The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natchaphon77122, 2021-10-18 05:32:18

งานนำเสนอ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนาํ เสนอ

จัดทาํ โดย
นาย ณชั พล หมทอง
วชิ า การจดั การเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื งานอาชพี

google site Google Sites คือโปรแกรมของ
Googleที่ ใ ห บ ริ ก า ร ส ร า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ฟ รี
สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตง
รูปลักษณไดอยางอิสระ และสามารถ
รวบรวมความหลากหลายของขอมลู ไวใ น
ทีเ่ ดยี ว เชน วดิ ีโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อื่นๆ
สามารถนํามาแทรกในหนาเว็บเพจได
เปนการเพ่ิมลูกเลน ใชงานไดงาย ทําให
ชวยอํานวยความสะดวกไดเปนอยาง
มาก
• จดุ เดนของ Google Sites
• ใหบรกิ ารฟรี ไมเสียคาใชจ า ย
• พ้ืนทจ่ี ัดเกบ็ ขอ มลู ไมจาํ กดั
• มี Gadget มากมาย
• ใชง านไดง า ย

วธิ ีการใชงาน google site

1.ใหเ ราเลือกคล๊ิกท่ไี อ ด2.ว้กยากรนัเล2ือกแสบรบา้ งเวบ็ ไซตมี 3.คลกิ๊ ตามลกู ศรชี้
คอล Sites เพื่อไป 2.1. สรา้ งไซตแ์ บบใหม่ สรา้ งเวบ็ ไซตใ์ หม่
หนา ท่สี รางเวบ็ ไซต
แไปบค2บ.ลเ2กกิ๊ .่าทส่ีปเรล่า้มุ อืงไกSซไiตซtแeต์ บแ์ บบบคลใหามสส่ เขิคา้

• การใช Google Form เพื่อสรา ง google form
แบบสอบถาม Online Google Form
เปนบรกิ ารจากบรษิ ัทGoogle ที่ใชส ราง
แบบสอบถามหรือรวบรวมขอ มลู อน่ื ๆ
ทางออนไลนไ ดอ ยางรวดเรว็ สามารถ
นาํ มาประยกุ ตใ ชไ ดหลายกรณี เชน

- การวางแผนการจดั งานตา ง ๆ
- การสํารวจความพงึ พอใจ หรอื ความเหน็
- การเก็บขอมลู แทนการกรอกแบบฟอรม
กระดาษ
- การทําแบบทดสอบ
- การลงคะแนนเสยี ง

วธิ ีการใชงาน google form

• 1. การจะสรา ง Google Form ได จะตอ งมบี ัญชี Google
กอน แตถา มบี ญั ชีอยูแ ลว ก็ใหเขาไป
ท่ี https://docs.google.com/forms และลงช่อื เขาใชงาน
จะปรากฏหนาตางแสดงแบบฟอรม ที่เรามีอยู และใหค ลกิ เริ่ม
เร่ิมแบบฟอรม ใหม และเร่ิมสรางแบบฟอรมไดเลย

• 2. ใสร่ ายละเอียด ขอ้ มลู รูปแบบ ในแบบฟอรม์ ตามท่ี
ตอ้ งการ

google form

วิธีการอพั โหลดไฟล์

การอัพโหลดไฟล์

Google Slides โกซทกปาึง่นัําเรหรงเปแทใาลชนนกากั งโรไรกาปหมว นารรมนรแนกาํทMกักเับําสรicงผซมนrาูอoงึ่ทอนืน่ sทีใ่Gจoไชัว่ะดofสไไtแoาํปมบgPหค lกoบรeอ าwบั ยRรSกeแทelาriตadําpรกlงeสoาตTsรiนnาiาmนจงtงจน้ัะงไeาาคมจกนะลแ นสาตยําากเมกตสาับานรงอถ

จดุ เดน ของ Google Slides
• ทาํ งานรวมกนั แบบ real time
• สามารถแทรกรปู ภาพจาก website ได
• ทสาันมทาี รถเปดและแกไ ขไฟล Powerpoint ได
• สามารถแทรก VDO จาก Youtube ได
• SGจaัดovเoกegบ็ lขeอDมrูลivอeตั )โนไมมตตั อ ิ (งขใอชมอปุูลจกะรถณกู ใ เนกก็บาไรวท ่ี
• รGอoงoรgบั leกาDรoทcําsงานรว มกบั App อน่ื ๆของ
• ใชงานไดฟรี ไมเสียคาใชจาย
• สไมานมาาเรบถ่ือแทรกภาพเคล่อื นไหวได ทําใหผ ลงาน
• มสี วนเสรมิ ใหใชง านมากมาย

Google Slides

การสราง หนังสอื อิเล็กทรอนกิ ส eBook จาก anyflip

การสรา งฟอรมแบบทดสอบและสง เกยี รตบิ ัตผิ า นอเี มล

วิธีสรา้ งฟอรม์ แบบทดสอและสง่ เกียรตบิ ตั ิผา่ นอีเมล

การจัดการตารางงานบนระบบออนไลน

วิธีการสรา้ ง

จบการนําเสนอ


Click to View FlipBook Version