The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NORHAISARAH BINTI SUBOH -, 2019-01-22 02:59:07

HSP PIT4 (AQIDAH)

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Keywords: HSP

PENDIDIKAN ISLAM

(BAHAGIAN AKIDAH)

TINGKATAN 4‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by  ,

æŠuýjàÏ@Άîi

@@ Z@oÏa…@@R†í‰ìß @ @ZS~Q~QS
@@ @@ @@
@´mŠÌÏ@ ðõbäÌß@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @Q@‰a @Íí@ a‰b׊Ï
@ @NÝîÛ…@æa…@æb¹a @ @ @æa…@ æb¹a@ åØÜİj¾
@ @ @ @ÝİiŠm@éîÛìi@æb¹a@aìèi@ðìçbnÌß@NQ @ @sÜîÛ…
@ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NR @@åØÜİj¾@ @ Íí@ a‰b׊Ï@ å×bmbrß@ NR

@æa…@ åãb¹b×@ …ì–Ôß @ @Z@æb¹a
@ @Næb¹a@åØÜİj¾@Íí@Ra‰b×ŠÏ @ @H@ÚŠ’ÛaI@Ùí‘NR~Q
@ @ (‫ﻛﻔﻮﺭ )ﺍﻟﻜﻔﺮ‬.٢,٢
@Íí@a‰b׊Ï@@a†äîß@bnÏ@paìjß@NS H@ñ…ŠÛaI@†mŠßNR~S
@ @Næb¹a@åØÜİj¾ ‫ﺧﺮﺍﻓﺔ‬.٢,٤

@ @ HŠzÛaI@zîNR~U
@æa…@ ‫ @ﺍﺧﺒﺎﺭ‬åmŠ×@ ÞìÐßìÌß@ NT ‫ﻧﻔﺎﻕ‬.٢,٦

NÖìubm@³íõb׊i@Íí@éÜ©
@Rìía@ ðõbäÌß@ ‫ ﻓﻮﺭﻭﻡ‬.٥ @sÜİiŠm@ ÕÜîÌß@ Ra‰b@ å×bmbîß@ NS
N³íõb׊i@Íí@b Næb¹a
@ @ @åØÜİj¾@Íí@@Ra‰b׊Ï@å×bmbîß@NT
@@åíbÜrÏ@ åèjmü@ æ‰bj½@ NV @éîÛëa@ åØÜu…@ éÜm@ Íi@ æb¹a
NéÜ÷ß @ @N‫@ﺍﳊﺪﻳﺚ‬æa…@æaõŠÔÛa
@ @ @æa…@ âýa@ @ æ‰bua@ ïçìmb¾@ NU
@ð‰…@ a@ åˉü@ @ ïçëbväß
@ @Næb¹a@åØÜİj¾@Íí@åÜàÇ
@@
@ @R@‰a

2 0


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@åØÜİj¾@ Íí@ ٢‫ @ﻓﻘﺘﻮﺭ‬å×bmbîß@ NQ
@ @Zïš@ð‰…@@æb¹a
@ @…bÔnÇaNQ~Q
åmaìiŠÏNQ~R
@ @æõbmb׊ÏNQ~S

@æb¹a@ sÜİiŠm@ å×@ @ åØËŠäß@ NR
NΉëõb@†Ð×

@åmaìiŠÏ@ ð‰…@ ðŠí…@ a‰bèîܾ@ NS
@ @Næb¹a@åØÜİj¾
@@
@ @S@‰a

@~ÕbÏ@ Ήëa@ æb¹a@ å×aˆîj¾@ NQ
@Íí@ æb¹a@ æa…@ ÕÏbäß@ Ήëa@ æb¹a
@ @Nbã‰ìÐ
@ïšÌîm@Íí@Ήëa@Ra†äm@å×bmbîß@NR
Næb¹a@òjmŠß
@¿b–ãbÌß@ æa…@ ð‰a†rß@ bînä@ NS

@sÜİiŠm@ kj@ åË…@ a@ laˆÇ
@ @Næb¹a

@@ @ @@
@HÚŠ’ÛaI@Ùí‘H@a@I
@ @ @ @Z@oÏa…@@R†í‰ìß
@@ @@ @@
@ @ZåÛìÐßì×@@a…@åÌ‚äîiŠÏ@NQ @ @Q@‰a

@@ @@
@ @æa…@ÝîÛ…@~´mŠÌÏNQ~Q @RåÜàÇ@ æa…@ ÝîÛ…@ @ å×bmbîß@ NQ

2 1



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@ @ZÙí‘@Rîäu @NÙí‘

‫ﻳِﻌﻈﹸﻪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﺑِﻨِﻪ‬‫ﻤﺎ ﹸﻥ ِﻟﺎ‬ ‫ﻭِﺇ ﹾﺫ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ ﹸﻟ ﹾﻘ‬ Z@Ùí‘@îäu@åØía‰bärß@NR
‫ﻙ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻙ ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟ‬ ‫ﺸ ِﺮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ ﹶﻟﺎ‬‫ﻨﻲ‬‫ﺑ‬‫ﻳﺎ‬ @ @HpbíI@ïÜu@@Ùí‘NR~Q
: ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﻦ‬-‫ﻢ‬ ‫ﻋ ِﻈﻴ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﹶﻟ ﹸﻈﹾﻠ‬ @Ö†îmI@ ‫ @ﺧﻔﻰ‬Ùí‘NR~R

١٣ @ @H@pbí
@@
@Íí@ aìn×@ aë…@ ïüìàî@ NR @åÜàÇ@ÕÜîÌß@Ra‰b@ðìènÌß@@NS
@ @NÜ×@ìmb@a…@êë‰bÌÏŠi @ @NÙí‘
@@
@@ @ @R@‰a
@ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NS @@

@ @NÙí‘@îäu NÙí‘@…ì–Ôß@åØía‰ìèÌß@NQ
@@ @Ùí‘@ åÜàÇ@ å×bmbîß@ NR
@æa…@Ši@ bë…@ð‰…@ ÎìÛ왊m
@ÒaŠØ@ ì×ìi@ å×bí†rß@ NT
@a…@ Ùí‘@ übv™@ Ínäm @ @Næb¹a@åØÜİj¾@éîÛìi
@Ùí‘@ a‰bnãa@ æõaˆîiŠÏ@ paìj¾@ NS
@ @No׉b’ß @pbq@Ö†îm@Íí@Ùí‘@@pbq@Íí

@übv™@ Ínäm@ î×@ ´ub×NU @ @N
@ @No׉b’ß@@a…@Ùí‘ @ð‰…@ ðŠí…@ ÕÜîÌß@ bèëaŠi@ NT

@@ NÙí‘@RåÜàÇ
@@

@ @S@@‰a

@Íí@ Ùí‘@ îäu@ åØËŠäß@ NQ
@ @Nâýa@o׉b’ß@a…@ì×üŠi
@tbîèi@Ínäm@ïbØîÜйa@åØËŠäß@NR
@åÏë†îè×@ Ò…bçŠm@ Ùí‘

2 2



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@ @ @‫@ﺩﺍﺧﲑﺓ‬æa…@bîã……@âýa@Ήëa
@@ @@
@@
@…ì–Ôß@ æõbä׊i@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @@ @@
@ @NÝîÛ…@bmŠ@‫ﻛﻔﻮﺭ‬
@ @Z@oÏa…@R†í‰ìß @ @HŠÐØÛaI@‰ìÐ×H@lI
@@ @@ @@
@ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NR @ @Q@‰a

@ @‫@ﻛﻔﻮﺭ‬٢îäu @@
@@ NsÜîÛ…@‫´@ﻛﻔﻮﺭ ﺩﺍﻥ‬mŠÌÏ@å×bmbîß@NQ

@Ínäm@ laìu@ Þaì@ NS ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺴﺎ ﹶﻟ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘ‬‫ﻭﺍ ﹶﻓ‬‫ﻦ ﹶﻛﹶﻔﺮ‬ ‫ﻭﺍﱠﻟ ِﺬﻳ‬
@ @Nñ…bè‘@éàÜ×@åmbîzÌÏ ‫ﻢ‬ ‫ﻧﻬ‬‫ﻚ ِﺑﹶﺄ‬ ‫( ﹶﺫِﻟ‬٨)‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻤﺎﹶﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺿﻞﱠ ﹶﺃ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬

@@ ‫ﺒ ﹶﻂ‬‫ﺣ‬ ‫ﻪ ﹶﻓﹶﺄ‬‫ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ‬ ‫ﻧ‬‫ﻣﺎ ﹶﺃ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﹶﻛ ِﺮﻫ‬
@oßìÜÈß@ ÞìÐßìÌß@ NT .‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻤﺎﹶﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﹶﺃ‬
@a…@ ‫ @ﻛﻔﻮﺭ‬åÜàÇ (٩ : ‫) ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ‬

@ @No׉b’ß @@
@@ N‫@ﻛﻔﻮﺭ‬٢îäu@åØËŠäß@NR

@ðbèi@ Ínäm@ Õí†äîÏ@ åˉb×NU @ @òÔîÔy@‫ﻛﻔﻮﺭ‬NS~Q
@o׉b’ß@ Ò…bçŠm@ ‫ﻛﻔﻮﺭ‬ @ @òàÈã@‫ﻛﻔﻮﺭ‬NS~R
@@
@ @Nâýa @åØÔÜîÌß@ æb¹b™bi@ åØËŠäß@ NT
@@ @ìßëŠuŠm@ †Ï‰…@ ðŠí…

@Íí@ @ Øí‡@ åÜàÇ@ paìj¾@ NV .‫ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬
@ @æb¹a@åØçì×ìÌß@éîÛìi @ê†îÔÇ@ ìàÜÇ@ ï½a†äß@ bînä@ NU

@@ @oî×@ ðbÐ@ Šäj@ Íí@ âýa
@ @Na‰bèîÜÏŠm@æb¹a
@@
@@

2 3


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @R@‰a

@éîÛìi@ Íí@ ٢åmaìiŠÏ@ åØía‰bärß@ NQ
@ @aëbj¾
N‫ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬

@åmaìiŠÏ@ Rkj@ åØËŠäß@ NR
.‫@ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬aëbj¾@éîÛìi@pìjŠm
@ @†Ï‰…@ðŠí…@åÔÜîÌß@bînä .٣
@ðŠí…@ åÔëŠß@ Íí@ RåÜàÇ

NðŠí†ä
@@

@ @S@‰a
@@

@æa…@ å½a…@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬å×bmbîß
@ê‰d×@ Îë‰ë†äß@ Íí@ æ‰aìÛ

N‫ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬
‫@@ﻛﻔﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺩﺍﻥ‬å×aˆîj¾

òàÈã@@‫ﻛﻔﻮﺭ‬
@‫ @ﻛﻜﻔﻮﺭﻥ‬òjîÔÇ@ å×bmbrß@ NS
@æa…@ ë†íìí†äía@ Ò…bçŠm

@ @Nâýa@o׉b’ß
@@

@@ @@ @@
@ @ @ @Z@oÏa…@R†í‰ìß @ @Hñ…ŠÛaI@†mŠß@H@pI

@ @ZåÌ‚äîiŠÏ@NQ @ @Q@‰a
2 4


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @†mŠß@ÑíŠÈmNQ~Q @~sÜîÛ…@æa…@†mŠß@…ì–Ôß@å×bmbîß@NQ
@ @ÝîÛ…@…ì–ÔßNQ~R ‫ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪﺩ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ‬B
@a…@ †mŠß@ übv™N@ Q~S ‫ﻓﻴﻤﺖ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ‬
‫ﺣﺒﻄﺖ ﺃﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‬
@ @No׉b’ß ‫ﻭﺍﻷﺧﺮﺓ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ‬
@@ @ @N"‫ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪﻭﻥ‬
@ @(@RQWZ@êŠÔjÛa@ñ‰ì)
@Íí@ Ήëa@ md×@ åßìØy@ NR @@
@ @N†mŠß @kuaë@ Íí@ åßìØy@ å×bmbîß@ NR
@@ @Íí@ Ήëa@ md×@ åØãbÔÛ…
@ @N†mŠß
@übv™@ æÛa@ bmŠ@ paìj¾@ NS @åØÔÜîÌß RéØÌÛ@ å×bmbrß@ NS
@ @N†mŠß @ @ðŠí…
N@†mŠß@ð‰…
@ @åßìØyNS~Q @Íí@ Š×‡@ å×ì×ýß@ bînä@ NT
@ @å×NS~R N†mŠß@ð‰…@ðŠí…@‰†äîèÌß
@@ @@
@ @R@‰a
@ @buŠ×@Ýî•by@åÌnäjàÏ@NT
@@ @åØnÈ튑…@ RòàØy@ åØËŠäß@ NQ
@Íí@ Ήëa@ md×@ pŠi@ åßìØy
@Ínäm@ÒaŠØ@ì×ìi@paìj¾@NU
@a…@ †mŠß@ übv™B @ @N†mŠß
@æa…@ å½a…@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬åØËŠäß@ NR
@ @NBo׉b’ß @ @N@†mŠß@†Ð×@aëbj¾@Íí@æ‰aìÛ
@@ @åË…@ æëb׊i@ bèëaŠi@ bînä@ NS

@oßìÜÈß@ Õí†îÜ@ Þaì@ NV
@ @N†mŠß@æaìçbnÌÏ@Ínäm@†í‰ìß

@@

2 5


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @NbîÜß@‫@ﺑﺮﺍﺧﻼﻕ‬Íí@Rå×a‰
@@

@ @S@‰a

@ðŠí…@bväß@åÌînäÐ×@å×bmbîß@NQ
@ @N†mŠß@@åÜàÇ@åË…@ÕjuŠm@ð‰…
@ÖìnãëaRéØÌÛ@ åØËŠäß@ NR

@†mŠß@tì×üŠi@éÜ÷ß@ïmbÌß
@ @NΉëõb@Ò…bçŠm

@åmaìiŠÏ@ Ò…bçŠm@ ‰ìuìu@ bînä@ NS
Na@æaŠ×@å×ì×ü…@Íí
@@

@@ @@ ‫)ث ( ﺧﺮاﻓﺔ‬

@ @ @ @Z@oÏa…@R†í‰ìß
@@ @@

@ @Z@†í‰ìß@âbŠi@åÌ‚äîiŠÏNQ @ @Q@‰a
@ @ÝîÛ…@æa…@ÑíŠÈmNQ~Q
@a@óÜ•@a@Þì‰@‫ﺣﺪﻳﺚ‬
@ @ZáÜë@éîÜÇ ‫´ @ﺧﺮﺍﻓﺔ ﺩﺍﻥ‬mŠÌÏ@ å×bmbîß@ NQ
@a…@ ‫ @ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ@ Öìnäi
‫ @ﻻﻋﺪﻭﻱ ﻭﻻ ﻃﲑﺓ ﻭﻻ‬B
"‫ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺻﻔﺮ‬ @ @No׉b’ß
@ð‰†äîèÌß@ Ra‰bu@ åØËŠäß@ NR
@ @‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬RÖìnäiNQ~R @æa…@ æõbíbŠÐ×@ †Ï‰…@ ðŠí…
‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬Rå×NQ~S
@@ @ @.‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ
@ð‰…@ ðŠí…@ ÕÜîÌß@ bînä@ NS
@ @:‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ@ìí†íú@åÌíbm@NR @ @N‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ@æa…@æõbíbŠÐ×
@ @æë‰ìäßNR~Q
@@

2 6


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
@ @Õ®a@Îaìj¾NR~R @ @R@‰a
@ @aäß@ïкNR~S zî@H@xI
@ @H@ŠzÛaI
@…a@ Íí@ åíüNR~T @ì×üŠi@ kj@ åØÜväß@ NQ
@ @³íõb×
@ @No׉b’ß@a…@@‫ﺧﺮﺍﻓﺔ‬
@ @ @‫ @ﺧﺮﺍﻓﺔ‬òjîÔÇ@ åØía‰ìèÌß@ NR
@ïmbÌß@a‰b@æ‰b@ÍjßìNS @æa…@ ‰aìÜ×@ ðŠí…@ Ò…bçŠm
@ @N‫@ﺧﺮﺍﻓﺔ‬åÜàÇ @ @No׉b’ß
@@
@@@î×@ ´ub×NT @ @S@‰a

@åÜàÇ@ æa…@ æõbíbŠÐ×B
@oÐàn@ o׉b’ß@ ‫ @ﺧﺮﺍﻓﺔ@ ﺧﺮﺍﻓﺔ‬RåÜàÇ@ òjîÔÇ@ åØËŠäß@ NQ
@ @NB @o׉b’ß@ ë†íìí†äía@ Ò…bçŠm
@ @Na‰bšã@æa…

@åÜàÇ@ïmbÌß@ a‰b@åØÜväß@NS
@ @No׉b’ß@a…@@@@‫ﺧﺮﺍﻓﺔ‬
@@

@@ @
@ @ @ @Z@oÏa…@R†í‰ìß
@@ @@

@æ‰b@Íjßì@æa…@åÌ‚äîiŠÏNQ @ @Q@‰a
@ @Z@Ínäm

@@ @æa…@ zî@ …ì–Ôß@ å×bmbrß@ NQ
@ @´mŠÌÏNQ~Q @ @NsÜîÛ…

@ @ÝîÛ…NQ~R @êìnãì@ Öìnäi@ åØËŠäß@ NR
@ @åÜàÇ@êìnãìNQ~S
@ @Nzî@ åÜàÇ
@ @ì×üŠi@b®ìÏNQ~T @tì×üŠi@ Rb®ìÏ@ å×bmbîß@ NS

2 7


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@No׉b’ß@a…@zî
@ @åßaŠzÌÏ@òàØyNQ~U @éÛìi@z@æb¹b™bi@åØÜväß@NT
@ @òjîÔÇNQ~V
@@ N@æb¹a@åØÜİj¾
@ðŠí…@ ÕÜîÌß@ a‰b@ åØÜväß@ NU
@Öìnäi@ oßìÜÈß@ ÞìÐßìÌßNR @åÜàÇ@ æa…@ æõbíbŠÐ×@ †Ï‰…
@ @æõbbi@åçbi@ð‰…@zî
@ @Nzî
@@ Nzî@RåmaìiŠÏ@ïçúõbväß@NV
@ÒaŠØ@ ì×ìi@ paìj¾@ NS
@@âýa@ âb™a@ åmbju@ åãŠÏB @@
@ @Bzî@åÜàÇ@äj¾@a… @ @R@‰a

@@ @åßaŠzÌÏ@ òàØy@ åØía‰ìèÌß@ NQ
@a…@ zî@ åÜàÇ@ ´ub×NT Nzî
@ @Nâýa@å×ìi@o׉b’ß
@òía@ ‫ @ﻣﻐﺤﻔﻆ‬æa…@ îÛìäß@ NU @åØçëõbväß@ åÌînäÐ×@ åØËŠäß@ NR
@‰†äîèÌß@ Öìnãëa@ õbÇ…@ ëbma @ @N@zî@†Ï‰…@ðŠí…

@ @Nzî @ @Na@Ší†Ôm@åË…@•@æa…@´Ôí@NS
@ @S‰a

@æa…@æõbíbŠÐ×@òjîÔÇ@åØËŠäß@NQ
@ @Z@†Ð×@zî@åÜàÇ
@ @ë†íûí†äíaNQ~Q
@ @o׉b’ßNQ~R
@ @a‰bšãNQ~S

@ðŠí…@ ÕÜîÌß@ a‰b@ åØËŠäß@ NR
N@zî@bä׊m@†Ï‰…

@a…@ ‫ @ﺍﺧﻮﺓ‬åËìiìç@ bväß@ NS

2 8


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @No׉b’ß @@
@@ ÖbÐã@H@I

@@ @@

@ @ @ @Z@oÏa…@@R†í‰ìß
@@ @@
@ @ZåÌ‚äîiŠÏNQ @ @Q@‰a

@ @‫@ﻧﻔﺎﻕ‬ÑíŠÈmNQ~Q
@ @‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ðNQ~R
sÜîÛ… ‫…@ﻧﻔﺎﻕ ﺩﺍﻥ‬ì–Ôß@å×bmbrß@NQ
‫@ﻧﻔﺎﻕ‬åmaìiŠÏ@òjîÔÇQ~S
N‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ð@åØía‰bärß@NR
@ @ @ðŠí…@ ÕÜîÌß@ a‰b@ åØËŠäß@ NS
@ @ZÍnäm@æ‰b@Íjßì@NR
@Íí@ ‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬åÜàÇ@ NR~Q @åÜàÇ@æa…@ ‫~@ﺻﻔﺔ‬ÑØî@ ð‰…
N‫ﻧﻔﺎﻕ‬
o׉b’ß@a…@ì×üŠi
@†Ï‰…@ ðŠí…@ å׉†äîèÌß@ NU
@bãb®‰@ îÛìäß@ @ R~R @ @N‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ð@åØÜàÈÌß
@‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬bîèiB@ ÖìubmŠi
@ @R@‰a
@ @Bo׉b’ß@Ò…bçŠm
@@
@ pbía@ @ omb‚äß@ ìma@ „bj¾@ NS
N‫ @ﻧﻔﺎﻕ‬ð@åØía‰ìèÌß@NQ
@Ínäm@ ‫ @ﺗﺮﻏﻴﺐ‬æa…@ kîçŠm @Öë‰ìi@ @ å×@ å×bmbrß@ NR
@ @Z٢lbn×@ð‰…@ÕÏbäß @ @NðŠí…@Ò…bçŠm@‫@ﻧﻔﺎﻕ‬åmaìiŠÏ
@ @‫@ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﲔ‬éîjäm@S~Q @ ðýîã@ïmbîzÌß@ æa…@ÝàÈÌß@ NS
@ @åí†Ûa âìÜÇ@õbîyg Q
@ @ZpìØíaŠi
ÞbàÇþa@‫ﻓﻀﺎﺋﻞ‬ Q @ @Šäi@Ñ×bŠiNT~Q
@ @ @æa…@ ‰ìuìu@ ‫ﺑﺮﺻﻔﺔ‬NT~R
@ @Z@åÌ‚äîiŠÏNT @ @éãbßa
‫ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ‬
@ @ïväu@åØíbãìäßNT~S

2 9


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

‫ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ‬ @æa…@ ïãÛìmŠiNT~T
‫ﻣﻨﻬﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ‬ @ @ÚìiŠm@‫ﺑﺮﻓﻴﻜﲑ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ‬ @æa…@ a‰@ ÍjàîmŠiNT~U
‫ﻛﺬﺏ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺅﲤﻦ ﺧﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ‬ @ @laìvËìØÌmŠi
‫ﻋﺎﻫﺪ ﻏﺪﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﻢ ﻓﺠﺮ‬
@@
@ @( ‫) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ‬ @ @S@‰a

@‫ @ﺑﺮﺻﻔﺔ‬ïbØîÜйa@ åØía‰ìèÌß@ NQ
@ @NΉëõb@Ò…bçŠm@‫ﻧﻔﺎﻕ‬

@@ðŠí…@ ÞëbÌß@ RéØÌÛ@ åØmbrß@ NR
N‫@ﺑﺮﺻﻔﺔ ﻧﻔﺎﻕ‬ð‰…

@ïmbîzÌß@ å×a‰@ Îë‰ë†äß@ NS
@ @ZpìØíaŠi@ðýîã@åØÜàÌß@æa…
@ @Šäi@Ñ×bŠiNT~Q

@ @éãbßa@æa…@‰ìuìuNT~R
@ @ïväu@åØíbãìäßNT~S

@ @NlaìvËìšÌmŠi@NT~T
@@

@@ @ @@
@@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @S~Q~QT
@ @ @Íí@ Ši@ Rbë…
@~´mŠÌÏ@ åË…@ ³íd׊i@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @Q@@‰a @æa…@ æb¹g@ åØÔëŠß
@ @Nt…ì–Ôß@æa…@ÝîÛ…
@@ @ @sä×
@Ýî‚×@ Rbë…@ åÌí†äiŠÏ@ bmŠ@ NR
@êìnãì@ bmŠi@ Ši@ Rbë…@ æa… @æa…@ Ši@ bë…@ ´mŠÌÏ@ ðìçbnÌß NQ
@ @NsÜîÛ… NR

@…a@ Ši@ bë…@ Òbîn@ å×bmbîß

3 0


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

Nðëbu@åîÛìm@a… @Na@ð‰…@laˆÇ@åÛbi
@ @ @åˉü@ æa…@ åèšm@ Òbîn@ îÔîß NS

@Rà™O‫@ﺍﺧﺒﺎﺭ‬åmaŠ×@åØÛìÐßìÌß@NS NsnàØy@ðdqìо@a @@
@ @NÖìubm@åË…@³íd׊i@Íí
@ðdäÌß@ ØÌí‰@ åˉb×@ îÛìäß@ NT @ @R@‰a
@ÞëbÌß@ a‰b@ æa…@ Ši@ bë…@ bîèi
@a…@ sä×ì×ýß@ †Ï‰…@ ðŠí… @Ši@ Rbë…@ êìnãì@ å×bmbîß@ NQ
@ @Nðëbu@åîÛìm
@ @Næb¹g@åØÔëŠß@Íí
@ @ @å×ì×ýß@ïbØîÜйg@åØía‰ìèÌß@NR
Nòiìm@òä@ñý•@a‰b@Öì¬ìm@NU
@ @NŠi@Rbë…
@æìçì¾@ æa…@ ‫ @ﺇﺳﺘﻐﻔﺮ‬Ši@ bînä@ NS

@ @Na@†Ï‰…@åãìÐßd×
@@
@ @S@‰a

@bë…@ a‰bnãa@ æõaˆîiŠÏ@ åØËŠäß NQ
@ @NŠi@bë…@åË…@Ýî‚×

@Öìnãëa@ Ra‰b@ åØía‰ìèÌß NR
@bë…@ †Ï‰…@ ðŠí…@ åØèî¾

@ @NŠi
@Îë‰ë†äß@Íí@R‰ìnØÏ@åØÜväß NS
@ @NŠi@bë…@å×ì×ýß@óãdß
@Ýîjßa…@ ìÛŠÏ@ Íí@ RéØÌÛ@ åØËŠäß NT
@†Ï‰…@ ðŠí…@ åØçëdväß@ Öìnãëa

@ @NŠi@bë…@å×ì×ýß
@å×ì×ýß@ ‫ @ﺩﺍﱂ‬RïmbçŠi@ bînä

3 1



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @NåÓ†äîm@ìmaì
@@

@@ @ @@

ZåÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ NQ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @@
@ @ @æa…@ bäîèÌß@ H@ a@ I
@Ñ×bŠi@ Íí@ Ήëa@ RðNQ~Q @ @Q@‰a @Òbi@ìjía@ðd×b牆äß
@ @NŠäi @æa…@ ìÐîäß@ HlI
@ìjía@ Ò…bçŠm@ Õãa@ åÐîuaì×NQ~R @ @ÎìçìiŠi
@ @Òbi @æa…@ bäîèÌß@ åˉü@ ðdäÌß@ å×bmbîß@ NQ
@@ @æa…@ìÐîäß@~@Òbi@ìjía@ðd×b牆äß
@Nâýa@æŠua@ð‰…@éÛa…a@ÎìçìiŠi
@éßëŠ×@ Šuýi@ Ýîj@ åmëü NR @ÎìÛ왊m@ Íí@ åmaìiŠÏ@ åØÜväß@ NR
Naìm@RΉëa @æa…@ bäîèÌß@ …ì–Ôß@ a……
@@
@NìÐîäß@æa…@Òbi@ìjía@ðd×b牆äß
@émbÐÏ@ îÛìäß@ æa…@ ÞìÐßìÌß NS @‫ @ﺻﻔﺔ‬æa…@ Rð@ åØËŠäß@ NS
@åË…@ ³íd׊i@ Íí@ ìíýß @æa…@laìvËìšÌmŠi@Íí@Õãa@Ήëb
@ìÐîäß@ åÓë‰ìj×OŠäi@ Ñ×bŠi
@ @NsÏbi@ìjía@Ò…bçŠm@Ííb
Nðëbu@åîÛìm@a… @@
@@
@ @R@‰a
@Õãc@ÍšÌm@ï@é–îÓ@åØãì×ýß NT
NÚb牅
@@ @åmaìiŠÏ@ òjîÔÇ@ åØía‰ìèÌß NQ
Z@pìjŠm
NéàÔÜÇ@é–îÓ@bníŠŠi NU
@@ ë†íìí†äígNQ~Q
@ @No׉b’ß@NQ~R
Z‫…@ﺣﺪﻳﺚ‬ì–Ôß@Ínäm@åÌ‚äîiŠÏ NV @tì×üŠi@ Rkj@ åØÜväß NR
‫ﺍﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ‬ @ @NÒbi@ìjía@ðd×b牆äß@åmaìiŠÏ
‫ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻭﻣﻨﺖ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ‬ @†Ð×@ ÔiŠi@ Ra‰b@ åØÜzäß NS
‫ﻣﻨﻬﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ‬

3 2



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

‫ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺋﺘﻤﻦ‬ NÒbi@ìjía
‫ﺧﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ﻭﺇﺫﺍ‬ @@

.‫ﻋﺎﻫﺪ ﻏﺪﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﻢ ﻓﺠﺮ‬ @ @S@‰a
(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ‬

@Íí@ Ήëa@ Rð@ åØía‰ìèÌß NQ
@†Ð×@Úb牅@Íí@Ήëa@åË…@òÇb

@ @N@Òbi@ìjía
@Íí@ Ήëa@ Rå×@ åØÜväß NR
@Íí@ Ήëa@ åË…@ Îìçìi@ Ñ×bŠi

@ @NŠäi@Ñ×bŠi
@Öìnãëa@ @ õbÇ…@ ÅÐzÌß NS

NÒbi@ìjía@æaèv×
‫"ﺭﺏ ﺍﻏﻔﺮﱄ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﻭﺍﺭﲪﻬﻤﺎ‬

@ @N"‫ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑﺍ‬
@@

@@ @@ @@
@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @ð‰ì‚äß@H@p@I

@…ì–Ôß@ @ ðdäÌß@ åÌ‚äîiŠÏNQ @ @ @ @ê…a…@éî™bäß@H@‫@ﺙ‬I
@ @ê…a…@æa…@Ö‰a@~@ð‰ì‚äß @ @Q@‰a @ @Ö‰a@âìäîß@H@x@I
@@ @
@Öìnãëc@ ædØnìÏŠÏ@ ´ub×@ NR @êëbi…@ a‰b׊Ï@ …ì–Ôß@ å×bmbîß NQ
@³íd׊i@ Íí@ RÝîÛ…@ ÞìÐßìÌß @ @ZÊŠ‘@pë‰ìäß

@ @òäÛa@æa…@æaõŠÔÛa@†Ï‰… @ @ð‰ì‚äßNQ~Q
@ @ @ @ê…a…@éî™bäß@NQ~R
@î¬@ bîèi@ ðdäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NS
@æa…@ õì×ë‰@ bmŠ@ Ö‰a@ ~ê…a… @ @‫ ﻣﻴﻨﻮﻡ ﺍﺭﻕ‬NQ~S

@@

3 3



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ïmŠÐ@ ³íd׊i@ Rêìnãì @pìjŠm@åmaìiŠÏ@Råˉü@å×bmbîß@NR
@ @Nâb™@ë†îèÌß @ @Na@ð‰…@éÛa…a

@ @ @@ð‰…@Þìjàîm@Íí@ðbèi@å×bmbîß@@NS
@ìÏ@ î×ìÜß@ åÌí†ämŠÏ@ NT @ @NpìjŠm@åmaìiŠÏ
@ï‰ú@ pb×@ å™ì@ bmŠi @åØÐnm…@ éÜm@ Íí@ åßìØy@ å×bmbîß@ NT
@æa…@ Ö‰a@ bîèi@ å×bàîmŠi@ ðëbu @åmaìiŠÏ@ Ò…bçŠm@ æaõŠÔÛa@ a……
@ @Nê…a… @ @NpìjŠm

@ @ @ @Nâýa@æŠua@åË…@êìšm@͚ϊi@NU
@åÛìi@ ëbmc@ ìšÌîß@ å׉ì¬bÌß@ NU @@

@ @NïuìÏŠm@‫ﺍﺧﻼﻕ‬ @ @R@‰a

@åmaìiŠÏ@ tì×üŠi@ Rkj@ åØËŠäß@ NQ
@ @NpìjŠm

@åØÐnm…@ Íí@ RåßìØy@ åØÜväß@ NR
@Ήëd@ Ò…bçŠm@ æaõŠÔÛa@ a……
@NpìjŠm@RåmaìiŠÏ@å×ì×ýß@Íí
@‫@ﻣﻨﺜﺎﺑﻴﺘﻜﻦ‬Öìnãëa@RŠ‘@åØËŠäß@NS
@Íí@ åßìØy@ åË…@ Ήëõb

@ @NåØÐnm…
NìÐã@aìç@Ínääß@…bèuŠi@bînä@NT

@@
@ @S@‰a

@æa…@ RéØÌÛ@ åØía‰ìèÌß@ NQ
@éÜ÷ß@ Ëbäß@ Öìnãëa@ ïšîma

@ @Nê…a…@æa…@Ö‰a@åèî™bn×
3 4


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@RåmaìiŠÏ@ ïbØîÜйg@ åØËŠäß@ NR
@~ë†íûí†äíg@ Ò…bçŠm@ pìjŠm

@ @Na‰bšã@æa…@o׉b’ß
@åßìØy@åÐnäÏ@åÌînäÐ×@åØÌ‚äîj¾@NS
@Ö‰a@ âìäîàÏ@ ~ð‰ì‚äÏ@ Ò…bçŠm
@ @Nê…a…@éî™bäÏ@æa…
@ÐäÛa@ òî׌m@ RåÜàÇ@ åØnØÌîäß@ NT

@ê…a…@~Ö‰a@Ò…bçŠm@ïväi@a‰@æa…
@ @Nõì×ë‰@æa…

@@
@@

@@ @@ @@
@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @bã‹@ êë…ìäß@ H@ @ I

@ @ @ @ @ @HÒˆÓI
@ÝîÛ…@ ~´mŠÌÏ@ ðdäÌß@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @Q@‰a @ @bã‹Ši@H@„I

@ @Nt…ì–Ôß@æa… @ @ @æa…@ ÂìÛ@ H…@ I
@ @ @~bã‹@ @ ~ÒˆÓ@ ´mŠÌÏ@ ðìènÌß@ NQ @ @NòÔybß
@´ub×@ æa…@ Rà™@ ÞìÐßìÌß@ NR @ @Õybß@æa…@ÂìÛ
@NÖìubm@åË…@³íd׊i@Íí@î× @RåmaìiŠÏ@ åßaŠzÌÏ@ å×bmbîß@ NR
@ @ @‰ìäÛa@ñ‰ì@Z@åØbaŠi@pìjŠm

@åßìØy@ ðdäÌß@ bmŠ@ paìj¾@ NS @ @T@pbía
@å×ì×ýß@ Íí@ Ήëa@ Ò…bçŠm @a…@ Rl…a@ ÞëbÌß@ bînä@ NS

@åîÛìm@ a…@ pìjŠm@ åmaìiŠÏ @ @Nåí‰bè@åÛëb™ŠÏ
@ @Nðëbu @@
@ @ @ @R@‰a
@RéØÌÛ@ ðõbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ NT

3 5


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
ZpìØíaŠi@a‰b׊Ï@Ò…bçŠm åèš‚äÏ @åØÐnm…@Íí@RåßìØy@åØÜväß NQ
@ @HÒˆÓI@bã‹@êë…ìäß@NT~Q@@ @æa…@ æaõŠÔÛa@ R—ã@ å׊a…Ši

@ @bã‹Ši@T~R @ @N@òäÛa
@ @NòÔybß@æa…@ÂìÛ@NT~S @åmaìiŠÏ@å×ì×ýß@òjîÔÇ@åØËŠäß NR
@ @N @~ë†íìí†äíg@ Ò…bçŠm@ pìjŠm
No׉b’ß@æa…@b™‰aìÜ×
@@

@@
@ @S@‰a

@@
@Îë‰ë†äß@ Íí@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬åØía‰ìèÌß@ NQ
@Rbë…@ åË…@ ojîÛŠm@ ë†íìí†äía

@ @NpìjŠm
@Íí@ åßìØy@ Öìnäi@ åØÌí†äj¾@ NR

@Íí@ Ήëa@ md×@ å×bä×…
@ÂìÛ@~bã‹@~@ÒˆÓ@bë…@å×ì×ýß

@ @NòÔybß@æa…
@übv™@ Îë†äj¾@ Ra‰b@ åØËŠäß@ NS
@å×ì×ýß@ ê‰d×@ aëbj¾@ Íí@ Þbîì

@ @NpìjŠm@Rbë…
@åߊzÌÏ@ RòàØy@ åØÜväß@ NT

@ @NpìjŠm@RåmaìiŠÏ
@æa…@ æaõŠÔÛa@ „bj¾@ bînä@ NU
@ @NsãŠua@åØÜàÈÌß

@@

@@ @@

3 6


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@ ZoÏa…@R†í‰ìß @ @bi‰@H@‡@I
@æa…@ …ì–Ôß@ ðdäÌß@ åÌ‚äîiŠÏ@ NQ @ @ @Õãa@bmŠç@å×bß@H@‰@I

@³íd׊i@ Rbë…@ Òbîn@ ÝîÛ… @ @Q@‰a @ @áîní
@ @NÖìubm @ @ðŠí…@êìãìj¾@H@‹@I
@ @Œíõì×@NQ~Q @ @Z@…ì–Ôß@æa…@´mŠÌÏ@å×bmbîß@NQ
@´Ûbrß@ Zðëbu@ á튙ëŠÏ@ NQ~R @ @bi‰NQ~Q
@†Ð×@ ïßë‰@ ÝØîm‰a@ üì @ @áîní@Õãa@bmŠç@å×bß@NQ~R

@åÜàÇ@³íd׊i@Íí@ðëbu@åîÛìm @ @ðŠí…@êìãìj¾NQ~S
@ @N@bi‰
@@
@ @ @Íí@ åߊzÌÏ@ RÝîÛ…@ åØËŠäß@ NR
@æa…@ åÛìÐßì׊i@ åÌ‚äîiŠÏ@ NR @ @ZåØbaŠi
@Öìubm@ ðdäÌß@ åËbnäjàÏ
@ @RWU@òía@ñŠÔjÛa@ñ‰ì
@ @NÍíbrÏ@o׉b’ß @åØÐnm…@ éÜm@ Íí@ åßìØy@ å×bmbrß@ NS
@ @ @ @Nâýa@òÈ튑@éîÛëa
@ @Náîní@Õãc@éßëŠ×@åmëü@NS @Íí@ïÓ‹‰@ð‰b‚äß@Ra‰b@åØËŠäß@NT
@ @NÞýy

@@
@ @R@‰a

@ @åØnÈ튑…@òàØy@åØËŠäß@NQ
@Òbîn@ ï™bi@ ìnämŠm@ RåßìØy

@ @NpìjŠm@åb×
ÒbÌß@ R‰ìnØÏ@ åØÜväß@ NR

@ @NpìjŠm@Rbë…@tì×üŠi
@ðŠí…@ ïçëdväß@ Ra‰b@ å×bmbrß@ NS

oÐ@æa…@Éà@‫†@ﺻﻔﺔ‬ω…

3 7



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

Nba@ìmìÏ@Ši
@ @S@‰a

@@
@bmŠi@ bi‰@ Rîäu@ å×aˆîj¾@ NQ

.sçìnãì
@éÜ÷ß@ Ëbäß@ RéØÌÛ@ åØËŠäß@ NR
@a……@ baìÜÛŠi@ †Ï‰…@ pìjŠm

@ @No׉b’ß
@a@ Þì‰@ ‫ @ﺍﺧﻼﻕ‬ïçìnãì‚äß@ NS

@Õãa@ïÌíbrß@oíõbí@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ•
Nïãõbß@âb@æa…@áîní

@@

@@ @@ @
@ @ Z@oÏa…@R†í‰ìß @ð‰…@ ð‰üNH@ @ I
@ @ @ @ @ @æ†îß

@ @ïöbäÌß@åËb‚äîiŠÏ NQ @ @Q@‰a @æa…@ oÐßìÌß@ ~ÎaŠÏ
@ @ð‰…@ð‰ü@…ì–Ôß @ @òänîо

@ @oÐßìÌß@ÎaŠÏ@æ†îß @ZpìØíaŠi@a‰b׊Ï@´mŠÌÏ@å×bmbîß@NQ @@
@ @N‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ‬æa… @ @NÎaŠÏ@æ†îß@ð‰…@ð‰ü@NQ~Q
@ @ @ @N‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ‬æa…@oÐßìÌß@NQ~R
@Öìnãa@ ædØnìÏŠÏ@ ´ub×@ @NR @@
@³íõb׊i@ Íí@ ÝîÛ…@ ÞìÐßìÌß
@æ†îß@ð‰…@ð‰ü@åËa‰ü@å×bmbîß@NR
@ @NòäÛa@æa…@æaõŠÔÛa@†Ï‰… ‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ ﺍﺩﺍﻟﻪ‬æa…@oÐßìÌß@~ÎaŠÏ
@@ @HQYQ@òía@ñŠÔjÛa@ñ‰ìIN‫ﻓﺮﻳﻨﺘﻪ ﺍﷲ‬

@ðbèi@ ïöbäÌß@ æ‰b@ Íjßì@ @NS @ @åmaìiŠÏ@†Ï‰…@òjîÔÇ@åØËŠäß@NS
@æa…@ ÎaŠÏ@ æ†îß@ ð‰…@ ð‰ü
@ @NpìjŠm@a‰b׊Ï

3 8


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @N‫@ﳑﻔﻴﺘﻨﺔ‬æa…@oÐßìÌß@æa… @ @Nâýa@æŠua@åË…@êìšm@͚ϊi@NT
@@ @@

@åîÛìm@ a…@ bãb®‰@ îÛìäß@ @NT @@
@ @Z@ÖìubmŠi@ðëbu @ @R@@‰a
@ @BŠàÇ@bã†î@´ãa×B @@
@ @ @åmaìiŠÏ@tì×üŠi@kj@åØía‰bärß@NQ
@åÛìi@ìma@ìšÌîß@å׉ìväÌß NU @ @NpìjŠm

@ @NïuìÏŠm@‫ﺍﺧﻼﻕ‬ @ @åØÔÜîÌß@Öìnãa@a‰b@åØÜväß@NR
@ @ @ @NpìjŠm@Öë‰ìi@‫†@ﺻﻔﺔ‬ω…

@ @ @‫@ﺻﻔﺔ‬æa…@´ãa×@êìnãì@pìjrß@NS
Nòibz•@a‰bÏ@ð…ìi@ïmbçŠi

@ @S@‰a
@@
@ïšma@æa…@RéØÌÛ@åØía‰ìèÌß@NQ
@ @NpìjŠm@éÜ÷ß@ïmbÌß@Öìnãa
@ @Ò…bçŠm@ïbØîÜйa@åØËŠäß@NR
@ @NpìjŠm@‫ﺻﻔﺔ‬
@†Ï‰…@ ðŠí…@ åØçõbväß@ bînä NQ
NÖë‰ìi@٢‫ﺻﻔﺔ‬
@@

@ @@ @@
@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@@ @@ @ @Zòiìm
@@
@åË…@ ³íd׊i@ åËb‚äiŠÏ@ NQ @ @Q@‰a
@@a‰b@ pŠ@ ÝîÛ…@ ~Ñîãì× @ @~ÝîÛa…@~Ñîãì×
@ @òàØy@æa…@Ra‰b
@ @NòiìmŠi

3 9



‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
@ @ @Ñîãì×@ æa…@ ´mŠÌÏ@ ðìènÌß@ NQ @@
@ @Nòiìm@Š×‡@@åØãìÛbÌß@NR @ @òiìm

@ @ @ @òiìmŠi@Öìnãa@Ra‰b@å×bmbîß@NR
@Š×‡@ ‫ @ @ﺧﻂ‬îÛìäß@ åÌí†ämŠÏ@ NS @ @òiìmŠi@RòàØy@åØËŠäß@NS
‫ﳍﻰ ﻟﺴﺖ ﻟﻠﻔﺮﺩﻭﺱ‬gBZ@ òiìm @Íí@ åb×@ åË…@ Òb–ãa@ bînä@ NT
‫ﺃﻫﻼ ﻭﻻ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ‬ @ @Nå×ì×ü…
‫ﺍﳉﺤﻴﻢ ﻓﻬﺐ ﱃ ﺗﻮﺑﺔ‬ @@

‫ﻭﺃﻏﻔﺮﺫﻧﻮﰉ ﻓﺈﻧﻚ ﻏﺎﻓﺮ‬ @ @R@‰a
@ @BNáîÄÈÛa ‫ﺍﻟﺬﻧﺐ‬ @@

@ @åmìnãìm@å×bÏëŠß@òiìm@åØía‰ìèÌß@NQ
@åèîÛìàÏ ‫ @ﻻﻭﺍﺗﻦ ﻛﻔﻮﺳﺖ‬NT @ @NÊŠ‘
.‫@ ﺍﺧﻼﻕ‬Nbyì–ã@òiìm@Ra‰b@åØía‰ìèÌß@NR

@ @òiìm@ b¹Šäß@ a@ Rkj@ åØËŠäß@ NS
@ @ @ @N@Ήëõb

@ @ @ @N@a@åË…@‰ìuìu@bînä@NT
@@ @@

@ @ @ @S@@‰a
@@
@ @ @òiìmŠi@Íí@Ήëa@åÔíõbj×@å×aˆîj¾ NQ

@ @ NòiìmŠi@Ö†îm@Íí@Ήëa@åË…
@ @ @æa…@òiìmŠi@ïbØîÜйa@åØÜzäß NR

@ @ @Nå×ì×ü…@Íí@åb×@åØÜšÌîäß
@ @ @¿b–ãbÌß@ æa…@ ð‰a†rß@ bînä
@ @ @ @N@òiìmŠi@kuaë@óãõbß

@@
@@

4 0


‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

4 1



Click to View FlipBook Version