The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by toommeng, 2019-12-11 02:15:34

my marathon Thaijogging Nov 19

my marathon Thaijogging Nov 19

MY MARATHON

WORDS OUN SIRICHOTE

18 THAI JOGGING MAGAZINE

หลายคน คงพอคนุ้ หนา้ คุ้นตา หรอื คุ้นกบั เสียงของ ‘ตอ่ -หทยั ทิพย์ จริ ะธนั ห’์
กันมาบา้ ง ในฐานะนกั วิ่ง พิธกี ร 2 ภาษา ท้งั ไทยและองั กฤษ ตอ่ เคยท�ำ

รา้ นอาหาร EDM ดว้ ย ส�ำคญั ที่สุด เม่อื ได้คุยกนั เธอมีรอยย้มิ สดใสเสมอ

มะเร็งครั้งแรก print มาระดับไหน สูตรยาแต่ละสูตรก็ ตงั้ แตว่ นั ท่ี 8 สงิ หาคม เธอเลา่ วา่ วนั นนั้ ไปเปน็
ปีก่อน ‘ต่อ' ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม ไม่เหมือนกนั ” พิธีกรงานว่ิงงานหน่ึงในจังหวัดทางภาคใต้
ระยะ 2B เธอไม่ตีโพยตีพาย หรือบ่นน้อยใจ “การรักษามะเร็งเต้านมครั้งนั้น เรามีภาวะ เธอรู้สึกตัวว่าควบคุมร่างกายด้านหนึ่งของ
ในโชคชะตา แต่เธอยังคงท�ำงานเป็นพิธีกร หัวใจล้มเหลวร่วมด้วย บอกหมอว่ากินยานี้ ตวั เองแลว้ รสู้ กึ แปลกๆ เดนิ เซตอ่ ไปพบคณุ หมอ
ในงานวิ่ง เขียน เล่า แบ่งปันข้อมูลข้ันตอน แล้วอึดอัด หายใจไม่ออก หมอถามกลับว่า เพอ่ื ตรวจอาการ สแกนสมอง เวลาไมก่ ชี่ ว่ั โมง
การรักษา สร้างพลังบวกให้ผู้อ่ืนผ่านเฟซบุ๊ก เปล่ียนยาไหม โดยใช้ยาที่ประกันสังคม หมอบอกวา่ ต่อเป็นมะเรง็ !!
ของเธอด้วย ใช้ชีวิต ท�ำงานควบคู่ไปกับ ไม่ใช้ ถ้าอยู่ในภาวะที่เรารับได้ ก็จะเลือก “เป็นมะเร็งต่อมน้�ำเหลืองท่ีสมอง แปลกใจ
ก า ร ท� ำ คี โ ม รั ก ษ า ตั ว ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ตอนรักษามะเร็งเต้านม เราฉายแสง 6 ครั้ง ว่าท่ีสมองไม่มีต่อมน�้ำเหลืองน่ีนา ท�ำไมมี
อย่างใจแข็งแรง จนมะเร็งเต้านมต้องพ่าย แต่พ่ีมะเรง็ ก็ยงั ไมจ่ บ ต้องฉายแสงหลายครงั้ มะเร็งต่อมน้�ำเหลืองที่สมองได้นะ ในเวลาท่ี
ให้กับก�ำลังใจที่ดีของเธอ และตอ้ งให้ยาตา้ นอกี 8 ครัง้ ” หมอบอก เราไม่ได้โวยวาย ใจตก หรืออะไร
“เม่ือเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเต้านม เพ่ือให้ “เราเป็นมะเร็งเต้านมด้านขวา เลาะต่อม ทั้งสิ้น เพียงถามว่าต้องท�ำตัวอย่างไรต่อไป
มั่นใจในการรักษา เราส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ น้�ำเหลืองด้านขวา คุณหมอสั่งว่าแขนขวา เพอ่ื การรักษา แต่ไมก่ ี่ชว่ั โมงจากนัน้ หมอนัด
mamma print ที่ต่างประเทศ เพราะว่าใน ห้ามท�ำหัตถการต่างๆ ดังนั้น เราจะถูกเจาะ ผา่ ตัดทนั ท”ี
ต่างประเทศ จะมีการตรวจโดยละเอียด เลือด วัดความดันที่แขนข้างซ้ายทั้งหมด ให้ คราวแรกภาพท่ีต่อให้ดูนั้น คือก้อนกลม
ท�ำให้เรารู้ว่าการรักษาแบบน้ีจ�ำเป็นท่ีเรา ยาผ่านเส้นเลือดทุกเส้น การรักษามะเร็ง ในสมอง เห็นชัดว่าไม่ปกติแน่นอน หลัง
จะต้องท�ำคีโมหรือไม่ เราส่งไปโดยออก ครั้งแรก เส้นเลือดของเราเปราะมาก เราท�ำ จากการผา่ ตดั ก็คือขั้นตอนของการรักษา เธอ
ค่าใช้จ่ายของเราเอง เมื่อเรารู้ว่าเราเป็น ตามคุณหมอบอกทุกอย่าง การรักษาเป็นไป บอกอย่างอารมณ์ดีว่า ตอนนี้เหมือนเป็น
มะเร็งประเภทไหนน้ันคือเรื่องดี เพราะต้อง อยา่ งดี” ironman เพราะเธอมีพอร์ตเอาไว้ส�ำหรับ
มีปัจจัยในการรักษาด้วย จะใช้ยาถูกหรือ มะเรง็ คร้งั ท่สี อง ให้คีโมผ่านเส้นเลือด จะน�ำเลือดไปตรวจ
ยาแพง คุณภาพของยาก็ต่างกัน ประกัน ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ต่อเร่ิมเข้ารับการ ให้ยา ติดอยู่ท่ีหน้าอก ชีวิตรู้สึกดีข้ึน
สังคมก็มีระดับขั้น ยาราคาแพงอาจจะให้ รักษา Brain Lymphoma หรือมะเร็งต่อม “มะเร็งต่อมน้�ำเหลืองท่ีสมอง ต้องให้คีโม
จ�ำนวนคร้ังน้อยกว่า ส่วนยาราคาถูกกว่า น�้ำเหลืองที่สมอง ณ โรงพยาบาลต�ำรวจ ผ่านไขสันหลัง เพราะต้องส่งยาไปถึงสมอง
อาจจะต้องให้หลายคร้ัง ขั้นตอนการรักษา
ข้ึนอยู่กับเรา ดูจากผลการตรวจ mamma

NOVEMBER 2019 19

20 THAI JOGGING MAGAZINE

ต้องโก่งหลังเพื่อให้ยาผ่านทางไขสันหลัง เจ็บ #ต่อสู้ ตอบวา่ จรงิ ๆ ก็มีแกวง่ เราเป็นมะเร็งแลว้ เหรอ
นะ แตเ่ ราตอ้ งผา่ นไปใหไ้ ด้ หมอบอกวา่ ต้องทำ� “คร้ังแรกที่ทราบว่าเป็นมะเร็ง เราค่อนข้างปิด พอแกว่งจะรู้สึกว่า คิดอย่างนี้เพ่ืออะไร ทุกคน
6 คร้งั หลังจากการฉายแสงกต็ อ้ งใหค้ ีโมอกี ” เป็นความลับ คร้ังแรกนั้นใช้ชีวิตปกติ ท�ำงาน ท�ำหน้าท่ีของตัวเองหมดแล้ว หมอบอกให้เรา
“การรักษามะเร็งของเราเหมือนแซนด์วิช มี 2 ดว้ ย แต่คราวน้ีเปน็ เยอะ ต้องงดรับงาน เพราะ ท�ำสิ่งที่ควรท�ำหมดแล้ว หมอรักษา ปรับยา มี
เซ็ต ให้ยาผ่านไขสันหลัง 5 ครั้ง ทุกวันจันทร์ เป็นเรอ่ื งใหญ่ (เสยี งแซวจากโอบบอกว่า ใหญ่ เพ่ือนมาดูแล มาหา มาคุย ครอบครัวเข้าใจ
และวันศุกร์ เจาะเอาน้�ำในไขสันหลังออกมา สิ เปน็ ท่สี มอง) ตอนน้ีมีการ recovery กลบั มา ทุกคนท�ำหน้าที่ของตัวเองหมดแล้ว เราต้อง
และฉีดยาเข้าไป นอนน่ิง 2 ช่ัวโมง ให้ยาผ่าน เรว็ ถกู ผา่ ตดั สมอง ใหย้ า ทำ� คโี ม เหมอื นโชครา้ ย ท�ำอะไรต่อ เราก็ต้องท�ำหน้าที่ของเรา พ่ีนง
ทางเส้นเลือด 2 ครั้ง เราถูกให้ยาสเตียรอยด์ 2 ปตี ิด” (หัวเราะ) บอกเสมอวา่ ทุกอยา่ งท่เี กิดข้ึน มนั ดีเสมอ”
ทกุ 6 ช่ัวโมง หนา้ เราตอนน้ีก็จะบวม ฉายแสง “เรามีทีม BEYOND เป็นทีมวิ่งเดียวที่เรา “พอรกั ษาตัว มาอยทู่ ่นี ี่โลกหมุนชา้ ลง ทกุ อย่าง
ทงั้ หมด 13 ครง้ั ฉายแสงเสรจ็ รอเมด็ เลือดขาว อยู่ด้วย มีพ่ีชายที่เคารพ ให้ค�ำปรึกษาเสมอ ช้าลง เราอยู่ในห้องพัก พักได้เท่านี้ก็แค่น้ี เรา
ขน้ึ แลว้ ให้คีโม 2 วนั ตดิ ครงั้ ละ 3 ชวั่ โมง” มีวิธีมองโลกท่ีดี ชีวิตตอนน้ีช้าลง เม่ือก่อน ก็ร่ืนรมย์กับส่ิงที่เกิดขึ้น ชีวิตข้างนอกเราไม่มี
“เวลาฉายแสงจะฉายทง้ั หัว หมอบอกว่ามะเรง็ เป็นคนใจร้อน คิดดูแล้วอาจเพราะเราเป็นครู โอกาสได้คุยตลอดแบบน้ี บางครั้งเพ่ือนแวะ
ต่อมน�้ำเหลืองเป็นแล้วกลับมาได้เร็ว อาจจะ ทุกอย่างต้องเป๊ะ! เมื่อก่อนเป็นอาจารย์สอน มาหา เป็นเพ่ือนทไ่ี ม่ได้เจอมานาน บอกเลยว่า
กลับมาได้ใหม่ เราถามหมอว่า เราควรจะใช้ ที่คณะนิเทศศาสตร์ สอนเกี่ยวกับการส่ือสาร มานอนห้องพักน้กี ถ็ อื วา่ โชคดี มองผา่ นกระจก
ชีวิตอย่างไร ใจเราไม่ได้กลัว หมอบอกว่าหมอ พ่ีนง-ทนงศักด์ิ ก็จะเตือนเสมอว่า ต่อ…(เตือน ก็ได้ดูม้าแข่งมา 3 ครั้งแล้ว เกิดมาก็ไม่เคยดู
ตอบไม่ได้ ต้อง follow up อย่างเดียว เพราะ ให้ใจเยน็ ๆ)” เหมอื นกนั ” (ย้ิม)
มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองไม่ตอบสนองกับการ “พอมะเร็งเกิดขึ้นกับเรา ใช้เวลานานแค่ไหน “เรารักสวยรักงาม แต่สเตียรอยด์ท�ำให้เกิด
ผ่าตดั ทำ� ได้เพยี งให้ยา กบั ฉายแสงเท่านัน้ สิง่ จะดีขึ้น พี่นงรู้ว่าเราพยายามจะแข็งแรง แต่ อาการบวม แรกๆ ส่องกระจกแล้วรับไม่
ท่ดี ตี อนน้ีคอื ถ้าทกุ อย่างเคลยี ร์ ก็ได้กลับบา้ น” พ่ีนงจะถามว่าเอาจริงๆ เรารู้สึกอย่างไร เราก็ ได้ ตอนนี้ท่ีเป็นอยู่ มีอาการบวม หมอเคย

NOVEMBER 2019 21

“ชีวิตตอนน้ีเป็นเรื่อง

ตกตะกอน ไม่ต้อง
เพอร์เฟก็ ต์ก็ได้ เมื่อก่อน

ทุกอย่างต้องดี
ท�ำร้านอาหารคนต้องเยอะ

ว่ิงก็ต้องว่ิงให้ดี
แต่ตอนน้ีไม่ต้องก็ได้

เราลดขนาด
ความต้องการลง
คือความธรรมดา
เราท�ำเท่าที่เราต้ังใจดีที่สุด
เราก็แฮปป้ ีแล้ว22 THAI JOGGING MAGAZINE

บอกว่าการให้ยาน้ีอาจจะมีมวลกล้ามเน้ือ ถ้ามีแล้วก็อยากได้อีก อยู่ในที่ปัจจุบันให้มี “กบั มะเรง็ เราสมู้ าขนาดนี้ กต็ อ้ งทำ� ใหค้ มุ้ กบั ท่ี
ถูกท�ำลาย พอเราได้ฟังก็ท้ิงตัว หรือรอหยุด ความสุขก็พอ” ทกุ คนสเู้ พอื่ เราดว้ ย อยา่ งเชน่ หมอ ครอบครวั
สเตยี รอยด์แลว้ ค่อยออกก�ำลงั กาย” “บางคนอาจจะหาความสุขมาปรนเปรอใจ ไหนๆ มีโอกาสนี้มาสู่เรา ได้ป่วย เราจะท�ำ
“กลบั มาทต่ี วั เองบอกกบั ตวั เองวา่ ถา้ ฉนั ไมท่ ำ� ก่อน ไม่ใช่เลย กลับไปท่ีว่าความสุขอยู่ที่ใจ อะไรได้ เราก็ต้องส่งต่อพลังบวกของเราสู่
ไม่หัดเดินใหม่ เราต้องสู้กับมันสิ ถ้าขามัน พอน่ิงแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลย คนอนื่ ดว้ ย หมอสง่ั อะไรเราทำ� หมด ทำ� มากดว้ ย
จะลีบก็ลีบ แต่ต้องกลับไปให้ได้ ดีกว่าไม่ท�ำ สบายใจ ไมข่ วนขวาย” อาหารโรงพยาบาลพี่โอบกิน ส่วนเราจะกิน
เราอุตส่าห์เดินวันละนิด เดินวนในห้องน่ีล่ะ Every day is a good day อาหารท่ีชอบ สั่งอาหารแบบที่ชอบมา หมอ
โอบชอบแซววา่ อยากขาเลก็ ใชไ่ หม (หวั เราะ) “ในห้องพักนี้ไม่ได้ฟังเพลง เลือกอ่านหนังสือ ไมว่ า่ นะ เพราะหมอดผู ลเลอื ดอยา่ งเดยี ว”
เกิดมาขาไม่เคยเล็กแบบน้ีมาก่อน แรงก็พอ ดูโทรทัศน์ (พ่ีโอบบอกว่ามีช้อบปิ้งออนไลน์ “ในวันท่ีฉายแสงต้องใส่หน้ากาก ฉายแสง
มีแต่ไม่มาก พอจะไปฉายแสงท่ีโรงพยาบาล ด้วย) ในเมื่อชีวิต หมอบอกว่าให้เราอยู่ในน้ี แล้วเพลยี สมองกจ็ ะบวม ตอ้ งนอนพกั เยอะๆ
จุฬาฯ ตอ้ งใหโ้ อบอ้มุ ขึน้ รถตู้ไม่ไหว ปลายปีน้ี เราก็อยู่ในนี้ เมื่อหมอบอกให้เราต้องจัดการ เราก็ถือว่าโชคดี ไม่ไหม้ ไม่อาเจียน เดาว่า
มีคนชวนไปท�ำงานแล้วนะ ปากท�ำงานได้ ชีวิตให้แฮปปี้ เราก็ไมไ่ ดร้ ูส้ ึกเบื่ออะไร” เร่ืองการออกก�ำลังกาย ร่างกายน่าจะพอมี
ดูคา่ เม็ดเลือดขาวโอเค ก็ไปนะ” ต้นทุนในการฟน้ื ตวั ดอี ยู”่

ชวี ิตในปัจจบุ นั การว่งิ เอือ้ อะไรกบั เราบ้าง ต่อไป
“ชีวิตตอนนี้เป็นเร่ืองตกตะกอน ไม่ต้อง “การทคี่ นเราไดม้ าอยรู่ วมกนั ไมใ่ ชเ่ พยี งเพอื่ น ผมชอบถามวา่ ชอื่ ของแตล่ ะคนมาจากไหน ผม
เพอร์เฟ็กต์ก็ได้ เมื่อก่อนทุกอย่างต้องดี ท�ำ แต่มาช่วยเหลือกันโดยไม่ได้คิดอะไรเลย เรา นกึ ไปวา่ ‘ตอ่ ’ มาจากตวั ตอ่ แตเ่ ธอเลา่ วา่ ชอ่ื
รา้ นอาหารคนจะตอ้ งเยอะ วงิ่ กต็ อ้ งวง่ิ ใหด้ ี แต่ ไม่ได้ท�ำธุรกิจด้วยกัน ไม่ได้เรียนด้วยกัน ได้ ‘ตอ่ ’ มาจากคำ� วา่ ‘ตอ่ ไป’ ชอื่ นมี้ าจากครอบครวั
ตอนนี้ไม่ต้องก็ได้ เวลานี้ท�ำอะไรได้ก็ท�ำ ออกกำ� ลงั วง่ิ ดว้ ยกนั เหมอื นการเชอื่ มสมั พนั ธ์ มลี กู ชาย และพขี่ องเธอจากไปในวยั เดก็ เวลา
เราลดขนาดความตอ้ งการลง คอื ความธรรมดา ที่ดี มีแค่เร่ืองเดียวที่มาทับกันคือเรื่องว่ิง เรา นนั้ เธอยงั ไมเ่ กดิ และเวลาอกี นานมาก คณุ แม่
เราทำ� เทา่ ทเ่ี ราตง้ั ใจดที สี่ ดุ เมอื่ เราตงั้ ใจเทา่ ไหร่ ไม่ได้คาดหวังอะไร มีแต่เรื่องดี ทุกอย่าง เธอกต็ งั้ ครรภ์ และพอ่ กต็ งั้ ชอื่ ลกู วา่ ‘ตอ่ ไป’
เราท�ำหรือยัง เมื่อก่อนเราตั้งใจท�ำเท่าน้ี มหาศาล” พลัง และกำ� ลังใจเกิดจากจดุ เล็กๆ เม่ือจดุ อยู่
เรากแ็ ฮปปแ้ี ลว้ ” “เราเปน็ อาจารยม์ า 22 ปี เมอ่ื กอ่ นเปน็ พธิ กี ร ใกล้กัน เราจะสามารถมองเห็นเส้นข้ึนมาได้
พอใจในสิ่งทเ่ี ราทำ� ลงไป ภาคภาษาอังกฤษ เราจะแปลไทยให้นักวิ่ง ในช่วงเวลาท่ีได้คุยกับต่อ ผมต่างหากได้รับ
“เรื่องบางเรื่องมนุษย์ทุกคนยังไม่เห็น ไม่มี แต่เราไม่ว่ิง เมื่อก่อนเราชอบแข่งกับคนอื่น พลังงานดีจากเธอ รอยยิ้มสดใส ต้อนรับ
ประสบการณ์เหมือนเรา แต่เขาก็ไม่จ�ำเป็น คนนั้นว่ิงได้อย่างนั้น เราควรวิ่งได้ดีกว่าเขา ในหอ้ งพกั โรงพยาบาลตำ� รวจ วนั นเ้ี ธออาการ
ต้องมาอยู่ในแบบเราก็ได้ ลองคิด ลองฟัง เม่ือได้วิ่งจริงๆ คิดได้ว่า เราควรว่ิงให้ดี ดีข้ึนและกลับบ้านแล้ว
ความตงั้ ใจของเรา ถา้ เรายงั ไมเ่ จอ ไมเ่ หน็ ทกุ ข์ กว่าเม่ือวาน เมื่อก่อนต้องฟังเพลง ได้ยิน ขอความดี และความสดใสเป็นพลังงาน
ไม่เห็นธรรม บางคนเป็นกบ็ อกว่าทรมาน พร่�ำ เสียงลมหายใจตัวเองแล้วเหน่ือย แต่ตอนนี้ ให้ ‘พตี่ ่อ’ สขุ ภาพดีข้นึ ดว้ ยครับ
บน่ ใหค้ วามธรรมดาเปน็ ความพเิ ศษ เราอยาก ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแล้วมีความสุข #ต่อสู้
เป็นคนพิเศษ ความธรรมดาคือความพิเศษ สบายใจ เหมือนการว่ิงท�ำให้เรามีสติ ไม่ชิงดี
เราจะอยู่กับความพิเศษแล้วมีความสุขไหม กบั ใคร อยกู่ บั ตวั เอง มสี มาธ”ิ

NOVEMBER 2019 23


Click to View FlipBook Version