี โลแกน สง่ิ ทน่ี า่ เรยี นรจู้ ากภาพยนตร์
มาราธอนยังสามารถต้ังตระหง่านมาจนถึง อดีตนักยิมนาสติกลีลา ชาวอังกฤษ หลังจากความล้มเหลวในการพยายามทลาย
วนั ท่ี 12 ตลุ าคม 2562 กบั การทลายกำ� แพง ผบู้ รรยายรายการโทรทศั นช์ อ่ งกฬี าตา่ งๆ คอื กำ� แพงมาราธอน 2 ชวั่ โมง ของเอลอิ ดุ คปิ โชเก้
มาราธอนครง้ั ใหม่ มาราธอนทใี่ นงานแขง่ ขนั ชาเลนเกรซฟลานาแกนนกั วง่ิ ระยะไกลหญงิ กับโครงการ Breaking 2 (หาอ่านได้จาก
จ�ำกัดเวลาปิดประตูเส้นชัยที่ประมาณ 5-6 ชาวอเมรกิ นั ผคู้ รองสถติ ริ ะยะ 3,000, 5,000 วารสารไทยจ็อกก้ิง ฉบับที่ 138 พฤศจิกายน
ชั่วโมง แต่ยอดมนุษย์เหล่านักว่ิงกลุ่มหนึ่ง เมตร ประเภทลู่ และ 15 กิโลเมตร ประเภท 2560) ซ่ึงมีบริษัทไนกี้ เป็นหัวหอกสนับสนุน
พยายามทลายก�ำแพงมาราธอนให้ได้ก่อน ถนน คริสตัล อาร์โนลด์ นักจัดรายการ โครงการ และจัดการว่ิงท่ีสนามแข่งรถยนต์
เวลา 2 ชั่วโมง กับโครงการ INEOS 1:59 โทรทัศน์และวิทยุช่องกีฬา ชาวแอฟริกาใต้ ออโตโดรโมเนชนั แนลมอนซา่ กรงุ มลิ าน ประเทศ
Challenge ผู้มาเป็นตัวแทนชาวแอฟริกัน เอด ซีซาร์ อติ าลี เมอื่ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ซงึ่ คปิ โชเก้
ขอ้ มลู ภาพยนตร์ นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้เขียนหนังสือ Two วงิ่ จบมาราธอน ทเ่ี วลา 2:00:25 ชวั่ โมง พลาด
INEOS 1:59 Challenge เป็นภาพยนตร์ Hours :The Quest To Run Impossible เปา้ หมายไปเพยี ง 25 วนิ าที แตต่ วั คปิ โชเกเ้ อง
สารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ Marathon แรดซี ชินยางานยา นักแสดง โค้ชแพทริก แซง และนักว่ิงระยะไกลระดับ
ครั้งส�ำคัญของวงการว่ิงระยะมาราธอน นักจัดรายการโทรทัศน์ ช่องส�ำหรับเด็ก แนวหน้าของโลก ต่างเช่ือมั่นว่า คิปโชเก้ จะ
โลก ความพยายามวิ่งระยะมาราธอน กีฬา และธรรมชาติ ชาวอังกฤษ เช้ือสาย สามารถทลายก�ำแพงมาราธอนนี้ได้แน่นอน
ให้จบภายในเวลาต�่ำกว่า 2 ช่ัวโมง โดย ชาวซิมบับเว มาเป็นพิธีกรภาคสนาม คริส หากจัดการว่งิ ก่อนทีเ่ ขาจะอายมุ ากเกินไป
นักวิ่งอันดับ 1 ของโลก ผู้ครองสถิติ เดนนิส นักจัดรายการของบีบีซี เชี่ยวชาญ
มาราธอน เหรียญทองโอลิมปิก และแชมป์ ในกฬี า กรฑี า และเทนนสิ มาเปน็ ผนู้ ำ� ในการ หลงั จากนนั้ คปิ โชเกพ้ ยายามสรา้ งความมนั่ ใจ
เวิลด์เมเจอร์มาราธอน เอลิอุด คิปโชเก้ ด�ำเนินรายการตลอดการว่ิงของคิปโชเก้ ให้กับตนเอง โดยเก็บเหรียญทองโอลิมปิก
ภาพยนตร์ ความยาว 3 ชั่วโมง 30 นาที นอกจากน้ียังมีบทสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องกับ มาราธอน กรงุ รโิ อ เดอจาเนโร และยงั สามารถ
ซึ่งแน่นอนว่าจะมีภาพบันทึกการว่ิงตลอด โครงการทลายก�ำแพงมาราธอน 2 ชั่วโมง ท�ำสถิติมาราธอนใหม่ ที่สนามวิ่งเบอลิน
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ของการว่ิง จนสำ� เรจ็ ไดด้ ว้ ยดีอนั ไดแ้ ก่พอลลาแรดคลฟิ มาราธอน ด้วยเวลา 2:01:39 ช่ัวโมง เม่ือวันที่
ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ตลอดทุกวินาที ผู้ถือครองสถิติมาราธอนหญิง (ในขณะน้ัน 16กนั ยายน2561จากสถติ เิ ดมิ ท่ีเดนนสิ คเิ มทโต
รวมประมาณ 2 ชัว่ โมง และอีก 1 ช่วั โมงเศษ เพราะเธอถูกท�ำลายสถิติในอีก 1 วันถัดมา) ต้ังไว้ท่ี 2:02:57 ชั่วโมง จากสนามเบอลิน
เป็นข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ INEOS ท่านเซอร์ เบน เอียนสลี นักกีฬาเรือใบ มาราธอนเชน่ เดยี วกนั เมอื่ มที มี งาน และ
1:59 Challenge โอลมิ ปิกอันดบั 1ตลอดกาลทา่ นบารอนเนส
ความเป็นมา การเตรียมการ การฝึกซ้อม แทนนี เกรย์ ธอมป์สัน แชมป์พาราลิมปิก
การทดลองรูปขบวนการว่ิง (Running 16 สมัย แพทริก เวียอิร่า แชมป์ ฟีฟ่า
Formation) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจาก เวลิ ดค์ พั จากทมี ชาตฝิ รง่ั เศส ปี 1988 ครสิ ฟรมู
ผลของลม ด้วยการทดลองในอุโมงค์ลม แชมป์จักรยาน ตูเดอฟรองซ์ 4 สมัย
ทีมงาน การเลือกสนาม ก�ำหนดเวลาที่ดี ท่านเซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ ประธานบริหาร
ท่ีสุดที่เอื้อต่อการวิ่ง การให้น้�ำแก่นักว่ิง บรษิ ทั INEOSและแพทริกแซงโคช้ ผฝู้ ึกสอน
ทุกการตระเตรียมท้ังหมดรวมเกือบ 2 ปี ของคิปโชเก้
ก่อนจะมาเป็นผลส�ำเรจ็ ในการทลายกำ� แพง
มาราธอน 2 ชั่วโมง ลงได้ส�ำเร็จ ดาราน�ำ
ของภาพยนตร์จะเป็นอ่ืนไปไม่ได้ นอกจาก
นักวิ่งผู้ซึ่งกล่าวกันว่า มีท่าว่ิงงดงามท่ีสุด
ในโลก ณ ปัจจุบัน เขาคือ เอลิอุด คิปโชเก้
ชาวเคนยา

ดาราประกอบ คือบรรดากระต่ายนักวิ่งน�ำ
หรือท่ีนักว่ิงไทยชอบเรียกทับศัพท์ภาษา
อังกฤษกันว่า เพซเซอร์ หรือ เพซเมกเกอร์
(Pacer / Pace Maker) ซึ่งจัดทัพกันมา
ถึง 41 คน แต่ละคนล้วนเป็นนักว่ิงระดับ
แนวหน้าระยะต่างๆ ของโลกทั้งส้ิน ผู้ให้ค�ำ

NOVEMBER 2019 25

เทคโนโลยีจากบริษัทอินเนโอส ช่วยจัดทีม ผลการวง่ิ ของคปิ โชเก้ ประเด็นคือ ‘นักว่ิงมาราธอนชายที่เร็วที่สุด’
สนับสนุนการฝึกซ้อม ใช้เทคโนโลยีอุโมงค์ลม กบั INEOS 1:59 และ ‘นักมาราธอนคนแรกที่ว่ิงได้ต่�ำกว่า 2
มาทดลองหาผลของอากาศพลศาสตร์ กับ คิปโชเก้สามารถทลายก�ำแพงมาราธอนได้ ชั่วโมง’
ต�ำแหน่งการว่ิงของเพซเซอร์แต่ละคนที่จะ ส�ำเร็จ ด้วยเวลา 1:59:40.2 ชั่วโมง แต่เวลา
สง่ ผลถงึ ประสทิ ธภิ าพการวงิ่ ของคปิ โชเก้ ทำ� ให้ น้ีไม่สามารถบันทึกเป็นสถิติโลก แต่กินเนส
ได้รูปแบบต�ำแหน่งการวิ่งของนักวิ่งแต่ละคน เวิลด์เรคคอร์ด ได้บันทึกผลส�ำเร็จน้ีไว้ใน 2
ตา่ งกบั แบบเดมิ ทจี่ ดั ขบวนวง่ิ เปน็ รปู ลมิ่ มาเปน็
อักษรวี (V) สนามว่ิงที่จะใช้ ทีมงานตัดสินใจ กองทพั เพซเซอร์
เลือกประเทศออสเตรีย เพราะอยู่ในเขตเวลา
เดียวกันกับประเทศเคนย่า เพื่อให้ไม่มีผล บรษิ ทั อนิ เนโอส ค�ำหน่ึง และตรงกับภาษากรีก 2 ค�ำ
กระทบดา้ นวงรอบการรบั ประทานอาหาร และ อินเนโอส เป็นบริษัทผลิตสารเคมีท่ีใหญ่ คือ Ineo ในภาษาละตินมีความหมายว่า
การพักผ่อนของนักว่ิง โดยเส้นทางว่ิงเป็นถนน ท่ีสุดในโลก เม่ือนับจากรายได้ของบริษัท การเร่ิมต้นคร้ังใหม่ EOS ในภาษากรีกคือ
หน่ึงท่ีอยู่กึ่งกลางสวนสาธารณะ มีต้นไม้สูง โดยมีท่านเซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ เป็นผู้ก่อต้ัง เทพแี หง่ รงุ่ อรณุ และ NEOS ในภาษากรกี คอื
จ�ำนวนมากตัง้ เป็นกำ� แพงบังลมให้ เสน้ ทางวง่ิ บริหาร และถือหุ้นไว้กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของใหม่ และสร้างสรรค์ ในปี 2562 บริษัท
ตรงยาว 4.3 กิโลเมตร มีวงเวียนว่ิงกลับตัวท่ี บริษัทแยกออกเป็นบริษัทย่อยที่มีธุรกิจ อนิ เนโอส มรี ายได้ 6 หมน่ื ลา้ นเหรยี ญสหรฐั
ปลายทง้ั สองดา้ น รวมระยะทางของเสน้ ทางวง่ิ แตกต่างกันไปอีก 20 สาขา กระจายออก มีพนักงาน 22,000 คน โดยเซอร์จิม เป็นผู้
1 รอบ เทา่ กบั 9.6 กโิ ลเมตร นกั วง่ิ จงึ ตอ้ งวง่ิ รวม ไปท่ัวโลก ชื่อ INEOS เป็นตัวย่อมาจาก ชื่นชอบกีฬาและการว่ิง จึงให้การสนับสนุน
ทง้ั สนิ้ 4.4 รอบ เพอื่ ใหไ้ ดร้ ะยะมาราธอน และ ค�ำว่า Ethylene Oxide Specialities ซ่ึง โครงการนอ้ี ยา่ งเตม็ ที่ ถงึ แมอ้ นิ เนโอสจะไมม่ ี
เสน้ ทางวง่ิ เปน็ ทางคอ่ นขา้ งราบ มคี วามลาดเอยี ง เป็นธุรกิจเร่ิมต้นของบริษัท นั่นคือ การ ผลติ ภณั ฑท์ างธรุ กจิ เกยี่ วขอ้ งกบั กฬี าโดยตรง
เพยี ง 2.4 เมตร ผลิตสาร Ethylene Oxide จากปิโตรเลียม แต่อินเนโอส มีหลายบริษัทย่อยท่ีผลิตสาร
นอกจากนี้ทีมงานได้เลือกช่วงเวลาที่อุณหภูมิ โดยเซอร์จิมและลูกชาย เห็นพ้องกันถึงช่ือ สำ� หรบั พลาสตกิ และเสน้ ใยผา้ ตา่ งๆ
และความช้ืนในอากาศของกรุงเวียนนาดีต่อ บริษัท เพราะตรงกับศัพท์ในภาษาละติน
การวิ่ง ในช่วงเดือนตุลาคม กรุงเวียนนาจะมี
อุณหภูมิประมาณ 9-12 องศาเซลเซียส เม่ือ
ทุกอย่างเตรียมพร้อม ทีมงานมีความม่ันใจ
ในความส�ำเร็จ ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562
วนั ครบรอบ65ปีการทลายกำ� แพง4นาทตี อ่ ไมล์
ของโรเจอร์ แบนนสิ เตอร์ เอลอิ ดุ คปิ โชเก้ และ
ทีมงานอินเนโอส จึงเปิดแถลงข่าวก�ำหนดการ
ว่ิงเพื่อทลายก�ำแพงมาราธอน และผลเรียนรู้
ข้อผิดพลาดจากโครงการ Breaking 2 ท�ำให้
โครงการ INEOS 1:59 Challenge ประสบผล
ส�ำเร็จ เอลิอุด คิปโชเก้ สามารถทลายก�ำแพง
มาราธอนไดส้ ำ� เรจ็ ดว้ ยเวลา 1:59:40.2 ชว่ั โมง
แต่ตัวเลขผลการว่ิงนี้ IAAF ไม่บันทึกเป็นสถิติ
โลก เน่ืองจากการวิ่งคร้ังน้ีไม่เข้าหลักเกณฑ์
ของ IAAF ใน 3 หวั ขอ้ คอื 1. การแขง่ ขนั ไมม่ ี
การเปดิ ใหน้ กั วงิ่ ทว่ั ไปเขา้ รว่ มแขง่ ขนั ดว้ ย 2. มี
การใช้เพซเซอร์สลับสับเปลี่ยนระหว่างการวิ่ง
และ 3. มีการส่งน้�ำและเกลือแร่ให้นักวิ่งด้วย
จักรยาน หากชมถ่ายทอดสดการวิ่งครั้งนี้จะ
พบว่า สิ่งที่เปล่ียนแปลงส�ำคัญอีกอย่างหน่ึง
จากโครงการ Breaking 2 คอื สองขา้ งทางวงิ่ มี
การเปิดให้คนท่ัวไปเข้ามาเกาะร้ัวเชียร์นักวิ่ง
ตลอดทางไดอ้ กี ดว้ ย

26 THAI JOGGING MAGAZINE

KIPCHOGE ภาพยนตรเ์ ต็มเรอ่ื ง

ความยาว 3 ชัว่ โมง 30 นาที

SELEMON
BAREGA

MATTHEW “I am feeling good. STEWART
CENTROWITZ After Roger MCSWEYN

LOPEZ Bannister in 1954
LOMONG it took another 63

years, I tried and
I did not get it-
65 years, I am the
first man-I want
to inspire many
people, that no
human is limited.”

FILIP ผมรู้สึกดี หลังจาก ปี 2497
INGEBRIGTSEN ที่โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ท�ำไว้ ต้องใช้
เวลาถึง 63 ปี ผมจึงได้ลองท�ำบ้าง
แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ 65 ปีเลยนะ ผมเป็น

มนุษย์คนแรก ผมต้องการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้คน ให้รู้ว่า
มนุษย์ไร้ซึ่งขีดจ�ำกัด

ทม่ี าของขอ้ มลู VICTOR
CHUMO
เวบ็ ไซตโ์ ครงการ INEOS 1:59 Challenge:
GIDEON www.ineos159challenge.com/
KIPKETER วกิ พิ ีเดยี INEOS 1:59 Challenge:

en.wikipedia.org/wiki/Ineos_1:59_Challenge
ภาพยนตรจ์ ากยทู ปู INEOS 1:59 Challenge Live:
www.youtube.com/watch?v=k-XgKRJUEgQ

KOTA
MURAYAMA

NOVEMBER 2019 27

ว่ิงให้ดีต้องมีโค้ช ความลิงโลด
และ
WORDS กฤตย์ ทองคง
ความหงอยซึม
PHOTOS SHUTTERSTOCK นกั วง่ิ ทุกคน ย่อมมีความปรารถนาท่จี ะวิ่งให้ดีกันทง้ั น้นั
ท่บี อก ‘เอาพอถึง’ จะร้สู ึกกันเฉพาะคร้งั แรกๆ (เปิดซิง)
หรอื จากการยตุ กิ ารวง่ิ ไปนาน แลว้ กลบั มาอกี คร้งั

จากประสบการณ์ที่เคยลองท�ำกันมาบ้างแล้ว คนเราย่อม เราผู้วิ่ง เป็นคนเดียวเท่าน้ันของตัวละครท้ังหมดในสนามสมรภูมิ
เช่ียวชาญส่ิงท่ีเคยทดลองท�ำขึ้นมาบ้าง ไม่มากก็น้อย ดังนั้น เช้าวันอาทิตย์ เราเองเป็นทั้งนักวิ่ง และเป็นทั้งกรรมการเอง
ในสนามหลังๆ เราไม่ได้มีความปรารถนา ‘เอาพอถึง’ อีกแล้ว เพราะเป็นท้ังผู้ดูที่พร้อมจะปรบมือ หรือพร้อมท่ีจะโห่ไล่ หากผู้ว่ิง
ค่าท่ีว่าถึงนั้นมันถึงแน่ แต่จะถึงสภาพไหน อย่างไรต่างหาก เลือกจะมีพฤติกรรมว่ิงไปในทางเลือกต่างๆ ดังน้ัน เกือบท้ังหมด
ถึงอย่างมีสภาพเป็นผู้เป็นคนปกติ หรือถึงอย่างสะบักสะบอม ท่ีเราตอบค�ำถามผลงานวิ่ง วันนี้เราได้เท่าไร ก็คือค�ำตอบทักทาย
และถงึ ในเวลาเทา่ ใดตา่ งหาก กลับไปเท่านน้ั

คนเรามักไม่เอ่ยเวลาที่คาดหวัง ที่ตนเองควรท�ำได้ออกมาดังๆ เราเอ่ยไปว่า เราต้ังเป้าหมาย ‘เอาแค่พอถึง’ เพื่อรักษาหน้าตัวเอง
ดว้ ยว่าถ้าท�ำได้ กแ็ ล้วไป แตถ่ ้าท�ำไมไ่ ด้ ยอ่ ม ‘เสียหน้า’ คำ� วา่ ทง้ั ๆ ทเ่ี ราไมไ่ ดค้ ดิ เชน่ นน้ั เทา่ ไร รวมทงั้ เมอื่ ไรทเ่ี รามผี ลประกอบการ
‘พอถึง’ จึงเป็นคำ� พูดท่เี อ่ยกนั อยา่ งเกลือ่ นกลาด ทัง้ ๆ ที่บางคน ดี เราอยากจะเรง่ เร้าใหผ้ อู้ ื่นถามออกมาลกึ ๆ ในใจ
ประสบการณ์ก็มากมายหลายปี แต่เราเลือกที่จะเอ่ยเวลานี้ ‘ถามฉันสิว่า วันนี้ได้เท่าไร’ จะได้แอ่นอกใส่อย่างฉะฉาน และ
กับเฉพาะใครบางคนทเ่ี ราอุ่นใจดว้ ย เชิดนิดๆ หรือว่าขุ่นเคืองอย่างเงียบๆ เพราะไม่อยากเอ่ยว่าเรา
ถา้ จะกลา่ วกนั อยา่ งจรงิ ๆ แลว้ ละ่ ก็ การคาดหวงั เอาแต่ ‘พอถงึ ’ ไดเ้ วลาเพียงแคน่ ี!้ !! ถามอยไู่ ด้!!!
กับประสบการณ์ที่เคยพอมีบ้าง และไม่ได้ Lay off มา การท่ี นกั วงิ่ พงึ เฝา้ สงั เกตตวั เองอยา่ งเงยี บๆ ใจของเรากำ� ลงั เปน็ แบบไหน
ยงั เกาะเปา้ หมายทน่ี อ้ ยนดิ ควรมขี อ้ บง่ ชมี้ ากกวา่ นี้ ถา้ ไมอ่ ยาก ตอบออกมาให้ได้อย่างซื่อสัตย์กับตัวเอง เพราะข้างในใจ ไม่มีใคร
ได้ชอื่ วา่ ‘ดกั ดาน’ เป็นพยาน เราไมไ่ ดบ้ อกอะไรกับใคร เราคยุ กับตวั เอง
สนามลงทดสอบเช้าวันอาทิตย์ ไม่เป็นเพียงสนามทดสอบ ถึงท่ีสุด เราไม่ได้แม้กระทั่งเอ่ยคุยด้วยซ้�ำ แต่ตัวตนของเราเฝ้าจับ
แข่งขันประชันว่ิงเท่าน้ัน แต่เป็นสนามเพื่อลงทดสอบตัวเองว่า แววตาของตัวเราเองจากอีกฝงั่ หน่งึ อย่างปราศจากความคาดหวัง
ท่ีผ่านมาตัวเรายังเกาะวินัยซ้อม มีความบากบั่น พากเพียร ทชี่ มเชยหรือต�ำหนใิ ดๆ
ระดับใด เพียงพอน่าชื่นใจต่อตัวเองขนาดไหน หรือยังพบ จะตกฟิต จะยุติการว่ิงไปพักหนึ่งเพ่ิงกลับมา หรือก�ำลังลิงโลด
ช่องวา่ งให้พฒั นาได้อีกเยอะ กับ PB ใหม่ๆ ก็ปล่อยให้มันลิงโลดไป แต่อีกฟากฝั่งหนึ่งของ
สเต็ปเป้าหมายเดิมถูกเขยิบขึ้น หรือต้องกลับมาเน้นย�้ำ เพ่ือ ตัวเราจะเฝ้าสังเกตจับตาอยู่เงียบๆ อย่างไม่เสียอกเสียใจ หรือ
ความแมน่ ยำ� อกี ครง้ั ถงึ ทสี่ ดุ แลว้ คนอน่ื ทเ่ี ขาเอย่ ถามถงึ ผลงาน ลิงโลดใดๆ ไปด้วย แค่ดูอย่างเงียบๆ เพราะเพียงว่ารุ่งขึ้นเมื่อ
จากสนามของเรา ก็เป็นเพียงแต่ค�ำทักทายไม่ต่างจาก วันนี้ เอาถ้วย เอาเหรียญไปวาง ไปแขวนไว้ท่ีห้องท�ำงาน เราเองก็ลืม
รอ้ นนะ? กินข้าวหรือยัง? ไปไหนมา? มันหมดส้ินไปแล้ว
ความมานะพยายามของเรา เขาก็แค่ชื่นชม 2 วินาที แล้วก็ ใจที่ฟู ก็เห่อเหรียญ ฟูถ้วยอยู่แค่ครึ่งวันหลังวันอาทิตย์
ผ่านไป แทบจะไม่ได้สนใจอีกคร้ัง ไม่ว่าคุณจะต้ังใจแค่ไหน เท่านั้น พอเช้าวันจันทร์มาถึง สิ่งท่ียึดครองความค�ำนึง
เขาก็ไม่ได้ช่ืนชมคุณมากมาย หรือคุณจะเหลาะแหละก็เป็น มีเพียงเราจะเหาะไปให้ทันเวลาตอกบัตรท�ำงานได้อย่างไร?
เรื่องของคุณ แต่เรารู้สึกไปเองท้ังนั้น จนถึงกับต้องออกตัว เท่านนั้ เอง
ไปตา่ งๆ ขดี เสน้ ใต้ รูส้ กึ ไปเองทั้งนั้น

28 THAI JOGGING MAGAZINE

COOL DOWN กับครูดิน

WORDS ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี

PHOTOS SHUTTERSTOCK

สร้างจังหวะเป็น…
ก็ว่ิงดีได้

ครูดินย้�ำเสมอตลอดระยะเวลานับสิบๆ ปี ถึงเร่ืองจังหวะการว่ิงว่า คือหัวใจของการว่ิงระยะไกล

‘จงั หวะการวงิ่ ทด่ี ’ี ส�ำหรบั การวงิ่ ในแตล่ ะระยะตามตน้ ทนุ ของรา่ งกายทีม่ อี ยจู่ รงิ จะทำ� ใหน้ กั วงิ่ บรหิ าร

ระบบการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะทางของเป้าหมาย สามารถประเมินระดับ

ความเร็ว ความพยายามในการวิ่งบนความเหน่อื ยลา้ ท่สี ะสมไดอ้ ย่างแม่นย�ำ จึงไมเ่ กิดภาวะของการ
ว่งิ ชนกำ� แพง หมดแรงก่อนถงึ เส้นชยั หรอื อาจจะวิง่ ไดไ้ ม่เตม็ ทเ่ี ทา่ ทค่ี วร ถ้าเป็นภาษาบา้ นๆ กค็ ือ
ยังมแี รงเหลอื เฟอื หลงั การวิง่ ทำ� ใหไ้ ม่ไดใ้ ช้ศกั ยภาพทม่ี อี ยจู่ รงิ ได้อยา่ งเตม็ ท่สี มบูรณ์

อย่าหลงติดกับดักความเร็ว ย่ิงเพิ่มความเร็วในขณะที่ และการขับถ่ายของเสียออกจากระบบของร่างกาย
ความแข็งแรงของร่างกายมีต้นทุนรองรับไม่ทัน ย่ิงเพิ่ม ในขณะท่ีวิ่ง เพ่ือให้ขบวนการทางปฏิกิริยาเคมีท�ำงาน
เปอร์เซ็นต์ความเส่ียงในการบาดเจ็บมากขึ้น ว่ิงช้า-วิ่งได้ ได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด การฝึกสร้างจังหวะท่ีง่ายท่ีสุด
ไกล ว่ิงเร็ว-ว่ิงได้ระยะที่น้อยลง อยากว่ิงเร็วต้องเพิ่ม ให้ฝึกในวันวิ่งช้าแล้วใช้ความรู้สึกในการวิ่งท่ีสบาย
ความแข็งแรง ซ่ึงในกระบวนการฝึกซ้อมก็ต้องอาศัย หายใจสะดวก ก้าวเท้าอย่างสม่�ำเสมอ ไม่ปรับระดับ
รูปแบบการฝึกซ้อมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และให้เวลา ความเร็วข้ึนๆ ลงๆ คุมจังหวะการวิ่งให้คงที่ เม่ือเร่ิมมี
กับร่างกายในการสร้างเสริมความแข็งแรงเพ่ือรองรับกับ อาการเหนื่อยเพ่ิมขึ้นต้องเรียนรู้การใช้จังหวะที่คงเดิม
ระดับความหนักในการว่ิงท่ีเร็วขึ้น การวิ่งทางไกลต้อง บนความเหน่ือยล้า เพื่อให้ร่างกายได้จดจ�ำและคุ้นชิน
เร่ิมจากฐานของความอดทน เพื่อให้สามารถวิ่งได้นาน เม่ือเร่ิมจับจังหวะได้แม่นขึ้น ก็น�ำมาฝึกใช้กับการว่ิง
และไกลข้ึนก่อนเพิ่มความเร็ว ดังนั้น การสร้างจังหวะ stride ก่อนและหลังการว่ิงเป็นประจ�ำทุกๆ วัน จน
ความเร็วในการว่ิงก็จะท�ำให้เราว่ิงได้ตามศักยภาพที่มี ร่างกายเคล่ือนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ฝืนเกร็ง
อยู่จริง การพัฒนาก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ ก็ยกระดับในการน�ำไปใช้กับการวิ่ง tempo และการฝึก
ฝึกซ้อมท่ีวางแผนไว้ วง่ิ ในรปู แบบ interval กจ็ ะทำ� ใหเ้ ราสามารถสรา้ งจงั หวะ
การสร้างจังหวะการวิ่ง เป็นการฝึกให้ร่างกายเรียนรู้ และควบคุมความเร็วบนความเหนื่อยล้าท่ีสะสมขึ้นได้
จังหวะการเคล่ือนท่ี การก้าวเท้า การแกว่งแขน การจัด เป็นอย่างดี ถ้าลองน�ำข้อมูลในการวิ่งของนักวิ่งช้ันน�ำ
ทรงของล�ำตัว และเรียนรู้จังหวะการหายใจให้สอดคล้อง จะเห็นได้ว่า ‘การคุมจังหวะการวิ่ง’ เป็นเทคนิคที่นักว่ิง
กบั ความตอ้ งการในการใชอ้ อกซเิ จน การแลกเปลย่ี นกา๊ ซ เหล่าน้ันน�ำไปใช้ในการลงสนามแข่งขันเสมอ

“การสร้างจังหวะการว่ิง
เป็นการฝึกให้ร่างกาย
เรียนรู้จังหวะการเคลื่อนที่
และเรียนรู้จังหวะการหายใจ”

NOVEMBER 2019 29

วิ่งไปบ่นไป

WORDS อภชิ าญ

กดจุด

รุ่นน้องมหาวิทยาลัย เป็นคนสุภาพ ต้ังใจเรียน ต้ังใจท�ำงาน กลายเป็นว่ามีมะเร็งชนิดหนึ่งเกิดในเน้ือเยื่อท่ีขา มะเร็งน้ัน
ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ลูกชายผมยังอายุเพียง 2 ขวบ ลามมากเกินรกั ษาแล้ว นอ้ งอยู่โรงพยาบาลไมก่ ี่วนั กจ็ ากไป
ปัจจุบันลูกชายของผมอีกไม่กี่เดือนจวนจะเป็นนายแล้ว ความทรงจ�ำท่ีดีและเรื่องราวต่างๆ นิสัยท่ีดีของน้อง ท�ำให้
ผมกับรุ่นน้องคนน้ีไม่ได้เจอกันนานแต่ผมยังเห็นเขาเสมอ เราไดจ้ �ำ
ในเฟซบุ๊กของเขา รวู้ า่ ไม่สบายชว่ งไมก่ เ่ี ดือนมานี้

เม่ือวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ตะกอนในหัวใจน้ัน ผมเองก็เคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน
น้องคนน้ีมาครับ! วันน้ันตะกอนไปอุดท่ีสมอง ผมเกิดอาการอัมพาตช่ัวคราว
เร่ืองของเร่ืองคือ น้องไปนวดแผนไทยมา หมอนวดกดจุด พูดไม่ได้ แขน ขาหมดแรง โชคดีที่สามารถละลายลิ่มเลือด
ตามตำ� ราคงจะเพอ่ื ทำ� สงิ่ ทเี่ รยี กวา่ ปดิ ประตลู มมญี าตขิ องผม ออกได้ในเวลาทก่ี �ำหนด ผมหายดี รูส้ ภาพของรา่ งกายวา่ เรา
เคยเตือนว่าอันตราย ไม่ควรท�ำ คงจะทันทีที่หมอนวด มีปัญหาอะไร ไม่กลัว เพียงระวังเพราะเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไร
ปล่อยน้ิวออกจากจุด น้องชายบอกว่า หายใจล�ำบาก ตะกอนท่ีคาในเส้นเลือดน้ันจะหลุด และไปอุดส่วนใดของ
แนน่ หนา้ อก แฟนของเขารบี พาไปโรงพยาบาลทันท!ี ร่างกายได้ ตะกอนหัวใจของผมนั้นคงจะหลุดไปหมดแล้ว
เพราะยาละลายล่มิ เลือด

ทห่ี อ้ งฉกุ เฉนิ โรงพยาบาล… การกดจดุ ครง้ั นน้ั ทำ� ใหห้ วั ใจนอ้ ง การนวดนั้นดี ท�ำให้เราผ่อนคลาย จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อ
หยุดเต้น ต้องกู้ชีพเพราะหัวใจหยุดเต้นไปเกือบ 2 นาที ความสะใจของคนนวด เมื่อกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายเราก็จะ
แพทย์สามารถท�ำให้หัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้ง สาเหตุของ รู้สึกว่าได้แรงกลับมา หลายกรณีท่ีได้ยินเร่ืองของคนถูกนวด
หัวใจหยุดเต้นนั้นเป็นผลจากตะกอนเลือดได้หลุดจากท่ีหนึ่ง อาการไม่ดีข้ึนเลยเม่ือผ่านการนวดแบบไทย นอกจาก
แลว้ ไปอุดในเส้นเลอื ดหัวใจ นวดไทยกลับมาแล้ว ต้องไปพบแพทย์แผนปัจจุบันเพ่ือ
น้องชายคนน้ันรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่ง จนโรงพยาบาล รกั ษาอีกครัง้ หนงึ่
อนุญาตให้กลับบ้านได้ หลังจากนั้นไม่นาน เขาเริ่มปวดขา ทำ� พอดี จะดี

30 THAI JOGGING MAGAZINE

โรงงานรับผลติ
เสื้อวง่ิ เสื้อโปโล เสอ้ื กฬี าตา่ งๆ

โทร. 0 2233 6358 www.ShirtForU.com

(เจ้าของ และเซลล์ใจดีมาก โทร.มาปรกึ ษาได)้

SU (ShirtForU) เป็นโรงงานทอผ้า และตัดเยบ็ เสอ้ื เอง เปดิ มากวา่ 50 ปี
จึงได้ราคาถกู และคุณภาพดี โดยเนน้ ผา้ Micro Polyester เนื้อผ้ายดื หยนุ่ ดี สบาย ระบายเหงอ่ื ดี แห้งไว เริ่มขัน้ ต�่า 200 ตวั
ผลงานผลติ เส้อื วิง่ มากมาย เช่น งานวิ่งจอมบึง มาราธอน, 12 สิงหา ฮา่ ล์ฟ มาราธอน, งานเดิน-วง่ิ สมาธิ, ตะนาวศรีเทรล,

งานว่งิ Thai Heath และงานเสือ้ กีฬาอ่นื ๆ อกี มากมาย เปน็ การการันตคี ณุ ภาพ และราคา


Click to View FlipBook Version