The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NORHAISARAH BINTI SUBOH -, 2019-01-22 02:56:49

HSP PIT4 (KEF AYAT & HADIS)

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Keywords: HSP PI

PENDIDIKAN ISLAM

(BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN)

TINGKATAN LIMA

‫א‬,‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ZoÏa…@†í‰ìß@@ @Zæõb[email protected]í[email protected][email protected]
@[email protected]‰a @pìØíaŠ[email protected]í[email protected]„bj¾@@ @
@Þì[email protected] åË…@ âbÈãþ[email protected] ñ‰ì@ „bj¾ @NQ NÝîmŠ[email protected]æõb[email protected]åË…@@ @

@l…[email protected] Ínä[email protected] æ‰b@ Íjßì @†íì£@âìØy pìØîÌß @ê‰ì@@[email protected]í[email protected]
@@æaõŠÔÛ[email protected]„bj¾ @@@@@ðýîã@ïmbîzÌß@æa…@ð‰†rß@@NR @ @âbÈãþa

@@@@@a‰b‚@ pbí[email protected] ïß…@ pbí[email protected] „bj¾ @ @[email protected]ìØíaŠi @ @
Në‰ì™@éîÛë[email protected]Õàî…@ë†íûí†äía @a…@bînä NR~Q @@ñ‰ì@[email protected] [email protected]í[email protected]
@åË…@ pbí[email protected] ïß…@ pbí[email protected] „bj¾ @@æc…b× @ @æìäßû½a

@Íí@ †íì£@ âìØ[email protected] åäØäÏ@ ð¾ @ @N‫ﺑﺮﻭﺿﻮﺀ‬ @@
³íõb׊i @b@l…aŠi NR~R @ñ‰ì@[email protected]í[email protected]

@@êìnãì@ æõb[email protected] „bj¾@ @ ë‰ì™ @ @NæaõŠÔÛ[email protected]@„bj¾ @ @æbàÔÛ
N†í‰ìß@éÛë[email protected]ïmìØíc…@æa… @åØnØÌîmŠÐ¾ NR~S @@

@†Ð×@ †í‰ìß@ åØî™bèj¾@ ë‰ì™ @æõb[email protected]ìmìß
@ðõaìn×…@ Íí@ åÛìÐßì×@ Òai NæaõŠÔÛa
@éîÛë[email protected] éîÜîÏ…@ Íí@ kîÔã@ Ήëd @aëbè[email protected]ð‰†rß NR~T

Në‰ì™ @@Îbî[email protected]ñý•
@†íì£@ âìØ[email protected] åØËŠäß@ ë‰ì™ Nâb™a

NðŠuýÏ…@Íí @„bj¾@bß@åØÓìnãëaŠÐ¾@NR
@Íí@ æaõŠÔÛ[email protected] „bj¾@ ïiì[email protected] éîmü Nð‰bç@Òbîn@æaõŠÔÛa
@æa…@ë†íûí†äí[email protected]‰b‚@å×ìnäm… @ @
@ @åÛìÐßì× @[email protected]‰a
@åË…@å×ìnäm…@Íí@pbí[email protected]„bj¾

@@ N†í죊[email protected]æa…@ŠväÛ@æa…@‫ﻓﺼﻴﺢ‬
@@ @åË…@mc…@pbí[email protected]„bj¾ NR
@RâìØ[email protected]†Ð×@´mbçŠàÏ

 21

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫א‬,‫א‬‫א‬ æŠuýjàÏ@Άîi

@@ æŠuýjàÏ@Ýî•by
@@ ZpìØíaŠi
@@
@RâìØ[email protected] æa…@ †ß@ Rîä[email protected]
@ @Næõbbi

@Ý–nß@ kuaë@ †ß@ âìØ[email protected]
säî™bèi ‫\ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺩﺍﻥ‬

@Öìnãë[email protected]bß@åØÓìnãëaŠÐ¾
NæaõŠÔÛ[email protected]„bj¾
@

@ @[email protected]‰a
@æa…@ÝîmŠ[email protected]åË…@æaõŠÔÛ[email protected]„bj¾@@NQ

@ @Šíë†m
@âìØ[email protected] ٢êìnãì@ åØía‰bärß@@NR
@òÜÔÜÓ@ æa…@ †ß@ âìØ[email protected] @ †íì£

@ @N

@ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @ @Q‰a @ @åÄÐ[email protected]í[email protected]~R
@ pbí[email protected] ÅÐzÌß
@ @†í죊[email protected] æõb[email protected] åË…@ ÅÐzÌß @ @åË…@ pìØíaŠi٢
@å׊˅ŠÐ¾@ ë‰ì™ @ñ‰ì@ [email protected] –@ [email protected] @ pbía @ @Z†í죊[email protected]æõbbi
@‫ @ﺣﻔﻈﻦ‬pbí[email protected] æõbbi âbÈãþa @
NpìjŠm @@‫ @ﺩﺣﻔﻆ‬Íí@ åmŠ×@ „bj¾@ bînä [email protected]í[email protected]~R~U
@ŠuýÏ@Ήë[email protected]Òa[email protected] bnäî¾ Nñý•@ñ…bjÇ@a… @âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@ @
MðbßaŠ[email protected] ïmìØíc…@ æa…@ „bj¾ @ @
@ @Nðbßa‰ @R‰a @ñ‰ì@[email protected]í[email protected]~R~V

@åØÜàÈÌß@ æa…@ åØËŠäß @@@@@†í죊[email protected] æõb[email protected] åË…@ ÅÐzÌß @ @æìäßû½[email protected] @
@ @NæaõŠÔÛ[email protected]ÅÐzÌß@ê†ÇbÓ @ @ æìäßû½[email protected]ñ‰ì@[email protected]–@[email protected]@pbía @@

 22

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

[email protected]ÅÐzÌß@âìÜj@NS~Q @ @NæaõŠÔÛ[email protected]ߊzÌß@bînä @[email protected]@pbí[email protected]~R~W
@@éÜînß@ ÅÐzÌß@ òîã[email protected]@ @æbàÔÛ@ñ‰ì@ @

@æaŠ×@ ‫ @ﺍﺧﻼﺹ‬Šäi @S‰a @@
Na @@@@@†í죊[email protected] æõb[email protected] åË…@ ÅÐzÌß @@
@âìÜj@ õbÇ…@ „bj¾@ @ @æbàÔÛ@ñ‰ì@[email protected]@@pbía @@
@ @ZÅÐzÌß @@@@ÅÐzÌß@bèë[email protected]a…@ìnäj¾@ÍîÛb
‫"ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻧﻮﺭ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ‬ @ @@æaõŠÔÛa

‫ﺑﺼﺮﻯ ﻭﺍﺷﺮﺡ ﺑﻪ‬ @@
‫ﺻﺪﺭﻯ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ‬ @@

،‫ ﻭﻗﻮﺑﻪ ﻋﺰﻣﻰ‬،‫ﺒﺪﱏ‬ @@
،‫ﻭﺍﺳﺮﻉ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﻰ‬
‫ﲝﻮﻟﻚ ﻭﻗﻮﺗﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ‬

‫ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ ﻗﻮﺓ‬
.‫ ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ‬،‫ﺇﻻ ﺑﻚ‬

ZÅÐzÌß@b@NS~R  23
@åÛìÐßì×@ Öìnäj¾
@å׊a…Š[email protected] @ @ †í‰ìß ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
@ @NÅÐzÌß@æçbà× ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

@[email protected]åÛìÐßì×
@Npbí[email protected]åËìmìÏ@ÅÐzÌß N1
@å׊˅ŠÐ¾@ ŠuýÏ NR
@a‰b‚@ ÙíŠß@ ‫ﺣﻔﻈﻦ‬
@a…@ ë†íûí†äía
@ @NåÛìÐßì×
@kîÔã@ ë[email protected] ë‰ì™@@NS

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫א‬,‫א‬‫א‬ æŠuýjàÏ@Άîi
@åÐÜî×@ åØÛìnj¾
æŠuýjàÏ@Ýî•by ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
@ @Nåb×ëbma ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

[email protected]åÛìÐßì×
@ôõŒ[email protected] a‰b‚@ ÅÐzÌß@ @NQ
H´™bèjI
@å׊˅ŠÐ¾@ †í‰ìß@ @NR
@‫ @ﺣﻔﻈﻦ‬pbí[email protected] æõbbi
@Šíë†[email protected] æõb[email protected] pìØîÌß
[email protected] ë‰ì™@ åÏ…bç…
@kîÔã@ æa…@ kîÔã
@a…@ å×a‰@ Íîjàîj¾
@ @NåÛìÐßì×

@[email protected]åÛìÐßì×
@a‰b‚@ÅÐzÌß@ @NQ

@ @Nåçë‰ìÜ×
@å׊˅ŠÐ¾@ ŠuýÏ@ @NR
@‫ @ﺣﻔﻈﻦ‬pbí[email protected] æõbbi
@Šíë†[email protected] æõb[email protected] pìØîÌß
@ @N†í죊[email protected]Š

@@@@@@@
@ÅÐzÌß@ ïiì[email protected] éîmü
@ @NŠ‚äÛ@@@@@Šä[email protected]œÌîè
@„bj¾@ ÅÐzÌß@ ÐÜ
[email protected]õbÇ…

 24

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱏ ﺃﺳﺘﻮﺩﻋﻚ ﻣﺎ‬  25
‫ﻋﻠﻤﺘﲎ ﻓﺎﺭﺩﺩﻩ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫ﺣﺎﺟﱵ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻨﺴﻴﻪ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬
‫ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ‬
‫ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳌﺬﻫﺐ‬
‫ﻟﻠﻨﺴﻴﺎﻥ ﺑﻨﻮﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ‬

.‫ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬
@@@Öìnãë[email protected] a‰b@ åØËŠäß
@æa…@ a‰bèîܾ@ Lêì×ì׊о
@pbí[email protected] Ò…bçŠ[email protected] ³Ìí[email protected] åØÜØÌß

@ @@[email protected]‫@ﺩﺣﻔﻆ‬éÜ[email protected]Íí
@ñý•@a…@„bj¾

@pbí[email protected] üì@ îÛìäß
@ @NñìjŠm

@åË…@ŠØ퇊[email protected]bînä
@éÜ[email protected] Íí @ pbía

N‫ﺩﺣﻔﻆ‬
@å½bÌÏ@ Ínä[email protected] åÌ‚äîiŠÏ
@@ê†ÇbÓ @ @ æa…
@@pbí[email protected] ÅÐzÌß

NæaõŠÔÛa
@éÜ[email protected] Íí@ @ pbí[email protected] „bj¾
@âìÜj@ ‫ﺩﺣﻔﻆ‬
@íûîn×[email protected] å×üì¾

NæŠuýjàÏ
@@@@´ubÌÏ@ oìÐ×@ åmëü

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@†í‰ìß@ Þaìiìàäß@ æa…@ ‫ﲢﻔﻴﻆ‬
@ @ZÍnä[email protected]æõbä׊[email protected]ìÏ…
@b@ æŠib
@ @ÅÐzÌß
@ê…ìß@ ÙîäØîm
ÅÐzÌß
@éì@ kj
ÅÐzÌß
@@

 26

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @NâbÈãþ[email protected]ñ‰ì@[email protected]í[email protected]„bj¾ @@ZoÏa…@R†í‰ìß @‫@اﻳﺎت آﻔﻬﻤﻦ‬NQ~S~U
@ @ZpìØíaŠ[email protected]òàîÜ×@åÌ‚äîiŠÏ @@[email protected]‰a
@ @âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@[email protected]ía

@@@@a‰b‚@pbí[email protected]…ì–Ôß@å×bmbrß@ @NQ
@ @@@R~Q @ @óܺa
@@@[email protected] @@ @@@oßë[email protected] åÛ[email protected] RÖìnä[email protected] å×bmbrß @
@@@[email protected] @@ @ @N[email protected]å×bbäîi…@Íí@ìÛìç…Šm
@ @Íí@ òàÈã@ RÖìnä[email protected] å×bmbrß @ @@
@@
@pìjŠ[email protected] pbí[email protected] üì@ ´Ûbrß @ @N[email protected]éîÛë[email protected]å×bîã‰ì×… @@
@åîÛì[email protected] a…@ sä躊[email protected] bmŠ @å×bbäj¾@ [email protected] Rkj@ å×bmbrß @@
@@
[email protected] [email protected] pbí[email protected] ðëbu @ @NìÛìç…Š[email protected]ßëa @@
@ @[email protected]æaŠàÇ @@Š[email protected]æa…@Ýî‚×@bú…@ïçdväß @ @@
@ @[email protected][email protected]†Ð×@pì×[email protected]æaŠ× @@
@@
@[email protected]‰a @@ @@
@@
@ @ @Öìnãë[email protected] RéØÌÛ@ åØËŠäß @@
@ @[email protected]åÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ @åëŠmŠ[email protected][email protected]òàÈã@ @ @ @´ßbväß @@
@aìîníŠÏ@Ò…bçŠ[email protected]³íd×@N @ @NΉëd@@åÏë†îè×@a… @@
@ëbн@ æbß‹…@ ì×üŠ[email protected] Íí @ @N[email protected]òàÈã@ð‰ì×ì’äß@bînä @@
@å׊a…Š[email protected] î×@ åË… @@ @@
@@
@ @[email protected]í[email protected]âëŠÛ[email protected]ñ‰ì @[email protected]‰a
@ @[email protected] RòàØ[email protected] åØËŠäß @
@oßë[email protected] @@å×bbäîj¾
@ @NìÛìç…Šm
@å×bãbÔÜß@ æb¹b™[email protected] åØÜväß

@ @Öìnãë[email protected] ŠØäß@ ïèã@ ÒëŠÈß@ Šßa
@a…@î׊[email protected]ßë[email protected]åãaŠÏ@N @Íí@ oßë[email protected] æ놷@ åËìÌÜ×

 27

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@åËìÌÜ×@ ´ßbväß @ @NÞìšËëa
@ïãdß@ oßë[email protected] æ놷 @ @@Npbí[email protected]æŠubÌÏ@åØía‰ìèÌß
@Íí@ [email protected] kàç@ ð…bväß@ bînä
:‫@ﺣﺪﻳﺚ‬å׊a…Ši
‫ﻲ‬ ‫ﻌِﻨ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮِﻧﻰ‬ ‫ﻨﺎ ِﺱ ﹶﻗ‬‫ ﺍﻟ‬‫ﻴﺮ‬‫ﺧ‬ " @ @N‫@ﺍﺧﻼﺹ‬æa…@‫ﺗﻮﺍﺿﻊ‬
‫ﻦ‬ ‫ﻳ‬‫ ﺍﻟﱠ ِﺬ‬‫ﻰ ﹸﺛﻢ‬ ‫ﺤﺎِﺑ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﹶﺍ‬ @@
‫ﻦ‬ ‫ﻳ‬‫ ﺍﻟﱠ ِﺬ‬‫ﻢ ﹸﺛﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻧ‬‫ﻮ‬ ‫ﻳﹸﻠ‬

"‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻧ‬‫ﻮ‬ ‫ﻳﹸﻠ‬
@ @[email protected]åÛìÐßì×@a…@å‚äîiŠÏ
@åí[email protected]ð‰bç@ì×üŠ[email protected]Íí@bÇ@æb‚ä[email protected]
@bÇ@bäîßìäîÏ@†Ï‰…@b®ìÏŠ[email protected]éÛa…a
@Bïãdß@åÜàÇ@sä×ìi
@åîÛì[email protected] a…@ ïíõìÏ@ îÛìäß @
@æc…b×@ å׊a…Š[email protected] ðëbu

@ @ZpìØíaŠ[email protected]ã@Roßëa
@ @ìã@âìÓ@@V~Q
@ @ÂìÛ@âìÓ@@V~R
@ @…bÇ@âìÓ@@V~S
@@

@

@@ @@ @ @ ‫ اﻳﺎت آﻔﻬﻤﻦ‬.Q~S٫٥@
@@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@@ @ @@âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@[email protected]ía
@ @pbí[email protected]âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@„bj¾@@NQ @ @@[email protected]@‰a @@

 28

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@NŠ‚äÛ@æa…@|î–Ï@åË…@[email protected]@@@ @pbí[email protected]…ì–Ôß@åØËŠäß@NQ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
@@ @@@ð‰…@RóäÈß@îÛìäß@NR ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

@@@åîÛì[email protected] @@åË…@pbí[email protected]åËìmìÏ @ @Nóܺ[email protected]‰b‚
@ @@Zðëbu @åËë†ãb×@åØËŠäß@NR
@ @@[email protected]‫@@ﺧﺰﺍﺋﻦ‬[email protected] @ @òÏa…@Íí@[email protected]æc‰bça†äiŠÏ
@ @‫@@ﺍﻟﻐﻴﺐ‬[email protected] @ @a‰†ä[email protected]‚äÏ@éîÛë[email protected]¿b…
@ @óyìí@bß@@[email protected] @ @ @Nïãdß

@ @–jÛaë@óàÇþ[email protected]@[email protected] @ @@@@@@@Íí ‫@ﻏﻴﺐ‬a‰b׊Ï@å×bmbîß@NS
@ @ @pìjŠ[email protected]í[email protected]a…@Îë†ãb׊m

@ @ZåÛìÐßì׊[email protected]åÌ‚äîiŠÏ@@NS @ @.
@ @@†Ð×@óyë@åÌînäÐ×[email protected]@@@@ @æa…@ìàÜÇ@å×bnäî@bînä@@NT
@ @[email protected]ïãbß@@@@ @ @ @NsíŠuýо@æìØm

@bÐä[email protected]åÓ†äî[email protected]å×[email protected][email protected]@ @ @[email protected]‰a @@
@ð‰…@ìîyë@åÌîjàî[email protected] @@

@ @@Na
@åÓë…ë†×@æcˆîiŠÏ[email protected][email protected]
@@ïãbß@Rkj@åØÜväß@NQ
@ÝÔÇ@æa…@óyë@a‰bnã[email protected] @@
@LóäÈß@ïš@ð‰…@ @@ @@ @æa…@óyë@åäîÐàîÏ@å×ìÛŠ¾
@ @NÞì‰@a‰bÏ
@æa…@åÓë…ë†×@@@ @@ @@ @@ @ïãbß@æaìÛŠÐ×@@åØÜväß@NR

@ @NRåíþ@ @@@@@@@@ @æa…@paìÓ@Íí@ØîÏŠ[email protected]ía…
@Þì‰@a‰bÏ@åãaŠÏ@@[email protected]@ @ @NÑîmbíŠ×
@
@@a…@ïaìnî@å½bÌÏ@NT @åìmë[email protected]éÛa…[email protected]Þì‰@aìè[email protected]´Ôí@NR
@[email protected]æc…b×@@@ @@@ N[email protected]@@@

@ÕîÜ@@[email protected]@ @@

@bmì[email protected]@[email protected]@ @

 29

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫א‬,‫א‬‫א‬ æŠuýjàÏ@Άîi

@ æŠuýjàÏ@Ýî•by
@åßbmMåßbn×@åmëü@NU @[email protected]‰a
@³jîè×@oèîÜß@ïbíŠØí‰
@omb‚äß@æa…@[email protected]æõbnÐî NÝÔÇ@åË…@óyë@@a‰bnã[email protected]å×aˆîj¾@@NQ
@a…@ @@åmaëü@Ýî•by @Íí@Ήë[email protected]‰bnãa…@åØí‰ìšîmbØÌß@@NR

@ @Nðë[email protected]åîÛìm @Íí@Ήë[email protected]åË…H–jÛ[email protected]ÕîÜ@ @
@ @@HóàÇþ[email protected]@ @

Npbí[email protected]æŠubÌÏ@åØÜväß@@NS

 30

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫א‬,‫א‬‫א‬ æŠuýjàÏ@Άîi

æŠuýjàÏ@Ýî•by
@@

@@ @ @@
@@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@@ @@ ‫ اﻳﺎت آﻔﻬﻤﻦ‬.١٫٣٫٥

@ @âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@[email protected]ía

@Zpbí[email protected]âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@@„bj¾@@NQ @[email protected]‰a
@æa…@‫@ﻓﺼﻴﺢ‬åË…@[email protected]@@@
@ @NŠ‚äÛ
@@åçë‰ìÜ×@…ì–Ôß@åØËŠäß@@NQ
@ @Nóܺ[email protected]‰b‚@pbí[email protected]@@@
@ @@ð‰…@RóäÈß@åÜväÏ@@NR @Íí@RåÛìÐßì™@Rð@åØËŠäß .٢
@ @Zpbí[email protected]åËìmìÏ@@@ @ Nâb™[email protected]å×a†äŠÐ¾
@ @@ @Íí@Ήë[email protected]ð@å×bmbrß@@NS
‫@ﻟﻌﺒﺎ ﻭﳍﻮﺍ‬[email protected] @ @ @NÚaŠã@¿[email protected]ˆÇ@†Ï‰…@ÐÛŠm @@

‫ﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‬‫ ﻭﻏﺮ‬.٢,٢ @ @N[email protected]âb™[email protected]åØäídߊо@Ò†î[email protected]@NT
‫ ﺷﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﲪﻴﻢ‬.٢,٣
@@
@[email protected]‰a
@ @@pbí[email protected]…ì–Ôß@åØÜväß@NS
@ @Nåçë‰ìÜ×@a‰b‚@
@@@@Íí@ÙíŠß@åÛ[email protected]åØía‰ìèÌß@NQ
@ @ @ @Nbîã…@åÏë†îè×@åË…@ìÐîmŠ[email protected]@@@
@ @Zå×ìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ@@NT @@@@åí‰bè@åÏë†îè×@a…@òîİë@NR
@ @@@@@ @ @NbuŠØ[email protected]æa…@Šuý[email protected]b
@å×a†äŠÐ¾@òjîÔÇNT~Q
@@[email protected]âìØy @@@@@ @@
@[email protected]‰a
@åØÜàÈÌß@Rå×NT~R

åË…@âb™[email protected]@@æŠ[email protected] @@ @@Íí@RΉë[email protected]åØÜväß@NQ
.‫ﺍﺧﻼﺹ‬

 31

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ ‫@ﺩﻣﻮﺭﻛﺄﻱ‬æa…@âb™[email protected]åØäídߊо
@Zæ‰b@Íjßì@@NU @ @.‫ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬

@ @åØçëdväß@Ra‰b@åØÜväß@NR
@åËìÛì™@Rêìämì[email protected]~Q @@åË…@ìßëŠuŠ[email protected]ð‰…@ðŠí…@ @@ @
@ @âb™[email protected]å×a†äŠÐ¾@@Íí@ @ @@å×a†äŠÐ¾@Íí@åÛìÐßì™@@@@
@@ @@åËìÛì™@RêìämìNU~R @ @Nâb™[email protected]@@@
@ @@Nâb™aŠ[email protected]‫@ﺍﺧﻼﺹ‬Íí @ @@Npbí[email protected]æŠubÌÏ@åØÜväß@NS

@ @@ @@Ùîn×@‰ìuì[email protected]bînä@NT
@ @[email protected]æõb×bnìÏŠÏ@´ub×@@NV @ @NÑ×bŠi

@@ @@Íí@Rêì×ì[email protected]~Q @@

@ïmŠÐ@âb™[email protected]åØËaìuŠÐ¾

@ @NñŠv[email protected]Éß@êì×ìm
Nb@Rêì×ì[email protected][email protected]@ @

 32

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫א‬,‫א‬‫א‬ æŠuýjàÏ@Άîi

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@@
@@

@@ @@ @@
@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@ @@ ‫ اﻳﺎت آﻔﻬﻤﻦ‬.١٫٣٫٥
@ @@pbí[email protected]âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@„bj¾@NQ @[email protected]‰a
@ @âbÈãþ[email protected]ñ‰ì@[email protected]ía
@@

@ @@æa…@‫@ﻓﺼﻴﺢ‬åË…@[email protected] @ @åçë‰ìÜ×@…ì–Ôß@å×bmbrß@@NQ
@ @NŠ‚äÛ@
@ @ @ @Nóܺ[email protected]‰b‚@pbía
@ @ZòàîÜ×@óäÈß@åÜväÏ@@NR @oÏa†äß@Íí@åÛìÐßì™@å×aˆîj¾@@NR @
‫@@ﻳﻬﺪﻳﺔ‬[email protected] @ @@@oÏa†äß@Ö†î[email protected]æa…@[email protected]éía†ç@@@ @ @@
@@
‫ ﻳﻀﻠﻪ‬٢,٢ @ @N[email protected]éía†ç@@@ @
‫ﻌﺪ‬‫ ﻳﺼ‬٢,٣ @ê‰b×@[email protected]éía†ç@æìçì¾@bînä@@NS @@
@@
‫ ﺍﻟﺮﺟﺲ‬٢,٤ @ @NŠuý[email protected]b@æõbíbv×
@@ @@
@ @@pbí[email protected]…ì–Ôß@îÛìäß@@NS @[email protected]‰a
@ @@åË…@åçë‰ìÜ×@a‰b‚@ @

 33

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@Nðë[email protected]åîÛì[email protected] @ @@ïèîÛëaŠÐ¾@Ra‰b@åØÜväß@@NQ
@ @N[email protected]éía†ç@@@@

@Zå×ìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ@@NT @Íí@åËìÛì™@Ra†ä[email protected]åØía‰ìèÌß@@NR
@@ïèîÛëaŠÐ¾@a‰b@@NT~Q @æa…@[email protected]éía†ç@ïèîÛëaŠÐ¾
@@N[email protected]éía†ç@ @@ @N[email protected]ïî…@o@Íí@åËìÛì™
@ @@ÍÛbèÐß@Íí@R‰ìnØÏ@@[email protected] @ @oÏa†äß@Öìnãë[email protected]èëaŠ[email protected]bînä@@NS
@ @@ @@oÏa†äß@Ήëd@ @ @ @N‫@@@@ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﻥ ﺍﺧﲑﺓ‬

@N[email protected]éía†ç@ @ @ @@[email protected]‰a @@
@ @@@@@Íí@Ήë[email protected]å×@@[email protected] @

@[email protected]éía†ç@oÏa†äß@ @
@ @@Ö†î[email protected]Íí@Ήë[email protected]†ä[email protected]@[email protected] @ @ @@Íí@Ήë[email protected]å×@åØía‰ìèÌß@@NQ
@[email protected]éía†ç@oÏa†äß@ @ @Íí@Ήë[email protected]åË…@[email protected]éía†ç@oÏa†äß@ @@ @

@ @@æbß‹@a…@éía†ç@oÏa†äß@Ò†î[email protected]@@@
@Zæ‰b@Íjßì@@NU PASCA Iæë…ìß@bØÏ@@@@@@

@@ædmb׊Ï@…ì–Ðß@@[email protected] @ @@@HMODEN
@‫@ﺿﻴﻘﺎ‬ꉆ•@ @ @ @@Íí@Ήë[email protected]ÑØî@åØÌí†äj¾@@NR

@ @@@ð‰…@RæŠubÌÏ@[email protected] @ @Íí@Ήë[email protected]åË…@[email protected]éía†ç@oÏa†äß@@@@
@NpìjŠ[email protected]í[email protected] @ @ @@N[email protected]éía†ç@oÏa†äß@Ö†î[email protected]@@@
@ @ @RÞ[email protected]a…@a…a…@ÍÏüŠ[email protected]bînä@@NS

@ @ NåÏë†îè×@@@@

@ @ @@
@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@ @@ ‫ اﻳﺎت آﻔﻬﻤﻦ‬.١٫٣٫٥
@åË…@‫@ﻛﻔﻬﻤﻦ‬pbí[email protected]„bj¾NQ
@NŠ‚äÛ@æa…@@‫ﻓﺼﻴﺢ‬ @[email protected]@‰a @ñ‰ì@[email protected]@pbía
@ @âbÈãþa
@@

 34

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @a‰b‚@pbí[email protected]…ì–Ôß@ðìçbnÌß@NQ @@
@ð‰…@Rýİ•[email protected]ÊìuëŠß@NR @ @Nóܺa @@
@@
@N廊Û[email protected]åäîÐàîÏ@Ðm @ @@a…@âbmë[email protected]‰b׊Ï@ðõìçbnÌß@NR @ @@
@ @ @[email protected]åÏë†îè×@@@
@ZåÛìÐßì×@a…@æ‰b@Íjßì@@NS
@ @ë‰ìÛ@Íí@âb™[email protected]âý[email protected]@R~Q @
@Öìnäj¾@a…@ŠuýÏ@åãaŠÏB @ @[email protected]Šä[email protected]
@ @[email protected]éÛìØ…@í…@áîÜØía @ÝØ×@†àª@ã@æŠ[email protected]@R~R @
@@
@ @œÌîç
@‫@ﺧﻠﻴﻔﻪ‬™ì[email protected]åØÌ‚äîj¾@NT @ @[email protected]æbß‹@‫ﺍﺧﲑ‬
@ñ‰ì@[email protected]í[email protected]å׊a…Ši @@@Öìnãë[email protected]åØí…bu…@ïãdß@@R~S
@ @@[email protected]—–ÔÛa @[email protected][email protected]†Ð×@ñ…bjÇŠi @

åØØ튒äß@Ήü…@ïãdß@@R~T
@N[email protected]@
@@ @ @‫@ﺧﻠﻴﻔﻪ‬éÛa…[email protected]ïãdß@NR~U @
@ @†íì£@RâìØ[email protected]å׉aìÜÌß@NU
@ @a
@[email protected]í[email protected]å׊a…Š[email protected]@@ @ @Nïßì[email protected]Úìß…
@ @ñ‰ì @å×[email protected]ïãdß@åÜàÇ@Òbîn@@[email protected] @
@ @NâbÈãþ[email protected]@@ @[email protected][email protected]éîÛë[email protected]ðýîã…@ @@ @@ @@ @
@
@
@Ínä[email protected]ÒaŠØ@ì×ì[email protected] @[email protected]‰a
@Rå×@æa…@bÇ@æaŠà‚äÏ @
@ @Nïãdß@†Ð× @Nåí†Û[email protected]ðb™bj@âý[email protected]åØÜväß@NQ
@ @ @@ïãdß@R™ì[email protected]åØËŠäß@NR
@åîÛì[email protected]a…@ïí[email protected]îÛìäß@NW @ @.‫@ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻣﻮﻙ ﺑﻮﻣﻲ‬ðb™bj@@@ @
@ @ZåË…@³íõb׊[email protected]ðëbu
@ @ïãdß@RåÛìÐßì×@åØía‰ìèÌß@NS

 35

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫א‬,‫א‬‫א‬ æŠuýjàÏ@Άîi

@ æŠuýjàÏ@Ýî•by
@Ö†î[email protected]Öë‰ì[email protected]å×B @Z‫ ﺩﺭﻳﻀﺎﺀﻱ‬Íí
@laìvËìšÌ[email protected]@å×bãbÔÜß
@B‫@ﺧﻠﻴﻔﻪ‬ðb™bj @ @õbîjã[email protected]‰bÏ@@[email protected]@
@ @ @Þì‰@òibz•@@[email protected]@
@@
@ @ @õbîÛë[email protected]@[email protected]@
@ @@
@
@ @åÛìÐßì×@ð‰…@‰bjnÇ[email protected]åØía‰ìèÌß@NT
@ @ @Z[email protected]ðõb׉ìß…@Íí@ïãdß
@ @ @‫@ﲦﻮﺩ‬âìÓ@@[email protected]@
@ @ @ìÜÏ@Rã@@[email protected]@
@ @@
@@
@@Òbîn@ï™[email protected][email protected]åÛ[email protected]åØËŠäß@NU
@ @@[email protected]ïãdß@åmaìiŠÏ

@
@[email protected]@‰a

@Íí@ïãdß@٢‫@ﺻﻔﺔ‬bîÛbãbÌß@@NQ
@å×ë†äÏŠ[email protected][email protected]ðõb×b牆äß
@ñ‰ì@[email protected]í[email protected][email protected]æbߊÏ

@ @@ZâëŠÛa

@ @ÝîjÏ[email protected]ïbØîÜй[email protected]åØía‰ìèÌß@NR
@ @N[email protected]énäíŠÏ@å×bãbÔÜß@ŠØãa
@@Ήëõb@R™ì[email protected]åØÜväß@NS

 36

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫א‬,‫א‬‫א‬ æŠuýjàÏ@Άîi

æŠuýjàÏ@Ýî•by
@[email protected]áÜß@ @@ @

@ @NìàÜÇ@ï™biŠ[email protected]ï½a†äß@bînä .T

@@

 37

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@ @@ @@
@@ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @ @[email protected]~S~V
@@
@@ @@ ‫اﻳﺎت آﻔﻬﻤﻦ‬
@ @@pbí[email protected]æìäßû½[email protected]ñ‰ì@„bj¾@@NQ @ @[email protected]‰a
@ @Š‚äÛ@æa…@‫@ﻓﺼﻴﺢ‬åË…@[email protected][email protected] @ @@
@@ @@ @ñ‰ì@@[email protected]–@[email protected]ía
@ @@…ì–Ôß@æa…@óäÈß@åËaŠäÏ@@NR @@åçë‰ìÜ×@…ì–Ôß@åØËŠäß@@NQ
@ @[email protected]òàîÜ×@ @ @ @æìäßû½a
‫ ﺍﻓﻠﺢ‬[email protected] @ @ @Npbí[email protected]@@@@ @@
@@@Íí@Ήë[email protected]ð@åØía‰bärß@@NR
@ @.‫@ﺩﺍﺧﲑﺓ‬æa…@bîã……@ðbuŠ[email protected]@@@@ @@
@ @@æa…@[email protected]énäíŠÏ@å×bãbÔÜß@@NS @@

‫ ﺧـﺸﻌﻮﻥ‬٢,٢ @ @NRbî@a‰b׊Ï@åØÜšÌîäß@@@@@ @ @
‫ ﺍﻟﻠﻐﻮ‬٢,٣ @@ @@

‫ ﻷﻣﻨﺘﻬﻢ‬٢,٤ @ @[email protected]‰a @@ @@
‫ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ‬٢,٥ @@ @@

@ @ @ @ZpìØíaŠ[email protected]‰b׊Ï@åØía‰ìèÌß@@NQ
@ @ZåÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ@@NS @‫@ﺧﺸﻮﻉ‬oÏa†äß@Öìnãë[email protected]‰b[email protected]@

@@ @@‫@ﺧﺸﻮﻉ‬Öìnãë[email protected]‰b[email protected] @ @Nñý•@a…@@ @ @
@ @säÌînäÐ×@@@æa…@ñý•@a… @ @‫@ﻟﻐﻰ‬Ra‰b׊Ï@@[email protected]@@
@å×@æa…@‫@ﻟﻐﻰ‬a‰b׊Ï@@[email protected] @ @ @Nñý•@bväß@a‰b@@[email protected]@@ @@
@@
@ @sä×ì×ýß @@
@ @ñý•@bväß@a‰b[email protected] @ @@@@@@@a‰bèîܾ@a‰b@åØÜväß@@NR @ @

@ @ @âý[email protected]å׊a…Š[email protected]ðŠí…@³ßŠz× @@
@ @Zæ‰b@@Íjßì@@NT @†Ï‰…@ðŠí…@åØçëõbväß@bînä@@NS
@³ßŠz×@a‰bèîܾ@a‰b@@[email protected] @ @ @òî–Èß@åmaìiŠÏ@übš @@
@@
@ @ðŠí… @@ @@
@ @éãbß[email protected]åØíbãìäß@a‰b@@[email protected] @ @S‰a

 38

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ïvä[email protected]Ðäß@a‰b@@[email protected] @ @ @@
@ @ @[email protected]‰b@æa…@æaìuì[email protected]åØÜväß@@NQ @@

@åË…@pbí[email protected]…ì–Ôß@îÛìäß@NU @ @éãbß[email protected]åØíbãìäß@@[email protected]@@
@ @Nðë[email protected]åîÛì[email protected]@ @ @ïvä[email protected]ïmbÐäß@@[email protected]@@
@ @ @@@ðõìçbnÌß@a‰b@ÐÜäÌß@NR
@‫@ﺧﻂ‬îÛìäß@åÌí†ämŠÏ@NV @ @‫@ﺧﻴﺎﻧﺔ‬åmaìiŠÏ
@Næìäßû½[email protected] @ñ‰ì@QQ–@Qpbí[email protected] @@éÜn@ïbØîÜй[email protected]ð¾@NS

@ @ @a…@âbmë[email protected]åmìnãì[email protected]å×bãbÔÜß
@ @Zïaûîmìß@éßaŠ@NW @ @NpìjŠ[email protected]ía

@@@bîã…@æõbíbv×@ðbÏb‚äß@a‰b@[email protected]@@ @ @pbí[email protected]æŠubÌÏ@åØía‰ìèÌß@@NT
@ @" ‫@ﺍﺧﲑﺓ‬æa… @ð‰b‚äß@bînä@NU
@æŠuýÏ@@@a…@åËüŠà‚×

N

@@ @ @ @@
@@ @ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @Q~S~W
@[email protected]‰a
@óäÈß@æa…@pbí[email protected]„bj¾@ @NQ :‫اﻳﺎت آﻔﻬﻤﻦ‬
@ @Nsäçë‰ìÜ×@pbía
@@ æbàÔÛ@ñ‰ì@[email protected]ía

@Íí@RòàÜ×@åØÌ‚äîj¾@ @NR @a‰b‚@pbí[email protected]…ì–Ôß@ïàè¾@NQ
@åía‰ìç@ï®ì×@ð…bväß Nïôܺa
@ @Npbí[email protected]åËë†ä×
@@ @@ß@Íí@RåÐîuaì×@å×bmbrß@NR
‫ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻧﺘﻮﻕ ﻛﺪﻭﺍ ﺍﻳﺒﻮ‬.٣ @NpìjŠ[email protected]í[email protected]a……@åØãbÔÛ…@@
‫ﻲ‬ ‫ﺮِﻟ‬ ‫ ﺍ ﹾﻏِﻔ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻑ " ﹶﺍﻟﱠﻠ‬
@åÐë[email protected]åع‹ýß@åË…‰ìØ‘Š[email protected]
@ @Néîb×@b¹Š[email protected]æa…@@†à§a

 39

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
‫ﻤﺎ‬ ‫ﻤﺎ ﹶﻛ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺍ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻮِﺑ‬ ‫ﻧ‬‫ﹸﺫ‬ @@
"‫ﺮﺍ‬ ‫ﻴ‬‫ﺻِﻐ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻴﺎِﻧ‬‫ﺑ‬‫ﺭ‬ @@

@ @[email protected]æ‰b@Íjßì@ @NT @ @@[email protected]‰a
@åÛìÐßì×@åÓìnäjàÏ@ @ @@
@åmë‰ë[email protected]ìØîÌß
@@@æbàÔÛ@Ròzî–ã@åØía‰ìèÌß@@NQ
@ @Npbí[email protected]åËë†ä× @ @NpìjŠ[email protected]a…@áîا[email protected]@@@
@@
@ïçìnãì‚äß@æa…@bîÜß@‫@@ﺑﺮﺍﺧﻼﻕ‬NR
@ @[email protected]åÛìÐßì× @ @Náîا[email protected]æbàÔÛ@òzî–ã@@@@@
@ @[email protected]‰ìØ‘ŠiNQ
@@@Öìnä[email protected]æa…@a‰b@[email protected]óäÈß@@@ @ @@[email protected]‰a
@ @N‰ìØ‘ @@
@@
@Íí@åÔíõbj×@å×@åØìßëŠß@@NQ
@ @[email protected]åÛìÐßì× @æbàÔÛ@òzî–ã@a…@oÏa…Šm
@†Ð×@Õíõ[email protected]ìiŠiNQ @ @[email protected]ë…ì@ð‰…@áîاa
@ @[email protected]Ò[email protected]ìjí[email protected]@aë†× @ @ë†íûí†äí[email protected] @[email protected] @
@paìiŠ[email protected]‰b[email protected]~Q @ @o׉b’ß@[email protected] @
@ @NÒ[email protected]ìjí[email protected]@†Ð×@@Õíõbi @ @Na‰bšã@[email protected] @
@NÒ[email protected]ìjí[email protected]åË…@l…aQ~R @@
@ @[email protected]í[email protected]æŠubÌÏ@åØËŠäß@NR
@ @[email protected]åÛìÐßì×
@aë…@†Ð×@æõb×b牆äÏ@@NQ @ @†Ð×@æìnä@åÏì@åØÜàÌßNS
@ @@Š[email protected]ë…@éÛa…[email protected]Ò[email protected]ìjía @ @NÒbiìjía
@RÖìnä[email protected]åØía‰bärß@NR @@
@†Ð×@Úb牆äß@Íí@åmaìiŠÏ @@
@ @NÒ[email protected]ìjía @@
@@
@ @[email protected]åÛìÐßì× @@

 40

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

æŠýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @[email protected]åØía‰bärß@ @NQ @@
@åÛbuŠ[email protected][email protected]@[email protected] @ @@

@Ñ×bŠ[email protected][email protected]@[email protected] @ @@
ïãdß@âb@l…[email protected] [email protected]@@ @@
@@
@@

@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠubÌÏ@Ýî•by ‫اﻟﺤﺪﺑﺚ‬.٢
@ @æŠubÌÏ@Άîi

@ @ @ @@
@åË… ‫„@@ﺣﺪﻳﺚ‬bj¾@NQ @
@ @Þìni @ZoÏa…@R†í‰ìß :‫ﺣﺪﻳﺚ آﻔﻬﻤﻦ‬: .٢٫٤٫٧
@@
@@ @åä×bß@@å׉†äîç@HQI
@ÍjßìNR @ @[email protected]‰a
@ @ZÍnä[email protected]æ‰b :âaŠy
@@Þý[email protected]Íí@@åä×bß@[email protected]@ @ @@@
@ @âaŠ[email protected]Íí@åä×bß@[email protected]@ @NÞì[email protected]åË…@‫„@ﺣﺪﻳﺚ‬bj¾@NQ ‫ ﻗﺎﻝ‬: ‫ ﻗﺎﻝ‬τ ‫ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ‬
‫ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬: ρ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ‬
@@ @a‰b‚@‫…@ﺣﺪﻳﺚ‬ì–Ôß@ïàè¾@NR
@[email protected]åçë‰ìÜ× ‫ﻃﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﻃﻴﺒﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﷲ‬
،‫ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ‬
‫ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻛﻠﻮﺍ‬: ‫ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ‬
‫ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﻨﺎﻛﻢ ﰒ ﺫﻛﺮ‬

@å×b¾@Öë‰ì[email protected]@òjîÔÇ@NS @~åä×bß@æõaˆîiŠÏ@@ïàè¾@NS ‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﺷﻌﺚ ﺃﻏﱪ‬
@ @âaŠ[email protected]Íí@åä×bß @Þý[email protected]Íí@åíb×bÏ@æa…@åßìäîß ‫ﳝﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻳﺎ‬
@ @âaŠ[email protected]Íí@æa…
@٢‫@ﺣﺪﻳﺚ‬ÞìÐßìÌß@NT @Ò…bçŠ[email protected]´mbèíŠÏ@bînä@NT ‫ﺭﺏ ﻭﻣﻄﻌﻤﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﺸﺮﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ‬
@åË…@³íõb׊[email protected]@Íí @Þý[email protected]Íí@åä×bß@åèîÜîàÏ ‫ﻭﻣﻼﺑﺴﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻏﺬﻯ ﺑﺎﳊﺮﺍﻡ‬
@æa…@Þý[email protected]Íí@åä×bß NÕíõ[email protected]ï™ü
@ @NâaŠy [‫ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬.‫ﻓﺄﱏ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ‬

@ @ @ @@@[email protected]‰a
@bnÐîbØíŠß@åÌí†ämŠÏ@NU @@

 41

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠubÌÏ@Ýî•by @ @æŠubÌÏ@Άîi

@[email protected] pageIwîÏ@âìç @a…@âbmë[email protected]ïí[email protected]åØÜväß@NQ
@Þý[email protected]Íí@åä×bß@Ínäm @ @N‫ﺣﺪﻳﺚ‬

@ @NâaŠ[email protected]æa… @Íí@åä×bß@ ð@åØÜväß@NR
@ @ âaŠ[email protected]æa…@Þýy
@îëŠÐ¾@ÍÜîØ×@åmëü@NV @†Ï‰…@ðŠí…@åØçëõbväß@NS
@Þý[email protected]Íí@åä×bß NâaŠ[email protected]Íí@åä×bß
@@
@æëbèë[email protected]î×@´ub×NW @[email protected]‰a
@@Íí@åä×bß@ðë†äía
@ @ðbuŠ[email protected] @[email protected]‫@ﺣﺪﻳﺚ‬RæŠubÌÏ@åØËŠäß@NQ
åä×bß@å×bß@åèîjîÜ×@NX @NÞý[email protected]Íí@ïÓ‹‰@ð‰bväß@bèëaŠ[email protected]
NÞý[email protected]Íí

@@@ @@

@ @ ZoÏa…@†í‰ìß @ @ZR~T~X
@@@ @@

@@@a‰b‚@‫„@ﺣﺪﻳﺚ‬bj¾@NQ @ @@[email protected]‰a @ :âý[email protected]a…@æa‰a…ìŠÏ@Hl
@ @NåÛìÐßì׊i @ @@
@@ @NÞì[email protected]åË…@‫„@ﺣﺪﻳﺚ‬bj¾@NQ ‫ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‬
@æ‰b@Íjßì@NR @@@a‰b‚@‫…@ﺣﺪﻳﺚ‬ì–Ôß@ïàè¾@NR ‫ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ‬:‫ﻗﺎﻝ‬
@ @@åÏë†îè× @ @Nêë‰ìÜrß ‫ ﻻ ﲢﺎﺳﺪﻭﺍ‬،‫ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬

@ @Nïãìߊç@@Íí @N‫@ﺣﺪﻳﺚ‬a…@âbmë[email protected]ïí[email protected]ïè¾@NS ‫ﻭﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮﺍ‬
@@ @ìmbŠ[email protected]ÑØî@åØÜàÈÌß@NT ‫ﻭﻻﺗﺪﺍﺑﺮﻭﺍ‬

@îÛìäß@åÌí†ämŠÏ@NS @æa…@Ííb@éîb׊[email protected]~ë…bÏ ‫ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ‬
@ @Zïía @ @Nïãdß@âb@ÎìÛìäß@ÎìÛìm ‫ﺑﻌﺾ ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﺧﻮﺍﻧﺎ‬
@a…@æc‰a…ëbŠÏ[email protected]@ @ ‫ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﺧﻮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ‬
@ @NBâýa @ @[email protected]‰a ‫ﻭﻻ ﳜﺬﻟﻪ ﻭﻻﻳﻜﺬﺑﻪ ﻭﻻ‬

 42

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬

‫א‬,‫א‬‫א‬

@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @æŠubÌÏ@Ýî•by @ @æŠubÌÏ@Άîi

@òßë@[email protected]æaë…bÏŠÏBNS~R @@ ‫ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻫﻬﻨﺎ ﻭﻳﺸﲑ‬, ‫ﳛﻘﺮﻩ‬
@æõaèv×@´ßbväß @‫@@ﺣﺪﻳﺚ‬a…@Råˉü@åØía‰ìèÌß@NQ ‫ﺇﱃ ﺻﺪﺭﻩ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ‬
@ @[email protected]‰bšã ‫ﲝﺴﺐ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﻥ‬
@@ @a…@åˉü@kj@åØÜväß@NR . ‫ﳛﻘﺮ ﺃﺧﺎﻩ‬
@ @ZÖìubmŠ[email protected]â‰ìÏ@NT ‫ﺣﺪﻳﺚ‬
@åÏë†îè×@ë†ä¾@âý[email protected]@@ @ðŠØÌîÌß@òjîÓbÇ@åØía‰ìèÌß@NS (‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬
@ @Bïãìߊç@Íí N‫@ﺣﺪﻳﺚ‬åˉü @@
@@ @@
@ @´ßbväß@âìÓ@æaë…bÏŠÏ[email protected] @ @[email protected]‰a
@ @NBa‰bšã@´ã‰ìߊè× @@
@@ @ @N‫@ﺣﺪﻳﺚ‬RæŠubÌÏ@åØËŠäß@NQ
@åyaŠ‘@åÌí†ämŠÏ@NV @ê‰d×@RéØÌÛ@åØía‰bärß@NR
@åÌînäÐ×@[email protected]ÖìubmŠi Në…bÏ@ìmbŠi
@a…@ïãìߊç@Òë†îç @Nïãìߊç@Òë†îç@åØÜàÈÌßNS
o׉b’ß

 43

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬ ‫آﻔﻬﻤﻦ‬‫א‬,‫ﺣﻔﻈﻦ‬,‫א‬‫א‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬‫א‬


Click to View FlipBook Version