The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by toommeng, 2021-01-22 03:40:37

EasyGuide Chongqing 2019

china

easy Guide
ฉบับไปจีนเอง ไม่พึ่งไกด์
Chongqingwulong/DAZU
武隆 大足

เลอื กจอ�ำ อนกวแนบวบนั เทเทย่ี ย่ี ววฉไดงชต้ ง่ิ างมา่ ใยจๆในดสว้ ไยตตลวั ท์ เอค่ี งณุ ชอบ

4 T¥o2t,2a6l6 T¥o2t,6a4l2
Days
Days

T¥o2t,7a6l2 ไป ฉงชงิ่ กับ

Days บแินอตร์เรองเทชุกยี วัน

ต3อ่ เทวี่ยนั วบนิ

เทย่ี วไป 06.20-10.20 น. REcommended
เที่ยวกลบั 13.50-18.00 น.
20.55-01.05 น.
02.50-04.30 น.
11.10-13.20 น.
18.55-21.05 น. REcommended

3 ชั่วโมง

ดอนเมือง ฉงชิ่ง

1

Day 1 ฉงชง่ิ

มหานครสุดย่ิงใหญอ่ ันดบั 8 ของ
แผน่ ดนิ จนี “ฉงชงิ่ ” หรอื อกี ชอื่ คอื
“จงุ กงิ ” เปน็ เขตปกครองพเิ ศษไม่
ขนึ้ อยกู่ บั มณฑลใดๆ สเกลเมอื งฉง
ชิ่งนั้นสมกับความเป็นมหานคร
ใหญ่โตสมฐานะ ตึกสูงระฟ้าขึ้น
ข น า บ ไ ป ท้ั ง ส อ ง ฝั่ ง แ ม่ น้ำ � แ ย ง
ซีเกียง ในอดีตฉงชิ่งเป็นท่ีรวมตัว
ของพรรคก๊กมินตั๋ง เป็นเมือง
อุตสาหกรรมเก่าแก่ของจีน ผลิต
เครื่องยนต์เครื่องจักรกล เป็น
แหล่งสินแร่สำ�คัญของประเทศ
ความมงั่ คงั่ จงึ ปรากฏอยทู่ วั่ ทกุ มมุ
เมือง ความสะดวกสบาย ทนั สมัย
น่าตื่นตาตื่นใจ ฉงชิ่งจึงมีสีสันท้ัง
กลางวนั และกลางคนื น่าหลงใหล
ทส่ี ดุ แหง่ หนงึ่

อู่หลง

หนึ่งในเขตปกครองของฉงช่ิงท่ี
รุ่มรวยธรรมชาติ เป็นต้นกำ�เนิด
อาชีพลากเรือ (ห้าวจือ) ท่ีคอย
ลากเรือผ่านช่องแคบแม่น้ำ�แยง
ซเี กียง แต่อาชพี นีห้ ายสาบสูญไป
แล้ว เหลอื ไวแ้ ต่ภาพถ่าย คนลาก
เรอื จะหาของปา่ เครอื่ งในสตั ว์ของ
ทก่ี นิ ไดม้ าใสห่ มอ้ ใบใหญ่ใสห่ มา่ ลา่
และต้มกินกันริมแม่น้ำ�แยงซีเกียง
เพ่ือช่วยเพิ่มความอบอุ่นและ
ป้องกันไข้หวัด เป็นที่มาของ “สุกี้
ฉงชง่ิ ” อันเผด็ ร้อน และอาชพี เก่า
แก่ “ปังปัง” ท่ีรับจ้างแบกหามริม
ฝั่งแม่น้ำ�แยงซีเกียง ส่วนอู่หลงมี
ทิวทัศน์อันตระการตา “หลุมฟ้า
สะพานสวรรค์” ท่ีเป็นของดีเด็ด
นา่ ชม และสดุ ทา้ ยคอื ดโู ชวส์ ดุ อลงั
ImpressionWulongของผกู้ �ำ กบั
คนเก่ง จางอ้โี หมว ท่จี ะทำ�ให้คุณ
เข้าใจประวัติศาสตร์ฉงช่ิงอย่าง
ถอ่ งแท้

2

Day 1 in Chongqing HigDhalyig1ht
โขชึ้นวร์ IW1ถm8uบplสั.or4eรn5อsgsไปioดnู
Nihao Chongqing
20.30
06.20 11.10 12.15 12.45 Iซm้ือW1pบ6urตั el.รos0ดns0โูgioชnว์
ImWpดurelูโoชsnวsgi์ on
จอาอกกดเอดนนิ เทมาืองง เดินSทiาgงoไnปgสlถi านี กนิ ม้ือกลางวัน น่ังรถบัส 16.20
ทส่ี ถานรี ถบสั ไปอหู่ ลง
(ใช้เวลาเดนิ ทาง 3 ชั่วโมง) เดนิ หาทพี่ กั
15.30
10.20 12.00 Toฝuั่งriตsรt+งCขeา้ nมter
ถึงอหู่ ลง
ฉถงนึงชาสงิ่ นนเจาาียชมงาบเตปินิ ่ย ถงึ สถานี Sigongli เหมาแทก็ ซ่เี พอ่ื ไป หามอ้ื เยน็
ซ้ือต๋ัวรถบสั Tourist Center กนิ ใกล้ๆ ทพี่ ัก
(Chongqing Jiangbei
International Airport) LTuinmceh ime

Dinner T

Budget = ¥ 50 ¥ 96 ¥ 100 ¥ 238 ¥ 484

Day 2 in Wulong

HigDhalyig2ht Welcome Wulong

08.00 09.00 11.30 12.45 16.30 Dinner Time

กินอาหารเช้า ถึงทางเข้าอทุ ยาน ขน้ึ รถบสั กลบั ไปสถานรี ถบัส ถงึ ทพ่ี กั แถวถนน
บริเวณหนา้ โรงแรม แหง่ ชาตหิ ลุมฟา้ Tourist Center อู่หลง คนเดนิ เจ่ยี ฟ่างเปย
สะพานสวรรค์
08.30 ไปชมระเบียงกระจก 13.30 18.30
ไปอุทยานแหง่ ชาติ ออกเดนิ ทางจาก
หลุมฟ้าสะพาน 09.30 Lunch อหู่ ลงไปฉงช่งิ ไปกินปง้ิ ยา่ งที่
Tourist Center
สวรรค์ ชมอทุ ยานแห่งชาติ
หลมุ ฟ้าสะพาน 12.00 Time 16.00 17.30 21.00
สวรรค์ Check Out ถงึ สถานีรถบัส
โรงแรม Sigongli เดินเลน่ ถนนคนเดนิ ลอ่ งเรือแม่น�้ำ
กินมอ้ื เที่ยง เจ่ียฟา่ งเปย, ฉงชง่ิ แยงซเี กยี ง

สแควร์

Budget = ¥ 100 ¥ 197 ¥ 150 ¥ 363 ¥ 810

3

Day 3 in dazu
Highlight
discover dazu Day 3

07.00 08.42 10.00 14.00 ถงึไศปเ1จูนถี่ย6ยา่ ฟ.ศ์ย3า่รลิ 0งูปปเทปะ ่ีย 18.00

ชมิ อาหารเช้า ขึ้นรถไฟ ถงึ เปา้ ต่ิงซัน ออกจากเปา้ ต่ิงซัน ime กนิ อาหารเยน็
ริมทาง ความเรว็ สงู ชมผาหินแกะสลัก
ไป Dazunan DINNER
BReakfast อายุ 800 ปี Time
here!!
09.09 Lunch 19.00
07.30 Time
ถึงสเรถเยี ปากนา้ แตี Dทงิ่ ก็aซzซนั uี่ไปnan เดินไปหงหยาตง้
ออกเดินทาง 15.29 ชมวิวริมแมน่ �ำ้
ไปสถานีรถไฟ
ความเรว็ สูง ข้ึนรถไฟความเรว็ สูง
กลับฉงช่งิ
Dinner T

Budget = ¥ 80 ¥ 203 ¥ 150 ¥ 135 ¥ 568

Day 4 in City

Highlight Hip in town
Day 4

10.00 11.30 13.30 17.45 18.30 20.00

กินอาหารเชา้ ถึง Testbed 2 นั่งดริงก์ นัง่ รถเมล์ ออกจากสวน Eling ชมววิ ยามค�่ำ คนื
บรเิ วณหนา้ โรงแรม Eling Erchang ในคาเฟเ่ ก๋ กลับลงมา ไปข้นึ เคเบล้ิ คาร์ ของเมอื งฉงช่ิง
สถานทส่ี ุดฮปิ เพ่อื มาที่ บนเคเบ้ิลคาร์
"ชว้ น ชว้ น" สวน Eling

BReakfast
here!!

11.00 Ticket

ออกเดนิ ทางไป
Testbed 2

Budget = ¥ 200 ¥ 24 ¥ 150 ¥ 30 ¥ 404
4

Day 5 in Art School
day of art HigDhalyig5ht

08.00 09.00 12.15 12.30 15.00 18.00
กินอาหารกลางวัน ไปตลาดโบราณ
กนิ อาหารเชา้ เข้าไปชมแพนดา้ เดินทางไป เดินเลน่ ถ่ายรปู Ciqikou ออกจาก
บริเวณหน้าโรงแรม ในสวนสัตวฉ์ งชิ่ง Sichuan ตลาดโบราณ
fine arts ไปถนนคนเดนิ
institute กลางคืนท่ี
เจย่ี ฟ่างเปย

BRheearkef!!ast 16.20

08.30 ถงึ ตลาดโบราณ
เดนิ เล่น ชอ้ ปปิ้ง
ข้นึ รถไฟฟา้
ไปสวนสัตวฉ์ งชงิ่ Sichuan fine arts
institute

Budget = ¥ 150 ¥ 37 ¥ 150 ¥ 30 ¥ 367

Day 6 Back to Bkk

HigDhalyig6ht bye bye chongqing

08.00 09.30 11.00 Lunch 15.00 18.50
Time
กนิ อาหารเชา้ เดนิ ทางไป ไปพิพิธภณั ฑ์ เดนิ ทางกลบั
บริเวณหน้าโรงแรม ศาลาประชาคม เข่ือนสามผา ออกจากโรงแรม ดอนเมอื ง
เดินทางไปสนามบนิ
08.30
13.00 16.30
เดนิ เท่ียวใน
วัดพระอรหนั ต์

10.00 กลับโรงแรม ถึงสนามบนิ
กนิ อาหารกลางวนั Terminal 3
ถงึ ศาลาประชาคม Jiangbei Airport

Budget = ¥ 100 ¥ 10 ¥ 0 ¥ 10 ¥ 120

5

6 3Liahua Jurenba
Guanyuelu
10
Wulukou Gaobaohu

Konggang Square

Tiansheng Wangjiazhuang Central Park West Central Park Central Park East Lushan Yubei Square Shuanfengqiao
Beibei
Longfengxi 6 Yuelai 5 Yuanyang The EXPCOuGiyaurndenChangfulHuuixing Shuanglong Bijin Terminal 2 of Jiangbei Airport
EInxtperonCateionntearl NCohrtohnSgqquinagreRoafilwaMy Sintxaitniojianyuan Sanyawan Shangwanlu
Lijia Huxiajie Danhe The EXPO 3
Chongguang Garden Center Jintonglu
Hemulu Terminal 2 of Jiangbei Airport
XiangjiagangCaijia CaojiawanJinshansi Happy Valley HuangmaopinGgaoyikou Renhe Jinyu Changhe
Jiuquhe Huanshan Park
Tongjiayuanzi

Longtousi

CHONGQING SUBWAY MAP Kangzhuang Dazhulin Guangdianyuan Ranjiaba Xingfu Square

➣1ShuangbeiDalongshan Hongqihegou JiaZzhheonugljuiayuaTnazni gjiayuanSzhiiziping RSoauilwthaSyqSutaatrieonof Chongqing
Jiandingpo DaxuechenCghenjiaqiaoWeidianyuanLaijiaqiao Longtousi Park
Shijingpo 5 Huahuiyuan Guanyinqiao Jiandingpo Hongtudi
Ciqikou Huaxinjie Liyuchi Wulidian
Lieshimu
Jiangbeicheng

10 Grand Theater

Yanggongqiao Fotuguan Liziba Zengjiayan Daxigou HanghuayuLainnjiangmen 1Xiaoshizi
Shapingba Daping Niujiaotuo Lianglukou
Xiaolongkan
Majiayan GaomiaocunShiqiaopu Xietazi Shiyoulu Eling
Yuanjiagang Shangxinjie
Xiejiawan
Qixinggang 2 Jiaochangkou Liujiaping
TongyuanjuGongmao

Dadukou Ping’an MawangchanDgayacun Zoo Yangjiaping Nanping Changshengqiao
Xinshancun Sigongli Qiujiawan
Tiantangbao 23 Wugongli
Liugongli Chayuan
Jianqiao Ertang
6
Jinjiawan
Liujiaba

Baijusi Dajiang Yudong Jinzhu Yuhulu XuetangwaDnashancunHuaxi ChalukouJiugongli Qilong Bagongli

แนะนำ�ใหโ้ หลดแอพพลิเคชัน่

City Bus Station Airport Line 1 Line 5 ChSMounbegwtrqaoiyng ChMonegtrqoing
Long-distance Bus Station Transfer Station Line 2 Line 6
Railway Station Line 3 Line 10

N

CHONGQING Highlight!!

ศนู ยศ์ ลิ ปะกว๋ั ไท่

เคเบ้ลิ คารข์ ้ามแมน่ ้ำ�แยงซเี กยี ง

หงหยาตง้ เจ่ียฟ่างเปย

ตลาดโบราณฉอื ซโ่ี ขว่ สาย 1 สีแดง
Testbed 2
Xiaoshizi (เจยี่ ฟา่ งเปย, หงหยาตง้ ,
ศูนยศ์ ิลปะกวั๋ ไท,่ วัดพระอรหันต์,
เคเบิ้ลคาร์ขา้ มแม่น้�ำ แยงซีเกียง)
Jiaochangkou (ถนนคนเดินไนตม์ ารเ์ กต็ )
Eling (Testbed 2 พนื้ ที่รวมคาเฟ่และศลิ ปะ,
สวนสาธารณะอื้อหลงิ )
Ciqikou (ตลาดโบราณฉือซ่ีโข่ว)

รถไฟฟ้าว่ิงผา่ นกลางตึก ศาลาประชาคม
สวนสตั วฉ์ งชิ่ง
สาย 2 สีเขียว

Zoo (สวนสตั วฉ์ งชิ่ง)
Liziba (ชมรถไฟฟา้ ว่ิงผา่ น
กลางตึกคอนโด)
Zengjiayan (ศาลาประชาคม,
พิพธิ ภณั ฑเ์ ข่ือนสามผา)

7

อูห่ ลง HiGHlight!!
สถานีรถบสั ซี่กงล่ี อูห่ ลง WULONG

สาย 3 สนี �้ เงนิ

Terminal 2 of Jiangbei Airport
(สนามบินนานาชาติ เทอรม์ นิ ัล 2)
Sigongli (สถานีรถบสั ซก่ี งล่ี เพอื่ เดินทางไปอูห่ ลง)

ตา้ จู๋

Terminal 3 สาย 10 สมี ว่ ง

Terminal 3 of Jiangbei Airport
N(สoนrาtมhบSนิ qนuาaนrาeชoาตf ิ เทอรม์ ินลั 3)
Chongqingbei Rialway Station
(ไปต่อรถไฟความเร็วสงู เพื่อไปตา้ จ๋)ู

8

DAY 1 Nihao Chongqing

ชนมฉ่งั โรชงถเวบชต์ ัสรI่งิ mจยี สาpมะกr-พตฉeวัาsงนไsอชปสiิง่oูห่หวไnรลปลรุมอคWงฟู่หu์ ลl้าoงng BANGKOK

06.20 ออกเดนิ ทางจากดอนเมือง

ฉงชิง่

3 ชั่วโมง

HOW-TO 10.20 ถงึ ฉงชิ่ง

วธิ ซี อ้ื ตัว๋ CสนhาoมnบgqินiนnาgนJาiชaาnตgิฉbงeชi ่งิInเจteยี rงnเปat่ยioเnทaอlรAม์ iินrpัลo3rt
รถไฟใตด้ นิ รบั กระเป๋าเสร็จ เดนิ ตามป้าย
ไปลง Subway ชน้ั B1F
★★★
St1e.p ซ้อื ต๋ัวจากตู้อตั โนมตั ิ
> เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ห้องน�ำ้ สะอาด
แนะนำ� ใหเ้ ขา้ ท่นี ่!ี

เลอื กจุดหมายปลายทางและTicket
Step จา่ ยค่าเดนิ ทาง (รบั แต่เหรียญ
1.1 และแบงก์ 50, 20, 10, 5, 1) ซ้อื ต๋ัวไปสถานี Sigongli

S2te.p ซอื้ ต๋ัวจากพนักงาน 11.00 เดินทางไปสถานี Sigongli

ถา้ มีแบงก์ 100 หยวน ¥ 7 ใช้ Line 10 สายสมี ่วงแล้วเปลย่ี น
ให้ต่อควิ ซ้ือกับเจา้ พนกั งาน ไปใช้ Line 3 สายสีน�้ำเงิน

Sigongli 四公里站 50 นาที
Station ซ่ือกงหลจี่ ัน้
Terminal 3 Terminal 2 Sigongli
of Jiangbei of Jiangbei Station
Airport Airport 四公里站
Exit No.4

9

DAY 1 12.00 ถึงสถานี Sigongli

Chongqing

HOW-TO ไปตามป้าย Sigongli Public
Transportation Hub
วธิ ซี อื้ ตั๋ว
รถบสั เดนิ ไปตามป้าย Sigongli Rail Tranfer Hub
จนข้ามถนนไปท่ีตกึ สถานรี ถบัส

เม่อื ขา้ มมาฝงั่ ตึกเดินตามปา้ ย
The Long-Distance Bus Ticket Office

+ ต้องใชพ้ าสปอรต์ LuTnimche พอลงบนั ไดเลื่อนจะเจอ Ticket Hall
เวลาซื้อตวั๋ ซอื้ ตว๋ั กับพนักงาน

ประตขู ้ึนรถ ¥ 60
Wulong รถบสั ไมม่ ีเวลากำ� หนด
武隆 แน่นอน เต็มเม่อื ไร
อูห่ ลง รถออกเมือ่ น้ัน

กินขา้ วกลางวนั ทีส่ ถานีรถบสั มรี ้านมากมาย
โดยเฉพาะก๋วยเตย๋ี วซปุ หมา่ ลา่ อาหารพ้ืนถนิ่

12.45 ขึน้ รถบสั ไปอู่หลง

เดนิ ไปที่ประตขู ้ึนรถบัส หนา้ รถบัสไม่มีเลขบอก มีแต่
ตวั หนงั สือ เอาตว๋ั ไปย่ืนใหเ้ จ้าหนา้ ท่ี แล้วเจา้ หนา้ ที่
จะช้ีบอกวา่ ใหข้ ึ้นรถคนั ไหน

¥ 60

สถานรี ถบัส 320ชั่วนโามทงี สถานีรถบัส
Sigongli Wulong

ควรเขา้ หอ้ งน้ำ� กอ่ นเดนิ ทาง 武隆客车站
รถบสั วงิ่ 2.30 ชัว่ โมง อู่หลงเคอ่ เชอจนั้
ไมม่ จี อดพกั ระหวา่ งทาง

10

DAY 1 15.30 ถึงสถานี อู่หลง

Chongqing ถึงสถานอี หู่ ลง
ตรงนจี้ ะมีแท็กซี่
2 วธิ ีHOไปWอ-ู่หTลOง และรถบสั ขน้ึ อ่หู ลง
ไว้บรกิ าร

16.00 ถงึ อู่หลง Tourist Center

TICKET HERE!
ซ้ือต๋ัวที่น่ี

1. แท็กซ่ี ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที

¥ 80 อู่หลง กอ่ นหาโรงแรม ให้
30 นาที 武隆 เดนิ เข้าไปที่ Tourist Center เพือ่
ซอื้ บตั รดูโชว์ Impression Wulong ท่ี
ราคาเหมาคอื ¥80 (ราคาคนทอ้ งถ่ิน) เคาน์เตอร์ Information เข้าประตูไปกเ็ จอเลย
ปกตนิ ักท่องเท่ยี วจะโดนเรยี กประมาณ
¥100 ข้ึนไป พยายามต่อให้ได้ ¥80 sleep

2. มนิ บิ ัสสีทอง ใช้เวลาเดนิ ทาง 30 นาที เมอื่ ไดบ้ ัตรแล้ว ขา้ มถนนมาหาท่ีพัก ซ่งึ มีใหเ้ ลอื กมากมาย

¥ 9 อู่หลง Wulong County Xianyi Resort
武隆
อยู่ตรงข้าม Tourist Center เดินทางไป
รถมนิ บิ สั สีทองจะออกเมอื่ รถเต็ม ดูโชว์และไปหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ได้
仙逸度假酒店

408513仙女山镇银杏大道59号
Tel: +86-23-77774888
THB 790-890 / room / 2 pax

Yuzhu Garden Hotel  

โรงแรมใจกลางเมืองอู่หลง
ระยะห่างจากโรงแรมถึงยอดเขา
40 นาที ต้องเหมารถแท็กซี่
ขึ้นไปดูโชว์จางอี้โหมว และ
ชมหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
瑜珠花园酒店

408500芙蓉西路16号

Tel: +86-23 7779 9888

Check-LIST THB 1,500 / room / 2 pax

HOTEL สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผา่ น booking.com,
ctrip.com, agoda.com และ ripadvisor.com มีใหเ้ ลอื ก
ทั้งช�ำ ระผ่านบตั รเครดติ หรอื ช�ำ ระที่โรงแรม

11

DAY 1 18.00 กินอาหารเยน็ ก่อนไปดโู ชว์ แถวน้นั มีร้านป้งิ ยา่ ง

Chongqing มากมาย ซง่ึ เป็นเอกลกั ษณข์ องเมืองนี้ เจา้ ของร้านนา่ รกั ใจดี
ควรถามราคาใหเ้ รียบร้อยกอ่ นวา่ ไม้ละกหี่ ยวน ก่อนจะหยิบ
ใส่ถาดเพือ่ ให้ย่าง

HiGHlight!! DINNER
Time
Impression
wulong

โดยจชามวงโฒั อชวีโ้นห์อธมลรวงัรกบมาอขรอกกงเลลช่าาาเงวรหฉื่อุบงงชเรข่งิาาวและ อันน้ี ราคาอนั ละเท่าไร?
这个多少钱?
เจอ้ เก้อตวั ส่าวเฉียน

18.45 ไปข้นึ รถบัสหน้า Tourist Center

¥ 10
30 นาที

Tourist Center โชว์ Impression
Wulong

“印象•武隆”演出

¥ 238 รถออกจากทา่ 19.30 รอรถเต็มแลว้ ถึงออก
เดนิ ทาง เกบ็ คา่ ต๋วั คนละ ¥10
Impression Wulong
印象•武隆”演出 22.00 กลบั Tourist Center
อ้นิ เซยี่ งอหู่ ลงเหยยี่ นชู
¥ 10
30 นาที

โชว์ Impression Tourist Center
Wulong
游客中心
โหยวเคอ่ จงซนิ

เดินกลับมาขน้ึ รถบสั ที่เดยี วกับทล่ี งรถ ควรรีบมาสกั นดิ
เพราะขากลับท่ีนั่งมักจะไมเ่ พียงพอ ถา้ มาชา้ อาจตอ้ งยนื แทนน่งั
จา่ ยค่าต๋วั คนละ ¥10

22.20 พักผ่อน หรือเดินเล่นดูชวี ติ ยามค�่ำ คืน

12

DAY 2 WELCOMe WULONG

อไปูห่ หพบลลลกั่ามุ อ่ยงยฟงก่าา้เนลรส-เือบั ะจชเพย่ีขฉมา้าฟนวฉง่าิวสงงชเวชเมปริ่งิง่ อืรยคง์ 08.00 ชิมอาหารเชา้ ทอ้ งถิ่น

ชมิ อาหารเชา้ แถวหนา้ โรงแรม มโี รตี
ใส่ไส้ไข่ แฮม ผกั รสชาติดี ขายอนั ละ ¥12

BReakfast
here!!

HOW-TO 08.30 เดนิ ทางไปหลมุ ฟา้ สะพานสวรรค์

ซ้อื ต๋วั
ไปหลมุ ฟา้
สะพานสวรรค์

St1e.p ไป Tourist Center
เดนิ ลงบันไดเลื่อนไปชน้ั ลา่ ง

¥ 35
30 นาที

Tourist อทุ ยานแหง่ ชาติ
Center หลมุ ฟา้ สะพานสวรรค์

Step 武隆天坑地缝国
家地质公园
2. ลงบนั ไดเล่อื นอกี ช้นั เพ่ือไปขึ้นรถ
09.05 ถงึ สะพานกระจก

ทางเขา้ หลุมฟ้าสะพานสวรรค์จะถงึ ก่อนสะพานกระจก
ถา้ อยากดสู ะพานกระจกกอ่ น ให้นงั่ รถบัสเลยไปอกี ป้าย

Ticket Ticket
here!!

¥ 135 แวะซอ้ื ต๋วั ราคา ¥25
หอุทลุมยาฟน้าแสหะง่พชาานตสิ วรรค์
ไปดูวิวมุมสูงของ
Tiankeng Sanqiao หลุมฟ้าสะพานสวรรค์
武隆天坑地缝国家地质公园
สะพานกระจก
玻璃桥
ปอหลเี ฉยี ว

13

DAY 2

WULONG

09.30 ถงึ ทางเขา้ หลมุ ฟา้ สะพานสวรรค์

เดนิ ย้อนกลับไปทีท่ างเข้าอุทยาน
5 นาที แหง่ ชาติหลมุ ฟ้าสะพานสวรรค์

HiGHlight!! สะพานกระจก อทุ ยานแหง่ ชาติ
Wulong หลมุ ฟ้าสะพานสวรรค์
Karst
武隆天坑地缝国
家地质公园

อุทยานแหง่ ชาติ ทางเข้าอทุ ยานแหง่ ชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
หลมุ ฟ้าสะพานสวรรค์ สังเกตไดจ้ ากตวั หนุ่ ยนต์บับเบลิ้ บีสเี หลืองตัวใหญ่อยู่ด้านหนา้

ที่เทยี่ วทางธรรมชาติทีย่ เู นสโกจัดใหเ้ ปน็ มรดกโลก ทางเข้าหลมุ ฟา้ สะพานสวรรค์
เมื่อปี ค.ศ.2007 เกดิ จากการยบุ ตัวของเปลือกโลก
ทำ� ใหเ้ กดิ หลุมธรรมชาตขิ นาดใหญ่ บางส่วนมี 天坑的入口
การดนั หนิ ให้สูงขนึ้ มาและเกดิ เป็นหลมุ 3 หลุม ระหว่าง เทยี นเคงิ เตอยู่โค่ว
หลุมมีลกั ษณะเปน็ ช่องว่างเหมอื นถ้�ำและเหมอื น
สะพาน การท่องเทีย่ วจึงตงั้ ชื่อ 3 สะพานให้ไพเราะว่า เม่อื เข้าไปทางเข้าจะเจอทีร่ อลิฟต์แกว้ ยืนตอ่ ควิ
สะพานมังกรฟา้ สะพานมงั กรเขียว และสะพานมังกร เพ่อื จะลงลฟิ ต์ไปดา้ นลา่ ง
ด�ำ ประตมิ ากรรมทางธรรมชาตอิ ายนุ ับล้านปแี ละมี
โรงเตยี๊ มท่ีจางอ้ีโหมวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีถ่าย การเดินชมหลมุ ฟา้ สะพานสวรรค์ จะตอ้ งลงลฟิ ตแ์ ก้วประมาณ
ทำ� ภาพยนตร์เร่ืองศกึ โค่นบัลลังกว์ ังทอง (Curse 100 ชั้นสกู่ น้ เหวลึก และเดนิ ลงบนั ไดอกี ประมาณ 200 กว่าข้ัน
of Golden Flower)

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
武隆天坑地缝国家地质公园
อู่หลงเทียนเคิงตเ้ี ฟ่งิ กว๋ั เจยี ต้ีจือ้ กงหยวน

14

ENTRANCE Guide mapอุทยานแห่งชาตหิ ลุมฟ้าสะพานสวรรค์
รวมระยะทางเดนิ 4 กโิ ลเมตร ใชเ้ วลา 2 ชัว่ โมง
▼ ลงลิฟต์
แกว้

125¥000- ระหวา่ งทางสังเกต เโดรินงเลตงไย๊ี ปมตามทางจะเจอ FREE
ขวามอื จะมองเห็น 天福官驿
มเี ก้ียวให้นงั่ ส�ำ หรบั ผาหนิ คล้ายรปู ช้าง เทยี นฝูกวนั อ้ี
คนไมอ่ ยากเดิน

มองย้อนกลับไปจะพบ สTะiaพnาlนoมnงั gกรฟ้า
สะพานมังกรฟา้
天龙桥

แวะถ่ายรปู ฟรี เดินต่อไป สนุกกับการ แลว้ จะ น�ำ้ ตก
กับไดโนเสารจ์ ากหนงั ถา่ ยรูปสองข้างทาง พบสะพาน
เรอ่ื งทรานฟอรเ์ มอร์ จากนั้นจะพบสะพาน มงั กรดำ�
มงั กรเขยี ว
FREE
สQะiพngานloมnงั gกรเขียว

青龙桥
หินแกะสลักมังกร

EXIT ST สHะeพilาoนnมgังกรด�ำ
หันหลังกลบั ไปจะมอง
เห็นหนา้ ผาคล้ายรปู 黑龙桥 
หน้าลิงกอรลิ ลา่
★★★

ห้องนำ้ �สะอาด
แนะนำ�ใหเ้ ข้าทนี่ ่ี!

หลังจากนน้ั นงั่ รถกอล์ฟเพอื่ ไปข้ึนรถบัสกลับ Tourist Center
¥ 15

15

DAY 2 11.30 เดินทางกลบั Tourist Center

WULONG

¥ 35 Tourist Center
30 นาที
游客中心
อทุ ยานแห่งชาติ
หลมุ ฟ้าสะพานสวรรค์

TRY 12.00 Check Out
ME!!
Check Out และเก็บกระเปา๋ ออกจากโรงแรม

12.45 ไปสถานีรถบสั อูห่ ลง

¥9 สถานีรถบัส
30 นาที Wulong

ฝง่ั ตรงข้าม 武隆客车站
Tourist Center

13.30 ถึงสถานรี ถบัสอูห่ ลง

รา้ นกว๋ ยเต๋ียวทอ้ งถ่ินริมทาง ฉงชิง่
มีหลายรา้ น ส่งั กว๋ ยเต๋ียว
หม่าลา่ กินคกู่ บั ไขต่ ม้ ชา อาหาร 重庆
ข้นึ ชื่อของทน่ี ่ี แนะนำ� ตา้ เสย่ี ว
เมีย่ น ก๋วยเตยี๋ วเสน้ ใหญ่ ¥ 60
2 ชวั่ โมง 30 นาที

สถานรี ถบัส สถานรี ถบสั
Wulong Sigongli

16.00 ถงึ สถานีรถบัส Sigongli 四公里站

เดินย้อนกลบั ทางเดมิ ตอนขามา
เพือ่ ไปข้ึนรถไฟฟ้า
10 นาที

16

DAY 2 16.00 ไป Xiaoshizi Station

WULONG

HiGHlight!! ใช้ Line 3 สายสนี �้ำเงิน
20 นาที
Jiefangbei Sigongli
Station

四公里站

Lianglukou
Station

两路口站

เปลี่ยนเปน็ สายสีแดง

ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเปย แหล่งเที่ยวใจ Xiaoshizi ¥3
กลางเมืองฉงชิ่ง มีห้างสรรพสินค้า Station
แบรนด์ดัง ร้านอาหาร และตึกสูงที่ 小什字站
สวยงาม สามารถเดินเล่นถ่ายรูป
ได้อย่างเพลิดเพลิน ขึ้นรถไฟฟา้ ฝงั่ Chaotianmen

ถนนคนเดนิ เจ่ยี ฟา่ งเปย ★★★ 16.30 เข้าท่ีพกั
解放碑步行街
เจี่ยฟา่ งเปยปูส้ ิงเจยี ห้องน้�ำสะอาด sleep
แนะน�ำใหเ้ ขา้ ทน่ี ่ี!

recCommended 7Days Inn Chongqing
Jiefangbei Center
Chongmao Hotel โรงแรมท�ำเลดี ราคาสบายกระเป๋า
ใกล้สถานี Xiaoshizi
โรงแรมราคาดี สะอาด 7天重庆解放碑中心店
อย่ยู า่ นสงบ แต่ใกล้
ถนนคนเดนิ เจย่ี ฟา่ งเป่ย 400000渝中区民族路92号
Tel: +86-23 6399 5788
THB 750-1,000 / room / 2 pax

XSitaaotisohnizi jiaoscthaatinognkou InterContinental Chongqing
โรงแรมดัง ท�ำเลทอง ตดิ ถนน
小什字站 小什字站 คนเดนิ เจยี่ ฟา่ งเปย ติดสถานรี ถไฟฟ้า
洲际酒店
Exit 5
400010渝中区民族路101号
Check-LIST Tel. +86-23 8906 6888
HOTEL THB 3,000-4,500 / room / 2 pax

สามารถจองโรงแรมล่วงหนา้ ผ่าน booking.com,
ctrip.com, agoda.com และ ripadvisor.com มใี ห้เลอื ก
ทง้ั ชำ�ระผา่ นบัตรเครดิตหรอื ชำ�ระทีโ่ รงแรม

17

DAY 2

WULONG

HiGHlight!! 20.00 เดนิ ทางไปท่าเรอื ลิ่วหม่าโถว

Hongyadong เรียกแท็กซ่จี าก “เจ่ยี ฟา่ งเปย” ไป “ท่าเรือลว่ิ หม่าโถว”

¥ 20
15 นาที

เจ่ียฟ่างเปย ท่าเรือล่วิ หมา่ โถว

ไปทา่ เรือล่ิวหมา่ โถว 重庆港六码头
去六码头
ชวล่ี ่วิ หม่าโถว

Ticket

117¥988- ปากทางเขา้ ท่าเรือ ทา่ เรอื ลิ่วหมา่ โถว
มีตขู้ ายตวั๋ เรือ
ล่องเรอื ชมแสงไฟยามค่�ำ คนื 重庆港六码头
ฉงช่ิงก่างลวิ่ หม่าโถว
ชมววิ แมน่ ำ�้ แยงซเี กยี ง และเมอื งฉงชงิ่ ยามคำ่� คนื
ไฮไลต์อยตู่ รงที่ไดเ้ ห็นหงหยาต้ง แบบเตม็ ตา 21.30 กลบั โรงแรม
ล่องเรือนาน 1 ชวั่ โมง 30 นาที
ควรไปซอ้ื ตวั๋ ที่ปากทางเขา้ ท่าเรือ เพราะสว่ นมากตวั๋ เรยี กแทก็ ซีจ่ ากทา่ เรือให้ไปส่งทโ่ี รงแรม
ล่องเรือท่ีขายตามทอ้ งถนนทว่ั ไป มกั จะขายแพงและ
เป็นเรือล�ำเล็ก ไม่ตรงต่อเวลา เพอื่ ความมัน่ ใจซือ้ ตัว๋ ¥ 20
ทีป่ ากทางเข้าเลย มหี ้องกระจกต้งั อยู่เห็นไดช้ ัดเจน 15 นาที

เวลาเรือออก ท่าเรือ โรงแรม
ล่วิ หม่าโถว
19.50 20.30 21.00 21.30

แนะนำ�ให้พกนามบตั รโรงแรมเพือ่ ใหแ้ ทก็ ซ่ี
ดูทอ่ี ยทู่ ตี่ ัง้ ของโรงแรม

ช่วงนี้การรอแท็กซนี่ นั้ คับคงั่ ให้เรยี กสามล้อแทนก็ได้
อาจจ่ายแพงกว่านิดหน่อย

18

DAY 3 discover dazu

กฉอลองชับกชมมจผาา่งิ เกาดหฉนิ -นิงเชแลกง่ิ่นตไะหปส้างตลจหา้ักยจู๋ าู๋ ต้ง 07.00 ชิมอาหารเชา้ ทอ้ งถน่ิ

BReakfast
here!!

อาหารเชา้ ริมทางมีมากมาย

07.30 ไปข้นึ รถไฟความเรว็ สงู

¥ 46.5 HOW-TO เดินทางไป Chongqing North Railway Station
ไปตา้ จู๋ เพ่อื ต่อรถไฟฟา้ ความเรว็ สงู ไปต้าจู๋
37 นาที
¥3 ใช้ Line 6 สีชมพู
Chongqing แลว้ เปล่ยี นเปน็ Line 10 สมี ่วง
North Railway
Station Xiaoshizi Hongtudi North Square of
重庆北站 Station Station Chongqingbei
Rialway Station
ซ้อื ตวั๋ รถไฟความเร็วสูง HOW-TO เลขขบวนรถ
เลขท่ีนง่ั
ต้องใช้ คดวูตา๋วัมรเรถว็ ไฟสงู เลขต้รู ถไฟ
พาสปอรต์ เรอวถอลกา
เวลาซ้อื ต๋ัว
นำ� เลขขบวนรถ มาเทียบหา Platform
ตอ้ งตรงเวลา ถา้ ตกรถ
ต้องซ้ือตวั๋ ใหมเ่ ท่านั้น! วิธีเดนิ ทางด้วยรถบัส

Dazunan ข้ึนรถไฟฟา้ ไปสถานี Caiyuanba Bus Station
Station ซอื้ ตั๋วรถบัสไปต้าจูร๋ าคา ¥45
大足南站 ถึงสถานีต้าจู๋ ต่อรถเมลส์ าย 205 ไปเป๋าติ่งซนั
ตา้ จหู๋ นานจ้ัน ราคา ¥3
รถมีทกุ 1 ชั่วโมง เทีย่ วสดุ ทา้ ยจากตา้ จหู๋ มด 6 โมงเยน็
เวลารถออกจากฉงชิง่ -ตา้ จู๋

07.34 - 08.11
10.30 - 11.07

เวลารถออกจากต้าจ๋-ู ฉงชงิ่

15.29 - 16.06
18.09 - 18.46

19

DAY 3 09.09 ถงึ สถานีตา้ จู๋

DISCOVER เรยี กแทก็ ซี่ไป “เปา๋ ติง่ ซนั ” Baodingshan
DAZU

¥ 100 ราคาเหมา ¥100
60 นาที

Dazunan เป๋าติง่ ซัน
Station
宝鼎山
13.30 ออกจากเปา๋ ติง่ ซนั

10.00 ถงึ เป๋าติ่งซนั HiGHlight!! เรียกแท็กซ่ีไป Dazunan Station

Baodingshan ¥ 100 ราคาเหมา ¥100-150
60 นาที

เปา๋ ต่งิ ซนั Dazunan
Station

14.50 ถึงสถานรี ถไฟความเร็วสงู 大足南站

แวะกินบะหม่เี กยี๊ วกอ่ นออกเดนิ ทาง

¥3 มีรถกอล์ฟ Lunch
บรกิ ารไปถึงทข่ี าย Time
ต๋วั หรอื เดิน
ก็ได้ไม่ไกลมาก

Ticket

¥ 135

15.29 เดินทางกลับฉงช่ิง

¥ 46.5 นงั่ รถไฟความเรว็ สงู
กลับฉงชงิ่

30 นาที

Dazunan Chongqing
Station North Railway
ทางทดี่ ีมาถึงสถานรี ถไฟ
กอ่ นเวลา 40 นาที Station

重庆北站

20

DAY 3 16.06 ถึงฉงช่งิ

DISCOVER1. Hon กลับมาถึง Chongqing North Railway Station
DAZU และเดนิ ทางไปหงหยาตง้

gyadong ใช้ Line 3 สายสีนำ้� เงิน
25 นาที
หงหยาตง้ อาคารโบราณขนาดใหญ่ 11 ชั้น รมิ แม่นำ้�
แยงซีเกยี ง มภี ัตตาคาร คาเฟ่ ร้านขายของฝาก Chongqing
และโรงแรมระดบั 5 ดาวตงั้ อยู่ North Railway
Station
2.CAhrotnsgqC in
Lianglukou ¥4
Station จากสายสนี ้�ำเงนิ
เปล่ยี นเปน็ สายสแี ดง
两路口站

g Geunotterai Xiaoshizi
Station

磁器口站

18.30 ไปหงหยาตง้ (Hongyadong)

น่งั รถไฟมาลงที่ Xiaoshizi Station
เดนิ จากถนนคนเดนิ เจ่ยี ฟา่ งเปยไปที่หงหยาตง้

Chongqing Guotai Arts Center หงหย1.าตง้ Cang Bai Rd.
ระหว่างทางไปหงหยาตง้ จะผ่านศนู ย์ศิลปะนี้ 3. Min Zu Rd.
ด้านในมีแสดงโชว์และคอนเสิรต์ เปน็ บางวนั Didu
Square
DINNER
Time Lin Jiang Rd. 2. Ba Yi Rd.
Wu Yi Rd.
3.เปด็ ปกั กง่ิ ถนนคนเ ิดน
Wu Si Rd. Times
เดนิ ข้ามฝง่ั จากศูนยศ์ ลิ ปะจะเจอร้านเปด็ ปกั ก่งิ Zou Rong Rd. Jiang Jia Rd. Square New York
Shouchailu Roast Duck อรอ่ ยและราคาไมแ่ พง New York
Jia
Fang Tower
Bei

21

DAY 4 HIP IN TOWN

เคดนแานิวัง่เฟะเเลคส่ฮน่เวิปบฉนแิ้ลTสงลคeาะชาsธทรtาิ่งช์bีแ่รมณeฮวdงะิวเออก2้ือาลตหาม์เลงกี คงิ ๋ นื 10.00 ชมิ อาหารหนา้ โรงแรม

ช้วนชว้ น
เน้ือและผักเสยี บไม้
จมุ่ ลวกในน้ำ�ซุปหมา่ ลา่
อาหารฉงชิง่ ที่ตอ้ งลอง

Must go! Brunch
Testbed2 Eling time
dandy Erchang

11.00 ไป Testbed 2 Eling Erchang

¥ 2 ใช้ Line 1 สีแดง
15 นาที

coffeeholic Jiaochangkou Eling
Station Station
Exit 2A

ออกจากทางออกเลีย้ วขวาผ่านปา้ ยรถเมล์
ขึ้นสะพานลอย เดินขึ้นไปตามทางจะเจอป้ายรถเมลม์ นิ ิบสั

How Are you?

ท่ี Testbed Eling Erchang มีคาเฟ่
มากมาย เหมาะสำ�หรบั วยั รนุ่ ควรแวะมา!

¥2

10 นาที

มี Shuttle Bus จาก ป้ายรถมินบิ สั Testbed 2
Testbed 2 บรกิ ารฟรี
★★★ ไปสถานีรถไฟฟา้

หอ้ งน�ำ้ สะอาด 22
แนะนำ� ให้เขา้ ที่น่!ี

DAY 4 17.00 ไปสวน Eling

HIP in TOWN

¥2
1 ปา้ ย

Testbed Eling Park

HOW-TO เดินเล่นสวนสาธารณะทเ่ี ห็นววิ เมอื งฉงชง่ิ
แบบพานอรามา
Chongqing
Cable car

Step ตัว๋ มใี หเ้ ลือก 2 แบบ
ต๋วั ไป-กลบั ¥30
1.

ตั๋วเท่ียวเดยี ว ¥20
เวลาเปิดปดิ 07.30-22.30 น.

*แนะนำ�ให้ซื้อตั๋วไปกลับ เพอ่ื จะไดก้ ลบั มาขึ้น เดนิ กลบั ทางเดมิ มาขน้ึ สถานี Eling
รถไฟฟ้าสถานเี ดมิ กลบั โรงแรม*
¥ 3 ใช้ Line 1 สแี ดง
St2e.p ขึ้นลิฟต์ไปช้นั สองรอเข้าควิ 15 นาที

ชว่ งเวลา 18.00-19.00 น. ของแต่ละวันจะมีผู้ใช้ Eling Xiaoshizi
บริการหนาแนน่ อาจต้องรอควิ 1 ชั่วโมง Station Station
เพ่ือขน้ึ เคเบลิ้ คาร์ Exit 5B

18.00 ไปขึ้นเคเบ้ลิ คารข์ ้ามแมน่ �้ำ แยงซเี กียง

ออกจากสถานีเลี้ยวขวามาเจอบันไดแลว้ เดินขน้ึ บันได
เพอ่ื ไปต่อคิวซ้อื ตวั๋ เคเบล้ิ คาร์

Ticket

¥-3200

23

DAY 5 DAY OF ART

08.00 อาหารเชา้ หน้าโรงแรม

เดดแูแนิวพะไเลปนต่นดถลมฉน้าาทดหนง่สีโาคบชววนรทิน่งิเายดสณตันิาซลวกยั์ฉือลฉศงางช่ือลิ ค่งิโปขนื ะว่ BReakfast
here!!
HiGHlight!!
ขา้ วหมแู ดง
Sichuan fine arts และเปด็ ยา่ ง
institute ยา่ นเจยี่ ฟา่ งเปย

09.00 ไปดูแพนด้าท่ี Chongqing zoo

¥ 2 ใช้ Line 2 สเี ขียว Zoo
20 นาที Station

Jiaochangkou
Station

Ticket

¥ 30

รอบนอกของมหาวทิ ยาลยั ศลิ ปะ 12.00 ไป Sichuan Fine Arts Institute
แห่งนี้ เตม็ ไปดว้ ยตกึ เพ้นต์เก๋ไก๋ ส่วนใน
มหาวิทยาลัยก็มจี ัดการศลิ ปะอย่บู อ่ ยๆ ¥ 30
เดนิ ไดเ้ พลดิ เพลนิ ทั้งวนั 30 นาที

Zoo Sichuan art school

24

DAY 5 17.00 ไปตลาดโบราณ Ciqikou

DAY OF ART เรียกแทก็ ซ่ีไป Sichuan Fine Arts Institute
ไปลงทีร่ ถไฟใตด้ ินสถานี Shiyou Rood Station

¥ 30
30 นาที

HiGHlight!! Sichuan Fine Shiyou Rood
Arts Institute Station
ตลาดโบราณ
Ciqikou ข้นึ รถไฟใตด้ นิ สถานี Shiyou Rood Station สายสแี ดง
ไปลงทีส่ ถานี Ciqikou

¥ 5 ใช้ Line 1 สแี ดง
30 นาที

Shiyou Rood Ciqikou
Station Station

18.00 กลบั ไปทีถ่ นนคนเดินเจียฟ่างเปย

¥ 5 ใช้ Line 1 สแี ดง
30 นาที

ตลาดโบราณฉอื ช่โี ขว่ แหลง่ รวม Ciqikou jiaochangkou
วัฒนธรรมโบราณ ของอรอ่ ย และ Station Station Exit 6A
ตกึ เกา่ ท่มี มี มุ ให้ถา่ ยภาพตลอดทาง
18.30 Night Market

Dinner
here!!

ขึ้นรถไฟใตด้ นิ สถานี Shiyou
Rood Station สายสแี ดง ไปลงที่
สถานี Ciqikou

25

DAY 6 BYE BYE Chongqing

ฉงชชมแเพิ่งไวดปิพะินศวิธท-าดัภาลพัณงากรกปะฑลรรอเ์บัะุงขรชกหอื่เารนันทคงุ ตสเมพท์ามพฯผฯา 08.30 เดินเทีย่ วในวัดพระอรหันต์

ถา้ พกั อยบู่ รเิ วณสถานี Xiaoshizi สามารถแวะ
“วดั พระอรหนั ต”์ เพอ่ื ไหวพ้ ระ ขอพรกอ่ นกลบั ได้

ค่าเข้า ¥10

How-to ¥ 10

go Jiangbei วดั พระอรหนั ต์
Airport
Station 罗汉寺

หลัวฮ่ันซ่ือ

15.00 ไป Jiangbei Airport 09.00 ไปศาลาประชาคม

¥6 เปล่ยี นสายสีชมพู ¥ 2 เปลย่ี น Line 1 สีแดง
Line 6 เป็น Line 10 มา Line 2 สเี ขยี ว
สีม่วง
130ช่วั นโามทงี
15 นาที

Xiaoshizi Hongtudi Terminal 3 Xiaoshizi Jiaochangkou Zengjiayan
of Jiangbei
Airport Station เดินตามปา้ ยทางออกเพอ่ื ไปเดนิ ชม “ศาลาประชาคม”
ศาลาประชาคม จัดแสดงงานคอนเสริ ต์ ระดับโลก
16.30 ถึง Jiangbei Airport Terminal 3 ให้ผู้นำ�และประชาชนเขา้ ชม

ขึ้นลิฟต์ไปท่ีชนั้ 3

ศาลาประชาคม

人民大礼堂

เหยนิ หมินต้าหล่ีถาง

FYI พพิ ิธภัณฑเ์ ข่ือนสามผา

สายการบนิ ไทยแอร์เอเชยี ปดิ เชค็ อิน 三峡博物馆
1 ชว่ั โมงก่อนเครื่องขึน้
ซันเสยี ป๋ออูก้ ว่นั
เกทปิด 30 นาทีกอ่ นเครอื่ งออก ฝั่งตรงขา้ มศาลาประชาคม คือ พพิ ิธภณั ฑเ์ ขอื่ นสามผา
ควรไปถงึ สนามบินก่อนเวลา 2 ชัว่ โมง หรือพพิ ิธภณั ฑซ์ านเสีย (Three Gorges Museum)
เปน็ อย่างตำ่ � ด้านในบอกเล่าเรอื่ งราวเกย่ี วกบั การสรา้ งเขือ่ นสามผา
เป็นที่จดั แสดงข้าวของ สมบตั ติ ่างๆ ทีข่ ุดพบ

26

When to Go • Things to pack

Spring - summer

Autumn - winter

๐C

30 สกภ่อคานวพเรดอเนิ ชาทก็คาางศ
25
20
15
10
5
0
-5

FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN MONTH

Mpaucskt!!! • กระติกนำ�้ • กลอ้ งถา่ ยรูป S•AAUDLANPITVRTEEARRV-EL

เมอื งจีนมีจดุ ให้เติมนำ้ �ดืม่ สามารถพกไปได้ทกุ ที่ ปลั๊กไฟเมอื งจนี
ตามสถานทีส่ าธารณะต่างๆ บางสถานท่ที ่องเที่ยว ไม่เหมือนเมอื งไทย
ช่วยประหยดั ค่านำ้ �ด่ืมได้ หา้ มใช้แฟลช พกไปด้วย
บางจดุ มีแต่นำ้ �ร้อน เพือ่ ความสะดวก
บางจุดมีน้ำ�เย็นดว้ ย • ไม้เซลฟ่ี

ใช้ไดท้ ุกทเี่ ช่นกัน

• พาสปอร์ต • เปิดโรมม่ิง ท• ิชWชIเูPปEียกหรือ
• พอ็ กเกต็ WI-FI (CHINA)
พกติดตวั ไว้เสมอ เตรียมห่อเลก็ ไป
เวลาเดนิ ทางดว้ ยรถไฟ สามารถใช้ทฉ่ี งช่งิ ได้ เขา้ เว็บไซต์ได้ หลายๆ ห่อ สำ�หรบั
ความเรว็ สงู เจา้ หน้าที่ ตามปกตเิ หมือนอยู่เมอื งไทย พกวันต่อวัน
จะขอตรวจ ไมห่ นักกระเปา๋

27

GET READY

เตรียมตัวให้พร้อม

การขอวีซ่าจีน TICKET

คนไทยสามารถอยใู่ นประเทศจีนไดน้ าน ไปฉงชิ่งกับแอร์เอเชียบินตรงทุกวัน
30 วัน ในการขอวซี า่ เขา้ ประเทศจีน 1 คร้ัง 3 เที่ยวบินต่อวัน

ส่ิงท่ีต้องเตรียม เท่ยี วไป 06.20-10.20 น.
13.50-18.00 น.
แบบฟอร์มค�ำรอ้ งขอวซี ่า 20.55-01.05 น.
หนงั สอื เดนิ ทาง (Passport) ต้องมอี ายไุ ม่นอ้ ยกว่า
6 เดอื น นบั จากวนั เดนิ ทาง และมหี นา้ วา่ งอยา่ งนอ้ ย 2 หนา้ เท่ยี วกลบั 02.50-04.30 น.
ใบจองตัว๋ เครือ่ งบนิ 11.10-13.20 น.
ใบจองทพี่ ัก/โรงแรม 18.55-21.05 น.
รูปถา่ ยปัจจบุ นั พ้นื หลังสขี าว ไมม่ ขี อบ หน้าตรง
เปิดหู ห้ามใสเ่ ส้อื สขี าว ห้ามใส่เครอ่ื งประดบั ถา่ ยไว้ไม่เกนิ SELF
6 เดอื น ขนาด 48 x 33 มม. จ�ำนวน 2 รปู CHECK-IN
คา่ ทำ� วซี า่ เข้า-ออก 1 ครั้ง 1,650 บาท
2 ครง้ั 2,650 บาท ใช้เวลาทำ� การ 4 วัน เพือ่ ความสะดวกและประหยดั
หมายเหตุ เวลาต่อแถวหนา้ เคานเ์ ตอร์
***แบบฟอรม์ และรายละเอยี ดการขอวีซ่าจีน สามารถ เราสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์
ตดิ ตอ่ บรษิ ทั ทัวรท์ ่รี ับขอวีซา่ จนี ได้โดยตรง หรือติดตอ่ มือถือ หรอื ต้คู ีออสท่ีสนามบิน
ศนู ย์ให้บริการรบั ย่ืนขอวซี า่ จีน ทอ่ี ยู่ 1550 อาคารธนภูมิ ดอนเมอื ง หากไมม่ ีกระเปา๋ ตอ้ ง
ชั้น 5 ถ.เพชรบุรตี ัดใหม่ มักกะสนั ราชเทวี กรงุ เทพฯ โหลดก็สามารถเดินตัวปลวิ เขา้
โทร. 02 207 5888 เว็บไซต์ visaforchina.org หรือ ไปชอ้ ปปิง้ ไดเ้ ลย แต่ถา้ มีกระเป๋า
สอบถาม แผนกกงสุล สถานทูตจนี โทร. 02 245 0888 ต้องโหลดก็เพียงแค่แวะดรอป
กระเปา๋ ทห่ี นา้ เคาน์เตอร์
กเ็ ปน็ อนั เสร็จสน้ิ

การกรอกบัตรขาเข้า-ออกจีน

กรอกใบ ตม. และสแกนนิ้ว ก่อนเขา้ ประเทศ

(นามสกลุ ) (นามสกลุ ) (ชอ่ื )
(ช่ือ)
(เลขท่หี นงั สือเดนิ ทาง) (สญั ชาต)ิ (เลขทห่ี นงั สอื เดนิ ทาง)
(ทอี่ ยู่ในประเทศจีน)
(ชาย) (หญงิ )
ปี-เดือน-วัน (เกดิ ) ((สชาญั ย)ชาต(ห)ิ ญงิ ) ปี-เดือน-วัน (เกดิ ) (ประชมุ ) (เยีย่ มชม) (พักผอ่ น)
(เทีย่ วบนิ ) (เลขทวี่ ีซา่ ) (หาเพอ่ื น) (ท�ำ งาน) (เรยี น)
(สถานทอ่ี อกวีซา่ )
(เทยี่ วบิน) (กลับบา้ น) (ตัง้ ถ่ินฐาน) (อื่นๆ)
(ลายมอื ชือ่ )
▲ จดุ ประสงคก์ ารเดินทาง (เลือกเพียงหน่ึง)

(ลายมือช่อื )

28

GET READY

เตรียมตัวให้พร้อม

การใช้เงิน APPLICATION

GOOGLE TRANSLATE

ตัวช่วยในการแปลภาษาจนี เป็นไทย
แปลไทยเปน็ จีน พร้อมการออกเสยี ง
ทถ่ี ูกตอ้ ง มีไว้เหมือนมลี ่ามไปด้วย

GOOGLE MAP

ทางตรง ทางลัด หาได้จากทีน่ ี่

COMPASS

เข็มทิศ เอาไว้ดทู ิศทางของถนน

METRO CHONGQING SUBWAY

Application เส้นทางรถไฟใต้ดิน
สำ�หรับ Android

CHONGQING METRO

Application เส้นทางรถไฟใต้ดิน
สำ�หรับ App iOS

สกุลเงนิ หยวนจนี S.0.S ประโยคช่วยชีวิต
ใชเ้ งิน “หยวน” (Yuan) หรือ เหรินหมนิ ป้ี (renminbi)
ภาษาพูดเรียกวา่ “ไขว้” (kuai) เชน่ 1 kuai 2 kuai เวลามีคนเข้ามาขายของ / แท็กซีช่ วนขน้ึ รถ
ไมเ่ อา 不要 ปู๋ เยา่ / เอา 要 เยา่
สญั ลักษณ์ CNY, RMB, CN¥, ¥, 元, เวลาตกลงราคาซ้อื ของ
Y500, 500 元 , RMB 500 ไมต่ กลง 不好 ปหู้ า่ ว / ตกลง 好 หา่ ว
เวลามคี นจนี เขา้ มาพดู ภาษาจีนใส่ไฟแลบ
อัตราแลกเปลีย่ นโดยประมาณ และเราฟงั ไม่ร้เู รอื่ ง
1 หยวน = 5.3 บาท ฉนั ไมเ่ ขา้ ใจ 我不懂 หวอ่ ปู้ ตง่
คิดเป็นเงินบาทแบบง่ายๆ X 5 เขา้ ไป ตะโกนบอกใหเ้ ขารอเรากอ่ น
รอเดย๋ี วกอ่ น 等一下 เตง่ิ อ๋ี เซย่ี ะ
เศษสตางค์ มหี นว่ ยเปน็ เหมา ถา้ แทก็ ซี่ขับเรว็ เกนิ ไป
ธนบัตรท่ีใหญ่ท่สี ุด คือ 100 ชา้ ๆ หนอ่ ย 慢一点 มา่ น อิ เตย่ี น
รองลงมา คอื 50, 20, 10, 5 และ 1 ตามลำ�ดับ บอกราคามาแพงมาก
แพงเกนิ ไป 太贵了 ไทก่ ยุ้ เลอ่ ะ
110,120 เบอร์โทรศัพท์จำ�เป็น ต่อราคา
ลดราคาลงหนอ่ ยไดม้ ย้ั ?
Tourist Complaints Hotline:
MTeul.n6i3c7ip05a5l 2F5ir,sPto-lAicied: TCeel.n1t1e0r: Tel. 120 能便宜点儿吗

29 เหนิง เผียน อี๋ เตี่ยน มะ

SPEAK ศัพท์ง่ายๆ

สวัสดี 你好 หนี-หา่ ว หนง่ึ 一 อี หนง่ึ รอ้ ย 一百 อ-ิ ไป
คุณ หน่ี สอง 二 เออ้ ร์ สองรอ้ ย 两百 เหลียง-ไป่
ผม, ฉัน 你 หว่อ สาม 三 ซาน สามรอ้ ย 三百 ซาน-ไป่
เขา, เธอ ทา ส่ี 四 ซอ่ื สร่ี อ้ ย 四百 ส้ือ-ไป่
ดี 我 หา่ ว หา้ 五 อู่ หา้ รอ้ ย 五百 อู๋-ไป่
ไม่ด ี ปู้-ห่าว หก 六 ลิว่ หกรอ้ ย 六百 ล่วิ -ไป่
ดมี ย้ั ? 他 她 ห่าว-มา เจด็ 七 ชี เจด็ รอ้ ย 七百 ชี-ไป่
ใช่ ซ่ือ แปด 八 ปา แปดรอ้ ย 八百 ปา-ไป่
ไม่ใช่ 好 ปู๋-ซอื่ เกา้ 九 จ่วิ เกา้ รอ้ ย 九百 จว๋ิ -ไป่
สบิ 十 สอื หนง่ึ พนั 一千 อิ-เชียน
不好

好吗不是

ขนึ้ รถ 上车 ซ่งั -เชอ ขอบคณุ 谢谢 เซีย่ เซยี่
ลงรถ 下车 เซยี ะ-เชอ ขอโทษคะ่ / ครบั 对不起 ตุย้ -ป้-ู ฉี่
ออกเดินทาง 出发 ช-ู ฟา ชา้ หนอ่ ย 慢点! ม่าน-เตี่ยน
ก่ีโมง 几点 จ๋ี-เตย่ี น ลองดอู กี ครง้ั 再试试。 จา้ ย ซ่อื ซ่อื
สัมภาระ 行李 สงิ -หลี่
รถบัส 大巴 ต้าปา
จอดรถ 停车 ถงิ -เชอ

ซ้อื ของ 买东西 ใหม-่ ตง-ซี ห้องน�้ำ ไปทางไหน 洗手间在哪里?
เงินหยวน 人民币 เหรนิ -หมนิ -ป้ี ส-ี โส่ว-เจียน-จา้ ย-หนา-หล่ี
สวยงาม 漂亮 เพี่ยว เล่ยี ง ราคาเท่าไหร่ 多少钱 ?ตัว-สา่ ว-เฉียน
อนั น้ี 这个 เจ้อ-เกอ้ ลดราคาหนอ่ ย 便宜点 เผยี น-อี-๋ เตยี่ น
อนั นั้น 那个 น่า เกอ้ กรุณาเขา้ ควิ 请排队 ฉ่งิ -ไผ-ตุ้ย
ใหญ่ไป 太大 ไท่-ต้า อย่าแซง 别插队 เป๋ีย-ชา-ต้ยุ
เลก็ ไป 太小 ไท-่ เสยี่ ว ตรงน้เี พอ่ื นฉันน่งั 这里是我朋友的座位
เจอ้ -หล่-ี ซือ่ -หวอ่ -เผงิ -โหย่ว-เตอ-จ้วั -เวย่
กนิ ข้าว 吃饭 ชอื -ฟา่ น ไมม่ ที ว่ี า่ งแลว้ 没有空了 เหมย-โหย่ว-ค่ง-เลอ
ด่มื น้ำ� 喝水 เฮอ-สุย่ คุณนัง่ ไม่ได้ 你不可以坐 หน่ี-ป-ู้ เขอ-อี่-จ้ัว
น้�ำ รอ้ น 水 ไค-สยุ่
น�้ำ เย็น 凉水 เหลียง-สุย่ เน้ือหมู 猪肉 จโู รว่ เผด็ มาก
น้�ำ แข็ง 冰块 ปงิ -ไขว้ เน้อื วัว 牛肉 หนวิ โรว่
ข้าวสวย 米饭 หม-ี่ ฟ่าน เน้ือแพะ 羊肉 หยางโร่ว 很辣
ขา้ วตม้ 稀饭 ซี-ฟา่ น เนื้อไก่ 鸡肉 จีโร่ว
ชาม 碗 หว่าน เนือ้ แกะ 羊肉 หยางไผ เห่ิน-ลา่
ตะเกียบ 筷子 ไขว้-จื่อ ปลา 鱼 หยู๋ เผ็ดนอ้ ย
ชอ้ น 汤匙 ทัง-ฉือ ก้งุ 虾 เซยี
เบียร์ 啤酒 ผี-จว่ิ ไส้กรอก 香肠 เซียงฉาง 有点辣
บรกิ ร 服务员 ฝ-ู วู่-หยวน ลูกชิ้น 肉丸 โร่วหวา๋ น
โหย่ว เต่ียน ลา่
ไมเ่ ผด็

不辣

ป-ู๋ ลา่

30

DID YOU KNOW?

รู้หรือไม่?

2ฉงชงิ่ ดเดว้นิ ทยางรสถะดไวฟก ฟา้
คนมาเที่ยวแค่
ไดส้ บายๆ
การหาโรงแรมหรือ
ตูข้ ายนำ้ �ส้มคน้ั สดจากลูก มีตง้ั อยูต่ ามสถานรี ถไฟฟ้า ท่ีพัก ควรหาแถวยา่ น
เจอตู้นท้ี ่ีไหน หยอดเหรยี ญลม้ิ ลองความสดช่นื กันได้ Jiefangbei (เจ่ยี ฟ่างเปย)
งา่ ย สะดวก ใกลท้ ีเ่ ทย่ี ว
น่ังแทก็ ซี่ในฉงช่ิง หลายจดุ

แท็กซี่เมืองฉงชิ่งมีสีเดียวคือ “สีเหลือง”

แท็กซี่ในจีน หอ้ งนำ้ �ตามสถานีรถและสถานทีท่ อ่ งเท่ยี วต่างๆ
มกั เป็นแบบนงั่ ยอง ไม่คอ่ ยมโี ถชกั โครก ผู้มีปัญหา
รับผ้โู ดยสารได้ หัวเขา่ อาจไม่สะดวกนัก

4 คน / 1 คัน ห้องนำ้ �ในสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆ มกั จะสะอาด
เข้าได้
เดินทาง 3 คนขึ้นไป
ก่อนเข้ารถไฟใตด้ ิน
ใชบ้ ริการแท็กซี่ สะดวกและประหยัดเวลากวา่ มาก จะมีเคร่ืองสแกนกระเป๋า
เพ่ิมค่ารถจากรถเมลต์ ่อคนไมม่ ากนกั และสแกนขวดนำ้ �
สามารถพกนำ้ �เขา้ ได้
• ราคาแท็กซ่ีเริม่ ต้นท่ี ¥ 10 บวกทิปอกี ¥ 1 ทุกคร้ัง แต่ควรแยกขวดน้ำ�
ท่ีพกมาออกจากกระเป๋า
สมมตมิ ิเตอร์ราคา ¥ 10 ต้องจ่าย ¥ 11 เปน็ เรอื่ งปกติ เพอื่ ความสะดวก
ของท่ีน่ี ในการสแกน

การเปล่ยี นสายรถไฟฟา้
จากสายสหี นึ่ง ไปอกี สหี นง่ึ
สามารถเดนิ ข้ึนรถไฟฟา้
ได้เลย แล้วค่อยไปจา่ ย
สว่ นตา่ งท่ปี ลายทาง
ไมต่ อ้ งออกจากสถานแี ล้ว
ซื้อตว๋ั เพอ่ื เปลยี่ นสายใหม่

31

HAPPY JOURNEY
........../........../..........

date month year


Click to View FlipBook Version