The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanokpat9080, 2021-04-19 12:32:45

นำเสนอ

นำเสนอ

ยนิ ดตี ้อนรับ
สู่

แหล่งทอ่ งเทย่ี วและแหล่งเรียนรู้ ตำบลมชี ัย

แหลง่ เรยี นรูท้ างศาสนาและประวตั ิศาสตร์
วดั จอมมณี

หมู่ 1 ชมุ ชนจอมมณี ตาบลมีชยั อาเภอเมือง
จงั หวดั หนองคาย

สภำพท่วั ไป:

วดั จอมมณี ตง้ั อย่รู มิ ถนนแกว้ วรวฒุ ิ (ทางหลวงหมายเลข 242) ภายในตวั จงั หวดั
หนองคายหรอื ในเขตเทศบาลเมอื งหนองคาย ใกลส้ ะพานมติ รภาพไทย-ลาว แหง่ ท่ี 1
สภาพโดยรอบเป็นชมุ ชนหนาแน่น สภาพพืน้ ท่ีเป็นท่ีราบรมิ แมน่ า้ โขง เกิดจากการทบั ถม
ของตะกอนตะพกั ลานา้

ยุคทำงโบรำณคด:ี
ยคุ ประวตั ศิ าสตร์

สมัย/วฒั นธรรม:
สมยั ลา้ นชา้ ง, สมยั รตั นโกสนิ ทร์

อำยุทำงโบรำณคด:ี
พ.ศ.2098, พทุ ธศตวรรษท่ี 22, พ.ศ.2460

สำระสำคัญทำงโบรำณคด:ี
วดั จอมมณีเป็นวดั ราษฎร์ สงั กดั มหานิกาย สรา้ งขนึ้ เม่อื พ.ศ.2460 ไดร้ บั พระราชทางวิสงุ คามสมี าเม่อื พ.ศ.2533 หลกั ฐาน
ทางโบราณคดีท่ีสาคญั ภายในวดั คือ จารกึ ตวั อกั ษรไทยนอ้ ย 1 หลกั ซง่ึ ไดร้ บั การประกาศขนึ้ ทะเบยี นโบราณวตั ถแุ ลว้
หลกั ฐานทางโบราณคดีท่ีสาคญั ภายในวดั ไดแ้ ก่ จารกึ 1 หลกั ปัจจบุ นั ปักตงั้ อยทู่ ่ีแท่นปนู เบอื้ งหนา้ ดา้ นซา้ ยของอโุ บสถ
ภายในกาแพงแกว้ มีการสรา้ งหลงั คาขนาดเลก็ คลมุ จารกึ
จำรึกวัดจอมมณี ทาจากหินทราย ลกั ษณะเป็นทรงใบเสมา กวา้ ง 70 เซนตเิ มตร สงู 110 เซนตเิ มตร หนา 8 เซนตเิ มตร
จารกึ ตวั อกั ษรไทยนอ้ ย ภาษาไทย ทงั้ 2 ดา้ น คน้ พบเม่อื ปี พ.ศ.2518 สภาพผวิ จารกึ บางสว่ นแตกรอ่ นหลดุ ออก โดยเฉพาะ
ดา้ นท่ี 2 ผิวหินแตกรอ่ นออกเป็นสว่ นใหญ่
เนือ้ หาโดยสงั เขปของจารกึ ดา้ นท่ี 1 (ดา้ นท่ีหนั เขา้ หาอโุ บสถหรอื หนั ไปทางทิศใต)้ เป็นพระบรมราชโองการของสมเด็จพระ
บรมบพิตรเป็นเจา้ เหนือหวั (พระเจา้ ไชยเชษฐาธิราช) และพระราชมารดา (พระนางยอดคา หรอื พระนางหอสงู พระราชธิดา
พระเมืองเกษเกลา้ แหง่ อาณาจกั รลา้ นนา พระอคั รมเหสีพญาโพธิสาลราช) ใหพ้ ระยานครและขนุ นางผใู้ หญ่สรา้ งศิลาจารกึ
หลกั นี้ และชว่ ยกนั ทานบุ ารุงศาสนา รวมทง้ั กาหนดเขตกลั ปนาท่ีดนิ และอทุ ิศทาสโอกาสแกว่ ดั
ขอ้ ความบรรทดั ท่ี 1 ของจารกึ ดา้ นท่ี 1 ระบุ จ.ศ.917 ซ่งึ ตรงกบั พ.ศ.2098 อนั เป็นสมยั ท่ีพระเจา้ ไชยเชษฐาธิราชปกครอง
ราชอาณาจกั รลา้ นชา้ ง (พ.ศ.2093-2115)
สว่ นจารกึ ดา้ นท่ี 2 สรา้ งสมยั พระมหาธรรมกิ ราชาธิราช กลา่ วถึงการถวายท่ีดนิ แก่วดั มณีเชษฐาราม
ช่ือกษัตรยิ ์ “พระมหาธรรมกิ ราชาธิราช” อาจเป็นพระวรวงศาธรรมกิ ราชท่ีปกครองราชอาณาจกั รลา้ นชา้ งในช่วง พ.ศ.2141-
2165 หรอื พระเจา้ สรุ ยิ วงศาธรรมกิ ราชท่ีปกครองราชอาณาจกั รลา้ นชา้ งในชว่ ง พ.ศ.2181-2238 พระองคใ์ ดพระองคห์ น่งึ
อย่างไรก็ตาม ยงั ไมช่ ดั เจนว่าวดั จอมมณีจะเป็นวดั มณีเชษฐารามตามท่ีปรากฏในจารกึ เน่ืองจากจารกึ อาจถกู เคล่อื นยา้ ยมา
จากท่ีอ่ืน ประกอบกบั ยงั ไมพ่ บโบราณสถานและหลกั ฐานทางโบราณคดีอ่นื ๆ ในพืน้ ท่ีวดั จอมมณีท่ีรว่ มสมยั กบั จารกึ

วดั มีชยั ทา่

วดั มีชยั ท่า
หมวดหมู่ : วดั
ทอี่ ยู่
เจา้ อธิการประมาตย์ ปญญาวโร ถนนแก้ววรวฒุ ิ
จงั หวัดหนองคาย
โทรศัพท์
0-4242-1472

เรอื ลอยองั คารแมน่ า้ โขง วดั มีชยั ทา่

เรอื ลอยองั คาร วดั มีชยั แหง่ ใหม่ ตาบลในเมืองใกลส้ ะพาน
ไทยลาว พระธาตกุ ลางนา้

สถำนทที่ อ่ งเทยี่ วหนองคำย
สถำนทที่ อ่ งเทยี่ วในประเทศไทย
วันเปิ ดทำกำร: ทกุ วนั
เวลำเปิ ดทำกำร: 06.00 - 19.00 น.

สวนสำธำรณะหนองถน่ิ สวนสาธารณเพ่ือการพกั ผอ่ นและออกกาลงั ของเทศบาล เพ่ือประชาชนชาว
จงั หวดั หนองคายทกุ คน ตงั้ อยบู่ รเิ วณสถานีรถไฟเก่า ติดกบั วดั มีชยั ทงุ่ และเป็นสถานท่ีจดั งานลอยกระทง
(วนั เพ็ญเดอื น 12) ของจงั หวดั หนองคาย

วัดจนั ทรสำมคั คี หรอื เดมิ ทีชาวบา้ นเรยี กวา่ “วดั โคก

แมงเงา” ตงั้ อยทู่ ่ีบา้ นโคกแมงเงา ตาบลมีชยั อาเภอเมือง
จงั หวดั หนองคาย ตงั้ ขนึ้ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๑๑ เดิมมีเนือ้ ท่ี ๖ ไร่ ๓
งาน ปัจจบุ นั ไดข้ ยายเนือ้ ท่ีออกเป็น ๔๖ ไร่ บรเิ วณวดั หนาแนน่
ไปดว้ ยตน้ ไมน้ านาพนั ธุ์ มีความรม่ ร่นื เงียบสงบ เหมาะเป็น
สถานท่ีสปั ปายะและปฏบิ ตั ิธรรมอยา่ งย่งิ

แหลง่ เรยี นรูด้ า้ นการศกึ ษา
โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นโคกแมงเงา

ท่ีอยู่ : หมทู่ ่ี 7 บา้ นบา้ น
สามคั คี (โคกแมง
ตาบล : เงา)
อาเภอ : มีชยั
จงั หวดั : เมืองหนองคาย
รหสั ไปรษณีย์ : หนองคาย
โทรศพั ท์ : 43000
0-429-90927

โรงเรยี นเทศบาล 5 มชี ยั วิทยา

หมทู่ ่ี 4 ถนนมีชยั บา้ นดอนแดง ตาบลมชี ยั
อาเภอเมืองหนองคาย จงั หวดั หนองคาย
43000

สวนเพาะพนั ธดุ์ อกไม้
ชมุ ชนดอนกลาง

หมู่ 9 ชมุ ชนดอนกลาง ตาบลมีชยั

แหลง่ เรยี นรูด้ า้ นการศกึ ษา
กศน.ตาบลมีชยั

หมู่ 7 ชมุ ชนโคกแมงเงา ตาบลมีชยั

บา้ นหนงั สอื ชมุ ชน
ดอนแดงใต้ หมู่ 3 ตาบลมีชยั

บา้ นหนงั สอื จอมมณี
หมทู่ ่ี 1 ชมุ ชนจอมมณี ตาบลมีชยั

หอ้ งสมดุ เคล่อื นท่ีสาหรบั ชาวตลาด ชมุ ชนดอนแดงเหนือ
หมู่ 3 ชมุ ชนดอนแดงเหนือ ตาบลมีชยั


Click to View FlipBook Version