The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Dee Jay Jay, 2019-06-12 05:32:09

Raport o stanie Gminy Osjaków

Raport o stanie Gminy Osjaków

RAPORT

o stanie Gminy Osjaków za 2018 rok

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Osjaków

Raport o stanie gminy za 2018r został opracowany zgodnie z art. 28aa ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019.506/ .

Zebrane materiały od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, instytucji, są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację
gminy pod względem gospodarowania jej zasobami oraz zarządzania.

Co roku, na zebraniach wiejskich, przedstawiamy mieszkańcom gminy szczegółowe dane
o budżecie gminy, dochodach i wydatkach oraz o realizacji planowanych zadań.

Myślę, że zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach są efektem dobrej współpracy. Przemyślane
decyzje dotyczące rozwoju Gminy Osjaków oraz wytężona praca Rady Gminy, Kierownictwa
Urzędu Gminy i pracowników samorządowych, przy wsparciu Sołtysów i licznych organizacji spo-
łecznych działających na terenie Naszej Gminy, przyniosła wymierne efekty w postaci realizacji
wielu projektów inwestycyjnych i społecznych. Dzięki dobrym decyzjom i pozyskanym środkom
zewnętrznym zrealizowaliśmy wiele znaczących inwestycji, utrzymując gminę w stabilnej sytuacji
finansowej.

Wnioskując do Wysokiej Rady o określone inwestycje mam zawsze na myśli rozwój Gminy
i dobro mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem

// Spis treści

Spis treści

Zarządzanie Gminą.....................................................................................................................4 Gospodarka nieruchomościami..............................................................................................47

Demografia......................................................................................................................................9 Gospodarowanielokalami komunalnymi..........................................................................50
Finanse..............................................................................................................................................10

Inwestycje ........................................................................................................................................13 Ochrona przeciwpożarowa.......................................................................................................54
Oświata i wychowanie.................................................................................................................57

Drogi gminne..................................................................................................................................28
Oświetlenie uliczne .......................................................................................................................30
Kształtowanie polityki przestrzennej....................................................................................31

Rynek pracy....................................................................................................................................35

Pomoc Społeczna ..........................................................................................................................71

Programy zdrowotne..................................................................................................................37 Przeciwdziałanie patologiomspołecznym...........................................................................79
Urząd Stanu Cywilnego.............................................................................................................38 Kultura i dziedzictwo narodowe.............................................................................................82
Współpraca zorganizacjami pozarządowymi.................................................................40
Ochrona środowiska ...................................................................................................................41

Infrastruktura techniczna.........................................................................................................45 Podsumowanie...............................................................................................................................92

Opracował: Urząd Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26 3 / 92
Data opracowania: 30 maja 2019 r.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Zarządzanie Gminą // Zarząd Gminy

Zarządzanie Gminą

Podstawowym celem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie klientom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową.

Do zadań własnych gminy należy między innymi dbałość o porządek publiczny, oświatę,
kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez
administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności kraju.

Zarząd Gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym, którego
kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. Funkcję Wójta sprawował w 2018
roku i sprawuje nadal Jarosław Trojan. Realizację spoczywających na gminie zadań własnych, za-
dań zleconych, zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administra-
cji rządowej

Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych:

► Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

► Szkoły Podstawowej,

► Publicznego Przedszkola,

► poprzez współpracę z instytucjami kultury:

o Gminnym Ośrodkiem Kultury,

o Gminną Biblioteką Publiczną,

► jednostkami pomocniczymi /sołectwami/ oraz licznymi organizacjami społecznymi.

4 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Zarządzanie Gminą // Zarząd Gminy

W skład kierownictwa Urzędu Gminy wchodzą:

► zastępca Wójta Gminy
o Renata Kostrzycka,

► sekretarz Gminy
o Zbigniew Pustkowski,

► skarbnik Gminy
o Wiesława Rynkiewicz do lipca 2018r.
o Aleksandra Kapuścińska od sierpnia 2018 r.

► kierownik Referatu Infrastruktury Drogowej, Technicznej i Ochrony Środowiska
o Wioletta Sroka,

► zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
o Anna Kleszczyńska.

Jednostkami organizacyjnymi kierowali:
► Szkołą Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

o Hanna Kołodziej - dyrektor,
o Katarzyna Wojcieszek z-ca dyrektora,
► Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
o do lipca 2018 r. Emilia Kałuża,
o od sierpnia 2018 r. Ewa Wieczorek,
► Publicznym Przedszkolem w Osjakowie
o Elżbieta Muszyńska,
► Klubem Dziecięcym w Drobnicach
o Elżbieta Muszyńska
Instytucjami kultury kierowali:
► Gminnym Ośrodkiem Kultury
o Mirosława Kłobus,
► Gminną Biblioteką Publiczną
o Barbara Domagała.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 5 / 92

// Zarządzanie Gminą // Rada Gminy

Rada Gminy
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy Osjaków jest organem stanowiącym
i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach.
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce
i porządek obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców.
Radę Gminy Osjaków tworzy 15 radnych.
W okresie od 1 stycznia do 16 listopada 2018 r. skład Rady Gminy przedstawiał się następująco:
► Ryszard Drutowski – Przewodniczący Rady Gminy
► Jolanta Niepiekło – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
► Jan Zatwarnicki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
► Waldemar Jabłonka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
► Urszula Czerniak – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego
► Bronisława Felusiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
► Waldemar Walasik – Przewodniczący Komisji Rolnictwa
► Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu
► Jacek Drutowski
► Michał Foręc
► Renata Drab
► Ireneusz Kowalczyk
► Arkadiusz Wojcieszek
► Zdzisław Kałużny
► Elżbieta Waloch

6 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Zarządzanie Gminą // Rada Gminy

Od 19 listopada 2018 r. Rada Gminy działa w składzie:
► Ryszard Drutowski - Przewodniczący Rady Gminy
► Sylwia Walczak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
► Urszula Czerniak - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
► Bronisława Felusiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
► Sławomir Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu
► Jan Zatwarnicki - Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji
► Piotr Przygoda
► Robert Rabenda
► Mateusz Rogala
► Waldemar Walasik
► Arkadiusz Wojcieszek
► Roman Wróbel
► Jarosław Drutowski
► Anna Janus
► Dominik Peliński
Radni pracują w ramach 4 komisji stałych:
► Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
► Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu
► Komisji Rewizyjnej
► Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 7 / 92

// Zarządzanie Gminą // Zestawienie dokumentów programowych

Zestawienie dokumentów programowych

Zestawienie dokumentów programowych Gminy Osjaków

Tabela 1

Lp. Nazwa strategii, Nazwa aktu Czas
programu, planu wprowadzającego obowiązywania

1 Strategia Rozwoju Gminy Osjaków Uchwała Nr XXVII/153/2016 2015-2022
na lata 2015-2022 z dnia 03.10.2016r.

2 Program Rewitalizacji Uchwała Nr XXXIX/214/2017 2023
Gminy Osjaków do 2023r. z dnia 19.06.2017r.

3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Uchwała Nr XXXIX/215/2017 2016-2020
dla Gminy Osjaków na lata 2016-2020 z dnia 19.06.2017r.

4 Gminny Program Ochrony Zdrowia Uchwała Nr XVI/91/2016 2016-2020
Psychicznego na lata 2016-2020 z dnia 22.01.2016r.

Uchwała Nr XIX/112/2016
z dnia 06.04.2016r.

5 Program Usuwania Azbestu Uchwała Nr XXXVII/190/2013
z terenu gminy Osjaków z dnia 17.09.2013r.

6 Plan Przestrzennego Zagospodarowania Uchwała Nr XIX/92/2004
Gminy Osjaków z dnia 12.07.2004 r.

Program Przeciwdziałania Przemocy

7 w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Uchwała Nr XLVI/245/2018 2018-2027
w Rodzinie w Gminie Osjaków z dnia 30.01.2018r.

na lata 2018-2027

8 Program Wspierania Rodziny w Gminie Uchwała Nr XXXIX/211/2017 2018-2020
Osjaków na lata 2018-2020 z dnia 19.06.2017r.

8 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Demografia // Zestawienie dokumentów programowych

Demografia

Zgodnie z danymi ewidencji ludności Urzędu Gminy w Osjakowie na terenie gminy
zameldowanych na pobyt stały jest 4 765 osób (stan na 31.12.2018 r.). W 2018r odnotowano ujemny
przyrost naturalny ludności:

► liczba zgonów mieszkańców gminy 54,
► liczba dzieci urodzonych 34.

Statystyka z podziałem na wiek i płeć mieszkańców.

Tabela 2

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem

0-2 74 73 147

3 23 26 49

4-5 55 44 99

6 35 23 58

7 35 25 60

8-12 154 152 306

13-15 77 65 142

16-17 51 51 102

18 26 24 50

19-65 1562 0 1562

19-60 0 1316 1316

> 65 294 0 294

> 60 0 580 580

ogółem 2386 2379 4765

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 9 / 92

// Finanse // Dochody i wydatki budżetu Gminy Osjaków

Finanse

Informacja dotycząca finansów Gminy Osjaków sporządzona została w oparciu o sprawozdania
budżetowe.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Osjaków

Dochodami budżetu są : dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe
określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i przekazywania subwencji oraz
dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zestawienie dochodów Gminy Osjaków przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3

I. Dochody własne wykonane w 2018 roku (17,6 % do ogółu dochodów)

L.p. OGÓŁEM 4 391 701,77
2 007 354,98
Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, hipoteki w 1 342 364,32
1 tym: 664 990,66
2 od osób fizycznych
1 553 448,78
3 od osób prawnych
Opłaty (sprzedaż wody, opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, wyżywienie szkoła, przedszkole, 396 910,59
398 408,64
4 za korzystanie z usług przedszkolnych,koncesje na alkohol, usługi opiekuńcze, wywóz fekaliów, wywóz
odpadów, czynsze) 35 578,78
Dochody inwestycyjne: wpłaty mieszkańców na kanalizację, montaż instalacji fotowoltaicznych i kotłów

5
CO

6 Dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaż działek, płytek chodnikowych, złomu
Inne dochody: odsetki, koszty upomnienia, wieczyste użytkowanie, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja

7 z tyt. terminowego przekazania podatku, prowizja od wypłacanych świadczeń zus, kapitalizacja odsetek,
dochody z tyt. pobierania Funduszu Alimentacyjnego

II. Inne źródła dochodów (82,4% do ogółu dochodów)

L.p. OGÓŁEM 20 563 607,26
8 Subwencja wyrównawcza 2 734 542,00
9 Część równoważąca 15 658,00
10 Subwencja oświatowa 4 653 264,00

11 Dotacje na zadania zlecone 6 410 452,57
12 Dotacje celowe na zadania własne GOPS 282 141,75
13 Dotacje celowe na zadania własne- oświata 162 577,90
14 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

15 Osoby fizyczne 2 633 901,00

16 Osoby prawne 22 490,69

17 Dotacje celowe inwestycyjne 3 301 069,95

18 w tym unijne 2 509 251,95
19 Dotacje celowe bieżące 347 509,40

20 w tym unijne 269 539,33
OGÓŁEM I + II 24 955 309,03

10 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Finanse // Dochody i wydatki budżetu Gminy Osjaków

Dochody i wydatki Gminy Osjaków wykonane w 2018 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4

Zrealizowane wydatki i dochody gminy w 2018 roku

Dochody 24 955 309,03 Wydatki 26 304 068,12 Różnica
OGÓŁEM OGÓŁEM -1 348 759,09

w tym: w tym:

I. Majątkowe 1 089 864,84 Majątkowe 6 633 866,54 -5 544 001,70

II. Bieżące 20 865 444,19 Bieżące 19 670 201,58 1 195 242,61

Urząd Gminy

12 982 668,67 11 980 472,39 1 002 196,28

Opis Kwota Opis Kwota Różnica
Wpłaty mieszkańców i środki
1 unijne na kanalizację, dotacja 1 084 551,26 Budowa kanalizacji, izby rol- 1 004 639,83 79 911,43
nicze, akcyza
na zwrot podatku akcyzowego

Gospodarka wodno-kanaliza- Gospodarka wodno-kanaliza- 633 414,78 92 579,91
2 725 994,69 cyjna bez obsługi administra-

cyjna cyjnej

3 Drogi 799 066,97 Drogi 3 231 207,76 -2 432 140,79
Turystyka (Nadwarciańska Tu- 31 008,02 Turystyka 598 332,74 -567 324,72

4
rystyka)

Gospodarka gruntami i nieru- Gospodarka gruntami i nieru- 164 659,09 437 703,47
5 chomościami (sprzedaż dzia- 602 362,56 chomościami 3 030 649,00 4 888 013,37

łek 383 950,00) 7 918 662,37 Urząd Gminy, Rada Gminy,
Podatki, subwencja ogólna, promocja, profilaktyka zdro-
wotna, cmentarze, plan prze-
zad. inwestycyjne e-admini- strzennego zagospodarowania,
pozostała działalność, wybory
6 stracja, zadania zlecone -utrzy-
manie stanowisk, wybory, pro-
jekt „e-aktywni”, sprzedaż
złomu

Bezpieczeństwo publiczne 14 356,55 Bezpieczeństwo publiczne 154 246,59 -139 890,04
7 (straże OSP) 0,00 (straże OSP), wpłata dla ko- 135 880,93 -135 880,93
8 Obsługa długu mendy Wojewódzkiej
Obsługa długu

9 Alkohole 99 506,38 Alkohole, narkomania 93 171,91 6 334,47

10 Odpady 377 764,46 Odpady 432 960,33 -55 195,87

Ochrona środowiska, pozo- 1 329 395,41 Utrzymanie zieleni, schroni- 1 618 936,83 -289 541,42
11. stała działalność (projekt ska, oświetlenie uliczne, utrzy-
manie budynków komunal-
OZE) nych, projekt OZE, pozostała
działalność kultura

12. GOK 0,00 GOK 338 000,00 -338 000,00

13. Biblioteka 0,00 Biblioteka 441 847,00 -441 847,00
14. Zabytki (parafia Osjaków) 0,00 Zabytki (parafia Osjaków) 15 000,00 -15 000,00

15. Sport 0,00 Sport 87 525,60 -87 525,60
16. 5 630 187,50 Oświata 7 258 334,71 -1 628 147,21
4 653 264,00
Ogółem Szkoła podstawowa, dotacje 4 653 264,00
17. Subwencja oświatowa 133 506,44 dla SPSK, zakup podręczni-
ków, stołówka, dowozy, ob- 4 004 344,15 -3 870 837,71
Szkoła podstawowa- prowizja, 32 880,00 sługa administr.
18. projekt Eko-uczniowie, wyży- Oddział przedszkolny,dotacja 122 093,26 -89 213,26
dla SPSK
wienie, dotacja na podręczniki

19. Oddział przedszkolny dotacja

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 11 / 92

// Finanse // Subwencje 2018 r.

Przedszkole- dotacja, projekt 770 721,09 Przedszkole, wydatki, inwe- 1 882 991,62 -1 112 270,53
„bawimy się wesoło, środki na stycja „Przebudowa bud. kom.
inwestycję „Przebudowa bud.
20. w Rad. Folwarku z przezna-
kom. w Raduckim Folwarku z cze-niem na edukację przed-
przeznaczeniem na edukację szkolną”
przedszkolną
Punkt przedszkolny, dotacja 64 135,53 -43 585,53
21. Punkt przedszkolny 20 550,00 dla SPSK, zwrot za pobyt w
1 151 523,97 -1 151 522,50
22. Gimnazjum-prowizja zus przedszkolach w innej gminie 33 246,18 -13 981,68
23. Klubik - dotacja 1,47 Gimnazjum, dotacja dla SPSK
19 264,50 Klubik - wydatki 7 065 261,02 -722 808,16
Ogółem 1 101 964,60
24. Dochody własne Pomoc społeczna 5 963 296,42
25. Dotacje na zadania zlecone 6 342 452,86 Ogółem
26. Dotacje na zadania własne
27. Projekt Dobry start 15 494,86 Wydatki własne
5 963 296,42 Wydatki zlecone

282 141,75
81 519,83

Wydatki i dochody inwestycyjne w 2018 roku 6 633 866,54
3 697 980,54
Tabela 5 2 935 886,00

Wydatki inwestycyjne

Dochody inwestycyjne
Różnica

Subwencje 2018 r. Tabela 6

Roczna kwota subwencji Informacja Informacja środki z rezerwy Różnica
ogólnej (I+II=III) z dn. 29.11.2018 370 805,00
Część wyrównawcza z Ministra Finan- Ministra Finan-
I sów sów 0,00
tego:
z dn. 12.10.2017 z dn. 13.02.2018

7 774 69,00 7 396 357,00 7 107,00

2 734 542,00 2 734 542,00

kwota podstawowa 1 900 717,00 1 900 717,00 0,00

Kwota uzupełniająca 833 825,00 833 825,00 0,00

II Część równoważąca 15 658,00 15 658,00 0,00

III Część oświatowa 5 024 069,00 4 646 157,00 7 107,00 370 805,00

12 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Budowa sieci kanalizacji w Nowej wsi i Dębinie wraz z przyłączami

Inwestycje

Ważne miejsce w zakresie rozwoju Gminy, jak i w budżecie Gminy zajmują zadania
inwestycyjne. Zadania inwestycyjne ze względu na ich złożoność, możliwości ubiegania
się o środki zewnętrzne na ich realizację oraz sam proces inwestycyjny często
nie „zamykają” się w jednym roku budżetowym. W 2018 roku realizowane były inwestycje
rozpoczęte w 2017 r. oraz inwestycje, których realizacja się rozpoczęła, jednak ich zakończenie
przypada na rok 2019.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina pozyskała środki finansowe pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środ-
ków budżetu państwa.

Budowa sieci kanalizacji w Nowej wsi i Dębinie wraz z przyłączami

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina na wszystkie działania w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej w okresie 2014-2020, może uzyskać dofinansowanie
max. w wysokości 2 mln. zł. W ramach tego programu realizowany był projekt
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebu-
dowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach”.

Na zadanie to również otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 715 698,00 zł. Projekt realizowany
był w latach 2017 – 2019. W 2017 r., jako I etap, wykonana została przebudowa i rozbudowa budynku
stacji uzdatniania wody w Drobnicach, o wartości 1 168 857,21 zł, przy czym wartość dofinansowa-
nia w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniosła 708 364,25 zł, wartość pożyczki z WFOŚiGW
w Łodzi – 335 351,00 zł. Etap ten został rozliczony w 2018 r.

Wykonawcą robót budowlanych była Firma „BARTOSZ” Sp. jawna Bujwicki, Sobiech,
z siedzibą w Białymstoku, ul. Sejneńska 7, wybrana w wyniku przeprowadzonej procedury w sprawie
zamówienia publicznego.

Fot. 1.SUW w Drobnicach 13 / 92
// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Budowa sieci kanalizacji w Nowej wsi i Dębinie wraz z przyłączami

Zakres robót obejmował:

► przebudowę istniejącego budynku stacji uzdat-
niania wody, w którym są: hala filtrów, chlorownia,

pomieszczenie socjalne, pomieszczenie szaf

elektrycznych i pomieszczenie magazynowe;
► wykonanie docieplenia i elewacji zewnętrznej’
► dostawę i montaż zbiornika retencyjnego
o pojemności 150m3 (w tym: wykonanie ław funda-
mentowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

roboty izolacyjne)
► instalacje technologiczną SUW (filtry odżelazia-
jąco-odmanganiające, aerator, zespół pomp siecio-
wych płucznych, rurociągi, montaż nowej armatury
w studniach głębinowych, dmuchawy, sprężarki
powietrza, układ zaworów i rur, rurociągi instalacje
technologiczne, zewnętrzne sieci technologiczne,

studzienki rewizyjne, aparatura kontrolno-pomia-

rowa);
► roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne
i zewnętrzne wodne, kanalizacyjne;

► roboty instalacyjne wentylacji i ogrzewania;
► roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne
i oświetlenie zewnętrzne;
► wykonanie monitoringu, dojść i dojazdów

do obiektu oraz jego ogrodzenie.

Fot.2. Budowa zbiornika na wodę użytkową Stacja uzdatniania wody w Drobnicach do-

starcza wody pitnej mieszkańcom Drobnic oraz mieszkańcom Raduczyc i Kajdasa, Kolonii Raduckiej

i Raduckiego Folwarku.

Również w ramach tego projektu, w 2017 roku, wybudowana została przydomowa oczyszczal-
nia ścieków przy budynku komunalnym w Chorzynie.

Fot. 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie Fot. 4. Budowa kanalizacji w Nowej Wsi
14 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Budowa sieci kanalizacji w Nowej wsi i Dębinie wraz z przyłączami

Fot. 5. Po robotach kanalizacyjnych położona została nowa nawierzchnia asfaltowa

W 2018 roku, Gmina przystąpiła do II etapu realizacji zadania, tj. do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami, tranzytowej przepompowni ścieków z wewnętrzną linią zasilającą
eNN w miejscowości Nowa Wieś i Dębina. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej
o długości 4,323mb, budowę przepompowni ścieków, budowę 70 szt. przyłączy do sieci kanalizacji
sanitarnej.

W 2018 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego, został wybrany wykonawca robót budowlanych polegających
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s. c. Andrzej Bator,
Mateusz Bator, z siedzibą w Wieluniu, ul. Fabryczna 41, z którym została podpisana umowa
o wykonanie tych robót o wartości 3 410 196,13 zł.

W 2018 roku zostały wykonane roboty o wartości 682 404,85 zł. Zakres wykonanych robót:
częściowo sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, częściowo przyłącza kanalizacyjne, sieć
kanalizacji tłocznej oraz częściowo roboty odtworzeniowe. Zgodnie z umową z wykonawcą, zadanie
zostało wykonane w terminie do 25 kwietnia 2019 r.

Na realizację II etapu zadania/projektu, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, przyznana została dotacja w wysokości
1 220 187,00 zł, natomiast pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości – 380 347,00 zł.

Przyznana pomoc finansowa w ramach PROW jest wypłacana jako refundacja poniesionych
wydatków.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 15 / 92

// Inwestycje // Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków

Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków

Drugim zadaniem inwestycyjnym, którego realizacja rozpoczęła się w 2017 r.,
a zakończona w 2018 r. było zadanie pn. „Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy
Osjaków”.

W listopadzie 2017 roku zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacją I etapu
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Osjakowskie Centrum
Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków”. Wykonawcą tego zadania była Firma Remontowo-Budow-
lana „BATOREX” s.c., z siedzibą w Krzepicach, ul. Broniewskiego 6, wybrana w wyniku przepro-
wadzonego postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach I etapu projektu dokonano przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku oraz do-
konano zakupu wyposażenia do obiektu. Budynek Osjakowskiego Centrum Obsługi Turystycznej
Czterech Szlaków posiada zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem, zaplecze higieniczno-sanitarne,
przechowalnię bagaży oraz salę wystawienniczą i pomieszczenie biurowe.

Wartość I etapu wyniosła- 1 221744,23 zł.

Fot. 6.Sala konferencyjna w Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków

Fot. 1Fot. 2. Sala konferencyjna w Centrum Obsługi Turystycznej Czterech
Szlaków

Fot. 7. Sala wystawiennicza COTCS w Osjakowie Fot. 8. Budynek COTS w Osjakowie
16 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków

W II etapie, tj. w 2018 r. zostało zrealizowane zadanie pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego
budynku o altanę turystyczno-wypoczynkową wraz z przyległym otoczeniem
i drogą dojazdową”, wykonawcą którego było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DACHY DO-
MAGAŁA” Dariusz Domagała z siedzibą w Dębinie 9, 98 – 320 Osjaków.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach tego etapu wy-
remontowany został istniejący budynek, który wraz z wybudowaną altaną turystyczno-wypoczyn-
kową, o konstrukcji drewnianej, tworzą obecnie jeden obiekt. Altana została wyposażona w drew-
niane stoły i ławy, grill, oświetlenie, monitoring, kosze na odpady i stojak na rowery. Uporządkowany
został teren zielony wokół obiektu oraz utwardzony ciąg pieszo – jezdny. Wartość II etapu wyniosła
– 596 947,09 zł.

Fot. 9. Altana turystyczno-wypoczynkowa przy COTCS w Osjakowie
Fot. 7Fot. 8. Altana turystyczno-wypoczynkowa przy COTCS w Osjakowie

Fot. 10. Zaplecze altany turystyczno-wypoczynkowej Fot. 11. Altana turystyczno-wypoczynkowa

Celem tego projektu jest stworzenie bazy, warunków dla wspierania i rozwoju turystyki aktyw-
neFjont.a3Fteorte. n4.ieZagpmlecizneya.ltNanaystzuarygstmyciznnao,-wzyupowczaygnikonwaepj ołożeniFeotw. 5Fsoąts.i6e.dAzlttawniaetucrzytsetyrcezcnho-swzylpaokcózywnktouwraystycz-
nych, nad brzegiem rzeki Warty oraz dużą lesistość sprzyja rozwojowi turystyki aktywnej. Dążymy
do tego, aby pokazać, że na terenie małej, wiejskiej gminy, która posiada duże bogactwo naturalne
(lasy, rzeki, niski stopień zanieczyszczenia powietrza) można wypocząć.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 17 / 92

// Inwestycje // Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków

Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania osób aktywnie odpoczywających, m.in. cyklistów,
uczestników spływów kajakowych, osób uprawiających nordic walking, jak również tych
korzystających ze szlaku konnego.

Na terenie naszej gminy bardzo dobrze jest rozwinięta baza noclegowa, co w połączeniu
z udostępnieniem przyjaznego miejsca osobom lubiącym aktywny wypoczynek przyczyni się
do rozwoju gminy.

Całkowita wartość projektu (wg umowy o dofinansowanie) wynosi – 1 972 583,01 zł,
w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 222 926,06 zł, natomiast wg wniosku o płatność końcową
wartość projektu wynosi – 1 767 596,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 118 763,16 zł.
Zmniejszenie wartości projektu i dofinansowania wynika z różnic pomiędzy planowaną wartością
projektu a wartościami rzeczywistymi (faktycznie poniesionymi).

Fot. 12. Altana turystyczno-wypoczynkowa w Osjakowie

18 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku

Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku

Inwestycją, której realizacja rozpoczęła się w 2018 r. jest projekt pn.
„Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z prze-
znaczeniem na edukację przedszkolną”.

Zadnie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizowane zostało przez Firmę Remontowo-Bu-
dowlaną „BATOREX” s.c., z siedzibą w Krzepicach, ul. Broniewskiego 6, wybraną na podstawie
przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Pro-
jekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Fot. 13. Budynek przedszkola w Raduckim Folwarku po adaptacji budynku komunalnego
Fot. 13Fot. 14. Budynek przedszkola w Raduckim Folwarku po adaptacji budynku komunalnego

Fot.14. Sala zajęć w budynku przedszkola Fot. 15. Przy budynku przedszkola powstał plac zabaw

Fot. 9Fot. 10. Sala zajęć w budynku przedszkola Fot. 11Fot. 12. Przy budynku przedszkola powstał plac zabaw
// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 19 / 92

// Inwestycje // Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku

W ramach zadania w 2018 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
zakupiona działka budowlana w celu poprawy warunków korzystania z obiektu oraz częściowo ro-
boty budowlane w następującym zakresie:

► roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, demontaż istniej instalacji elektrycznej, wentylacja,
ogrodzenie terenu (100%);

► roboty murowe, tynkarskie i okładzinowe, posadzki, pokrycie dachowe, elewacja budynku,
utwardzenie terenu,

► instalacja wodociągowo – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i pompy ciepła,

► instalacja elektryczna: okablowanie, instalacje niskoprądowe, instalacja odgromowa
i uziemiająca.

Wydatki poniesione w 2018 r. wyniosły ogółem 849 737,74 zł. Zakończenie zadania zaplano-
wano na 2019 r.

Fot. 16. Pomieszczenia na parterze
Fot. 15Fot. 16. Korytarz w budynku przedszkola

20 / 92 Fot. 17. Platforma schodowa dla niepełnosprawnych
Fot. 17Fot. 18. Budynek przedszkola został wyposażony w windę dla wózków inwalidz-

kic//hRaport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Przebudowa ulicy Targowej i Rynek w Osjakowie

Istotne znaczenie dla rozwoju Gminy pełnią drogi gminne. Gmina na realizację zadań inwesty-
cyjnych na drogach aplikuje o środki ze źródeł zewnętrznych. W 2018 r. w ramach dofinansowania
z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” zostało
zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa ul. Targowej i Rynek w Osjakowie”.

Całkowita wartość zadania 1 936 941,95 zł, w tym wartość dofinansowania z Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego 501 918,00 zł i Powiatu Wieluńskiego 85 000,00 zł. W ramach zadania
inwestycyjnego wykonano: nawierzchnię asfaltową na długości 955 mb, chodniki i zjazdy
na długości 370 mb, zatokę parkingową o pow. 99,9 m2 , zatokę autobusową, trzy wyniesione przej-
ścia oraz azyl dla pieszych, odwodnienie i regulację wpustów ulicznych, oznakowanie poziome, pio-
nowe i oświetlenie przejścia dla pieszych, 9 słupów oświetleniowych

z lampami LED na części ul. Targowej, a także zagospodarowano przestrzeń zielenią miejską

i zamontowano ławki oraz kosze uliczne.

Fot. 18. Ulica Targowa po przebudowie

Realizacja zadania miała na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz poprawę estetyki prze-
strzeni publicznej centrum Osjakowa.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 21 / 92

// Inwestycje // Inwestycje drogowe

Przebudowa i budowa drogi gminnej Zofia – Felinów
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne była
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Zofia – Felinów”.
Całkowita wartość zadania 791 801,59 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 204 900,00 zł.

Fot. 19. Droga Zofia – Felinów po przebudowie

W wyniku realizacji zadania została przebudowana droga oraz częściowo wybudowana na łącz-
nym odcinku o długości 705 mb.

Wykonano nawierzchnię asfaltową, czyszczenie i wymianę przepustów z wykonaniem ścianek
czołowych, przebudowę zjazdów do pól i posesji, przebudowę skrzyżowania, profilowanie ziemnych
poboczy oraz oznakowanie pionowe.

Inwestycja w znacznym stopniu poprawiła warunki życia mieszkańców oraz przedsiębiorców
prowadzących działalność w miejscowości Felinów poprzez włączenie tej drogi do drogi powiatowej,
która łączy się z drogą krajową.

Remont drogi Chorzyna – Kolonia Tobułki

W 2018 r. została ponadto zrealizowana inwestycja pn. „Remont drogi Chorzyna –
Kolonia Tobułki”, polegająca na ułożeniu nawierzchni destruktowej na odcinku o długości 840 mb.
Wartość zadania 75.861,20 zł.

22 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii
W 2018 r. Gmina Osjaków przystąpiła do realizacji projektu pn.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”, na który pozyskała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość umowna projektu - 2.426.986,50 zł,
w tym: ► umowna wartość dofinansowania - 1.836.042,50 zł,

► wkład własny (gminy i mieszkańców) – 15% wartości kosztów kwalifikowalnych plus
podatek VAT.
W ramach projektu zamontowane zostały:

1) zestawy fotowoltaiczne na budynkach komunalnych gminy:
► oczyszczalni ścieków w Osjakowie- instalacja na gruncie o mocy 39,52 kW,
► Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie- na dachu o mocy 2 kW,

► stacji uzdatniania wody w Osjakowie - na dachu o mocy 10,4 kW,

► stacji uzdatniania wody w Chorzynie - na dachu o mocy 7,8 kW,

Fot. 20. Panele fotowoltaiczne przy oczyszczalni ścieków w Osjakowie

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 23 / 92

// Inwestycje // Odnawialne źródła energii

2) 70 szt. zestawów fotowoltaicznych o mocy 3 kW i 2 kW u mieszkańców na terenie
gminy, z tego o mocy:

► 2 kW (mieszkalny) 7 szt.

► 2 kW (gospodarczy) 1 szt.

► 3 kW (mieszkalny) 47 szt.

► 3 kW (gospodarczy) 12 szt.

► 3 kW (grunt) 3 szt.

3) w 6 gospodarstwach domowych zostały wymienione kotły na kotły na biomasę: 3 szt.
30 kW - K-PAA30 o mocy cieplnej 9-30 kWi 3 szt. 20 kW - K-PAA20 o mocy cieplnej 6-20 kW

Zakończenie projektu I kwartał 2019 r.

Fot. 21. W ramach projektu OZE montowano także piece C.O. na pellet

24 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // E- administracja Gminy Osjaków

E- administracja Gminy Osjaków

Projekt E-administracja Gminy Osjaków był realizowany od 29 kwietnia 2017 roku
do 30 kwietnia 2018 roku.

Głównym celem projektu był wzrost wykorzystania narzędzi e-administracji w Urzędzie
Gminy w Osjakowie oraz zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych przez mieszkańców
Gminy poprzez zakup, instalację i wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych do obsługi
interesariuszy.

Korzyści osiągnięte w sektorze e-administracji przyniosły pozytywne efekty w postaci większej
dostępności administracji, zwłaszcza środowisk osób niepełnosprawnych, które dotychczas miały
utrudniony dostęp do działalności Urzędu Gminy. Jednostka dzięki nowym urządzeniom
i rozwiązaniom z zakresu oprogramowania zyskała także możliwość szerszej współpracy
z innymi podmiotami oraz zwiększy zakres swoich funkcjonalności. Ponadto projekt zapewnił lepszą
ochronę danych przechowywanych w Urzędzie.

Zadania zrealizowane w projekcie:

► wymiana 11 komputerów stacjonarnych (starszych niż 5 lat)

► zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby uruchomienia E-USŁUG

► zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy w Osjakowie wraz z elektronicznym obiegiem
dokumentów (na potrzeby uruchomienia E-USŁUG)

► uruchomienie E-USŁUG

► uruchomienie punktu potwierdzania tożsamości na EPUAP

Na co pozwolą E-USŁUGI:

Dzięki E-USŁUGOM mieszkańcy Gminy Osjaków mogą załatwiać większość spraw przez
Internet. Udostępnionych jest ponad 20 gotowych druków pism i wniosków, jakie można złożyć elek-
tronicznie, mieszkańcy po rejestracji mają dostęp do danych dotyczących należności wobec urzędu,
informacji podatkowych, informacji dotyczących budżetu gminy, można w łatwy sposób dokonywać
przelewów przez Internet, a to tylko przykładowe możliwości jakie dają E-USŁUGI.

Całkowita wartość projektu wynosi - 717 458,01 zł

Wartość dofinansowania – 462 450,81

Środki własne - 255 007,20

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 25 / 92

// Inwestycje // Rozwój kompetencji cyfrowych

Rozwój kompetencji cyfrowych

W 2018 roku Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 500,00 zł w projekcie

granowym nr KPL/U/31/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.:
„E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego I Łódzkiego”

Fot. 22. Sala konferencyjna przygotowana na szkole- Osoby powyżej 25 roku życia mogą wziąć udział
nie w jednym z siedmiu darmowych modułów szkolenio-

wych:

Fot. 19 ► Rodzic w Internecie

► Mój biznes w sieci

► Moje finanse i transakcje w sieci
► Działam w sieciach społecznościowych
► Tworzę własną stronę internetową (blog)

► Rolnik w sieci

► Kultura w sieci

Uczestnicy szkoleń nabywają umiejętności
informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych
w sieci. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 267 osób oraz zostanie zakupiony
sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 12 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkoły.

Wg. stanu na dzień 30 maja 2019 przeprowadzonych zostało 17 szkoleń, których uczestnicy
mają możliwość zapoznania się z portalami oraz usługami administracji publicznej, takimi jak:
► pz.gov.pl
► epuap.gov.pl
► obywatel.gov.pl
► podatki.gov.pl
► pacjent.gov.pl

Każdy uczestnik ma możliwość utworzenia profilu zaufanego niezbędnego
do korzystania z powyższych usług.

Wartość dofinansowania: 149 500,00 zł –100% wartości projektu.

Okres realizacji projektu: od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r

26 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Inwestycje // Przygotowana dokumentacja

Przygotowana dokumentacja

Oprócz realizacji zadań inwestycyjnych, w 2018 roku zostały przygotowane i złożone
dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych:

► „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie” – planowany zakres
robót obejmuje: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, modernizacja systemu oświetlenia
wewnętrznego; wartość projektu 744 455,14 zł, wnioskowana wartość dofinansowania
– 516 050,30 zł.

► „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Drobnicach z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską” – planowany zakres robót: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i dachu, podłóg na grun-
cie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż
nowego źródła ciepła i systemu grzewczego oraz paneli fotowoltaicznych; wartość projektu –
570 988,50 zł, wnioskowana wartość dofinansowania – 378 206,36 zł.

► „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41
z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy” – dla 30 uczestników; posiadamy pozwo-
lenie na budowę; planowany zakres robót: roboty ogólnobudowlane związane
z przebudową i rozbudową istniejącego budynku, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, termomodernizacja, roboty instalacyjne, montaż paneli fotowoltaicznych, zakup wypo-
sażenia do pracowni tematycznych, pomieszczeń biurowych, remont budynku kotłowni (kocioł
na pellet), zagospodarowanie terenu, ogrodzenie; wartość projektu – 3 338 347,80 zł, wnioskowana
wartość dofinansowania – 2 060 805,00 zł, w tym: współfinansowanie UE – 1 986 228,23 zł i budżet
państwa – 74 576,77 zł.

► „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osjakowie
o pomieszczenia żłobka” – dla 25 dzieci w wieku od 6 m-cy do 3 roku życia; posiadamy pozwolenie
na budowę; zakres planowanych robót: roboty ogólnobudowlane związane z przebudową
i rozbudową istniejącego budynku przedszkola, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, termomodernizacja, roboty instalacyjne, zakup wyposażenia do pomieszczeń żłobka
i pomieszczeń biurowych, remont budynku kotłowni, zagospodarowanie terenu.
Wartość projektu – 2 387 300,16 zł, wnioskowana wartość dofinansowania – 1 561 642,18, w tym:
współfinansowanie UE – 1 504 508,93 zł i budżet państwa – 57 133,25 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją, zostały podpisane
umowy o dofinansowanie w 2018 roku, natomiast na zadania dotyczące ŚDS i żłobka umowy
o dofinansowanie zostały podpisane w 2019 roku.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 27 / 92

// Drogi gminne // Przygotowana dokumentacja

Drogi gminne

Na terenie gminy Osjaków występują trzy rodzaje dróg tj.: droga krajowa nr 74
o długości 17,0 km, drogi powiatowe o długości 30,07 km oraz drogi gminne o długości 84,5 km

zakwalifikowane do tej kategorii na podstawie ewidencji opracowanych w 1987, 2010, 2013, 2015
roku i drogi nie zaliczone do żadnej z w/w kategorii, a stanowiące podstawowe ciągi komunikacyjne
dla mieszkańców gminy, o długości 72,2 km. Łączna długość dróg o nawierzchni asfaltowej,
będących w zarządzie Gminy wynosi 38,3 km, destruktowych 20,4 km.

W budżecie Gminy na 2018r. w dziale „drogi” plan wydatków wynosił 3 274 044,00 zł,
wykonanie wydatków 3 231 207,76 zł.

Wykonanie wydatków rzeczowych za 12 miesięcy przedstawia poniższa tabela

Tabela 7

Lp. Rodzaj wydatków Kwota Uwagi

Bieżące utrzymanie dróg

1. Zakup kruszywa z transportem 32 133,44 zł

2. Zakup emulsji asfaltowej i masy asfaltowej 6 843,23 zł

Kruszenie gruzu budowlanego 28 850,88 zł

3 Zakup znaków drogowych 4 747,60 zł

4 Części i materiały do pojazdów służących do utrzymania dróg 16 048,68 zł

Eksploatacja sprzętu

1 Zakup paliw, smarów, olejów 64 690,20 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano :

► remonty nawierzchni dróg gminnych we wszystkich sołectwach (łatanie dziur)
kruszywem, masą asfaltową i emulsją asfaltową z grysem,
► remonty i wymianę znaków drogowych i informacyjnych,
► wycinkę drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego dróg gminnych,
► profilowanie nawierzchni dróg gminnych równiarką,
► wykaszanie poboczy dróg gminnych i placów,
► odnawianie rowów w pasie drogowym dróg gminnych,
► zimowe utrzymanie nawierzchni dróg,
► prace na rzecz spółki wodnej w zakresie zapewniającym odprowadzenie wód z pasa drogowego

28 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Drogi gminne // Przygotowana dokumentacja

Wykonano remonty przepustów i chodników:
1. Przepusty w miejscowościach:

► Felinów – 1 szt,

► Borki Walkowskie – 1 szt.,

► Kolonia Raducka – 2szt.

2. Remont chodnika na ul. Południowej w Osjakowie – 380mb

Na wyposażeniu tzw. grupy drogowej znajduje się następujący sprzęt:

Tabela 8

Lp. Nazwa sprzętu Nr rejestracyjny Rok produkcji

1. Koparka „Waryński”K-406 SIW 220T 1989
2. RówniarkaSHM-4 EWI 3X44 1982
3. Ład.-Kop. „KOMATSU” SIW 672K 2015
4. Ciągnik „Ursus” C-360 EWI W893 1983
5. Ciągnik „DEUTZ”410LS + Ład. EWI R258 2011
6. Przyczepa „Autosan” D-55-1 EWI 2W44 1988
7. Przyczepa „Sanok” D-44A 1969
8. Przyczepa „Autosan” D-723.03 1987
9. Przyczepa hakowa 2011
10. Kosiarka bijakowa 2012
11. Kosiarka rotacyjna 2002
12. Pług do odśnieżania PSV-271 2011
13. Pług do ciągnika T-201 2006
14. Rozdrabniacz do gałęzi RT73H-2S 2008
16. Pług do sam. MAN 2013
17. Rozsiewacz7t 2002
18. Rozsiewacz RCW-3 1983
19. Zamiatarka AGATA ZM-1600 2006
20. Skrapiarka do asfaltu MK-200 1982
21. Agregat prądotwórczy ES 8000 2016
22. Ubijak Wacker BS 60-2 2016

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 29 / 92

// Oświetlenie uliczne // Przygotowana dokumentacja

Oświetlenie uliczne

Funkcjonujące na terenie Gminy Osjaków oświetlenie obejmuje 720 opraw oświetleniowych
podłączonych do 48 stacji transformatorowych. Konserwację oświetlenia ulic i dróg, na bieżąco,
wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej „LUMEN”
Sp. z o. o., z siedzibą w Wieluniu, ul. Traugutta 5.

W 2018 r. koszt konserwacji oświetlenia ulicznego wyniósł 32 676,00 zł. Koszt dostawy energii
elektrycznej w 2018 r. wyniósł 86 254,32 zł, przy planie na 2018 r. 91 000,00 zł.

Celem zrealizowania rozpoznanych i zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb w zakresie
oświetlenia ulicznego we wszystkich sołectwach należałoby dobudować 27 dodatkowych obwodów.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oświetlenia Gminy Osjaków określono koszt
całej inwestycji przy założeniu budowy obwodów oświetlenia oraz wymiany lamp rtęciowych i
sodowych na LED- owe. Szacunkowa kwota potrzeb to 1 914 000 zł.

Obecnie są poszukiwane możliwości pozyskania, ze źródeł zewnętrznych, środków
finansowych wspomagających realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy brakujących
obwodów oświetlenia oraz wymiany lamp rtęciowych i sodowych na LED- owe.

30 / 92 Fot. 23. Solarny doświetlacz LED przejścia dla pieszych przy ul. Targowej
// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Kształtowanie polityki przestrzennej // Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Kształtowanie polityki przestrzennej

Podstawę prowadzonej przez Gminę Osjaków polityki przestrzennej stanowią dwa rodzaje do-
kumentów planistycznych, to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium sporządza się dla obszaru całej gminy. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków przyjęte zostało uchwałą Nr L/232/2010
Rady Gminy Osjaków z dnia 9 listopada 2010 r. Osjaków. Zastąpiło ono Studium uchwalone w 2002
r. stanowiące pierwszy taki dokument w historii Gminy Osjaków.

Rolę i miejsce Studium w systemie planowania określa ustawa o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Rolą Studium jest:

► określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego;
► zdefiniowanie perspektywicznych celów rozwojowych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę,

obejmujących m.in. zagadnienia w zakresie:
► kształtowania struktury przestrzennej gminy oraz przeznaczenia terenów,
► ochrony przyrody oraz ochrony środowiska i jego zasobów,
► ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
► komunikacji,
► infrastruktury technicznej,
► rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.

Studium jako obligatoryjny dokument planistyczny, stanowi jeden z elementów planowania
strategicznego rozwoju gminy i wraz z innymi dokumentami programowymi wyznacza cele i zasady
gospodarowania jej zasobami.

Obowiązujące Studium aktualnie jest zmieniane. Podstawę zmiany stanowi uchwała nr
XLV/240/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków, zmieniona
uchwałą nr LIV/286/2018 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 września 2018 r. (zmianą uchwały wpro-
wadzono zapis o konieczności dostosowania projektu Studium do Planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa łódzkiego).

Zakres wprowadzanej zmiany Studium, obejmuje w szczególności działki ewid. nr 120/1
i 120/2 w obrębie Raducki Folwark Stanisławów, z dotychczasowego przeznaczenia leśnego tych
działek na usługowe, z wyłączeniem usług gastronomii, hotelarstwa i handlu paliw. Prace projektowe
wykonuje Pracownia TEREN Ewa Krakowska z siedzibą w Łodzi, na podstawie umowy zawartej
20 kwietnia 2018 r.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 31 / 92

// Kształtowanie polityki przestrzennej // Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zakres prac projektowych obejmuje pozyskanie na koszt wykonawcy materiałów, opracowanie
prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium, wykonanie opracowania ekofzjo-
graficznego.

Zaplanowany termin przedstawienia projektu Studium Radzie Gminy do uchwalenia,
to 2019 r. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, czyli nie jest aktem ustanawiającym przepisy
powszechnie obowiązujące i jako takie nie może stanowić podstawy wydawania decyzji administra-
cyjnych (o warunkach zabudowy, czy lokalizacji inwestycji celu publicznego). Jest aktem kierow-
nictwa wewnętrznego, wiążącym wójta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Ranga tego aktu jest bardzo wysoka, bowiem obecnie plan miejscowy nie tylko musi być spójny
ale zgodny z konkretnymi ustaleniami Studium, w myśl art. 9 ust. 4i art. 15 ust. 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ewentualna sprzeczność planu miejscowego, co do zasady,
w myśl art. 28 ust. 1 tej ustawy, skutkuje stwierdzeniem przez organ kontrolny (wojewodę) nieważ-
ności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego. To spowodowało, że ustawodawca sporzą-
dzenie studium poddał równie wymagającej procedurze jak w sytuacji sporządzania miejscowego
planu, z partycypacją społeczną w jego tworzeniu, koniecznością wyłożenia do publicznego wglądu
i przeprowadzenia debaty publicznej.

Określona w Studium polityka przestrzenna Gminy Osjaków realizowana jest poprzez miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz gminne plany i programy należące do jej zadań
integralnie związane z rozwojem sieci infrastruktury technicznej, rozwojem systemów komunikacji,
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury oraz gospodarki gruntami.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawę systemu planowania przestrzennego stanowi miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, który ustala przeznaczenie terenów, w tym inwestycji celu publicznego oraz określa
sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Jego ustalenia kształtują sposób wykonywania prawa
własności. Zatem, plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, wiążącym nie tylko organy gminy
i instytucje publiczne ale także i obywateli. Nie oznacza to jednak absolutnego władztwa planistycz-
nego gminy, gdyż jest ona związana ponadlokalnym poziomem planowania przestrzennego: woje-
wódzkim i krajowym. Stopień jej samodzielności będzie więc wynikiem, z jednej strony podziału
zadań w określonej dziedzinie pomiędzy państwo i samorząd, z drugiej strony – nadzoru państwa nad
realizacją zadań własnych gminy.

Samodzielnie gospodarując przestrzenią, gmina nie może czynić tego w sposób dowolny.
W toku całej procedury planistycznej organy gminy są zobowiązane do rozważenia wszystkich wcho-
dzących w grę interesów (zarówno publicznych i prywatnych) i do rozstrzygania sytuacji konflikto-
wych zgodnie z obowiązującym prawem wraz z przestrzeganiem obowiązku uzasadnienia swoich
rozstrzygnięć. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepi-
sami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Jednakże każdy ma prawo w granicach

32 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Kształtowanie polityki przestrzennej // Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

określonych ustawą do ochrony interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do
innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru całej gminy lub
jej części. O treści i procedurze sporządzenia miejscowego planu przesądzają obligatoryjnie przepisy
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodność procedury i zasad sporządzania
planu miejscowego w uchwale rady gminy skrupulatnie jest badana przez organ kontrolny – woje-
wodę, szczególnie jego zgodności z obowiązującym w gminie Studium.

Organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
miejscowego jest rada gminy, która w uchwale określa zakres i przedmiot opracowania planu. Z
wnioskiem o sporządzenie planu może wystąpić każdy, przy czym rada gminy nie ma obowiązku
podjęcia uchwały w związku z każdym zgłoszonym wnioskiem.

Cała powierzchnia w granicach administracyjnych gminy Osjaków objęta jest obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Są to następujące plany:

Tabela 9

L.p. Uchwała Data Treść Dz. U. Woj.
Rady Gminy Osjaków uchwały uchwały Łódzkiego

w/s zmiany m.p.z.p. gminy Osjaków Nr 52, z dnia

1 Nr III/19/2002 28.12.2002 r. obejmującej działkęnr ewid. 88/17 po- 14.03.2003 r.,

łożoną we wsi Chorzyna - Tobułki poz. 492

w/s zmiany m.p.z.p. gminy Osjaków Nr 254, z dnia

2 Nr IX/52/2003 19.07.2003 r. obejmującej działkinr 2011 i 2012/1 po- 15.09.2003 r.,

łożone w m-ści Drobnice poz. 2265

3 Nr IX/53/2003 19.07.2003 r. w/s zmiany m.p.z.p. gminy Osjaków dla Nr 254, z dnia
obszaru obejmującej działki nr ewid. 15.09.2003 r.,
87/2, 88/3, 88/5 położone we wsi Kuź-
nica Strobińska poz. 2266

4 Nr X/55/2003 13.09.2003 r. w/s zmiany m.p.z.p. gminy Osjaków Nr 292, z dnia
obejmującej działkinr ewid. 667/1, 20.10.2003 r.,
672/1 położone we wsi Raducki Fol-
poz. 2535
wark

5 Nr XIX/92/2004 12.07.2004 r. w/s miejscowego planu zagospodaro- Nr 255, z dnia
wania przestrzennego gminy Osjaków 11.09.2004 r.,

poz. 2197

6 Nr XVI/96/2016 22.01.2016 r. w/s uchwalenia miejscowego planu za- opublik. w dniu
gospodarowania przestrzennego działki 26.02. 2016 r.,
o ewidencyjnym nr 29/1w obrębie Ja-
sień poz. 939

7 Nr XVIII/105/2016 21.03.2016 r. w/s uchwalenia miejscowego planu za- opublik. w dniu
14.04. 2016 r.,
gospodarowania przestrzennego frag-
mentu obrębu Raduczyce w gminie poz. 1716
Osjaków

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 33 / 92

// Kształtowanie polityki przestrzennej // Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Spośród wymienionych w tabeli planów miejscowych największym obszarowo, zajmującym
blisko 100 % powierzchni gminy jest plan wymieniony w pozycji 5 (pozostałe plany obejmują łącznie
powierzchnię około 10 ha).

W 2018 r. Gmina Osjaków realizowała procedurę sporządzania nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. Prace projektowe wykonywała firma INTEKPROJEKT
Gabriel Ferliński z siedzibą w Łodzi, na podstawie umowy zawartej 7 października 2013 r.

Procedura jego sporządzenia rozpoczęta została w październiku 2013 r. na podstawie uchwały
Nr Nr XXXI/159/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Przyjęty w tej uchwale
zasięg opracowania planu rozszerzony został uchwałą zmieniającą Nr XLV/252 / 2014 Rady Gminy
w Osjakowie z dnia 18 czerwca 2014 r. i obejmuje łącznie 6102 ha powierzchni gminy Osjaków.

Po dopełnieniu wymogów procedury, uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami i instytucjami,
pozyskaniu zgód na wyłączenia gruntów rolnych i leśnych (prywatnych i państwowych) z produkcji
rolnej i leśnej, sporządzenie wymaganych prawem opracowań (np. eko-fizjografia, prognoza oddzia-
ływania na środowisko, prognoza skutków finansowych) trzykrotnym wyłożeniu do publicznego
wglądu, projekt tego planu został przyjęty uchwałą nr XLIV/237/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia
18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Osjaków. Skutkiem rozstrzygnięcia nadzorczego nr PNIK-I.4131.127.2018 Wojewody Łódz-
kiego z dnia 2 marca 2018 r. (stwierdzającego nieważność w całości uchwały (opublikowanego w
dniu 8 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2018 r., poz. 1146), pro-
jekt planu należało skorygować, poddać ponownemu opiniowaniu i uzgadnianiu z organami i insty-
tucjami stosownie do zakresu wprowadzonych zmian.

Po uchwaleniu projektowanego planu utracą ważność miejscowe plany w pozycji nr 1, 2, 3, 4,
6 tabeli powyżej. Dla części nieobjętej projektowanym planem obowiązywały będą nadal plany z
pozycji nr 5 i 7 tabeli.

Posiadanie pokrycia w 100% obszaru gminy Osjaków planami miejscowymi, to przewidywal-
ność strategicznego działania, przede wszystkim dla samej Gminy Osjaków, szczególnie w obecnej
dobie wielkich możliwości pozyskiwania dofinansowania z programów Unii Europejskiej i krajo-
wych. Posiadanie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwia mieszkańcom i inwestorom
szybkie ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o przyjęte planami usta-
lenia. Natomiast jest to utrudnienie w sytuacji, gdy zapisy planu nie przewidują możliwości zagospo-
darowania nieruchomości według zamierzeń właściciela.

34 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Rynek pracy // Struktura działalności wpisanych do ewidencji

Rynek pracy

Według stanu na dzień 31.12.2018r. rejestr ewidencji działalności gospodarczej gminy Osjaków
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawiera ogółem 540
wpisów przedsiębiorców, w tym aktywnych - 274.

Struktura działalności wpisanych do ewidencji 1258
147
Liczba wpisów od początku ewidencjonowania wynosi ogółem 29
w tym : liczba wpisów w roku 2018 r. 76
z tego: założenie działalności 17
10
zmiana 1
zmiana z zawieszeniem 14
zmiana ze wznowieniem
zmiana z zakończeniem
zakończenie

Struktura branżowa działalności wpisanych do ewidencji 9
37
1. A - Rolnictwo ,leśnictwo
2. C - Przetwórstwo przemysłowe 1
3. E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 66
oraz działalność związana z rekultywacją 76
4. F – Budownictwo 12
5. G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 10
6. H - Transport i gospodarka magazynowa 6
7. I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3
8. J -Informacja i komunikacja 2
9. K-Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12
10 L-Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami 6
11 M -Działalność profesjonalna 7
12 N- Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 9
13 P – Edukacja 7
14 Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
15 S -Pozostała działalność usługowa

Najwięcej zarejestrowanych przedsiębiorców stanowi działalność związana z handlem.
Znaczną liczbę wpisów stanowią usługi związane z budownictwem.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 35 / 92

// Rynek pracy // Struktura branżowa działalności wpisanych do ewidencji

Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych sołectwach Ilość podmiotów gospodarczych
4
Tabela 10. 12
Lp. Sołectwo 13
1. Borki Walkowskie 6
2. Czernice 30
3. Chorzyna 7
4. Dolina Czernicka 11
5. Drobnice 7
6. Dębina -
7. Felinów 7
8. Gabrielów 4
9. Jasień 5
10. Józefina 5
11. Kolonia Raducka 4
12. Kuźnica Ługowska 6
13. Kuźnica Strobińska
14. Krzętle 127
15. Nowa Wieś 10
16. Osjaków 14
17. Raduczyce 3
18. Raducki Folwark 3
19. Walków 274
20. Zofia

Razem

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że największe zainteresowanie wśród podmiotów
stanowią usługi remontowo – budowlane i handel.

36 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Programy zdrowotne // Struktura branżowa działalności wpisanych do ewidencji

Programy zdrowotne

Gmina Osjaków złożyła deklarację współpracy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie
w zakresie zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Program ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu biologicznych zagrożeń zdrowotnych
głównie wśród rolników, leśników i weterynarzy.

W ramach współpracy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie w dniu 22 listopada 2018r.
przeprowadzono dla mieszkańców naszej gminy szkolenie oraz prezentację zagrożeń
fizycznych ,chemicznych i biologicznych w środowisku wiejskim oraz chorób zawodowych takich
jak kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza.

Uczestnicy szkolenia mogli również wykonać bezpłatne badania na boreliozę oraz badania
próbek gleby w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych oraz oznaczenie ogólnej
liczby bakterii. Szkolenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie w którym
uczestniczyło 65 osób.

Ponadto w 2018r. przeprowadzono badania:

► W dniu 08.01.2018r. w NZOZ „VITAMED” - badanie wzroku oraz pomiar ciśnienia
śródgałkowego.

► W dniu 20.02.2018r. - bezpłatne badania mammograficzne wykonane przez firmę
MEDICABADANIA Sp. z o.o. w Łodzi.

► W dniu 24.10.2018r. bezpłatne badania mammograficzne wykonane przez firmę LUX MED
w Gdyni.

► W miesiącu październiku 2018r. Starostwo Powiatowe w Wieluniu wspólnie
ze Stowarzyszeniem osób z problemem choroby nowotworowej zorganizowało „VIII
Powiatowy Dzień Walki z Rakiem. Gmina Osjaków przekazała 1500 zł brutto na pokrycie
części badań profilaktycznych.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 37 / 92

// Urząd Stanu Cywilnego // Struktura branżowa działalności wpisanych do ewidencji

Urząd Stanu Cywilnego

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Osjakowie w 2018 r.

Tabela 11

Lp. Wyszczególnienie Ilość

Sporządzone akty urodzenia 13

1. w tym: 13
- zagraniczne tzw. transkrypcja, 0
32
- dzieci, które urodziły się w Osjakowie,
26
Sporządzone akty małżeństwa 5 (w tym 3 udzielone poza lokalem USC)
w tym:
1
2. - konkordatowe,
- cywilne,

- zagraniczne tzw. transkrypcja.

3. Sporządzone akty zgonu 26

Migracja aktów stanu cywilnego 458
4. (przeniesienie aktu stanu cywilnego 364

z księgi do Systemu Rejestrów Państwowych)

5. Sporządzenie przypisków
przy aktach stanu cywilnego

6. Sporządzenie wzmianek 77
przy aktach stanu cywilnego

7. Wydane odpisy stanu cywilnego 546
(skrócone, zupełne i wielojęzyczne)

8. Ilość wyroków rozwodowych 10
wpisanych do akt stanu cywilnego

9. Ilość par małżeńskich odznaczonych 16
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

38 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Urząd Stanu Cywilnego // Struktura branżowa działalności wpisanych do ewidencji

Urząd Stanu Cywilnego w Osjakowie organizuje uroczystości dla par małżeńskich obchodzą-
cych jubileusz złotych godów. Medalami, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” w 2018 r. odznaczono 16 par.

Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Jubilatów w Kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza
w Osjakowie, odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyli:

► Wójt Gminy Osjaków – Jarosław Trojan,
► Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osjakowie – Anna Kleszczyńska.

Listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki dla Jubilatów wręczyli:

► Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzej Chowis,
► Starosta Wieluński – Andrzej Stępień,
► Przewodniczący Rady Gminy Osjaków – Ryszard Drutowski,
► Zastępca Wójta Gminy Osjaków – Renata Kostrzycka,
► Sekretarz Gminy Osjaków – Zbigniew Pustkowski,
► Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie – Ewa Wieczorek.

W imieniu nieobecnego Piotra Polaka Posła na Sejm RP listy gratulacyjne wręczyła Dorota
Więckowska – Dyrektor Biura Poselskiego.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni Ludowej w Chorzynie oraz Zespołu Śpiewa-
czego „Raduczanie”.

Fot. 24. Złote Gody mieszkańców gminy Osjaków 39 / 92
// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Współpraca z organizacjami pozarządowymi // Struktura branżowa działalności wpisanych do ewidencji

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek
realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
cytowanej ustawy.

Zgodnie z programem współpracy w 2018 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi
miała następujący charakter:

► finansowy – polegający głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania
konkursowego wykonywały zadanie publiczne,

► pozafinansowy – oparty na konsultacji, wzajemnym informowaniu się o kierunkach działalności i
wsparciu organizacyjnym.

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzenia wykonania zadania
publicznego i dotyczyła zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert została udzielona organizacji dotacja w wysokości
70.000,- zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Program współpracy z organizacjami oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach otwartego
konkursu ofert podane zostały do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach
internetowych Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Na bieżąco udzielane były
informacje i wyjaśnienia dotyczące składania ofert w konkursie oraz sprawozdań z wykonania
zadania publicznego.

Organizacje brały czynny udział w organizacji imprez organizowanych na terenie gminy takich
jak: Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Powiatowy Przegląd Folkloru, Festyn Rodzinny, Dni
Gminy Osjaków czy Wojewódzkie Święto Chrzanu. Reprezentowały gminę na imprezach na terenie
kraju.

Wsparcie organizacyjne jakie gmina udzielała w 2018 r. organizacjom przejawiało się ponadto
w: nieodpłatnym udostępnianiu boisk sportowych, sali gimnastycznej, lokali, urządzeń, sprzętu i
materiałów niezbędnych doprowadzenia działalności statutowej oraz pomocy merytorycznej w
pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych na cele statutowe organizacji.

W ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadań
własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich, Gmina
Osjaków pozyskała dotację celową w wysokości 5 tys. zł na realizację projektu pn.:
„Promocja tradycji regionu i produktów regionalnych” w Sołectwie Drobnice, który zrealizowała.

40 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Ochrona środowiska // Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. Gmina odbiera wszystkie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast ich odbiorem i zagospodarowaniem zajmuje się firma
wyłoniona w drodze przetargu.

Na terenie gminy Osjaków w 2018 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczy firma EKO-REGION Sp. z o.o.
z Bełchatowa. System gospodarki odpadami ma doprowadzić m.in. do osiągnięcia konkretnego
efektu ekologicznego, jakim jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Efekt ten
można uzyskać tylko poprzez segregowanie odpadów „u źródła”, czyli segregacji odpadów
bezpośrednio na nieruchomościach.

Gmina jest zobowiązana do uzyskania określonej ilości surowców wtórnych – papieru, plastiku,
szkła, metalu, odpadów ulegających biodegradacji (np. trawy, liści itp.) oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych. W przeciwnym wypadku płacić będzie wysokie kary pieniężne.

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w 2018 r.:

► osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania – 23,05%

► osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,68%

► osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00%.
Gmina Osjaków osiągnęła zatem wymagane poziomy.

Jesteśmy jedną z nielicznych Gmin które posiadają Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Osjakowie przy ul. Wesołe Kąty 3. funkcjonujący od 1
maja 2016r. Przyjmowane są w nim odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone
przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osjaków. W tym:

► opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura, wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem do spraw gospo-
► metale, darki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Osjako-
► tworzywa sztuczne wie,
► opakowania szklane oraz szkło,
► opakowania wielomateriałowe , ► inne odpady wydzielone z grupy odpadów komunal-
► odpady ulegające biodegradacji (zielone), nych (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony
► zużyte baterie i akumulatory, roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebez-
► zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, piecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, ży-
► przeterminowane leki, wic i detergenty),
► zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a większe rozmiary po ► odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i
drzwiowa,

► odpady budowlane i rozbiórkowe.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 41 / 92

// Ochrona środowiska // Gospodarka odpadami

Informacja o ilości i rodzaju zebranych oraz zagospodarowanych odpadów w 2018 r. z PSZOK w Osjakowie

Tabela 12

Adres Kod Rodzaj Masa zebranych Sposób Nazwa instalacji, Adres instalacji,
punktu odpadów odpadów odpadów zagospodaro do której zostały do której zostały
przekazane odpady
komunalnych wania przekazane
przekazanych do zebranych komunalne odpady
zagospodarowania odpadów
komunalnych komunalne
[Mg]

15 01 06 Zmieszane odpady 6,140 R12 Zakład/Instalacja Gotartów,
opakowaniowe w Gotartowie 46-200

Kluczbork

ul.

15 01 07 Opakowania ze szkła 6,600 R5 Krynicki Recykling Iwaszkiewicza
S.A. 48/23, 10-089

Olsztyn

17 01 07 Zmieszane odpady z 22,020 R5 Zakład/Instalacja Dylów A,
20 02 01 betonu, gruzu ceglanego, 7,960
Punkt odpadowych materiałów w Dylowie A 98-330 Pajęczno
Selektywnego
ceramicznych i R3 Zakład/Instalacja Dylów A,
Zbierania elementów wyposażenia
Odpadów
Komunalnych, inne niż wymienione
ul. Wesołe Kąty 3, w 17 01 06
98-320 Osjaków
Odpady ulegające
biodegradacji w Dylowie A 98-330 Pajęczno

20 03 07 Odpady 29,740 D5 Zakład/Instalacja Dylów A,
wielkogabarytowe
w Dylowie A 98-330 Pajęczno

20 03 07 Odpady 8,400 R12 Zakład/Instalacja Dylów A,
wielkogabarytowe 80,860
w Dylowie A 98-330 Pajęczno

SUMA

42 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Ochrona środowiska // Gospodarka odpadami

Informacja o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadach komunalnych od mieszkańców gminy

Tabela 13

Kod Rodzaj Masa odebranych Sposób Nazwa Adres
odpadów odpadów odpadów zagospodarow instalacji, instalacji
do której
komunalnych ania Dylów A, 98-330 Pajęczno
przekazanych odebranych zostały
do zagospodarowania przekazane Ruda, 98-300 Wieluń
odpadów
[Mg] komunalnych odpady
komunalne
544,310
20 03 01 Niesegregowane R12 Zakład
(zmieszane) odpady 2,400 w Dylowie A

komunalne

Przedsiębiorstwo

Niesegregowane Komunalne Sp. z
(zmieszane) odpady
20 03 01 R12 o.o. Instalacja
komunalne Zastępcza

w Rudzie,

gmina Wieluń

20 03 007 Odpady 71,080 D5 Zakład Dylów A,
wielkogabarytowe w Dylowie A 98-330 Pajęczno

15 01 06 Zmieszane odpady 172,160 R12 Zakład w Gotartów,
opakowaniowe Gotartowie 46-200 Kluczbork

ul. Klonowa 58,

15 01 07 Opakowania ze szkła 101,230 R5 Krynicki 42-700 Lubliniec
Recykling S.A. Pełkinie 136 A,

37-511 Wólka Pełkińska

R1 KON-WIT ul. Częstochowska 70
RECYKLING 42-350 Koziegłowy

16 01 03 Zużyte opony 17,760 s.c.

5,120 R1 Cementownia ul. Przemysłowa 17,
914,060 WARTA S.A. Trębaczew,98-355

Działoszyn

17 01 07 Zmieszane odpady z R5 Zakład Dylów A,
betonu, gruzu w Dylowie A 98-330 Pajęczno
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów

wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01

06

SUMA

R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostownie i inne biolo-
giczne procesy przekształcania)
R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 43 / 92

// Ochrona środowiska // Unieszkodliwianie azbestu

Unieszkodliwianie azbestu
Gmina Osjaków od 2013 r. realizuje ogólnokrajowy programu dotyczący „Oczyszczania kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”.

Fot. 25. Gmina Osjaków bierze udział w programie „Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032”

W ramach tego programu Gmina Osjaków występuje do WFOŚiGW w Łodzi
z wnioskiem o dotację na zadanie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu
Gminy Osjaków”.

W 2018 roku Gmina przystąpiła do realizacji V etapu programu usuwania azbestu. Koszt cał-
kowity zadania wyniósł 28.441,40 zł, z czego poszczególne źródła finansowania stanowiły:

► WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 25.597,00 zł,

► udział własny w kwocie 2.844,40 zł.

W trakcie realizacji V etapu zadania unieszkodliwiono 71,506 Mg azbestu (67,706 Mg zbiórka;
3,800 Mg demontaż). W 2018 roku z programu skorzystało 25 gospodarstw domowych.

W latach 2013-2017 ogółem unieszkodliwiono 233,74 ton azbestu w 134 gospodarstwach i
pozyskano dofinansowanie w wysokości 119 614,79 zł .

44 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Infrastruktura techniczna // Wodociągi

Infrastruktura techniczna

Gmina Osjaków zapewnia mieszkańcom dostawę wody z 3 ujęć zlokalizowanych na terenie
gminy oraz odbiera ścieki komunalne w celu ich oczyszczenia w biologiczno-mechanicznej oczysz-
czalni ścieków.

Wodociągi

Z sieci wodociągowej korzystają wszyscy mieszkańcy gminy, długość sieci wodociągowej wy-
nosi 125,30 km, natomiast liczba przyłączy wodociągowych – 1583 szt.

Stacje uzdatniania wody (hydrofornie) znajdują się w następujących miejscowościach:

► Osjakowie – o wydajności 235 790 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch studni artezyjskich
(z samo-wypływem)
► Drobnicach – 53 105 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch studni
► Chorzynie– 74 364 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch studni.

Największa stacja uzdatniania wody znajduje się w Osjakowie. Jej zdolność produkcyjna
wynosi 646,0 m3/d, przy czym w okresie suszy produkcja wody kształtowała się na poziomie nawet
1000 m3/d. Hydrofornia ta obsługuje mieszkańców następujących miejscowości:

► Osjaków, ► Dolina Czernicka,

► Felinów, ► Borki Walkowskie,

► Gabrielów, ► Jasień,

► Nowa Wieś, ► Zofia,

► Dębina, ► Stanisławów,

► Skaleniec, ► Józefina,

► Walków, ► Kolonia Dąbrowice.

► Czernice,

Drugą pod względem wielkości jest stacja uzdatniania wody w Chorzynie. Jej zdolność

produkcyjna wynosi 203,7 m3/d i obsługuje ona mieszkańców następujących miejscowości:

► Chorzyna, ► Kuźnica Strobińska
► Krzętle, ► i w okresie zwiększonych rozbiorów Osjaków.
► Kuźnica Ługowska,

Stacja uzdatniania wody w Drobnicach jest trzecią pod względem wielkości produkcji wody,
która wynosi 145,5 m3/d. Obsługuje mieszkańców następujących miejscowości:

► Drobnice, ► Raducki Folwark,
► Kolonia Raducka, ► Raduczyce.

Wszystkie stacje spięte są w pierścień, co w sytuacjach awaryjnych, pozwala na utrzymanie
ciągłej dostawy wody mieszkańcom gminy Osjaków. W miejscowości Dębina znajduje się przepom-
pownia wody.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 45 / 92

// Infrastruktura techniczna // Kanalizacja

W roku 2018 opłaty za wodę wzrosły z 2,12 zł na 2,22 za 1m3. Produkcja wody w tym okresie
na wszystkich ujęciach wyniosła 270 830 tys. m3.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody pokrywają koszty związane z produkcją i dostarczaniem
wody. W związku z tym nie są konieczne dopłaty z budżetu Gminy do gospodarki wodociągowej.
Zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2018 roku 51 466,00 zł. Podkreślić należy,
że wszystkie stacje zostały zmodernizowane i wyposażone w zewnętrzne zbiorniki wody uzdatnionej
(Chorzyna 2009r, Osjaków 2010r, Drobnice 2017r.)

Kanalizacja

Sieć kanalizacji sanitarnej posiada miejscowość Osjaków. Długość sieci wynosi 13,54 km
i obejmuje 28% mieszkańców Gminy. W miejscowościach Nowa Wieś i częściowo Dębina została
wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta jest jeszcze nie zakończona. Planowany
termin oddania inwestycji do użytku – 2019 r.

Zmiana przepisów dotycząca sposobu określania stawek za odbiór ścieków spowodowała,
że w roku 2018 opłaty za ścieki wzrosły z 3,70 zł/ m3 na 9,53 zł/ m3. Rada Gminy Osjaków podjęła
uchwałę Nr L/265/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., w której ustalono dopłatę do taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązującej w okresie od 20 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r.
dla taryfowej grupy odbiorców w wysokości 4,83 +VAT za 1 m3 ścieków.

Po dopłacie cena 1 m3 ścieków wynosi 4,70 zł netto. W 2018 roku dopływ ścieków siecią
kanalizacji sanitarnej wyniósł 62 710 tys. m3.

Przebudowana i rozbudowana w roku 2013 oczyszczalnia jest w pełni skomputeryzowana,
automatycznie sterowana i może przyjąć 400 m3 nieczystości na dobę. Do oczyszczalni dopływają
ścieki z kanalizacji sanitarnej miejscowości Osjaków a także ścieki dowożone beczkowozem ze
zbiorników bezodpływowych (szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków) z terenu Gminy.

Gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do kanalizacji sanitarnej, korzystają z usług
odbioru nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym, będącym własnością Gminy Osjaków
oraz firmy posiadającej zezwolenie Wójta Gminy Osjaków na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osjaków.

Ilość ścieków oczyszczanych kształtuje się na poziomie 65 859 m3/rok. Gmina posiada kon-
cepcję rozbudowy kanalizacji sanitarnej . W koncepcji określono kierunek działań w zakresie rozbu-
dowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach
o niskim wskaźniku koncentracji ( liczba mieszkańców na 1 km sieci).

46 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Gospodarka nieruchomościami // Zmiany w zasobie nieruchomości gminy

Gospodarka nieruchomościami

Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Osjaków regulują przepisy zawarte
w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty wchodzące w skład gmin-
nego zasobu nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania
w użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.

Zmiany w zasobie nieruchomości gminy

Grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnych na poszerzenie pasa drogowego:

1. za odszkodowaniem działkę Nr 502/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0040ha– Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.4.2018 z dnia 22 stycznia 2018r.

2. za odszkodowaniem działkę Nr 503/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0078 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.4.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

3. za odszkodowaniem działkę Nr 504/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0068 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.3.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

4. za odszkodowaniem działkę Nr 505/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0065 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.3.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

5. za odszkodowaniem działkę Nr 506/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0131 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.3.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

6. za odszkodowaniem działkę nr 507/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0796 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.3.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

7. za odszkodowaniem działkę Nr 508/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0840 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.3.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

8. za odszkodowaniem działkę Nr 168/2 obręb Jasień o powierzchni 0,0041 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

9. za odszkodowaniem działkę Nr 198/2 obręb Jasień o powierzchni 0,0484 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

10. za odszkodowaniem działkę Nr 199/2 obręb Jasień o powierzchni 0,1781 ha– Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

11. nieodpłatnie działkę Nr 113/12 obręb Zofia o powierzchni 0,0030 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność –RIZ.6831.1.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

12. nieodpłatnie działkę Nr 113/10 obręb Zofia o powierzchni 0,0287 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność –RIZ.6831.2.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

13. nieodpłatnie działkę Nr 266/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0079 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność –RIZ.6831.8.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018 47 / 92

// Gospodarka nieruchomościami // Grunty nabyte aktem notarialnym

Grunty nabyte aktem notarialnym

1. odpłatnie działkę Nr 348/2 obręb Raducki Folwark, Stanisławów o powierzchni 0,0789 ha – Akt notarialny A 2259/2018
z dnia 19.07.2018 r. – wartość 36 000,00 zł

Nieruchomości sprzedane

1. działka nr 454/3 o powierzchni 0,0159 położoną w obrębie Osjaków – akt notarialny nr A 3496/2018 z dnia 26.10.2018 r.
- 8 200,00 zł
2. działka nr 313 o powierzchni 1,3188 położoną w obrębie Osjaków – akt notarialny nr A 3300/2018 z dnia 10.10.2018 r.
- 375 750,00 zł

Zmieniona powierzchnia nieruchomości

Zmieniona powierzchnia nieruchomości wynikająca z wykazu zmian danych ewidencyjnych
Tabela 14

Lp. Nr działki Obręb Powierzchnia Powierzchnia Różnica
przed zmianą po zmianie w powierzchni

1 345/5 Osjaków 0,0556 0,0503 -0,0053

2 120 Zofia 0,7700 0,7577 -0,0123

3 183/2 Borki Walkowskie 0,3734 0,3754 +0,0020

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2018r. wynosi: 195,3251 ha

w tym: ► drogi –151,3936 ha

► lasy – 4,2052 ha

► parki – 3,1608 ha

► pozostałe grunty –28,4206 ha

► grunty będące w samoistnym posiadaniu Gminy Osjaków – 8,1449 ha

48 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Gospodarka nieruchomościami // Zmieniona powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia dróg w poszczególnych miejscowościach /ha/

DROGI

Borki Walkowskie

Chorzyna

Czernice
Dębina
Dolina Czernicka

Drobnice
Felinów
Gabrielów
Huta Czernicka
Jasień
Józefina
Kolonia Dąbrowice
Kolonia Raducka
Krzętle
Kuźnica Ługowska
Kuźnica Strobińska
Nowa Wieś
Osjaków
Piskornik Czernicki

Raducki Folwark

Raduczyce

Skaleniec
Walków
Zofia

Rysunek 1.

Powierzchnia nieruchomości Gminy Osjaków w 2018 r.
wg rodzaju przeznaczenia

Oświata

Instytucje kultury

Administracja
Służba zdrowia

Sport i Rekreacja
Pomoc społeczna
Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

Infrastruktura Techniczna
Inne nieruchomości zabudowane

Rysunek 2. 49 / 92
// Raport o stanie Gminy Osjaków 2018

// Gospodarowanie lokalami komunalnymi // Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarowanie lokalami komunalnymi

Gospodarka mieszkaniowa
Zasób mieszkaniowy Gminy stanowi 5 budynków mieszkalnych, jeden użytkowany na pra-

wach współwłasności z innymi osobami. Wykaz budynków z lokalami mieszkalnymi przedstawia
tabela nr 1.

Wykaz budynków z lokalami mieszkalnymi wg stanu na 31.12.2018 r.

Tabela 15

Lp. Adres budynku Forma własności Data wybudowania

1 Osjaków, ul. Częstochowska 24 własność 1959

2 Osjaków, ul. Częstochowska 9 współwłasność 1925

3 Osjaków, ul. Wieluńska 11 własność 1986

4 Chorzyna 27 własność 1957

5 Drobnice 51 własność 1986

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. gmina posiada w zasobie mieszkaniowym 26 lokali o łącznej
powierzchni użytkowej 1.262,21 m2, w tym:

► 2 lokale socjalne o pow. 34,50 m2.

Na 26 lokali mieszkalnych – 20 lokali wyposażonych jest w instalację centralnego ogrzewania.
Dwa lokale o obniżonym standardzie zostały przeznaczone na lokale socjalne.

50 / 92 // Raport o stanie Gminy Osjaków 2018


Click to View FlipBook Version