The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NORHAISARAH BINTI SUBOH -, 2019-01-22 02:59:07

HSP PIT4 (AQIDAH)

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Keywords: HSP

PENDIDIKAN ISLAM

(BAHAGIAN AKIDAH)

TINGKATAN 4‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by  ,

æŠuýjàÏ@Άîi

@@ [email protected]Ïa…@@R†í‰ìß @ @ZS~Q~QS
@@ @@ @@
@´mŠÌÏ@ ðõbäÌß@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @[email protected]‰a @Íí@ a‰b׊Ï
@ @NÝîÛ…@æa…@æb¹a @ @ @æa…@ æb¹[email protected] åØÜİj¾
@ @ @ @ÝİiŠ[email protected]éîÛì[email protected]æb¹[email protected]ìè[email protected]ðìçbnÌß@NQ @ @sÜîÛ…
@ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NR @@åØÜİj¾@ @ Íí@ a‰b׊Ï@ å×bmbrß@ NR

@æa…@ åãb¹b×@ …ì–Ôß @ @[email protected]æb¹a
@ @Næb¹[email protected]åØÜİj¾@Íí@Ra‰b×ŠÏ @ @[email protected]ÚŠ’Û[email protected]Ùí‘NR~Q
@ @ (‫ﻛﻔﻮﺭ )ﺍﻟﻜﻔﺮ‬.٢,٢
@Íí@a‰b׊Ï@@a†äîß@bnÏ@paìjß@NS [email protected]ñ…ŠÛ[email protected]†mŠßNR~S
@ @Næb¹[email protected]åØÜİj¾ ‫ﺧﺮﺍﻓﺔ‬.٢,٤

@ @ HŠzÛ[email protected]zîNR~U
@æa…@ ‫ @ﺍﺧﺒﺎﺭ‬åmŠ×@ ÞìÐßìÌß@ NT ‫ﻧﻔﺎﻕ‬.٢,٦

NÖì[email protected]³íõb׊[email protected]Íí@éÜ©
@Rìí[email protected] ðõbäÌß@ ‫ ﻓﻮﺭﻭﻡ‬.٥ @sÜİiŠ[email protected] ÕÜîÌß@ Ra‰b@ å×bmbîß@ NS
N³íõb׊[email protected]Íí@b Næb¹a
@ @ @åØÜİj¾@Íí@@Ra‰b׊Ï@å×bmbîß@NT
@@åíbÜrÏ@ åèjmü@ æ‰bj½@ NV @éîÛë[email protected] åØÜu…@ éÜ[email protected] Í[email protected] æb¹a
NéÜ÷ß @ @N‫@ﺍﳊﺪﻳﺚ‬æa…@æaõŠÔÛa
@ @ @æa…@ âý[email protected] @ æ‰[email protected] ïçìmb¾@ NU
@ð‰…@ [email protected] åˉü@ @ ïçëbväß
@ @Næb¹[email protected]åØÜİj¾@Íí@åÜàÇ
@@
@ @[email protected]‰a

2 0


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@åØÜİj¾@ Íí@ ٢‫ @ﻓﻘﺘﻮﺭ‬å×bmbîß@ NQ
@ @Zïš@ð‰…@@æb¹a
@ @…bÔnÇaNQ~Q
åmaìiŠÏNQ~R
@ @æõbmb׊ÏNQ~S

@æb¹[email protected] sÜİiŠ[email protected] å×@ @ åØËŠäß@ NR
NΉëõb@†Ð×

@åmaìiŠÏ@ ð‰…@ ðŠí…@ a‰bèîܾ@ NS
@ @Næb¹[email protected]åØÜİj¾
@@
@ @[email protected]‰a

@~ÕbÏ@ Ήë[email protected] æb¹[email protected] å×aˆîj¾@ NQ
@Íí@ æb¹[email protected] æa…@ ÕÏbäß@ Ήë[email protected] æb¹a
@ @Nbã‰ìÐ
@ïšÌî[email protected]Íí@Ήë[email protected]†ä[email protected]å×bmbîß@NR
Næb¹[email protected]òjmŠß
@¿b–ãbÌß@ æa…@ ð‰a†rß@ bînä@ NS

@sÜİiŠ[email protected] kj@ åË…@ [email protected] laˆÇ
@ @Næb¹a

@@ @ @@
@HÚŠ’Û[email protected]Ùí‘[email protected]@I
@ @ @ @[email protected]Ïa…@@R†í‰ìß
@@ @@ @@
@ @ZåÛìÐßì×@@a…@åÌ‚äîiŠÏ@NQ @ @[email protected]‰a

@@ @@
@ @æa…@ÝîÛ…@~´mŠÌÏNQ~Q @RåÜàÇ@ æa…@ ÝîÛ…@ @ å×bmbîß@ NQ

2 1



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@ @ZÙí‘@Rîäu @NÙí‘

‫ﻳِﻌﻈﹸﻪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﺑِﻨِﻪ‬‫ﻤﺎ ﹸﻥ ِﻟﺎ‬ ‫ﻭِﺇ ﹾﺫ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ ﹸﻟ ﹾﻘ‬ [email protected]Ùí‘@îä[email protected]åØía‰bärß@NR
‫ﻙ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻙ ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟ‬ ‫ﺸ ِﺮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ ﹶﻟﺎ‬‫ﻨﻲ‬‫ﺑ‬‫ﻳﺎ‬ @ @Hpbí[email protected]ïÜ[email protected]@Ùí‘NR~Q
: ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﻦ‬-‫ﻢ‬ ‫ﻋ ِﻈﻴ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﹶﻟ ﹸﻈﹾﻠ‬ @Ö†î[email protected] ‫ @ﺧﻔﻰ‬Ùí‘NR~R

١٣ @ @[email protected]í
@@
@Íí@ aìn×@ aë…@ ïüìàî@ NR @åÜàÇ@ÕÜîÌß@Ra‰b@ðìènÌß@@NS
@ @NÜ×@ìmb@a…@êë‰bÌÏŠi @ @NÙí‘
@@
@@ @ @[email protected]‰a
@ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NS @@

@ @NÙí‘@îäu NÙí‘@…ì–Ôß@åØía‰ìèÌß@NQ
@@ @Ùí‘@ åÜàÇ@ å×bmbîß@ NR
@æa…@Š[email protected] bë…@ð‰…@ ÎìÛ왊m
@ÒaŠØ@ ì×ì[email protected] å×bí†rß@ NT
@a…@ Ùí‘@ übv™@ Ínäm @ @Næb¹[email protected]åØÜİj¾@éîÛìi
@Ùí‘@ a‰bnã[email protected] æõaˆîiŠÏ@ paìj¾@ NS
@ @No׉b’ß @[email protected]Ö†î[email protected]Íí@Ùí‘@@[email protected]Íí

@übv™@ Ínä[email protected] î×@ ´ub×NU @ @N
@ @No׉b’ß@@a…@Ùí‘ @ð‰…@ ðŠí…@ ÕÜîÌß@ bèëaŠ[email protected] NT

@@ NÙí‘@RåÜàÇ
@@

@ @[email protected]@‰a

@Íí@ Ùí‘@ îä[email protected] åØËŠäß@ NQ
@ @Nâý[email protected]׉b’ß@a…@ì×üŠi
@tbîè[email protected]Ínä[email protected]ïbØîÜй[email protected]åØËŠäß@NR
@åÏë†îè×@ Ò…bçŠ[email protected] Ùí‘

2 2



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@ @ @‫@ﺩﺍﺧﲑﺓ‬æa…@bîã……@âý[email protected]Ήëa
@@ @@
@@
@…ì–Ôß@ æõbä׊[email protected] åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @@ @@
@ @NÝîÛ…@bmŠ@‫ﻛﻔﻮﺭ‬
@ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @ @HŠÐØÛ[email protected]‰ìÐ×[email protected]
@@ @@ @@
@ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NR @ @[email protected]‰a

@ @‫@ﻛﻔﻮﺭ‬٢îäu @@
@@ NsÜîÛ…@‫´@ﻛﻔﻮﺭ ﺩﺍﻥ‬mŠÌÏ@å×bmbîß@NQ

@Ínä[email protected] laì[email protected] Þaì@ NS ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺴﺎ ﹶﻟ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘ‬‫ﻭﺍ ﹶﻓ‬‫ﻦ ﹶﻛﹶﻔﺮ‬ ‫ﻭﺍﱠﻟ ِﺬﻳ‬
@ @Nñ…bè‘@éàÜ×@åmbîzÌÏ ‫ﻢ‬ ‫ﻧﻬ‬‫ﻚ ِﺑﹶﺄ‬ ‫( ﹶﺫِﻟ‬٨)‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻤﺎﹶﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺿﻞﱠ ﹶﺃ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬

@@ ‫ﺒ ﹶﻂ‬‫ﺣ‬ ‫ﻪ ﹶﻓﹶﺄ‬‫ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ‬ ‫ﻧ‬‫ﻣﺎ ﹶﺃ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﹶﻛ ِﺮﻫ‬
@oßìÜÈß@ ÞìÐßìÌß@ NT .‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻤﺎﹶﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﹶﺃ‬
@a…@ ‫ @ﻛﻔﻮﺭ‬åÜàÇ (٩ : ‫) ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ‬

@ @No׉b’ß @@
@@ N‫@ﻛﻔﻮﺭ‬٢îä[email protected]åØËŠäß@NR

@ðbè[email protected] Ínä[email protected] Õí†äîÏ@ åˉb×NU @ @òÔîÔ[email protected]‫ﻛﻔﻮﺭ‬NS~Q
@o׉b’ß@ Ò…bçŠ[email protected] ‫ﻛﻔﻮﺭ‬ @ @òàÈã@‫ﻛﻔﻮﺭ‬NS~R
@@
@ @Nâýa @åØÔÜîÌß@ æb¹b™[email protected] åØËŠäß@ NT
@@ @ìßëŠuŠ[email protected] †Ï‰…@ ðŠí…

@Íí@ @ Øí‡@ åÜàÇ@ paìj¾@ NV .‫ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬
@ @æb¹[email protected]åØçì×ìÌß@éîÛìi @ê†îÔÇ@ ìàÜÇ@ ï½a†äß@ bînä@ NU

@@ @oî×@ ðbÐ@ Šäj@ Íí@ âýa
@ @Na‰bèîÜÏŠ[email protected]æb¹a
@@
@@

2 3


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @[email protected]‰a

@éîÛì[email protected] Íí@ ٢åmaìiŠÏ@ åØía‰bärß@ NQ
@ @aëbj¾
N‫ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬

@åmaìiŠÏ@ Rkj@ åØËŠäß@ NR
.‫@ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬aëbj¾@éîÛì[email protected]ìjŠm
@ @†Ï‰…@ðŠí…@åÔÜîÌß@bînä .٣
@ðŠí…@ åÔëŠß@ Íí@ RåÜàÇ

NðŠí†ä
@@

@ @[email protected]‰a
@@

@æa…@ å½a…@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬å×bmbîß
@ê‰d×@ Îë‰ë†äß@ Íí@ æ‰aìÛ

N‫ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬
‫@@ﻛﻔﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺩﺍﻥ‬å×aˆîj¾

òàÈã@@‫ﻛﻔﻮﺭ‬
@‫ @ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬òjîÔÇ@ å×bmbrß@ NS
@æa…@ ë†íìí†äí[email protected] Ò…bçŠm

@ @Nâý[email protected]׉b’ß
@@

@@ @@ @@
@ @ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @ @Hñ…ŠÛ[email protected]†mŠß@[email protected]

@ @ZåÌ‚äîiŠÏ@NQ @ @[email protected]‰a
2 4


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @†mŠß@ÑíŠÈmNQ~Q @~sÜîÛ…@æa…@†mŠß@…ì–Ôß@å×bmbîß@NQ
@ @ÝîÛ…@…ì–ÔßNQ~R ‫ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪﺩ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ‬B
@a…@ †mŠß@ übv™[email protected] Q~S ‫ﻓﻴﻤﺖ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ‬
‫ﺣﺒﻄﺖ ﺃﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‬
@ @No׉b’ß ‫ﻭﺍﻷﺧﺮﺓ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ‬
@@ @ @N"‫ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪﻭﻥ‬
@ @(@[email protected]êŠÔjÛ[email protected]ñ‰ì)
@Íí@ Ήë[email protected] md×@ åßìØ[email protected] NR @@
@ @N†mŠß @kuaë@ Íí@ åßìØ[email protected] å×bmbîß@ NR
@@ @Íí@ Ήë[email protected] md×@ åØãbÔÛ…
@ @N†mŠß
@übv™@ æÛ[email protected] bmŠ@ paìj¾@ NS @åØÔÜîÌß RéØÌÛ@ å×bmbrß@ NS
@ @N†mŠß @ @ðŠí…
[email protected]†mŠß@ð‰…
@ @åßìØyNS~Q @Íí@ Š×‡@ å×ì×ýß@ bînä@ NT
@ @å×NS~R N†mŠß@ð‰…@ðŠí…@‰†äîèÌß
@@ @@
@ @[email protected]‰a
@ @buŠ×@Ýî•[email protected]åÌnäjàÏ@NT
@@ @åØnÈ튑…@ RòàØ[email protected] åØËŠäß@ NQ
@Íí@ Ήë[email protected] md×@ pŠ[email protected] åßìØy
@Ínä[email protected]ÒaŠØ@ì×ì[email protected]ìj¾@NU
@a…@ †mŠß@ übv™B @ @N†mŠß
@æa…@ å½a…@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬åØËŠäß@ NR
@ @NBo׉b’ß @ @[email protected]†mŠß@†Ð×@aëbj¾@Íí@æ‰aìÛ
@@ @åË…@ æëb׊[email protected] bèëaŠ[email protected] bînä@ NS

@oßìÜÈß@ Õí†îÜ@ Þaì@ NV
@ @N†mŠß@æaìçbnÌÏ@Ínä[email protected]†í‰ìß

@@

2 5


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @NbîÜß@‫@ﺑﺮﺍﺧﻼﻕ‬Íí@Rå×a‰
@@

@ @[email protected]‰a

@ðŠí…@bväß@åÌînäÐ×@å×bmbîß@NQ
@ @N†mŠß@@åÜàÇ@åË…@ÕjuŠ[email protected]ð‰…
@ÖìnãëaRéØÌÛ@ åØËŠäß@ NR

@†mŠß@tì×üŠ[email protected]éÜ÷ß@ïmbÌß
@ @NΉëõb@Ò…bçŠm

@åmaìiŠÏ@ Ò…bçŠ[email protected] ‰ìuì[email protected] bînä@ NS
N[email protected]æaŠ×@å×ì×ü…@Íí
@@

@@ @@ ‫)ث ( ﺧﺮاﻓﺔ‬

@ @ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß
@@ @@

@ @[email protected]†í‰ìß@âbŠ[email protected]åÌ‚äîiŠÏNQ @ @[email protected]‰a
@ @ÝîÛ…@æa…@ÑíŠÈmNQ~Q
@[email protected]óÜ•@[email protected]Þì‰@‫ﺣﺪﻳﺚ‬
@ @ZáÜë@éîÜÇ ‫´ @ﺧﺮﺍﻓﺔ ﺩﺍﻥ‬mŠÌÏ@ å×bmbîß@ NQ
@a…@ ‫ @ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ@ Öìnäi
‫ @ﻻﻋﺪﻭﻱ ﻭﻻ ﻃﲑﺓ ﻭﻻ‬B
"‫ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺻﻔﺮ‬ @ @No׉b’ß
@ð‰†äîèÌß@ Ra‰[email protected] åØËŠäß@ NR
@ @‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬RÖìnäiNQ~R @æa…@ æõbíbŠÐ×@ †Ï‰…@ ðŠí…
‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬Rå×NQ~S
@@ @ @.‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ
@ð‰…@ ðŠí…@ ÕÜîÌß@ bînä@ NS
@ @:‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ@ìí†íú@åÌí[email protected] @ @N‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ@æa…@æõbíbŠÐ×
@ @æë‰ìäßNR~Q
@@

2 6


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
@ @Õ®[email protected]Îaìj¾NR~R @ @[email protected]‰a
@ @aäß@ïкNR~S zî@[email protected]
@ @[email protected]ŠzÛaI
@…[email protected] Íí@ åíüNR~T @ì×üŠ[email protected] kj@ åØÜväß@ NQ
@ @³íõb×
@ @No׉b’ß@a…@@‫ﺧﺮﺍﻓﺔ‬
@ @ @‫ @ﺧﺮﺍﻓﺔ‬òjîÔÇ@ åØía‰ìèÌß@ NR
@ïmbÌß@a‰b@æ‰b@ÍjßìNS @æa…@ ‰aìÜ×@ ðŠí…@ Ò…bçŠm
@ @N‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ @ @No׉b’ß
@@
@@@î×@ ´ub×NT @ @[email protected]‰a

@åÜàÇ@ æa…@ æõbíbŠÐ×B
@oÐàn@ o׉b’ß@ ‫ @ﺧﺮﺍﻓﺔ@ ﺧﺮﺍﻓﺔ‬RåÜàÇ@ òjîÔÇ@ åØËŠäß@ NQ
@ @NB @o׉b’ß@ ë†íìí†äí[email protected] Ò…bçŠm
@ @Na‰bšã@æa…

@åÜàÇ@ïmbÌß@ a‰b@åØÜväß@NS
@ @No׉b’ß@a…@@@@‫ﺧﺮﺍﻓﺔ‬
@@

@@ @
@ @ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß
@@ @@

@æ‰b@Íjßì@æa…@åÌ‚äîiŠÏNQ @ @[email protected]‰a
@ @[email protected]Ínäm

@@ @æa…@ zî@ …ì–Ôß@ å×bmbrß@ NQ
@ @´mŠÌÏNQ~Q @ @NsÜîÛ…

@ @ÝîÛ…NQ~R @êìnãì@ Öìnä[email protected] åØËŠäß@ NR
@ @åÜàÇ@êìnãìNQ~S
@ @Nzî@ åÜàÇ
@ @ì×üŠ[email protected]®ìÏNQ~T @tì×üŠ[email protected] Rb®ìÏ@ å×bmbîß@ NS

2 7


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@No׉b’ß@a…@zî
@ @åßaŠzÌÏ@òàØyNQ~U @éÛì[email protected]z@æb¹b™[email protected]åØÜväß@NT
@ @òjîÔÇNQ~V
@@ [email protected]æb¹[email protected]åØÜİj¾
@ðŠí…@ ÕÜîÌß@ a‰b@ åØÜväß@ NU
@Öìnä[email protected] oßìÜÈß@ ÞìÐßìÌßNR @åÜàÇ@ æa…@ æõbíbŠÐ×@ †Ï‰…
@ @æõb[email protected]åç[email protected]ð‰…@zî
@ @Nzî
@@ Nzî@RåmaìiŠÏ@ïçúõbväß@NV
@ÒaŠØ@ ì×ì[email protected] paìj¾@ NS
@@âý[email protected] âb™[email protected] å[email protected] åãŠÏB @@
@ @Bzî@åÜàÇ@äj¾@a… @ @[email protected]‰a

@@ @åßaŠzÌÏ@ òàØ[email protected] åØía‰ìèÌß@ NQ
@a…@ zî@ åÜàÇ@ ´ub×NT Nzî
@ @Nâý[email protected]å×ì[email protected]׉b’ß
@òí[email protected] ‫ @ﻣﻐﺤﻔﻆ‬æa…@ îÛìäß@ NU @åØçëõbväß@ åÌînäÐ×@ åØËŠäß@ NR
@‰†äîèÌß@ Öìnãë[email protected] õbÇ…@ ëbma @ @[email protected]zî@†Ï‰…@ðŠí…

@ @Nzî @ @N[email protected]Ší†Ô[email protected]åË…@•@æa…@´Ôí@NS
@ @S‰a

@æa…@æõbíbŠÐ×@òjîÔÇ@åØËŠäß@NQ
@ @[email protected]†Ð×@zî@åÜàÇ
@ @ë†íûí†äíaNQ~Q
@ @o׉b’ßNQ~R
@ @a‰bšãNQ~S

@ðŠí…@ ÕÜîÌß@ a‰b@ åØËŠäß@ NR
[email protected]zî@bä׊[email protected]†Ï‰…

@a…@ ‫ @ﺍﺧﻮﺓ‬åËìiìç@ bväß@ NS

2 8


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @No׉b’ß @@
@@ ÖbÐã@[email protected]I

@@ @@

@ @ @ @[email protected]Ïa…@@R†í‰ìß
@@ @@
@ @ZåÌ‚äîiŠÏNQ @ @[email protected]‰a

@ @‫@ﻧﻔﺎﻕ‬ÑíŠÈmNQ~Q
@ @‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ðNQ~R
sÜîÛ… ‫…@ﻧﻔﺎﻕ ﺩﺍﻥ‬ì–Ôß@å×bmbrß@NQ
‫@ﻧﻔﺎﻕ‬åmaìiŠÏ@òjîÔÇQ~S
N‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ð@åØía‰bärß@NR
@ @ @ðŠí…@ ÕÜîÌß@ a‰b@ åØËŠäß@ NS
@ @ZÍnä[email protected]æ‰b@Íjßì@NR
@Íí@ ‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬åÜàÇ@ NR~Q @åÜàÇ@æa…@ ‫[email protected]ﺻﻔﺔ‬ÑØî@ ð‰…
N‫ﻧﻔﺎﻕ‬
o׉b’ß@a…@ì×üŠi
@†Ï‰…@ ðŠí…@ å׉†äîèÌß@ NU
@bãb®‰@ îÛìäß@ @ R~R @ @N‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ð@åØÜàÈÌß
@‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬bîè[email protected] ÖìubmŠi
@ @[email protected]‰a
@ @Bo׉b’ß@Ò…bçŠm
@@
@ pbí[email protected] @ omb‚äß@ ì[email protected] „bj¾@ NS
N‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ð@åØía‰ìèÌß@NQ
@Ínä[email protected] ‫ @ﺗﺮﻏﻴﺐ‬æa…@ kîçŠm @Öë‰ì[email protected] @ å×@ å×bmbrß@ NR
@ @Z٢lbn×@ð‰…@ÕÏbäß @ @NðŠí…@Ò…bçŠ[email protected]‫@ﻧﻔﺎﻕ‬åmaìiŠÏ
@ @‫@ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﲔ‬éîjä[email protected]~Q @ ðýîã@ïmbîzÌß@ æa…@ÝàÈÌß@ NS
@ @åí†Ûa âìÜÇ@õbîyg Q
@ @ZpìØíaŠi
ÞbàÇþ[email protected]‫ﻓﻀﺎﺋﻞ‬ Q @ @Šä[email protected]Ñ×bŠiNT~Q
@ @ @æa…@ ‰ìuì[email protected] ‫ﺑﺮﺻﻔﺔ‬NT~R
@ @[email protected]åÌ‚äîiŠÏNT @ @éãbßa
‫ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ‬
@ @ïvä[email protected]åØíbãìäßNT~S

2 9


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

‫ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ‬ @æa…@ ïãÛìmŠiNT~T
‫ﻣﻨﻬﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ‬ @ @ÚìiŠ[email protected]‫ﺑﺮﻓﻴﻜﲑ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ‬ @æa…@ a‰@ ÍjàîmŠiNT~U
‫ﻛﺬﺏ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺅﲤﻦ ﺧﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ‬ @ @laìvËìØÌmŠi
‫ﻋﺎﻫﺪ ﻏﺪﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﻢ ﻓﺠﺮ‬
@@
@ @( ‫) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ‬ @ @[email protected]‰a

@‫ @ﺑﺮﺻﻔﺔ‬ïbØîÜй[email protected] åØía‰ìèÌß@ NQ
@ @NΉëõb@Ò…bçŠ[email protected]‫ﻧﻔﺎﻕ‬

@@ðŠí…@ ÞëbÌß@ RéØÌÛ@ åØmbrß@ NR
N‫@ﺑﺮﺻﻔﺔ ﻧﻔﺎﻕ‬ð‰…

@ïmbîzÌß@ å×a‰@ Îë‰ë†äß@ NS
@ @ZpìØíaŠ[email protected]ðýîã@åØÜàÌß@æa…
@ @Šä[email protected]Ñ×bŠiNT~Q

@ @éãbß[email protected]æa…@‰ìuìuNT~R
@ @ïvä[email protected]åØíbãìäßNT~S

@ @NlaìvËìšÌmŠ[email protected]~T
@@

@@ @ @@
@@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @S~Q~QT
@ @ @Íí@ Š[email protected] Rbë…
@~´mŠÌÏ@ åË…@ ³íd׊[email protected] åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @[email protected]@‰a @æa…@ æb¹[email protected] åØÔëŠß
@ @Nt…ì–Ôß@æa…@ÝîÛ…
@@ @ @sä×
@Ýî‚×@ Rbë…@ åÌí†äiŠÏ@ bmŠ@ NR
@êìnãì@ bmŠ[email protected] Š[email protected] Rbë…@ æa… @æa…@ Š[email protected] bë…@ ´mŠÌÏ@ ðìçbnÌß NQ
@ @NsÜîÛ… NR

@…[email protected] Š[email protected] bë…@ Òbîn@ å×bmbîß

3 0


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

Nðë[email protected]åîÛì[email protected]a… @N[email protected]ð‰…@laˆÇ@åÛbi
@ @ @åˉü@ æa…@ åèš[email protected] Òbîn@ îÔîß NS

@Rà™O‫@ﺍﺧﺒﺎﺭ‬åmaŠ×@åØÛìÐßìÌß@NS NsnàØ[email protected]ðdqìо@a @@
@ @NÖì[email protected]åË…@³íd׊[email protected]Íí
@ðdäÌß@ ØÌí‰@ åˉb×@ îÛìäß@ NT @ @[email protected]‰a
@ÞëbÌß@ a‰b@ æa…@ Š[email protected] bë…@ bîèi
@a…@ sä×ì×ýß@ †Ï‰…@ ðŠí… @Š[email protected] Rbë…@ êìnãì@ å×bmbîß@ NQ
@ @Nðë[email protected]åîÛìm
@ @Næb¹[email protected]åØÔëŠß@Íí
@ @ @å×ì×ýß@ïbØîÜй[email protected]åØía‰ìèÌß@NR
Nòiì[email protected]òä@ñý•@a‰b@Öì¬ì[email protected]
@ @NŠ[email protected]ë…
@æìçì¾@ æa…@ ‫ @ﺇﺳﺘﻐﻔﺮ‬Š[email protected] bînä@ NS

@ @N[email protected]†Ï‰…@åãìÐßd×
@@
@ @[email protected]‰a

@bë…@ a‰bnã[email protected] æõaˆîiŠÏ@ åØËŠäß NQ
@ @NŠ[email protected]ë…@åË…@Ýî‚×

@Öìnãë[email protected] Ra‰b@ åØía‰ìèÌß NR
@bë…@ †Ï‰…@ ðŠí…@ åØèî¾

@ @NŠi
@Îë‰ë†äß@Íí@R‰ìnØÏ@åØÜväß NS
@ @NŠ[email protected]ë…@å×ì×ýß@óãdß
@Ýîjßa…@ ìÛŠÏ@ Íí@ RéØÌÛ@ åØËŠäß NT
@†Ï‰…@ ðŠí…@ åØçëdväß@ Öìnãëa

@ @NŠ[email protected]ë…@å×ì×ýß
@å×ì×ýß@ ‫ @ﺩﺍﱂ‬RïmbçŠ[email protected] bînä

3 1



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @NåÓ†äî[email protected]ìmaì
@@

@@ @ @@

ZåÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ NQ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @@
@ @ @æa…@ bäîèÌß@ [email protected] [email protected] I
@Ñ×bŠ[email protected] Íí@ Ήë[email protected] RðNQ~Q @ @[email protected]‰a @Ò[email protected]ìjí[email protected]ðd×b牆äß
@ @NŠäi @æa…@ ìÐîäß@ HlI
@ìjí[email protected] Ò…bçŠ[email protected] Õã[email protected] åÐîuaì×NQ~R @ @ÎìçìiŠi
@ @Òbi @æa…@ bäîèÌß@ åˉü@ ðdäÌß@ å×bmbîß@ NQ
@@ @æa…@ìÐîäß@[email protected]Ò[email protected]ìjí[email protected]ðd×b牆äß
@Nâý[email protected]æŠ[email protected]ð‰…@éÛa…[email protected]ÎìçìiŠi
@éßëŠ×@ Šuý[email protected] Ýîj@ åmëü NR @ÎìÛ왊[email protected] Íí@ åmaìiŠÏ@ åØÜväß@ NR
Naì[email protected]Ήëa @æa…@ bäîèÌß@ …ì–Ôß@ a……
@@
@NìÐîäß@æa…@Ò[email protected]ìjí[email protected]ðd×b牆äß
@émbÐÏ@ îÛìäß@ æa…@ ÞìÐßìÌß NS @‫ @ﺻﻔﺔ‬æa…@ Rð@ åØËŠäß@ NS
@åË…@ ³íd׊[email protected] Íí@ ìíýß @æa…@laìvËìšÌmŠ[email protected]Íí@Õã[email protected]Ήëb
@ìÐîäß@ åÓë‰ìj×OŠä[email protected] Ñ×bŠi
@ @NsÏ[email protected]ìjí[email protected]Ò…bçŠ[email protected]Ííb
Nðë[email protected]åîÛì[email protected]a… @@
@@
@ @[email protected]‰a
@Õã[email protected]ÍšÌ[email protected]ï@é–îÓ@åØãì×ýß NT
NÚb牅
@@ @åmaìiŠÏ@ òjîÔÇ@ åØía‰ìèÌß NQ
[email protected]ìjŠm
NéàÔÜÇ@é–îÓ@bníŠŠi NU
@@ ë†íìí†äígNQ~Q
@ @No׉b’ß@NQ~R
Z‫…@ﺣﺪﻳﺚ‬ì–Ôß@Ínä[email protected]åÌ‚äîiŠÏ NV @tì×üŠ[email protected] Rkj@ åØÜväß NR
‫ﺍﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ‬ @ @NÒ[email protected]ìjí[email protected]ðd×b牆äß@åmaìiŠÏ
‫ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻭﻣﻨﺖ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ‬ @†Ð×@ ÔiŠ[email protected] Ra‰b@ åØÜzäß NS
‫ﻣﻨﻬﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ‬

3 2



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

‫ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺋﺘﻤﻦ‬ NÒ[email protected]ìjía
‫ﺧﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ﻭﺇﺫﺍ‬ @@

.‫ﻋﺎﻫﺪ ﻏﺪﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﻢ ﻓﺠﺮ‬ @ @[email protected]‰a
(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ‬

@Íí@ Ήë[email protected] Rð@ åØía‰ìèÌß NQ
@†Ð×@Úb牅@Íí@Ήë[email protected]åË…@òÇb

@ @[email protected]Ò[email protected]ìjía
@Íí@ Ήë[email protected] Rå×@ åØÜväß NR
@Íí@ Ήë[email protected] åË…@ Îìçì[email protected] Ñ×bŠi

@ @NŠä[email protected]Ñ×bŠi
@Öìnãë[email protected] @ õbÇ…@ ÅÐzÌß NS

[email protected]ìjí[email protected]æaèv×
‫"ﺭﺏ ﺍﻏﻔﺮﱄ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﻭﺍﺭﲪﻬﻤﺎ‬

@ @N"‫ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑﺍ‬
@@

@@ @@ @@
@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @ð‰ì‚äß@[email protected]@I

@…ì–Ôß@ @ ðdäÌß@ åÌ‚äîiŠÏNQ @ @ @ @ê…a…@éî™bäß@[email protected]‫@ﺙ‬I
@ @ê…a…@æa…@Ö‰[email protected][email protected]ð‰ì‚äß @ @[email protected]‰a @ @Ö‰[email protected]âìäîß@[email protected]@I
@@ @
@Öìnãë[email protected] ædØnìÏŠÏ@ ´ub×@ NR @êëbi…@ a‰b׊Ï@ …ì–Ôß@ å×bmbîß NQ
@³íd׊[email protected] Íí@ RÝîÛ…@ ÞìÐßìÌß @ @ZÊŠ‘@pë‰ìäß

@ @òäÛ[email protected]æa…@æaõŠÔÛ[email protected]†Ï‰… @ @ð‰ì‚äßNQ~Q
@ @ @ @ê…a…@éî™bäß@NQ~R
@î¬@ bîè[email protected] ðdäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NS
@æa…@ õì×ë‰@ bmŠ@ Ö‰[email protected] ~ê…a… @ @‫ ﻣﻴﻨﻮﻡ ﺍﺭﻕ‬NQ~S

@@

3 3



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ïmŠÐ@ ³íd׊[email protected] Rêìnãì @pìjŠ[email protected]åmaìiŠÏ@Råˉü@å×bmbîß@NR
@ @Nâb™@ë†îèÌß @ @N[email protected]ð‰…@éÛa…a

@ @ @@ð‰…@Þìjàî[email protected]Íí@ðbè[email protected]å×bmbîß@@NS
@ìÏ@ î×ìÜß@ åÌí†ämŠÏ@ NT @ @NpìjŠ[email protected]åmaìiŠÏ
@ï‰ú@ pb×@ å™ì@ bmŠi @åØÐnm…@ éÜ[email protected] Íí@ åßìØ[email protected] å×bmbîß@ NT
@æa…@ Ö‰[email protected] bîè[email protected] å×bàîmŠ[email protected] ðëbu @åmaìiŠÏ@ Ò…bçŠ[email protected] æaõŠÔÛ[email protected] a……
@ @Nê…a… @ @NpìjŠm

@ @ @ @Nâý[email protected]æŠ[email protected]åË…@êìš[email protected]͚ϊ[email protected]
@åÛì[email protected] ë[email protected] ìšÌîß@ å׉ì¬bÌß@ NU @@

@ @NïuìÏŠ[email protected]‫ﺍﺧﻼﻕ‬ @ @[email protected]‰a

@åmaìiŠÏ@ tì×üŠ[email protected] Rkj@ åØËŠäß@ NQ
@ @NpìjŠm

@åØÐnm…@ Íí@ RåßìØ[email protected] åØÜväß@ NR
@Ήëd@ Ò…bçŠ[email protected] æaõŠÔÛ[email protected] a……
@NpìjŠ[email protected]åmaìiŠÏ@å×ì×ýß@Íí
@‫@ﻣﻨﺜﺎﺑﻴﺘﻜﻦ‬Öìnãë[email protected]Š‘@åØËŠäß@NS
@Íí@ åßìØ[email protected] åË…@ Ήëõb

@ @NåØÐnm…
NìÐã@aìç@Ínääß@…bèuŠ[email protected]bînä@NT

@@
@ @[email protected]‰a

@æa…@ RéØÌÛ@ åØía‰ìèÌß@ NQ
@éÜ÷ß@ Ëbäß@ Öìnãë[email protected] ïšîma

@ @Nê…a…@æa…@Ö‰[email protected]åèî™bn×
3 4


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@RåmaìiŠÏ@ ïbØîÜй[email protected] åØËŠäß@ NR
@~ë†íûí†äí[email protected] Ò…bçŠ[email protected] pìjŠm

@ @Na‰bšã@æa…@o׉b’ß
@åßìØ[email protected]åÐnäÏ@åÌînäÐ×@åØÌ‚äîj¾@NS
@Ö‰[email protected] âìäîàÏ@ ~ð‰ì‚äÏ@ Ò…bçŠm
@ @Nê…a…@éî™bäÏ@æa…
@ÐäÛ[email protected] òî׌[email protected] RåÜàÇ@ åØnØÌîäß@ NT

@ê…a…@~Ö‰[email protected]Ò…bçŠ[email protected]ïvä[email protected]a‰@æa…
@ @Nõì×ë‰@æa…

@@
@@

@@ @@ @@
@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @bã‹@ êë…ìäß@ [email protected] @ I

@ @ @ @ @ @HÒˆÓI
@ÝîÛ…@ ~´mŠÌÏ@ ðdäÌß@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @[email protected]‰a @ @bã‹Š[email protected]@„I

@ @Nt…ì–Ôß@æa… @ @ @æa…@ ÂìÛ@ H…@ I
@ @ @~bã‹@ @ ~ÒˆÓ@ ´mŠÌÏ@ ðìènÌß@ NQ @ @NòÔybß
@´ub×@ æa…@ Rà™@ ÞìÐßìÌß@ NR @ @Õybß@æa…@ÂìÛ
@NÖì[email protected]åË…@³íd׊[email protected]Íí@î× @RåmaìiŠÏ@ åßaŠzÌÏ@ å×bmbîß@ NR
@ @ @‰ìäÛ[email protected]ñ‰ì@[email protected]åØbaŠ[email protected]ìjŠm

@åßìØ[email protected] ðdäÌß@ bmŠ@ paìj¾@ NS @ @[email protected]ía
@å×ì×ýß@ Íí@ Ήë[email protected] Ò…bçŠm @a…@ Rl…[email protected] ÞëbÌß@ bînä@ NS

@åîÛì[email protected] a…@ pìjŠ[email protected] åmaìiŠÏ @ @Nåí‰bè@åÛëb™ŠÏ
@ @Nðëbu @@
@ @ @ @[email protected]‰a
@RéØÌÛ@ ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NT

3 5


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
ZpìØíaŠ[email protected]‰b׊Ï@Ò…bçŠm åèš‚äÏ @åØÐnm…@Íí@RåßìØ[email protected]åØÜväß NQ
@ @HÒˆÓ[email protected]ã‹@êë…ìäß@[email protected]@ @æa…@ æaõŠÔÛ[email protected] R—ã@ å׊a…Ši

@ @bã‹Š[email protected]~R @ @[email protected]òäÛa
@ @NòÔybß@æa…@ÂìÛ@NT~S @åmaìiŠÏ@å×ì×ýß@òjîÔÇ@åØËŠäß NR
@ @N @~ë†íìí†äí[email protected] Ò…bçŠ[email protected] pìjŠm
No׉b’ß@æa…@b™‰aìÜ×
@@

@@
@ @[email protected]‰a

@@
@Îë‰ë†äß@ Íí@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬åØía‰ìèÌß@ NQ
@Rbë…@ åË…@ ojîÛŠ[email protected] ë†íìí†äía

@ @NpìjŠm
@Íí@ åßìØ[email protected] Öìnä[email protected] åØÌí†äj¾@ NR

@Íí@ Ήë[email protected] md×@ å×bä×…
@ÂìÛ@~bã‹@[email protected]ÒˆÓ@bë…@å×ì×ýß

@ @NòÔybß@æa…
@übv™@ Îë†äj¾@ Ra‰b@ åØËŠäß@ NS
@å×ì×ýß@ ê‰d×@ aëbj¾@ Íí@ Þbîì

@ @NpìjŠ[email protected]ë…
@åߊzÌÏ@ RòàØ[email protected] åØÜväß@ NT

@ @NpìjŠ[email protected]åmaìiŠÏ
@æa…@ æaõŠÔÛ[email protected] „bj¾@ bînä@ NU
@ @NsãŠ[email protected]åØÜàÈÌß

@@

@@ @@

3 6


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@ ZoÏa…@R†í‰ìß @ @bi‰@[email protected]‡@I
@æa…@ …ì–Ôß@ ðdäÌß@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @ @Õã[email protected]Šç@å×bß@[email protected]‰@I

@³íd׊[email protected] Rbë…@ Òbîn@ ÝîÛ… @ @[email protected]‰a @ @áîní
@ @NÖìubm @ @ðŠí…@êìãìj¾@[email protected]‹@I
@ @Œíõì×@NQ~Q @ @[email protected]…ì–Ôß@æa…@´mŠÌÏ@å×bmbîß@NQ
@´Ûbrß@ Zðë[email protected] á튙ëŠÏ@ NQ~R @ @bi‰NQ~Q
@†Ð×@ ïßë‰@ ÝØîm‰[email protected] üì @ @áîní@Õã[email protected]Šç@å×bß@NQ~R

@åÜàÇ@³íd׊[email protected]Íí@ðë[email protected]åîÛìm @ @ðŠí…@êìãìj¾NQ~S
@ @[email protected]
@@
@ @ @Íí@ åߊzÌÏ@ RÝîÛ…@ åØËŠäß@ NR
@æa…@ åÛìÐßì׊[email protected] åÌ‚äîiŠÏ@ NR @ @ZåØbaŠi
@Öì[email protected] ðdäÌß@ åËbnäjàÏ
@ @[email protected]òí[email protected]ñŠÔjÛ[email protected]ñ‰ì
@ @NÍíbrÏ@o׉b’ß @åØÐnm…@ éÜ[email protected] Íí@ åßìØ[email protected] å×bmbrß@ NS
@ @ @ @Nâý[email protected]òÈ튑@éîÛëa
@ @Náîní@Õã[email protected]éßëŠ×@åmëü@NS @Íí@ïÓ‹‰@ð‰b‚äß@Ra‰b@åØËŠäß@NT
@ @NÞýy

@@
@ @[email protected]‰a

@ @åØnÈ튑…@òàØ[email protected]åØËŠäß@NQ
@Òbîn@ ï™[email protected] ìnämŠ[email protected] RåßìØy

@ @NpìjŠ[email protected]åb×
ÒbÌß@ R‰ìnØÏ@ åØÜväß@ NR

@ @NpìjŠ[email protected]ë…@tì×üŠi
@ðŠí…@ ïçëdväß@ Ra‰b@ å×bmbrß@ NS

oÐ@æa…@Éà@‫†@ﺻﻔﺔ‬ω…

3 7



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

Nb[email protected]ìmìÏ@Ši
@ @[email protected]‰a

@@
@bmŠ[email protected] bi‰@ Rîä[email protected] å×aˆîj¾@ NQ

.sçìnãì
@éÜ÷ß@ Ëbäß@ RéØÌÛ@ åØËŠäß@ NR
@a……@ baìÜÛŠ[email protected] †Ï‰…@ pìjŠm

@ @No׉b’ß
@[email protected] Þì‰@ ‫ @ﺍﺧﻼﻕ‬ïçìnãì‚äß@ NS

@Õã[email protected]ïÌíbrß@oíõbí@áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ•
Nïãõbß@âb@æa…@áîní

@@

@@ @@ @
@ @ [email protected]Ïa…@R†í‰ìß @ð‰…@ ð‰ü[email protected] @ I
@ @ @ @ @ @æ†îß

@ @ïöbäÌß@åËb‚äîiŠÏ NQ @ @[email protected]‰a @æa…@ oÐßìÌß@ ~ÎaŠÏ
@ @ð‰…@ð‰ü@…ì–Ôß @ @òänîо

@ @oÐßìÌß@ÎaŠÏ@æ†îß @ZpìØíaŠ[email protected]‰b׊Ï@´mŠÌÏ@å×bmbîß@NQ @@
@ @N‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ‬æa… @ @NÎaŠÏ@æ†îß@ð‰…@ð‰ü@NQ~Q
@ @ @ @N‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ‬æa…@oÐßìÌß@NQ~R
@Öìnã[email protected] ædØnìÏŠÏ@ ´ub×@ @NR @@
@³íõb׊[email protected] Íí@ ÝîÛ…@ ÞìÐßìÌß
@æ†îß@ð‰…@ð‰ü@åËa‰ü@å×bmbîß@NR
@ @NòäÛ[email protected]æa…@æaõŠÔÛ[email protected]†Ï‰… ‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ ﺍﺩﺍﻟﻪ‬æa…@oÐßìÌß@~ÎaŠÏ
@@ @[email protected]òí[email protected]ñŠÔjÛ[email protected]ñ‰ìIN‫ﻓﺮﻳﻨﺘﻪ ﺍﷲ‬

@ðbè[email protected] ïöbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ @NS @ @åmaìiŠÏ@†Ï‰…@òjîÔÇ@åØËŠäß@NS
@æa…@ ÎaŠÏ@ æ†îß@ ð‰…@ ð‰ü
@ @NpìjŠ[email protected]‰b׊Ï

3 8


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @N‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ‬æa…@oÐßìÌß@æa… @ @Nâý[email protected]æŠ[email protected]åË…@êìš[email protected]͚ϊ[email protected]
@@ @@

@åîÛì[email protected] a…@ bãb®‰@ îÛìäß@ @NT @@
@ @[email protected]ÖìubmŠ[email protected]ðëbu @ @[email protected]@‰a
@ @BŠàÇ@bã†î@´ãa×B @@
@ @ @åmaìiŠÏ@tì×üŠ[email protected]@åØía‰bärß@NQ
@åÛì[email protected]ì[email protected]ìšÌîß@å׉ìväÌß NU @ @NpìjŠm

@ @NïuìÏŠ[email protected]‫ﺍﺧﻼﻕ‬ @ @åØÔÜîÌß@Öìnã[email protected]‰b@åØÜväß@NR
@ @ @ @NpìjŠ[email protected]Öë‰ì[email protected]‫†@ﺻﻔﺔ‬ω…

@ @ @‫@ﺻﻔﺔ‬æa…@´ãa×@êìnãì@pìjrß@NS
Nòibz•@a‰bÏ@ð…ì[email protected]ïmbçŠi

@ @[email protected]‰a
@@
@ïšma@æa…@RéØÌÛ@åØía‰ìèÌß@NQ
@ @NpìjŠ[email protected]éÜ÷ß@ïmbÌß@Öìnãa
@ @Ò…bçŠ[email protected]ïbØîÜй[email protected]åØËŠäß@NR
@ @NpìjŠ[email protected]‫ﺻﻔﺔ‬
@†Ï‰…@ ðŠí…@ åØçõbväß@ bînä NQ
NÖë‰ì[email protected]٢‫ﺻﻔﺔ‬
@@

@ @@ @@
@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@@ @@ @ @Zòiìm
@@
@åË…@ ³íd׊[email protected] åËb‚äiŠÏ@ NQ @ @[email protected]‰a
@@a‰b@ pŠ@ ÝîÛ…@ ~Ñîãì× @ @~ÝîÛa…@~Ñîãì×
@ @òàØ[email protected]æa…@Ra‰b
@ @NòiìmŠi

3 9



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
@ @ @Ñîãì×@ æa…@ ´mŠÌÏ@ ðìènÌß@ NQ @@
@ @Nòiì[email protected]Š×‡@@åØãìÛbÌß@NR @ @òiìm

@ @ @ @òiìmŠ[email protected]Öìnã[email protected]‰b@å×bmbîß@NR
@Š×‡@ ‫ @ @ﺧﻂ‬îÛìäß@ åÌí†ämŠÏ@ NS @ @òiìmŠ[email protected]òàØ[email protected]åØËŠäß@NS
‫ﳍﻰ ﻟﺴﺖ ﻟﻠﻔﺮﺩﻭﺱ‬[email protected] òiìm @Íí@ åb×@ åË…@ Òb–ã[email protected] bînä@ NT
‫ﺃﻫﻼ ﻭﻻ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ‬ @ @Nå×ì×ü…
‫ﺍﳉﺤﻴﻢ ﻓﻬﺐ ﱃ ﺗﻮﺑﺔ‬ @@

‫ﻭﺃﻏﻔﺮﺫﻧﻮﰉ ﻓﺈﻧﻚ ﻏﺎﻓﺮ‬ @ @[email protected]‰a
@ @BNáîÄÈÛa ‫ﺍﻟﺬﻧﺐ‬ @@

@ @åmìnãì[email protected]å×bÏëŠß@òiì[email protected]åØía‰ìèÌß@NQ
@åèîÛìàÏ ‫ @ﻻﻭﺍﺗﻦ ﻛﻔﻮﺳﺖ‬NT @ @NÊŠ‘
.‫@ ﺍﺧﻼﻕ‬Nbyì–ã@òiì[email protected]‰b@åØía‰ìèÌß@NR

@ @òiì[email protected] b¹Šäß@ [email protected] Rkj@ åØËŠäß@ NS
@ @ @ @[email protected]Ήëõb

@ @ @ @[email protected][email protected]åË…@‰ìuì[email protected]bînä@NT
@@ @@

@ @ @ @[email protected]@‰a
@@
@ @ @òiìmŠ[email protected]Íí@Ήë[email protected]åÔíõbj×@å×aˆîj¾ NQ

@ @ NòiìmŠ[email protected]Ö†î[email protected]Íí@Ήë[email protected]åË…
@ @ @æa…@òiìmŠ[email protected]ïbØîÜй[email protected]åØÜzäß NR

@ @ @Nå×ì×ü…@Íí@åb×@åØÜšÌîäß
@ @ @¿b–ãbÌß@ æa…@ ð‰a†rß@ bînä
@ @ @ @[email protected]òiìmŠ[email protected]ë@óãõbß

@@
@@

4 0


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

4 1



Click to View FlipBook Version