The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NORHAISARAH BINTI SUBOH -, 2019-01-22 03:00:41

HSP PIT4 (IBADAT)

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Keywords: HSP

PENDIDIKAN ISLAM

(BAHAGIAN IBADAH)

TINGKATAN EMPAT

‫א‬,‫א‬‫א‬

 ,

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi
@@
@@ @@ @@
@@ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @ @ZS~R~QW
@@ @@
@à™@ åØÓì¬ìäß@ ë‰ì™NQ
@æa…@ [email protected] ñ…bjÇ@ ³íõb׊i @ @[email protected]‰a @ @ZñŠàÇ@æa…@[email protected]ñ…bjÇ
@[email protected] ‫ @ﻓﻠﺴﻔﻪ‬[email protected] [email protected] @ I
@ @:ñŠàÇ
NâaŠ§[email protected]†vßNQ~Q @†Ð×@[email protected]‫@ﻓﺎﺋﺪﻩ‬å×bmbîß @@@@@@@@@ñŠàÇ@@@@æa…
@Ά@ Íí@ ΉëaNQ~R @ @NðŠí†ä@ðŠí… @ @@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected] ‫ @ﻃﻮﺍﻑ‬å×buŠÌß @åØíbibÌß@ òjîÔÇ@ å×bmbîß @@

@ @NïÈ [email protected]ñ…bjÇ @@
@扆×@ åØnØÌîmŠÐ¾ @@
@åèîjÜ×@ Ínä[email protected] æ‰bÌjßìNR
[email protected]‫ﻓﺮﺽ‬ @ @[email protected]ñ…bjÇ@å×buŠÌß@Öìnãëa
@@

@ @@[email protected]‰a

@æõb[email protected] å׊˅ŠÐ¾@ ë‰ì™NS @RòàØ[email protected] åØËŠäß
@oîb×@ å×bãìšÌß@ òîjÜm [email protected]éÏìÌß@åØnÈ튑…

NHCD)@ð…@ï@ëbma @ñ…bjÇ@ ‫ @ﻓﺎﺋﺪﻩ‬å×bmbîß

@ @[email protected]Ínä[email protected]åÌ‚äîiŠÏ@NT @ @No׉b’ß@†Ð×@wy
@ @@@@@
@ìÛŠÏ@ Íí@ a‰b׊Ï[email protected]@ @ @[email protected]‰a
@âìÜj@ å×ì×ü…
@ñ…bjÇ@ å×ì×ýß @@

Nwy @a‰bšã@†Ð×@[email protected]ê†öbÏ@å×bmbîß .١
@ @[email protected]ÖìubmŠ[email protected]‫ﻓﻮﺭﻡ‬.T~R @Nåçë‰ìÜ×@âý[email protected]ßë[email protected]æa…
@@
@æa…@ åèîjÜ×@@@@@@
@æa…@ [email protected] æõaìîàîníd× @@
@ @@NñŠàÇ

4 0

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@@ @@
@@
@@ @@
@@

@@ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß
@ @ @ñ…bjÇ@ Ñîãì×@ @ [email protected] [email protected] I
@[email protected] ´mŠÌÏ@ Ínä[email protected] åËŠäÏ@ N1
@ @NñŠàÇ@æa… @ @[email protected]‰a @ÝîÛ…@bmŠ@ñŠàÇ@æa…@@wy
@@ @@
@@
@Ýî•[email protected] åÌnäjàÏ@ NR @æa…@[email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß
@ @åÌ‚äîiŠÏ NñŠàÇ
@æa…@[email protected]âìØ[email protected]å×bmbîß
@Îìibn×@ åmëü@ NS
@ @Nwy [email protected]éÏìÌß@æa…@ñŠàÇ
@ñ…bjÇ@ ê‰bv@ ïàè¾
@´ub×NT NñŠàÇ@æa…@wy
@ @Næõb×bnìÏŠÏ @[email protected]ñ…bjÇ@ÝîÛ…@å×bmbîß
NñŠàÇ@æa…
@@ @@
@ð‰…@ ÒŠØ@ åØÏbîîß@ NU @ @[email protected]‰a
@åãŠÏ@ðõbäÌß@‰bj[email protected]åmŠ×
@[email protected] åë‰ìÈÏ@ ïìnîna @ñ…bjÇ@ å×@ åØËŠäß
@md×@ ñŠàÇ@ æa…@ wy
@ @ñŠàÇ@æa…
@ @Në†íûí†äía
@Íí@ åÏbîŠÏ@ åØÜväß
@Öìnãë[email protected] åØ×ü…@ ìÛŠÏ

[email protected]ñ…bjÇ@å×ì×ýß
@@

4 1

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @[email protected]‰a
@@

@[email protected] ÝîÛ…@ åØía‰ìèÌß
NñŠàÇ@æa…
@[email protected] a‰bnãa…@ åØÌí†äj¾
NñŠàÇ@åË…
[email protected] å×ì×ýß@ Öìnãë[email protected] âaŒÇŠ[email protected] N3

@ @.‫ﺩﺍﻥ ﻋﻤﺮﺓ‬

@@ @@
[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @Lkuaë@ Š‘HpI
@@@Ínä[email protected] a†äîß@ bnÏ@ paìj¾@ [email protected] Q @@ @æa…@ [email protected] òä@ æa…@ æì×ë‰
@[email protected] kuaë@ Š‘
@æì×ë‰@[email protected]@[email protected]ë @ @[email protected]‰a @ @@NñŠàÇ
@ñŠàÇ@ kuaë@ [email protected] wy @@ @@

@ @ñŠàÇ@æì×ë‰@æa… @ @[email protected]ë@Š‘@å×bmbîß@NQ
@@ @ñŠàÇ@ [email protected] [email protected] æì×ë‰@ å×bmbîß@ NR

@³íõb׊[email protected]à™@ÞìÐßìÌß@NR Nsä×ì×ýß@a‰b@æa…
@æa…@ [email protected] ê…bjÇ NñŠàÇ@æa…@[email protected]òä@å×bmbîß@NS
@a…@ åØÓìÐßìÜØÌß @å×ì×ýß@ Rå×@ åØËŠäß
@[email protected]ë@@@åÛìÐßì× @æa…@ [email protected] òä@ ~æì×ë‰@ a‰b׊Ï

@ @æa… @ @Në†íûí†äí[email protected]†Ð×@ñŠàÇ
@ @[email protected]æì×ë‰@@@@@@ @@

@@ @ @[email protected]‰a
@Íí@ bnÏ@ †Ï@ oз@ å×a†ääß@ NS @@
@æa…@kuaë@@@åË…@³íõb׊i
@Rbß@ bmŠ@ [email protected] æì×ë‰ @ÍíŠ@ Íí@ åÐÜî×@ ïàè¾@ NQ
@Öìnãë[email protected] å×ìnäm…@ Íí @[email protected] ñ…bjÇ@ b@ å×ì×ü…
@ @[email protected]ê…bjÇ@å×bã‰ìÐàrß
@ @NñŠàÇ@æa…
@b@ oߊ@ bînä@ NR

4 2

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@å½bÌÏ@ Ínä[email protected] bníŠŠ[email protected] NT @ @N[email protected]Ò…bçŠ[email protected]ñ…bjÇŠi
@ @[email protected]Ý×[email protected]åØîÇaŠß @@

@ @[email protected]‰a
@@
@ë‰[email protected] Íí@ [email protected] a‰bÏ@ Þaì[email protected] ì·@ NU @åÏì@ l…[email protected] åØËŠäß
@æa…@ éØß@ ð‰…@ ÍÛìÏ @[email protected] ñ…bjÇ@ å×buŠÌß@ b

@ @NÜ×@a…@å׉ìÏýß NñŠàÇ@æa…
@@ @b@ kîmŠ[email protected] æa…@ æìnä@ åÏìŠi

@NpìjŠ[email protected]ñ…bjÇ@Raë†×@å×ì×ýß

@@

@@ @@ @@
@ @ @ @@ZoÏa…@R†í‰ìß @æa…@ [email protected] kuaë@ [email protected] ‫ @ﺙ‬I
@ @ @Íí@ a‰b׊Ï@ bmŠ@ ñŠàÇ
@a‰b׊Ï@ ðõbäÌß@ åÌ‚äîiŠÏ@ N @ @[email protected]‰a @ @NâaŠyaŠ[email protected]b@Ήü…
@æa…@ ñŠàÇ@ æa…@ [email protected] kuaë
@@
@b@ Ήü…@ Íí@ a‰b×ŠÏ @[email protected] kuaë@ a‰b׊Ï@ å×bmbîß NQ
@ @NâaŠyaŠi @Nsä×ì×ýß@a‰b@æa…@ñŠàÇ~
@Ήü…@ Íí@ a‰b׊Ï@ å×bmbîß NR
@ @@ðõbäÌß@bmŠ@paìj¾@NR NâaŠyaŠ[email protected]b NS
â…@R´™bè[email protected]@@@@ @@
@@ @æa…@ âìØ[email protected] L´mŠÌÏ@ åØËŠäß
@@ Nâ…@îäu

@ @[email protected]‰a
@@
@òàØ[email protected] åØËŠäß
@Ήü…@ Íí@ a‰b׊Ï@ åØÜšÌîäß
NâaŠyaŠ[email protected]b

4 3

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@[email protected] kj@ åØËŠäß
@ê†öbÏ@ æa…@ Ήü…@ òàØy

NâaŠyaŠ[email protected]b@säÜØÌîäß
@æa…@[email protected]énäíŠÏ@åË…@bîn
NsÛì‰
@@
@ @[email protected]‰a

@@
@Nâ…@åØnÈ튑…@òàØ[email protected]å×bmbîß@NQ

@ñ…bjÇ@a…@â…@@åØìßëŠß@NR
@säÌînäÐ×@ æa…@ @ wy
@ñ…bjÇ@æõbãŠÐà×@Ò…bçŠm

@ @Nwy
@âìÜj@ æa…@ b@ ‰ìuì[email protected] NS

@‫ @ﺧﻮﺧﻮﺹ‬ñ…bjÇ@ åØîãìäß
@ @@NâìàÇ@æa…

@@

@@ @@ @@
@ @ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @å×buŠÌß@ a‰b@ [email protected] [email protected] I
@ @ @ @ @ @ZñŠàÇ@æa…@[email protected]ñ…bjÇ

@paìj¾@ R†í‰ìß@ NQ @ @Q‰a @@
@ @@ZÙîuëŠÏ @ @@@

@@ @Ra‰[email protected] å×bmbrß
@æa…@ [email protected] a†äîß@ bnÏ[email protected] @æaŠÓ@ [email protected] Én·@ [email protected] å×buŠÌß
@Rœîn×@ bmŠ@ ñŠàÇ
@ @NpìjŠ[email protected]@îäu N…aŠÏ[email protected]æa…
@åÜàÇ@ æÛ[email protected] bmŠ[email protected]@@@ @Ra‰[email protected] å×bmbrß

@ @ñŠàÇ@å×buŠÌß

4 4

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi
@@bmŠ@ ñŠàÇ@ æa…@ wy @å×@ å×bmbîß @@
@ @NpìjŠ[email protected]@îäu @[email protected] îä[email protected] åèîÜîàÏ
@ @ZQ~R~QX
@@ @ @@Nð…bjíŠÏ@Ò…bçŠm åèîÜj
@a‰b@ Énä[email protected] ìí†íú@ æìnãìäßNR @åÌînäÐ×@ ïàè¾
@æa…@[email protected]ñ…bjÇ@åØíbãìäß
@æõaˆîiŠÏ@ bmŠ@ ñŠàÇ [email protected]ñ…bjÇ@a…@´ÜÐîí…
@[email protected] îä[email protected] Rœîn× @@

@ @NpìjŠm @ @[email protected]‰a
@@
@~Én·@ [email protected] a‰bnãa…@ å×aˆîj¾
@paìj¾@ æa…@ Þaì[email protected] ìàäßNS @ @N‫@ﺍﻓﺮﺍﺩ‬æa…@æaŠÓ
@Íí@Ήë[email protected]å½bÌÏ@@æ‰ìÏýÏ
@æa…@[email protected]ñ…bjÇ@å×buŠÌß @æa…@ [email protected] a‰bnãa…@ å×aˆîj¾ @
@ @ñŠàÇ
@ @NñŠàÇ
@@ @ @@S 
@@
@Íí@ éÜ÷ß@ åØíbÜrß@ @ NQ
@@ @æa…@ [email protected] åË…@ ³íõb׊i
@@ @Rœîn×@ bmŠ@ ñŠàÇ
@@åÛìÐßì×@ a…@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @NpìjŠ[email protected]@îäu
@ @@ZðõbäÌß
@ @åèîÜj@…ì–ÔßNQ~Q @@
@@åèîÜj@Š‘NQ~R @@
@@
ZoÓa…@R†í‰ìß
@@
@ @@[email protected]‰a
@@
[email protected]Ínä[email protected]åØËŠäß@NQ

4 5

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

åèîÜj@ òäNQ~S @ @@åèîÜj@´mŠÌÏNQ~Q
@b@ êëŠØß@ a‰b׊ÏNQ~T @åèîÜj@âìØyNQ~R

@ @åèîÜj @ @NåèîÜj@ÝîÛ…NQ~S
@ @@@@@@ @@
@éÜ÷ß@ åØíbÜrß@ NR ZÍnä[email protected]å×bmbîß@NR
@ @ZåèîÜj@³íõb׊i @ @NåèîÜj@æì×ë‰NR~Q
@ @lbn×@ïÜç[email protected]åèîÜjàrÏNR~Q @ @NåèîÜj@|•@Š‘NR~R

@oÛ[email protected] å×bãìšÌßNR~R @æa…@ òä@ a‰b׊Ï@ å×bmbîß@ NS
@æ…‰ìß NåèîÜj@a…@êëŠØß

@ @æaë‰ìiŠÏ@ÍmbäîiNR~S @å×bß…@Í[email protected]Íî™a…@åØînо@NT

@oÐàn×@ åmaëü@ å×a…bÌß@ NS @ @NÞý[email protected]‰bv@éîÜj…@éÛa…a
@ @NåèîÜj @åèî×@ bväß@ bînä@ NU
@ @ @ @NåÏë†îè×@a…
@@
@ @[email protected]‰a
@@
@RòàØ[email protected] åØÜväß@ NQ
@ @NåØnÈ튑…@éÜ[email protected]Íí@åèîÜjàîÏ
@Rå×@ åØía‰ìèÌß@ NR
@ïØÌ[email protected] å×b¾@ Ù[email protected] Ñîmbšã
@ @ZÕîÐ[email protected]ð‰…
@ @³zî–×@[email protected]@@
@ @ì×ü@éØÌî[email protected]@@
@@
@³zî–×@ a‰bèîܾ@ bînä@ NS

@æa…@ ðŠí†ä@ ðŠí…
@ @Nb™‰aìÜ×

4 6

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@@ @@
@ @ZðõbäÌß@åÌ‚äîiŠÏ@NQ @ @@[email protected]@‰a
@ @æbiŠÓ@Ñîãì×@Q~Q
@æa…@ òä@ ~|•@ Š‘Q~R @@
@Íí@ éÜ÷ß@ åØîÜîß@ NQ
æbiŠÓ@bß @åèîÜj@ åË…@ ³íõb׊i
@æbiŠÓ@ a‰bnã[email protected] æõaˆîiŠÏQ~S @ @@ZÕîÐ[email protected]ð‰…
@ @éîÜjàîß@a‰b[email protected]
@ @NéÔîÔÇ@æa…
@ @ZðõbäÌß@a†äîß@bnÓ@paìj¾@NR @ @åèîÜjàîÏ@RòÛ[email protected]
@Íí@ RÍmbä[email protected]

@@@éîÜj…@ éîÛìi
@âaŠ[email protected] æa…
@ @NéîÜj…

@ @æa…@‰ìuì[email protected]bînä@NR
@ @bväß@laìvËìšÌmŠ[email protected]@@

@@ Nåèî×@@@

@@

@@
ZoÓa…@R†í‰ìß @éÔîÔÇ@æa…@æbiŠÓ@@[email protected]@I
[email protected]‰a sèàØ[email protected]Š
@@
@~æbiŠÓ@ ´mŠÌÏ@ åØËŠäß@ NQ
@âìØ[email protected] æa…@ @ ~éÔîÔÇ
@ÝîÛ…@ †Ð×@ åØbaŠi

@ @NïÜÔã
[email protected]åØí‰bäîß@NR

@|•@ Íí@ ÍmbäiNR~Q

4 7

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @NæbiŠÓ@|•@Š‘@R~Q @æa…@ æbiŠÓ@ åØí…bu…
@ @NæbiŠÓ@òä@R~R @ @NéÔîÔÇ
@@
@ @NéÔîÔÇ@æbiŠÓ@ìnÓëNR~R
@éîÛì[email protected] Íí@ Ímbäî[email protected] @ åØí‰bäjß@ NS @ @NéÔîÔÇ@æbiŠÓ@òäNR~S
@ @@@æbiŠÓ@ñ…bjÇ@åØí…bu… @æbiŠÓ@ |•@ Š‘NR~T

@@ @ @NéÔîÔÇ
@æbiŠÓ@ îÜ©@ ð™bèÌß@ NT @@
@å×a…bÌß@ ì[email protected] éÔîÔÇ@ æa…
@ @NéÛìØ…@pìjŠ[email protected]îÜ© @æa…@ æbiŠÓ@ òàØ[email protected] pìjîß@ NS
@ @NéÔîÔÇ
@@
@@ @æa…@ê‰ìàÏ@òЕŠ[email protected]bînä@NT
@ @Nìnäj¾@Úì

@ @@[email protected]‰a
@

@´™bèjàÏ@ åØÜväß@ NQ
@ @NéÔîÔÇ@æa…@æbiŠÓ@Íî™a…
@æbiŠÓ@ åèîjÜ×@ åØía‰ìèÌß@ NR

@ @[email protected]éÔîÔÇ@æa…
@Š‘@ a‰bnã[email protected] åØÜØÌß@ NS
@~éÔîÔÇ@ æa…@ æbiŠÓ@ |•
@ @NéÔîÔÇ@æa…@æbiŠÓ@òä

@ @[email protected]‰a
@@

@ñ…bjÇ@ Rå×@ åØÜväß@ NQ
@ @ZæbiŠÓ

@ @NÎìÛìäß@´Èí[email protected]òÇbNQ~Q
@ @NÎìÛìäß@ÎìÛìmNQ~R
4 8

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@òÜ•@ åØmŠíbÌß@ Q~S @@
@ @[email protected]áîyŠÛa @@
@@ @ @ :S~R~QY
æa…@ òÜßbÈß@ ÑîäíŠÏ
@a‰bnã[email protected] æõaˆîiŠÏ@ åØÜväß@ NR @ @NsäÌînäÐ×
@ @[email protected]éÔîÔÇ@æa…@æbiŠÓ @ @NïÜ[email protected]Þaì[email protected]@[email protected]@@@@
@ @NâìØ[email protected]~Q
@ @NbßNR~R

@åèî™bÌÏ@ Ra‰[email protected] R~S
@ @NÍî™a…
@@

@@

@ @ [email protected]Ïa…@R†í‰ìß
@@ @@
@ @[email protected]‰a
@æa…@ ´mŠÌÏ@ Ínä[email protected] åËŠäÏ@ @N1
@ @NïÜ[email protected]Þaì[email protected]Ñîãì×
@ïÜ[email protected] Þaì[email protected] ÑíŠÈ[email protected] å×bmbrß@ NQ
@†í‰ìß@ å½bÌÏ@ ÝîØËì‚äß@ @NR @æa…@ bè[email protected] ïš@ ð‰…
@ @NïÜ[email protected]Þaì[email protected]åë‰ë[email protected]a… @ @Nýİ•a
@Næd™bîãŠÏ@oìÐ×@åmaëü@ @NS @a…@ïÜ[email protected]Þaì[email protected]âìØ[email protected]å×bmbrß@NR
@[email protected] òí[email protected] å׊a…Š[email protected] Í‚äîiŠ[email protected] @NT @ @Nâýa
@ @NõbäÛ[email protected]ñ‰ì
@[email protected]šîãŠ[email protected]ŠuýÏ@åØÔÛbšÌß@ @NU @åØnÈ튑…@ïÜ[email protected]Þaì[email protected]ïàè¾@NS
@ @Z[email protected]æbߊÏ@å׊a…Š[email protected]@@
@ @´nä×@ð‰bç@ @[email protected] @ "‫"ﻭﺃﺣﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ‬
@b™‰aìÜ×@ð‰bç@ @[email protected] @
@ @[email protected]òí[email protected]ñŠÔjÛ[email protected] @
@ @å×ì@ð‰bç@ @[email protected] @ @@
@ @ @[email protected]ìØíaŠ[email protected]‰b׊Ï@åØía‰bärß@NT
@ïÜ[email protected] Þaì[email protected] ´mŠÌÏ@ îÛìäß@ @NV

4 9

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @Nðë[email protected]åîÛì[email protected]åË… @ @æì×ë‰NT~Q
@ @ïÜjàÏ@æa…@ÞaìväÏ@Š‘NT~R

@ @ÞìjÓ@æa…@lb¯[email protected]Š‘NT~S
@@
@ @[email protected]‰a
@@
@åØë‰bç…@òàØ[email protected]åØÜväß@NQ

@ @NïÜ[email protected]Þaìu
@ZïÜ[email protected]Þaì[email protected]îä[email protected]åØËŠäß@NR

@ïmŠÐ@å׊äi…@Íí@åÛaì[email protected]~Q
@ @âýÛ[email protected]Éîi
@[email protected]åØßaŠy…@Íí@ïÜ[email protected]Þaì[email protected]~R

@ @‫@ﻏﺮﺍﺭﻱ‬ïÜ[email protected]Þaìu~R~R~Q
@Íí@ Ή[email protected] ÞaìväßNR~R~R

@ @òî–Èß@†Ð×@Îë‰ë†äß@éîÛìi
@ @òî–Èß@ædšîãŠÏNR~R~S

@Þaìväß@b@ìÐîäßNR~R~T
@Ήë[email protected] æ‰aë[email protected] ïmbÌßNR~R~U
@Íí@ b™Šç@ å׉ëbäß@ åË… åíü

@ @NïšÌî[email protected]éîjÛ
@‰aìÛ@ Í™a†Ï@ oØrßNR~R~V

@Îë‰ìj¾@ æaìuì[email protected] åË…@ ‰†äi
@éîjÛ@ Íí@ b™Šç@ @ åË…@ Ήbi
@ @Nê†ã‰

@ @ó’¬@ÞaìuNR~R~W
@ @‰bØ[email protected]ïÜ[email protected]ÞaìuNR~R~X

@ @õbi‰NR~R~Y

5 0

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@@ @@
@åˉü@ òàØ[email protected] åØía‰ìèÌß@ @NS @@
.‫)ب( ﺳﻴﻮاءن‬
@ @NâaŠ[email protected]ædšîãŠÏ@ìmaì
@†Ï‰…@ òjîÔÇ@ åØÜväß@ @NT
@Ö†î[email protected] Íí@ ïÜ[email protected] Þaìu
Nâý[email protected] òÈ튑@ pìØîÌß
@ @@ @@@

@ @[email protected]‰a
@@

@Þaì[email protected] æaìÛŠÐ×@ åØËŠäß@ @NQ
@ @No׉b’ß@†Ð×@ïÜi
@a…@ åËbjà׊Ï@ îîÛbãbÌß@ @NR

@ @NïÜ[email protected]Þaì[email protected]åë‰ëa
@´îß@ïöìÛýß@åÛaìuNR~Q

@ @Noîãäí[email protected]ïöìÛýßNR~R
[email protected] ëŠ[email protected] åÛaìuNR~S

@ @NÎìÌÛ
@ða‰@ ŠbÏNR~T
@ @Hoî׊ߊÏìI

@ @Níb®ŠÏNR~U

@@ @@
@ @ @ @:@oÏa…[email protected]†í‰ìß
@@

@ @[email protected]‰a

@†í‰ìß@ å½bÌÏ@ ÝîØËì‚äß@ @NQ @ð‰…@æõaìî@ÑíŠÈ[email protected]å×bmbrß@NQ
@ @Naìîrß@aìî@åÜàÇ@a… @ @Nýİ•[email protected]æa…@bè[email protected]ïš@@@@

5 1

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @ @æa…@ æõaìî@ âìØ[email protected] å×bmbrß@ NR
@Ínä[email protected] åÛìÐßì×@ åËb‚äîiŠÏ@ @NR @å׊a…Š[email protected] æõaìî@ @ ÝîÛ…

@ @Naìîrß@aìî@ñ†öbÏ @ @@Z[email protected]æbߊÏ
@ @ ‫@@@@ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺿﻌﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﺄﺗﻮﻫﻦ‬
@Íí@ÝîÛ…@…ì–Ôß@åØÌ‚äîj¾@ @NS (٦ ‫ﺃﺟﻮﺭﻫﻦ )ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻳﺔ‬
@ @Næõaìî@åË…@³íõb׊i
@ @ @ @æõaìî@Rîä[email protected]åØía‰bärß@NS
@Íí@ o׉b’ß@ éßa‰@ ìàäß@ @NT @ @‫@ﻣﻨﻔﻌﺔ‬aìî[email protected]
@aìî@ åë‰ë[email protected] åË…@ ojîÛŠm
@ @xŠØ[email protected]éÏë[email protected]
@ @[email protected]ìîrß @@
@ @éã[email protected] @[email protected] @
@ @æc‰†ä×@ @[email protected] @ @ @[email protected]‰a
@@
@ @pìiaŠÏ@ @[email protected] @ @æõaìî@æì×ë‰@åØía‰ìèÌß@ @NQ
@ @åíb×bÏ@ @[email protected] @ @ @Zæõaìî@RŠ‘@åØËŠäß@ @NR
@ @ @æa…@aìî@ðàÏ@Š‘NR~Q
@éßa‰ì·@ æ‰ìÏü@ å×bí†rß@ @NU @ @aìîrÏ

@ @Nðë[email protected]åîÛì[email protected]a… @ @aìî@æŠí[email protected]Š‘NR~R
@ @ @Nê†öbÏ@[email protected]òÈÐäß@Š‘NR~S
@@

@éàØ[email protected] åØÌ‚äîj¾@ @NS
@ @Næõaìî@åØë‰bç…
@Íí@ Ra‰b׊Ï@ åØÜväß@ @NT

Næõaìî@åØÜİj¾ @@

@ @[email protected]‰a
@@

@ @Íí@b@ìí[email protected]åØÌ‚äîj¾@NQ

5 2

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi
åía…b™@HpI
@ @Næõaìî@åË…@³íd׊[email protected]@@@
@ @æbß@êëõbv@îîÛbãbÌß@NR

@ïmbÐäß@ æõaìî@ ædãbÔÜÏ@@@@
@ @NÊŠ‘@Ö†äè×

@@ @
ZoÏa…@R†í‰ìß
@@
@³öb׊[email protected]åmbз@´ub×@paìj¾@NQ @ @[email protected]‰a
@ @Nða…b™@ÕubÏ@åË…
@ @@
@åË…@ ædä׊[email protected] bãb®‰@ „bj¾@ NR @ð‰…@ åía…b™@ …ì–Ôß@ å×bmbrß@ NQ
@ @Nðë[email protected]åîÛìma…@åía…b™ @ @Nýİ•[email protected]æa…@bè[email protected]ïš
@Íí@ ÝîÛ…@ æa…@ âìØ[email protected] pìjrß@ NR
@NsîöbäÌß@ òßìÜÈß@ ÞìÐßìÌß@ NS @å׊a…Š[email protected] åía…b™@ åØë‰bç…
@åÏbÏ…@ åØnØÛ…@ æa…@ åía…b™ @@[email protected]í[email protected]ñŠÔjÛa )[email protected]æbߊÏ

@ @NÜ×@ædmbr× @@
@åÛìÐßì×@ åËb‚äiŠÏ@ paìj¾@ NT @ @@[email protected]‰[email protected]@

Nåía…b™@†ÔÇ@åË…@³íd׊i

@@
@Nåía…b™@æì×ë‰@åØía‰ìèÌß@NQ
@Zåía…b™@|•@RŠ‘@åØËŠäß@NR
@ÍšàÏ@ æa…@ ða…bšÌÏ[email protected] R~Q
@ @Nåí…b™
@ @Nåˉ[email protected]@R~R
@ @NæaŠí[email protected]@R~S

@åØë‰bç…@òàØ[email protected]åØÌ‚äj¾@[email protected]
@ @Nåía…b™

@Íí@ a‰b׊Ï@ åØÜväß@ @ NT

5 3

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @åía…b™@åØÜİj¾ ‫)ث( ﺷﺮﻳﻜﺖ‬
@@

@ @[email protected]‰a

@Íí@ åía…b™@ RÖìnä[email protected] bîÛbãbÌß@ NQ
@ @î×@bß@†Ï@å×ì×ü…

@a‰bnãa…@ åìßë‰@ paìj¾@ NR
@æa…@ âý[email protected] a‰b‚@ åía…b™

@ @bî[email protected]åía…b™
@ojîÛŠ[email protected] Íí@ RÕèîÏ@Ï@ ÝäÌß@ NS

@ @Zåía…b™@åË…
@ @ÙÌîiNS~Q
@ @æd™bîãŠÏ@Ï[email protected]@@@@@@

@@

@@ @@ @
@@ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß
@a…@ ŠuýÏ@å½bÌÏ@ ÝîØËì‚äß@ NQ @@ @
@ @oØ튑
@ @[email protected]‰a

@@ @ð‰…@oØ튑@…ì–Ôß@å×bnrß@NQ
@ïaŠÏì×@ Ýî×aë@ äèÌß@ NR
@´Ûa†äÌÏ@ ì‰ì×@ ïmìØîÌß @ @ýİ•[email protected]æa…@bè[email protected]ïš
@ÝîÛ…@ æa…@ âìØ[email protected] ïàè¾@ NR
@ @oØ튑
@³íõb׊[email protected] Råç[email protected] ÞìÐßìÌß@ NS @oØ튑@ åØë‰bç…
@ @[email protected][email protected]æbߊÏ@å׊a…Ši
@ @ZðbuŠí@Íí@oØ튑@åË… ‫ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ‬
@ @æìmëŠÏ@oØ튑
@@ ‫ﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﰒ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬

5 4

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ŠuýÏ@ †Ð×@ åç…†äÏ@ ð¾@ NT @ @[email protected]@ñ†öb½[email protected]@@@@@@@@@
@ @[email protected]ïaŠÏì×@@Ínäm @ @oØ튑@Rîä[email protected]å×bnrß@NS
@@ @NoØiŠ‘@æì×ë‰@åØía‰bärß@NT

@³íõb׊[email protected] Íí@ åÔînÏ@ åØíëbväß@ NU @@
@ @@oØ튑@åË… @ @[email protected]‰a

@Ræì×ë‰@ åØía‰ìèÌß@ NQ
@ @NoØ튑

@|•@ RŠ‘@ åØËŠäß@ NR
@ @NoØ튑

@æa…@ oØ튑@ Š‘@ R~Q
@ @NoØ튑@ÍšàÏ
@ @NΉbí@Š‘@R~R

@ @NæaŠí[email protected]Š‘@R~S
@ @N‫@ﺻﻔﺔ‬Š‘@R~T

@@
@åØë‰bç…@ òàØ[email protected] åØÌ‚äî¾@ NS

@ @oØ튑
@Íí@ Ra‰b׊Ï@ åØÜväß@ NT

@ @oØ튑@åØÜİj¾
@@

@ @[email protected]‰a

@Íí@ b@ Rìí[email protected] åØÌ‚äîj¾NQ
@ @NoØ튑@åË…@³íõb׊i
@æbß@êëõbv@bîÛbã[email protected]ìî¾@[email protected]

@ïmbÐäß@ oØ튑@ æõbäÔÜÏ@@@@@@
5 5

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @NÊŠ‘@Ö†äè× @@ ‫) ج ( ﺳﺎهﻢ‬

@@ @@

@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@@ @@
@Íí@ áçb@ RÖìnä[email protected] åØÌ‚äj¾@ NQ @ @[email protected]‰a

@ @bîîÜß@…@…ìuë @@
@ @ @ @Náçb@…ì–Ôß@å×bmbrß@NQ

@Ínä[email protected] ìnämŠ[email protected] ÕèîÏ@ ð‰…@ éßaŠ@ NR @áçb@ âìØ[email protected] å×bmbrß@ NR
@ @Záçb@æ‰ìiýÏ @ @NÊŠ‘@pë‰ìäß

@ @âý[email protected]ÙÌî[email protected]~Q @ïÜj¾@ åË…@ oߊ@ oàîuŠ[email protected] NS
@ @N‫@ﺗﻜﺎﻓﻞ‬NR~R @ @áçb
@ @[email protected]Îì[email protected]@@@@ @@

@áçb@ïÜj¾@ŠuýÏ@åØÔÛbšÌß@NS @ @[email protected]‰a

@ @NéÛìØ@ïaŠÏì× @Íí@ áçb@ Rîä[email protected] åØÜväß@ NQ
@@ @ @NåØë‰bç…

@æai†näÏ@ ‰ìn×ë@ îÛìäß@ NT @ @Náçb@åÌînäÐ×@åØÌ‚äj¾@NR
@ @Nðë[email protected]åîÛì[email protected]a…@ÙÌîi @@

@ @[email protected]‰a

@Íí@ áçb@ a‰bnã[email protected] å×aˆîj¾@ NQ
@ @NΉü…@Íí@åË…@ë‰bç

@a‰bnã[email protected] æõaˆíŠÓ@ @ bîÛbãbÌß@ NR
NåãbÐàî@åË…@áçb

5 6

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@@ @@ ‫) ح ( اﻳﻨﺴﻮران س‬
@ @ @ @@oÏa…@R†í‰ìß

@oØ튑@ âbã@ pìjrß@ †í‰ìß@ NQ @@
@ÙíŠß@ Íí@ @ æa‰ìäía @ @[email protected]‰a

@ @Nðìçbn× @ @@æa‰ìäí[email protected]ÑíŠÈ[email protected]å×bnrß@NQ
@@ @@æa‰ìäí[email protected]êìnãì@å×bnrß@NR

@Íí@ RÝØîm‰[email protected] ÞìÐßìÌß@ NR @ @aë[email protected]~ñbîyNR~Q
@ @@æa‰ìäí[email protected]åË…@³íõb׊i @ @æõa‰†ä×NR~R

@@ @ @éßë‰NR~S
@ @ZåÛìÐßì׊[email protected]åÌ‚äîiŠÏ@NS æŠuýÏNR~T
@æa‰ìäí[email protected] ðõbmŠrß@ ê†öbÏS~Q
@@
@ @ @ @@æa‰ìäí[email protected]âìØ[email protected]å×bnrß@NS
@ @ïËë†äîÛ…@Íí@ΆîiNS~R @³íõb׊í@ Íí@ RÝîÛ…@ å×bnrß@ NT
@[email protected]æbߊÏ@Z@æa‰ìäí[email protected]åË…
@ @ÝîÛ…@ð‰b‚äßS~S
@@ ‫ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﲑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ‬
@ @[email protected]í[email protected]ñ†öb½aI
@æa‰ìäí[email protected] Ýî×aë@ pìÐàväß@ NT @@
@ @NéßaŠ@ð¾@Öìnã[email protected]@@ @ @@[email protected]‰a
@@ @@
@ @ðë[email protected]åîÛì[email protected]a…@ïí[email protected]

@ @Ñîãì×@åØËŠäß@NQ

@ @ZÙîÐ[email protected]ð‰…@@æa‰ìäí[email protected]
@ @ÊmNQ~Q

@ @‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬NQ~R
@ @@æëbÈ[email protected]~S
@@
@@æa‰ìäí[email protected]ð@åØía‰bärßNR

5 7

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @ð…ì[email protected]‰ì–äÇ@…bî[email protected]~Q ‫) ح ( هﻮﺗﻎ ﻓﻴﻮﺗﻎ‬
@ @‫@ﻏﺮﺍﺭ‬‰ì–äÇ@…bî[email protected]~R
(@åàväîÏ )
@ @NÎìnãë[email protected]²Ëì׊Ï@…[email protected]~S
@@
æaìuì[email protected]åØÜväß@NS
@ @[email protected]@æa‰ìäí[email protected]
@åÔîubj×@ bväß@ S~Q

@ @NÞbîì
@´ãìߊè×@ å×…ìuìß@ S~R

@ @@Þbîì
@ @NåÏ…@bß@åäîß[email protected]~S
@@

@ @[email protected]‰a

@a‰bnãa…@ åÌí†äiŠÏ@ paìj¾@ NQ
@æa…@ âý[email protected] @ æa‰ìäía

@ @NÞbäîíìãì×
@æa‰ìäí[email protected] oØ튑@ bîÛbãbÌß@ NR
@ @NbîîÜß…@òÏa…Š[email protected]Íí@

@@ @@
@ @ @ @oÏa…@R†í‰ìß
@@ @@

@Ínä[email protected]ŠuýÏ@å½bÌÏ@ÝîØËì‚äß NQ @ @[email protected]‰a
NÍmìîÏ@Ímìç
@ @ @NÍmìîÏ@Ímìç@ÑíŠÈ[email protected]å×bmbrß@NQ
@Ímìç@ a‰bnãa…@ æcˆîiŠÏ@ paìj¾ NR @åØë‰bèÌß@ Íí@ ÝîÛ…@ pìjrß@ NR
NáväîÏ@æa… @ @[email protected]Ímìç

5 8

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Î@†îi

@ @ @ @åØèîÛìi…@[email protected]@åØmbrß@NS
@bàÇ@ ôdäÌß@ æëbväî[email protected] paìj¾ NS @ @NÍmìçŠ[email protected]

@a…@ ÍmìîÏ@ Ímìç@ åÛ @å×bãbÔÜß@ Ra‰b@ åØía‰bärß@ NT
@ @No׉b’ß @ @NÍmìîÏ@Ímìç@åë‰ëa
@ @ÍînäÏ@ïí[email protected]åØnmb‚äß NT @@
@ @@Nåë‰bè×@Ínä[email protected]@@@ @ @[email protected]‰a
@ @@@@@@åîÛì[email protected]a……@ÍmìçŠ[email protected]@@@

Nðë[email protected]@@@ @Ímìç@ Ræì×ë‰@ åØía‰ìèÌß NQ
@ @ÍmìîÏ

@ZÍmìîÏ@Ímìç@Š‘@åØÜväß NR
@ @NÍmìç@ðàÏNR~Q
NÍmìç@b¹ŠäÏNR~R

@@
@†Ï‰…@ Rñ†öbÏ@ åØÜväß NS

@ @[email protected]ÍmìîÏ@Ímìç@åë‰ëa
@ @@[email protected]@‰a

@Ímìç@ a‰bnãa…@ cˆîiŠÏ@ paìj¾ NQ
@ @Ndi‰@æa…

@Ñîmbšîã@ Rå×@ åØËŠäß NR
@Ímìç@ å×bãbÔÜß@ Ö†î[email protected] ÝîjÏa

NÊŠ‘@pìØîÌß
@Ímìç@ Šíbj¾@ ‰ìuì[email protected] bînä NS

NΉëõb

5 9


Click to View FlipBook Version